© 2001 Simon Ellefsen

Finde

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jørgen Pedersen Finde
     Jørgen Pederssøn Finde, slotsskriver paa Akershus.1

Gift _____1med

Maren Michelsdatter van Thien

[Gift 1° med Jørgen Pedersen Finde; Gift 2° med Peder Paasche].

Børn af Jørgen Pedersen Finde og Maren Michelsdatter van Thien:

2.1.Peder Jørgensen Finde, f. 1610, Oslo., d. 1691, Førde.

Generation 2.

2.1.
Peder Jørgensen Finde
Født 1610, Oslo.2.
Død 10 sep. 1691, Førde.2.
     Søn av Jørgen Pederssøn Finde og Maren Michelsdatter van Thien.2
     Provst og Sognepræst til Førde i Søndfjord.3
     Hr. Peder til Førde, var den uden Sammenligning største Jordegodseier i Søndfjord paa sin Tid (cnfr. "General-Jordebogen" for 1682).3
     Finde hadde 5 barn av første, og 7 av andet egteskap.2
     [Se Lampe (1896): Bergens stifts biskoper og præster II.]

Gift 1° _____med

Barbara Henriksdatter Nitter
     Datter af Henrik Nitter og Mette (Trudesdatter?).
     Barbara Henriksdatter Nitter, gift med hr. Peder Jørgenssøn Finde.2

Gift 2° 30 jun. 1650, Bergen.2 med

Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud)
     Datter af Rasmus Larsen Stoud og Karen Marie Johannsdotter.
     Anne Rasmusdatter (Stud), datter av borgermester i Bergen Rasmus Lauritssøn (Stud).2
     Anna Stoud, gift med Peder Finde, Provst og Præst til Førde.4

Gift 3° _____med

Beate Christensdatter

[Gift 1° med Samuel Jakobssøn Bonde (d. 1674); Gift 2° med Peder Jørgensen Finde (1610 - 10 sep. 1691)].

Børn af Peder Jørgensen Finde og Barbara Henriksdatter Nitter:

3.2.Maren Pedersdatter Finde, f. 1640, d. 1727, Jølster.
4.2.Jørgen Pedersen Finde, d. 1709
5.2.Henrik Pedersen Finde, f. 1643, d. 1700
6.2.Anna Pedersdatter Finde, f. 1645, d. 1728, Gaarden Stadem i Viks Præstegjæld
7.2.Sara Pedersdatter Finde, d. 1718

Børn af Peder Jørgensen Finde og Anne Rasmusdatter (Stoud, Stud):

8.2.Kirsten Pedersdatter Finde
9.2.Rasmus Pedersen Finde, d. 1694
10.2.Barbara Pedersdatter Finde, f. 1652, d. 1716
11.2.Dorthe Pedersdatter Finde
12.2.Otto Pedersen Finde, f. 1656, d. 1741
13.2.Inger Pedersdatter Finde
14.2.Anne Pedersdatter Finde, d. 1703

Generation 3.

3.2.
Maren Pedersdatter Finde
Født 1640.
Død 1727, Jølster..

Gift 16803 med

Søren Ludvigssøn Munthe
     Se Munthe boken, s. 125.
4.2.
Jørgen Pedersen Finde
Død 1709.
5.2.
Henrik Pedersen Finde
Født 1 jan. 1643.
Død 3 okt. 1700.
6.2.
Anna Pedersdatter Finde
Født 16455.
Død okt. 1728, Gaarden Stadem i Viks Præstegjæld5, begravet 26 okt. 1728, Viks Kirke5.
     Anna Finde overlevede sin Mand i hele 26 Aar og sees under denne Tid som en meget formuende Enke at have boet paa sin Eiendomsgaard "Stadem" i Viks Præstegjæld, hvor hun i den høie Alder af 83 Aar i Oktober Maaned 1728 afgik ved Døden. Hun blev gravfæstet i Viks Kirke den 26de s. M.5

