© 2001 Simon Ellefsen

Falch / Falck / Falk

Opdateret 12 Jun 2005.


Generation 1.

1.0.
Adrian Richertsen «Falkener»
Død omkring 1595.
     Adrian Falkener må formådes å være født i slutten av 1400-tallet og døde ca. 1595.1
     Det er mye som tyder på at Adrian Falkener kom til Norge fra Holland i begynnelsen av 1500-tallet. Han skulle visstnok ha drevet falkefangst først ved Bergens-kanten, men kom senere til Trondheim. Det er delte meninger om hans farsnavn ettersom det er skrevet på forskjellige måter: Rotgarsøn, Rutgersøn, Rochertssøn, Richartssøn og Roghartsen.2
     Etter at han kom til Trondheim ca. 1520, ble han snart en vel ansett person. Han begynte å drive skipsfart, drev handel på utlandet, og fra 1554 ble han eldste borgermester i Trondheim etter at han en tid hadde vært underborgermester. I 1594 trakk han seg tilbake fra stillingen grunnet sin alderdom og skrøpelighet. Han hadde da vært rådmann og borgermester i 70 år. Det fortelles at han var 120 år da han døde, noe som neppe medfører riktighet.2
     Adrian Falkener var en god diplomat og en nåøktern personlighet, og han var også i besittelse av adskillige gårder i Trondheim og omland.2
     Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.3
     I følge historien skulle Adrian ha 24 barn, 18 sønner og 6 døtre.4
     Han var danske-hater, og spillte en viss rolle under 7-årskrigen som Claus Collarts rådgiver og tro tilhenger.5
     Hjemmets bokforlag gav i 1979 ut en krønike-/roman ved navn Adrian Falkefanger, skrevet av Sigurd Skaun. Boken omhandler Adrian Rockertson Falkoner, sønn av den styrtrike hollenderen Mynther Rockert. Boken tar for seg hans eventyr i Norge, specielt Bergen og Hardanger, og til slutt som borgermester i Trondheim.5

Gift 1° _____med

_____

Gift 2° _____med

Margrete Pedersdatter
     Adrians etterleverske Margrete (Pedersdatter) møtte under herredagen i Trondheim 25. mai 1597 på Trondheims rådstue i en sak hun hadde anlagt mot den tidligere lensherren i Trondheim len, Ludvig Munk, fordi han for noen år siden hadde stått bak mishandlingen av hennes sønn Cornelius Pouelsen. Dette er for øvrig første gang jeg [Erik Lie] finner Adrians kone Margrete Pedersdatter nevnt, men av et brev som ble lagt fram på herredagen 4. juni samme år, sees i alle fall at hun (Margrette Pethersdotter) med sikkerhet var Adrians hustru 1. august 1582, og hun må vel også være den Adrians hustru som nævnes i et brev av 9. mai 1575, lagt fram på den samme herredagen.6
     Margrete Pedersdatter må altså etter mitt [Erik Lie] syn ha giftet seg med Adrian Rotgertssøn før 24. aug. 1569, da Henrik Povelssøn omtales som stebror av Petter og Cornelius Adrianssønner.3
     Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.3

[Gift 1° med Paul (Poul, Povel); Gift 2° med Adrian Richertsen «Falkener» (d. omkr. 1595)].

Børn af Adrian Richertsen «Falkener» og _____:

2.1.Peter Adriansøn (Falkener), f. 1538, d. 1569, Bergen.
3.1.Anne Adriansdatter Falkener, d. omkr. 1595
4.1.Jens Adriansøn, d. 1567, Bergen.
5.1......... Adriansøn, d. 1567, Bergen.
6.1.Rickert Adriansøn, f. omkr. 1542, d. eft. 1597
7.1.Cornelius Adriansøn, d. 1572
8.1.Michel Adriansøn

Generation 2.

2.1.
Peter Adriansøn (Falkener)
Født 15387.
Død 29 aug. 1569, Bergen.7.
     Under et opphold på Bergenhus 24. aug. 1569, hvor bl.a. Cornelius, hans bror, og Henrik Paulssøn, deres stebror, var tilstede, kom Peter Adriansøn i trette med Christoffer Nielssøn Grøn, lagmann i Stavanger. Peter roste russerne og deres varer, mens lagmannen skjelte ut både dem og hollenderne. Peter erklærte da lagmannen for en løgner og truet ham og slo til ham. Denne stakk da Peter med en daggert i hodet. Fem dager senere døde Peter Adriansøn «saa hordelig at hans skarn gikk ut av hans munn». Mange mente at Peter døde av den drikk som bartskjæren hadde gitt ham, da stikket ikke var gått igjennom benet. Sådanne leger har vi, sier Absalon Pedersøn i sin Kapitelsbog, de skulle gi ham en drikk for sitt mål, han drakk så at han ei mælte mer.7
     Christoffer Nielssøn ble dømt til å betale en bot på 800 daler, hvorav det for de 400 skulle bygges et fattighus i Bergen [Dette ble begynnelsen til de Søfarendes Fattighus] og for resten bygges et i Trondheim. Lagmannen fikk heller ikke lov til å komme til Bergen uten to ganger i året, når Peters brødre ikke var der. Ved kgl. brev av 25. okt. 1571 fikk Christoffer Nielssøn sin fred igjen, da han hadde stilt den dødes slekt og venner tilfreds. Men ennå i 1585 ble det klaget for Herredagen i Bergen over at han tross sitt løfte var forblitt i Bergen, hvor han kunne risikere å treffe Peters brødre.8

Gift _____med

Gundhild Sævaldsdatter
     Uten å ha konkrete holdepunkter har tidligere slektsforskere sagt at hun var datter av sogneprest i Værdalen, Sigurd Amundsen og hustru Margarethe.9
     Hun blir av enkelte omtalt som datter av Hr. Sigurd Amundsen i Verdal, men dette er ikke riktig da hennes navn alltid skrives Sevoldsdtr. Hun var søskendebarn med Sevold Olsen som bar borger i Trondheim i 1588. De eide begge parter i gården Snertingen i Inderøy.10
     «Gunille Niels Skrivers» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1607, 1608 og 1615.11

[Gift 1° med Peter Adriansøn (Falkener) (1538 - 29 aug. 1569); Gift 2° med Niels Jensen Skriver (d. 1604)].

Børn af Peter Adriansøn (Falkener) og Gundhild Sævaldsdatter:

9.2.Rochert (Rickert) Petersøn
10.2.Margrete Petersdatter (Falkener), f. omkr. 1556, d. 1622, Trondheim.
3.1.
Anne Adriansdatter Falkener
Død omkring 15954.
     Flere barn.1

Gift 1° før 15671 med

Giert Borgersøn
     Kirkeverge i Bergen 1564.1
     Hustruen Anna's bror Cornelius, døde natten til 20. feb. 1572 i Bergen hos sin søster Anna Giert Borgersøns.1

Gift 2° før 15851 med

Claus Miltzow
Født _____, Treptow i Pommern.12.
Død 8 jul. 15951.
     Født i Treptow, noget sydligere i Pommern [i forhold til byen Miltzow, der ligger omtrent midt imellem Greifswald og Stralsund - Det gamle "Svensk-Pommern"], tog i Aaret 1580 Borgerskap i Bergen [se Norske Magasin], efter først en Tid lang at have tjent ved det tydske Contor. Han blev 1586 kongelig Byfoged i Bergen, et Embede, som han formedelst Sygdom nedlagde 1594, hvorpaa han døde Aaret efter.12

Børn af Anne Adriansdatter Falkener og Claus Miltzow:

11.3.Gerhard Miltzow
4.1.
Jens Adriansøn
Død 4 okt. 1567, Bergen.1.
     Døde av pest 1567 hos sin søster i Bergen.1
5.1.
........ Adriansøn
Død 12 okt. 1567, Bergen.1.
     Døde av pest 1567 i Bergen.1
6.1.
Rickert Adriansøn
Født omkring 15421.
Død efter 15971.
     Stud. i Rostock 1562, sogneprest i Ørlandet.1
     Hadde flere barn.2
7.1.
Cornelius Adriansøn
Død 20 feb. 15721.
     Var i Bergen 1569-70, ble skipper på morens skip. Døde natten til 20. feb. 1572 i Bergen hos sin søster Anna Giert Borgersøns. Samtidig døde hans tilkommende svigermor [N.Mag. I, s. 446]. Hans mor saksøkte lensherren Ludvig Munk fordi han ulovlig hadde latt fengsle, slå og ille medfare Cornelius. Munk ble dømt til å stå Cornelius Adriansøns arvinger til rette for dette [N.H.D. 1597, s. 165].1
     Hadde en sønn.4
8.1.
Michel Adriansøn
     Tok borgerskap i Bergen 1574 og levde der 1585, skal være født i Trondheim. Gift med en Gotschalchsdatter [NST. 12, s. 32 ff.]. Hans etterslekt er muligens presteslekten Falck i Gulen og Holmedal.13
     Hans sønnesønn er sannsynligvis Michel Olsen Falkner, som var sogneprest i Eivindrud i Gulen, og hvis sønn igjen var hr. Olav Falck til Holmedal.4

Generation 3.

9.2.
Rochert (Rickert) Petersøn
     Var i 1569 umyndig, ble handelsmann i Trondheim, var 1608 byfoged i Trondheim, rådmann 1610 og årene deromkring.14
     Rochert Pettersen, var Trondheims fullmektig til et retterting i København den 29. april 1602. Han nevnes som byfogd i Trondheim i perioden 1610-14. Nevnt som rådmann i kildene første gang da han i lag med byrådet bevitner et tingsvitne om krigen den 21. aug. 1611 [RAO: Danske kansellis skapsaker, skap 15 pk. 114]. Han nevnes også som rådmann ved et tingsvitne på rådstuen den 29. jan. 1613 [RAO: Danske kansellis skapsaker, skap 15 pk. 79]. Siste gang jeg finner ham nevnt som rådmann er den 19. aug. 1613 [NHD 2 rk. II bd., s. 167].15
     Rochert Pedersen (Falch) nevnes i lensregnskapet som byfogd [i Trondheim] martini 1610. (lens. 7.1). Han kvitterte også ut sakefallet for Trondheim by den 24. april 1613. (lensr. 9.5). Han nevnes også som byfogd i odelsjordelistene i martini 1614. Han nevnes som rådmann i Trondheim den 5. aug. 1612 (lensr. 1612/13) og den 19. aug. 1613.16
     Han var den største borgerlige jordegodseier i Trøndelag i begynnelsen av 16-hundrede tallet. Eide bl.a. 7 spann jordegods i Strinda og 11 spann i Skogn [Dybdal (1989), s. 90]. Eide også en gård i byen [Berg (1951), s. 105 nr. 7].15
     Han var en sønnesønn av borgermester Adrian Falkner. Hans mor, Gunnhild Sevaldsdtr, var andre gang gift med borgermester Nils Jensen Skriver. Rochert må ha dødd før 1620 for da nevnes hans arvinger som eiere av hans jordegods.15
     Rickert Petersen, var i 1569 umyndig, blev handelsmand i Trondhjem og var raadmand i 1610 og aarene deromkring. [Herredags Dombok 1597 og 1613]. Mere vites f. t. ikke om ham, men i den følgende mandsalder optræder i Trondhjem tre brødre: Peter, Hans og Rickert Rickertsønner, som ubestridelig har været hans sønner [Lensregnskaperne]. Den første av dem, som bærer sin farfars fornavn Peter, kaldes «Rockertsen» og den sidste kalder senere en av sine ældste sønner Cornelius. Det er mulig at Lensregnskaperne vil kunne avgi flere oplysninger, men nærmere bevis for forholdet vil formentlig ansees upaakrævet. Av brødrene forsvinder Peter Rickertsen som det synes tidlig fra Trondhjem og er uten at efterlate barn død før 1652, da Hans og Rickert Rickertsønner hadde arvet ham vistnok sammen med flere medarvinger, som imidlertid ikke navngives i Lensregnskaperne. Hans og Rickert var dengang «borgere til Trondhjem», men de kan ikke ha været bosatte i denne by. Rimeligvis har de da hat sin bopæl i et av de fire sjølen, som var privilegert den Trondhjemske handelsstand og der drevet handelsvirksomhet, hvad nødvendigvis forutsatte borgerskap til Trondhjem. Nu nevnes i Rigs. Reg. VII en Rickert Rickertsen som tolder i Romsdalen 1636 og gjenfindes i Folketællingen for 1664 som 60 aar gl. og leilænding paa oberst von Hovens gaard Remmen i Vestnes, og Hans Rickertsen gjenfindes i Lensregnskaperne som sagbrukseier i Bolsø i 1650. Det vil saaledes være klart at brødrene har været bosatte i Romsdalen.17

Gift _____med

Margrethe
     «Margrete Rockert Pettersøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1609.18

Børn af Rochert (Rickert) Petersøn og Margrethe:

12.9.Peter Rickertsen, d. før 1652
13.9.Hans Rickertsen
14.9.Rickert Rickertsen, f. omkr. 1604
10.2.
Margrete Petersdatter (Falkener)
Født omkring 155614,18.
Død 24 nov. 1622, Trondheim.19,14, begravet 12 dec. 1622, Domkirken i Trondhjem.14.
     «Margrete Jacob Pettersøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1611, 1613 og 1622.11

Gift 1587, Romsdal.20,21 med

Jacob Pedersøn
Født omkring 1544, Vammen by i Nørre Lyng herred, Jylland.22.
Død 3 sep. 1633, Trondheim.23,21,23, begravet 8 sep. 1633, Domkirken i Trondheim.21.
     Jacob Pedersen var en evnerik person med god utdannelse. Han avanserte i gradene til han ble fogd i Romsdalen. Der ble han gift, og de fleste barna - om ikke alle - ble født der.24
     I 1599 holdt Jacob Pedersen på å bli drept av bøndene på grunn av misnøye med den nye ledingstakst. Hovedmannen bak opprøret ble dømt til døden og henrettet 16. juli 1604 i kongens påsyn. Fem år senere den 11. sep. 1609 ble Jacob Pedersen beskikket til lagmann i Trondheim og Jemtland. I den tiden han var fogd, og senere som lagmann kom han i besittelse av adskillig jordegods.24
     Dommeryrket tok hardt på Jacob Pedersen. Han ble syk og skrøpelig. Da hans hustru døde, sa han ombudet fra seg og trakk seg tilbake etter 14 år som lagmann.25
     Samtiden og ettertiden har gitt en fin omtale av Jacob Pedersen. Han må ha vært et godt menneske som var avholdt og respektert. De siste 11 år av sitt liv levde han som enkemann. Både Margarete og Jacob er begravet ved Domkirken i Trondheim, der deres minnestein stod. Steinen er nå oppbevart i Domkirken.25

Børn af Margrete Petersdatter (Falkener) og Jacob Pedersøn:

15.10.Melchior Jacobsøn (Falch), f. omkr. 1590, d. 1639, Hemne.
16.10.Peder Jacobsøn, d. 1623
17.10.Petter Jacobssøn, f. omkr. 1591, Romsdalen., d. 1644
18.10.Adrian Jacobsøn Falck, f. omkr. 1597, Giske i Romsdal., d. 1677, Mo i Rana.
19.10.Lauritz (Lorentz) Jacobsøn (Falch), d. før 1633
20.10.Sævald Jacobsøn (Falch), d. før 1633
21.10.Jens Jacobsøn (Falch), d. eft. 1633
22.10.Anna Jacobsdatter (Falch), f. omkr. 1590
23.10.Margareta Jacobsdatter (Falch), f. omkr. 1590
24.10.Alhed (Alet) Jacobsdatter (Falch), f. omkr. 1595, d. eft. 1648
25.10.Anna Jacobsdatter (Falch), d. eft. 1633
26.10.Inger Jacobsdatter (Falch), f. omkr. 1600, d. før 1682
27.10.Grete Jacobsdatter (Falch), f. omkr. 1595
28.10.Kirstina Jacobsdatter (Falch), d. eft. 1633
11.3.
Gerhard Miltzow
     Stilling: Borger i Bergen

Børn af Gerhard Miltzow og _____:

29.11.Henrik Miltzow, f. 1599, d. 1666

Generation 4.

12.9.
Peter Rickertsen
Død før 1652.
     Peter Rickertsen var skipper paa Kongens skib 1629 [Rigs. Reg. VI] og er død før 1652 uten efterlevende barn.26

Gift _____med

Sara von Wiven
Død omkring 1665.
     Skifte 1 dec. 1665, Trondhjem.27Avdøde Sara van Viven, afdøde Petter Rochertsens efterleverske. Nto. 104 Rd., 2 barn: Hercules Lindeborn død på hjemreise fra Ostindia og avd. dtr. Margrethe Gjertsd., g. fenrik Erich Sandberg, hennes 5 barn, nemlig Johan, Gjert, Hercules, Anne og Elline, alle Hittra..
13.9.
Hans Rickertsen
     Vistnok den anden i rækken av raadmand i Trondhjem Rickert Petersens efterlevende sønner, var borger til Trondhjem og bosat i Bolsø i Romsdalen, hvor han var sagbrukseier eller »forpagter« [Lensregnskaperne]. I 1640'aarene og fremdeles i 1650 brukte han saaledes Aarø sag mot 10 rdl. i aarlig avgift, levet i 1652 med sin hustru Anne Sørensdtr., men maa rimeligvis være død før 1664, da han ikke nævnes i Folketællingen for dette aar. Det har ikke lykkes bevislig at konstatere om han har hat barn.28

Gift _____med

Anne Søfrensdatter (Hagerup?)

Børn af Hans Rickertsen og Anne Søfrensdatter (Hagerup?):

30.13.Søren Hansen Hagerup, f. omkr. 1643, d. 1681, Kvernes
31.13.Hans Hansen Hagerup, f. omkr. 1645, d. 1697
32.13.Anne Hansdatter Hagerup
14.9.
Rickert Rickertsen
Født omkring 160429.
     Rickert Rickertsen, f. ca. 1604, tolder i Romsdalen 1636 og bosat paa Remmen i Vestnes 1664 [60 aar gl.]. Som hans hjemmeværende barn anføres i Folketellingen for 1664 to sønner: Mads, 29 aar og student, og Rickert, 21 aar og sjømand [«seiler»], og der har været flere. I et skifte paa Røros 18. juni 1693 efter en hytteskriver Anders Rickertsen mellem hans enke Anne Jensdtr. Parelius og to døtre registreres nemlig en sølvkande, som var inskribert «Rickert Rickertsen, Gjertrud Søfrensdatter, 1654», hvorfor det ligger nær at anta at inskriptionen gjælder tolderen i Romsdalen og at hytteskriveren har været dennes søn. At saa virkelig ogsaa er tilfældet fremgaar derav at «Gjertrud Søfrensdatter Remmen» var fadder 1657 i Akerø i Romsdalen [til presten hr. Hans Brejers datter Anne; st.tavle Bernhoft s. 135] og til yderligere bevis kan tjene et pantebrev, utstedt 12. mars 1671 i Trondhjem og der thinglyst, hvorved «Rickert Rickertsen den yngre, borger til Trondhjem og vonhaftig paa Molde i Romsdalen» erkjender at skylde «sin kjære broder Anders Rickertsen» 148 rdl. ...26

Gift _____med

Gjertrud Søfrensdatter (Hagerup?)

Børn af Rickert Rickertsen og Gjertrud Søfrensdatter (Hagerup?):

33.14.Søren Rickertsen Hagerup, f. omkr. 1647, Trondhjem, d. 1702
34.14.Anders Rickertsen Hagerup, f. omkr. 1652
15.10.
Melchior Jacobsøn (Falch)
Født omkring 159030.
Død 16 mai 1639, Hemne.30.
     Præst til Hitteren, som 27. febr. 1637 ved Mageskifte med Kongen blev Eier af Kirkesætter.31
     Sogneprest i Hitra og Hemne.30

Gift _____med

Mille Oudensdatter Aspen
Født omkring 1584.
Død efter 1655.
     Datter af Audun Torsteinsson og Lisbet.
     Hendes nesteldste? kendte barn Lisbeth Michelsdatter, skal være født ca. 1600; hendes yngste? Gunhild Melchiorsdatter er født 6. jan. 1628.
     Efter sin (anden) manns død i 1639 nevnes hun stadig i lensregnskapene frem til 1655, men efter dette år bare sporadisk.32
     Melchior Jacobsøns enke underskrev på Kvalevåg i Tingvoll 28. nov. 1642 sammen med sin sønn Michel et makeskiftebrev. I 1654 var hun fadder for datteren Gunhilds barn. Hun nevnes også i 1657 [NRR. XII, s. 38].30
     Herr Melchiors enke «Hustru Milde» «oploed» Wesse (Wedtzøe) til herr Christopher Olsen (Røg) iflg. lensregnskapet for 1641-42. Hvorvidt herr Christopher eller hans husru var beslektet med «Hustru Milde», vides ikke.33

[Gift 1° med Mikkel Christensen (d. 1618); Gift 2° med Melchior Jacobsøn (Falch) (omkr. 1590 - 16 mai 1639)].

Børn af Melchior Jacobsøn (Falch) og Mille Oudensdatter Aspen:

35.15.Michel Melchiorsen Falch, f. 1620, d. 1660, Melhus.
36.15._____, f. omkr. 1624
37.15.Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch, f. omkr. 1625, d. før 1664
38.15.Gunhild Melchiorsdatter, f. 1628, d. 1662, Hemne.
39.15.Margrete Melchiorsdatter
16.10.
Peder Jacobsøn
Død 1623.
     Døde ung.25
     I sakefallslistene for Romsdal i lensregnskapene 1619-1620 nevnes at en Ola Sonnesson i fogderiet hadde nektet førenskap til lagmannens sønn Peder Jacobssøn og derfor måtte bøte ½ daler. Fem bønder på Rypdal og to på Kjersem (begge gårder i Tresfjord) måtte bøte til sammen 8 daler fordi de hadde nektet førenskap til Peder Jacobssøn og sorenskriveren. Dette må være den Peder Jacobssøn som er nevnt som fogd i Romsdal i årene 1620-23. I regnskapet 1623-1624 opplyses det at fogden Anders Iverssøns forgjenger, salig Peder Jacobssøn, hadde mottatt 13 daler i førstebygsel.22
     Peder Jacobsen. Nevnt som fogd her [i Romsdal] martini 1620 (lensr. 21.3) og martini 1621 (lensr. 23.1). Nevnes også i 1622 (NHD VI, s. 114). Han kvitterte også ut regnskapet den 1. mai 1623 (lensr. 24.3). Hans segl er nesten identisk med lagmannen Jacob Pedersen, Peder var derfor trolig en sønn av ham. Det kommer da også frem av sakefallet i 1619/20 at han vart sønn av lagmannen.34
17.10.
Petter Jacobssøn
Født omkring 1591, Romsdalen.35,36.
Død 164435.
     Stilling: Foged på Helgeland
     Foged i Helgeland i 20 år.35
     Til tross for at Peter Jacobssøn gjerne blir tillagt slektsnavnet Falch, er det ikke påvist at han selv brukte dette navnet.37
     Helgelandsfogden underskriver seg Petter (av og til Peter) Jacobsønn.38
     Skifte mar. 164935.

Gift _____med

Anne Jonsdatter
Født omkring 160139.
Død 1673, Tjøtta.40.
     I NST 37, s. 197 er der vist foto av to malerier som kan forestille Petter Jacobssøn (ca. 1591 - ca. 1645) og hustru Anne Jonsdatter (ca. 1601 - 1673). Maleriene er i olje på lerret og måler 73 ganger 59 cm. Mannen er etter påskriften 42 år gammel, kvinnen 32. Stemmer det at det dreier seg om Petter Jacobssøn og Anne Jonsdatter, må følgelig bildene være malt rundt 1633. Da gamle Sømna kirke ble revet i annen halvpart av 1800-tallet, ble maleriene funnet i likkistene til Jonas Pederssøn Greger (1715-76) og hustru Aarselle Cathrine Falch (1721-95), som begge stammet fra Petter Jacobssøn og Anne Jonsdatter. Portrettene tilhører i dag Johan Chr. H. Daae-Qvale på Solnør i Skodje.41
     Om hendes eventuelle ophav se Kåre Hasselbergs artikel i NST 37 (2000), s. 188-197.

Børn af Petter Jacobssøn og Anne Jonsdatter:

40.17.Margrete Pettersdatter Falch, d. omkr. 1660
41.17.Anne Pettersdatter Falch, f. omkr. 1625
42.17.Maren Pettersdatter Falch, f. omkr. 1629, d. 1709
43.17.Jacob Pettersen Falch, f. omkr. 1631, d. 1715
44.17.Peder Pettersen Falch, f. omkr. 1633, d. 1693, tinget på gården Moe i Vefsen.
45.17.Jonas Pettersen Falch, f. omkr. 1635, d. 1671
46.17.Laurits Petterssen Falch, f. 1636, Helgeland., d. 1705, Fosnæs.
47.17.Melchior Pettersen Falch, f. 1641, d. 1721
48.17.Kirsten Pettersdatter Falch, f. omkr. 1643, d. 1718
18.10.
Adrian Jacobsøn Falck
Født omkring 1597, Giske i Romsdal.42.
Død 16 mai 1677, Stor-Alteren, Mo i Rana.42.
     Handelsmann, skipper, godsbesitter.42
     6 barn kjennes fra hans 2. ekteskap.43
     Adrian Jacobsøn skal ha vært kaptein i «Nordlandene» 1644/45. Ble 14. jan. 1647 lønnet for 5 mndr. under Trondhjems nasjonale inf. reg., men finnes ikke plasert ved noe kompani der. Var sjef for Helgelandske kp. 30. okt. 1657 til 11. april 1658 og deltok som sådan i toget til Nasafjell i 1658.43
     Adrian Jacobsøn Falch eide 3 våger i Neppelberg i Nesna, hvor han bodde 1635-72. I 1630 hadde han kjøpt 2 våger i Øverdal (Øvre Dal) i Nord-Rana, som han brukte som avlsgård 1638-70, senere i endel år som bopel, den ble solgt 1679. Han eide også (i 1666) 1 våg i Lovang (Lovunden ?) i Nesna.44
     Han var ombudsmann for Nesna og Hemnes kirker i 1649 og skal ha bygget Hemnes kirke i årene 1660-61. Hans portrett finnes på en kirketavle fra Hemnes i Folkemuseet, Bygdøy.44

Gift 1° _____med

Milla (Milde) Hansdatter
HYPOTESE (12. marts. 2017): Med tanke på at hendes datter er navngivet Elsebe og hun er tremenning med Adelus Jørgensdatter (Staur), kan hun da være datterdatter af lagmand i Trondheim Jørgen Pedersen (Staur). Lagmanden havde en datter Elsebe Jørgensdatter, efter hvem Milde Hansdatters datter kan være opkaldt. Jørgen Pedersen (Staur), blev 1589 efterfulgt i embedet af sit næstsøskendebarn (farbrors sønnesøn), Jørgen Henriksen (Staur), der er far til Adelus Jørgensdatter, Adrian Jacobsen Falcks anden hustru.

Gift 2° omkring 165145,42 med

Adelus Jørgensdatter (Staur?)
     Muligvis datter av lagmann Jørgen Henriksøn (Staur), død 1648 og 1. hustru Øllegaard Hansdatter Rød, død 1617? [Se Minister Finn Korens anebok, s. 345].43

Gift 3° _____med

Kirsten

Børn af Adrian Jacobsøn Falck og Milla (Milde) Hansdatter (Kruse? Rød?):

49.18.Elsebe Adriansdatter Falch
50.18._____

Børn af Adrian Jacobsøn Falck og Adelus Jørgensdatter (Staur?):

51.18.Jørgen Adriansen Falch, f. omkr. 1657
52.18.Jacob Adriansen Falch, f. 1658, d. 1715
53.18.Milde Adriansdatter Falch, f. omkr. 1663, d. 1698
54.18.Jacob Adriansen (Falch), f. omkr. 1666, d. 1729
19.10.
Lauritz (Lorentz) Jacobsøn (Falch)
Død før 163344.
20.10.
Sævald Jacobsøn (Falch)
Død før 163344.
21.10.
Jens Jacobsøn (Falch)
Død efter 163344.
     Stilling: Foged i Lofoten44
     Efterslægt ?
22.10.
Anna Jacobsdatter (Falch)
Født omkring 159044.

Gift _____med

Truels Hanssøn
     Rådmann i Trondheim.44
23.10.
Margareta Jacobsdatter (Falch)
Født omkring 159044.

Gift _____med

Joen Robertsen
Død før 164546.
     Borgermester i Trondheim. Var først bosatt på sin gård i Namdalen, men da hennes far ble enkemann i 1622, flyttet de til Trondheim og foresto husholdningen for ham [J.P.'s likpreken]. Jon Robertsøn fikk 29. okt. 1625 bevilling på Sinds sag i Skogn, som hans svigerfar hadde hatt før ham, og samme dag bevilling på en sag på sin egen grunn Foss i Orkdal [NRR. V., s. 495].44
     Jeg [S.T. Dahl] har ikke funnet kilder som kan si noe om hans personalia. Han må dog ha vært i Trondheim før 1606, for da døde hans første kone. Muligens var han en sønn av den Robert Skott som nevnes som handelsmann i Trondheim i de første tiår på 1600 tallet. Han døde før 1645 [Berg (1951), s. 216 br. 127].46
     I 1614 førte Jon et segl med et delt skjold med en halv lilje på venstre side og noe som kan ligne en halv kolbe på høyre side. Omskriften var Jon Robbertzon. Senere bruker han et bumerke som segl.46

[Gift 1° med Anne Mentzdatter (von Ravensburg) (d. 10 dec. 1606); Gift 2° med Margareta Jacobsdatter (Falch) (f. omkr. 1590)].
24.10.
Alhed (Alet) Jacobsdatter (Falch)
Født omkring 159544.
Død efter 164847,44,47.

Gift 1° omkring 161348 med

Hans Jørgensøn
Født omkring 158049,48.
Død 161448,49.
     Foged over Reinskloster.48
     Foged i Romsdalen.25

[Gift 1° før 1606 med Karen Henriksdatter Staur (d. 1612); Gift 2° omkr. 1613 med Alhed (Alet) Jacobsdatter (Falch) (omkr. 1595 - eft. 1648)].

Gift 2° 161950,48 med

Balthazar (Baltzer) Jenssøn Karre
Død omkring 1642, Fosen.48.
     Foged i Jemtland, senere på Nordmøre.48
     I Historisk Tidsskrift II, 2, s. 305-6 berettes det om foged Karre: Omkring 1630 hadde Fosen en beboer som vant megen, om ikke den hederligste navnkundighet i egnen, nemlig fogden Balthasar Karre, tidligere foged i Jemtland. I 1630 hadde han på Kronens vegne bortbygslet Lille-Fosen gård til en bonde som kort etter døde, hvoretter han utdrev enken, hvis forfedre hadde hatt gården i feste hele sin tid og bebygget den fra grunnen av. Fogden hadde nemlig selv fått lyst til å ha Fosen til avlsgård, og under 10. april 1631 ervervet han seg kgl. livsbrev på samme for seg og hustru. Karre ble i 1633 av kongen avsatt fra sitt embede for en mengde av ham begåtte urettferdigheter, som var kommet for lyset ved kommisjonens undersøkelser, men må allikevel være blitt boende på Fosen, da han oppføres i lensregnskapene som ®Balzer Fosen¯. Han døde i slutten av 1642 eller begynnelsen av 1643. Denne mann hadde visst å samle seg et betydelig odelsgods og eide i 1636 bl.a. 2 flomsager i Tingvoll. Siden nevnes hans enke Alhed Jacobsdatter som bodde på gården 1644-48 under navn av Alhed i Fosen¯.48
     B. Karre eide også gård og grunn i Trondheim, på hjørnet av Kjøpmannsgaten og Fjordgaten, som nå eies av Nordenfjelske D/S.48

Børn af Alhed (Alet) Jacobsdatter (Falch) og Balthazar (Baltzer) Jenssøn Karre:

55.24.Jens Karre
56.24.Balthasar Karre
57.24.Margrete Karre
58.24.Maren Karre
25.10.
Anna Jacobsdatter (Falch)
Død efter 163351.

Gift _____med

Anders Iversøn
Død 1628-163351.
     Han ble noen år før 1608 foged hos rentemester Sivert Beck til Førslev, som var lensherre til Gidske len, og sto i denne stilling til 1624, da Becks enke, fru Lisbeth Bilde klaget over at Anders Iversøn etter hennes manns død i 1623 ikke hadde gjort rede og riktighet for regnskapet. Ved kgl. skriv av 28. juli 1624 ble han beordret til København for å gjøre opp regnskapet. Det lyktes ham ikke å betale sin gjeld, og han ble avsatt som foged (før 4. sept. 1627). Han levde i 1628, men var død før 1633, da hans enke møtte ved skiftebehandlingen etter sin far.51
26.10.
Inger Jacobsdatter (Falch)
Født omkring 160051.
Død før 168251.

Gift 1° _____med

Anders Iversøn
Død 1645, Vestnes.51.
     Foged i Romsdal, forvalter over Vestnes gods. Han fikk 5. febr. 1608 livsbrev på gården Gjermundsnes i Vestnes, ble i 1627 kgl. foged og fikk 12. febr. 1627 livsbrev på Vestnes gård etter svigerfaren, den 25. febr. 1632 også for hustruen og ett av deres barn.51

Gift 2° omkring 164651 med

Iver Jenssøn Bandsbil
Født omkring 160151.
Død 167852.
     Stud. fra Ribe 28. sept. 1621, fikk 10. mai 1649 kgl. konf. på lensherrens og Trondheims biskops forpaktningsbrev på halvparten av kirketienden i Romsdals prosti, ble 12. juli 1654 foged i Romsdal, fikk 13. mai 1656 konf. på forvaltningen av Vestnes gods. Fikk 21. nov. 1658 tilsagn om lagmannsembedet i Trondheim når alt kom i orden etter krigen med Sverige, men en annen ble utnevnt i hans sted. Etter 1664 var han bosatt i Hedrum, hvor han eide og brukte gården Nordby. Han og hans hustru opprettet 17. mar. 1674 et fattiglegat for Hedrum. Omkr. 1674 solgte han sine eiendeler og dro med sin hustru til Amsterdam, hvor de opprettet gjensidig testamente 30. okt. 1675. Begge var da over 70 år gamle. Testamentet ble kgl. kf. 2. april 1677. Han skal være død 1678.53

Børn af Inger Jacobsdatter (Falch) og Anders Iversøn:

59.26.Iver Anderssøn, f. før 1630, d. 1683, Gjermundnes.
27.10.
Grete Jacobsdatter (Falch)
Født omkring 159552.

Gift _____med

Mathias Torkelsøn Holst
     Kgl. foged over Senja.52
28.10.
Kirstina Jacobsdatter (Falch)
Død efter 163352.

Gift _____med

Carsten Jacobsøn
Død før 163352.
     Kgl. foged i Stjørdal.52
29.11.
Henrik Miltzow
Født 159912.
Død 166612.
     Allerede 1623, altså kun 24 Aar gammel, opnaaede han efter Concurrence med to Medansøgere at blive kaldet af Almuen til Sognepræst i et af Norges største Præstegjeld, Voss i Bergens Stift, en Lykke, hvortil Aarsagen formodentlig er at søge deri, at han ægtede sin Formand, Mag. Anders Buck's (en bergensk Bispesøns) Enke.12

Gift _____med

_____

[Gift 1° med Anders Buck; Gift 2° med Henrik Miltzow (1599 - 1666)].

Børn af Henrik Miltzow og _____:

60.29.Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow, f. 1629, d. 1688
61.29.Margrethe Miltzow

Generation 5.

30.13.
Søren Hansen Hagerup
Født omkring 164328.
Død 24 nov. 1681, Kvernes54,55.
     Stilling: Sogneprest til Kvernes
     Student 1662 fra Fredriksborg skole, en legemlig skrøbelig mand, blev kapellan i Kvernes i Romsdalen 18/2 1669, sogneprest s.steds i mai 1675 og døde i embedet 24/11 1681.28
     Sønnen Richard oppgir at da hans far døde i 1681 satt moren igjen med 8 umyndige barn.56

Gift _____57med

Ingeborg Andersdatter Belter
Død 12 mar. 1687, Gården Strand i (Kvernes?)55.
     Datter af Anders Rasmussen (Belter).

Børn af Søren Hansen Hagerup og Ingeborg Andersdatter Belter:

62.30.Hans Sørensen Hagerup, f. omkr. 1672, d. 1692, København
63.30.Rickert Sørensen Hagerup, f. 1674, Gården Strand i (Kvernes?), d. 1731, Lillefosen
64.30.Anna Margarethe Hagerup
65.30.Ingeborg Hagerup, f. omkr. 1678, d. 1748
31.13.
Hans Hansen Hagerup
Født omkring 164528.
Død 3 apr. 1697.
     Stilling: Sogneprest til Kvernes28
     Student 1664 fra Fredriksborg skole, blev av broren hr. Søren kaldet til kapellan hos ham i Kvernes og fik 12/5 1676 bestall. med sukcession. Han bestyrte Grip annex som eget kald og efterfulgte i 1681 sin bror som sogneprest til Kvernes, og døde i embedet 3/4 1697. Begge hans hustruer bragte ham megen velstand.28
     I skifte etter ham den 28. juli 1697 nevnes meget sølv og gull, bl.a. gull merket CJR-KND 1677, Gunnhild Melchiorsdatter. Sølv merket: kanner ECS-GMD 1658 [Eilert Caspersen og Gunhild Melchiorsdatter], CRCND, NPS-BHDH 1677 [Niels Pedersen og Bodil ?Andersdatter? Helkand], EØMCD, CRKND 1648, ECS-SCD 1636 [? Eilert Caspersen og Susanne Christophersdatter gift 1664 ?], HPLK-SOD 1646 [Hr Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter], HRS ASD, begere: CJR KND, HHSHES, AOSBRD, HNSTBP, HSHSHJAD 1682 [Hr Søren Hansen Hagerup og Ingeborg Andersdatter], CJSRKND 1683, fat: HJFGHDL 1677, PDAGSOHGH 1677, skeer: TOS BAD, ANSHKDK, HJOS MJDT [Hr Jacob Olsen og Maren Jensdatter Tingvold], HZH APDK [Hans Zachariassen Holk og Anne Pedersdatter Krabbe], JN Gylden MBP 1677 og R.M. Lund SJDRW 1677 [Raphael Madtsen Lund og Sophie Jensdatter Randulf W?]. I skifte nevnes deres nærmeste frender Hr Jon Eriksen på Støren og sign Hans Frandtsen på Sunnmøre.58

Gift 1° 168359,60 med

Ellen Eilersdatter Schøller
Født 31 okt. 1657, Hevne., paa en Løverdag om Natten ved 10 Slet.60, døbt 15 nov. 1657, Hevne kirke.60.
Død 7 dec. 1689, Kværnæs., om Morgenen ved 7 Slet.61,60.
     Datter af Eiler Caspersen Schøller og Gunhild Melchiorsdatter.

