© 2001 Simon Ellefsen

Friis

Opdateret 23 Nov 2005.


Generation 1.

1.0.
Niels Jensen Friis
     Fogd og forpakter av Fobølle i Aventoft sogn i Tønder.
     Herredsfogd.1

Gift _____1med

Elisabeth Thomasdatter

Børn af Niels Jensen Friis og Elisabeth Thomasdatter:

2.1.Jens Nielsen Friis, f. 1600, Tønder, d. 1662
3.1.Thomas Nielsen Friis, d. 1645
4.1.Johanna Nielsdatter Friis

Generation 2.

2.1.
Jens Nielsen Friis
Født 1600, Tønder2.
Død mai 1662, begravet 3 jun. 1662, Trondheim1.
     ! Se selvbiografi i PHT 1892 (3 rk. 1 bd), s. 188-91. !
     Det ble betalt for hans begravelse 3. juni 1662.

Gift 8 jul. 1627, København3,4,1 med

Johanna Vinzentsdatter (Schøller?)
Død 1669.
     Det ble betalt for begravelsen til "sl. Johanne Jens Friises" 4. febr. 1669 [Brodahl I, s. 25]

Børn af Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter (Schøller?):

5.2.Niels Jensen Friis, f. 1628, d. 1705
6.2.Elisabeth Jensdatter Friis, f. 1629
7.2.Søn, f. 1630, d. 1630
8.2.Vincents Jensen Friis, f. 1632
9.2.Jens Jensen Friis, f. 1634, d. før 1680
3.1.
Thomas Nielsen Friis
Død 16455.
     Sogneprest til Hof i Solør fra 1631 til sin død 1645. Student i København 1624, dimittert fra Ribe skole. Han ble etter kallsbrev av Hartvig Huitfeldt til Skilbred ordinert (av biskop Glostrup) 7. febr. 1629 i Rakkestad kirke til prest på hans gods i Skilbred.

Gift _____med

Karen Jensdatter Bugge
     Datter af Jens Lauritsen Bugge og Zephora Petersdatter.

Børn af Thomas Nielsen Friis og Karen Jensdatter Bugge:

10.3.Elisabeth Thomasdatter Friis, d. 1707, Vestad i Veø.
11.3.Thomas Thomasen Friis, d. 1689
4.1.
Johanna Nielsdatter Friis

Generation 3.

5.2.
Niels Jensen Friis
Født 18 apr. 16286.
Død 17057.
     Past: paa Qvekne og siden paa Tönset.8
     Sogneprest til Tønset i Østerdalen.
     Han fikk kongelig nåde og oppreisning 22. juli 1656, etter at han alt før han ble pers. kap. fikk et barn med ei jente i Trondheim (ingen navn nevnt)9
     Straks etter han kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.9
     I 1671 ble han utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.9
     Under den andre ekteskapet var han ute for det verste av alle sine leyermaal. Ei jente påstod nemleg at det barnet prestefrua nett hadde fått, ikkje var frua sitt, men hennes. Ho påstod at frua hadde gått med på dette, da ho sjølv ikkje kunne få barn. Denne prestedotter heitte Johanne Kristine Friis og skulle etter dette vera uekte.9

Gift 1° _____med

Kirsten Andersdatter Bruse
     Datter af Anders Olsen Bruse og Ellen Olsdatter.

[Gift 1° med Lorentz Andreas Lossius (d. 1654); Gift 2° med Niels Jensen Friis (18 apr. 1628 - 1705)].

Gift 2° omkring 16716 med

Bodil Clausdatter Stabel
Født 16356.
Død 16986.

Gift 3° _____med

Gidsken Schjelderup
Født omkring 1670.
Begravet 4 mai 1742, Vinger.
     Datter af Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Nielsdatter Tausan.
     Gidsken Pige hos Hr. Even paa Quechne.8
     I Wilhelm Lasses notater s. 203B står der «Gidsken Schjelderup, enke efter Sorenskriver Bendix Hejde, blev begravet i Vinger 4. mai 1742, 72 Aar gl.».

[Gift 1° med Niels Jensen Friis (18 apr. 1628 - 1705); Gift 2° med Bendix Heide].

Gift 4° _____, Uten for ekteskap med

Marta Nielsdatter
     Datter af Nils Ibsen.
     Marta kom fra gården Holte i Innset under Kvikne [sogn]. Hun var datter av Ibsen, sannsynlig i hans 2nd ekteskap med Birgitte Herdal, som visstnok døde på barselseng et års tid etter brylluppet.10
     Straks etter han [sogneprest Niels Jensen Friis] kom til Kvikne fikk han et barn med Maria, datter til schichtmester Niels Ibsen.11

Gift 5° _____, Uten for ekteskap med

Randi Kristensdatter
     I 1671 ble han [sogneprest Niels Jensen Friis] utlagt som barnefaren til et barn sammen med ei ung jente, Randi Kristensdatter.9

Gift 6° _____, Uten for ekteskap med

_____

Børn af Niels Jensen Friis og Gidsken Schjelderup:

12.5.Clara Bolette Friis
13.5._____

Børn af Niels Jensen Friis og Marta Nielsdatter:

14.5._____

Børn af Niels Jensen Friis og Randi Kristensdatter:

15.5._____

Børn af Niels Jensen Friis og _____:

16.5.Johanne Kristine Friis
6.2.
Elisabeth Jensdatter Friis
Født 11 okt. 162912,1.
7.2.
Søn
Født 18 nov. 163012,1.
Død 1630.
     Død straks.1
8.2.
Vincents Jensen Friis
Født 28 dec. 163212,1.