Gift 16676 med

Iver Erikssøn Leganger
Født 26 feb. 1629, Lekangers Præstegaard i Yttre Sogn5.
Død 3 apr. 1702.
     Søn af Erik Iverssøn Nordal og Karen Nilsdatter.
     Skal have været en i sin Tid ikke umærkelig Mand. Iver Erikssøn Leganger, - der var Erik Nordals Søn af 1ste Ægteskab med Karen Nilsdatter (og ikke som Hatting siger af 2det Gifte med Malene eller Lene Splieds), - blev undervist privat af sin Fader, til han var 11 Aar gammel, var derefter en kort Tid Elev af Bergens Skole, hvorfra han deponerede ved Kjøbenhavns Universitet i Aaret 1646. To Aar efter - i en Alder af 19 Aar - blev han Philosophiæ Bacalaureus, gjorde derefter en Reise til Danzig, kom tilbage og afsluttede sine Studier ved Academiet, hvorpaa han i Aaret 1650 paany drog udenlands og opholdt sig flere Steder i Tyskland, Holland etc. Da han i 1652 var vendt tilbage til Danmark, blev han ved en svær Sygdom fængslet til Sengen i hele 3 Aar. I 1656 reiste han op til Bergen og assisterede en kort Tid efter Hjemkomsten sin Fader, hvis Capellan Hr. Daniel Hanssøn Bugge [se S. 126] dengang var fraværende, reiste derpaa til Søndmøre og blev herfra kaldet til Capellan hos Sognepræst til Vik i Sogn, Knud Christopherssøn Glad, som han Aaret efter (i 1657) succederede i Embedet, og hvis Datter Maren el. Maria blev hans 1ste Hustru. Med Anna Pedersdatter Finde, Iver Legangers 2den Hustru, er det sandsynligt, at Mag. Iver Erikss¢n Leganger har faaet en ikke ubetydelig Formue. Sikkert er det i ethvert Fald, at "Hr. Iffuer Erichsen" staar anført i Sogns Fogderegnskaber for Aarene omkring 1700 som Eier af en større Mængde Jordegods og adskillige Skove. Ikke mindre end 4 Saugbrug: "Frøsvigaas", "Flette", "Frøsvig Søsaug" i Tjugum Skibrede og "Tennefos" Saug i Qvamsø Skibrede tilhørte Provsten Leganger, og opgives der paa disse Saugbrug at være bleven skaaret tilsammen ca. 700 Tylvter Bord aarlig. I nogle Aar (fra 1668) var Hr. Iver tillige Provst over Sogns Provsti og døde som Jubellærer i en Alder af 73 Aar. Mag. Iver Erikssøn Leganger skal paa sin Tid have nydt megen Anseelse baade som Geistlig og Lærd. Ham skyldes ogsaa de historisk topografiske Notitser om Sogn, der tilligemed Breve til Torfæus ere trykte 1777 i "Torfæana". (Om hans Skrifter se i¢vrigt Worms "Lexicon over lærde Mænd", I. S. 593.5

[Gift 1° med Maria (Maren) Berthelsdatter Mule; Gift 2° 1667 med Anna Pedersdatter Finde (1645 - okt. 1728)].

Børn af Anna Pedersdatter Finde og Iver Erikssøn Leganger:

15.6.Karen Iversdatter Leganger, f. 1668, d. 1702
16.6.Erik Iversen Leganger, f. 1669, d. 1751
17.6.Peder Iversen Leganger, f. 1673, Vik., d. 1726, Leikanger.
18.6.Maren Iversdatter Leganger, f. 1678, Sogn., d. 1719, Bergen.
19.6.Iver Iversen Leganger, f. 1680, d. 1750
20.6.Nils Iversen Leganger, f. 1682, d. 1747
7.2.
Sara Pedersdatter Finde
Død 1718.
8.2.
Kirsten Pedersdatter Finde

Gift _____med

Hans Christopherssøn Harberg
Død 1719.
     [Se Lampe.]
     Kapellan i Ulstein, sogneprest fra 31. mar. 1694.