Gift 2° _____med

Bodil Nielsdatter (Helkand)
Død 1734.
     Datter af Niels Pederssøn og Boelle Andersdatter Helkand (Hellekande).
     Boel Nilsdatter må ha vært en datter av Nils Pedersen, fogd i Stjørdal og Boel Hellkand. Elvius sier at hun døde på Guldset i 1734.

Børn af Hans Hansen Hagerup og Ellen Eilersdatter Schøller:

66.31.Søren Hansen Hagerup, f. 1684, Kvernes, d. 1735, Aas ?
67.31.Eiler Hagerup, f. 1685, Kvernes, d. 1743, Trondhjem ?
68.31.Hans Hagerup, f. 1686, Kvernes, d. 1711, København
69.31.Gunhild Susanne Hagerup, f. 1689, d. 1764

Børn af Hans Hansen Hagerup og Bodil Nielsdatter (Helkand):

70.31.Anne Helene Hagerup
71.31.Christian Hansen Hagerup
32.13.
Anne Hansdatter Hagerup
     Anne Hansdtr. Hagerup hadde i «rum tid» været gift med Niels Andersen paa Selnes i Vestnes, Romsdalen, da de som barnløse oprettet testamente 21/3 1684, bekræftet av Rickert Rickertsen Hagerup, hendes fætter; kgl. konfirm. 8/11 1684.28

Gift _____med

Niels Andersen
     Anne Hansdtr. Hagerup hadde i «rum tid» været gift med Niels Andersen paa Selnes i Vestnes, Romsdalen, da de som barnløse oprettet testamente 21/3 1684, bekræftet av Rickert Rickertsen Hagerup, hendes fætter; kgl. konfirm. 8/11 1684. - Niels har mulig været en bror av foged Iver Andersen til Gjermundsnæs.28
33.14.
Søren Rickertsen Hagerup
Født omkring 1647, Trondhjem28.
Død nov. 170228,61.
     Stilling: Residerende kapellan til Frosten, Trondhjems stift.28
     Blev student 1667, derefter hører i Trondhjem, fik 29/8 1681 bestall. som resid. kapellan til Frosten og i sin tid at sukcedere hr. Jacob Olsen i sogneprestembedet; saa langt kom han dog ikke, idet han pludselig avgik ved døden nov. 1702.28
     Var først tredie Lectie-Hører i Throndhjems Skole, blev derpaa [1681] pers. Capellan til Frosten og tilsidst Vicepastor [var dette allerede i 1692] sammesteds. Døde hastig i Novbr. 1702. Han skal have været en god Græker.62

Gift 168228 med

Lucia Steensdatter Meldal
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Lucia Steensd: havde först Hr. Hans Tostensön paa Frosten siden Hr. Söfren Rickertsön Provst same stedes.63

[Gift 1° med Hans Torstensen Withe (1650 - 1681); Gift 2° 1682 med Søren Rickertsen Hagerup (omkr. 1647 - nov. 1702)].

Børn af Søren Rickertsen Hagerup og Lucia Steensdatter Meldal:

72.33.Anna Hagerup, f. omkr. 1685, d. før 1720
73.33.Gjertrud Hagerup, f. 1691, d. 1755
74.33.Rickert Hagerup, f. 1692, d. 1746, Skogn
75.33.Steen Hagerup, f. omkr. 1693
76.33.Mads Hagerup, f. 1694, d. 1771, Hole
77.33.Beate Hagerup, f. 1695, d. 1738
34.14.
Anders Rickertsen Hagerup
Født omkring 1652.
     Anders Richertsön Hytskriver ved Tolgen.63
     Paa et billede i Horgs kirke staar nemlig følgende inskription: «Gud til Ære, denne Kirke til Zirat haffuer erlig og velachtbare Mand Anders Richertsøn Hagerup med sin k[jære] Hustro ær[lige], dyderige og gudelskende Qvinde Anna Jens D.[atter] Parelia paa deris Bryllups Dag 1679 den 29 Januarij forærit denne Tafle».26
     I det nævnte skifte efter hytteskriver Anders Rickertsen anføres barnenes farbror hr. Søfren Rickertsen som deres formynder.64

Gift _____med

Ane Jensdatter Parelius
     Datter af Jens Clausen Parelius og Lucie Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Ane fik Anders Richertsön Hytskriver ved Tolgen.63
35.15.
Michel Melchiorsen Falch
Født 1620-2365.
Død jun. 1660, Melhus., Død omkring St. Hans etter langvarig sykdom.66.
     Sogneprest i Melhus. Michel Falch ble student 30. mai 1643, ble 28. nov. 1651 ordinert til pers. kap. hos Anders Mogensøn, sogneprest i Melhus, og fikk ved dennes død 1652 sognekallet.65
     I Melhus kirke fantes opprinnelig portretter av Anders Mogensøn, Michel M. Falch og Oluf Mentzsøn i en felles innfatning. Rammen er nu i Videnskapsselskapets kirkemuseum.65
     Oluf Mentzsøn, som overtok både sognekallet og enken, tok seg av sine stebarn og betalte dem i sin tid deres arv etter faren og etter farmoren i Hemne, 1677 rd. Dessuten kostet han 150 rd. på deres brors begravelse i Trondheims Domkirke i hans 20. år. Der oppsto senere uenighet om arven.67
     Skifte 5 jul. 166268,69.

Gift omkring 1651-5265 med

Helle Andersdatter
Død 18 apr. 1676, Melhus.66.
     Datter af Anders Mogenssøn.

[Gift 1° omkr. 1651 med Michel Melchiorsen Falch (231620 - jun. 1660); Gift 2° omkr. 1661 med Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) (8 nov. 1636 - 20 jan. 1693)].

Børn af Michel Melchiorsen Falch og Helle Andersdatter:

78.35.Melchior Falch, f. 1652, d. 1716
79.35.Mille Michelsdatter Falch, f. omkr. 1656, d. 1683
80.35.Christen? Michelsøn Falch
36.15.
___________
Født omkring 1624.
     Iflg. Finne-Grønn i NST 1, s. 71 var en datter av Melchior Jacobsøn Falch gift med Adrian Rickertsøn, f. ca. 1587 ?. I 1664 var han bosatt på Vikstrøm på Hitra og hadde da en ca. 19 år gl. sønn Melchior Adriansøn hjemme. Denne er altså født ca. 1645, og foreldrene kan da tenkes gift 1644 eller før.
37.15.
Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch
Født omkring 162570.
Død før 166470.
     Ifølge PHT 2. rk. 5 bd. (1890), s. 224 og udgivelsen fra Aspa-seminaret (Oslo 1997), s. 17 er navnet på Anders Riibers hustru MARGRETHE Melchiosdatter, og ikke Mille som Gudrun Høibo skriver.

Gift _____med

Anders Nilssen Riber
Født 1603-161071,70.
Død 1691, Andsnes, Hitra.70.
     Søn af Niels (Riber?) (Riberg?).
     Sorenskriver i Fosen 1645-51. Handelsmann på Ansnes på Hitra.
     Ifølge lensregnskapene var Anders Nielsen Riber sorenskriver i Fosen i årene 1643 til 1655. I ekstrakt av regnskapene for 1654-55 nevnes at han ulovlig hadde forordnet egen sorenskriver uten øvrighetens vitende og han ble derfor antagelig avsatt fra sitt embede.72
     Man finner i hans periode som sorenskriver flere ganger hans underskrift og segl. Seglet er åttekantet og viser et skjold med et hjerte gjennomboret av to kryssende piler i nedre halvpart og tre stilkede blomster i vifteform i øvre halvpart og over skjoldet initialene A.N.R.72
     Ved kopskatten for 1645 oppføres han uten ektefelle.72
     Av et brev 1. febr. 1665 fremgår det at Anders Nielsen er borger og handelsmann i Trondhjem og bosatt på Hitra.72

[Gift 1° med Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch (omkr. 1625 - før 1664); Gift 2° 1665 med Inger Rasmusdatter Belter (d. før 1705); Gift 3° med (? S.B.H. ?)].

Børn af Margrethe (Mille?) Melchiorsdatter Falch og Anders Nilssen Riber:

81.37._____
82.37.Melchior Andersen Riber, f. omkr. 1653, d. 1726
83.37.Niels Riber, d. 1698
84.37._____, d. før 1691
85.37.Mille Andersdatter Riber
86.37.Margrethe Andersdatter Riber, d. 1737
38.15.
Gunhild Melchiorsdatter
Født 6 jan. 1628, Hellig Tre Kongers Dag.60.
Død 23 feb. 1662, Hemne., om Aftenen ved den 6te Time.60,72, begravet _____, St. Margrete Kirke i Hevne.60.
     Likpreken over henne holdt av Jens Mogensøn Herdal, sogneprest i Åfjorden, er trykt i Kbh. 1681 [Kgl. Bibl. i København.]73

Gift 1 nov. 1653, Trondhjem., Alle Helgens Dag.74,75 med

Eiler Caspersen Schøller
Født 21 apr. 1628, Trondhjem., Mandag Aften Klocken 10.76.
Død 14 dec. 1705, Kl. 1 om Eftermiddagen.75, begravet _____, Trondhjem domkirke.75.
     Søn af Caspar Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter.
     Eiler Schøller til Kirkesætter, studerede i Leyden 1647, Raadmand i Trondhjem 25. febr. 1664.; Overhofretsassessor 27. juni 1681.; 5. juni 1672 Confirmation paa Odelgods i Trondhjem Amt, tilfalden ham efter Faderen.; 29. maj 1680 for sig og ægte Descendenter Tilladelse, at hvad Jordegods de enten nu eie eller herefter bekomme, det maa de nyde med lige Frihed som Adelen eller Kjbhvs. Indbyggere.77
     Ifølge NST 23 (1972), s. 236, døde assessor Eyler Schøller 14/2 1705, i losji hos enken Maren Rolf Heyes. Skifte samme dag.78
     Skifte 14 feb. 1705, Trondhjem.78Datter Gundele frasa seg arv og gjeld. Sønn Christopher død efter faren i Inderøy fikk morsarv 9. mai 1703. Gull signetring og rester av velstand. 134 - 92 Rd..

[Gift 1° 1 nov. 1653 med Gunhild Melchiorsdatter (6 jan. 1628 - 23 feb. 1662); Gift 2° 2 okt. 1664 med Susanne Christophersdatter Tønder (14 mai 1640 - 16 mai 1675)].

Børn af Gunhild Melchiorsdatter og Eiler Caspersen Schøller:

87.38.Elen Eilersdatter Schøller, f. 1654
88.38.Milde Eilersdatter Schøller, f. 1655, d. 1711, København.
89.38.Casper Eilersen Schøller, f. 1656
90.38.Ellen Eilersdatter Schøller, f. 1657, Hevne., d. 1689, Kværnæs.
91.38.Melchior Eilersen Schøller, f. 1658, d. 1658
92.38.Melchior Eilersen Schøller, f. 1659
93.38.Karen Eilersdatter Schøller, f. 1662, d. _____
39.15.
Margrete Melchiorsdatter
     Var fadder 14. aug 1654 og 21. sept. 1655 for Gunhild Melchiorsdatter Falchs og Eyler Schøllers barn. Hun synes da å være ugift. Hun må antas å være datter av Melchior Jacobsøn Falch.79
40.17.
Margrete Pettersdatter Falch
Død omkring 166080.
     Hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn på Tjøtta ca. 1660.81

Gift omkring 1647, Tjøtta82,81 med

Jesper Hansen
Født omkring 161083.
Død omkring 167781.
     Søn af Hans Rickertsen.
     Stilling: Foged på Helgeland 1647-68; godsfoged og forpagter på Kaupanger.80.
     Født i Svendborg antagelig omkring 1610, og var sandsynligvis den af de to brødre, som Christian IV. i 1622 beordrede optaget på sit nyoprettede »ridderligt Akademi for unge adelsmænd« i Sorø, hvor der, bortset fra bogkundskaberne, undervistes i dans, fægtning og ridning, og hvis formål det var at uddanne fremtidige, højere embedsmænd. Bro-Jørgensen skriver, i »Svendborg Købstads Historie«, I, s. 134 ff., at grunden til at han blev optaget i det kongelige akademi i Sorø skulle være, at hans fader nød en vis anseelse, men mere sandsynligt er det nok, at kongen har været bekendt med hans adelige herkomst, og desuden besøgtes akademiet af 70-90 unge adelige fra Slesvig og Holsten. De særdeles ugunstige tider for handelen i Svendborg var muligvis årsag til, at Jesper Hansen i begyndelsen af 1640'erne rejste til Norge hvor han fra 1647-68 var foged i Helgeland (mellem Brønnøysund og Bodø), med bopæl på Nord-Herø ud for Mosjøen i det daværende Alstahaugs præstegæld. Den 21. august 1655 ses »Jesper Hansen, foged på Helgeland« at have taget borgerskab i Bergen, selvsagt for at drive handelsforretninger på denne by. Hans fogedbestalling blev fornyet 28. september 1655, og kgl. konfirmeret 16. oktober s.å.; sit sidste regnskab som foged på Helgeland undertegnedes af (hans værbroder) Peter Christoffer Broch, som fik fogedbestalling 30. maj 1668, og følgelig er Jesper Hansen død eller fratrådt nogen tid i forvejen. Nogen antydning af at han døde på Helgeland findes ikke, derimod taler sandsynligheden for, at han er rejst andet steds hen, og da flere af hans døtre senere blev gift i Bergen og Sogndal i Sogn, ligger det nært at antage, at han er identisk med den Jesper Hansen, som i 1670'erne var godsfoged og forpagter på Kaupanger (135 km. nordøst for Bergen); denne antagelse lader sig dog nemt forklare. Fra 1660 boede som amtmand over Nordlandene Preben von Ahnen på øen Dønnes på Helgeland (30 km. nord for Herø), i ægteskab med fru Karen Vind, en datter af rigsråden Iver Vind, som fra 1636 til sin død 1658 havde ejet Kaupanger, hvorefter hans (Iver Vinds) enke, fru Helvig Skinkel, og deres fælles barn, Karen, besad dette gods i uskifte. Til foged og godsforpagter på Kaupanger havde fru Helvig først haft Bernt Nagel fra 1658-62, og derefter fra 1662 dennes svoger, Anders Søfrensen Heiberg (han boede 1664 på Talle i Lyster og kaldtes da udtrykkeligt forpagter af Kaupanger gods), til han 18. maj blev sorenskriver i Indre Sogn. Der blev således kort efter vakance i forpagterembedet i Kaupanger, og Preben von Ahnen var, som medarving, selvsagt interesseret i at få dette besat med en velstående og habil mand. At hans øjne kunne falde på Jesper Hansen var derfor naturligt nok, thi Jesper havde fået megen velstand med sin hustru, og til hans kvalifikationer iøvrigt havde Preben personlig kendskab. Dertil kom yderligere, at Preben omgikkes med planen om, selv at overtage Kaupanger gods efter hans svigermoder, fru Helvig's død, og da denne indtraf i 1668, fik han, af sin hustrus medarvinger, skøde på godset den 2. juli s.å. Det må siges at være vel tilrettelagt, at Preben von Ahnen engagerede sig med fogeden på Helgeland som forpagter på Kaupanger, og at det virkeligt forholdt sig således, lader sig også bevise. Som foged på Helgeland forsynede nemlig Jesper Hansen regnskaberne med sit private segl (våben), som viser en, »mod højre vendt væbnet arm med sværd«, omskrevet af hans fulde navn, og nu beror i det heibergske Museum i Sogndal (umiddelbart syd for Kaupanger), et på blik malet våben, som tidligere har hængt i Kaupanger kirke, og som viser nøjagtigt samme mærke med bogstaverne J.H.S. (Jesper Hans Søn) og årstallet 1677. Til bevis kan endvidere anføres, at det selvsamme mærke var anbragt på et, fra samme kirke, i museet beroende alterklæde, på hvilket ses Jesper Hansen's og sidste hustrus mærker med årstallet 1684; i henhold til modtagne oplysninger eksisterer dette klæde dog ikke mere. S.H. Finne-Grønn skriver i Norsk Slektshist. Tidsskrift, Bd. I (1928), på siderne 69 til 71, at Jesper Hansen's fader, borgmester i Svendborg 1619-35, Hans Richartsen's (Rickertsen) herkomst »hidtil hviler i fuldstændig mørke«, og videre, »det er her fristende at gætte på, at borgmesteren kan have været en søn af hr. Rickert Adriansen, der i mange år var sognepræst til Ørlandet ved Trondhjem, hvor han levede endnu i 1597«. Denne hypotese er dog forkert, eftersom Jesper Hansen's våben ses at være identisk med det paysen-rickertsenske adelige våben, og han derfor beviseligt tilhørte den fremtrædende købmandsslægt Paysen-Rickertsen i Flensborg. Jesper Hansen ægtede ca. 1647 på Tjøtta (35 km. vest for Mosjøen), Margrethe Falch, der var datter af hans forgænger, den velhavende foged på Helgeland, Peter Jacobsen Falch, efter hvem skiftet sluttedes i marts 1649. Jesper Hansen's hjem bar, som det fremgår af hans skifte, tydeligt præg af sin hustrus families velstand. Uden at komme nærmere ind på dette, i kulturhistorisk henseende interessante bo, skal her alene nævnes, at Jesper Hansen besad portrætter af Margrethe's faster, Margrethe Jacobsdatter Falch, og dennes ægtefælle, borgmester i Trondhjem Jan Robertsen, af hendes fastermand, foged i Romsdalen, Anders Iversen, ligesom der var malerier af Jesper selv, hans hustru Margrethe og »tre store kontrafejer« af hans børn samt af Jesper's broder, hr. Richard Hansen og dennes hustru; iøvrigt var der en række konge- og dronnigeportrætter. Kort efter Margrethe Falch's død på Tjøtta ca. 1660, hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn, ægtede Jesper Hansen Karen Eriksdatter Blix (født i Hammerdal 14. november 1620), datter af hr. Erik Eriksen Blix og dennes anden hustru, Elisabeth Pedersdatter, som overlevede ham og ved kongebrev af 30. oktober 1650 fik gården Sikås som enkesæde. Som forpagter på Kaupanger sad Jesper Hansen til sin død, der indtraf 25. maj 1678, sandsynligvis sidst på året 1677, idet det førnævnte blikskjold, med årstallet 1677, selvsagt er blevet forfærdiget til begravelsen i kirken, som skik og brug var. Skiftet i hans dødsbo blev holdt på Kaupanger fra 19. juni til 4. juli 1678, men registreringen var foretaget lige efter hans død, og selve opgøret er da udsat til en årstid, hvori de fraværende og tildels fjerntboende arvinger kunne få en bekvemmere adkomst. Boet blev opgjort til en nettoformue på 11.342 rdl. (plus uvisse 1.230 rdl.), hvoraf halvdelen tilfaldt enken, medens den anden halvdel deltes efter loven mellem hans ni børn eller deres arvinger.84
     I skiftet etter Jesper Hansen på Kaupanger i 1678 ble netto formuen på 11342 Rdl. + 1270 Rdl. i rede mynt av edle metaller, videre 9 store sølvkanner, 4 mindre sølvkanner, 5 dusin sølvskjeer, 9 sølv tallerkener, 7 forgylte belter og en hel del annet. Rikelig med kobber og messing, og mye over 100 tinnfat og tinntallerkener. Der var pene møbler og meget dekketøy og sengeklær som vanlig på storgårdene.85
     Skifte 19 jun. 1678, Kaupanger.86,81.

[Gift 1° omkr. 1647 med Margrete Pettersdatter Falch (d. omkr. 1660); Gift 2° omkr. 1660 med Karen Eriksdatter Blix (14 nov. 1620 - 6 apr. 1702)].

Børn af Margrete Pettersdatter Falch og Jesper Hansen:

94.40.Peder Jespersen (Richart), f. 1647, Helgeland., d. 1714, København.
95.40.Hans Jespersen (Richert), f. 1649, d. 1704, Øvre Telemarken.
96.40.Jacob Jespersen Richart, f. 1650, Nord-Herø i Helgeland., d. 1732, Laugen i Nærø.
97.40.Abel Jespersdatter, f. 1651, Alstahaug., d. 1683, Trondhjem.
98.40.Margrethe Jespersdatter, f. omkr. 1652, d. omkr. 1677
99.40.Margrethe Jespersdatter «den Yngre», f. 1659, d. eft. 1694
41.17.
Anne Pettersdatter Falch
Født omkring 1625.
Begravet 1 aug. 1709, Tjøtta kirke.87,88.
     Var Søster af Laurits P. Falch, Sognepræst til Fosnæs.88

Gift _____med

Niels Michelsen Arctander
Født omkring 162389,90.
Død 167690.
     Søn af Mikkel Mogensen og Lisbeth Nilsdatter.
     Han er nevnt som prest her [i Nærø] ved hyllingen i 1656 og i 1661. Dessuten undertegnet han manntallet herfra den 3. april 1666. Han sto til i 1676 for i 1677 var det hans ettermann som var sogneprest her.91
     I en søknad i 1671 sier han at han på 17 år hadde fått 12 barn, hvorav 5 sønner og 5 døtre var i live. Dessuten underholdt han sin farbror, sin eldste skrøpelig bror og sin mor. I 1666 bodde han på Nærø prestegård og brukte også gården Ramstad og han hadde hos seg en sagmester og en sagdreng. Han enke Ane fikk den 9. des. 1680 bevilgning på å få 1 rdl fra hver hovedkirke og 1 ort fra hver anneks i Trondheims amt. Dette var fordi at hennes hus på Otterøy var brent ned og hun og barna led nød. Hun opplyser også at hennes manns bibliotek strøk med i brannen. Det var hos dette paret at dikterpresten Hr Peder Dass vokste opp. Hr Nils kone Anne var tante av Hr Peder.91
     I kvegskatten i 1657 betalte han for 3 hester, 13 kyr, 10 geiter, 12 får og 2 griser.91
     I 1666 oppgir han sin alder til 43 år og når han undertegnet [manntallet 3. april] i 1666 bruker han tilnavnet Arctander. Han døde trolig 1676 [i 1676 ble det utnevnt en ny kapellan, Daniel Mikkelsen Pristrup, i Nærø og da er Hr Christopher Poulsen Resen omtalt som sogneprest i Nærø].90
     Sognepræst til Nærøe fra 1664. Druknede tillige med Sønnen paa Horten Fjord i Vaar fiskeriet 1688.88

Børn af Anne Pettersdatter Falch og Niels Michelsen Arctander:

100.41.Michel Nielsen Arctander, f. omkr. 1655
101.41.Petter Nielsen Arctander, f. omkr. 1658
102.41.Daniel Nielsen Arctander, f. omkr. 1663
103.41.Mogens Nielsen Arctander, f. omkr. 1665
104.41.Frantz Nielsen Arctander, f. 1669, d. 1712
105.41.Dorthea Nielsdatter Arctander
106.41.Elisabeth Nielsdatter Arctander, d. 1740, Moe i Fosnes.
42.17.
Maren Pettersdatter Falch
Født omkring 162992,93.
Død 15 jun. 170992,93.
     Under restaurasjonsarbeidet på Herøy kirke kom en tilfeldig under gravingsarbeidet borti en plate som hadde vært festet til en kiste. Etter nærmere undersøkelse viste det seg at det var Maren Falchs gravskrift. Hvem som har laget gravskriften, er ikke kjent. Innskriften lyder: «Her Maren Falch er lagt av prektig, gammel rot, / På Herøe født og klart og siden smugt oppgroet / i dyd, Gudsfrykt, forstand, velakt og velyndet / i by og fedreland til ærekrans tilskyndet. -/- Hun var tre mænds lyst og tre ganger i ænkenød, / hun smagte gråt og trøst i mændes og barns død. / I fire snedse år hun søtt og surt fordøyet. / Men nu er i evig vaar ung, glad og velfornøyet.»94

Gift 1° 164693 med

Pitter Dundas
Død 165393.
     Søn af Peiter.
     Peiter Peitersen var fra Dundee i Skotland (Dundee uttales Dondas, derav navnet).95
     Det menes at Peiter Don-Dass kom som krigsflyktning til Bergen ca. 1630 sammen med sin søster Marie. Hun ble gift i Bergen med kjøpmann Fasmer.95
     Peiter Peitersen Don-Dass tok handelsborgerskap i Bergen, og begynte som uteliggerborger (handel fra skutene) nordpå. Senere bosatte han seg på Nord-Herøy i Helgeland som handelsmann.95

Gift 2° _____med

Mogens Pederssøn Thilemann
Født 159992.
Død 166492.
     Han er nevnt her [i Hadsel] i odelskattelisten i 1624. Han var prost i Lofoten og visepastor til Hassel ved koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. Han er også nevnt her i landkommisjonens matrikkel i 1661. Erlandsen sier at han døde her i 1664.96
     Han ble immatrikulert i København i 1620 som Mogens Petri Teleman fra Trondheim skole. I odelsskatten i 1624 hadde han i odel, Wattendal 1½ w, Rørvig 1 w, Substad 1 w, Henne 3 pd, Ohnstad 1 w. I odelskatten i 1660/61 betalte han for, Vattendal 2 våg, Ongstad 1 våg, Sommerhus 2 pd, Røervig 2 pd og Søbsted i Lofoten 4 pd. I 1645 betalte han for seg, sin kone og eldste sønn og eldste datter. Han underskriver selv med tilnavnet Teleman.96
     Sogneprest til Hassel (Hadsel), provst i Lofoten og Vesteraalen. Hr. Mogens ble vistnok gift ialt 3 gange. Og ble i sit vistnok 3die ekteskap stadfar til hr. Peter Dass til Alstahaug.92
     Portræt (med ægtefællen Inger Blix), malt 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.92
     Noen fører opp at han tredje gang var gift med en datter av fogde Falch i Helgeland. Jeg [S.T.Dahl] har ikke kunnet finne noen kilder som kan bekrefte dette.97

[Gift 1° med Karen Tallaksdatter; Gift 2° 1647 med Inger Hansdatter Blix (1625 - omkr. 1655); Gift 3° med Maren Pettersdatter Falch (omkr. 1629 - 15 jun. 1709)].

Gift 3° 9 okt. 167094 med

Peter Christopherssøn Broch
Født 26 okt. 164194.
Død 1 feb. 170794,92.
     Søn af Christopher Hansen Fyenbo og Margrethe Abelsdatter Broch.
     Foged paa Helgeland fra 1668 til sin død 1707.92

Børn af Maren Pettersdatter Falch og Pitter Dundas:

107.42.Peder Pettersen Dass, f. 1647, d. 1708
108.42.Jacob Dass, d. 1724
109.42.Benjamin Peitersen Dass, d. 1702
110.42.Pernille Dass
111.42.Maren Dass, d. 1680

Børn af Maren Pettersdatter Falch og Peter Christopherssøn Broch:

112.42.Anna Margrethe Broch, f. 1671, Nord-Hærø., d. 1707, Nord-Hærø.
43.17.
Jacob Pettersen Falch
Født omkring 163194.
Død 171594.
     Jacob ble boende på Tjøtta som driver av gården sammen med sin mor. Gården ble delt, og han flyttet ut fra farsheimen og bygde nytt våningshus like ved. Fjøs hadde mor og sønn sandsynligvis sammen. Foruten jordbruk hadde Jacob Falch jektebruk og bygdefaret for Tjøtta. Dette hadde hans far og mor etablert. Han drev også stort med fiskebruk og hadde båter både i Lofoten, Gjeslingene og sannsynligvis også på Finnmarka. I 1701 hadde han i sitt hus 11 mannlige tjenere.98
     Jacob Falch var en formuende mann, og i 1706 var han ikke snauere enn å låne kongens kasse pengar. Etter sin far, senere mor overtok han som verge for Tjøtta og Vefsen kirker og hadde disposisjonsrett over kirkens midler. Mens han i 1707 var på Bergens-tur, brant hans gård på Tjøtta ned til grunnen og alt gikk tapt. Han var blitt en ruinert mann og kom seg aldri over dette tapet. Også pengene tilhørende Tjøtta og Vefsen kirker gikk tapt. Disse kassene hadde han ansvaret for, men fikk til slutt ettergitt dette tapet.98

Gift _____med

Margrethe

Børn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe:

113.43.Petter Jacobsen Falch, f. omkr. 1678, d. 1719
114.43.Lars Jacobsen Falch, f. omkr. 1681, d. 1765, Bjørum i Vemundsvik.
115.43.Peder Jacobsen Falch, f. 1686, d. 1771, Sømnes.
116.43.Margrethe Jacobsdatter Falch, f. 1687, d. 1772
44.17.
Peder Pettersen Falch
Født omkring 163398.
Død 5 apr. 1693, tinget på gården Moe i Vefsen.99,98,99.
     Etter sin mor arvet han gårdene Hellesvik og Belsvåg. I 1661 søkte han om å få ekspektansebrev på Helgeland sorenskriveri og fikk dette i 1662. Fra 30. sep. 1665 fikk han bevilgning til å betjene sorenskriveriet når den daværende sorenskriver var forhindret. Ved kongelig konf. 18. aug. 1670 ble han utnevnt til sorenskriver på Helgeland.98
     Peder Falch var på mange måter opptatt av samfunnsnyttig arbeid, og handelsforholdene i Nordland engasjerte han mye. Han bodde på gården Moe i Vefsen og døde der under tinget 5. april 1693. Ved hans død var hans bo fallitt.98
     Hans arvinger oppgis å være hans enke, Maren Jonsdatter, og hans søsken: Jacob, Lauritz (død) og Melkior Pederssønner, Margrethe (død), Anne, Maren og Kirsten Pedersdøtre.38
     Skifte 14 nov. 1693, Mo i Vefsn, Helgeland sorenskriveri.100,101,38etter Peder Pettersen Falch. Arvinger er hans ektefelle Maren Jonsdatter og hans søskende: Jacob Pettersen Falch, Lauritz Pettersen Falch, Melchior Pettersen Falch, Margrethe Pettersdatter Falch, Anne Pettersdatter Falch, Maren Pettersdatter Falch og Kirsten Pettersdatter Falch..

Gift _____med

Maren Joensdatter Ravn
45.17.
Jonas Pettersen Falch
Født omkring 1635102.
Død 11 feb. 1671102.
     Capellan til Alstahaug. Tilsatte Livet paa Søen paa en Kirkereise.103
     Omkom på sjøen ved Offersøy 11. feb. 1671. Etter endt utdannelse ble Jonas Falch beskikket som kapellan i Alstahaug ca. 1660, og det var under en tjenestereise at han omkom. Jonas var onkel til Petter Dass, som skrev et minnedikt om tildragelsen. Jonas Falch var ugift.102
46.17.
Laurits Petterssen Falch
Født 1636, Tjøtøen, Helgeland.103.
Død 30 jan. 1705, Fosnæs.104,103.
     Blev dimitteret fra Throndhjems Skole, 1665 pers. Capellan til Nærøen; og da hans Broder Jonas Falch, Capellan til Alstahoug, havde tilsat Livet paa Søen paa en Kirkereise, blev han resi. Capellan til Alstahoug i Broderens Sted, og derpaa Sognepræst til Fosnæs. Døde 30 Jan. 1705 efterat have fyldt det 68de Aar.103
     Lauritz tok teologisk eksamen i 1663 ved universitetet i København. Han ble i 1665 kapellan i Nærøy under sin svoger Nils Mikkelsen Arctander.102
     I 1671 reiste han heim da broren Jonas omkom og ble beskikket som kapellan i Alstahaug etter ham. Den 10. mar. 1683 ble han utnevnt til sogneprest i Fosnes, hvor han var til sin død.102
     I Fosnes kirke henger (1945) portrett av sogneprest L. Falch, som synes å være et arbeid av trøndermaleren Barach Setsen Bogarth. Det har en senere påført innskrift: Lars Falch - Natus 1636. - Foesns Adiit 1683. - Obiit 1705 - Ætatis 68.
     Han hadde 6 barn.102

Gift omkring 167457,102 med

Ellen (Helena) Andersdatter Belter
Død efter 1726, Bodde 1726 på Hov i Fosnes.66.
     Datter af Anders Rasmussen (Belter).

Børn af Laurits Petterssen Falch og Ellen (Helena) Andersdatter Belter:

117.46.Petter Lauritsen Falch
118.46.Peder Lauritsen Falch, f. omkr. 1676
119.46.Andreas (Anders) Falch, f. omkr. 1678, d. 1706, På en reise fra Trondhjem
120.46.Anne Elisabeth Falch, f. omkr. 1679, d. 1752
121.46.Hans Larsen Falch, f. omkr. 1681, d. 1741
47.17.
Melchior Pettersen Falch
Født 1641105,106.
Død mar. 1721106.
     Ved sitt første giftermål overtok han svigerfarens skipperbruk. Sine jekter hadde han liggende på Skjeggesnes.105
     Melchior ervervet seg gården Søvik, Alstahaug i 1660, og senere også noen nærliggende bruk. Han var jekteskipper og hadde flere jekter. Hans drift gikk mindre bra, så han måtte pantsette eiendommen i 1689 for 100 riksdaler, som han fikk låne av sin svoger Jens Albriksen på Åvik. Senere lånte han hos en annen svoger, fogden Peder Broch, Nord-Herøy, og satte i pant gården Søvik. Da han døde, viste det seg at hans formue dekket de udestående fordringer.106
     Skifte 30 mar. 1721, Alstahaug.107,106.

Gift 1° _____med

Hansdatter (Blomsø?)
     Datter af Hans H. Blomsø.

Gift 2° omkring 1685106 med

Birgitte Henriksdatter Rytter
Født omkring 1648106.
Død 28 jan. 1703108,105,106.
     Datter af Henrik (Mogensen) Rytter og Elen Michelsdatter.
     Fra Stangvik.106

Børn af Melchior Pettersen Falch og Birgitte Henriksdatter Rytter:

122.47.Peter Melchiorsøn Falch, f. omkr. 1680, d. før 1721
123.47.Anna Melchiorsdatter Falch, f. omkr. 1685, d. 1719, Søvik i Alstahaug.
48.17.
Kirsten Pettersdatter Falch
Født omkring 1643106.
Død 1718106, begravet _____, Alstahaug.106.

Gift omkring 1668106 med

Jens Albriktsen
Død 1684106.
     Søn af Albrigt (Albrikt).
     Han var visstnok fra Nordmøre og kom til Helgeland som forvalter av Irgens jordegods. Etter at denne stillingen ble overflødig [Irgens dør 1675], flyttet han til Åkvik på Dønna som han hadde kjøpt i 1679. Senere kom han i besittelse av jordegods etter sin svigermor. Ved hans død var boet konkurs. Han etterlot seg 8 barn (skifte 1685).106
     Måske er han en bror af Peder Albrigtsen kapellan til Vor Frue kirke i Trondheim.
     Skifte 1685, Aakervik, Dønna.109Enke Kirsten Pedersdatter. Sønner: Jonas, Albert og Jens. Døtre: Anne, Maren, Margrethe, Cornelia og Petronelle..

Børn af Kirsten Pettersdatter Falch og Jens Albriktsen:

124.48.Anne Jensdatter Falch, f. eft. 1668
125.48.Jonas Jenssøn Falch, f. omkr. 1673, d. omkr. 1737
126.48.Albert (Albrigt?) Jenssøn Falch, f. eft. 1673
127.48.Jens Jenssøn Falch, f. omkr. 1676
128.48.Maren Jensdatter Falch
129.48.Margrethe Jensdatter Falch, f. eft. 1668, d. omkr. 1748
130.48.Cornelia Jensdatter Falch, d. omkr. 1730
131.48.Petronelle Jensdatter Falch, f. eft. 1675
49.18.
Elsebe Adriansdatter Falch
     Fra Neppelberg.110

Gift før 1643 med

Christopher Pedersøn
Født 1594111,110.
Død 1667110.
     Bruker av Elsfjorden (bnr. 1, lnr. 129, landskyld 1 våg) i Hemnes 1647-67.110

[Gift 1° før 1643 med Elsebe Adriansdatter Falch; Gift 2° med Else Aagesdatter (Haagensdatter?)].

Børn af Elsebe Adriansdatter Falch og Christopher Pedersøn:

132.49.Peder Christophersen, f. omkr. 1643
133.49.Ingeborg Christophersdatter, d. 1689
134.49.Inger Christophersdatter
135.49.Aage (Haagen) Christophersen, f. omkr. 1650
136.49.Adrian Christophersen, f. omkr. 1655
50.18.
___________

Børn af _____ og _____:

137.50.Adrian Jacobsen, d. omkr. 1775
51.18.
Jørgen Adriansen Falch
Født omkring 1657112.
     ? HAN ER VEL FAR TIL SØREN, HANS OG HEMMING JØRGENSØNNER FALCH ?
     «... Hvornest lensmand Niels Lemming, og Jørgen Adrians: paa Grundfiord, fremstoe og Effter loven afhemlede stefnemaalet det at vere lovlig forkyndt.»113
     «... I den minste gruppa finner vi en god del nye folk. Noen var helst mindre utredere, som Eilert Mosesen i Sørskar (fra 1687), Nils Jensen i Steikervik (fra 1689) og Jørgen Adriansen Falk i Kårvik. Den siste var bosatt i Skogsfjord fra 1698 og inngifta i Hegelundslekta.114

Gift _____med

Adsel Sørensdatter Hegelund
Død før 1717.
     Datter af Søfren Mortensen Hegelund og Margrethe Andersdatter (Nideros).
     Omtales som død i farens skifte 1717 og gift med Jørgen Adriansen. Efterslægt.115

Børn af Jørgen Adriansen Falch og Adsel Sørensdatter Hegelund:

138.51.Søren Jørgensen Falch
139.51.Hans Jørgensen Falch
140.51.Hemming (Henning) Jørgensen Falch, d. før 1763
52.18.
Jacob Adriansen Falch
Født 1658.
Død 1715.
     Gårdbruker på Selfors i Nord-Ranen.
     Skifte 1715, Selfors, Moe.116Efterladte: ektefelle Berite Joensdatter og sønn Anders Jacobsen..