Gift _____med

Anne Mortensdatter Lerche
     Datter af Morten Lauritsen (Lerche) og Maren Eilersdatter Schøller.
     Bodde på Tyholt i 1701.1
9.2.
Jens Jensen Friis
Født 2 jul. 163412,1.
Død før 11 sep. 168013.
     Bliver 11. juni 1662 Notarius og Assessor i Capitulet i Trondhjem. Faar 17. sept. 1662 Brev paa Sparboe Præstegjelds Kirker samt 22. aug. 1663 Brev paa at maatte dømme og votere i Capitelet lige med de andre Capitulares. Han er død 11. sept. 1680, da hans Eftermand udnævnes.13
     Han og Hustru opretter 29. nov. 1665 en Overenskomst, da de i 10 Aar have været gifte uden Børn, om at den længstlevende skal besidde Boet.13

Gift _____med

Anne Eilersdatter Schøller
     Datter af Eiler Christophersen Schøller og Maren Christensdatter.
     10. aug. 1654 faar hun af Fred. Urne paa Kongens Vegne Brugen af 3 Sauge i Størdalen, som var bevilliget hendes sal. Mand, imod 6½ Rdr. aarlig Afgift.14
     Anne Schøller bebrever 6. jan. 1681 Broderdatteren Maren Wessels med Fierding og Tiende Gave efter sin Død.13
     Barnløs.14

[Gift 1° med Anders Mikkelsen; Gift 2° med Jens Jensen Friis (2 jul. 1634 - før 11 sep. 1680)].
10.3.
Elisabeth Thomasdatter Friis
Død 1707, Vestad i Veø.15.
     Hun er sannsynligvis datter af sogneprest i Hof Thomas Nielsen Friis (død 1645).
     Hendes søn Thomas (død efterladende børn før 1707) er sandsynligvis identisk med dragonkaptein Thomas Juul gift med Dorothea Cathe.
     Hun var søster av landkommisær og kammerråd Thomas Thomasen Friis.15
     Skifte 28 apr. 1707, Vestad i Veø.15I skifte kalles hun sl Hr Jacob Lunds, mens barna bærer navnet Juul. 2 barn er nevnt: Karen Juul og avdøde Thomas Juul, hvis barn ble arvinger etter deres farmor..

Gift 1° _____med

Peder Erichsen Juul
Død 1670.
     Søn af Erik Pedersen (Juul) (Gjul) og Alhed Hansdatter.
     Antagelig søn av Erik Pedersen til Gjul.
     Erlandsen sier at han var kapellan her [i Verdal] før han ble visepastor. Han kalles kapellan her i lensregnskapet i 1639, ble visepastor her i Verdal i 1644.16
     I domkapitelets forhandlingsprotokoll er det nevnt en kontrakt den 18. juni 1644 mellom Hr Peder og lektor Hr Hans Søffrensen, denne kontrakten ble trolig oprettet da Hr Peder ble visepastor [i Verdal]. Dette blir bekreftet av prestens svar til Bülche i 1666 der kontrakten blir gjengitt. Han er også nevnt her som visepastor i 1644 da han skjøtet et halvt øre i gården Jermstad til Domkirken. Han undertegnet, som visepastor, manntallet herfra i 1665. I kirkeregnskapene er han nevnt som visepastor i årene 1650-1661. Han døde i 1670.17
     Trolig er han den Petri Ericius Nidarosiensis som ble student i København i 1633. Han er nevnt som kapellan i Verdal i lensregnskapet i 1639 da han bygslet et laksvorp som hans forgjenger Hr Nils hadde hatt før ham. Han var kapellan her iallfall fra 1639 til han ble visepastor i 1644. I 1650 satt han med odelsgods på til sammen 6 sp 1 øre og 18 mkl. Gårdene var, Flåtten 1 sp 1 øre, V-Holmli 1 sp 12 mkl, Ø-Holmli 2 øre 16 mkl, Bjørken 2 øre, Ø Sunby 1 sp 1 øre 6 mkl, Sætre 1 øre 12 mkl og N Gren 1 øre.15
     Den 4. aug. 1644 ga han med sin kone, Sophia Pedersdatters samtykke, et halvt øre i gården Jermstad, som han hadde kjøpt av Jon Jonsen i Verdal, til Domkapitelet [SAT: Domkapitelets arkiv pk 7]. I og med at flere av disse ovenfor nevnte gårdene senere er eid av Hr Jacob Lund og det blir sagt i amtsregnskapet at han hadde fått dette med Elisabeth, må Hr Peder ha vært gift andre gang med Elsebet Thomasdatter Friis, som senere ble gift med kapellan Hr Jacob [Jacobsen] Lund. Dette blir bekreftet av et skifte etter Elisabeth holdt på Vestad i Veø den 24. april 1707 [SAT: Romsdal geistlige skifteprotokoll]. I skifte kalles hun sl Hr Jacob Lunds, mens barna bærer navnet Juul. Bl.a. nevnes at datteren arvet 5 øre i Holmli, 5 øre i Breding, 1 sp 5 mkl i Lunde. I skifte etter hennes datters andre mann [Boye Boyesen Friis, skifte på Vestad i Veø 24. mai 1707] nævnes sølv merket PESJ-ETDF og JJSL-ETDF, altså Elisabeth og hennes to menn. Det nevnes også maleri av Hr Peder Juul og kone og av Erik Pedersen og kone.15
     Den 16. nov. 1670 ble det betalt for Hr Peder Giuls begravelse [Brodahl 1933-35]. Han var trolig sønn av en Erik Nielsen Juul, den bergskriver som var gift med en datter av Hr Hans Johansen. [Forkert: Bergskriver på Inderø kobberværk Erik Nielsen Juel var ifølge Schøning "De Aaboers Slegte-Register" gift med Inger Roaldsdatter, datter av sogneprest i Ytterø Roald Andersen, gift med Hr Hans Johansens datter Ellen].15

[Gift 1° med Sophie Borch; Gift 2° med Elisabeth Thomasdatter Friis (d. 1707)].