Børn af Kirsten Pedersdatter Finde og Hans Christopherssøn Harberg:

21.8.Ananias Christopher Harberg, f. 1696, d. 1760
9.2.
Rasmus Pedersen Finde
Død 1694.
10.2.
Barbara Pedersdatter Finde
Født 1652.
Død 1716.

Gift _____med

Peder Ottosen Schreuder
Død 17377.
     Søn af Otto Hansen Schreuder og Anna Jensdatter Schjelderup.
     Hr. Peder Schreuder, Sognepræst til Glopp, døde 1737. Gift med Barbara Finde.7
11.2.
Dorthe Pedersdatter Finde
12.2.
Otto Pedersen Finde
Født 1656.
Død 1741.
13.2.
Inger Pedersdatter Finde
14.2.
Anne Pedersdatter Finde
Død 1703.

Generation 4.

15.6.
Karen Iversdatter Leganger
Født 14 apr. 16688.
Død 19 dec. 17028.
     Ifølge NST 1, s. 210 havde hun 10 børn med Ludvig Munthe.

Gift 16843 med

Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne)
Født 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift3.
Død 9 jun. 1708, Vik3.
     Søn af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Stilling: Sognepræst til Vik i Yttre Sogn..
     Fik Navn efter sin 8 Aar tidligere afdøde Morfader Biskoppen. Fra Bergens Skole deponerede han - »Ludovicus Christophori« - 19 Aar gammel ved Kjøbenhavns Universitet og immatrikuleredes som Student den 24de Juli 1676, paa en og samme Dag som sin nedenfornævnte, 2 Aar yngre Broder Otto. Efterat han havde studeret ved Academiet, vendte han tilbage til sin Fødeegn og indgav om Vaaren 1680 - et halvt Aar efter Faderens Død - paa Opfordring af Sognepræsten til Vik i Yttre Sogn, Mag. Iver Erikssøn Leganger, sin underdanigste Ansøgning om at blive ansat som Capellan til samme Viks Præstegjæld med Kngl. Løfte om Succession efter Hr. Leganger. - Ansøgningen er dateret Bergen 17de Mai 1680, og Supplicanten - »fattige Studiosus Ludovig Christopherssøn« - beder, at Hs. Kngl. Majestæt vil ham »til Wigs Capellanies Betienelse och Succession efter Sogne Præstens dødelige affgang med Sit Høy Kongl. benaadings breff mildesten begafve«, eftersom han »till saadant underdanigsten at anholde om, er tillskyndet aff Sogne Præsten Hr. Iffuer Ericgssen, senest ved hans Missive af dato d. 6 Maj 1680«. - Biskoppen, Nils Envoldssøn Randulff, bevidner i sin Erklæring, at »Supplicantens Andragende bestaar udi Sandfærdighed« og bemærker angaaende Ansøgeren, at der »om ham er foerhaabning, baade formedelst Hans Gaffuers oc anden Skickeligheds skyld, at Han skal vorde baade Meenigheden saa oc Sognepræsten udj Hans tiltrædende Alderdom oc Swaghed tienlig oc bequem«. Idet Ansøgningen - efterat være anbefalet ogsaa af Statholderen (U. F. Gyldenløve) og af Cancelliet - blev naadigst indvilget ved Kngl. aabent Brev af 17de Juni 1680, knyttedes der til Expectance-Bevillingen den sædvanlige Betingelse, at ny underdanigst Ansøgning skulde fremsendes, naar Kaldet i sin Tid blev ledigt, og Ansøgeren, - der, efter hvad vi have seet, endnu i 1680 kun var »Studiosus«, - paalagdes derhos at underkaste sig Examen, forinden han tiltraadte sin Stilling som Præst. I de første fire Aar, han var Capellan til Vik, levede »Hr. Ludovig« ugift og havde uden Tvivl, - som Skik og Brug almindelig var, - »Kost og Kammer« i Præstegaarden. Omtrent ved samme Tid som sit Ægteskab [1684] skjønnes han ogsaa at have tilflyttet sin Gaard »Hove« i Viks Skibrede, af hvilken betydelige Eiendom (Skyld: 8 1/2 L¢b, 18 Mk. Smør og 8 1/2 Hud) »Hr. Ludovig« i Aaret 1686 sees at have havt en mindre Part, og som han senere lidt efter lidt tilkjøbte sig i dens Helhed. I en længere Række af Aar boede Ludvig Munthe paa Hove Gaard som Capellan og »Vice-Pastor«; først da hans 73-aarige Svigerfader, Magister Iver, i Aaret 1702 afgik ved Døden (eller maaske nogle Maaneder tidligere) tiltraadte Munthe - i Henhold til de ham under 17de Juni 1680 og 10de Februar 1700 meddelte Kngl. Successionsbestallinger - Viks Kald som »virkelig« Sognepræst og tilflyttede Præstegaarden. Mod Slutningen af det samme Aar mistede han sin Hustru Karen Leganger. Hun døde paa Viks Præstegaard den 10de December 1702, endnu ikke 36 Aar gammel, og efterlod Munthe som Enkemand med mange Børn, af hvilke dengang ingen var voxne, men de fleste i spæd Alder. Fem Fjerdingaar senere fik disse Børn en Stedmoder i Dorothea Blix. Efterat hendes Pleiefader, Hr. Jens var død i 1688, - er hun formentlig kommen i Huset hos sin eneste Broder, Foged i Yttre Sogn Hans Blix, der første Gang havde været gift med Ludvig Munthes Søster Elisabeth. At Hr. Ludvig har gjort Bekjendtskab med sin 2den Hustru i Svogeren Foged Blix's Hus, synes der at være al Rimelighed for, og uden Tvivl har ogsaa hans Bryllup staaet hos Blix paa »Fogedgaarden Flesje« i Lekangers Præstegjæld. Sikkert er det i ethvert Fald, at Hr. Ludvig Munthe og Dorothea Blix blev viede i den nærliggende Tjugum Kirke den 9de April 1704. Dette sidste Ægteskab var barnløst.3