Gift _____med

Berit Joensdatter
     Datter af Jon Henrikssøn.

[Gift 1° med Anders Tomassen (d. 1686); Gift 2° med Jacob Adriansen Falch (1658 - 1715); Gift 3° 7 nov. 1717 med Anders Bang Person (Pedersen) (11 aug. 1681 - 26 jan. 1785)].

Børn af Jacob Adriansen Falch og Berit Joensdatter:

141.52.Anders Jacobsøn Falch, f. 1693, d. 1765
53.18.
Milde Adriansdatter Falch
Født omkring 1663117.
Død 1698117.

Gift _____med

Christopher Larsen Bech
Født omkring 1662117.
Død omkring 1706117.
     Søn af Lars Larsen Bech og Else Christophersdatter.
     På Mo.

[Gift 1° med Milde Adriansdatter Falch (omkr. 1663 - 1698); Gift 2° 1700 med Margrethe Andersdatter Tynder (Tønder?)].
54.18.
Jacob Adriansen (Falch)
Født omkring 1666118.
Død 1729118.
     Fra Nepelberg i Nesna. Bruker av Sæteren i Hemnes fra 1693. 1726 ble garden delt (nergarden og oppigarden) mellom to av Jacobs sønner.118

Gift _____med

Malena Monsdatter
Født omkring 1661118.
Død 1729118.
     Datter af Mons Johansen og Berethe Olsdatter.
     Skifte 1728, Fellesskifte på Jacob Adriansen og Mallene Mogensdatter. Arvinger:.

[Gift 1° med Nils Olsøn (d. omkr. 1690); Gift 2° med Jacob Adriansen (Falch) (omkr. 1666 - 1729)].

Børn af Jacob Adriansen (Falch) og Malena Monsdatter:

142.54.Malene Jacobsdatter, d. 1753
143.54.Maren Jacobsdatter
144.54.Berit Jacobsdatter, d. omkr. 1716
145.54.Mons Jacobsøn, f. omkr. 1695, d. 1779
146.54.Adrian Jacobsøn, f. omkr. 1699, Hemnes., d. eft. 1772
147.54.Jens Jacobsøn, d. før 1728
148.54.Hans Jacobsøn, f. 1704, d. 1780
149.54.Johan Jacobsøn, f. 1706
150.54.Abelone Jacobsdatter, f. 1708, d. 1777
55.24.
Jens Karre
     Nevnes i "Bidrag til Christiansunds historie" av Ludv. Daae.48
56.24.
Balthasar Karre
     Nevnes 1650 som toller i Fosen [Top. Journal XVI, 57]. Mon han som er nevnt 1657 i NRR. 12, 38 ?.48
57.24.
Margrete Karre

Gift _____med

Jens Joensøn (Namdal)
58.24.
Maren Karre

Gift _____med

Steen Mikkelsøn
59.26.
Iver Anderssøn
Født før 163052.
Død 1683, Gjermundnes.52.
     til Gjermundsnæs. Foged i Romsdalen.119
     Ble foged i Romsdal og overtok Gjermundnes, hvor han døde 1683.52
     Epitafium i Vestnes kirke.52

Gift _____med

Anna Ludvigsdatter Munthe
     Datter af Ludvig Hanssøn Munthe og Ingeborg Sørensdatter Friis.
     Anna Munthe, Biskopens 6te Dotter, gift med Ivar Andersen paa Giermenæs, Foged over Romsdalen. 4 af deres 5 Børn toge Moderens Tilnavn. [Giesiing nævner ingen datter ved navn Iverisse/Regitse].120

Børn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe:

151.59.Ingeborg Iversdatter Munthe, f. 1659
152.59.Inger Iversdatter Munthe, f. omkr. 1662, d. 1719
153.59.Anders Iversen Borch, f. 1664, Gjermanes i Veø., d. 1709, Trondheim.
154.59.Elisabeth Munthe, f. omkr. 1665, Romsdalen, d. 1753, Førde Præstegaard
155.59.Ludvig Iversen Munthe, f. omkr. 1666
156.59.Iverisse (Regitse) Iversdatter Munthe, f. omkr. 1668
60.29.
Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow
Født 16 feb. 1629.
Død 1688121.
     Stilling: Sognepræst til Voss i Bergens Stift.
     Om hans Liv og Levnet se Dr. Ludvig Daae's skrift "Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss", Chria. 1885 (Særtryk af Historisk Tidsskrift, 2 rk., 5. bd.).
     Mag. Gerhard Henrichsen Milzov, f. 1629, 16 Febr., succederede sin Fader som Sognepræst til Woss 1666, da han havde væred Faderens Capellan i 8 Aar, blev Provst 1669, døde 1688. Gift 1668, 17 Junii med Susanna Schielderup. Jeg veed ey om de har havd flere end 2 Børn [Giessing nævner Margrete og Jens Milzov].122

Gift 17 jun. 1668122,12 med

Susanne Schjelderup
Født 1642.
Død 21 feb. 1668123.
     Datter af Jens Pedersen Schjelderup og Inger Olsdatter Worm.

Børn af Gerhard (Gert) Henrikssøn Miltzow og Susanne Schjelderup:

157.60.Henrik Miltzow
158.60.Christentze Miltzow
61.29.
Margrethe Miltzow

Gift _____124med

Otto Hansen Schreuder
Født 23 dec. 1628, Bergen124.
Begravet 4 mai 1696124.
     Søn af Hans Samuelsen Schreuder og Maren Hermansdatter.
     Mag. Otto Schreuder, Sognepræst til Nye Kirken i Bergen, døde 1694, var først givd med Margrete Milzov, uden Børn.125
     Mag. Otto Schreuder, født i Bergen 23. Decbr. 1628 af Forældrene Hans Samuelsen Schreuder, Sognepræst til Domkirken, og Anne Jensdatter Block. Blev Student fra Bergens Skole 25. Mai 1646, var indtil Sommeren 1648 2den Lektiehører ved Bergens Skole, blev samme Aar 16. Novbr. personel Kapellan paa Voss og 30. Oktbr. 1657 Sognepræst til Nykirken [i Bergen], Magister 1673, 1683 Provst over Bergen og Nordhordland. Døde 1696, begravet 4. Mai. Hans Dødsaar er af Hatting urigtig anført med 1694, hvilket herved rettes.124
     Gift 1) med Margrethe Miltzow, Datter af Henrik Gertsen Miltzow, Sognepræst til Voss. 2) med Anne Schjelderup, Datter af Biskop Jens Schjelderup i Bergen. Børn af 1ste Ægteskab: Christence, Karen, Anne, Hans og Jonas. Af 2det Ægteskab: Jens, Inger Margrethe, Dorothea, Susanne og Peder.124
     Lampe noterer en søn Jonas Schreuder og skriver om denne at han døde 1686 som personel kapellan til Askevold - men dette må være en forveksling med Otte Jonassen til Askevold søn af samme navn.

[Gift 1° med Margrethe Miltzow; Gift 2° med Anna Jensdatter Schjelderup (d. 1714)].

Børn af Margrethe Miltzow og Otto Hansen Schreuder:

159.61.Christence Schreuder, d. 1684
160.61.Karen Schreuder, d. 1736
161.61.Anna Schreuder, d. 1736
162.61.Hans Schreuder, d. 1718

Generation 6.

62.30.
Hans Sørensen Hagerup
Født omkring 1672.
Død 8 jun. 1692, København56.
     Hans, født ca. 1672. Var student i 1689 og døde i København den 8. juni 1692.56
63.30.
Rickert Sørensen Hagerup
Født 27 nov. 1674, Gården Strand i (Kvernes?)55.
Død 25 jul. 1731, Lillefosen28.
     Stilling: Byfogedfuldmægtig i Trondhjem28

Gift 24 feb. 1704, Lillefosen, »Den 24. feb. 1704 holdt jeg [Richard Hagerup] bryllup med min allerkæreste ven Ingeborg White og vort bryllup stod her i hendes hus i Lillefosen.«126126 med

Ingeborg White
Født 1671, Settem i Halsa127,126.
Død 2 aug. 1731, Lillefosen128.
     Datter af Torstein Sebastiansen White og Dorothea Hansdatter (Bruun?).
     Den 2. apr. 1687 forærer den nyforlovede Johan Mechelborg sin kæreste Ingeborg White, en forlovelsesgave, et eksemplar af Philip Kegels bog: »Tolf Aandelige Betænckninger« trykt i 1667. På bogens forside var en sølvplade med bogstaverne I.T.D.W., og på bogens sølvspænde fandtes de samme bogstaver, samt årstallet 1687. I denne bog førte Johan og Ingeborg optegnelser om deres familie.126,128

[Gift 1° 9 okt. 1687 med Johan Jacobsen Mechelborg (1661 - 12 nov. 1702); Gift 2° 24 feb. 1704 med Rickert Sørensen Hagerup (27 nov. 1674 - 25 jul. 1731)].
64.30.
Anna Margarethe Hagerup
     Anna Margarethe, ble gift med Tyge Davidsen.56
65.30.
Ingeborg Hagerup
Født omkring 1678.
Død 1748.
     Ingeborg, var ifølge Erlandsen 70 år da hun døde i 1748, og var ifølge Erlandsen først gift med Ole Jonsen, klokker i Nordal på Sunnmøre. Andre gang gift med Lars Hjelm.56
66.31.
Søren Hansen Hagerup
Født 1684, Kvernes28.
Død 1735, Aas ?28.
     Stilling: Sogneprest til Aas (ved Christiania).28
     Til hans efterslegt hører den velkjendte østlandske familie Hagerup.28
     Sören Hagerup, f. 1654 [1684], Præst til Aas i Christianiæ Stift, døde 1733, gift med Benedicta Christina Tönder, Admiral Tönders Syster, f. 1693, d. 1766. Af deres 15 Børn levede 9, da Faderen døde.129

Gift 1710 med

Benedicte Christina Tønder
Født 1693129.
Død 1766129.
     Datter af Jørgen Andreassøn Tønder og Maren (Marthe) Olsdatter Pharo.

Børn af Søren Hansen Hagerup og Benedicte Christina Tønder:

163.66.Hans Jørgen Hagerup, d. 1792
164.66.Caspar Andreas Hagerup, d. 1767
165.66.Marthe Susanne Hagerup, f. 1721, d. 1745
166.66.Eiler Christopher Hagerup, d. 1770
167.66.Ellen Christine Hagerup, d. 1805, Akershus
168.66.Margrete Sophia Hagerup, d. 1800
169.66.Ditlev Johan Hagerup, d. 1763
170.66.Anna Margrete Hagerup, d. 1819
171.66.Søren Christian Hagerup, d. 1803
67.31.
Eiler Hagerup
Født 1685, Kvernes28.
Død 1743, Trondhjem ?28.
     Stilling: Biskop i Trondhjem28
     Doct. Eiler Hagerup, Biskop i Tronhiems Stift, f. 1668 [1686/1688?], d. 1743. Gift med Anna Catharina Barhow, døde 1737. Af 18 Børn, døde 7 spæde.129

Gift _____med

Anna Catharina Barhow
Død 1737130.
     Datter af Amund Barhow og Ingeborg Hansdatter Spydberg.
     Anna Catharina Barhow, døde 1737, efter sit 18de Barn. Gift 1716 med D. Eiler Hansen Hagerup, Biskop i Tronhiem.130
     Anna Catharina [Barnhov], var enke etter [og i live ?] biskop Eilert Hagerup i 1748.59

Børn af Eiler Hagerup og Anna Catharina Barhow:

172.67.Hans Hagerup Gyldenpalm, f. 1717, d. 1781
173.67.Elisabeth Sophie Hagerup, f. 1720
174.67.Ellen Susanne Hagerup, f. 1721
175.67.Anton Ulrich Hagerup, f. 1723, d. 1750
176.67.Amund Hagerup, f. 1725
177.67.Richard Hagerup, f. 1726
178.67.Lovisa Charlotta Hagerup, f. 1727, d. 1800
179.67.Ingeborg Catharina Hagerup, f. 1730, d. 1796
180.67.Christian Frederik Hagerup, f. 1731, d. 1797
181.67.Christiana Margaretha Hagerup, f. 1732, Trondheim, d. 1795, Amble
182.67.Eiler Hagerup, f. 1736, d. 1795
68.31.
Hans Hagerup
Født 1686, Kvernes28.
Død 10 okt. 1711, København59.
     Stilling: Kapellan ved Holmens kirke i Kjøbenhavn28
     Mag. Hans Hagerup, Capellan ved Holmens Kirke, f. 1686, d. 1711 af Pest. Gift med Helena Catharina Brink, siden gift med Mag. Jacob Kærup, Biskop i Christiansand.129

Gift 2 aug. 1710, København131,59 med

Helene (Lena) Cathrine (Iversdatter) Brinch
     Helene Catharina Brinch, en datter av mag. Iver Brinch, sogneprest til St. Nikolay kirken i København.59

[Gift 1° 2 aug. 1710 med Hans Hagerup (1686 - 10 okt. 1711); Gift 2° 9 mai 1712 med Jacob Kærup].
69.31.
Gunhild Susanne Hagerup
Født 1689.
Død 1764.
     Gunild Susanna Hagerup, f. 1690, d. 1764. 4 Børn. Gift med Peder Ström, Provst og Præst til Borgen paa Sundmøre, f. 1681, d. 1741.132

Gift _____med

Peder Olsen Strøm
Født 1681.
Død 1741.
     Provst til Borgund paa Søndmør.
     Peder Ström, var Provst og Præst til Borgen paa Sundmøer, f. 1681, d. 1741. Gift med Gunild Susanna Hagerup, f. 1690, d. 1764, havde 4 Børn.133

Børn af Gunhild Susanne Hagerup og Peder Olsen Strøm:

183.69.Ursula Cathrine Strøm, f. 1724, d. 1748
184.69.Hans Strøm, f. 1726
185.69.Ole Strøm, f. 1726, d. 1781
186.69.Jens Henrich Strøm, f. 1728
70.31.
Anne Helene Hagerup
     Anne Helene, nevnt i skifte i 1697. Var ifølge Elvius først gift med kjøpmann Fredrik Friis i Kristiansund, siden med Hr Hans Johansen Helsing, kapellan i Sparbu.59

Gift 1° _____med

Fredrik Johansen Friis
Født omkring 1679134,135.
     Søn af Johan Nielsen (Friis) og Margrethe Iversdatter Helt.

Gift 2° _____med

Hans Helsing
Død jan. 1745136, begravet _____, Bremerholms kirkegård.136.
     Søn af Johan Helsing og Gunille Eilersdatter Schøller.
     Blev først kapellan i Sparboen, og den 12. nov. 1734 personlig kapellan i Skogen, hvorefter han i 1743 rejste til København, hvor han var skibspræst.136

[Gift 1° med Ingeborg With Marstrand; Gift 2° med Anne Helene Hagerup].
71.31.
Christian Hansen Hagerup
     Christian, nevnt i skifte i 1697. Ifølge Elvius døde han i Kristiansund.59
72.33.
Anna Hagerup
Født omkring 168528.
Død før 172028.

Gift _____med

Aage Olsen Lehn
Født omkring 168028.
Død 2 feb. 1756, Store Lein i Frosten137,28.
     Stilling: Proprietær.
     Kjøpte i 1708 Store Lein i Frosten. Aage Olsen Lehn har antagelig været fra Romsdalen og forbundet med Oudensønnerne [Trygge] paa Moldegaard; en datter av ham, Elisabeth Aagesdatter blev gift med sogneprest til Klæbo hr. Andreas Nold.28
     Skifte 25 feb. 1756138,28.

[Gift 1° med Anna Hagerup (omkr. 1685 - før 1720); Gift 2° 10 apr. 1720 med Lucie Andersdatter Parelius; Gift 3° 4 jul. 1754 med Marthe Dorothea Roager].

Børn af Anna Hagerup og Aage Olsen Lehn:

187.72.Søren Aagesen Hagerup
188.72.Rasmus Aagesen Hagerup
189.72.Lucie Hagerup
73.33.
Gjertrud Hagerup
Født 169128.
Død 24 sep. 1755139,28.
     Død 24/9 1755 hos sin bror i Hole som enke efter Elias Pedersen Gensberg, som i 1727 tok borgerskap som kjøbmand i Bergen og døde i trange kaar paa Fidjegaard i Vaag skibrede, hvor skifte efter ham holdtes 11/8 1732; uten barn. Hun hadde sin søsterdatter Lucie Marie Bruenech i huset. Skifte 19/11 1735 i Hole.28
     Skifte 19 nov. 1735, Hole140,28.

Gift _____med

Elias Pedersen Gensberg
Død før 11 aug. 1732, Fidjegaard i Vaag skibrede28.
     Tok i 1727 borgerskap som kjøbmand i Bergen og døde i trange kaar paa Fidjegaard i Vaag skibrede.
     Skifte 11 aug. 173228.
74.33.
Rickert Hagerup
Født 169228, døbt 17 jul. 1692, Frosten28.
Død 19 jul. 1746, Skogn28.
     Stilling: Sogneprest til Skogn62
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.28

Gift _____med

Maren Magdalene Hass (Borch?)
Født 25 aug. 1697141, døbt 1 sep. 1697, Stod142,141.
     Datter af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     En prestedatter av Frosten28

Børn af Rickert Hagerup og Maren Magdalene Hass (Borch?):

190.74.Søren Hagerup
191.74.Jeremias Hagerup
192.74.Lucie Margrethe Hagerup
193.74._____
194.74._____
195.74._____
196.74._____
197.74._____
198.74._____
75.33.
Steen Hagerup
Født omkring 169328.
     Var Student, men blev siden Officer62
     Blev premierltn. ved Skiløberne28
76.33.
Mads Hagerup
Født 169428.
Død 27 feb. 1771, Hole28.
     Stilling: Resid. kap. til Strømsø 1729, Sognepræst til Hole i Agershuus Stift 175162
     Var ugift62
     Blev 11 aar gl. student i 1705, c. theol. 1713, kapellan paa Strømsø 1729 og i 1751 sogneprest til Hole, hvor han døde 27/2 1771 ugit.28
77.33.
Beate Hagerup
Født 169528.
Død 173828, begravet 24 apr. 1738.
     Er muligvis == Bereth, f. 1694, d. 1738, begr. 24/4 - Eller er denne Bereth, Frederik's anden? hustru ??? (håndskreven notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsens bog).143

Gift _____med

Frederik Wilhelm Bruenech
Død 12 nov. 1768.
     Capitain og Conpagnichef i det første Throndhjemske Inf.-reg. og erholdt 1760 sin Afsked fra Krigstjenesten med Oberstlieutenants Charakteer [død 1768 12/11], og havde med denne sin 1ste Hustru 7 Sønner og 1 Datter.62

Børn af Beate Hagerup og Frederik Wilhelm Bruenech:

199.77.Lucie Marie Bruenech
200.77._____
201.77._____
202.77._____
203.77._____
204.77._____
205.77._____
206.77._____
78.35.
Melchior Falch
Født 1652.
Død 1716.
     Sogneprest i Herøy, Sunnmøre.
     I ytre Herøy kyrkje henger det et epitafium som Melchior Michelsen Falch fikk laget seg i 1700, 16 år før han døde. Tavlen har to felt. På det øverste feltet er det malt 3 unge mennesker (det er tolket til at disse personene er de 3 barna han hadde på denne tiden). På det nederste feltet er presten selv avbildet med en hustru på hver side. Fremfor den ene hustruen (sannsynlig Birgitte Meldal, død ca. 1693) står 2 voksne barn og 3 spedbarn liggende (de som døde som små). Fremfor den andre hustruen (Anna Dorothea Hellekande, d. 1722) står 1 voksent barn og 2 spedbarn liggende. Følgende tekst står nederst, under bildene: «Hr. Melchior Mikkelsen paa Melhus fød og baaren Anno 52 udaf en geistlig Stand som from og god har vaaren. Til Herø Kald jeg kom Anno 81 en Hyrde var utsendt af Guds og Kongens Naade mit Hjærte til det var vendt 1700.»144

Gift 1° _____med

Birgitte Steensdatter Meldal
Død 1693.
     Datter af Steen Evensen Meldal og Anna Andersdatter Brase (Bruse).
     Berit Steensd: givt Hr. Melchior i Herröe.63

Gift 2° 1696145 med

(Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande
Født _____, Moltu, Herøy..
Død 1722.
     Datter af Hans Anderssøn Helkand (Hellekande) og Dorothea (Dorte) Hansdatter Busch.

Børn af Melchior Falch og Birgitte Steensdatter Meldal:

207.78.Michael Falch, f. 1682, d. 1768
208.78.Anne Helene Falch, f. omkr. 1693, d. omkr. 1719

Børn af Melchior Falch og (Anna) Dorothea Hansdatter Hellekande:

209.78.Birgitte Falch, f. omkr. 1694, Raftenes i Herøy.
210.78.(Margreta) Dorothea Margrethe Falch, f. omkr. 1697, Raftenes i Herøy.
79.35.
Mille Michelsdatter Falch
Født omkring 1656.
Død 1683.

Gift 14 dec. 1677146 med

Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.147,146.
Død 1712146.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sognepræst til Melhuus.148

[Gift 1° 14 dec. 1677 med Mille Michelsdatter Falch (omkr. 1656 - 1683); Gift 2° med Kirsten Andersdatter Opdal].
80.35.
Christen? Michelsøn Falch
     Christen(?) Michelsøn Falch døde etter faren og ble bgr. i Trondheims Domkirke i sitt 20. år. (Overretten, Saker og dok. 1664-87, nov. 1687).
81.37.
___________

Gift _____med

Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?)
     Muligvis den Anders Andersen Roth, der nævnes som lagverge ved Jens Nielsens skifte 9. feb. 1686.149
     Prokurator i Trondheim Anders Andersen Roth. Hans kone var Sophia N.N. Anders var en svoger av Homfried Brüghmann og av Anders Nielsen Riiber. Trolig var han gift med en datter av Anders Nielsen Riiber.150

Børn af _____ og Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?):

211.81.Anders Roth, f. omkr. 1673, d. 1714
212.81.Niels Roth
82.37.
Melchior Andersen Riber
Født omkring 1653.
Død 1726.
     Fra Hitteren.151
     Godseier, handelsmann på Vikan, Frøja - senere Ansnes på Hitra.

Gift _____med

Karen Andersdatter (Schjelderup)
     Datter af Anders Jensen og Anna Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Melchior Andersen Riber og Karen Andersdatter (Schjelderup):

213.82.Anders Melchiorsen Riber, f. 1690, d. 1741, Sula.
214.82.Karen Riber, f. 1694, d. 1778, Foslien i Stjørdalen.
215.82.Inger Melchiorsdatter Riiber
83.37.
Niels Riber
Død 169870.
     Ugift.70
84.37.
___________
Død før 169170.

Gift _____med

Herman Mentzsøn (Darre)
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sogneprest i Hamarøy.
85.37.
Mille Andersdatter Riber

Gift _____med

Svend Pedersen Høyer
Død før 16 jan. 1693.
     Søn af Peder Høyer.
     Handelsmann i Trondhjem.
     Skifte 16 jan. 1693, Trondheim.152Lagv. Thomas Brix gift med Milles søsterdatter. Gull, sølv, 3 store gipsbilleder, 10 små, 3 hvite «og 2 hester», 8 papirtavler, gullsmedvekt, bøker, kramgods, speseri, bryggevarer, bygård 600 rd., gård som sal. Christopher Tygesen ibodde 520 rd. Blandt debitorer Petter Contrafeier og Petter Batta. Avdøde var morbror av Petter Hansen Højer som krevde sin fars- og morsarv med 686 rd. og renter i 8 2/3 år. Jørgen Michelsen, halvbror av Milles brorkone, krever også sin arv 557 rd. og litt i jordegods. Herr Melchior Augustinussen i Meldal var hans farbror og ble oppnevnt som ny formynder. Brutto 5040 rd. og uviss fordring 205. Gjeld 4501 rd..

Børn af Mille Andersdatter Riber og Svend Pedersen Høyer:

216.85.Petter Svendsen Høyer, f. omkr. 1675
217.85.Anders Svendsen Høyer, f. omkr. 1676
218.85.Johan Svendsen Høyer, f. omkr. 1679
219.85.Christian Svendsen Høyer, f. omkr. 1680
220.85.Melchior Svendsen Høyer, f. omkr. 1684
221.85.Ester Svendsdatter Høyer, f. omkr. 1685
222.85.Anna Svendsdatter Høyer, f. omkr. 1687
86.37.
Margrethe Andersdatter Riber
Død 173770.

Gift 1° _____med

Jacob Pedersen Brinch

Gift 2° _____med

Thomas Retlefsen
87.38.
Elen Eilersdatter Schøller
Født 14 aug. 1654, om Morgenen hel tilig.75.
     Død som smaa.31
88.38.
Milde Eilersdatter Schøller
Født 21 sep. 1655, mellem 2 og 3 Slet om Middagen, som var paa en Fredag.75, døbt 30 sep. 1655, Hevne kirke.75.
Død aug. 1711, København..
     Mille Eilersdotter Schöller, Moder til 12 Børn.153

Gift 30 dec. 1674, Kirkesætter.75 med

Peter (Nielsen?) Kaasbøl
Født omkring 1645.
Død mai 1693, København.154, begravet _____, Helligånds Kirke i København.154.
     Søn af Niels Kaasbøll.
     Han var ifølge Hornemann født i Danmark og sønn av Jens Kaasbøl på Kaasbøl gård i Fyn.154
     Petter Kaasbøl fikk bestalling på stillingen (som president i Trondheim) den 27. nov. 1686 (NK bd. IV, s. 103). Han fikk avskjed fra stillingen den 18. febr. 1693 (NK bd. V, s. 193).155
     Kaasbøl hadde vært fogd i Orkdal i tiden 1673-78 og brukte gården Tronsvold. I 1676 ble han også stiftsamtskriver i Trondheim. Denne stillingen kombinerte han med presidentvervet men mistet begge stillingene i 1693. Ifølge skifte etter ham eide han 68 spann jordegods i Trøndelag og Møre. Han eide også en bygård med grund verdsatt til 1700 rdl og eide også en annen bygård verdsatt til 352 rdl. Han eide også avelsgården Devle. I skifte nevnes bl.a to sager på Draksten, bergparter 2/180 parter i Røros og 1/8 part i Løkken. Han hadde også et stort hus på verket hvor han bodde når han var der.155
     Kaasbøl lå i en langvarig prosess mot Müllers arvinger om at han skyldte dem 30000 riksdaler. Når det ble oppdaget at han hadde kassemangel i sin stilling og ikke kunne gjøre opp for seg ble han fratatt sine stillinger. Melchior Augustinnusen sier i sine notater om han under februar måned i 1693 at: »Præsident Petter Kaasbøl, som i nogle aar laa i København og procederede mot Møllers arvinger mistede begge Bestillinger. Han døde selv i sin Arrest i København i Mai. Blev begraven i Helliggeist Kirke. Sic transit gloria mundi«. Kaasbøl gikk altså konkurs og ved skifteoppgjøret etter ham viste skifte et gjorde kongen krav på 20900 riksdaler det som ble igjen etter dette tok Kaasbøls andre kreditorer.154
     Barn som er nevnt i Schølleroptegnelserne (PHT 1890, s. 217 ff.) og Hornemann er: Eilert, Gunnhild, Nils, Peder, Anna, Ellen, Susanna, Else, Mille, Elisabeth, Kaspar. Hornemann har på sin tavle også ført opp to sønner til: Hans og Anders - det er mulig at barna Hans og Anders som Hornemann setter opp som sønn av president Kaasbøll være sønner av Peder Sørensen Kaasbøll i Lille-Fosen. Peder Sørensens Kaasbøls barn var (skifte 15. jan. 1696 i Theim etter hans hustru Else): Anders, 24 år, Hans 21, Peder 16, Maren 25 og Anne.154
     Se også Lita Brodtkorbs artikel "Peder Kaasbøl - Peter Kaasbøl" i NST XXIX (1984).
     Skifte 20 mai 1693, Trondhjem.156Forseglet efter avdøde president og stiftamtskriver Peter Kaasbøl. Langt og vitløftig skifte fra fol. 436-70. Tilstede enkens søster Gundel Skiøllers. Bygård solgt for 1700, bortleid bygård 352, avlsgård Devle og atskillig jordegods, sagbruk, plank og kjøpmannsvarer, 15 hollandske skilderier og to kvinnfolkcontrafeyer m.v. Brutto 25.829, hvorav Kongen ved Rentekammeret tok 24.181, resten til andre kreditorer. Boet sluttet 1709..

Børn af Milde Eilersdatter Schøller og Peter (Nielsen?) Kaasbøl:

223.88.Nils Kaasbøl, f. 1674, d. 1729
224.88.Anna Kaasbøl, f. 1681, Trondhjem., d. 1751, MR.
225.88.Eilert Kaasbøl, f. 1682, d. 1754
226.88.Gunnhild Kaasbøl, f. omkr. 1682
227.88.Peder (Peter) Kaasbøl, f. omkr. 1689
228.88.Ellen Kaasbøl
229.88.Susanna Kaasbøl
230.88.Else Margrete Kaasbøl, d. 1711
231.88.Mille Kaasbøl, d. 1711
232.88.Elisabeth Kaasbøl
233.88.Caspar Kaasbøl
234.88.Johanna Kaasbøl
89.38.
Casper Eilersen Schøller
Født 17 nov. 1656, paa en Mandag mellem 7 og 8 Slet om Morgenen.75, døbt 30 nov. 1656, Hevne kirke.75.
     1680 den 25. Octb. reyste min Søn Caspar med Peter Blat fra Kiøbenhafn paa den ostindiske Reyse, Skibet med alt blef under Ferøe borte.60
90.38.
Ellen Eilersdatter Schøller
Født 31 okt. 1657, Hevne., paa en Løverdag om Natten ved 10 Slet.60, døbt 15 nov. 1657, Hevne kirke.60.
Død 7 dec. 1689, Kværnæs., om Morgenen ved 7 Slet.61,60.

Gift 168359,60 med

Hans Hansen Hagerup
Født omkring 164528.
Død 3 apr. 1697.
     Søn af Hans Rickertsen og Anne Søfrensdatter (Hagerup?).
     Stilling: Sogneprest til Kvernes28.
     Student 1664 fra Fredriksborg skole, blev av broren hr. Søren kaldet til kapellan hos ham i Kvernes og fik 12/5 1676 bestall. med sukcession. Han bestyrte Grip annex som eget kald og efterfulgte i 1681 sin bror som sogneprest til Kvernes, og døde i embedet 3/4 1697. Begge hans hustruer bragte ham megen velstand.28
     I skifte etter ham den 28. juli 1697 nevnes meget sølv og gull, bl.a. gull merket CJR-KND 1677, Gunnhild Melchiorsdatter. Sølv merket: kanner ECS-GMD 1658 [Eilert Caspersen og Gunhild Melchiorsdatter], CRCND, NPS-BHDH 1677 [Niels Pedersen og Bodil ?Andersdatter? Helkand], EØMCD, CRKND 1648, ECS-SCD 1636 [? Eilert Caspersen og Susanne Christophersdatter gift 1664 ?], HPLK-SOD 1646 [Hr Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter], HRS ASD, begere: CJR KND, HHSHES, AOSBRD, HNSTBP, HSHSHJAD 1682 [Hr Søren Hansen Hagerup og Ingeborg Andersdatter], CJSRKND 1683, fat: HJFGHDL 1677, PDAGSOHGH 1677, skeer: TOS BAD, ANSHKDK, HJOS MJDT [Hr Jacob Olsen og Maren Jensdatter Tingvold], HZH APDK [Hans Zachariassen Holk og Anne Pedersdatter Krabbe], JN Gylden MBP 1677 og R.M. Lund SJDRW 1677 [Raphael Madtsen Lund og Sophie Jensdatter Randulf W?]. I skifte nevnes deres nærmeste frender Hr Jon Eriksen på Støren og sign Hans Frandtsen på Sunnmøre.58

[Gift 1° 1683 med Ellen Eilersdatter Schøller (31 okt. 1657 - 7 dec. 1689); Gift 2° med Bodil Nielsdatter (Helkand) (d. 1734)].

Børn af Ellen Eilersdatter Schøller og Hans Hansen Hagerup er vist under Hans Hansen Hagerup (nr. 31).

91.38.
Melchior Eilersen Schøller
Født 2 okt. 1658, paa en Løverdag efter Middag ved 2 Slet.60.
Død 2 okt. 165860.
92.38.
Melchior Eilersen Schøller
Født 7 okt. 1659, paa en Fredag om Morgenen mellem 8 og 9 Slet.60, døbt 30 okt. 1659, Hevne kirke.60.
     Levede 1701 paa Gaarden Fitjen i Hevne »intet bevidst eiendes«.157
93.38.
Karen Eilersdatter Schøller
Født 6 jan. 1662, Hellig Tre Kongers Dag paa en Mandag om Aftenen ved 9 Slet.60, døbt 19 jan. 1662, Hevne kirke.60.
Død _____, Skotnes, Buksnes..

Gift 5 okt. 1697, Trondhjem Domkirke.79 med

Jacob Hermansøn Rosenvinge
Født omkring 1668158,79.
Død 10 jul. 1735, Vinje, Bø i Vesterålen..
     Kgl. jordeboksforpakter (1697). Foged i Senja, fra 1711 i Lofoten og Vesterålen. Bodde i 1701 på Renså i Fauskevåg, Trondenes.79

[Gift 1° 5 okt. 1697 med Karen Eilersdatter Schøller (6 jan. 1662 - _____); Gift 2° 1734 med Riborg Catharina Hansdatter Hveding (omkr. 1716 - eft. 1766)].

Børn af Karen Eilersdatter Schøller og Jacob Hermansøn Rosenvinge:

235.93.Peter Kaasbøll Rosenvinge, f. 1701, Buksnes., d. 1766, S-Trøndelag.
236.93.Eiler Schøller Rosenvinge, f. 1703, Buksnes., d. 1776
94.40.
Peder Jespersen (Richart)
Født 9 nov. 1647, Nord-Herø, Helgeland.159.
Død 3 nov. 1714, København.159.
     Stilling: Confessionarius, Dr.160
     Kgl. konfessionarius i København 1689. Hans ægteskab med Bodelle Friis var barnløst.159

Gift 23 okt. 1678159 med

Bodil Madsdatter Friis

[Gift 1° med Povel Rasmussen Boesen; Gift 2° 23 okt. 1678 med Peder Jespersen (Richart) (9 nov. 1647 - 3 nov. 1714)].
95.40.
Hans Jespersen (Richert)
Født 1649159.
Død 1704, Øvre Telemarken.159.
     Sorenskriver i Nedre Telemarken 1690, i øvre Telemarken 1703.159

Gift 10 okt. 1690161 med

Marie Josten
Død omkring 1706159.
     Datter af Henrik Josten og Kristine Syvertsen.

Børn af Hans Jespersen (Richert) og Marie Josten:

237.95.Margrethe Hansdatter Jespersen, d. før 1704
238.95.Jesper Hansen Reichardt, f. 1705, d. 1752, Trankebar.
96.40.
Jacob Jespersen Richart
Født 2 feb. 1650, Nord-Herø i Helgeland.159.
Død 7 mar. 1732, Laugen i Nærø.159.
     Stilling: Foged i Namdalen 25. okt. 1697159
     Kom i skole i Lybæk 1663.159

Gift 1° _____med

Lisbeth Christensdatter

[Gift 1° med Jørgen Petersen; Gift 2° med Jacob Jespersen Richart (2 feb. 1650 - 7 mar. 1732)].

Gift 2° _____med

Drude Cathrine Christensdatter
Født omkring 1677, Trondhjem.162,163.
Død 13 feb. 1763, Nærø.164,159.
     Datter af Christen Justsøn og Margrethe Larsdatter Lund.

Børn af Jacob Jespersen Richart og Lisbeth Christensdatter:

239.96.Margretha Jacobsdatter Richert, f. omkr. 1678, d. 1749
240.96.Jonas Richert, d. 1737
241.96.Christian Jørgen Richert, f. 1686, d. 1746, Kolvereid.
97.40.
Abel Jespersdatter
Født 1651, Alstahaug.165.
Død 1 jan. 1683, Trondhjem.165.
     Skifte 5 aug. 1687, Trondhjem.166Hadde lidt store tap ved branden 1681 og fått kgl. tillatelse til å dekke utenlandske kreditorer ved sine andeler i Røros kobberverk for det han hadde gitt for dem. Netto blev 48227 Rd. slik at brorlodden blev 5358 Rd., derav gull 382, sølv, «piper og fløiter», bøker, kramgods, skipsparter, hus 2100, tomter 810, Smølen gods 1000, Frosten og Aasen gods 1170, Selsbak gård 600 m.v. jordegods, således i Nordland for 20000 og parter i Røros kobberverk 50000..