Gift 2° _____med

Jacob Jacobsen Lund
Død 169018.
     Søn af Jacob Lund.
     I en søknad datert 23. juni 1671 sier kantor og lektor Christen Skioldborg at Verdal ligger under ham og at prestegjeldet fra gammelt av skulle betjenes av to geistlige hvorav den ene skulle være en kapellan. Han har derfor utnevnt Jacob Lund til kapellan. Ved søknaden ligger Jacobs attester fra København datert 23. sept. 1666, han kalles da for Jacobus Jacobi Lundius. Han er nevnt her i familieskatten i 1677, den 31. des. 1679, i 1684 og i 1686. I futeregnskapet er han nevnt som kapellan her i 1687, 1688 og i 1690. Han døde i 1690.18
     Han var student ved Trondheim katedralskole i 1663 [SAT: Trondheim katedralskoles regnskapsbok 1653-, Jacob Jacobi Lundig]. Ifølge Tønder døde han da han forrettet gudstjenesten. Han sier videre at Hr Jacob bodde på gården Haug.18
     Han er nevnt i familieskatten i 1684 og da kommer det frem at hans kones navn var Elisabeth Thomasdatter Friis.18
     I skiftet 1698 etter apoteker i Trondheim Arnoldus von Westen fremgår det at Jacob Lund i Verdal er bror av Arnoldus von Westens første hustru Maren Jacobsdatter Lund. I samme skifte kaldes Jacob Lunds enke Elsebe. [se NST 23, s. 223].

Børn af Elisabeth Thomasdatter Friis og Peder Erichsen Juul:

17.10.Karen Jul, d. 1736
18.10.Thomas Juel, d. 1696
11.3.
Thomas Thomasen Friis
Død 14 nov. 1689.
     Kammerråd, Landkommisær i Århus stift.

Generation 4.

12.5.
Clara Bolette Friis
     ? Opkaldt efter Gidskens mor og Niels Ibsens 2nd hustru Bodil/Bolette ?

Gift 1° 5 jul. 1731, Vinger med

Rasmus Duegaard
     Feltskier.

Gift 2° 21 jun. 1747, Vinger med

Daniel Hyll
     Feltskier.
13.5.
___________
14.5.
___________
15.5.
___________
16.5.
Johanne Kristine Friis
17.10.
Karen Jul
Død 173619.
     I skifte etter Karen Juel i 1734 tales om at det var sendt brev til de lengst bort boende arvingene men ingen hadde svart. De eneste arvinger som meldte seg var sønnesønnen Andreas Pedersen og hans bror Berent Pedersen i Bergen, dessuten nevnes Erik Andersen i Bu og en sønn av Hr Wessel.20
     Skifte 10 nov. 1734, Brevik i Grytten.21Arvingerne ble oppgitt at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesønnen Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesønnen Bernt Pedersen Bredal, og dattersønnen Andreas Bredal Wessel..

Gift 1° 1672 med

Anders Eriksen Bredal
Født 164022.
Død apr. 169123.
     Søn af Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert.
     Han er antagelig den Andresa Erici Bredalinus som i 1663 og 1664 erholdt et årlig stipendium på 7 rdlr. av Trondhjem latinskole. Han ble student 1666, tok 6. april 1668 teologisk attestas og ble söndag sexagesima (söndag för fastelavn) 1672 ordinert til sogneprest til Veö, Romsdal. Han roses av Melchior Augustinussen som en lærd og begavet mann (vir doctus et probioris ingenii). Han skal ha vært velstående, i fortegnelsen over krigsstyr i Norge 1676 er han oppfört i 3. klasse som bare omfattet 60 personer. I 1. klasse var 15, og 2. klasse var 30 personer. En av de portretter som henger i Veö gamle kirke og som skal være av stedets sogneprester antas at forestille ham.24

Gift 2° _____med

Boye Boyesen Friis
Født omkring 1666, Trondhjem ?25,26.
Død før 24 mai 1707.
     Søn af Boye Pettersen Friis og Maren Mortensdatter (Lerche).
     Boje Bohesen, Capellan til Vedøen, gift med Karen Juul.27
     I futeregnskapets familieskatt er han oppført som kapellan her [i Veøy] fra november 1688, presten skriver da at Hr Boye hadde kommet hit for tre uker siden. Erlandsen har ham som kapellan her i 1695 og 1705. Han døde her i 1707.28
     Skifte 24 mai 1707, Gården Vestad i Veøy.29,30I skifte nevnes hans kone Karen Juell og barna. I skifte nevnes også sølv merket: kanne BF KJ, ditto BPS-MMD, ditto PESJ-ETDF, ditto AESB-KPDJ, øse JJSL-ETDF, skål BBS-KJ, skål PEJ-ETD. Dessuten nevnes maleri av Hr Peder Jul og kone, Erik Pedersen Jul og kone og Hr Anders og Karen Jul. I skifte nevnes barnas farbror student Morten Friis..