[Gift 1° 1684 med Karen Iversdatter Leganger (14 apr. 1668 - 19 dec. 1702); Gift 2° 9 apr. 1704 med Dorethe Hansdatter Blix (6 feb. 1671 - 20 mar. 1748)].

Børn af Karen Iversdatter Leganger og Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne):

22.15.Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe, f. 1702, Viks Præstegjæld i Ytter Sogn, d. 1785, Vangsnæs
16.6.
Erik Iversen Leganger
Født 16699,10.
Død 30 dec. 17519,10.
     Stilling: Sogneprest og prost til Torvestad
     Imm. fra Bergen 25. juli 1690, cand. theol. 1691, Kap. Indviken 1604, Sognepr. Valle 14. sept. 1708, Torvestad 10. aug. 1715, Provst 1735-1739.10
     5 Børn.10

Gift 1° _____med

Maren Agnethe Hansdatter Schreuder

Gift 2° _____med

Mette Christina Søfrensdatter Hegelund (Brunsteen)
Født 17 dec. 16789,10.
Død efter 17539,10.
     Datter af Søfren Frantzen Hegelund (Brunsteen) og Agnete Søfrensdatter Godtzen.
     Skifte _____10Der fandtes i Boet en stor Sølvkande vægtig 110 Lod med Vaaben og Navnene Severinus Francisci Mette Mads Datter..

[Gift 1° med Jens Larsen Barsøe (1649 - omkr. 1705); Gift 2° med Erik Iversen Leganger (1669 - 30 dec. 1751)].