Gift 6 aug. 1671165 med

Lorentz Mortensen Angell
Født 9 mar. 1626, Angeln.167,168.
Død 30 jul. 1697, Trondhjem.167.
     Søn af Morten Pedersen og Anna Pedersdatter.
     Stilling: Rådmann i Trondhjem.
     Fra landskapet Angel, den østlige del av det gamle Flensburg amt, kom ved midten av 1600'tallet til Trondhjem.168
     Han skapte en overordentlig omfattende forretningsvirksomhet i Trondhjem, hvor han omtales som byens største skatyder, var hovedparticipant i Røros kobberverk og eier av det Irgens'ske jordegods i Nordland med tilhørende fiske- og kongetiende.168
     Skifte 8 okt. 1697, Trondhjem.169Løsøre solgt ved auksjon 8430, derav gull for 539 og sølv 1416. Bygård 2000, parter i Røros kobberverk, brygge, avlsgård Selsbakk med Lagmannseng i Leinstrand, utleide gårder, grunner og plasser i byen, jordegods, derav Smølen og Helgeland gods, Vesterålen og Andenes fogderis tiende, Lofoten do., skibsparter. Brutto 86825, gjeld 75084, dertil uvisse fordringer 16237. Sluttet 30. okt. 1699..

[Gift 1° okt. 1653 med Margrethe Hansdatter Puls (Pols) (d. 7 mar. 1670); Gift 2° 6 aug. 1671 med Abel Jespersdatter (1651 - 1 jan. 1683); Gift 3° 1684 med Margrethe Pedersdatter (Paulsdatter Falkenberg) (d. 1712)].

Børn af Abel Jespersdatter og Lorentz Mortensen Angell:

242.97.Margrethe Lorentzdatter Angell, f. 1672, d. 1773
243.97.Jochum Lorentzen Angell, f. omkr. 1674
244.97.Jesper Lorentzen Angell, f. omkr. 1677
245.97.Anne Cathrine Lorentzdatter Angell, f. 1677
246.97.Thomas (Jonas) Lorentzen Angell, f. omkr. 1680
247.97.Rebecha Lorentzdatter Angell, f. 1681, d. 1735
98.40.
Margrethe Jespersdatter
Født omkring 1652170.
Død omkring 1677170.

Gift _____med

Peder Pedersen Hanning
Født omkring 1636171.
Død sep. 1692, Sogndal i Sogn.170.
     Søn af Peder Olufsen Hanning og Margrethe Samuelsdatter (Schrøder?).
     Sognepræst til Sogndal i Sogn.170
     Peder Pedersen Hanning, f. omtr. 1636, Student fra Bergen 1656 (Petrus Petræus Bergensis), blev 1663 personel Kapellan hos Faderen og 25 Juni 1668 Sognepræst [til Sogndal, Midtre Sogns Provsti], da han havde udmærket sig ved Kjøbenhavns Beleiring. Døde 1692 før 30 Septbr.171
     Gift 1) med Margrethe Jespersdatter. 2) 1678 med Anne Henriksdatter, fra hvem han blev skilt ved Kapitlets Dom af 16 Juli 1679 paa Grund af hendes utilladelige Samliv med en anden før Ægteskabet. 3) 1687 med Margrethe Garmann, død 1733, Datter af Anders Garmann, Sognepræst til Hammer. Børn af 1ste Ægteskab: Peder, Margrethe og Abel. - Af 3die Ægteskab: Peder og Cecilia.171

[Gift 1° med Margrethe Jespersdatter (omkr. 1652 - omkr. 1677); Gift 2° 1678 med Anne Henriksdatter; Gift 3° 1681 med Sidsel Knudsdatter Glad; Gift 4° 1687 med Margrethe Andersdatter Garmann (d. 3 jun. 1733)].

Børn af Margrethe Jespersdatter og Peder Pedersen Hanning:

248.98.Abel Pedersdatter Hanning
249.98.Margrethe Hanning, f. omkr. 1672, d. 1701, Sogndal i Sogn.
250.98.Peder Pedersen Hanning, f. 1673, d. 1718
99.40.
Margrethe Jespersdatter «den Yngre»
Født 1659172.
Død efter 1694170.
     Hennes mor døde i barselseng da Margrethe ble født. Levde i 1694 som enke i Bergen etter Jørgen Christophersen Nauendorff fra Brandenburg.172

Gift _____med

Jørgen Christophersen Neuendorff
Død før 1694170.
     Fra Brandenburg, der 14. okt. 1669 fik bestalling som overtoldbetjent i Bergen efter Hans Pedersen Rumohr, der afstod ham embedet.170
100.41.
Michel Nielsen Arctander
Født omkring 1655173,90.
101.41.
Petter Nielsen Arctander
Født omkring 1658174,90.
     ? GÆT ! - Identisk med den senere kapellan på Voss Peder Arctander, gift med Judithe de Crequi ?

Gift _____175med

Judithe de Crequi dit la Roche
Født omkring 1673175.
     Datter af Ahasverus de Crequi dit la Roche og Mette Riisbrich (Rysbrich).
     Gift 1. med kapellan på Voss hr. Peder Arctander, der muligvis er identisk med sognepræst til Nærø Niels Michelsen Arctanders søn Petter Nielsen Arctander, født ca. 1658.175

[Gift 1° med Petter Nielsen Arctander (f. omkr. 1658); Gift 2° med Peder Scavenius].

Børn af Petter Nielsen Arctander og Judithe de Crequi dit la Roche:

251.101.Petronelle Arctander
102.41.
Daniel Nielsen Arctander
Født omkring 1663176,90.
103.41.
Mogens Nielsen Arctander
Født omkring 1665177,90.
104.41.
Frantz Nielsen Arctander
Født 29 sep. 1669178,179.
Død 13 apr. 171290.
     Hospitalspræst i Aalborg.179
105.41.
Dorthea Nielsdatter Arctander

Gift 1696179 med

Steen Wirthmann
Død 1726-1727.
     Kapellan i Alstahaug. Eide og bodde på gården Skjeggesnes i Alstahaug. I 1726 ble Wirthmann beskikket som betjenende prest i Vefsen, men han døde 7 måneder senere.179

Børn af Dorthea Nielsdatter Arctander og Steen Wirthmann:

252.105.Maren Maria Wirthmann, f. 1696, d. 1725, Nippelberg
106.41.
Elisabeth Nielsdatter Arctander
Død 1740, Moe i Fosnes..
     Hornemann sier at hun døde på Moe i Fosnes i 1740, var gift tre ganger.90
     Hun må være identisk med den Elisabeth Helena Arctander der er nevnt i skiftet 4. mai 1722 etter kapellan Niels Olsen Parelius til Fosnes, gift med Anna Elisabeth Falch. Det nevnes her at lensmann Christen Moes kone Elisabeth Helena Arctander var barnas nær søskendebørn. [Elisabeth Helena Arctander og Anne Elisabeth Falch var kusiner].180,181

Gift _____med

Christen Moe
107.42.
Peder Pettersen Dass
Født 164793,181.
Død aug. 1708182, begravet 18 sep. 1708183.
     Han ble utnevnt til sogneprest her [i Alstahaug] den 18. mai 1689. Han var sogneprest her til han avsto embetet til sønnen, som fikk kallsbrev den 13. jan. 1703.182
     Hr Peder er den kjente dikterpresten. Han ble litt over syv år gammel faderløs, kom derfor i huset til sin tante som var gift med Hr Nils på Nærøy. I 1660 ble han student i Bergen hvorfra han dimmiterte i 1665 til København universitet. Ble ferdig med sine studier den 21 juli 1669. Den 6. juli 1671 søkte han om å få bli huskapellan hos Hr Henrik i Nesne. Hr Henrik selv sender også inn en søknad om at Peder må bli huskapellan under ham da han trenger hjelp pga alder og skrøpelighet. Det dro ut med denne utnevnelsen for den 17. sept. 1673 kalles Peder ennå for studios. Det viser seg at han og hans festemø hadde begått leiemål før bryllupet og den 17. sept. 1673 fikk han kongens tilgivelse og slapp å stå offentlig skrifte. Samtidig fikk han tillatelse til å tre inn i en geistlig stilling. Trolig hadde han vært huskapellan hos Hr Henrik fra 1671, men offisiellt ble han trolig presteviet rette etter den kongelige tilgivelse den 17. sept. 1673. Han var deretter huskapellan hos Hr Henrik til denne døde i 1682. Hr Peder ble residerende kapellan i Nesne i 1682 og han sto som res kap i Nesne til han ble sogneprest i Alstadhaug i 1689. Han avsto embetet til sønnen i 1703, bl.a nevner han som begrunnelse for dette at han hadde hatt et benbrudd som plaget ham veldig og som gjorde de lange reisene ubekvemme.182

Gift _____med

Margrethe Andersdatter
     Datter af Anders Sørenssøn og Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter.

Børn af Peder Pettersen Dass og Margrethe Andersdatter:

253.107.Lars Pedersen Dass, f. 1674, d. 1691, Bergen.
254.107.Anders Pedersen Dass, f. 1675, d. 1736, Alstahaug.
108.42.
Jacob Dass
Død 1724.
     Sorenskriver.
     Sorendommer over Helgeland. Bodde på gården Leines i Alstahaug.95

Gift _____95med

Lucie Ravn
109.42.
Benjamin Peitersen Dass
Død 1702.
     Bodde som handelsmann på Åkvik i Dønna, og [Benjamins] sønn Jacob Benjaminsen Dass bodde på Skar i Herøy.95
     Skifte 14 mai 1703, Åkvik i Herøy..

Gift 1° før 1685 med

Gjertrud von Krogh
Død før 1712184.
     Datter af Gert von Krogh og Aleth Pedersdatter.

Gift 2° omkring 1693185 med

Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz
Født 1676, Trondheim..
Død 1746, Åkvik, Dønnes..
     Datter af Carsten Volqvartz og Kirsten Markusdatter Angell.

[Gift 1° omkr. 1693 med Benjamin Peitersen Dass (d. 1702); Gift 2° omkr. 1708 med Rasmus Mortensen Angell (1678 - 1744)].

Børn af Benjamin Peitersen Dass og Gjertrud von Krogh:

255.109.Jacob (Benjaminsen?) Dass, f. før 1685

Børn af Benjamin Peitersen Dass og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz:

256.109.Petter Benjaminsøn Dass, f. _____, d. omkr. 1715
257.109.Kjerstin Bejaminsdatter Dass, d. før 1795
258.109.Maren Benjaminsdatter Dass, f. 1700, Dønnes., d. før 1795
259.109.Anne Benjaminsdatter Dass
110.42.
Pernille Dass

Gift _____95med

Niels J. Greger
     Gullsmed.95

Børn af Pernille Dass og Niels J. Greger:

260.110.Else Marie Greger
111.42.
Maren Dass
Død 1680.
     Død ugift.
112.42.
Anna Margrethe Broch
Født 12 okt. 1671, Nord-Hærø..
Død 1707, Nord-Hærø..

Gift 1690 med

Petter Lorentzen Angell
Født 29 nov. 1666, Trondehjem.186.
Død 26 nov. 1726, Indre Torget i Brønnøy..
     Søn af Lorentz Mortensen Angell og Margrethe Hansdatter Puls (Pols).
     Lagmann i Nordland fra 1711.
113.43.
Petter Jacobsen Falch
Født omkring 1678187.
Død 1719188,187.
     Petter fikk byksle (ca. 1709 ?) gård på Svines, Tjøtta, som da tilhørte Tjøtta kirke. Gården gikk senere over som husmannsplass under Tjøtta gård.187

Gift _____med

Catharina Mortensdatter Angell
Født 1676187.
Død 1752187.
     Datter af Morten Mortensen Angell og Maren Christensdatter.

Børn af Petter Jacobsen Falch og Catharina Mortensdatter Angell:

261.113.Morten Pettersen Falch, f. 1711
114.43.
Lars Jacobsen Falch
Født omkring 1681189.
Død 1765, Bjørum i Vemundsvik.190,189.
     Lars Jacobsen Falch overtok borgerleiet Rossvik i Sør-Kvaløy samt Lyngvær. Hans forretning var lite lønnsom, og han måtte derfor pantsette eiendommen flere ganger til kjøpmenn fra Bergen. Muntlig overlevering, som har levd på stedet helt fram til vår tid, sier at han "sulla" bort sin driftige forgjengers medel i Rossvik. Han var også den siste som drev dette borgerleiet.191

Gift 1705, Rossvik på Sør-Kvaløy.191 med

Gidsken Jensdatter Brüghmann
Født omkring 1664, Trondheim ?192,193,191.
Død 1739191.
     Datter af Jens Danielsen og Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann.
     Muligens var det henne »Sl. Madam. Gidschen Jensdatter Bryghmann«, etter hvem det ble holdt skifte i Rosviken 28. nov. 1739. Denne Gidschen Jensdatter Bryghmann var 1. gift med handelsmann på Rosviken i Brønnøy og kaldtes "Borger af Trondhjem", Jens Andersen, født 1662, død før 7. aug. 1704 (da enken fremdeles bodde der). Gift 2. med Sr. Lars Jacobsen Falch, født 1663. Barn av første ekteskap: 1.a) Anders Jensen, f. 1696, var 1739 i utenriksfart. 1.b) Jens Jensen, f. 1700, var 1739 i Trondheim. 1.c) Maren Jensdatter, gift med Hans Grønbech i Trondheim. 1.d) Ermegaard Marie Jensdatter, var 1739 ugift. 1.e) Ellen Jensdatter, var gift med Jacob Balentin (Valentin). Barn av andet ekteskap: 2.a) Jens Jacob Falch, død før 1739, hvor hans barn arvet. 2.b) Hjeronimus Brüghmann Falch, død 1769 i Bergen, hvor han allerede 1737 hadde tatt borgerskap og levde i en rekke år som kjøpmann, under navnet "Hjeronimus Brüghmann". Han var gift, men hans etterkommere kan ikke fastslåes.194

[Gift 1° med Jens Andersen (Ross) (1662 - før 1704); Gift 2° 1705 med Lars Jacobsen Falch (omkr. 1681 - 1765)].

Børn af Lars Jacobsen Falch og Gidsken Jensdatter Brüghmann:

262.114.Jens Jacob Falch, d. før 1739
263.114.Hjeronimus Bryghmann Falch, d. 1769, Bergen.
115.43.
Peder Jacobsen Falch
Født 14 apr. 1686195.
Død 13 jan. 1771, Sømnes.195.
     Peder Jacobsen Falch drev en tredjedel av gården Tjøtta, og fra starten av la han opp til en nøktern og solid drift. De mange uår og harde økonomiske kår på hans tid gjorde nok sitt til at driften og den økonomiske velstand etter hvert smuldret bort. Bygdefaret som hadde lagt til gården, mistet han til fordel for Frantz Nilsen (Vinter), Vevelstad i 1730. I 1733 søkte han om å få kjøpe den del av Tjøtta gård som han drev, men dette ble avslått. Hans planlagte gårdsdrift gikk heller ikke slik han hadde planlagt. Husene sto for fall, og storhetstiden i det gamle Falch-dynastiet på Tjøtta var i ferd med å gå til grunne. Peder ble etter hvert en gammel, grå og bitter mann. Sorenskriver Nils G. Brodkorb kom i 1768 i besittelse av Tjøtta ved kjøp og flyttet omtrent samtidig til gården. Vi vil tro at dette var bittert for Falch'ene, og at de så seg forbigått. De uttrykte vel også et kaldt forhold ovenfor de fremmede.196
     Nils Vinter, Vevelstad, fikk også bevilgning til å overta Falch'enes gravkammer i Tjøtta kirke. De hensovne Falch'er ble flyttet ut av gravkammeret og gravlagt på kirkegården. Prestisjetapet tok de tungt, og Peder fant det rimeligst å forlate sin gård og flyttet til sin datter Rebecha på Steinsjøen, Sømna, der han døde i høy alder og er gravlagt der.189

Gift _____med

Inger Hansdatter (Svendsdatter?)
Død 1768195.
     I trykte kilder er Inger blitt kalt Hansdatter, men ved skiftet etter henne og i kirkebøkene fremgår det at hun hette Svendsdatter.195
     Skifte 1768, Tiøtøen, Tjøtta197Avdøde Inger Hansdatter Falck. Arvinger: ektefelle Peter Jacobsen Falck; gift sønn Anders Petersen Falck, Lovøen; gift sønn Peter Petersen Falck, Berøen; gift sønn Jens Petersen Falck, Tiøtøen; avdøde datter Aarselle Petersdatter Falch, var gift med S. Ø. Angel, deres barn: Jørgen Sverdrup, 28 år; Lorentz Andreas Angel, 24 år; Else Margrethe Angel, 26 år; Inger Maria Angel, 22 år; datter Rebecha Falck, gift med Andr. Falck, Wigsøen..

Børn af Peder Jacobsen Falch og Inger Hansdatter (Svendsdatter?):

264.115.Aarsille Marie Pedersdatter Falch, d. 1749, Sømnes gård.
265.115.Rebecha Pedersdatter Falch, f. 1720, d. 1800, Viksjøen i Sømna.
266.115.Jacob Pedersen Falch, f. 1718
267.115.Peter Pedersen Falch, f. omkr. 1721, d. 1795
268.115.Anders (Andreas) Pedersen Falch
269.115.Jens Pedersen Falch, f. 1728, d. 1772
116.43.
Margrethe Jacobsdatter Falch
Født 1687195.
Død 1772195.

Gift 1° _____med

Jens Jørgensen Hass
Død 1727195.
     Søn af Jørgen Jensen og Marit Hass.
     Hadde overtatt Søvik gård etter Melchior Pettersen Falch.195
     Jens Hass kom fra Kulstasjøen og tilhørte en utbredt borgerslekt. M. Jacobsen sier i "Alstahaug Kanikgjeld" at han hadde vært «hoffmand, skriverkarl først hos hr. Petter Dass og senere hos magister Anders Dass.» Anders Dass sendte Jens Hass i oppdrag til Vefsen for å utspionere vefsenpresten Ole Broch, som lå i prosesser med Anders Dass. Jens Hass hadde også bygdfaret.195

Gift 2° 18 jun. 1728195 med

Peter Mathisen (Astrup)
     Søn af Mathias Knutsen og Karen Pettersdatter.

Børn af Margrethe Jacobsdatter Falch og Jens Jørgensen Hass:

270.116.Jørgen Jensen Hass, f. omkr. 1710, d. omkr. 1754
271.116.Jacob Jensen Hass
272.116.Hans Aars Hass, d. før 1775
273.116.Peter Jensen Hass
274.116.Jeremias Jensen Hass
275.116.Aaselle Jensdatter Hass
276.116.Marithe Jensdatter Hass

Børn af Margrethe Jacobsdatter Falch og Peter Mathisen (Astrup):

277.116.Karen Maria Petersdatter, f. 1729
278.116.Anne Petersdatter, f. 1733
279.116.Jens Petersen, f. 1735
117.46.
Petter Lauritsen Falch
     Om han er søn her, er usikkert. Han kan ikke være identisk med Laurits Falchs kendte søn Peder, født ca. 1676, da det ville betyde at han som bare 15-årig ble udnevnt til sorenskriver. Men Laurits kunne jo have haft en ældre sønn Petter der ikke opholdt sig hjemme da familieskatten ble skrevet i 1688.
     Peder Lauritsen Falk fikk bestalling på embetet [sorenskriver i Namdal] etter avdøde Nils Baltsersen den 6. juni 1691 (NK bd. V, s. 95). I tingboken finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som sorenskriver den 12. mai 1694 og da han kvitterer ut og forseglet sin del av tingboken den 10. mai 1697.198
     Den 27. sept. 1697 utnevntes han etterfølger i embetet.199
118.46.
Peder Lauritsen Falch
Født omkring 1676200,201.
119.46.
Andreas (Anders) Falch
Født omkring 1678202,201.
Død mar. 1706, På en reise fra Trondhjem103.
     Sogneprest til Fosnæs.103
     Blev 23 Juni 1702 ordineret til Præst, formodentlig til Capellan hos Faderen, hvem han succederede i Sognekaldet. Døde i Marts 1706 paa en Reise fra Trondhjem. Enken blev gift med Mandens Efterfølger i Embedet.103
     Det er forkert når Erlandsen sier hans enke ble gift med ettermannen. Det korrekte skal være at hans søster ble gift med ettermannen. Så man vet ingenting om Andreas (Anders) Falch var gift eller ei.203
120.46.
Anne Elisabeth Falch
Født omkring 1679204,201.
Død 1752201.
     Anna Elisabeth Falck levde siden på sin gård Hoff i Fosnes, som blir opplyst å være «hendes Fædres gammel Odel».205
     Skifte 28 mai 1752, Gården Hoff i Fosnes180,205I dette skifte kommer det frem at hun var gift på nytt med Hr Nils Thulesius, men at de ikke hadde barn og arvingene ble hennes barn med Hr Parelius. I skifte nevnes sølv merket: skål HLPS-EHBD og NOP-AEF, skål HCTCSH, skje Jens Mogensen - Helena Hansdatter, HOVS-KMP, MCS-IADP, MSDS 1713, HLFEB, tinn NOP AEF, HOOS KMD, sølvfat H Falk - E Reimer, M Klæbu - EM Pareli. Det nevnes også at husets/barnas frende Svend Falch var tilstede..

Gift 1° 1694203 med

Niels Olsen Parelius
Født omkring 1665206,180.
Død 1721207.
     Søn af Ole (Oluf) Jensen Parelius og Maren Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Sogneprest til Fosnæs207
     Blev i Aug. 1692 ordineret til Capellan til Fosnæs, hvor han 1706 blev Sognepræst, og aflagde Ed derfor 11 Jan. 1707. Var Præpositus honorarius (titulair Provst) og døde 1721. Gift med Formandens Enke, hvis navn er ubekjendt.207
     Det er forkert når Erlandsen sier han ble gift med formannens enke. Det korrekte skal være at han ble gift med formannens søster.203
     I skiftet etter ham i 1722 nevnes en Sidsel Clausdatter på Bruum/Bruom i Fosnes, gift med en Christen. Det må være den samme Sidsel Clausdatter der er nevnt 1696 i skiftet avholdt i Trondheim etter Else Pedersdatter gift med (stift)amtskriver Iver Balterzen. Else og Iver hadde ikke barn og arvingerne var i 1696 bl.a. Ivers avdøde bror Gossleff, hvis enke Sidsel Clausdatter var oppgift med Jon Simonsen på Bruom i Fosnes.
     Skifte 4 mai 1722180,181I skifte nevnes at hans kone var Anna Elisabeth Falch. Dessuten nevnes videre at lensmann Christen Moes kone Elisabeth Helena Arctander var barnas nær søskendebørn og at en Christen på Bruum skulle få bo på gården så lenge hans kone Zidsell Clausdatter levde..

Gift 2° omkring 1728208 med

Niels Olsen Thulesius
Født aug. 1685, Tromsø209.
Død 1737209,207,209.
     Søn af Ole Oudensen og Karen Mogensdatter.
     Dep. 1705 privat, 2/5 1709 cand. theol. h. ill., 31/3 1713 ord. Cap. i Hassel, 17/5 1721 Sgp. i Fosnæs, Trondhj. St. (Sml. Erlandsen, s. 67, 320, 368).209
     Blev 31 Marts 1713 ordineret til resid. Capellan til Hassel, og formodes det følgende Aar at være blevet tilstaaet Succession paa Sognekaldet [Fosnæs], hvilket han erholdt 17 Mai 1721. Døde 1737.207

[Gift 1° 1714 med Else Sebastiansdatter Withe (4 aug. 1689 - 28 dec. 1726); Gift 2° omkr. 1728 med Anne Elisabeth Falch (omkr. 1679 - 1752)].

Børn af Anne Elisabeth Falch og Niels Olsen Parelius:

280.120.Maren Nilsdatter Parelius, f. 1694, d. 1751
281.120.Peder Nielsen Parelius, f. omkr. 1697, d. før 1722
282.120.Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1698
283.120.Ole Nilsen Parelius, f. omkr. 1698
284.120.Bergitte Christiane Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1700, d. 1766, Helgeland.
285.120.Bolleta (Bodil) Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1702
286.120.Lars Nielsen Parelius, f. omkr. 1703
287.120.Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1705, d. 1750, Meløy.
288.120.Andrea (Anne) Marie Nilsdatter Parelius, f. omkr. 1710, d. 1731
289.120.Nicolaus Andreas Parelius, f. omkr. 1712
290.120.Sara Cathrine Nielsdatter Parelius, f. omkr. 1714
121.46.
Hans Larsen Falch
Født omkring 1681210,201.
Død 1741-1742203.
     I skifte etter søsterens mann [Niels Olsen Parelius] i 1722 er han nevnt som borger i Trondheim. I skifte etter søsteren i 1752 nevnes et sølvfat med innskrift H Falk og E Remer.201
     Handelsmann.203

Gift _____med

Else Mortensdatter Rener
Død 1751.
     Datter af Morten Jacobsen Rener og Else Christensdatter.
     Skifte 1751-1752: Skiftet åbnet 6. sept. 1751, sluttet 19. juni 1752..

[Gift 1° med Svend Jensen (Ebeltoft) (d. omkr. 1710); Gift 2° med Hans Larsen Falch (omkr. 1681 - 1741)].

Børn af Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener:

291.121.Lars Peter Hansen Falch
292.121.Josefine Mortine Hansdatter Falch, f. omkr. 1719
293.121.Svend Hansen Falch
294.121.Andreas Hansen Falch, d. 1799
295.121.Elen (Elin) Hansdatter Falch
296.121.Else Hansdatter Falch, d. før 1752
297.121.Anna Bergitte Hansdatter Falch
298.121.Aaselle Cathrina Hansdatter Falch
299.121.Christiana Hansdatter Falch, f. omkr. 1726
122.47.
Peter Melchiorsøn Falch
Født omkring 1680211.
Død før 1721.
     Bodde i 1701 hjemme hos faren, 21 år gl. Videre skjebne ukjent. Nevnes ikke på skiftet etter faren 1721.211
123.47.
Anna Melchiorsdatter Falch
Født omkring 1685211.
Død 26 feb. 1719, Søvik i Alstahaug.211, begravet 12 mar. 1719211.
     Skifte 4 apr. 1719212,211.

Gift 25 mar. 1705, Alstahaug., Til deres bryllup forfattet Petter Dass et vers: «Søvigens Falkefangst, indrettet paa Thomas Johansøns og Anne Melkiorsdotters Brudlop.»211 med

Thomas Johansøn
Død 23 feb. 1719, Søvik i Alstahaug.211, begravet 12 mar. 1719211.
     Skipper, bosatt på Søvik i Alstahaug.211
     Skifte 4 apr. 1719212,211.

Børn af Anna Melchiorsdatter Falch og Thomas Johansøn:

300.123.Johan Falck, f. omkr. 1708, d. 1758, på vei til Volda.
301.123.Melchior Falch
124.48.
Anne Jensdatter Falch
Født efter 1668213.
125.48.
Jonas Jenssøn Falch
Født omkring 1673213.
Død omkring 1737.
     Eldste av guttene (iflg. rekkefølgen nevnt i skiftet etter faren).213
     Bruker av Skar på Dønna fra 1690.
     Skifte 2 dec. 1737, Skar, Herøy.214,215Ane Christensdatter oppført som ektefelle. Barna er oppført i følgende rekkefølge: Peder i Hellesvig i Vefsn; Jens på Vandved; Christen på Skar (Schar); Petter, 25 år; Kirsten gift med Christen Ingebrigtsen i Øksningen..

Gift omkring 1701213 med

Ane Christensdatter
Død efter 1737.
     Efterlevende enke ved skifte 2. dec. 1737 efter Jonas Falch.

Børn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter:

302.125.Peder Jonassen (Falch), f. 1701
303.125.Kirsten Jonasdatter Falch, f. eft. 1701, d. omkr. 1769
304.125.Jens Jonasen (Falch), f. omkr. 1708, d. 1756, Dønna.
305.125.Christen Jonassen (Falch), f. 1708, d. omkr. 1749
306.125.Petter Jonassen (Falch), f. omkr. 1712
126.48.
Albert (Albrigt?) Jenssøn Falch
Født efter 1673213.
127.48.
Jens Jenssøn Falch
Født omkring 1676.
128.48.
Maren Jensdatter Falch
129.48.
Margrethe Jensdatter Falch
Født efter 1668213.
Død omkring 1748.

Gift 1714213 med

Anders Alexandersen Gyth
Født 1672216.
Død 1732216.
     Søn af Alexander Jacobsøn Gyth.
     Prokurator. En tid konstituert sorenskriver på Helgeland. Eier av Hellesvik og Belsvåg gårder i Alstahaug.216

[Gift 1° med Anne Iversdatter; Gift 2° 1714 med Margrethe Jensdatter Falch (eft. 1668 - omkr. 1748)].

Børn af Margrethe Jensdatter Falch og Anders Alexandersen Gyth:

307.129.Alexander Andersen Gyth, f. 1714, d. 1794
308.129.Peder Broch Andersen Gyth, f. 1719, d. 1790
309.129.Maren Andersdatter Gyth
310.129.Bereth Andersdatter Gyth
130.48.
Cornelia Jensdatter Falch
Død omkring 1730.
     Skifte 1730, Nesna, Nesna.217Arvinger: Niels Olsen, ektefelle; Sønner Ole, 24 år; Jens, 22; Joen, 19 og Petter Nielsen, 17 år og Kirsten Nielsdatter, 14 år..

Gift 1704213 med

Niels Olsen
Død omkring 1742.
     Søn af Ole.
     Skifte 1742, Nesna gård, Nesna.218.

[Gift 1° 1704 med Cornelia Jensdatter Falch (d. omkr. 1730); Gift 2° med Ingeborg Nielsdatter (d. eft. 1742)].

Børn af Cornelia Jensdatter Falch og Niels Olsen:

311.130.Ole Nielsen, f. omkr. 1706, d. før 1777
312.130.Jens Nielsen, f. omkr. 1708, d. før 1777
313.130.Joen Nielsen, f. omkr. 1711
314.130.Petter (Peter) Nielsen, f. omkr. 1713, d. eft. 1792
315.130.Kirsten Nielsdatter, f. omkr. 1716, d. før 1777
131.48.
Petronelle Jensdatter Falch
Født efter 1675213.
132.49.
Peder Christophersen
Født omkring 1643219,110.
     Gårdbruker, skipper på Straumen i Hemnes.110
133.49.
Ingeborg Christophersdatter
Død 1689110.
     Skifte 1689220Boets brutto 364-0-0. Penger 120-0-0. Sølv for 11-0-10. Husdyr: 2 hopper, 23 kyr, 3 kviger, 3 marknaut, 5 dalnaut, 6 kalver, 19 sauer, 6 jømmer, 4 lam, 9 geiter, 3 hanegeiter, 6 bukker, 2 svin..

Gift _____med

Joseph Pedersøn
Født omkring 1640221,110.
Død 1714110.
     Søn af Peder Fordelsøn.
     Bruker av Elsfjorden (bnr. 1, lnr. 129, landskyld 1 våg) i Hemnes 1673-1714.110

[Gift 1° med Ingeborg Christophersdatter (d. 1689); Gift 2° med Inger Rasmusdatter].

Børn af Ingeborg Christophersdatter og Joseph Pedersøn:

316.133.Christopher Josephsen, f. omkr. 1676, d. 1749
317.133.Adrian Josephsen, d. før 1715
318.133.Else Josephsdatter
319.133.Barbro Josephsdatter
320.133.Ingeborg Josephsdatter
321.133.Anne Josephsdatter
322.133.Inger Josephsdatter
323.133.Johanne Josephsdatter
324.133.Peder Josephsen, f. omkr. 1692
134.49.
Inger Christophersdatter
135.49.
Aage (Haagen) Christophersen
Født omkring 1650222,110.
     Aage kan like godt være Haagen. Det fins eksempler på at Aage og Haagen er brukt på samme person.110
136.49.
Adrian Christophersen
Født omkring 1655223,110.
137.50.
Adrian Jacobsen
Død omkring 1775.
     ?? BARNEBARN AF ADRIAN JACOBSEN FALCH (1597-1677) ??
     Skifte 1775, Fuglvikfjeldet, Moe.224Arvinger: Marithe Andersdatter, ektefelle; Gaula Adriansdatter, datter, gift med Johannes Pedersen, Fugelvigen; Milla Adriansdatter, gift med Jacob Andersen, Fuglvigfjeldet..

Gift _____224med

Marithe Andersdatter
Død efter 1775.

Børn af Adrian Jacobsen og Marithe Andersdatter:

325.137.Gaula Adriansdatter
326.137.Milla Adriansdatter
138.51.
Søren Jørgensen Falch
     «Dernest blev forkyndt En bøxelsædel af forvalteren Hr. Michel Hvid udstædt til Søren Jørgens: Falch paa 1 vogs leie udi Lille Follisøen, som en lang tid har ligget øde. Daterit d. 30. juny 1726.»225

Gift _____med

Anne Martha Stabell
     Datter af Christian Jacobsen Stabell og Anne Larsdatter Homble.

Børn af Søren Jørgensen Falch og Anne Martha Stabell:

327.138.Hans Sørensen Falch
139.51.
Hans Jørgensen Falch
     «Til Hans Jørgens: Falch 1/2 vogs leje udj Rødgammen, som Andfind Lars: er fradødt til tugthuuset betaler hand ? 8 sk: ...»226
140.51.
Hemming (Henning) Jørgensen Falch
Død før 1763227.
     «En ditto af bemelte Sr Hvid udstæd d: 23. Febr. 1738, til Hemming Jørgens: Falch paa 1/2 pds leje udj Nor-Grundfiord, som Niels Lemming for hannem haver opladt, til tugthuuset betaler hand 12 sk:»228
     Skifte 1751-1770, Grunnfjord, Helgøy tinglag.229.

Gift _____med

Marit Iversdatter
Født omkring 1714230.
     År 1763 og 1769 er Marit Iversdatter enke på Grundfiordbotten med barnene Jeremias, Søren og Adrian Hemmingsønner og Margret Hemmingsdatter.231

Børn af Hemming (Henning) Jørgensen Falch og Marit Iversdatter:

328.140.Jeremias Hemmingsen (Henningsen) Falch, f. omkr. 1739
329.140.Søren Hemmingsen (Falch), f. omkr. 1741
330.140.Margrethe Hemmingsdatter (Henningsdatter) Falch, f. omkr. 1745
331.140.Adrian Hemmingsen (Henningsen) Falch, f. omkr. 1751
141.52.
Anders Jacobsøn Falch
Født 1693220.
Død 30 mai 1765220.
     Fikk bykselbrev (tinglyst 9. juli 1731) på Elsfjorden (bnr. 1, lnr. 129) i Hemnes.220

Gift 1° _____med

Maren Jonsdatter
Død 1743, Øksningen.220.
     Skifte 1743220Boets brutto 485-1-14. Sølv for 42-1-0. Bøker: Müllers postill, 2 bibler, 2 salmebøker, Det Nye Testamente, foruten 12 andre bøker med religiøst innhold, derav 2 av P. Dass. Husdyr: 2 hester, 15 kyr, 1 okse, 1 kvige, 4 kalver, 14 sauer, 2 jømmer, 7 lam, 5 geiter, 5 hanegeiter, 5 kje, 2 simler, 2 oksereiner, 1 kjørerein..

Gift 2° 1744220 med

Anne Johanne Jacobsdatter
Født 1726-1727232.
Død 1805220.
     Datter af Jacob Augustinussøn og Anne Jensdatter.

[Gift 1° 1744 med Anders Jacobsøn Falch (1693 - 30 mai 1765); Gift 2° 1766 med Anders Pedersøn (1736 - 1811)].

Børn af Anders Jacobsøn Falch og Maren Jonsdatter:

332.141.Jon Anderssøn Falk, f. 1715, d. 1793
333.141.Berte Andersdatter, d. før 1765
142.54.
Malene Jacobsdatter
Død 1753233.

Gift 1734233 med

Mons Anderssøn
Født omkring 1692233.
Død 1753233.
     Bruker av Purkneset gard på ytre Dilkestad.233

[Gift 1° 1715 med Anne Gabrielsdatter (omkr. 1688 - 1733); Gift 2° 1734 med Malene Jacobsdatter (d. 1753)].

Børn af Malene Jacobsdatter og Mons Anderssøn:

334.142.Jacob Monssøn, f. 1738, d. før 1740
335.142.Jacob Monssøn, f. 1740
336.142.Mariana Monsdatter, f. 1746
337.142.Berit Monsdatter, f. 1750, d. før 1753
143.54.
Maren Jacobsdatter
     Bakken i Bardal, Nesna.118
144.54.
Berit Jacobsdatter
Død omkring 1716.
     Skifte 1716, Valla, Hemnes.234,235Avdøde Berite Jacobsdatter. Ektefelle Erik Nilsen. Sønn Niels Eriksen. Formynder faren og morfaren Jacob Adriansen, Sæther..

Gift 1714235 med

Erik Nilsen
Født omkring 1675235.
Død 1760235.
     Søn af Nils Hallesøn (Halstensøn) og Karen Hansdatter.
     Bruker av Midtigarden på Valla i Hemnes fra 1715.235

[Gift 1° 1714 med Berit Jacobsdatter (d. omkr. 1716); Gift 2° 1716 med Kirsten Mathiasdatter (omkr. 1696 - 14 nov. 1774)].

Børn af Berit Jacobsdatter og Erik Nilsen:

338.144.Nils Eriksen, f. 1716
145.54.
Mons Jacobsøn
Født omkring 1695118.
Død 29 sep. 1779118.

Gift 1728118 med

Lisbeth Ingebrigtsdatter
Født omkring 1688118.
Død 4 mai 1776118.
     Fra Valåmoen i Hemnes.118

Børn af Mons Jacobsøn og _____:

339.145.Peder Monssøn, f. 1721, d. 1789

Børn af Mons Jacobsøn og Lisbeth Ingebrigtsdatter:

340.145.Nils Monssøn, f. 1727
146.54.
Adrian Jacobsøn
Født omkring 1699, Sætra, Hemnes.236.
Død efter 1772236.
     Fra Solvær. Bruker av Nygård (bnr. 2) på Fjelldal i Hemnes, fikk bbr. tl. 21. okt. 1732.236

Gift 1721236 med

Kirsten Nilsdatter
Født omkring 1689236.
Død 9 okt. 1774236.
     Fra Bryggfjell i Hemnes.236
     Se skifte 1740 efter moren Rachel Amundsdatter på Brygfjeld i Hemnes.
     Se skifte 1747 efter søster Maren Nielsdatter på Kongsvik i Lurøy.