Gift 3° _____31med

Anders Christopherssøn Lem
Født omkring 164932,23.
Død sep. 172323.
     Søn af Christopher (Lem?).
     Stilling: Sogneprest til Grytten i Romsdalen.
     ! SE NST 21. !
     Før han blev Student, var Anders Christopherss¢n Lem i Bergen, og herfra deponerede han ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han ("Andreas Christophori Lemmius") immatrikuleredes som Student den 18de Juli 1667. - Da han havde opholdt sig 2 3/4 Aar i Kjøbenhavn forlod Anders Lem efter tilendebragte Studier Universitetet den 30te April 1670 (med Testimonium fra Professor Dr. Ole Borch) og fik ved sin Hjemkomst til Norge Ansættelse som Capellan hos Hr. Claus Bendixsøn Friis, Sognepræst til Grytten i Romsdalen. Efterat Claus Friis var død i Marts 1680, blev Anders Lem hans Efterman som Sognepræst til Grytten; han var fra 1696 tillige Viceprovst, erholdt 23de Mai 1702 Magistergraden og udnævntes 20de Juli 1706 til Provst over Romsdals Provsti. Sidstnævnte Embede frasagde han sig i 1721, - dengang allerede »Jubellærer« og 72 Aar gammel. Et Par Aar senere (i September 1723) afgik han ved Døden. Hr. Anders Lem til Grytten kan - i Lighed med Biskop Munthes øvrige Svigersønner, - sees at have været en velhavende Mand. Han staar i Fogedregnskabet for Romsdalen for Aaret 1602 anført som Eier af Jordegods inden Fogderiet af samlet Skyld over 22 Voger Fisk, - hvad der svarer til 6 à 7 ret respektable Gaarde, - og i Fogedregnskabet for 1714 finde vi ham ilignet »Krigsstyr« (Krigsskat) med den i hin Tid betydelige Sum af over 68 Rdlr. for 3 Kvartaler.23

[Gift 1° med Ingeborg Ludvigsdatter Munthe (d. 1710); Gift 2° med Karen Jul (d. 1736)].

Børn af Karen Jul og Anders Eriksen Bredal:

19.17.Erik Andersen Bredal, f. 1675, d. 1738
20.17.Axel Andersen Bredal
21.17.Anders Andersen Bredal
22.17.Peter Bredal, d. 1713
23.17.Helene Frederike Bredal, d. 1714, Bjørnør ?
24.17.Elsebe Johanne Bredal
25.17.Maren Friis Bredal

Børn af Karen Jul og Boye Boyesen Friis:

26.17.Maren Boyesdatter Friis
27.17.Anna Boyesdatter Friis, d. 1739
18.10.
Thomas Juel
Død 4 apr. 169633,34.
     Dragonkaptein. Død som chefvaktmester på Fredriksten, Halden.34

Gift _____med

Dorothea Cathe
Født omkring 166435.
Død 1748, Hegstad gård i Lødingen.36, begravet _____, Lødingen.36.
     Datter af Cyriacus Cathe og Maren Jacobsdatter Lund.
     I folketellingen 1701 er Dorothea Cathe som enke hos sin søster Else på Gladstad prestegård i Vega.34
     Skal være mormor til Peternille Pedersdatter gift med Christen Munch, Hegstad i Lødingen. Dorothea Cathe, levde nok sine siste år hos henne på Hegstad og døydde der i 1748, 85 år gl.36
     Ho er gravlagt i Lødingen, og sokneprest Arnoldus Schytte skreiv i kjerkeboka: ®XIV.s.e. Trin. Jordsatt og gravfestet min moster Dorothea Kathe, an. æt. 85¯.36

Børn af Thomas Juel og Dorothea Cathe:

28.18.Maren Thomasdatter Juul, f. omkr. 1686, d. 1750
29.18.Elisabeth Thomasdatter Juel
30.18.Peder Thomassøn Juel, f. omkr. 1692, Halden., d. 1759
31.18.Johannes Thomassøn Juel, f. omkr. 1696, Halden

Generation 5.

19.17.
Erik Andersen Bredal
Født 167524.
Død 173824.
     Han var födt nær Trondhjem og er antagelig den Ericus Andr. Bredalinus som i 1691 fikk et årlig stipendium av Trondhjems katedralskole på 16 rdlr. Da regnskapsboken for de fölgende år ikke er funnet, vet man ikke hvor lenge han hadde stipendiet. Den 19. februar 1720 ble han teologisk kandidat med karakteren Laudabilis. Det er opplyst at han söker tilbake til fedrelandet. Den 3. november 1721 ble han utnevnt til residerende pastor til Bud i Romsdal, hvor han döde 1738. [Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690 - 1754, s. 57.]24

Gift _____med

Lisbeth Hansdatter Pols
     Datter af Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter Ramus.

Børn af Erik Andersen Bredal og Lisbeth Hansdatter Pols:

32.19.Anders Eriksen Bredal, d. 1770
33.19.Anna Bredal, f. 1730
34.19.Lisbeth Maren Bredal
35.19.Karen Helene Bredal, d. 1753
36.19.Erika Bredal
37.19.Johanne Rogert Bredal
20.17.
Axel Andersen Bredal
     Ifölge Erlandsen kom han til England og ble guvernör. Forövrig kjennes der intet om ham.24
     Guvernør på St. Thomas, Vestindien.22
     Ikke nevnt i morens skifte i 1734.37
21.17.
Anders Andersen Bredal
     Ifölge Erlandsen ble han kjöbmann i Göteborg og ble gift med enken efter en borgermester.24
     Ikke nevnt i moren skifte i 1734.37
22.17.
Peter Bredal
Død 1713.
     Ifölge Erlandsen en sönn som ble kaptein. Hvem denne var vites ikke. Det er to kapteiner Bredal som i tid passer inn, nemlig kaptein Peder Bredal som döde 1713 og kaptein Knud Jørgen Bredal som döde 1744. Men hvem av disse to det er kan for tiden ikke avgjöres.38
     Navnet Knud Jørgen passer dårligt ind i Bredal slægten. I skiftet efter Karen Jul opgives arvingerne at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesøn Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesøn Bernt Pedersen Bredal, og dattersøn Andreas Bredal Wessel. Det må derfor være rimeligt at antage at sønnen som ble kaptein er Peder Bredal, død 1713.
     Peter Bredal var ifølge Ovenstads militærbiografier korporal ved Bergenh. nasj.inf.reg. til 16. jan. 1704, da han ble sersjant. Fenrik ved reg.ets Nordhordlendske livkomp. 11. juli 1705. Prlnt ved S. Søndhordlenske komp. 7. sept. 1708. Kpt.lnt 10. juli 1711 ved Nordhordlendske livkomp. Fulgte regimentet til Danmark i 1712, men ble syk da regimentet rykket til Holsten. Dimitert 7. mar. 1713, død samme år.
     I skifte etter moren i 1734 nevnes to barn av ham, Anders Pedersen og Bernt Pedersen i Bergen stift. Ble ifølge Tønder admiral.37

Gift _____med

Alida Krabbe
Født omkring 167839.
     Datter af Krabbe.
     Hun er sikkert den Alida Krabbe «løitnant Friis' kjæreste» der er nevnt 22. mai 1693 i fellesskiftet etter søstrene Anne Dorothea og Helena Abigael von Krogh.
     Søkte 5. aug. 1713 om understøttelse for seg og 4 små barn. Hun fikk en årlig pensjon på 30 rdl.40

Børn af Peter Bredal og Alida Krabbe:

38.22.Andreas Petersen Bredal, d. 1774
39.22.Bernt Petersen Bredal
40.22._____
41.22._____
23.17.
Helene Frederike Bredal
Død 26 dec. 1714, Bjørnør ?24.
     Hun døde endnu samme Aar i Barselsseng med Sønnen Andreas Bredal Wessel.41

Gift 171442 med

Christopher Jansen Wessel
Født 28 dec. 1674, Trondhjem41.
Død 30 mai 175441.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Stilling: Sogneprest til Bjørnør..
     Nestældste Søn af Raadmand Jan Wessel. Forflyttet til Bjørnørs Sognekald i Fosens Fogderi 12de Juni 1718, i hvilket Kald han døde i sit 80de Aar den 30te Mai 1754, efterat have været Præst i 47 Aar. Hans Portrait i Oliefarve hænger endnu i Bjørnørs Hovedkirke.41

[Gift 1° 1714 med Helene Frederike Bredal (d. 26 dec. 1714); Gift 2° 1723 med Karen Nielsdatter Bie].

Børn af Helene Frederike Bredal og Christopher Jansen Wessel:

42.23.Andreas Bredal Wessel
24.17.
Elsebe Johanne Bredal
     Ble ifølge Erlandsen gift med Johan Jonston. Ikke nevnt i morens skifte i 1734.37

Gift _____med

Johan Jonston
25.17.
Maren Friis Bredal
     Ble ifølge Erlandsen gift med Mons Stoltenberg. Ikke nevnt i morens skifte i 1734.37

Gift _____med

Mons Stoltenberg
26.17.
Maren Boyesdatter Friis
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Ludvigs bror Christoffer var en datter av Hr Boye.31

Gift _____med

Ludvig Lem
Født 168123.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Ludvig Lem var i 1701 20 Aar gammel, men endnu ikke Student. - I Romsdals Fogedregnsk. for 1714 finde vi ham ("Lodvig Lem") opført i "Krigsstyr" for 3 Kvartaler med 5 Rdlr. 24 Sk. - I Aaret 1730 sees han at have eiet og beboet Gaarden "Næs" i Romsdals Otting.23
     Nevnt i morens skifte i 1710.31
27.17.
Anna Boyesdatter Friis
Død 173943,31.
     Erlandsen tar feil når han sier at hun var datter av Bredal. I skifte etter moren i 1732 [1734] kommer det frem at hun var en datter av Karen Juels ekteskap med kapellan Hr Boye, også hennes søster gift med Christoffers bror Ludvig var en datter av Hr Boye.31

Gift _____med

Christopher Andersen Lem
Født 168023.
     Søn af Anders Christopherssøn Lem og Ingeborg Ludvigsdatter Munthe.
     Opgives i 1701 at være Student - blev senere Proprietarius. Hans 2nd ekteskap var barnløst.23
     Fra hans 1st ekteskap nedstammer kognatisk en gren av den östlandske slekt Bredal.24
     Nevnt i morens skifte i 1710.31

[Gift 1° med Anna Boyesdatter Friis (d. 1739); Gift 2° 20 okt. 1740 med Anna Olsdatter Tønder (18 jan. 1700 - 17 mai 1763)].

Børn af Anna Boyesdatter Friis og Christopher Andersen Lem:

43.27.Ingeborg Cathrine Lem
44.27.Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
45.27.Anders Lem
46.27.Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem
47.27.Ane (Anne) Christence Lem
48.27.Iver Lem
49.27.Ingeborg Munthe Lem
50.27.Ludvig Munthe Lem
28.18.
Maren Thomasdatter Juul
Født omkring 1686.
Død 175044,45.
     Skifte 1750, Sandvik, Brønnøy.46Arvinger er hennes barn: Peder Bredal Joensen, Lund; Jonas Joensen, Heggestad i Salten; Tollef Joensen, 23 år; avdøde datter Lisbeth Pedersdatters sønn Thomas Juel Jacobsen, 13 år, verge er faren Jacob Johansen, Flakmoen i Velfjord; Peternelle Pedersdatter gift med Christen Munch, Hægstad i Salten..