Børn af Erik Iversen Leganger og Maren Agnethe Hansdatter Schreuder:

23.16.Anne Carine Leganger
24.16.Hans Schreuder Leganger, f. 1700, d. 1780
17.6.
Peder Iversen Leganger
Født 1673, Vik.11.
Død 1726, Leikanger.11.
     Foged i Ytre Sogn.11

Gift 19 aug. 1705, Leikanger11 med

Anne Christine Blixencrone
Født 1687, Leikanger12.
Død 1753, Leikanger12, begravet 22 aug. 1753, Leikanger12.
     Datter af Hans Hanssøn Blixencrone og Maren (Maria) Hansdatter.
18.6.
Maren Iversdatter Leganger
Født 31 dec. 1678, Vik, Sogn..
Død 20 okt. 1719, Bergen..

Gift _____med

Gerhard Christopherssøn Munthe
Født 12 aug. 1671, Flahammer, Luster, SF..
Død 17 jul. 1729, Hellevik, Fjaler, SF., begravet 18 aug. 1729, Kvamsøy, Balestrand, SF..
     Oberst og chef for 1. Bergenhusiske infanteri regiment.
19.6.
Iver Iversen Leganger
Født 16806.
Død 17506.
20.6.
Nils Iversen Leganger
Født 16826.
Død 17476.
21.8.
Ananias Christopher Harberg
Født 1696.
Død 1760.
     Fut over indre og ytre sogn.

Generation 5.

22.15.
Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe
Født 1702, Viks Præstegjæld i Ytter Sogn3.
Død 1785, Vangsnæs13,3.
     Barnløs i begge Ægteskaber.3

Gift 1° 17273 med

Hans White
Født 1678, Trondhjem14,15,316,15.
Død 10 mar. 17283.
     Søn af Hans Torstensen Withe og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Manger i Bergens stift.15.
     Dep. 19/1 1698 (ikke 1707) fra Trondhjems Skole, 28/7 1700 cand. theol. Alumnus paa Borchs Collegium, 1706 Magister i Kbhvn.; 12/3 1714 Sgp. i Manger i Bergens St. [Sml. Worm (2,575), Nyerup (656), Lengnicks Stamt. over Familien Munthe.]15
     Denne Mand, - der skal have havt et ikke ringe Ord for sin Lærdom, - var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681. Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu var kommen til Verden, og hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans Witthes Stedfader og den, der kom til at tage sig af hans Opdragelse. Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden (i Mai 1699) som den theologiske Attestats (i Juli 1700), og sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han «Magister legens» ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid «private collegia, der havde besynderligt Tilløb af Studenterne og gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona docendi et explicandi». Hvad der særlig skal have udmærket denne Mag. Witthes private Undervisning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske tilsidesattes for Latinen. Efterat han i Aarene fra 1710 til 1714 havde været Præst til Orlogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts 1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland.3

[Gift 1° 1715 med Anna Maria Madsen (d. 1726); Gift 2° 1727 med Helene (Lene) Ludvigsdatter Munthe (1702 - 1785)].

Gift 2° 30 sep. 17353 med

Fredrik Lorentz Moduit
Begravet 15 jan. 1749, Lekanger kirke3.
     Regimentskvertermester og Auditeur ved det 1ste Bergenhusiske Regiment, Krigsraad.3
     Krigsraad Moduit og hans Hustru skjønnes i længere Tid at have havt Bolig paa «Vangsnæs» i Lekangers Præstegjæld i Yttre Sogn, og de boede udentvivl ogsaa her.3
23.16.
Anne Carine Leganger

Gift _____med

Jacob J. Lampe
     Bergen.
24.16.
Hans Schreuder Leganger
Født 1700.
Død 1780.
     Sogneprest til Eidsvoll.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Nitter - Paaske., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 226-229
2Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Nitter - Paaske., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 226-229
3Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
5Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 135
6Årsskrift for Historielaget for Sogn.
7Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
8Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
9Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978)
10Axel Kielland: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents (Chria. 1897), s. 248
11Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
12Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
1383 Aar gl.
14Richard With: Hvorfra stammer de forskjellige slegter With i Norge?. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 44-47
15F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
16Hundrup og Hartvig Munthe skriver år 1681. NST 3, s. 44 skriver år 1678.