Børn af Adrian Jacobsøn og Kirsten Nilsdatter:

341.146.Jon Adriansøn, f. omkr. 1722, d. 1771
342.146.Else Adriansdatter, f. 1723, d. 1742
343.146.Nils Adriansøn, f. omkr. 1724, d. 1770
344.146.Johanna Maria Adriansdatter, f. 1734
345.146.Jacob Adriansøn, f. 1736, d. 1750
346.146.Malene Kierstina Adriansdatter, f. 1738
147.54.
Jens Jacobsøn
Død før 1728118.
     Ugift.118
148.54.
Hans Jacobsøn
Født 1704237.
Død 27 jul. 1780237.
     Bruker av Oppigarden på Sæteren i Hemnes, fikk bbr. dat. 12. nov. 1726, tl. 28. april 1727.237

Gift 1728237 med

Anna Pedersdatter
Født omkring 1702237.
Død 20 jan. 1769237.
     Fra Hemnes gard i Hemnes.237

Børn af Hans Jacobsøn og Anna Pedersdatter:

347.148.Jacob Hansen, f. 1729, d. 1742
348.148.Malene Hansdatter, f. 1731
349.148.Peder Hansen, f. 1733
350.148.Berit (Beritte) Hansdatter (Falk), f. 1735, d. 1804
351.148.Nils Hansen, f. 1737
352.148.Arent Hansen, f. 1738, d. før 1769
353.148.Maren Hansdatter, f. 1739, d. før 1769
354.148.Jacob Hansen, f. 1742, d. 1819
355.148.Maren Hansdatter, f. 1744
149.54.
Johan Jacobsøn
Født 1706118.
     Solvær [i Hemnes ?].118
150.54.
Abelone Jacobsdatter
Født 1708118.
Død 6 apr. 1777238.
     Gift på Finneid i Hemnes.

Gift 1734238 med

Peder Pedersøn
Født omkring 1705.
Død 12 jun. 1775, 70 år gl.238.
     Bruker av Håjen gard på Finneid i Hemnes, fikk bbr. dat. 3. nov. 1734, tl. 12. juni 1735.238

Børn af Abelone Jacobsdatter og Peder Pedersøn:

356.150.Malene Pedersdatter, f. 1736
357.150.Karen Pedersdatter, f. 1740, d. 1821
151.59.
Ingeborg Iversdatter Munthe
Født 1 dec. 1659239.
     Ingeborg Iversdotter Munthe, gift med M. Hans Grön, Præst til Ørlandet.120

Gift 22 jan. 1679240,241 med

Hans Johanssøn Grøn
Født 12 mai 1650239,241.
Død 6 mar. 1709, Gården Veklem.242,243.
     Søn af Johan Grønn og Maren Christophersdatter.
     Umyndig ved farens skifte 12. juli 1659.244
     Provst og sogneprest til Ørlandet.
     Ifølge Tønder ble Hans Johansen Grøn sogneprest her [Ørlandet, Fosen prosti] den 22. okt. 1675 og ordinert den 14. april 1676. Dette stemmer med hans kallsbrev som var udstedt akkurat den 22. okt. 1675, det heter i brevet at han først må bestå eksamen [NK bd. II, s. 192]. Han er nevnt som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1677, den 31. dec. 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Også nevnt i 1701 og han var sogneprest her til sin død i 1709.243
     Tønder sier at han ble student i 1669 og dimmiterte i 1672 og at han ble prost her den 22. febr. 1706. På en innskrift på hans bilde i Ørland kirke skal ha stått: »Hans Grøn. Pastor et prespositus per annos 34. Natus 12/5 1670 [må være feillesing for 1650] Denatus veklem 6/3 1709.»243
     «Mag: Johannes Grønnerus Pastor et Præpositus p. annos 34, Natus Nidros. Ao 1650 12 Maji, denatus Vechle Ao 1709 die 6 Martii».245
     Skifte ble holdt etter ham den 29. mars 1710. Boet viste en brutto på 10669 rdl og en gjeld på 1586 rdl. Til deling på arvingene ble det 9083 riksdaler [SAT: Fosen feistlige skifteprotokoll].243

Børn af Ingeborg Iversdatter Munthe og Hans Johanssøn Grøn:

358.151.Anne Cathrine Grøn, f. 1679, d. 1757
359.151.Johan Hansen Grøn, d. 1728
360.151.Iverise Maria Hansdatter Grøn, f. 1683, d. 1773, Kristiansund.
361.151.Iver Hansen Grøn, f. 1685, d. 1685
362.151.Iver Hansen Grøn, f. 1687, d. 1687
363.151.Maren Hansdatter Grøn, f. 1688, d. 1694
364.151.Iver Hansen Grøn, f. 1689, d. 1692
365.151.Hans Hansen Grøn
366.151.Iver Hansen Grøn, f. 1692, d. 1696
367.151.Maren Hansdatter Grøn, d. 1765
368.151.Ludvig Hansen Grøn, f. 1696, d. 1696
369.151.Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
370.151.Abel Hansen Grøn
371.151.Anders Hansen Grøn
152.59.
Inger Iversdatter Munthe
Født omkring 1662246.
Død 1719247.
     Inger Munthe, gift med Morten Schultz, Foged i Romsdalen.120

Gift _____med

Edvard (Evert) Hansen Meyer
Født 1647247.
Død 1716247.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk sitt kallsbrev på sognet [Orkdal] den 10. juni 1691. Tønder sier at han døde i stillingen i 1716.247
     Han hadde vært prest i hospitalet [i Trondheim] fra den 14. jan. 1676 til han ble sogneprest her [i Orkdal] i 1691. Han ble magister den 23. mai 1702 og ble også prost i Dalerne i 1707.247
     På hans tavle [Epitafium? i Orkdal kirke?] sto at han var født i 1647 og at han døde i 1716.247

Børn af Inger Iversdatter Munthe og Edvard (Evert) Hansen Meyer:

372.152.Hans Edvardsen Meyer, f. 1685, d. 1743, Bergen stift.
373.152.Iverise Marie Edvardsdatter Meyer, f. omkr. 1688, d. 1765
374.152.Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
153.59.
Anders Iversen Borch
Født 4 jan. 1664, Gjermanes i Veø.248,246.
Død 23 jul. 1709, Trondheim.248, begravet _____, gulvet i Trondheim Domkirke.248.
     Han ble i 1687 viserektor i Trondheim og i 1693 virkelig rektor. Anders kalte sig Broch [i S.T.Dahl, Geistligheten, s. 214, kalles han Borch - i rettelser til S.T.Dahl skrives at det rette er Borch].246
     Anders Iversen, fik D. Ole Borchs Tilnavn, f. 1664, d. 1709, Rector i Tronhiems Skole. Gift med Barbara Simonsdotter Hoff. [Døtrene] Anna Borch og Karen Borch, døde ugivte i en høi Alder.120

Gift 9 aug. 1691249 med

Barbara Simonsdatter Hoff
Død 1742249.
     Datter af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Hornemann har henne som død i 1742.249

Børn af Anders Iversen Borch og Barbara Simonsdatter Hoff:

375.153.Margrethe Andersdatter Borch
154.59.
Elisabeth Munthe
Født omkring 1665, Romsdalen250.
Død 1753, Førde Præstegaard250.
     Elisabeth Munthe, gift med Christopher Myhlenpfort, Tolder i Christiansund. Hans Søn, Hr. Ivar, var Præst.120

Gift jan. 1689250 med

Christopher Myhlenphort
Født 1657250.
Død 1700251,250.
     Søn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt.
     Var i 1693 til Aarhundredets Udgang Toldforvalter i Lillefosen, eiede Gaarden Ulsæt med Sagbrug i Thingvold.250
     Han ble utnevnt til toller på N-Møre den 18. febr. 1686. Sto som toller til 1700.252

Børn af Elisabeth Munthe og Christopher Myhlenphort:

376.154.Didrik Munthe Mühlenphort, f. omkr. 1689, d. 1746, København.
377.154.Anna Mühlenphort, f. omkr. 1691, d. 1754
378.154.Iver Mühlenport, f. 1693
379.154.Anna Katarina Mühlenphort, f. 1693, d. 1779
380.154.Lovise Mühlenphort, f. omkr. 1698, d. 1752, Kristiansund.
155.59.
Ludvig Iversen Munthe
Født omkring 1666246.
     Toller i Molde.
     Ble toller i Romsdal.246
     Ludevig Iversen Munthe, Tolder paa Molde i Romsdalen.120

Gift 10 okt. 1696120 med

Anna Kaasbøl
Født 1681, Trondhjem..
Død okt. 1751, Tingvoll, MR..
     Datter af Peter (Nielsen?) Kaasbøl og Milde Eilersdatter Schøller.
     Anna Kaasböll, gift med Ludv. Munthe, Tolder paa Molde, havde 8 Børn.153

Børn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl:

381.155.Iver Munthe
382.155.Morten Munthe, f. 1702, d. 1763
383.155.Caspar Friderich Munthe, f. 1704, d. 1763
384.155.Peter Munthe
385.155.Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
386.155.Birgitte Munthe
387.155.Anne Margrete Munthe
388.155.Gunhild Helena Munthe
389.155.Anders Borch Munthe
156.59.
Iverisse (Regitse) Iversdatter Munthe
Født omkring 1668246.

Gift _____med

Morten Schultz
     Foged.253

Børn af Iverisse (Regitse) Iversdatter Munthe og Morten Schultz:

390.156.Anne Cathrine Schultz, f. 1687
157.60.
Henrik Miltzow
     Stilling: Studiosus254
158.60.
Christentze Miltzow
     Enke (før 1720?) efter en Sognepræst/Kapellan.254

Gift _____120med

Rasmus Stoud
     Søn af Otto Stoud og Catharine Munthe.
     Rasmus Stoud, Oberstlieutenant. Gift med Christence Miltzow.120
     Rasmus Stoud, Capitaine. Gift med Christence Miltzow.255
159.61.
Christence Schreuder
Død 1684124.
     Dorthe Schreuder, gift med M. Edward Edvardsen.125
     Christence Schreuder, død 1684, gift 27. April 1669 med Konrektor ved Bergens Skole Edvard Edvardssen, død 1695.124
160.61.
Karen Schreuder
Død 1736124.
     Karen Schreuder, gift med Hr. C. Weinvig, Sognepræst til Woss.125
     Karen Schreuder, død 1736, gift med Sognepræst til Voss Christen Nilssen Weinwich, død 1708.124
161.61.
Anna Schreuder
Død 1736124.
     Anna Schreuder, døde ugivd.125
     Anne Schreuder, død ugift 1736.124
162.61.
Hans Schreuder
Død 19 mai 1718124.
     Hans Schreuder, Collega i Bergens Skole.125
     Hans Schreuder, Student og Hører ved Bergens Skole, død 19. Mai 1718; gift 13. Februar 1695 med Anne Povelsdatter.124

Generation 7.

163.66.
Hans Jørgen Hagerup
Døbt 4 jan. 1713, Oslo, Akershus256.
Død 3 jun. 1792256.
     Hans Jörgen Hagerup, Cammer-Raad, Veyer og Maaler i Arendal, har 3 Børn.129

Gift 3 jan. 1754, Arendal, Aust-Agder256 med

Ane Richard
Født 9 feb. 1716, Arendal, Aust-Agder256.

Børn af Hans Jørgen Hagerup og Ane Richard:

391.163.Bente Cathrine Hagerup, d. 1802
392.163.Boel Marie Hagerup, d. 1809
393.163.Søren Hansen Hagerup, d. 1796
164.66.
Caspar Andreas Hagerup
Døbt 14 mai 1715, Oslo, Akershus256.
Død 29 okt. 1767256.
     Caspar Andræas Hagerup, Capitain, døde 1765, efterlod 2de Børn [Søren og Hans].129

Gift 1744256 med

Maren Dorothea Bentzou

Børn af Caspar Andreas Hagerup og Maren Dorothea Bentzou:

394.164.Søren Andreas Hagerup, f. 1745, Akershus, d. 1829
395.164.Hans Jacob Hagerup
165.66.
Marthe Susanne Hagerup
Født 1721257.
Død 1745257.
     Martha Susanna Hagerup, døde 1748, gift med Johan Christopher Holck, Præst til Christiansund. [Børn: Søren, Elisabeth og Johanna].129

Gift _____med

Johan Christopher Holck
Født 1717257.
Død 1750257.
     Søn af Christopher Aagesen Holck og Elisabeth Johansdatter Thue.
     Student. Kjøbmand i Christiansund.258

[Gift 1° med Marthe Susanne Hagerup (1721 - 1745); Gift 2° med Stinchen Tostrup (1724 - 1767)].

Børn af Marthe Susanne Hagerup og Johan Christopher Holck:

396.165.Elisabeth Johansdatter Holck, f. 1743, Kristiansund, d. 1813
397.165.Søren Hagerup Holck, f. 1744, Christiansund, d. 1823
398.165.Johan Christopher Holck, f. 1745
166.66.
Eiler Christopher Hagerup
Døbt 11 nov. 1724, Aas, Akershus256.
Død 1770.
     Eiler Christopher Hagerup, Geschworner ved Kongsberg Sølv-Værk, døde 1770.129

Gift 30 mai 1752256 med

Christine Eskildsen Falck
Født omkring 1726, Kongsberg, Buskerud256.

Børn af Eiler Christopher Hagerup og Christine Eskildsen Falck:

399.166.Søren Hagerup, f. 1754, d. 1784
400.166.Marthe Susanne Hagerup
401.166.Benedicte Christiane Hagerup
167.66.
Ellen Christine Hagerup
Døbt 25 okt. 1726, Aas, Akershus256.
Død 2 apr. 1805, Aas, Akershus256.
     Ellen Christine Hagerup, gift 1713 [1753] med Sorenskriver Jens Heide, 5 Børn.129

Gift 18 jan. 1753, Borgund, Møre og Romsdal256 med

Jens Christian Heide
Født 1714, Trondheim.
Død 1787.

Børn af Ellen Christine Hagerup og Jens Christian Heide:

402.167.Magdalene Susanne Heide
403.167.Jens Christian Heide
404.167.Jens Jørgen Heide
405.167.Fredrikke Antonette Heide
406.167.Bente Helene Heide, d. 1774
168.66.
Margrete Sophia Hagerup
Døbt 30 dec. 1727, Aas, Akershus256.
Død 1 feb. 1800256.
     Margrete Sophia Hagerup, Enke efter Skibs-Capitain Christ. Eide.129

Gift _____med

Christian Samuelsen Eide
169.66.
Ditlev Johan Hagerup
Døbt 15 jun. 1729, Aas, Akershus256.
Død 1763256.
     Ditl. Joh. Hagerup, død. Fuldmægtig i Laurvigen.129
170.66.
Anna Margrete Hagerup
Døbt 5 jun. 1731, Aas, Akershus256.
Død 31 okt. 1819256.
     Anna Margrete Hagerup, var 1784 hos Stiftamtmand Adeler.129
171.66.
Søren Christian Hagerup
Døbt 22 okt. 1732, Aas, Akershus256.
Død 8 dec. 1803256.
     Sören Christian Hagerup, f. 1733, Justits-Raad, Byefoged og Notar. Publ. i Christiania, gift 1764 med Ingeborg Bolette, afg. Raadmand Jacobsens Dotter. Af 12 Børn lever 6.129

Gift 14 jul. 1764256 med

Ingeborg Bolette

Børn af Søren Christian Hagerup og Ingeborg Bolette:

407.171.Morten Hagerup
408.171.Sara Hagerup
409.171.Søren Hagerup
410.171.Bente Christine Hagerup
411.171.Sara Wilhelmine Hagerup, d. 1814
412.171.Jens Hagerup, d. 1797
413.171.Bente Christine Hagerup, d. 1810
414.171.Serina Hagerup
415.171.Anne Sophie Hagerup, f. 1775, d. 1821, Oppland
172.67.
Hans Hagerup Gyldenpalm
Født 27 okt. 1717256.
Død 19 feb. 1781256.
     Stilling: Stiftamtmand i Christiansand28
     Adledes 1781 under navnet Gyldenpalm28
     Hans Hagerup, f. 1717, Conrector i Tronhiem 1735, Stiftamtmand i Christiania 1764, nobilit. GYLDENPALM 1781, 23 Feb., døde samme Aar. Gift 1736 med Assessor Sommers Dotter, Byefoged Hammers Enke, døde 1744, 3 Børn. Gift 1748 med Helene Margrete Höyer, Dotter af Cancellie-R. Höyer, uden Børn.129

Gift 1° 1736 med

Anna Hansdatter Sommer
Død 1745259.
     Datter af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     ? Sandsynligvis datter af hospitalsforstander Hans Sommer i Trondhjem ?

[Gift 1° med Jens Hannibalsen Hammer (d. 1738); Gift 2° 1736 med Hans Hagerup Gyldenpalm (27 okt. 1717 - 19 feb. 1781)].

Gift 2° 1748 med

Anne (Helene) Margrethe Høyer
     Datter af Petter Høyer og Bodil Nissen Angell.

[Gift 1° med Peter el. Christian Soelgaard; Gift 2° 1748 med Hans Hagerup Gyldenpalm (27 okt. 1717 - 19 feb. 1781)].

Børn af Hans Hagerup Gyldenpalm og Anna Hansdatter Sommer:

416.172.Eiler Hagerup de Gyldenpalm, f. 1740, Sør-Trøndelag, d. 1817
417.172.Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm, f. 1741
418.172.Hans Hagerup de Gyldenpalm, f. 1742, Sør-Trøndelag, d. 1793
173.67.
Elisabeth Sophie Hagerup
Født 16 feb. 1720256.
     Elisabeth Sophie Hagerup. Gift med Doct. Matthias Bildsöe, Biskop i Aarhuus, døde 1777. Hun var Hof-Dame hos Prindsesse Charlotta Amalia. Moder til 1 Dotter.129

Gift 30 mar. 1757, Gjørløv med

Poul Matthias Bildsøe
Født 15 feb. 1710.
Død 27 jul. 1777.

Børn af Elisabeth Sophie Hagerup og Poul Matthias Bildsøe:

419.173.Charlotta Amalia Bildsøe
174.67.
Ellen Susanne Hagerup
Født 13 okt. 1721256.
     Ellen Susanna Hagerup, døde 1747. Gift med Hr. Marcus Friderich Bang, Biskop i Tronhiem.129

Gift _____med

Markus Fredrik Bang
175.67.
Anton Ulrich Hagerup
Født 10 aug. 1723256.
Død 1750.
     Utnevnt 6. nov. 1744 til kapellan i Alstahaug, og i 1750 druknet han da han skulle ri over et vadested hvor sjøen ved ebbe ikke var lav nok. Da var han ugift.260
     Anthon Ulric Hagerup, Capellan til Alstahoug, druknede 1751.129
176.67.
Amund Hagerup
Født 30 mar. 1725256.
     Amund Hagerup, druknede paa Reisen til Kiøbenhavn, 1739.129
177.67.
Richard Hagerup
Født 6 apr. 1726256.
     Richard Hagerup, druknede paa Reisen til Kiøbenhavn, 1739.129
178.67.
Lovisa Charlotta Hagerup
Født 30 aug. 1727256.
Død mai 1800256.
     Lovisa Charlotta Hagerup, f. 1727, gift 1750 med William Hammond, Commerce-R.261

Gift 1750 med

William Hammond
Født omkring 1706262.
     Søn af William Hammond of Ufford og Abel Margrethe Lorentzdatter Angell.
     ? Identisk med Commerseråd William Hammond i Overhalla ?
     William Hammond, Commerce-R. f. 1707, gift med Birgitte Krenkel, f. 1702 i Tronhiem, d. 1738. Af hendes 10 Børn, døde 7 unge. Gift 1750 med Elisabeth Charlotte Hagerup, f. 1727, af 8 Børn lever 4.263

[Gift 1° med Birgitte Krenchel (1702 - 1738); Gift 2° 1750 med Lovisa Charlotta Hagerup (30 aug. 1727 - mai 1800)].

Børn af Lovisa Charlotta Hagerup og William Hammond:

420.178.Anna Catharina Hammond, f. 1753
421.178.Johanna (Hanna) Helena Hammond, f. 1755
422.178.Eiler(t) Hammond, f. 1758
423.178.Abel Christine Hammond, f. 1760
179.67.
Ingeborg Catharina Hagerup
Født 30 aug. 1730256.
Død 7 jun. 1796256.
     Ingeborg Catharina Hagerup, gift med Hans Holtermann Proprietair til Osterraad, Commerce-R., f. 1709, d. 1781. Hun lever 1786, og har 7 levende af 12 Børn.264

Gift _____med

Hans Holtermann
Født 1709.
Død 1781.
     Hans Holtermann, Proprietair til Osteraad, og Commerce-Raad, f. 1709, d. 1781. Gift 1° med Margaretha Wiig, døde 1745. 2 Børn. 2° med Ingeborg Catharina Hagerup. Hun lever med 7 Børn af 12.265

[Gift 1° med Margaretha Wiig (d. 1745); Gift 2° med Ingeborg Catharina Hagerup (30 aug. 1730 - 7 jun. 1796)].

Børn af Ingeborg Catharina Hagerup og Hans Holtermann:

424.179.Eiler Holtermann, f. 1748
425.179.Hans Tollev Holtermann, f. 1750
426.179.Anthon Ulric Holtermann, f. 1752
427.179.Amund Riccard Holtermann, f. 1756
428.179.Cort Paulus Holtermann, f. 1765
429.179.Helena Catharina Holtermann, f. 1773
430.179.Marcus Friderich Holtermann, f. 1775
180.67.
Christian Frederik Hagerup
Født 31 jul. 1731256.
Død 30 jun. 1797256.
     Mag. Christian Friderich Hagerup, f. 1730, 31 Julii, blev Missionarius ordinatus for Lapperne 1758, Præst til Schierstad 1761, til Frue Kirke i Tronhiem 1770, til Nye-Kirken i Bergen 1774, Doct. Theol. 1779, Stifts-Provst i Tronhiem 1780, er Medlem og Vice-Præses i Norske Videnskabers Selskab. Gift 1764 med Anna Margretha Catharina Hoyer Westermann, Dotter af Kammer-Raad Bernt Westermann.129
181.67.
Christiana Margaretha Hagerup
Født 8 nov. 1732, Trondheim266.
Død 11 jan. 1795, Amble266, begravet 27 jan. 1795, «63 år 4 mndr.»266.
     Christiana Margaretha Hagerup, gift med Melchior Falch, Cancellie-Raad og Sorenskriver paa Sundmøer i Bergens Stift, boer i Sogn, har 5 Børn [Michael, Anna Sophia, Hans Christian, Catharina Maria og Melchior Falch].129

Gift 25 aug. 1756, Moldegård266 med

Melchior Falch
Født sep. 1720, Amble266.
Død 14 sep. 1791, Amble266, begravet 29 sep. 1791, Sogndal266.
     Søn af Michael Falch og Mette Marie Heiberg.

[Gift 1° 19 mar. 1753 med Anne Sophie Bitsch; Gift 2° 25 aug. 1756 med Christiana Margaretha Hagerup (8 nov. 1732 - 11 jan. 1795)].
182.67.
Eiler Hagerup
Født 27 dec. 1736256.
Død 18 mai 1795256.
     Stilling: Amtmand i Finmarken28
     Stilling: Etatsraad28
     Stilling: Finansdeputeret i Kjøbenhavn28
     Eiler Hagerup, f. 1736, 24 Dec., Commitered i Gen. Told-Kammeret 1773, Etats-Raad 1779. Gift 1771 med Kirstine Marie, Dotter af Assessor og Apotheker Schmidt i Horsens, f. 1757, 13 Julii.129

Gift 1771 med

Kirstine Marie Schmidt
Født 13 jul. 1757.

Børn af Eiler Hagerup og Kirstine Marie Schmidt:

431.182.Eiler Hagerup, f. 1775
432.182.Gottfried Hagerup, f. 1777
433.182.Hans Hagerup, f. 1779
183.69.
Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].133

Gift _____med

Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.
     Søn af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn.

[Gift 1° med Ursula Cathrine Strøm (1724 - 1748); Gift 2° med Margrethe Cathrine Hirsch (omkr. 1719 - 1788)].

Børn af Ursula Cathrine Strøm og Hans Jacobsen Lund:

434.183.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
435.183.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
436.183.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
437.183.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820
184.69.
Hans Strøm
Født 25 jan. 1726.
     Hans Ström, f. 1726, 25 Januar. Capellan p. p. til Borgen 1750, Præst til Wolden paa Sundmøer 1764, til Eger 1778, Professor Theologiæ og Medlem i det Kiøbenhavnske og Tronhiemske Videnskabers, samt i det Stokholmske og Berlinske Naturforskende Selskaber, er tillige corresponderende Medlem i Landhuusholdings-Selskabet. Gift med Helena Dorothea, Dotter af Professor Grave og Hr. Morten Mejers Enke i Wolden.133
185.69.
Ole Strøm
Født 25 jan. 1726.
Død 26 apr. 1781.
     Ole Ström, f. 1726, 25 Januar, en Tvilling, blev Etats-Raad, Stift-Skriver, Roeskilde Domkirkes Værge og Duebrødre Hospitals-Forstander, døde 1781, 26 April. Gift med Fr. Ulrica Eleonora, Dotter af Sl. Oberst-Lieutn. og Commandant Langhorn, f. 1737.133

Gift _____med

Ulrica Eleonora Langhorn
Født 1737.

Børn af Ole Strøm og Ulrica Eleonora Langhorn:

438.185.Peder Strøm
439.185.Magnus Strøm
440.185.Henrich Ludvig Strøm
441.185.Susanna Elisabeth Strøm
442.185.Christian Ludvig Strøm
186.69.
Jens Henrich Strøm
Født 1728.
     Jens Henrich Ström, f. 1728, er Borgemester i Christiania. Gift med Jfr. Plate, Dotter af Hans Plate, Ober-Inspecteur over Jarlsberg Grevskab.133
187.72.
Søren Aagesen Hagerup
     Har stor efterslegt Hagerup fra Lein i Frosten28

Gift 15 nov. 1735, Trondhjem28 med

Anne Riborg (Hansdatter?) Luytkis
Født omkring 1713.
     Datter af Haye Luytkis og Maren Christensdatter Morsing.
188.72.
Rasmus Aagesen Hagerup
     Blev student 1733 og døde som saadan.28
189.72.
Lucie Hagerup

Gift 1° 27 jun. 1743, Alten28 med

Christen And
Død 174928.
     Stilling: Sorenskriver [i Alten?]28.

Gift 2° 175128 med

Samuel Bugge
Begravet 29 mar. 175328.
     Stilling: Sorenskriver [i Alten?]28.
190.74.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen28
28
191.74.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund28
192.74.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.267,268.
Død 28 okt. 1784268.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.268
193.74.
___________
194.74.
___________
195.74.
___________
196.74.
___________
197.74.
___________
198.74.
___________
199.77.
Lucie Marie Bruenech
200.77.
___________
201.77.
___________
202.77.
___________
203.77.
___________
204.77.
___________
205.77.
___________
206.77.
___________
207.78.
Michael Falch
Født aug. 1682.
Død 24 jan. 1768.
     Kommerseraad, Godseier.

Gift _____med

Mette Marie Heiberg
Født 1699.
Død 1766.

Børn af Michael Falch og Mette Marie Heiberg:

443.207.Melchior Falch, f. 1720, Amble, d. 1791, Amble
208.78.
Anne Helene Falch
Født omkring 1693.
Død omkring 1719.

Gift 1717269,144 med

Willum (Wilhelm) Schjelderup
Født omkring 1693.
Død 1746.
     Søn af Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup og Anna Jessen.
     Klokker i Herø, Sunnmøre.
     Se PHT 3, IV, s. 77 ff.

[Gift 1° 1717 med Anne Helene Falch (omkr. 1693 - omkr. 1719); Gift 2° 20 mar. 1720 med Serina Helena (Siri Elene) Floberg].

Børn af Anne Helene Falch og Willum (Wilhelm) Schjelderup:

444.208.Melchior Schjelderup, f. 1718, d. 1801
209.78.
Birgitte Falch
Født omkring 1694, Raftenes i Herøy..
     Hun skal muligvis være af Melchiors andet ægteskab ?

Gift _____med

Hans Bang

Børn af Birgitte Falch og Hans Bang:

445.209.Bergitte Elisabeth Bang
210.78.
(Margreta) Dorothea Margrethe Falch
Født omkring 1697, Raftenes i Herøy..
211.81.
Anders Roth
Født omkring 1673270.
Død 1714270.
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.271
     Visepastor til Strinda.270

Gift 1° _____270med

Maren Jensdatter Bernhoft
     Datter af Jens Andersen Bernhoft og Karen Andersdatter Opdal.

Gift 2° _____med

Anne Catharina Irgens
     Datter af Christian Frederik Irgens og Margrethe Christensdatter.
     Død ved mormorens skifte 12. mai 1716.272

Børn af Anders Roth og Anne Catharina Irgens:

446.211.Margaretha Sophia Roth, f. omkr. 1707
212.81.
Niels Roth
     1729, Sommerting [på Selset?]. Kiendis jeg underskrevne og hermed vitterlig giør at have solt og afhændt, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og hænder fra mig og mine arvinger til velagte mand Anders Jonaß og hans arvinger, et eldgammel borgerlig handels leye med påstående huuse og bygninger, kaldis Lille Skov i Nordland udj Senneins fogderj og Astafiords tinglauv beliggende, som mig på skifted efter min væhrbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården for 50 rdl er bleven udlagd, med lige frihed og privilegie, som min væhrfader sal. Steffen Steffensøn Medelfart og hans søn be(te) min værbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården det brugt og nydt haver hvorfore hand sig skal betale efter accord 56 rdl ligesom det mig blev udlagd for. Kiendes derfore mig eller mine arvinger herefter ingen ydermeere ræt, lod eller deel i alle af ovenskrevne Nordlands handelsleye Lille Skouv, men skal følge bemelte Andres Jonæsøn og hans arvinger til ejedom. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette. N.Rhod. Læst og publiceret for retten på Trundhiems byting aº 1729 d. 17 Marty og i pantebogen ordlydende indført.273

Gift 1° _____med

Synneve Mortensdatter Wildmann
Født 1686274.
     Datter af Morten Pederssøn Wildmann og Marit(e) Larsdatter.

Gift 2° _____med

Mette Stephensdatter
Født 1684275.
Død omkring 1720.
     Datter af Steffen Steffensen (Middelfart) og Anne Joensdatter (Finvedgaard).
     Skifte 17 jul. 1720, Trondhjem276Gård 575, Eggen på Leinstrand 80, Bjørgen i Børseskogn 70, 1082 - 419 rd..

[Gift 1° med Anders Andersen; Gift 2° med Niels Roth].
213.82.
Anders Melchiorsen Riber
Født 1690.
Død 1741, Ansnes, Sula..
     Handelsmann på Ansnes på Hitra, senere store Vedøy.

Gift 1° _____med

Karen Nilsdatter Meddelfart
     Datter af Niels.
     ? En bror av Hans Nielsen Middelfart gift med Hille Margrethe Olsdatter (Darre) ?

[Gift 1° med Henrich Pedersen Helkand (f. omkr. 1657); Gift 2° med Anders Melchiorsen Riber (1690 - 1741)].

Gift 2° 19 nov. 1726178 med

Catharina Clausdatter
Født omkring 1697277.
Død 16 okt. 1772.
     Datter af Claus Nissen og Maria Clausdatter Holst.

Børn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter:

447.213.Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber, f. 1734, Trøndelag., d. 1805, Frøya.
448.213.Anne Margrete (Riber?), d. eft. 1801
449.213.Melchior (Melcher) Andersen Riber, f. 1739, Sør-Trøndelag., d. 1808, Sør-Trøndelag.
214.82.
Karen Riber
Født 11 feb. 1694278.
Død 15 mai 1778, Foslien i Stjørdalen.279,278.

Gift _____med

Iver (Christian) Lund
Født 15 mar. 1687, Skogn.278.
Død 22 okt. 1746, Kolverejd.278, begravet 12 nov. 1746278.
     Søn af Raphael Lund og Sophie Randulf.
     Major.278
215.82.
Inger Melchiorsdatter Riiber

Gift _____med

Peder Jensen Koch
Født 1695.
Død 1755.
     Søn af Jens Pedersen Koch og Maren Andersdatter Bjerk.

Børn af Inger Melchiorsdatter Riiber og Peder Jensen Koch:

450.215.Anne Cathrine Koch, f. omkr. 1719, Trøndelag., d. 1800, Trøndelag.
451.215.Maren Pedersdatter Koch, f. omkr. 1721, Trøndelag., d. 1757, Trondheim.
452.215.Melchior (Melcher) Pedersen Koch, f. omkr. 1722, Trondheim., d. 1785, Trøndelag.
453.215.Andreas Pedersen Koch, f. omkr. 1726, Trøndelag., d. 1766, Kristiansund.
454.215.Gabriel Pedersen Koch, f. omkr. 1727, d. 1802, Frøya.
216.85.
Petter Svendsen Høyer
Født omkring 1675280.
     ? Identisk med Peder Svendsen Høyer på Overhalla gift med Karen Larsdatter Aas (1715-1797) ?
217.85.
Anders Svendsen Høyer
Født omkring 1676281.
218.85.
Johan Svendsen Høyer
Født omkring 1679282.
     Præst i Sjælland.
219.85.
Christian Svendsen Høyer
Født omkring 1680283.
220.85.
Melchior Svendsen Høyer
Født omkring 1684284.
221.85.
Ester Svendsdatter Høyer
Født omkring 1685285.
222.85.
Anna Svendsdatter Høyer
Født omkring 1687286.

Gift _____med

Jochum Berner
223.88.
Nils Kaasbøl
Født 1674154.
Død 14 mar. 1729154.
     Finne-Grønn (Norges prokuratorer, sagførere og advokater 1660-1905) sier at han var født i 1674 og ble student i 1694. Den 23. sept. 1717 fikk han bevilgning som prokurator ved høyesteretten. Han døde ugift i Christiania den 14. mars 1729.154
     Niels Kaasböll, Assessor i Ober-Hof-Retten i Christian[ia]. Døde ugivt.153
224.88.
Anna Kaasbøl
Født 1681, Trondhjem..
Død okt. 1751, Tingvoll, MR..
     Anna Kaasböll, gift med Ludv. Munthe, Tolder paa Molde, havde 8 Børn.153

Gift 10 okt. 1696120 med

Ludvig Iversen Munthe
Født omkring 1666246.
     Søn af Iver Anderssøn og Anna Ludvigsdatter Munthe.
     Toller i Molde.
     Ble toller i Romsdal.246
     Ludevig Iversen Munthe, Tolder paa Molde i Romsdalen.120

Børn af Anna Kaasbøl og Ludvig Iversen Munthe er vist under Ludvig Iversen Munthe (nr. 155).

225.88.
Eilert Kaasbøl
Født 1682154.
Død 1754287,154.
     Ble prest i Helligåndskirken i København. Schøllerstamtavlen (PHT 1890) sier at han ble prest til Vår Frue kirke i København.154
     M. Eiler Christopher Kaasböll, f. 1682, Sognepræst ved Helliggeistes Kirke i Kiøbenhavn, død 1724. Gift 1° med Johanna Sophia Möller. Gift 2° med Boel Lisbeth Hiorth. Havde to Børn (Peter og Mille).153

Gift 1° _____153med

Johanna Sophia Møller

Gift 2° _____153med

Boel Lisbeth Hiort

Børn af Eilert Kaasbøl og _____:

455.225.Peter Kaasbøll
456.225.Mille Johanne Kaasbøll
226.88.
Gunnhild Kaasbøl
Født omkring 1682154.
     Gunnild Kaasböll, gift med Thomas Friis, Controlleur i Tronh.153
227.88.
Peder (Peter) Kaasbøl
Født omkring 1689154.
     Han ble generalløytnant og sjef for det norske artilleriet i 1744. Ble gift i 1725 med Katarina Henriksdtr Bille.154
     Peter Kaasböll, avancerede til General-Lieutenant af Infanteriet og Artilleriet i Norge, og levede en høi Alder, døde i Præstøe. Gift med Catharina Sophia Bille. Af 5 Børn levede 3 (Peter, Mille og Cathr.).153

Gift 1725154 med

Catharina Sophia Henriksdatter Bille

Børn af Peder (Peter) Kaasbøl og Catharina Sophia Henriksdatter Bille:

457.227.Peter Henrik Kaasbøll
458.227.Mille Christine Kaasbøll
459.227.Catharina Sophia Kaasbøll
228.88.
Ellen Kaasbøl
     Ellen, gift med Truls Lauritsen Smith, advokat, generalprokurator og justisråd.154
     Ellen Kaasböll, gift med Truels Smith, Justitsr.153

Gift _____288med

Truels Smith
Død 31 jul. 1730288.
     Søn af Laurits Lauritsen og Anna Søeborg.
     Truels Smith, Justitsraad, General-Fiscal og Advocat i Høieste-Ret, døde 1730, 31 Julii. Gift med Ellen Kaasböll, Dotter af Peter Kaasböll, Præsident i Tronhiem. Af 10 levede 6 Børn (Peter, Lars, Caspar, Friderich, Anna, Mille).288

Børn af Ellen Kaasbøl og Truels Smith:

460.228.Peter Smith, f. 1707
461.228.Lars Smith, f. 1708, d. 1730
462.228.Caspar Wilhelm Smith, f. 1709, d. 1738
463.228.Anna Dorothea Truelsdatter Smith, f. 1714, d. 1777
464.228.Friderich Smith, f. 1717, d. 1757, Præstø.
465.228.Mille Johanne Smith
229.88.
Susanna Kaasbøl
     Susanna Kaasböll, gift med Christian Friis, Tolder i Christiansund, efterlod 4 Børn (Mille, Zephora, Berthe og Nicolai).153
     Susanna, gift første gang med Kristian Friis, toller i Kristiansund som døde i 1730. Andre gang gift med Marcus Nissen, kjøpmann i Kristiansund.154
     ?? Er Kristian Friis identisk med den Christian Friis toller i Kristiansund der år 1720 ægter Anne Cathrine Grøn - problemet her er at Anne Grøn først dør år 1757 ??
     ?? Er hennes andre mann Marcus Nissen identisk med Marcus Nissen, f. o. 1678, sønn av Marcus Nissen og Catharina Hansdatter Jerne ??