Gift 1° 10 nov. 1709, Brønnøy kirke.45 med

Peder Christensen
     Sandvik i Brønnøy.
     Gården Sanvik i Brønnøy. 1691-92 var han bondelensmann. 1704 ble han stevnet for ulovlig salg ved Bremsteinen. I 1701 var han 39 år. Hans dødsfall er ikke innført i kirkeboken, men skiftet fant sted 8. juni 1711. I skiftet sies at det på fedrene side ikke var noen født verge «her i landet» som er vederheftig og på mødrenes side ei heller noen vederheftig.45
     Skifte 8 jun. 171147,45Boets brutto var 1055 rd. To sønner i første ekteskap hadde innestående mødrearv, men enken fikk 225 rd. og hver av døtrene med Maren Juul fikk 37 rd.Maren Thomasdatter Juell, ektefelle. Barn: Jon Pedersen; Lisabet Pedersdatter; Peternelle Pedersdatter, født etter at faren var død..

[Gift 1° med Lisbeth Joensdatter; Gift 2° 10 nov. 1709 med Maren Thomasdatter Juul (omkr. 1686 - 1750)].

Gift 2° _____med

Joen Joensen
Født omkring 1678.
Død 174848,45.
     Sandvik i Brønnøy.45
     Skifte 1749, Sandvik, Brønnøy.46Maren Thomasdatter Juel, ektefelle. Barn: Peder Joensen, Lund; Jonas Joensen, 23 år; Tollev Joensen, 25 år [22? år]..

Børn af Maren Thomasdatter Juul og Peder Christensen:

51.28.Lisbeth Pedersdatter
52.28.Peternille Pedersdatter, f. omkr. 1711, d. 1766

Børn af Maren Thomasdatter Juul og Joen Joensen:

53.28.Peder Bredal Joensen, f. omkr. 1716
54.28.Thomas Juul Joensen, f. omkr. 1721, d. før 1749
55.28.Jonas Joensen Juul, f. omkr. 1724
56.28.Torlev (Tord) Joensen Juul, f. omkr. 1726
57.28.Maren Joensdatter
29.18.
Elisabeth Thomasdatter Juel
     Muligvis flyttet til Alstahaug eftersom hennes senere skjebne i Brønnøy er ukjent.45

Gift 1° 16 nov. 1710, Brønnøy kirke.49,34,45 med

Garbrandt Larsen Bech
Død 173545.
     Søn af Lars Larsen Bech og Else Christophersdatter.
     I 1701 var han tjener på lensmannsgården Tofte hos sin svoger Niels Nielsen. Han sies da å være fra Hardanger, og må være sønn av klokker Lars Bech i Ullensvang. Senere bodde han på Nordhus i Brønnøy til sin død.45

[Gift 1° med Berit Christensdatter (d. 1709); Gift 2° 16 nov. 1710 med Elisabeth Thomasdatter Juel].

Gift 2° _____med

Niels Pedersen
     Fra Alstahaug.45

Børn af Elisabeth Thomasdatter Juel og Garbrandt Larsen Bech:

58.29.Elsebe Garbrandsdatter Bech, f. 1711, d. 1712
59.29.Johan Juul Garbrandsen Bech, f. 1716
60.29.Lars Garbrandsen Bech, f. 1724
61.29.Peter Angel Garbrandsen Bech, f. 1728
30.18.
Peder Thomassøn Juel
Født omkring 1692, Fredriksten, Halden.34.
Død 1759.
     Sorenskriver i Namdalen.34

Gift 1726 med

Adriana Lauritsdatter Holthe
Født omkring 170650.
Død 178651.
     Datter af Laurs Pedersen Holt og Ane Catharina Jelstrup.

Børn af Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe:

62.30.Lars Holthe Juul, f. 1726, d. 1776
63.30.Dorothea Cathe Juel
31.18.
Johannes Thomassøn Juel
Født omkring 1696, Fredriksten, Halden34.

Generation 6.

32.19.
Anders Eriksen Bredal
Død 10 jan. 177024.
     Han for til sjös og förte 1758 brigatinen «Concordia» og 1760 galeas «St. Peder». Siden ble han kjöbmann på Molde.24

Gift _____med

Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng
Født 173624.
Død 14 jun. 177924.
     Datter af Morten Lyng og Maren Marie Holthe.

[Gift 1° med Anders Eriksen Bredal (d. 10 jan. 1770); Gift 2° med Ludvig Munthe Lem].

Børn af Anders Eriksen Bredal og Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng:

64.32.Maren Testman Bredal, f. 1765, d. 1820, Hitteröen
65.32.Johanne Elisabeth Bredal, f. 1767, d. 1795
33.19.
Anna Bredal
Født 10 jun. 173024.

Gift _____med

Willum Brumbas
     Stilling: Maler på Molde.
34.19.
Lisbeth Maren Bredal

Gift _____med

Lorents Lobus
Født 172924.
Død 12 nov. 176224.
     Stilling: Skipper. Kjöbmann på Molde24.
35.19.
Karen Helene Bredal
Død 175324.

Gift _____med

Nikolai Daugaard
     Stilling: Kjöbmann.