Gift 1° 1710, Osterdalen, Hedmark256 med

Christian Friis
     Christian Friis, Tolder i Christiansund.153

Gift 2° _____154med

Marcus Nissen (Angell)
Født omkring 1678289.
     Søn af Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne.

Børn af Susanna Kaasbøl og Christian Friis:

466.229.Mille Maria Friis, d. _____
467.229.Zephora Friis
468.229.Berthe Cathrine Friis
469.229.Nicolai Christian Friis
230.88.
Else Margrete Kaasbøl
Død 1711154.
     Else Margrete Kaasböll, døde i Pesten.153
231.88.
Mille Kaasbøl
Død 1711154.
     Mille Kaasböll, døde i Pesten.153
232.88.
Elisabeth Kaasbøl
     Døde ung.154
     Elisabeth Kaasböll, død i Pesten.153
233.88.
Caspar Kaasbøl
     Døde på reise til Kina.154
     Caspar Kaasb., døde paa Reisen til China.153
234.88.
Johanna Kaasbøl
     Joh. Marie Kaasb., gift med Hr. Ole Sletting, Provst og Præst til Ejbye og Dalbye.153

Gift _____154med

Oluf Nielsen Sletting
     Sogneprest til Dalby på Sjælland. Schøllertavlen (PHT 1890) sier at han var prest i Egeby i Sjælland.154

Børn af Johanna Kaasbøl og Oluf Nielsen Sletting:

470.234.Caspar Johann Sletting
471.234.Niels Sletting
235.93.
Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.290.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.290.
     Sogneprest til Selbu.290

Gift 1° _____med

Mille Maria Friis
Død _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Datter af Christian Friis og Susanna Kaasbøl.
     Mille Maria Friis, gift med Hr. Peter Kaasböll Rosenvinge, Sognepræst til Selboe, havde 10 Børn.153

Gift 2° _____med

Anna Marie Hornemann
Født 1723290.
Begravet 11 dec. 1796, Frue kirke i Trondhjem.167,290.
     Datter af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.

[Gift 1° med Ole Alsing (1706 - 1796); Gift 2° med Peter Kaasbøll Rosenvinge (1701 - 1766); Gift 3° med Nicolai Christian Friis].

Børn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis:

472.235.Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge, f. 1740, S-Trøndelag., d. 1786, Steigen.
473.235.Eiler Hagerup Rosenvinge, f. 1742, S-Trøndelag., d. 1805, Bergen.
474.235.Susanne Kaasbøl Rosenvinge, f. _____, d. før 1778, Bodøgård.
475.235.Christopher Schøller Rosenvinge, f. _____, d. 1778, Bodøgård.
476.235.Jacob Friis Rosenvinge, f. _____
477.235.Petter Kaasbøl Rosenvinge, f. _____
478.235.Karen Schøller Rosenvinge, f. _____, d. før 1778, Bodøgård.
479.235.Gunhild Katrine Rosenvinge, f. 1743, S-Trøndelag.
480.235.Sophia Helena Rosenvinge, f. 1748, S-Trøndelag.

Børn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Anna Marie Hornemann:

481.235.Petternille Sophie Rosenvinge, f. _____
236.93.
Eiler Schøller Rosenvinge
Født 12 jun. 1703, Skotnes, Buksnes..
Død 2 apr. 1776.
     Sogneprest til Frosta.

Gift 1° 1733 med

Elen Junghans
Født 1715.
Død 19 jan. 1753.
     Datter af Henning Junghans og Anna Meldal.

Gift 2° 11 jul. 1753 med

Karen Margrethe Coldevin
Født 6 dec. 1729.
Død 9 feb. 1815.
     Datter af Jørgen Isachsen Coldevin og Ellen Carstensen Horneman.
237.95.
Margrethe Hansdatter Jespersen
Død før 1704159.
238.95.
Jesper Hansen Reichardt
Født 1705159.
Død 26 sep. 1752, Trankebar.159.
     Stilling: Kommandørkaptajn159

Gift _____med

Margrethe Marie Berg
Født 5 feb. 1715, Jylland.159.
Død 26 dec. 1781159.

Børn af Jesper Hansen Reichardt og Margrethe Marie Berg:

482.238.Marie Bolette Richert, f. 1741, København., d. 1765, Bækkeskov.
239.96.
Margretha Jacobsdatter Richert
Født omkring 1678159.
Død 25 nov. 1749291,159,160.

Gift _____209med

Claus Olsen Parelius
Død 1722160.
     Søn af Ole (Oluf) Jensen Parelius og Maren Nielsdatter (Balg el. Balle).
     Stilling: Sogneprest til Sparboen.
     Blev 1696 pers. Capellan hos Faderen, ordineret 11 Decbr. s. A., og 1701 Sognepræst til Sparboen. Døde 1722160

Børn af Margretha Jacobsdatter Richert og Claus Olsen Parelius:

483.239.Maren Clausdatter Parelius
484.239.Olava Clausdatter Parelius
240.96.
Jonas Richert
Død 9 jul. 1737159.
     Sorenskriver i Inderøen.159
241.96.
Christian Jørgen Richert
Født 1686159.
Død mai 1746, Kolvereid.159.
242.97.
Margrethe Lorentzdatter Angell
Født 22 mai 1672292.
Død 4 feb. 1773293,292.

Gift 17 jan. 1688167 med

Christian Frost
Født 22 mar. 1651292.
Død 19 aug. 1702294,292.
     Kjøbmand i Trondhjem.

Børn af Margrethe Lorentzdatter Angell og Christian Frost:

485.242.Abel Margrete Frost, f. 1688, d. 1759, Røros.
486.242.Inger Marie Frost, f. 1690, d. 1764
487.242.Anna Catharina Frost
488.242.Boletta Frost, f. 1699, d. 1761
243.97.
Jochum Lorentzen Angell
Født omkring 1674295.
     Magister.272
     Sogneprest til Røros.296

Gift 11 jan. 1702297 med

Maren Collin
Født 1681297.
Død 1755297.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Jochum Lorentzen Angell og Maren Collin:

489.243.Peter Albrecht Angel, f. 1719, d. 1785
244.97.
Jesper Lorentzen Angell
Født omkring 1677295.
245.97.
Anne Cathrine Lorentzdatter Angell
Født 1677298,295,169.
246.97.
Thomas (Jonas) Lorentzen Angell
Født omkring 1680299,295,169.
     I skiftet efter moren Abel Jespersdatter nevnes en sønn Thomas, født o. 1680, og i skiftet efter faren Lorentz Angell nevnes en anden sønn Jonas, født o. 1680. Thomas er ikke nevnt i skiftet efter faren, og ligeledes er Jonas ikke nevnt i skiftet efter moren. Der må sannsynligvis være tale om en og samme person.
247.97.
Rebecha Lorentzdatter Angell
Født 15 nov. 1681182.
Død 1735182.

Gift 10 apr. 1704182 med

Anders Pedersen Dass
Født 1675300.
Død jul. 1736, Alstahaug.301.
     Søn af Peder Pettersen Dass og Margrethe Andersdatter.
     Sogneprest i Alstahaug etter faren i tiden 1704-1736. Hans skifte er innteresant fordi at han etterlot seg et meget omfattende bibliotek.182

Børn af Rebecha Lorentzdatter Angell og Anders Pedersen Dass:

490.247.Petter Christian Dass, f. 1705
491.247.Lorentz Andersen Dass, f. 1707, d. 1745, Trondenes.
492.247.Petter Dass, f. 1708, d. 1768
493.247.Albert Christian Dass, f. 1709, d. 1794
494.247.Abel Margrethe Dass, f. 1711, d. 1791
495.247.Anders Dass, f. 1712
496.247.Elisabeth Marie Dass, f. 1715
497.247.Jacob Wilhelm Dass, f. 1719, d. 1749
498.247.Anna Cathrine Dass, f. 1722
499.247.Bolette Dass, f. 1724
248.98.
Abel Pedersdatter Hanning
     Døde ugift.302
     Abel, døde ugift.171
249.98.
Margrethe Hanning
Født omkring 1672170.
Død mar. 1701, Sogndal i Sogn.170.

Gift _____med

Søfren Andersen Heiberg
Født 1657170.
Død 1713170.
     Søn af Anders Søfrensen og Maren Giertsdatter.
     Kapellan, Sognepræst til Sogndal i Sogn.170
     Søfren Andersen Heiberg synes først å ha optatt slektsnavnet [Heiberg] flere år efter [broren] Giert. Under en prosess i august 1691, ..., forekommer «Giert Hejberg», som var saksøker, hele tiden under dette navn, mens det om hans eldre bror heter: «Her Søfren Andersen som er Giertes broder, war og tilstæde». Han nevnes i prosessen flere ganger, men alltid uten slektsnavnet. Dette sees han derimot å anvende da han i juli 1692 underskriver en opgave til fogden i forbindelse med kopskatten [Fogedregnskapene for Indre Sogn].303

[Gift 1° med Margrethe Hanning (omkr. 1672 - mar. 1701); Gift 2° med Birgitte Margrethe Gabrielsdatter Linde (d. 7 sep. 1713)].

Børn af Margrethe Hanning og Søfren Andersen Heiberg:

500.249.Peder Sørensen Heiberg, f. 1694, Sogndal prestegaard, d. 1775
501.249.Anders Sørensen Heiberg, f. 1696, Sogndal prestegård
502.249.Anders Sørensen Heiberg, f. 1698, Sogndal prestegård
503.249.Margrete Sørensdatter Heiberg, f. 1699, Sogndal prestegaard
504.249.Jesper Sørensen Heiberg, f. 1701, Sogndal prestegaard
250.98.
Peder Pedersen Hanning
Født 1673304.
Død 1718256.
     Sognepræst til Førde 6. nov. 1700. Tre aar i huset hos sin morbroder, kgl. konfessionarius i København, dr. theol. Peder Jespersen, hvor ogsaa Peder Wessel (Tordenskjold) fra 1704-06 opholdt sig. Var student 1691.304

Gift 11 sep. 1701, Fresvik, Sogn og Fjordane256 med

Inger Jensen Bugge
Født omkring 1677, Leikanger, Sogn og Fjordane256.
Begravet 20 mar. 1749, Førde, Sogn og Fjordane256.
     Datter af Jens Samuelsen Bugge og Christine Dorothea Schjelderup.
     Hr. Peder Hanning efterlattes enke.254

Børn af Peder Pedersen Hanning og Inger Jensen Bugge:

505.250.Peder Pedersen Hanning, f. 1707, d. 1747
506.250.Margrethe Pedersdatter Hanning
251.101.
Petronelle Arctander
     En datter av Judith de Crequi dit la Roche, sannsynligvis med Arctander i Voss.305

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 1692141, døbt 19 jun. 1692, Stod141.
Død 1751306.
     Søn af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.306

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Petronelle Arctander og Peder Jeremiassen Hass Borch:

507.251.Peder Scavenius Borch, f. 1723
508.251.Sofia Katarina Borch, f. 1725
252.105.
Maren Maria Wirthmann
Født 22 okt. 1696307.
Død 27 aug. 1725, Nippelberg307.

Gift 1716308 med

Hjeronimus Brüghmann
Født 24 dec. 1686307.
Død 17 jan. 1758, Hestad i Herøy307,308.
     Søn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Anne Hansdatter Klæboe.
     Han syntes å være meget allsidig annlagt og overtok i sin tid de forskjelligste verv. Formentlig fikk han hjemme en god utdannelse. I 1703, 17½ år gammel kom han til Trondheim til sin fetter Alexander Brüghmann, hvor han unner denne ble ansatt til å ta seg av forrentningen, under fetterens Oslo-opphold. Han kalles fra 1724, lensmann, og var som sådan konstitueret til å møte på tinget istedet for fogden.307
     Ved skiftet 10. dec. 1742 etter sin mors søster Karen Klæboe, bodde han på Hestad i Herøy.309
     Skifte 22 jul. 1758310,309.

[Gift 1° 1716 med Maren Maria Wirthmann (22 okt. 1696 - 27 aug. 1725); Gift 2° 24 jul. 1726 med Magdalene Sophia Brun (1683 - 1773)].

Børn af Maren Maria Wirthmann og Hjeronimus Brüghmann:

509.252.Petter Ulrich Brüghmann, f. 1717, Brønnøy, d. 1776, Handelsstedet Grøtøen
510.252.Sten Wirthmann Brüghmann, f. 1718, Nippelberg, d. 1785, Bergen
511.252.Andreas Brüghmann, f. 1720, d. 1737
512.252.Humphred Brüghmann, f. 1721, d. 1771
513.252.Johan Brüghmann, f. 1723, d. 1803
253.107.
Lars Pedersen Dass
Født 1674300.
Død 1691, Bergen.182.
     Døde som student i Bergen i 1691. [S.T.Dahl skriver at han er født ca. 1685, hvilket passer dårligt med at han sammested skriver han døde 1691].182
254.107.
Anders Pedersen Dass
Født 1675300.
Død jul. 1736, Alstahaug.301.
     Sogneprest i Alstahaug etter faren i tiden 1704-1736. Hans skifte er innteresant fordi at han etterlot seg et meget omfattende bibliotek.182

Gift 10 apr. 1704182 med

Rebecha Lorentzdatter Angell
Født 15 nov. 1681182.
Død 1735182.
     Datter af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.

Børn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell er vist under Rebecha Lorentzdatter Angell (nr. 247).

255.109.
Jacob (Benjaminsen?) Dass
Født før 1685311.
     Jakob skal være født i slutten av 1670-årene og kom til Helgeland en gang mellom 1701 og 1703. Han var eldste sønn av Bergens-borgeren Benjamin Pettersen Dass (1654?-1703), som igjen var yngste bror av dikterpresten Petter Dass.312
     Jakob er ikke nevnt i skiftet etter sin far og heller ikke er han arving etter sin halvbror Petter Benjaminsen Dass. Dette viser at Jakob i virkeligheten må være født utenfor ekteskap. Så er det spørgsmålet om hvem som var hans mor.312
     Jakobs mor kan faktisk påvises i en kilde. I et skifte i Bjugn, holdt 15. april 1712 etter Henrik Caspersen Glasin, nevnes blant arvingene avdøde Gjertrud von Krogh, som har etterlatt seg barna Jakob Benjaminsen Dass og Dorte Pedersdatter. Jakob innføres først som Benjamin Dass i innledningen, men kalles i utlodningen Jakob Benjaminsen Dass. I skiftedesignasjonene for Fosen 1711-14 (i Trondheims amts arkiv) oppgis arvingen Jacob Benjaminsen Dass å bo på Helgeland, og hans søster Dorte Pedersdatter i Trondheim.312
     Bodde på Skar i Herøy.95

Gift 8 mar. 1705313 med

Maria Volqvartz
Født omkring 1683314,149.
     Datter af Carsten Volqvartz og Kirsten Markusdatter Angell.
     Jacob Benjaminsen Dass gift med Maria Volkvarts, en søster av dikteren Markus Volkvarts.95

Børn af Jacob (Benjaminsen?) Dass og Maria Volqvartz:

514.255.Benjamin Jacobsen Dass, f. 1706, d. 1775
515.255.Peter Jacobsen Dass, f. omkr. 1705, d. omkr. 1769
516.255.Judithe Jacobsdatter (Dass)
256.109.
Petter Benjaminsøn Dass
Født _____, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1715.
     Skifte 20 dec. 1715, Aakervik [Åkvik], Dønna.315Arvinger: Judith Angel, hans mor, formynder Rasmus Angel; Kirsten Dass, Maren Dass og Ane Dass, hans søstre; Benjamin Angel, Morten Angel, Albert Angel, Carsten Angel og Peter Angel, hans halvbrødre; Maria Angel og Judithe Angel, hans halvsøstre..
257.109.
Kjerstin Bejaminsdatter Dass
Død før 1795316.

Gift 1719213 med

Lars Andersen Riber
     Lars Pedersen Riber. Handelsmand paa Husby i Næsne (gift 3 gange).317
     W.Brandt "Slægten Benkestok" kaller ham for Lars PEDERSEN Riber, men i flere samtidige skifter kalles han Lars ANDERSEN Riber, hvilket må være det korrekte.

[Gift 1° med _____; Gift 2° 1719 med Kjerstin Bejaminsdatter Dass (d. før 1795); Gift 3° med Aarsille Catharina Todal (d. omkr. 1778)].
258.109.
Maren Benjaminsdatter Dass
Født 1700, Åkvik, Dønnes..
Død før 1795318.

Gift 1° _____med

Ole Henriksen Walnum
Født omkring 1685, Trondheim..
Død 1739, på reise til Bergen..
     Søn af Henrich Erichsen Walnum og Birgitte (Berit) Christophersdatter.
     Ole Walnum's første hustru skal vistnok være Birgitte Henriksdatter Møller.
     Skifte 1737, Lovøen/Løvøen, Herøy.319Ole Walnum, død i Bergen. Maren Dass, ektefelle. Barn i 1. ekt. Henrik Møller Olsen Walnum, 20 år; Anders Olsen Walnum, 18 år; Birgitha Martha Olsdatter Walnum, 22 år. I 2. ekt: Benjamin Dass Walnum, 11 år; Birgitha Maria Olsdatter Walnum, 4 år..

[Gift 1° med Birgitte Maria Henrichsdatter Møller (omkr. 1686 - 1720); Gift 2° med Maren Benjaminsdatter Dass (1700 - før 1795)].

Gift 2° _____320med

Svend Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.

Børn af Maren Benjaminsdatter Dass og Ole Henriksen Walnum:

517.258.Benjamin Dass Walnum, f. omkr. 1726, d. før 1795
518.258.Birgitte Maria Walnum, f. omkr. 1733
259.109.
Anne Benjaminsdatter Dass
     Er ved moderens skifte 1746 ikke gift.321
     Er ikke nevnt i skiftet 1795 etter halvsøsteren Judithe Angell.322
260.110.
Else Marie Greger

Gift _____95med

Peder Rasmussen
     Handelsborger.183
     Hans barn med Else Marie Greger tok sin mors slektsnavn Greger.183

Børn af Else Marie Greger og Peder Rasmussen:

519.260.Jonas Pedersen Greger
520.260.Nicolai Pedersen Greger
521.260.Maren Pedersdatter Greger, f. 1715, Nordland., d. 1781, Nordland.
522.260.Abel Margrethe Greger, d. 1741
523.260.Peder Pedersen Greger
524.260.Svend Pedersen Greger
261.113.
Morten Pettersen Falch
Født 1711195.
     Husmann på Svines. 8 barn.323

Gift _____med

Beret Enge

Børn af Morten Pettersen Falch og Beret Enge:

525.261.Peter Mortensen Falch
262.114.
Jens Jacob Falch
Død før 1739191.
     Gift og hadde barn.191
263.114.
Hjeronimus Bryghmann Falch
Død 1769, Bergen.191.
     Tok borgerskap i Bergen 1739. Han var gift og hadde flere barn.191
264.115.
Aarsille Marie Pedersdatter Falch
Død 1749, Sømnes gård.324.

Gift 11 feb. 1739, Tjøtta, i Peder Jacobsen Falchs hjem.324 med

Østen Angell
Født 1711, Trondheim.324.
Død 1793, Sømnes.324.
     Fetter til legatstifteren Thomas Angell.324
     Alt i 1733 var han kommet til Tjøtta der vi finner han som fadder og forlover. Foruten å være en driftig handelsmann, var han også en god selvlærd jurist. Han kjøpte opp det av jordegods han kom over, og eide ikke mindre enn 33 gårdsbruk i Bindalen, 50 gårdsbruk i Sør-Sømna og 40 gårdsbruk i Velfjorden. I sin tid førte han utallige prosesser med godseier Johan Hvid, Vevelstad om rettighetene til sine eiendommer. Han var aristokrat, nærmest umenneskelig disiplinær, og bøndene i Sømna måtte ta hatten av med det samme de fikk øye på gården og nærmet seg den. Barna fikk en streng oppdragelse i heimen, og døtrene måtte i andres påhør tilsnakke sin søster med «jomfru søster».324
     Etter 10 års ekteskap døde Aarsille, og hennes søster, Rebecca Pedersdatter Falch, gift på Visksjøen, var til stor hjelp for barna.325
     Sømnes gård hadde sin første storhetstid under Østen Angell, som kom dit rundt 1739. Gården fødde 5-6 hester 40 melkekyr og 20-30 sauer og like mange geiter. På gården fantes også et spritbrenneri.325

[Gift 1° 11 feb. 1739 med Aarsille Marie Pedersdatter Falch (d. 1749); Gift 2° med Else Marie Nicolaisdatter Greger].

Børn af Aarsille Marie Pedersdatter Falch og Østen Angell:

526.264.Jørgen Sverdrup Angell, f. 1740
527.264.Else Margrethe Angell, f. 1741, d. 1821
528.264.Lorentz Andreas Angell, f. 1743, d. 1806
529.264.Inger Maria Angell, f. 1744
530.264.Peder Angell, d. 1749
265.115.
Rebecha Pedersdatter Falch
Født 1720325.
Død 15 jan. 1800, Viksjøen i Sømna.325.
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.325

Gift _____, Ægteskabsbevilling? - begge i 3die led beslægtet.med

Andreas Hansen Falch
Død 18 nov. 1799325.
     Søn af Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener.
     Andreas Hansen Falch drev borgerleiet Viksjøen i Sømna. Det blev senere overtatt av hustruen Rebeccas brorsønn Nicolai Andersen fra Tro, sønn av Anders Pedersen Falch.325
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.325
266.115.
Jacob Pedersen Falch
Født 1718325.
     Må være død som barn eller ungdom.325
267.115.
Peter Pedersen Falch
Født omkring 1721325.
Død 1795325.
     Omtrent 1750 flyttet han og hustru til Bærøy i Tjøtta, der han kom i besittelse av Bærøy gård.325

Gift 1750326 med

Lucia Henriksdatter Smith
Født 1716326.
Død 1788326.

Børn af Peter Pedersen Falch og Lucia Henriksdatter Smith:

531.267.Peder Petersen Falch, f. 1751
532.267.Dorthea Petersdatter Falch, f. 1762, Bærøy., d. 1834, Waag i Vevelstad.
533.267.Rebecca Petersdatter Falch, f. 1764, d. 1840
534.267.Jacob Petersen Falch, f. 1779, d. 1841
535.267._____
536.267._____
268.115.
Anders (Andreas) Pedersen Falch
     Anders vil bli stående uten data da vi ikke finner han innført i kirkebøkene som døpt eller som død i det gamle Alstahaug prestegjeld. Trolig ble han født før 1716 og døde før år 1800.327
     I midten av 1730-åra flyttet Anders fra farsheimen på Tjøtta gård og til Nordbostad gård, Mindland der han i følge opplysninger, var bonde.327
     Anders Pedersen Falch var lensmann i Tjøtta fra 1743. I 1765 sluttet han og reiste fra Nordbostad (reiste muligens først i 1768).327
     I følge skiftet etter moren, Inger Svendsdatter, som sluttet 16. mai 1768, fikk Anders gården Halsen (i Tjøtta), i arv. Etter farens død 1771 ble jordegodset på Løføylandet igjen oppdelt. Anders bosatte seg på gården Haugen.328
     De økonomiske forhold var ikke de beste og Anders pantsatte gården Haugen ½ vog landsskyld til Nils Frantzen Vinter på Vevelstad for 24 riksdaler. Senere, 12 år etter, pantsatte han også resten av gården og innboet til samme person. Anders maktet aldri selv å innløse panteobligasjonen, men det gjorde hans sønn, Ole Andersen Falch, 4. februar 1788 og slektens stolthet og ry var reddet.329

Gift 1° 29 dec. 1735, Mindland gård i Nordbostad.330,327 med

Lucia Olsdatter
Død 28 dec. 1740327.
     Datter af Ole Olsen og Anne Paulsdatter.
     Fra Øyan, Sømna. Lucia var allerede i 1728 kommet til Tjøtta hvor vi finner henne oppført som fadder.327
     Skifte 1740, Nordbostad, Tjøtta197Avdøde Lucia Olsdatter. Arvinger: ektefelle Anders Pedersen Falch; bror Ole Olsen, Øien i Sørsem; bror Poul Olsen, Baustad i Sørsem; bror Jens Olsen, Wiig i Sørsem; avdøde bror Joen Olsen's barn Anne Joensdatter og Marithe Joensdatter; avdøde søster i Bergen Anna Olsdatters barn Ole Nielsen, Vægøen..

Gift 2° _____med

Margrethe Nielsdatter (Winther?)
Død omkring 1759.
     Skifte 1759, Nordbostad, Tjøtta197Avdøde Margrethe Nielsdatter. Arvinger: ektefelle Anders Pedersen Falch; sønn Peder Andersen Falch, 15 år; sønn Nicolai Andersen Falch, 13 år; datter Lucia Andersdatter Falch, 14 år; datter Inger Andersdatter Falch, 11 år..

Gift 3° 1754327 med

Olava Olsdatter Walseth (Wahl?)
Født 1728327.
Død 1786327.
     Skifte 1787, Haugen, Tjøtta331Avdøde Olava Olsdatter Wahlset. Arvinger: ektefelle Anders Falch, sønn Ole Falch, sønn Østen Angell Andersen Falch, 13 år og datter Margrethe Andersdatter Falch, 21 år..

Børn af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margrethe Nielsdatter (Winther?):

537.268.Peder Andersen Falch, f. 1742, Nordbostad., d. 1778, Tro.
538.268.Lucie Andersdatter Falch, f. 1744, Nordbostad., d. 1799, Alstahaug.
539.268.Nicolai Andersen Falch, f. 1746, Nordbostad., d. _____
540.268.Inger Andersdatter Falch, f. 1748, Nordbostad., d. _____

Børn af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Olava Olsdatter Walseth (Wahl?):

541.268.Ole Andersen Falch, f. 1760, Nordbostad., d. 1790, Haugen.
542.268.Aarsille Rebecha Andersdatter Falch, f. 1762, Nordbostad., d. før 1800
543.268.Margarethe Andersdatter Falch, f. 1766, Nordbostad., d. 1828
544.268.Anders Andersen Falch, f. 1770, Haugen., d. 1783
545.268.Østen Angell Andersen Falch, f. 1773, Haugen., d. 1816, Øksningen.
269.115.
Jens Pedersen Falch
Født 1728332.
Død mai 1772332, begravet 16 mai 1772332.
     Han drev først en tredjedel av gården Tjøtta, men etter at Brodkorb'ene overtok gården ved kjøp i 1768, flyttet Jens fra Tjøtta til Halsan, der han døde 4 år etter i en alder av 44 år. Han etterlot seg mindreårige barn, og da mora også døde kort tid etter, ble barna satt bort til nære slektninger, blant annet på Dønna og Herøy.332

Gift _____med

Kjersten Kristensdatter
     Fra Steigen.323

Børn af Jens Pedersen Falch og Kjersten Kristensdatter:

546.269.Peter Lorentz Falch, f. 1759, d. 1806
270.116.
Jørgen Jensen Hass
Født omkring 1710333.
Død omkring 1754333.
     Stilling: Skipper333

Gift _____med

Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel334.
     Datter af Willatz Jensen Bing og Magdalena Susanna Lund.

Børn af Jørgen Jensen Hass og Anna Sophie Bing:

547.270.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
548.270.Jens Jørgensen Hass
549.270.Margrethe Falch Hass
271.116.
Jacob Jensen Hass
272.116.
Hans Aars Hass
Død før 1775.

Børn af Hans Aars Hass og _____:

550.272.Hans Hass, f. omkr. 1760
551.272.Margrethe Hansdatter Hass
273.116.
Peter Jensen Hass
274.116.
Jeremias Jensen Hass
275.116.
Aaselle Jensdatter Hass
     Er ved moderens skifte år 1775 gift med Andreas Dass, Sæve i Nummedal. ? GÆT - Andreas Dass i Nummedal identisk med Andreas Matthias Dass født 1739 i Trondenes ?
276.116.
Marithe Jensdatter Hass

Gift _____med

Joen Christensen
277.116.
Karen Maria Petersdatter
Født 1729195.
278.116.
Anne Petersdatter
Født 1733195.
279.116.
Jens Petersen
Født 1735195.
280.120.
Maren Nilsdatter Parelius
Født 2 sep. 1694207.
Død 11 apr. 1751335.

Gift _____med

Johan Morsing
Født omkring 1681336,277.
Død 1755277.
     Søn af Christen Povelsen (Morsing) og Ellen Johansdatter.
     Stilling: Sogneprest til Næsset207.
281.120.
Peder Nielsen Parelius
Født omkring 1697337,338.
Død før 1722.
     Er ikke nevnt i faderens skifte 1722.338
282.120.
Ellen Margrethe Nilsdatter Parelius
Født omkring 1698335.

Gift _____med

Mentz Johan(sen) Klæboe
Født omkring 1688339.
Død før 1752.
     Søn af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).
     Handelsmann på Vikholmen i Nesna. Kalles sl Ments Klæboe i 1752.180
283.120.
Ole Nilsen Parelius
Født omkring 1698340,180.
     Stilling: Student207
     Parelius [NST 14] sier at han levde i 1752. Var i 1723 skolemester hos Hr Stub i Skjerstad.180
284.120.
Bergitte Christiane Nilsdatter Parelius
Født omkring 1700335.
Død 1766, Stensø, Helgeland.341,335,207.
285.120.
Bolleta (Bodil) Nielsdatter Parelius
Født omkring 1702335.
     Levde i 1722 [skifte etter farem], men ikke i 1752 [skifte etter moren].180
286.120.
Lars Nielsen Parelius
Født omkring 1703335.
     Var i lære som barber i Bergen.180
287.120.
Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius
Født omkring 1705335.
Død 1750, Meløy.335.
     Skifte 1750, Meløen, Meløy.342.

Gift 1726180 med

Ole Jonsen
Født 1678343.
Død 1747343.
     Skifte 1748, Meløen, Meløy.344.

Børn af Anna Elisabeth Nielsdatter Parelius og Ole Jonsen:

552.287.Sara Marie Olsdatter Parelius, f. 1725, d. 1813
553.287.Peder (Peter) Olsen (Parelius), f. 1732, Meløen., d. 1817
554.287.Karen Andrea Olsdatter Parelius, f. 1735, Meløen., d. 1777, Meløen.
555.287.Anna Elisabeth Olsdatter Parelius, f. 1735, d. eft. 1816
288.120.
Andrea (Anne) Marie Nilsdatter Parelius
Født omkring 1710207.
Død 1731, 20½ Aar gl.207.
289.120.
Nicolaus Andreas Parelius
Født omkring 1712335.
     Et av Anna Elisabeth Falcks barn i hendes ekteskap med Nils Olsen Parelius var Nicolaus Andreas Parelius. Den 21. juli 1756 ble det avholdt en særskilt skiftesamling på Nærøy prestegård i anledning ham. Saken var at sønnen, som på den tid oppholdt seg i Wien, var «henfalden til den Papistiske Religion». Dokumentasjonen for dette var et brev datert 22. februar 1755 stilet til «Hr. Sal. Raadmand Frantz Hammer i Trondhjem», skrevet av «Cancelli- og Legations Secretaire Fridrich Christian Gallenkamp», som var ansatt hos «Hr. Etatsraad og Ridder af Dannebrog Hr. Baron Johan Fridrich Bachhof von Echt». Ifølge Christian V's Norske Lov het det at «Ingen/ i hvem det og være kand/ som overbevisis at være affalden til den Papistiske Religion/ maa tage nogen Arv/ men den skal være forfalden til hans næste Slegt og Arvinger». Arven måtte derfor fordeles på hans søsken.345
290.120.
Sara Cathrine Nielsdatter Parelius
Født omkring 1714335.

Gift _____med

Fredrik Christian Dahl
     På Gjørv i Inderøy.338
291.121.
Lars Peter Hansen Falch
     Oppholder sig 1752 [morens skifte] i Fredrikshald.346
292.121.
Josefine Mortine Hansdatter Falch
Født omkring 1719347.
     Er ikke gift ved morens skifte i 1752.348
293.121.
Svend Hansen Falch
     Oppholder sig 1752 [morens skifte] på Seierstad i Fosnes.346

Gift _____med

Martha Hansdatter Lind
Født 1725, Bjørøy gård i Flatanger, Fosnes, Nord Trøndelag.349.

Børn af Svend Hansen Falch og Martha Hansdatter Lind:

556.293.Jonas (Svendsen) Falch, f. 1762, d. 1830
294.121.
Andreas Hansen Falch
Død 18 nov. 1799325.
     Andreas Hansen Falch drev borgerleiet Viksjøen i Sømna. Det blev senere overtatt av hustruen Rebeccas brorsønn Nicolai Andersen fra Tro, sønn av Anders Pedersen Falch.325
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.325

Gift _____, Ægteskabsbevilling? - begge i 3die led beslægtet.med

Rebecha Pedersdatter Falch
Født 1720325.
Død 15 jan. 1800, Viksjøen i Sømna.325.
     Datter af Peder Jacobsen Falch og Inger Hansdatter (Svendsdatter?).
     Alt i 1777 satte Andreas og Rebecca opp testamente der det hette at den som levde lengst, skulle arve den andre ektefelle, og i dette tilfelle var det Rebecca.325
295.121.
Elen (Elin) Hansdatter Falch

Gift før 1752346 med

Peder Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Bardal i Nesna (1752).346

Børn af Elen (Elin) Hansdatter Falch og Peder Pedersen Greger:

557.295.Inger Falch
296.121.
Else Hansdatter Falch
Død før 1752350.

Gift _____346med

Claus Joensen
     Finnegaard i Numedahlen (1752).351
297.121.
Anna Bergitte Hansdatter Falch

Gift før 1752346 med

Henrich Bruun
     Gildeskål (1752).346
298.121.
Aaselle Cathrina Hansdatter Falch

Gift før 1752348 med

Jonas Pedersen Greger
     Søn af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Stensjøen (1752).348

Børn af Aaselle Cathrina Hansdatter Falch og Jonas Pedersen Greger:

558.298.Else Marie Greger, f. 1746, d. 1812
559.298.Hans Falch Greger
560.298.Peter Hendrich Greger, f. omkr. 1753
561.298.Maren Johanna Greger, f. omkr. 1761
562.298.Nicolai Thomas Greger, f. omkr. 1764
299.121.
Christiana Hansdatter Falch
Født omkring 1726352.
     Er ikke gift ved morens skifte i 1752.348
300.123.
Johan Falck
Født omkring 1708353.
Død 12 feb. 1758, på vei til Volda.353.
     Johan Falck ble student fra Trondheim i 1726. Forsøkte seg til teologisk eksamen 9. mar. 1728, men ble rejicert, 2. juni 1728 fikk han eksamen med non contemnendum, til praktisk eksamen 23. s.m. fikk han haud. Han ble samme år av Misjonskollegiet anbefalt til biskop Hagerup og i 1729 ansatt som misjonær i Vest-Finnmark. Ble ordinert i Kjelvik 23. mai 1734, sogneprest i Ås 24. mar. 1752 og avla ed som sådan 4. okt. 1752 i Oslo. Ved kgl. res. fikk han i 1757 tillatelse til å bytte kall med sognepresten i Volda, men døde underveis til dette kall. Han var meget dyktig i samisk, og det var visstnok han som kom med forslag til Misjonskollegiet om at geistligheten i misjonsdistriktene skulle tale på samisk. Han var en gudfryktig og rettsindig mann.353
     7 barn. Se Gudrun Johson Høibo's bog om slægten Falk.

Gift 1735353 med

Isabella Margrethe Scheen
Født omkring 1702.
Begravet 30 okt. 1762, Tønsberg.354,353.
     Datter af Thomas Scheen og Lisbeth Brandahl.
301.123.
Melchior Falch
     Se efterslægt i Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener/Falk/Falch.
302.125.
Peder Jonassen (Falch)
Født 1701213.
303.125.
Kirsten Jonasdatter Falch
Født efter 1701213.
Død omkring 1769.
     Hvis sønnen Peder, er identisk med den Peder Kristensen Falk, der findes på Skog, Ibestad i Astafjord, må hun nok antages at være en del år yngre. Peder Falk er iflg. Astafjord bygdebok født 1746, af forældre Kristen Ingebrigtsen og Kirsten JOHNSDATTER.
     Skifte 1769, Ytre Øksningen, Herøy.355Christen Ingebrigtsen, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Skipper Ingebrigt Christensen, Bredstrand; Skipper Jonas Christensen Falch, Sortland; Peder Christensen, hjemme; Lorentz Christensen Falch, 28 år, Sund i Lofoten; Elisabeth Christensdatter Falch, gift med Niels Nielsen, Ytre Øksningan; Christiana Christensdatter Falch, 30 år, tj. hos Isach Grønbech, Vesteraalen..

Gift 1 jan. 1727213 med

Christen Ingebrigtsen
Død omkring 1770.
     Skipper i Øksningen. 8 barn.323
     Skifte 1770, Ytre Øksningen, Herøy.356Ingen ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Skipper Ingebrigt Christensen, Bredstrand; Skipper Jonas Christensen Falch, Sortland; Peder Christensen; Lorentz Sverdrup Christensen, Sund i Vesteraalen; Lisbeth Christensdatter Falch, gift med Niels Nielsen, Øksningan; Christiana Christensdatter, 30 år, tj. hos broderen Jonas..