[Gift 1° med _____; Gift 2° med _____; Gift 3° med Karen Helene Bredal (d. 1753)].
36.19.
Erika Bredal
     Död ugift24
37.19.
Johanne Rogert Bredal
     Död ung24
38.22.
Andreas Petersen Bredal
Død 20 jul. 1774.
     Offiser. Sluttet sin karriere som kaptein i 1765.
39.22.
Bernt Petersen Bredal
40.22.
___________
41.22.
___________
42.23.
Andreas Bredal Wessel
43.27.
Ingeborg Cathrine Lem
     Død som Barn.23
44.27.
Elisabeth (Elsebeth) Margrethe Lem
     Død ung.23
45.27.
Anders Lem
     Søfarende, »druknede ved at glide paa Skøiter«.23
46.27.
Ingeborg Cathrine ("Boie Carine") Lem

Gift _____med

Samuel Green
     Dansk Præst.23
47.27.
Ane (Anne) Christence Lem
48.27.
Iver Lem
     Død som Barn.23
49.27.
Ingeborg Munthe Lem
     "havt 3 B¢rn alle d¢de i Barndom".23

Gift _____med

Jørgen Christopherssøn Femer
Død 176223.
50.27.
Ludvig Munthe Lem
     Kjøbmand paa Molde.23

Gift 1° _____med

Andrea Ludovica Lund

Gift 2° _____med

Magdalene (Malene) Mortensdatter Lyng
51.28.
Lisbeth Pedersdatter

Gift _____46med

Jacob Johansen
     Flakmoen i Velfjord (1750).46

Børn af Lisbeth Pedersdatter og Jacob Johansen:

66.51.Thomas Juel Jacobsen, f. omkr. 1737
52.28.
Peternille Pedersdatter
Født omkring 1711.
Død 11 jan. 176652,36.
     Frå Sandvik i Brønnøy. [Se NST 19, s. 294 flg.].
     Skifte 1 okt. 1766, Salten tinglag.36.

Gift 25 okt. 1742, Lødingen.36 med

Christen Michelsen Munch
Født omkring 171453,36.
Død mai 178354,53,36.
     Søn af Michel Knudsen Munch og Elen Debora Pedersdatter Har.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.36

[Gift 1° 25 okt. 1742 med Peternille Pedersdatter (omkr. 1711 - 11 jan. 1766); Gift 2° 1767 med Maren Maria Kildal (25 dec. 1744 - mar. 1786)].

Børn af Peternille Pedersdatter og Christen Michelsen Munch:

67.52.Michel Christensen Munch, f. 1744, Lødingen., d. 1744, Lødingen.
68.52.Peder Christensen Munch, f. 1745, Lødingen., d. 1745, Lødingen.
69.52.Peter Paul Christensen Munch, f. 1746, Lødingen., d. 1769, Lødingen.
70.52.Elen Debora Christensdatter Munch, f. 1749, Lødingen.
71.52.Maren Dorothea Juul Munch, f. 1751, Lødingen., d. før 1766
72.52.Lisbeth Maria Munch, f. 1752, Lødingen.
73.52.Mette Grøn Munch, f. 1755, Lødingen., d. 1757, Lødingen.
53.28.
Peder Bredal Joensen
Født omkring 171636.
     Bodde på Rinbø i Lødingen 1765. Etterslekt.
     Bruker av Lund i Brønnøy.

Gift 1740, 3. Trin.55 med

Else Henriksdatter
Døbt 12 aug. 1683, Brønnøy kirke., Faddere ikke tatt med [defekt kirkebok ?].56.
Død omkring 1750.
     Datter af Henrich Paulsen (Bugge) og Maren Jacobsdatter (Tilrem).
     Skifte 2 apr. 1750, Lund, Brønnøy.57Ektefelle Peder Bredal Joensen. Avdød bror Ole Hendrichsen, hans to børn: Hans Hendrich Olsen og Maren Olsdatter. Niels Hendrichsen (bror) på Moe. Mille Hendrichsdatter (søster), gift med Ole Joensen, Bøe. Bereth Hendrichsdatter (søster), gift med Niels Joensen, Sylteren. Maren Hendrichsdatter (søster), enke bosatt på Taskeby i Tromsø fogderi. Maria Hendrichsdatter (halvsøster), bosatt på Krognes i Nordsem..

[Gift 1° 3 jul. 1707 med Niels Tollefsen (1678 - 1739); Gift 2° 1740 med Peder Bredal Joensen (f. omkr. 1716)].
54.28.
Thomas Juul Joensen
Født omkring 172145.
Død før 174958.
55.28.
Jonas Joensen Juul
Født omkring 172436.
56.28.
Torlev (Tord) Joensen Juul
Født omkring 172636.
     Lødingen. Etterslekt.
57.28.
Maren Joensdatter
     Muligvis datter av Jon Jonsen, Sandvik og Maren Thomasdatter Juel.
     Skifte 1742, Sandvik, Brønnøy.46Ole Johansen, ektefelle. Joen Joensen, far..
58.29.
Elsebe Garbrandsdatter Bech
Født 171145.
Død 171245.
59.29.
Johan Juul Garbrandsen Bech
Født 171645.
60.29.
Lars Garbrandsen Bech
Født 172445.
     Er muligvis identisk med handelsmann på Oxbåsen i Fosen Lars Bech, der første gang ses gift med Alhed Finvedgaard (død 1765) og gift anden gang 11. okt 1772 med N.N.59

Gift 1° _____med

Alhed Johanne Finvedgaard
Døbt 29 okt. 1719, Vikna, Nord Trøndelag.59.
Død 12 jun. 176559.
     Datter af Joen Andersen (Finvedgaard eller Schanche) og Ellen Andersdatter Borchmann.
     Skifte 4 aug. 176559.