Børn af Kirsten Jonasdatter Falch og Christen Ingebrigtsen:

563.303.Ingebrigt Christensen
564.303.Jonas Christensen Falch, f. omkr. 1734, d. 1781
565.303.Elisabeth (Lisbeth) Christensdatter Falch
566.303.Peder Kristensen Falk, f. omkr. 1740, d. 1796
567.303.Christiana Christensdatter Falch, f. omkr. 1740
568.303.Lorentz Sverdrup Christensen Falch, f. omkr. 1741
304.125.
Jens Jonasen (Falch)
Født omkring 1708213.
Død aug. 1756, Vandve, Herøy, Dønna.357.
     Skifte 1757, Vandve/Vanved, Herøy.358Helle Cathrina Augustinusdatter, ektefelle. Barna oppført i følgende rekkefølge: Jonas Jensen, 20 år; Augustinus Jensen, 19 år; Christina Jensdatter; Ane Margrethe Jensdatter; Pernille Jensdatter; Else Cathrina Jensdatter. Verge for de tre minste pikebarnene Christen Ingebrigtsen, Øksningan..

Gift 1 nov. 1733, Herøy.357 med

Helle Catharine Tønder
Født 1709, Vandve, Herøy, Dønna.357.
Død efter 1757357.
     Datter af Augustinus Olsen og Christiana Olufsdatter Tønder.

[Gift 1° 1 nov. 1733 med Jens Jonasen (Falch) (omkr. 1708 - aug. 1756); Gift 2° med Daniel Jenssen].

Børn af Jens Jonasen (Falch) og Helle Catharine Tønder:

569.304.Christina Charlotta Jensdatter
570.304.Jonas Jensen, f. omkr. 1737
571.304.Augustinus Jensen, f. omkr. 1738, d. omkr. 1803, Dønna.
572.304.Anne Margrethe Jensdatter
573.304.Pernille Jensdatter
574.304.Else Cathrina Jensdatter
305.125.
Christen Jonassen (Falch)
Født 1708213.
Død omkring 1749.
     Oppholder sig 1737 [farens skifte] på Skar i Herøy.359
     Skifte 1749, Skar, Herøy.360Judith Jacobsdatter oppført som ektefelle. Barna er oppført i følgende rekkefølge: Jonas, 8 år; Christen, 6 år; Kierstina, 12 år; Maria, 7 år; Anne, 3 år; Judith, ½ år..

Gift _____360med

Judithe Jacobsdatter (Dass)
     Datter af Jacob (Benjaminsen?) Dass og Maria Volqvartz.
     Sannsynligvis datter av lensmann Jacob Dass og Maria Volqvartz.

Børn af Christen Jonassen (Falch) og Judithe Jacobsdatter (Dass):

575.305.Kierstina Christensdatter, f. omkr. 1737
576.305.Jonas Christensen, f. omkr. 1741
577.305.Maria Christensdatter, f. omkr. 1742
578.305.Christen Christensen, f. omkr. 1743
579.305.Anne Christensdatter, f. omkr. 1746
580.305.Judith Christensdatter, f. omkr. 1749
306.125.
Petter Jonassen (Falch)
Født omkring 1712361,362,213.
307.129.
Alexander Andersen Gyth
Født 1714213,362.
Død 1794363.
     Lensmann i Alstahaug. Eier av Belsvåg gård.364

Gift _____365med

Elen Maria Pettersdatter (Winther)
Født 1719366.
     Datter af Petter Frantzen og Anne Larsdatter (Falch?).
     Alexander Gyths hustru Elen Maria Pedersdatter må være identisk med Petter Frantzens datter af samme navn.

Børn af Alexander Andersen Gyth og Elen Maria Pettersdatter (Winther):

581.307.Margrethe Alexandersdatter Gyth, f. 1745
582.307.Abel Margrethe Gyth, f. 1756, d. 1818
308.129.
Peder Broch Andersen Gyth
Født 1719363,213.
Død 1790363.
     Skipper. Eier av Hellesvik gård i Alstahaug.363

Gift _____med

Elisabeth Svedal Eckleff
Født omkring 1711.
Død 1783.

Børn af Peder Broch Andersen Gyth og Elisabeth Svedal Eckleff:

583.308.Anders (Andreas) Pedersen Gyth, f. omkr. 1741, d. 1828, København.
584.308.Ellen Pedersdatter Gyth
585.308.Rebekka Pedersdatter Gyth
586.308.Susanne Pedersdatter Gyth
587.308.Peder Pedersen Gyth
309.129.
Maren Andersdatter Gyth
310.129.
Bereth Andersdatter Gyth
311.130.
Ole Nielsen
Født omkring 1706367,368.
Død før 1777.
     Oppholder sig 1742 [farens skifte] på/i Kobberdal.369
     Ved farens halvbror Niels Nielsens skifte 1777 på lille Stero i Nesna er Ole avgået ved døden på Horn [i Nesna?] med 2 sønner (Niels og Greis Olsen) og 3 døtre (Cornelia, Pernille og Anna Olsdatter).370

Børn af Ole Nielsen og _____:

588.311.Niels Olsen
589.311.Gregus (Greis) Olsen
590.311.Cornelia Olsdatter
591.311.Pernille Olsdatter
592.311.Anna Olsdatter
312.130.
Jens Nielsen
Født omkring 1708371,372.
Død før 1777.
     Oppholder sig 1742 [farens skifte] på/i Dønna.373
     Ved farens halvbror Niels Nielsens skifte 1777 på lille Stero i Nesna er Jens avgået ved døden på Dønlandet med sønnen Petter Jensen.374

Børn af Jens Nielsen og _____:

593.312.Peter Jensen
313.130.
Joen Nielsen
Født omkring 1711375,376.
     Oppholder sig 1742 [farens skifte] på/i Huusbye.377
     Oppholder sig 1777 [farens halvbrors skifte] på Quarøen/Kvarøen i Lurøy.378
314.130.
Petter (Peter) Nielsen
Født omkring 1713379,380.
Død efter 1792.
     Oppholder sig 1742 [farens skifte] på/i Nesna.381
     Oppholder sig 1777 [farens halvbrors skifte] på/i Nesna.382
315.130.
Kirsten Nielsdatter
Født omkring 1716383,384.
Død før 1777.
     Ugift 1742 [farens skifte].385
     Hun er ikke nevnt sammen med sine brødre i farens halvbror Niels Nielsens skifte 1777 på lille Stero i Nesna.386
316.133.
Christopher Josephsen
Født omkring 1676387,110.
Død 1749.
     Landstryger.
317.133.
Adrian Josephsen
Død før 1715110.
318.133.
Else Josephsdatter
     Nevnes i skifte etter moren Ingeborg 1689.
319.133.
Barbro Josephsdatter
     Nevnes i skifte etter moren Ingeborg 1689.
320.133.
Ingeborg Josephsdatter
     Nevnes i skifte etter moren Ingeborg 1689.
321.133.
Anne Josephsdatter
     Nevnes i skifte etter moren Ingeborg 1689.
322.133.
Inger Josephsdatter
     Nevnes i skifte etter moren Ingeborg 1689.
323.133.
Johanne Josephsdatter
     Nevnes i skifte etter moren Ingeborg 1689.
324.133.
Peder Josephsen
Født omkring 1692388,110.
     Hvis søn af Ingeborg må han være født før 1689 !.
325.137.
Gaula Adriansdatter

Gift _____224med

Johannes Pedersen
     Fugelvigen.
326.137.
Milla Adriansdatter

Gift _____224med

Jacob Andersen
     Skifte 1778, Fuglvikfjeldet, Moe.389.

Børn af Milla Adriansdatter og Jacob Andersen:

594.326.Karen Jacobsdatter, f. omkr. 1761
595.326.Marith Jacobsdatter, f. omkr. 1764
596.326.Peternille Jacobsdatter, f. omkr. 1769
597.326.Adrian Jacobsen, f. omkr. 1772
598.326.Berit Jacobsdatter, f. omkr. 1773
599.326.Anders Jacobsen, f. omkr. 1775
327.138.
Hans Sørensen Falch
     ? GÆT - Søn av Søren Jørgensen Falch ?
     Grundfjord, Helgøy (År 1814).390

Gift _____390med

Elen Eriksdatter Lind
Født omkring 1782391.
     Datter af Erich Michelsen Lind og Ane Olsdatter.
     ! GÆT - identisk med Erich Lind på Grundfjords datter av samme navn !
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.

Børn af Hans Sørensen Falch og Elen Eriksdatter Lind:

600.327.Daniel Viding (Hveding) Hansen Falch, f. 1814
328.140.
Jeremias Hemmingsen (Henningsen) Falch
Født omkring 1739392.
Begravet 1814, Helgøy kirke., 1ste Søndag efter Paaske - Ieremias Henningsen Falk, Grundfiord, 75 Aar 9 Mnd gl.390.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
     Jeremias Falch er år 1801 ugift og bosatt hos broderen Adrian på Grundfjord i Helgøy sokn, Finnmarken.393
329.140.
Søren Hemmingsen (Falch)
Født omkring 1741394.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
330.140.
Margrethe Hemmingsdatter (Henningsdatter) Falch
Født omkring 1745395.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
     Ved FT 1801 er Margrete Falch «gift for 2den gang».

Gift _____393med

Fridrich Larsen
Født omkring 1750396.
     Fridrich Larsen er år 1801 «bonde og jordmand» på Rabben gård i Karlsøy sokn, Finnmarken.393

Børn af Margrethe Hemmingsdatter (Henningsdatter) Falch og Fridrich Larsen:

601.330.Henning Falch, f. omkr. 1778
602.330.Malena Catrina Fridrichsdatter (Falch), f. omkr. 1781
603.330.Fridrich Christian Falch, f. omkr. 1786
331.140.
Adrian Hemmingsen (Henningsen) Falch
Født omkring 1751397.
     År 1769 på Grundfjord i Helgøy tinglag.
     Adrian Henningsen Falch er år 1801 «enkemand, bonde og jordmand» på Grundfjord i Helgøy sokn, Finnmarken.393
332.141.
Jon Anderssøn Falk
Født 1715398.
Død 18 jun. 1793398.
     Efterslægt - se Hemnes bygdebok.
333.141.
Berte Andersdatter
Død før 1765399.

Gift 1743220 med

Berent Christensøn
Født 1714399.
Død 1773399.
     Fikk bykselbrev (dat. 8. aug, tinglyst 15. okt. 1745) på Fuglstrand (bnr. 1, lnr. 126, Midtigarden, landskyld 1 pund 12 mark) i Hemnes.399
     Efterslægt - Se Hemnes bygdebok.
     Skifte 1773399Ved felles skifte etter Berent og Anna [?] 1773, var boets brutto 146-5-3, gjeld og avgang 219-1-5. 38 kreditorer. Sølv for 9-2-10, tinn for 5-1-1. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 3 gl. kviger, 2 dalkviger, 1 voksen okse, 1 dalokse, 2 kalver, 11 sauer, 2 lam, 5 geiter, 4 bukker..
334.142.
Jacob Monssøn
Født 1738233.
Død før 1740233.
335.142.
Jacob Monssøn
Født 1740233.
     Rørli i Hemnes.233
336.142.
Mariana Monsdatter
Født 1746233.
     Indre Dilkestad, Hemnes.233
337.142.
Berit Monsdatter
Født 1750233.
Død før 1753233.
338.144.
Nils Eriksen
Født 1716235.
     Trolig død før 1723.235
     Nevnt i morfaren Jacob Adriasens skifte år 1728.400
339.145.
Peder Monssøn
Født 1721118.
Død 1789118.
     Bruker av Nergarden på Sæteren i Hemnes, fikk bbr. 1753.118

Gift 1751118 med

Ane Andersdatter
Født 1722118.
Død efter 1772118.
340.145.
Nils Monssøn
Født 1727118.
341.146.
Jon Adriansøn
Født omkring 1722236.
Død jun. 1771401.
     Bruker av Skresletta i Hemnes fra 1769. Jon døde i juni 1771 ved vådeskudd.401

Gift 1769401 med

Elen Andersdatter
Født 1733401.
Død 1813401.

[Gift 1° 1758 med Jon Carstensøn (1721 - 1768); Gift 2° 1769 med Jon Adriansøn (omkr. 1722 - jun. 1771); Gift 3° 1772 med Nils Gabrielsøn (1732 - 1810)].

Børn af Jon Adriansøn og Elen Andersdatter:

604.341.Adriana Christine Jonsdatter, f. 1770, d. 1772
342.146.
Else Adriansdatter
Født 1723236.
Død 1742236.
343.146.
Nils Adriansøn
Født omkring 1724236.
Død 31 dec. 1770236.
     Bruker av garden Nygård på Fjelldal i Hemnes, fikk bbr. dat. 12. okt. 1758, tl. 29. okt. 1760.236

Gift 1759236 med

Berit Hansdatter
Født 1734236.
Død 1809236.
     Fra Mula i Hemnes.

[Gift 1° 1759 med Nils Adriansøn (omkr. 1724 - 31 dec. 1770); Gift 2° 1771 med Ole Torgersøn (1736 - 12 nov. 1799)].

Børn af Nils Adriansøn og Berit Hansdatter:

605.343.Else Johanna Nilsdatter, f. 1762, d. før 1817
344.146.
Johanna Maria Adriansdatter
Født 1734236.
     Ytteren bnr. 4, Nord-Rana.236
345.146.
Jacob Adriansøn
Født 1736236.
Død 1750236.
346.146.
Malene Kierstina Adriansdatter
Født 1738236.
     Nesna, prgj.236
347.148.
Jacob Hansen
Født 1729237.
Død 1742237.
348.148.
Malene Hansdatter
Født 1731237.
     Gift på Steinhaugen i Hemnes.237
349.148.
Peder Hansen
Født 1733237.
     Hauknes, Nord-Rana.237
350.148.
Berit (Beritte) Hansdatter (Falk)
Født 1735237.
Død 1804402.
     Gift på Buvik i Hemnes.237

Gift 1° 1759402 med

Henrik Henriksen
Født omkring 1727402.
Død 1775402.
     Nordstraumen, Sørreisa.402

Gift 2° 1776403 med

Henrik Jensen Qvist
Født omkring 1730, Pajala ?, Sverige.403.
Død 1815403.
     Nordstraumen, Sørreisa.403

Børn af Berit (Beritte) Hansdatter (Falk) og Henrik Jensen Qvist:

606.350.Henrik Heitmann Henriksen Qvist, f. 1779, Sørreisa.
607.350.Karen Maria Henriksdatter Qvist, f. 1781, Sørreisa.
351.148.
Nils Hansen
Født 1737237.
     Trolig utflyttet til Nesna og død der. Hans enke Maren Heitmann fra Sund ble gift i Tonsvik.237

Gift _____237med

Maren Dorothea Hansdatter Heitmann
Født 1743404.
     Datter af Hans Svendsen Heitmann og Dorothea Nilsdatter Zahl.
352.148.
Arent Hansen
Født 1738237.
Død før 1769237.
353.148.
Maren Hansdatter
Født 1739237.
Død før 1769237.
354.148.
Jacob Hansen
Født 1742237.
Død 1819237.
     Bruker av Oppigarden på Sæteren i Hemnes, fikk bbr. dat. 27. nov. 1771, tl. 20. okt. 1773.237
     Etterslekt, se Hemnes bygdebok.
355.148.
Maren Hansdatter
Født 1744237.
     (Sundsholmen ?).237
356.150.
Malene Pedersdatter
Født 1736238.
357.150.
Karen Pedersdatter
Født 1740405.
Død 1821405.
     Ved skiftet etter Karen 1821 ble odelen delt mellom hennes 11 arvinger. Hvordan og av hvem den ble innløst, er ikke kjent.405

Gift 1762405 med

Nils Jonsøn
Født 1736405.
Død 1802405.
     Bruker av garden Moan på Sund i Hemnes, fikk bbr. dat. 10. okt. 1757, tl. 10. dec. 1757.405
358.151.
Anne Cathrine Grøn
Født 31 mai 1679406,239.
Død 26 feb. 1757239.
     I 1710 [skifte etter faren?] kalles hun Hr Henrik Mecklenburgs. Hun ble senere gift med Hr Morten i Bjørnør og siste gang, ifølge Hornemann, med toller Christian Friis.243

Gift 1° _____med

Henrich Christiansen Mechlenborg
Født 8 jan. 1669, Trondhjem.407,239.
Død 13 mar. 1709, På gården Frengstad i Kvikne.239.
     Søn af Christian Jonassen Mechlenborg og Hilchen Henrichsdatter Sommerschell.
     Stilling: Sogneprest til Kvikne fra 8. mar. 1705.
     Blev cand. teol. den 25. april 1697 og i 1698 blev han adjunkt på den store latinskole i Trondhjem, under den kendte rektor, magister Anders Iversen Borck. Henrik blev senere sognepræst til Kvikne, hvilket embede han varetog til sin død den 13. mar. 1709.408

Gift 2° 1716239 med

Morten Jørgenssøn Bjørnør
Død 1718408.
     Stilling: Sognepræst til Bjørnø408.

[Gift 1° med Anne Berentsdatter; Gift 2° 1716 med Anne Cathrine Grøn (31 mai 1679 - 26 feb. 1757)].

Gift 3° 1720239 med

Christian Friis
     Stilling: Toller i Kristiansund (Lille-Fosen).

Børn af Anne Cathrine Grøn og Henrich Christiansen Mechlenborg:

608.358.Henrik Henrikssøn Mecklenborg, f. 1709, d. 1749
359.151.
Johan Hansen Grøn
Døbt 1681243.
Død 31 aug. 1728243.
     Johan, nevnt i skifte i 1710, var da prest. Ble sogneprest i Stjørdal.243
360.151.
Iverise Maria Hansdatter Grøn
Født 31 jul. 1683409.
Død 18 apr. 1773, Kristiansund.409.
     S.T.Dahl, skriver på s. 83 i "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge" at Iverisse Marie var gift med sogneprest til Leksvik Peder Simonsen Hoff (død 1704) - men på side 200 står der, med henvisning til skifte år 1710, at hun var gift med en Madts Pedersen Hoff. Kan det tænkes at Madts Pedersen Hoff hellere skal være hendes sønn end ektemann ?

Gift 1° _____409med

Peder Simonsen Hoff
Død 1704, Leksvik.409.
     Søn af Simon Simonsen Hoff og Karen Nielsdatter Schjelderup.
     Erlandsen har ham som prest her [i Leksvik] i tiden 1697 til 1704. Han fikk kallsbrev på sognet den 17. april 1697. Han døde her [i Leksvik] i 1704.409
     Erlandsen sier at han først var hører ved latinskolen [i Trondheim]. Ble magister den 24. mai 1702.409

[Gift 1° med Anna Steensdatter Meldal (d. 1700); Gift 2° med Iverise Maria Hansdatter Grøn (31 jul. 1683 - 18 apr. 1773)].

Gift 2° _____301,409med

Claus Borre
     Sorenskriver i Fosen.
361.151.
Iver Hansen Grøn
Født 1685243.
Død 1685243.
     Iver, født og død i 1685.243
362.151.
Iver Hansen Grøn
Født 1687243.
Død 1687243.
     Iver, født og død i 1687.243
363.151.
Maren Hansdatter Grøn
Født 1688243.
Død 1694243.
     Maren, født 1688, døde i 1694.243
364.151.
Iver Hansen Grøn
Født 1689243.
Død 1692243.
     Iver, født 1689, døde 1692.243
365.151.
Hans Hansen Grøn
Døbt 13 dec. 1690243.
     Hans, døpt 13. dec. 1690. Var på akademiet i 1710 [skifte etter faren?]. Ble senere sogneprest i Kvernes.243

Gift _____med

Charlotte Lauridsdatter Brix
Født omkring 1696410,169.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Anne Gregersdatter.
366.151.
Iver Hansen Grøn
Født 1692243.
Død 1696243.
     Iver, født 1692, døde 1696.243
367.151.
Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694411.
Død 7 jun. 1765411.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.411

Gift _____med

Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.334.
Død 1754, Agerøen.334.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Sogneprest.

Børn af Maren Hansdatter Grøn og Jacob Nilsen Lund:

609.367.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
610.367.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
611.367.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
612.367.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
613.367.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
614.367.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
615.367.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
616.367.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
617.367.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
618.367.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
619.367._____, f. 1731
368.151.
Ludvig Hansen Grøn
Født 1696411.
Død 1696411.
     Ludvig, født og død i 1696.411
369.151.
Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn
Døbt 11 okt. 1698411.
     Fra Ørlandets Præstegaard.412
     Wilhelm Lassen, "Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901)" skriver på s. 35 hendes navn som Johanne Hansdatter Grøn. S.T. Dahl skriver hendes navn som Ingeborg Hansdatter Grøn.

Gift 1730412 med

Augustinus Meldal
Født 19 okt. 1697, Kvikne.413,412.
Død 1 feb. 1777412.
     Han var fra 1722 adjungeret sin Fader i Tønset indtil Dennes Død i 1735. 1728 blev han residerende Kapellan til Borgund, og 1742, 30. Marts Sognepræst der. Provst 1758-1767. Tog Afsked som Sognepræst 1774. Var meget agtet og anseet.412

[Gift 1° 1725 med Else (Raphaelsdatter) Lund (5 dec. 1685 - 1728); Gift 2° 1730 med Ingeborg (Johanne?) Hansdatter Grøn].
370.151.
Abel Hansen Grøn
Døbt 29 nov. 1699411.
     Abel, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Døde ugift i 1787.411
371.151.
Anders Hansen Grøn
Døbt 11 jul. 1701411.
     Anders, nevnt i skifte i 1710 [etter faren?]. Ble oberstløytnant. Gift i 1733 med Boletha Angell.411
372.152.
Hans Edvardsen Meyer
Født 1 nov. 1685247.
Død 20 feb. 1743, Manger, Bergen stift.247.
     Ifølge Lampe ble han sogneprest i Manger i Bergen stift.247

Gift 1720247 med

Antonette Augusta From
     Datter af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.

[Gift 1° 1720 med Hans Edvardsen Meyer (1 nov. 1685 - 20 feb. 1743); Gift 2° med Wilhelm Frimann].
373.152.
Iverise Marie Edvardsdatter Meyer
Født omkring 1688247.
Død 1765247.

Gift 1° 1710247 med

Just Thyrholm
Død 1719247.
     Mag. (Sognepr. i) Nærø.412

Gift 2° 10 okt. 1720414 med

Eiler Wessel
Født 9 jan. 1680415,414,415.
Død 24 jun. 1740414.
     Søn af Jan (Johan) Wessel og Maren Schøller.
     Han var først kapellan i Tingvold men ble med broren Tordenskjolds hjelp, befordret til hospitalprest i Trondheim i 1719. I 1722 ble han sogneprest til Ørland.416
     Provst og Sognepr. til Ørlandet.412

Børn af Iverise Marie Edvardsdatter Meyer og Eiler Wessel:

620.373.Just Thyrholm Wessel, f. 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?), d. 1791, Tønsæt.
374.152.
Ingeborg Cathrine Edvardsdatter Meyer
     Erlandsen har henne som gift med Hans Ibsen, fogd i Orkdal.414

Gift _____414med

Hans Ibsen
     Fogd i Orkdal.414
375.153.
Margrethe Andersdatter Borch

Gift omkring 1699, fikk tillatelse 15. dec. 1698. med

Thomas Olsen
Død _____, Trondheim.417, begravet 22 apr. 1710417.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Residerende kapellan i Grip fiskevær et anneks under Kvernes 1679-92.418
     Han er nevnt som kapellan i Kvernes i amtregnskapets familieskatt i årene 1679-1687 og i futens familieskatt i tiden 1688 til 1691. Han fikk stadfestelse på stillingen den 21. jan. 1682. Han ble fradømt sin stilling i 1692 fordi han «grovligen hadde forsømt seg i sen enkestand med sin husholderske».418
     Han ble avsatt for et leiemål i 1692 men fikk benådning for denne synden den 23. jan. 1700 og fikk da tillatelse til igjen på søke en geistlig stilling. Han oppgir i sin søknad at han hadde begått dette leiemål med sin nåværende kone Margrethe Andersdatter Borch. Den 15. dec. 1698 fikk han lov til å gifte seg med Margrethe Andersdatter Borch og det blir opplyst at hun var beslektet med Hr Thomas sin avdøde kone i tredje ledd [NK bd. VI, s. 139]. I familieskatten 1687 er han oppført som gift mens han i 1689 oppføres som enkemann.419
     Han undertegner selv kvitteringene i familieskatten med tilnavnet Senjen. I 1682 bruker han tilnavnet Metrosiensius [NK bd. III, s. 38. - Da han studerte ved Trondheim katedralskole er han oppført samtidig med en Jørgen Olsen Metrosiensius, trolig hans bror. Mentrosiensius er en latinisering av en person født i Senja. Trolig var derfor Hr Thomas en sønn av Hr Olav i Midfjord i Senja].417

[Gift 1° med _____ (d. 1687); Gift 2° omkr. 1699 med Margrethe Andersdatter Borch].
376.154.
Didrik Munthe Mühlenphort
Født omkring 1689252.
Død 1746, København.252.
     Ble komandør i sjøetaten.252

Gift 1739252 med

Kristine Ulrikke von Lützow
Født 1709252.
Død 1753252.
377.154.
Anna Mühlenphort
Født omkring 1691252.
Død 13 jan. 1754252.

Gift _____252med

Henrik Paasche
Født 1692252.
Død 1775252.
     Kontrollør.252
378.154.
Iver Mühlenport
Født 12 jun. 1693252.
     Sogneprest i Førde.420
     Sogneprest i Grytten.252

Gift 14 jul. 1722, Veø.252 med

Helle Margrethe Jørgensdatter Meyer
     Datter af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.420
379.154.
Anna Katarina Mühlenphort
Født 1693252.
Død 1779252.

Gift 1732252 med

Carsten Henriksen
Født 1688252.
Død 1757252.
     Skipper.252
380.154.
Lovise Mühlenphort
Født omkring 1698252.
Død 10 apr. 1752, Kristiansund.252.

Gift 18 nov. 1744252 med

Jacob Fredriksen Messel
Født 1688421.
Død 1762, (Langstad/Lyngstad?)421.
     Søn af Fredrik Olsen Messel og Archie Johansdatter Wildenrath.
     Stilling: Købmand i Kristiansund.
     Ejer af gården Lyngstad
     Hornemann sier at han døde på Langstad i 1763 og at han var gift tre ganger.422

[Gift 1° med Riborg (omkr. 1679 - 1744); Gift 2° 18 nov. 1744 med Lovise Mühlenphort (omkr. 1698 - 10 apr. 1752); Gift 3° 3 dec. 1752 med Karen Margrethe Mechlenborg (f. 1712)].
381.155.
Iver Munthe
     Ivar Munthe, Byeskriver i Nykiøbing i Sielland, døde ugivt.120
382.155.
Morten Munthe
Født 4 mar. 1702120.
Død 3 jul. 1763120.
     Morten Munthe, f. 1702, 4 Martii, Etatsraad, Landsdommer, Assessor i H. R. Borgemester i Roeskilde, Stiftsskriver og Domkirk. Værge, død 1763, 3 Jul. Deres 5 B. døde unge.120

Gift 1735120 med

Margrethe Clausen
Død 1769120.
383.155.
Caspar Friderich Munthe
Født 1704120.
Død 1763120.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.120

Gift 1° _____120med

Thyre Sophie Kølichen

Gift 2° _____120med

Mille Johanne Kaasbøll
     Datter af Eilert Kaasbøl.
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.153
384.155.
Peter Munthe
     Hr. Peter Munthe, Præst til Tingvald. Gift 1° med Elisabeth Maria Dass. Af 6 lever 3 Børn. Gift 2° med Sophia Hedevig Cortholdt. Af 2 lever 1 Søn.120

Gift 1° _____120med

Elisabeth Maria Dass

Gift 2° _____120med

Sophia Hedevig Cortholdt

Børn af Peter Munthe og Elisabeth Maria Dass:

621.384.Rebecca Munthe
622.384.Anna Munthe
623.384.Bodil Elisabeth Munthe

Børn af Peter Munthe og Sophia Hedevig Cortholdt:

624.384.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
385.155.
Mille Susanne Ludvigsdatter Munthe
     Mille Susanne Munthe. Gift 1° med Hr. Hans Meyer, Præst til Fæøe (avdød) uden Børn. Gift 2° med Dav. Lange, Raadmand i Roeskilde, uden Børn.120

Gift 1° _____423med

Hans Jørgensen Meyer
     Søn af Jørgen Hansen Meyer og Inger Margrethe Michelsdatter Greve.
     Nevnt i farens skifte 1710.423
     Horneman har ham som kapellan i Veø og gift 31. juli 1726 med Mille Ludvigsdatter Munthe.423

Gift 2° _____120med

David Lange
     Dav[id] Lange, Raadmand i Roeskilde.120
386.155.
Birgitte Munthe
     Birgitte Munthe, gift med Hr. Anders Daae.120
387.155.
Anne Margrete Munthe
     Anne Margrete Munthe, gift med Hans Myhre. Tolder paa Molde.120

Gift _____120med

Hans Myhre
     Hans Myhre, Tolder paa Molde.120

Børn af Anne Margrete Munthe og Hans Myhre:

625.387.Hans Hansen Myhre
388.155.
Gunhild Helena Munthe
     Gundild Helena Munthe, er ugivt i Angels Stiftelse i Tronhiem.120
389.155.
Anders Borch Munthe
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).120

Gift _____120med

Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Datter af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.120

Børn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund:

626.389.Ludvig Munthe
627.389.Morten Munthe
628.389.Claus Peter Munthe
629.389.Jacob Lund Munthe
630.389.Peter Johann Munthe
631.389.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
390.156.
Anne Cathrine Schultz
Født 1687253.
Begravet 6 mai 1727, Veø.253.

Gift 1713253 med

Børge Jakobssøn Eeg
Født omkring 1677, formentlig i Danmark.253.
Død 14 okt. 1764, paa sin Gaard, Gjermundsnæs i Vestnæs Præstegjæld, 87 Aar gl.253.
     Kammerraad og fra 1706 Foged i Romsdalen. Han havde først været kgl. Lakej. I 1748 afstod han Embedet til sin Søn, Jakob Andreas Eeg.253
     Foged Eeg havde mange Børn.253

[Gift 1° 1713 med Anne Cathrine Schultz (f. 1687); Gift 2° 8 jan. 1729 med Gjertrud Dorothea Tybring (1696 - 1747)].

Generation 8.

391.163.
Bente Cathrine Hagerup
Døbt 16 jul. 1754, Arendal, Aust-Agder256.
Død 17 aug. 1802256.
392.163.
Boel Marie Hagerup
Døbt 14 jan. 1756, Arendal, Aust-Agder256.
Død 16 okt. 1809256.

Gift 16 aug. 1786256 med

Hans Grods
393.163.
Søren Hansen Hagerup
Døbt 19 sep. 1757, Arendal, Aust-Agder256.
Død 1 mai 1796256.

Gift 14 sep. 1781256 med

Carolina Adolphine Foltmar
394.164.
Søren Andreas Hagerup
Født 23 apr. 1745, Oslo, Akershus256.
Død 7 okt. 1829256.
     Sören Hagerup, Lieutn. i Christiansand.129

Gift 11 jun. 1774256 med

Johanne Cathrine Christensen
395.164.
Hans Jacob Hagerup
Døbt 3 mai 1746, Christiansand424.
     Hans Jacob Hagerup, gik til Skibs, og man veed intet af ham.129
396.165.
Elisabeth Johansdatter Holck
Født 24 jul. 1743, Kristiansund256.
Død 11 jan. 1813256.
397.165.
Søren Hagerup Holck
Født 26 nov. 1744, Christiansund425.
Død 15 dec. 1823425.
     Sogneprest til Edø. [12 børn; se Erlandsen, 410].

Gift _____med

Elisabeth Anna Margrethe Budde
Født 10 aug. 1755, Hevne425.
Død 20 okt. 1822425.
     Datter af Christopher Frederik Budde og Karen Prosch.

Børn af Søren Hagerup Holck og Elisabeth Anna Margrethe Budde:

632.397.Maren Margrethe Holck, f. 1778, d. 1831
633.397.Wilhelmine Christiane Holck, f. 1779, d. 1821
634.397.Johan Christopher Holck, f. 1780, d. 1847
635.397.Aage Kaabøll Holck, f. 1784, d. 1807
636.397.Søren Hagerup Holck, f. 1791, d. 1827
637.397.Christopher Budde Holck, d. 1830
398.165.
Johan Christopher Holck
Født 1745.
     I General-Postamtets Forestillingsprotokol 1. feb. 1754 blandt Ansøgere til Postmesterembedet i Christianssand nævnes Commandér Sergeant ved 1. Trondhj. Rgt. Iohan Christopher Holck, der «for at nyde Civil employ har søgt at giøre sig habil i Pennen». Han maa dog vistnok høre til Christianssund-Holckerne.426
399.166.
Søren Hagerup
Født 1754256.
Død 17 jan. 1784256.
     Sören Hagerup, døde 1787, Fuldmægtig hos Farbroderen.129
400.166.
Marthe Susanne Hagerup
Døbt 25 jul. 1755, Kongsberg, Buskerud256.
401.166.
Benedicte Christiane Hagerup
Døbt 13 nov. 1756, Kongsberg, Buskerud256.
     Benedicta Hagerup, gift med Poul Tregde, Kiøbm. paa Kongsberg.129
402.167.
Magdalene Susanne Heide
Døbt 4 okt. 1757, Trondheim256.
403.167.
Jens Christian Heide
Døbt 29 apr. 1759, Trondheim256.
404.167.
Jens Jørgen Heide
Døbt 27 feb. 1761, Trondheim256.
405.167.
Fredrikke Antonette Heide
Døbt 6 sep. 1762, Trondheim256.
406.167.
Bente Helene Heide
Døbt 4 jan. 1764, Trondheim256.
Død 28 jul. 1774256.
407.171.
Morten Hagerup
Døbt 14 feb. 1766, Oslo, Akershus256.
Begravet 8 feb. 1770256.
408.171.
Sara Hagerup
Døbt 27 mar. 1767, Oslo, Akershus256.
Begravet 9 mar. 1770256.
409.171.
Søren Hagerup
Døbt 27 apr. 1768, Oslo, Akershus256.
Begravet 9 mar. 1770256.
410.171.
Bente Christine Hagerup
Døbt 1 apr. 1769, Oslo, Akershus256.
Begravet 16 mar. 1770256.
411.171.
Sara Wilhelmine Hagerup
Døbt 26 mar. 1770, Oslo, Akershus256.
Død 13 mai 1814256.
412.171.
Jens Hagerup
Døbt 8 apr. 1771, Oslo, Akershus256.
Død 1 dec. 1797256.
413.171.
Bente Christine Hagerup
Døbt 13 mai 1772, Oslo, Akershus256.
Død 15 jun. 1810256.

Gift 19 jun. 1797256 med

Jens Juel
Døbt 28 feb. 1776, Vang, Hedmark256.
Død 1801.
     Søn af Hans Lemmich Juel og Anne Kirstine Lassen.
414.171.
Serina Hagerup
Døbt 21 sep. 1773, Oslo, Akershus256.
Begravet 29 apr. 1779256.
415.171.
Anne Sophie Hagerup
Født 22 nov. 1775256.
Død 12 okt. 1821, Toten, Oppland256.

Gift 29 mai 1793256 med

Christian Sommerfeldt
Født 6 jan. 1746256.
Død 30 mai 1811256.
     Søn af David Christian Sommerfeldt og Benedikte Kirstine Hoff.
416.172.
Eiler Hagerup de Gyldenpalm
Født 16 aug. 1740, Trondheim, Sør-Trøndelag256.
Død 13 okt. 1817256.
     Eiler Hagerup de Gyldenpalm, Justits-Raad, Præsident i Christiansand, nu Borgemester og Laugmand i Skeen, gift med Jomfrue Dedeken af Arendal. 6 Børn.129

Gift 15 jul. 1772256 med

Aarsille Andrea Dedekam
Født 3 okt. 1752, Arendal, Aust-Agder256.
Død 16 feb. 1793256.

Børn af Eiler Hagerup de Gyldenpalm og Aarsille Andrea Dedekam:

638.416.Hans Hagerup de Gyldenpalm, f. 1774, Vest-Agder, d. 1827
639.416.Catharina Elisabeth Hagerup de Gyldenpalm, f. 1776, Vest-Agder, d. 1828
640.416.Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm, f. 1777, Vest-Agder, d. 1832
641.416.Anna Margretha Hagerup de Gyldenpalm, f. 1779, Vest-Agder, d. 1846
642.416.Eiler Hagerup de Gyldenpalm, f. 1780, Telemark, d. 1807
643.416.Severin Anton Christian Hagerup de Gyldenpalm, f. 1782, Telemark, d. 1803
644.416.Manlius Octavius Hagerup de Gyldenpalm, f. 1783, Telemark, d. 1824
645.416.Ellen Aarsille Hagerup de Gyldenpalm, f. 1784, Telemark, d. 1850
417.172.
Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm
Født 18 aug. 1741.
     Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm, f. 1741, 18 August. Gift 1761 med Johann Christian Falbe, f. 1740, 5 Nov. blev Kongel. Fuldmægtig ved den Danske Zahl-Kasse 1760, samme Aar Kammer-Secretair, Kammer-Raad 1767, Justits-R. 1776, og Zahl-Casserer i Danmark, 1783 Etats-R., 6 Børn leve.129

Gift 1761 med

Johan Christian Falbe
Født 5 nov. 1740.