Gift 2° 11 okt. 177259 med

_____
61.29.
Peter Angel Garbrandsen Bech
Født 172845.
62.30.
Lars Holthe Juul
Født 172651.
Død 30 dec. 177651.
     Sorenskriver i Namdal.51

Gift 175751 med

Marie Margrethe Bogarth
Født 7 mai 173551.
Død 13 aug. 177551.
     Datter af Seth Adriansen Bogart og Anna Catharina Worm.

Børn af Lars Holthe Juul og Marie Margrethe Bogarth:

74.62.Anna Catharina Juul
75.62.Christiana Juul
76.62.Adriane Holthe Juul, f. 1761, d. 1809
77.62.Petternella Juul
78.62.Seth Juul
63.30.
Dorothea Cathe Juel
     ? Sandsynligvis datter af Peder Juel, eller evt. hans bror Johannes Juel ?
     Fra Vikna.60

Gift _____60med

Peder Nicolaisen Greger
     Søn af Nicolai Pedersen Greger og Maren Larsdatter Holt.
     Bosat ved handelsted Rørøy i Vega.60
     Hans 3die hustru Antonette Brodtkorb fra Tjøtta er sandsynligvis identisk med Willum Arentz hustru, som hun overlevet med ca. 17 år.

[Gift 1° med Elisabeth Tostrup; Gift 2° med Dorothea Cathe Juel; Gift 3° med Antonette Augusta Brodtkorb (d. 1794)].

Generation 7.

64.32.
Maren Testman Bredal
Født 7 mai 176524.
Død 19 apr. 1820, Hitteröen24.

Gift 16 jan. 179061 med

Johan Peter Testman Koch
Født 10 aug. 1751, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 1 mar. 1836, Hitterøen / Sula, Fosna, Trøndelag..
     Søn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann.
65.32.
Johanne Elisabeth Bredal
Født 176724.
Død 179524, begravet 2 mai 179524.

Gift 18 okt., Kongsberg61 med

Hans Halvorsen Wærge
66.51.
Thomas Juel Jacobsen
Født omkring 173762.
67.52.
Michel Christensen Munch
Født 1744, Lødingen.36.
Død 1744, Lødingen.36.
     Død påsken 1744, 14 dg. gml.
68.52.
Peder Christensen Munch
Født 1745, Lødingen.63.
Død 1745, Lødingen.63.
     Død 1745 i advent.63
69.52.
Peter Paul Christensen Munch
Født 1746, Lødingen.63.
Død 4 apr. 1769, Lødingen.63.
70.52.
Elen Debora Christensdatter Munch
Født 1749, Lødingen.63.

Gift 20 okt. 177363 med

Nils Grønbech
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.
     Fra Stokmarknes.63
     Antakelig sønn av Christopher Nielsen Grønbech og Ellen Margrethe Hansdatter Røst.

Børn af Elen Debora Christensdatter Munch og Nils Grønbech:

79.70.Christen Munch Grønbech
80.70.Johan Røst Grønbech
71.52.
Maren Dorothea Juul Munch
Født 1751, Lødingen.63.
Død før 176663.
72.52.
Lisbeth Maria Munch
Født 1752, Lødingen.63.
     Var 1781 i Skjervøy.63
73.52.
Mette Grøn Munch
Født 30 jul. 1755, Lødingen.63.
Død 23 aug. 1757, Lødingen.63.
74.62.
Anna Catharina Juul
75.62.
Christiana Juul
76.62.
Adriane Holthe Juul
Født 176151.
Død 180951.
77.62.
Petternella Juul
78.62.
Seth Juul

Generation 8.

79.70.
Christen Munch Grønbech
80.70.
Johan Røst Grønbech

Kilder og Noter
1Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 50
2Kristi Himmelfartsdag
3S.T.Dahl skriver 8. juli 1625, men dette er vist i feil - har ikke checket med PHT.
4PHT 3 rk. 1 bd.
5Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953): Spørsmaal og Svar (nr. 109). Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV (1933): 93-95
6Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951-52)
7Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 466
8Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
9Kvikneboka
10Jan Erik Aas der refererer til Innsetboka.
11Kvikneboken
12PHT (1892)
13PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222 note 1
14PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221-222 note 1
15Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 86
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 88
17Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 85-86
18Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 89
19Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 128 (note 3)
20Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 241
21Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 21
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 85
23Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
24Knut Esmarch: Familien Bredal
253 år gl. ved farens skifte 1669.
26Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 144. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
27PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 221
28Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243
29Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 243-44
30L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 259
3252 år gl. ved folketellingen 1701
33L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 294. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
34Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 89
3518 år gl. ved morens skifte 28. mar. 1682.
36Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 308
37Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 242
38Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 25
3915 år gl. ved fellesskiftet etter hennes mostre Anne Dorothea og Helena Abigael von Krogh.
40Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
41Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46), s. 113
42Bernt Moe (utgiver): "Efterretninger om Peter Tordenskjold og hans Slægt" i Tidskrift for den norske Personalhistorie, første række. (Chria. 1840-46)
43Hornemann
4464 år gl.
45L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
46Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 68
47Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 67-68
4870 år gl.
49Trolovelse holdt på Nordhus 29. juli 1710.
50Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
51Helmer Aslaksen
5254 år gl.
53Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
5470 år gml.
55Kjeld Bugge: Slektene Bugge fra Brønnøy., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 249-264
56Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 347
57Svein Edvardsen: Skifter fra Brønnøy (Nord og Sørsem) 1686/1780., s. 44
58Ikke nevnt i farens, ej heller moren skifte hhv. 1749 og 1750.
59Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 285
60Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
61Knut Esmarch: Familien Bredal, s. 22
6213 år gl. ved mormorens skifte 1750.
63Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309