Børn af Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm og Johan Christian Falbe:

646.417.Engelke Margrethe Falbe, f. 1763
647.417.Christiana Ludovica Falbe, f. 1768
648.417.Anna Catharina Falbe, f. 1770
649.417.Hans Hagerup Falbe, f. 1772
650.417.Johanna Carolina Hilaria Falbe, f. 1779
651.417.Wilhelmina Ulrica Falbe, f. 1782
418.172.
Hans Hagerup de Gyldenpalm
Født 4 dec. 1742, Trondheim, Sør-Trøndelag256.
Død 11 mar. 1793256.
     Hans Hagerup de Gyldenpalm, Justits-Raad, Sorenskriver i Sønder Guldbrands-Dal, Proprietair af Edsvolds Jernværk, var ugivt 1785.129
419.173.
Charlotta Amalia Bildsøe
     Charlotta Amalia Bildsöe til Støvringgaards Kloster indskreved.129
420.178.
Anna Catharina Hammond
Født 14 apr. 1753.
     Anna Catharina Hammond, f. 1753, 14 Apr. Gift med Andr. Riegels Thestrup, Brygger, døde 1781, 43. Gift 1783 med Hans Muusmann, Administrator ved det Octr. Kongl. Canal-Compagnie.263
421.178.
Johanna (Hanna) Helena Hammond
Født 3 sep. 1755, døbt 9 sep. 1755, Gørlev, Holbæk amt424.
     Hanna Helena Hammond, f. 1755, 3 Sept. ugivt 1786.263
422.178.
Eiler(t) Hammond
Født 1758, døbt 9 feb. 1758, Gørlev, Holbæk amt424.
     Eiler Hammond, f. 1758, er 1780 Alumnus Collegii Medicæi.263
     ? identisk med den Eilert Hammond, gift 29. okt. 1789 i Nikolai kirke, København med Charlotte Maria v. Deurs ?
423.178.
Abel Christine Hammond
Født 19 feb. 1760, døbt 3 mar. 1760, Gørlev, Holbæk amt424.
     Abel Christine Hammond, f. 1760, 19 Febr. er ugivt 1786.263
424.179.
Eiler Holtermann
Født 1748.
     Eiler Holtermann til Osteraad, Cancellie-Raad, f. 1748. Gift 1774 med Christiana Höyer. 6 Børn leve [Marcus Höyer, Bolette Höuer, Hans, Ova, Lovisa og Henrich Holtermann].265

Gift 1774265 med

Christiana Høyer

Børn af Eiler Holtermann og Christiana Høyer:

652.424.Marcus Høyer Holtermann, f. 1775
653.424.Bolette Høyer Holtermann, f. 1777
654.424.Hans Holtermann, f. 1780
655.424.Ova Holtermann, f. 1781
656.424.Lovisa Holtermann, f. 1782
657.424.Henrich Holtermann, f. 1784
425.179.
Hans Tollev Holtermann
Født 1750.
     Hans Tollev Holtermann, f. 1750, er Studiosus Theologiæ.265
426.179.
Anthon Ulric Holtermann
Født 1752.
     Anthon Ulric Holtermann, f. 1752, Lieutenant, gift 1774 med Schnitlers Enke. [Børn: Mette Schnitler og Christian Schnitler Holtermann].265
427.179.
Amund Riccard Holtermann
Født 1756.
     Amund Riccard Holtermann, f. 1756, er Studiosus Medicinæ.265
428.179.
Cort Paulus Holtermann
Født 1765.
     Cort Paulus Holtermann, f. 1765, er Lieutenant i Søe-Etaten.265
429.179.
Helena Catharina Holtermann
Født 1773.
     Helena Catharina Holtermann, f. 1773.265
430.179.
Marcus Friderich Holtermann
Født 1775.
     Marcus Friderich Holtermann, f. 1775.265
431.182.
Eiler Hagerup
Født 16 mai 1775, døbt 26 mai 1775, Vor Frue kirke, København256.
     Eiler Hagerup, f. 1775, 16 Maji.129

Gift 18 nov. 1814, Baarse, Præstø amt424 med

Ane Marie Magdalene Hensemann
Født omkring 1797.
432.182.
Gottfried Hagerup
Født 20 jul. 1777, døbt 31 jul. 1777, Vor Frue kirke, København256.
     Gottfried Hagerup, f. 1777, 20 Julii.129

Gift 29 jul. 1817, Holmens kirke, København256 med

Mauritzia Christiane Joachimine Maesta Riech
Født omkring 1781.
433.182.
Hans Hagerup
Født 1779.
     Hans Hagerup, f. 1779.129
434.183.
Peder Strøm Lund
Født 1745.
Død 1815.
     Peder Lund, f. 1745, var 1784 Præmier-Lieutenant ved det blaae Søndenfieldske Dragon-Regiment.133
435.183.
Maren Dorothea Grøn Lund
Født 1746.
Død 1804.
     Maren Grön Lund, f. 1746, gift med Bartholom. Gram, Justits-Raad, Veyer og Maaler i Bragernæss.133
436.183.
Gunnhild Susanne Lund
Født 1747.
Død 1788.
     Gunild Susanna Lund, f. 1747, var ugivt 1784 i Eger.133
437.183.
Jacob Lund
Født 1748.
Død 1820.
     Jacob Lund, f. 1748, Visiteur 1783 i Christiansund i Norge.133
438.185.
Peder Strøm
Døbt 2 mai 1765, Vor Frue kirke, København256.
     Peder Ström, f. 1765, Student fra Roeskilde 1783.133
439.185.
Magnus Strøm
Døbt 2 sep. 1766, Roskilde domkirke256.
     Magnus Ström, f. 1766, Student fra Roeskilde 1783.133
440.185.
Henrich Ludvig Strøm
Døbt 15 okt. 1767, Roskilde domkirke256.
     Henrich Ludvig Ström, f. 1767, Student fra Roeskilde 1784.133
441.185.
Susanna Elisabeth Strøm
Døbt 9 feb. 1769, Roskilde domkirke256.
     Susanna Elisabeth Ström, f. 1769.133
442.185.
Christian Ludvig Strøm
Døbt 13 feb. 1771, Roskilde domkirke256.
     Christ. Ludvig Ström, f. 1771, studerer i Roeskilde.133
443.207.
Melchior Falch
Født sep. 1720, Amble266.
Død 14 sep. 1791, Amble266, begravet 29 sep. 1791, Sogndal266.

Gift 1° 19 mar. 1753, Nykirken i Bergen266 med

Anne Sophie Bitsch
Døbt 1 mai 1726, Nykirken i Bergen266.
Begravet 20 jan. 1755, Borgund266.

Gift 2° 25 aug. 1756, Moldegård266 med

Christiana Margaretha Hagerup
Født 8 nov. 1732, Trondheim266.
Død 11 jan. 1795, Amble266, begravet 27 jan. 1795, «63 år 4 mndr.»266.
     Datter af Eiler Hagerup og Anna Catharina Barhow.
     Christiana Margaretha Hagerup, gift med Melchior Falch, Cancellie-Raad og Sorenskriver paa Sundmøer i Bergens Stift, boer i Sogn, har 5 Børn [Michael, Anna Sophia, Hans Christian, Catharina Maria og Melchior Falch].129

Børn af Melchior Falch og Anne Sophie Bitsch:

658.443.Dødfødt datter
444.208.
Melchior Schjelderup
Født 1718.
Død 1801.
     Proprietær og beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn.

Gift _____med

Ingeborg Hansdatter Rue
Født omkring 1719.
Død 5 jan. 1785.
     Datter af Hans Johansen Rue og Maren Barch.
     «Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup Proprietair og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . . [Aabent Rum]; med ham avlet Børn.»427

Børn af Melchior Schjelderup og Ingeborg Hansdatter Rue:

659.444.Hans Rue Schjelderup, f. 1744, d. 1781
660.444.Ingeborg Marie Schjelderup, d. 1797, Luster.
661.444.Wilhelm Schjelderup, f. 1746, d. 1814
662.444.Melchior Schjelderup, f. 1748, d. 1749
663.444.Anna Helene Schjelderup, f. 1749
664.444.Reier Schjelderup, f. omkr. 1753, d. 1814
665.444.Berthe Elisabeth Schjelderup, f. 1755, d. 1755
666.444.Dorthe Margaretha Schjelderup, f. 1757
667.444.Mette Marie Schjelderup, f. 1759
445.209.
Bergitte Elisabeth Bang
446.211.
Margaretha Sophia Roth
Født omkring 1707271.
447.213.
Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?

Gift _____med

Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..
     Søn af Peder Jensen Koch og Inger Melchiorsdatter Riiber.
448.213.
Anne Margrete (Riber?)
Død efter 1801.
     Det har i visse kilder vært skrevet at Laurentius' hustru Anne Margrethe var en datter av Melchior Andersen Riber (o.1653-1726) men av kronologiske årsager kan dette ikke være korrekt - men hun kan derimod tænkes at være hans barnebarn.
     Anne Margrete bodde i 1801 hos sønnen Jacob Schultz på Lillekjerringvåg.

Gift _____med

Laurentius Johannes Schult
Født omkring 1729.
Død 1765.
     Søn af Claus Schult og Margrethe Seehuus.
     Skolelærer paa Hiteren.

Børn af Anne Margrete (Riber?) og Laurentius Johannes Schult:

668.448.Jacob Lauritsen Schultz, f. 1762, d. 1827
669.448.Claus Lauritsen Schultz, f. 1766
670.448.Melchior Andreas Riiber Schultz, f. 1768
671.448.Karen Margrethe Schultz, f. 1769
672.448.Inger Marie Schult, f. 1771
673.448.Lisbeth Katrine Schult, f. 1771
674.448.Melchior Andreas Riiber Schult, f. 1772
675.448.Petrea Johanne Schult, f. 1780
449.213.
Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.428.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

Gift 1° _____med

Martha Johanne Koch
Født 11 mai 1757, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..

Gift 2° _____428med

Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737428.
Død 24 mar. 1795, Hitra.428.
     Datter af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard.
450.215.
Anne Cathrine Koch
Født omkring 1719, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 8 apr. 1800, Sula, Fosna, Trøndelag..
451.215.
Maren Pedersdatter Koch
Født omkring 1721, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1757, Trondheim..
452.215.
Melchior (Melcher) Pedersen Koch
Født omkring 1722, Trondheim..
Død jul. 1785, Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 13 sep. 1750, Holden, Hemne, Trøndelag. med

Johanne Marie Johansdatter Testmann
Døbt 1721, Hemne, Trøndelag., 16 trf. 1721.
Død mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag., begravet 18 mai 1784, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Datter af Johan Peter Testmann og Maren Marie Holthe.

Børn af Melchior (Melcher) Pedersen Koch og Johanne Marie Johansdatter Testmann:

676.452.Johan Peter Testman Koch, f. 1751, Trøndelag., d. 1836, Trøndelag.
677.452.Maren Marie Koch, f. 1756, Trøndelag.
678.452.Jens Melchersen Koch, f. 1757, Trøndelag., d. 1832, Bodø.
679.452.Petter Andreas Koch, f. 1763, Trøndelag.
453.215.
Andreas Pedersen Koch
Født omkring 1726, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 30 apr. 1766, Kristiansund..
454.215.
Gabriel Pedersen Koch
Født omkring 1727.
Død 1802, Rottingen, Frøya..

Gift _____med

Anne Margrethe (Andersdatter?) Riber
Født 1734, Vikan, Frøya, Trøndelag..
Død 1805, Rottingen, Frøya..
     Datter af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     I følge Trondheimsslekten Normann (1650-1901), av Hugo Normann, er Anne Margrete Riber født 1734 i Vikan, Frøya, Trøndelag.
     Anne Margrethe kan være identisk med Laurentius Schultz hustru, men andre siger at Anne Margrethe var gift med Gabriel Pedersen Koch (1727-1802). Da Laurentius døde tidligt kan hun også tænkes at have været gift med begge, men hun burde vel da være ført sammen med Gabriel i folketellingen år 1801. Gabriel og Anne er kanskje fætter/kusine hvorfor en ekteskapsbevilling vel var påkrævet ?
455.225.
Peter Kaasbøll
     I hvilket af farens ægteskab er han født ?
     M. Peter Kaasböll, Rector i Nachsch[ov]. Gift med Maria Rennemann, uden Børn.153
456.225.
Mille Johanne Kaasbøll
     I hvilket af farens ægteskab er hun født ?
     Mille Joh. Kaasböll, Gift med M. Caspar Frid. Munthe, Justitsr. og Prof. gr. L., f. 1704, d. 1763.153

Gift _____120med

Caspar Friderich Munthe
Født 1704120.
Død 1763120.
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     M. Caspar Friderich Munthe, Justitsraad, og Prof. Gr. L., f. 1704, d. 1763, uden Børn.120

[Gift 1° med Thyre Sophie Kølichen; Gift 2° med Mille Johanne Kaasbøll].
457.227.
Peter Henrik Kaasbøll
     Peter Henr. Kaasböll, Assessor i Ober-Hofr. i Norge, død ugivt.153
458.227.
Mille Christine Kaasbøll
     Mille Christine Kaasb. Gift med Major Neumann, har 2de Døttre.153
459.227.
Catharina Sophia Kaasbøll
     Cathr. Sophia Kaasböll er ugivt, og boer i Friderichstad i Norge.153
460.228.
Peter Smith
Født 10 aug. 1707288.
     M. Peter Smith, f. 1707, 10 Aug. Student 1723, Decanus 1731, Rector 1733, resid. Capell. 1734, Sognepr. i Holbek 1753, Jubel-Lærer. Gift 1735 med Edele Dorthe Barfoed, død 1783. Af 10 lever 7 Børn (Truels, Claus, Eiler, Helene, Karen, Kirstine og Mille).288

Gift 1735288 med

Edele Dorthe Barfoed
Død 1783288.

Børn af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed:

680.460.Truels Smith
681.460.Claus Barfoed Smith
682.460.Eiler Christopher Kaasbøll Smith
683.460.Helene Smith
684.460.Karen Smith
685.460.Kirstine Cathrine Smith
686.460.Mille Johanne Smith
461.228.
Lars Smith
Født 1708288.
Død 1730288.
     Lars Smith, f. 1708, Student 1723, d. 1730.288
462.228.
Caspar Wilhelm Smith
Født 1709288.
Død 1738288.
     Caspar Wilhelm Smith, f. 1709, Student 1723, Cancellieraad, H. R. Advocat og General-Fiscal, døde 1738 ugivt, efterlod sig 20000 Rdr.288
463.228.
Anna Dorothea Truelsdatter Smith
Født 1714288.
Død 18 feb. 1777288.

Gift _____med

Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne
     Søn af Otto Christophersen Munthe (Morgenstierne) og Else Cathrine Bredesdatter Hammer.
     Til Bækkeskov, kammeradvokat, højesteretsdommer, justitsraad.159
     1755 optaget i den danske adel. [Se DAA. (1915)].159
     Bredo Munthe til Bekkeskov, Justitsraad, blev nobilitered den 19 Dec. 1755 med Navnet Munthe af Morgenstierne. (Avdød).120

Børn af Anna Dorothea Truelsdatter Smith og Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne:

687.463.Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne, d. 1809, gaarden Annaborg.
688.463.Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
689.463.Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
690.463.Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
464.228.
Friderich Smith
Født 1717288.
Død 1757, Præstø.288.
     Friderich Smith, f. 1717, Student 1732, General-Fiscal 1738, afgik 1752 med Pension 300 Rdr. Død 1757 i Præstøe.288
465.228.
Mille Johanne Smith
     Mille Johanne Smith (avdød), gift med Matthias v. Westen (avdød).288
466.229.
Mille Maria Friis
Død _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Mille Maria Friis, gift med Hr. Peter Kaasböll Rosenvinge, Sognepræst til Selboe, havde 10 Børn.153

Gift _____med

Peter Kaasbøll Rosenvinge
Født 1701, Skotnes, Buksnes.290.
Død 1766, Selbu, S-Trøndelag.290.
     Søn af Jacob Hermansøn Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller.
     Sogneprest til Selbu.290

[Gift 1° med Mille Maria Friis (d. _____); Gift 2° med Anna Marie Hornemann (f. 1723)].

Børn af Mille Maria Friis og Peter Kaasbøll Rosenvinge er vist under Peter Kaasbøll Rosenvinge (nr. 235).

467.229.
Zephora Friis
     Zephora Friis, gift med Hr. Eiler Holk, residerende Capelan til Grip, havde 5 Børn.153

Gift _____med

Eiler Holk
     Hr. Eiler Holk, residerende Capellan til Grip.153
468.229.
Berthe Cathrine Friis
     Berthe Cathrine Friis, gift med Hr. Wincentz Holm, Præst til Schierstad, havde 2 Børn.153

Gift _____153med

Wincentz Holm
     Hr. Wincentz Holm, Præst til Schierstad.153
469.229.
Nicolai Christian Friis
     Hr. Nic. Christ. Friis, Præst til Bodøen, siden til Korskirken i Bergen, Consistorial-Assessor, nedlagde sit Embed 1774, og fik Biskop-Titel. Hans Frue døde 1779, 86 Aar gammel.153
470.234.
Caspar Johann Sletting
471.234.
Niels Sletting
     Hr. Niels Sletting, Provst og Præst efter sin Fader, død 1778. Gift 1° med Lene Weibel, død 1774, efterlod 10 Børn. Gift 2° med Ulrica Eleonora, Hr. Monrads Enke af Rorup.153

Gift _____med

Lene Weibel
Død 1774153.

Børn af Niels Sletting og Lene Weibel:

691.471.Anna Catharina Sletting
692.471.Elsebeth Sletting
693.471.Ulrica Anthonette Sletting
694.471.Johanna Maria Sletting
695.471.Maren Elisabeth Sletting
696.471.Ole Sletting
697.471.Ebbe Sletting
698.471.Lyder Sletting
699.471.Lars Sletting
700.471.Søren Sletting
472.235.
Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge
Født 1740, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1786, Steigen..
     Handelsmann. Lagmann ?

Gift _____med

Serina Elisabeth Wang
Født 1757, Kastnes, Dyrøy..
Død _____, Kalvåg, Hamarøy..
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.

[Gift 1° med Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge (1740 - 1786); Gift 2° 1788 med Anders Danielsen (omkr. 1731 - omkr. 1809)].

Børn af Thomas Friis Kaasbøl Rosenvinge og Serina Elisabeth Wang:

701.472.Ane Dorthea Pareli Rosenvinge, f. omkr. 1778
702.472.Tobina Friis Rosenvinge, f. omkr. 1781
473.235.
Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Sorenskriver. Kancelliråd.

Gift _____med

Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.429, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke430,429.
Død 1825, København..
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
474.235.
Susanne Kaasbøl Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død før 1778, Bodøgård..

Gift 5 okt. 1769, Bodin kirke. med

Jens Grønbech Wessel
Født 20 aug. 1735, Vestby prestegård, Akershus..
Død 1807, Vang, Hamar..
     Sorenskriver i Salten.
475.235.
Christopher Schøller Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død 1778, Bodøgård..
476.235.
Jacob Friis Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
     Bosatt på Bertnes i Bodø.
477.235.
Petter Kaasbøl Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
478.235.
Karen Schøller Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
Død før 1778, Bodøgård..
479.235.
Gunhild Katrine Rosenvinge
Født 1743, Selbu, S-Trøndelag..
480.235.
Sophia Helena Rosenvinge
Født 1748, Selbu, S-Trøndelag..
481.235.
Petternille Sophie Rosenvinge
Født _____, Selbu, S-Trøndelag..
482.238.
Marie Bolette Richert
Født 17 apr. 1741, København.159, døbt 20 apr. 1741, Holmens kirke i København.159.
Død 13 mar. 1765, Bækkeskov.431,159.

Gift 26 jun. 1760159 med

Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Døbt 10 jan. 1735, Helliggeist kirke i København.159.
Død 17 mar. 1809, gaarden Annaborg.159, begravet _____, Hillerød.159.
     Søn af Bredo Christopher von Munthe af Morgenstierne og Anna Dorothea Truelsdatter Smith.
     Til Bækkeskov. Etatsraad, konferensraad. [Se DAA. (1915)].159
     Otto Christopher Munthe af Morgenstierne til Bekkeskov, Conferentsraad, Landsdommer, og Gen. Krigs-Commissarius. Gift 1° med en Dotter af Commandeur Richard; 2° med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 5 Børn Levende.120

[Gift 1° 26 jun. 1760 med Marie Bolette Richert (17 apr. 1741 - 13 mar. 1765); Gift 2° 22 feb. 1768 med Bodilla Birgitte Henriksdatter Flindt (d. 22 jun. 1787); Gift 3° 22 jan. 1800 med Elisabeth Henriksdatter Flindt (d. 18 jun. 1819)].

Børn af Marie Bolette Richert og Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne:

703.482._____
704.482._____
705.482._____
706.482._____
483.239.
Maren Clausdatter Parelius

Gift _____med

Frantz Wilhelm Tønder
     Stilling: Capitain160.
484.239.
Olava Clausdatter Parelius

Gift _____med

Søren Bigum
     Stilling: Resid. Capellan til Sparboen160.
485.242.
Abel Margrete Frost
Født 1 nov. 1688292.
Død 1 jul. 1759, Røros.432,167,292.

Gift 1° 8 jan. 1705167 med

Theodorus Bergmann
Død 1719167.
     Directør paa Røros.167

Gift 2° 31 mai 1725167,292 med

Bernt Møllmann
Født 1684167.
Død 1759, Røros.167.
     Søn af Johan Møllmann og Anne Thomasdatter Hammond.
     Kjøbmand i Trondhjem.292

Børn af Abel Margrete Frost og Theodorus Bergmann:

707.485.Johanne Bergmann, f. 1715, Røros, d. 1748, Røros

Børn af Abel Margrete Frost og Bernt Møllmann:

708.485.Elisabeth Marie Mølmann, f. 1726, d. 1761, Stod.
486.242.
Inger Marie Frost
Født 1690-1700433.
Død 17 okt. 1764433.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Gift 13 jul. 1713434,433 med

Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 1686435,433.
Død 14 okt. 1758436,167,433.
     Søn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch.
     Sogneprest til Stod.433

Børn af Inger Marie Frost og Jacob Christophersen Hersleb:

709.486.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
710.486.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
711.486.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
487.242.
Anna Catharina Frost

Gift 21 nov. 1711292 med

Frantz Brun
Død 6 mar. 1733292.
     Major ved 3. Trondhjemske Inf. Regt.292
     [Se PHT 3 (1882/83), s. 358].
488.242.
Boletta Frost
Født 3 jan. 1699437.
Død 29 dec. 1761437.

Gift 4 jan. 1731437 med

Niels Christophersen Hersleb
Født 1698437.
Død 10 jul. 1752437.
     Søn af Christopher Jacobsen Hersleb og Sophie Borch.
     Oberst.437
489.243.
Peter Albrecht Angel
Født jun. 1719296,437.
Død 1785438.
     Peter Albert mistet sin far tidlig og ble oppdratt av fasteren Margrethe Frost. Etter privatundervisning kom han i 1736 til Trondhjems skole og ble dimittert derfra i 1740. Etter examen philosophicum i 1741 ble han informator - som lærer dengang ble kalt - hos søsteren Elen Cathrine, enke etter prost Jens Lemvig, sogneprest til Klæbu. I 1743 reiste han tilbake til København og tok teologisk embetseksamen året etter. Deretter ble han informator hos sogneprest Christopher Bildsøe til Aure. I 1748 ble han misjonær til Skjervø og i 1751 residerende pastor til Bø i Vesterålen, hvor han døde i 1785. (Han kalles residerende kapellan ved skiftet etter svigermoren i 1753).296

Gift _____med

Birgitte Marie Giæver
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Birgitte (Lucie) Maria Augustinusdatter (Røst).

Børn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver:

712.489.Jochum Lorentz Angell
713.489.Tarald Andreas Angell
714.489.Hans Albrigt Angell, f. 1742
715.489.Beret Lucie Angell, d. 1819
490.247.
Petter Christian Dass
Født 1705300.
     Døde som barn.300
491.247.
Lorentz Andersen Dass
Født 1707439.
Død 1745, Trondenes.440,439.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.300
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.440
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.441protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

Gift 1° 1734300 med

Hanna (Anna) Margrethe Hammond
Født 21 mar. 1702, Trondheim.300.
Død 1734, Vega, Nordland.442.
     Datter af William Hammond of Ufford og Abel Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Hun må være identisk med datteren Anna Margrethe 9 år, der nævnes ved faren William Hammonds skifte i Trondheim 8. aug. 1710.

Gift 2° 17 okt. 1736440 med

Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.443,444,440.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.444.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.440
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.441protokoll 1733-1788, legg 26b..

[Gift 1° 22 sep. 1719 med Mathias Bonsach (7 nov. 1695 - 1735); Gift 2° 17 okt. 1736 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745)].

Gift 3° 1742300 med

Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.439.
Død 1789, Sama, Trondenes.445,444.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.446
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.229protokollnr. 145, folio 20b..

[Gift 1° 1742 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745); Gift 2° 1766 med Gabriel Sørensen (1732 - 1789)].

Børn af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer:

716.491.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
717.491.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.

Børn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte:

718.491.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
719.491.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
720.491.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
492.247.
Petter Dass
Født 1708447.
Død 1768.
     Proprietær på Tjøtta. Eide og bodde en tid på Reins kloster i Trøndelag. Han levde ennå i 1758. Ingen barn.447
     Skifte 1768, Tjøtøen, Tjøtta197Avdøde proprietær Peter Dass, døde natten mellom 25. og 26. februar. Arvinger: bror Albert Chr. Dass, byfogd i Bergen; bror Andreas Dass, Sæve i Fosnes Præstegjeld; avdøde bror, Sognepræst til Trondenes Menighet, Lorentz Dass's barn: Anders Mathias Dass, Niels Dass, Johanna Margrethe Rebecca Dass og Johanna Christina Dass; søster Abel Margrethe Dass, gift med Morten Sommer; søster Boletta Dass, gift med fogd Edvard Meyer Ibsen, Liaamoe i Ørkedalen; avdøde søster Elisabet Dass, gift med Peter Munthe, sognepræst til Tingvold, deres barn: Rebecca Munthe, Anna Munthe og Boletta Elisabet Munthe..

Gift 1738447 med

Susanne Bergmann
Død 1744447.
493.247.
Albert Christian Dass
Født 14 mai 1709447.
Død 11 jan. 1794447.
     Ble 1741 byfogd i Bergen. I 1761 ble han viselagmann over Nordland og Finnmark. Han skjenket 1000 riksdaler til Wallersunds hospital i Aafjorden.447
     Albert Dass var det som fikk samlet sin farfars, Petter Dass sine skrifter og fikk dem trykt.447

Gift _____447med

Bente Marie Holst

Børn af Albert Christian Dass og Bente Marie Holst:

721.493.Datter
722.493.Datter
723.493.Sønn (død ung)
494.247.
Abel Margrethe Dass
Født 1711447.
Død 1791448.

Gift 1730 med

Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Søn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Børn af Abel Margrethe Dass og Morten Hansen Sommer:

724.494.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
725.494.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
726.494.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
495.247.
Anders Dass
Født 1712447.
     Proprietær.447
     15 barn, hvorav 12 døde ugift.447

Gift 1738447 med

Aasel Marie Hass
496.247.
Elisabeth Marie Dass
Født 1715447.

Gift 1735447 med

Peter Munthe
Begravet 11 mar. 1760, Tingvold kirke447.
     Sogneprest til Tingvold på Møre. Prost.447
     7 barn, av disse døde 6 ugift.447

Børn af Elisabeth Marie Dass og Peter Munthe:

727.496.Anne Kaasbøl Munthe, f. 1740, d. 1804
497.247.
Jacob Wilhelm Dass
Født 1719447.
Død 1749447.
     Lagmann i Nordland. Ugift. Druknet 1749 sammen med Hr. Ole Frost, prest og misjonær til Vefsn.447
498.247.
Anna Cathrine Dass
Født 1722447.
     Hun døde ugift.447
499.247.
Bolette Dass
Født 1724447.
     10 barn hvorav 4 døde i ung alder.447

Gift _____447med

Edvard Ibsen
     Søn af (Ibsen?).
     Fogd i Ørkedalen.447
     Var fra Stege på Møen, Danmark. Hans bror Peder Ibsen tok borgerskap i Bergen 1726 og ble oldefar til forfatteren Henrik Ibsen.447
500.249.
Peder Sørensen Heiberg
Født 12 nov. 1694, Sogndal prestegaard.
Død 1775170.
     Dansk præst ved Vemmetofte.170

Børn af Peder Sørensen Heiberg og _____:

728.500.Inger Margrethe Heiberg, f. 1737, d. 1826
729.500.Thomas Severin Heiberg, f. 1738, d. 1819
730.500.Søren Johan Heiberg, f. 1739, d. 1822
501.249.
Anders Sørensen Heiberg
Født 18 feb. 1696, Sogndal prestegård.
502.249.
Anders Sørensen Heiberg
Født 16 jan. 1698, Sogndal prestegård.
503.249.
Margrete Sørensdatter Heiberg
Født 6 dec. 1699, Sogndal prestegaard.
504.249.
Jesper Sørensen Heiberg
Født 13 mar. 1701, Sogndal prestegaard.
505.250.
Peder Pedersen Hanning
Født 1707.
Død 28 mai 1747.
     resid. Capellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem.449
     SE ERLANDSEN

Gift 1° _____med

Anne Cathrine Lorentzdatter Holst
Født omkring 1717450.
     Datter af Lorentz Marcussen Holst og Anna (Annichen) Clausdatter Holst.

Gift 2° _____med

Anne Bonsach
Død 1770451,449.
     Datter af Gert (Gerhard) Jochumsen Bonsach og Sidsel Margrethe Hornemann.
     Skifte 4 mai 1770452.

Børn af Peder Pedersen Hanning og Anne Cathrine Lorentzdatter Holst:

731.505.Lorentz Marcus Hanning
506.250.
Margrethe Pedersdatter Hanning

Gift 1737, Efter egteskabsbevilling af 28. juni 1737, »da de var hinanden beslegtede i 2det og 3die led.«453 med

Søren Abel
     Søn af Hans Mathiassen Abel og Clara Pedersdatter (Hanning).
     Stilling: Raadmand453.
507.251.
Peder Scavenius Borch
Født 1723.
508.251.
Sofia Katarina Borch
Født 1725.
509.252.
Petter Ulrich Brüghmann
Født 17 jul. 1717, Brønnøy307.
Død 29 feb. 1776, Handelsstedet Grøtøen307.
     Kjøpmann og forretningsmann. Hans siste ekteskap var barnløst.307

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født 1696307.
Død 8 sep. 1758307.
     På Skaga.307

Gift 2° 12 nov. 1760, Sandnes307 med

Sophie Aars
     Skifte 24 nov. 1778307.

Børn af Petter Ulrich Brüghmann og Kirsten Jonsdatter:

732.509.Else Marie Brüghmann, f. 1740, d. 1741
510.252.
Sten Wirthmann Brüghmann
Født 28 okt. 1718, Nippelberg307.
Død 1785, Bergen307, begravet 22 mar. 1785, Bergen ?307.
     Gullsmed. Ifølge Nicolaysens "Bergens Borgerbog" tok han borgerskap der i byen den 6. august 1748.307

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Brun
Død 1746307.
     En prestedatter fra Gildeskål.307

Gift 2° 6 feb. 1753307 med

Gjertrud Tønnesdatter
Født 1704307.
Begravet 3 dec. 1790, Bergens Domkirke307.
     I skiftet efter den berømte guldsmed Steen Wirthmann Brüghmann's anden kone Giertrud Tønnesdatter, der blev holdt i Bergen 11. dec. 1790, får vi ikke kun at vide, at begge ægtefæller var barnløse, men også at arvingerne til Steen Wirthmann Brüghmann var: 1. Broren Johan Brüghmann opholdende sig i Nordland.; 2. Broren Humfred Brüghmann, «død men efterladt sig tvende Døtre, hvoraf den ene Maren Wirthmann gift med hr. Albert Hatting residerende Capellan til Nyekirkens menighed i Bergen, døde den 30te December 1789 og efterlod sig 3 sønner og 2 døtre ...». Den anden datter af Humfred Bryghmann, Elisabeth Margaretha gift med Johan Michael Bees.454
511.252.
Andreas Brüghmann
Født 4 mar. 1720455.
Død 1737455.
512.252.
Humphred Brüghmann
Født 22 sep. 1721455.
Død 6 sep. 1771455.
     Handelsmann på Sør-Bjørn på Helgeland.455

Gift _____med

Karen Adriane Klæboe
Født 1728455.
     Hun levde ennda i 1801.455

Børn af Humphred Brüghmann og Karen Adriane Klæboe:

733.512.Maren Wirthmann Brüghmann, d. 1789, Bergen
734.512.Elisabeth Margareta Brüghmann, f. 1750
513.252.
Johan Brüghmann
Født 29 jul. 1723455.
Død 1 okt. 1803455.
     Skipper og bosatt på Skaga i Herøy.455

Gift 1757455 med

Maren Bugge
Født 1716455.
     Hun levde enda i 1801 på Skaga, 85 år gml.455
514.255.
Benjamin Jacobsen Dass
Født 170695.
Død 177595.
     Han ble 1734 rektor ved Trondheim katedralskole til 1751.95
515.255.
Peter Jacobsen Dass
Født omkring 1705456.
Død omkring 1769.
     Skipper og handelsmand på Lurø i Helgeland. Havde med Adelus flere børn, hvoraf kun kendes sønnen Christen Dass.456

Gift _____med

Adelus Christensdatter Mechlenborg
Født omkring 1705456.
Død efter 1801.
     Datter af Christen Hansen og Eva Christensdatter Mechlenborg.
     Levede i 1801 som enke på Lurøgård i Helgeland, 96 år gammel.456

Børn af Peter Jacobsen Dass og Adelus Christensdatter Mechlenborg:

735.515.Christen Petersen Dass, f. omkr. 1737, d. omkr. 1790
516.255.
Judithe Jacobsdatter (Dass)
     Sannsynligvis datter av lensmann Jacob Dass og Maria Volqvartz.

Gift _____360med

Christen Jonassen (Falch)
Født 1708213.
Død omkring 1749.
     Søn af Jonas Jenssøn Falch og Ane Christensdatter.
     Oppholder sig 1737 [farens skifte] på Skar i Herøy.359
     Skifte 1749, Skar, Herøy.360Judith Jacobsdatter oppført som ektefelle. Barna er oppført i følgende rekkefølge: Jonas, 8 år; Christen, 6 år; Kierstina, 12 år; Maria, 7 år; Anne, 3 år; Judith, ½ år..

Børn af Judithe Jacobsdatter (Dass) og Christen Jonassen (Falch) er vist under Christen Jonassen (Falch) (nr. 305).

517.258.
Benjamin Dass Walnum
Født omkring 1726457,458.
Død før 1795459.
     Sognepræst i Rødstad i Salten.460

Gift 1767461 med

Sara Marie Pedersdatter Hind
Død 19 dec. 1795461.
     Datter af Peder Krog Hind og Maren Jørgensdatter Brose (Brase).
518.258.
Birgitte Maria Walnum
Født omkring 1733462,463,464.
     Er 1795 gift med Falch i Numedalen.465

Gift _____393med

Hans Falk
Født omkring 1756466,393.
     Søn af Hans Johansen Falch og Malena Nilsdatter.
     ! GÆT - Identisk med Hans Johansen Falch i Foldas sønn av samme navn !
     Hans Falk «boer i en kirkestue, driver fiskerie» år 1801 hos sognepresten i Tromsø Rasmus Schielderup på Tromsø prestegård.393
519.260.
Jonas Pedersen Greger
     Stensjøen (1752).348

Gift før 1752348 med

Aaselle Cathrina Hansdatter Falch
     Datter af Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener.

Børn af Jonas Pedersen Greger og Aaselle Cathrina Hansdatter Falch er vist under Aaselle Cathrina Hansdatter Falch (nr. 298).

520.260.
Nicolai Pedersen Greger

Gift 19 jun. 1727183 med

Maren Larsdatter Holt
Født omkring 1692467.
Død 1786468,183.
     Datter af Laurs Pedersen Holt og Abel Clausdatter Holst.

[Gift 1° 28 feb. 1713 med Lyder Ernst Wentzel (d. 1760); Gift 2° 19 jun. 1727 med Nicolai Pedersen Greger].

Børn af Nicolai Pedersen Greger og Maren Larsdatter Holt:

736.520.Peder Nicolaisen Greger
737.520.Lyder Nicolaisen Greger
738.520.Laurits Nicolaisen Greger
739.520.Else Marie Nicolaisdatter Greger
521.260.
Maren Pedersdatter Greger
Født 1715, Nesna, Nordland.469.
Død 1781, Vevelstad, Nordland.469.
     Søsterdatter-Datter af Petter Dass og Søsterdatter af Marcus Volqvartz's Hustru.470

Gift 1° 1737470 med

Frantz Nielsen Winter
Født 1672470.
Død 1753470.
     Søn af Niels Frantzen.
     Antagelig søster af Margrethe Nielsdatter Winther i Brønnøy, og søn af Niels Olufsen, Vevelstad.
     Skipper og Godseier paa Vivelstad.470

[Gift 1° 1697 med Kirsten Gjertsdatter Holst (1653 - 1735); Gift 2° 1737 med Maren Pedersdatter Greger (1715 - 1781)].

Gift 2° _____471med

Johan Christian Hvid
Født 1714471, døbt 11 feb. 1714, Dønnes kirke.469.
Død 1765471.
     Søn af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
     Godseier på Vevelstad, eide ca. 200 gårder.472

[Gift 1° med Barbro Jørgensdatter Wium (omkr. 1720 - omkr. 1755); Gift 2° med Maren Pedersdatter Greger (1715 - 1781)].

Børn af Maren Pedersdatter Greger og Frantz Nielsen Winter:

740.521.Nils Frantsen Winter, f. omkr. 1735, Nordland., d. omkr. 1792, Nordland.
522.260.
Abel Margrethe Greger
Død 15 jun. 1741473.

Gift 1° _____med

Markus Carstensen Volquarts
Født 1678473.
Død 1720473.
     Sokneprest på Ørlandet og var en av befolkningen skattet dikter og ble kalt «Marcus digt» i likhet med Petter Dass som ble kalt «Peter digt».473

Gift 2° _____med

Hans Ogman Grønn
Født 1687473.
Død 1774473.
     Søn af Christopher Johansen Grønn og Elen Hansdatter Ogman.
     Oberst (karakterisert) 4. mar. 1750 og avskjed 1765 med 300 Rds. pensjon.473

[Gift 1° med _____; Gift 2° med Abel Margrethe Greger (d. 15 jun. 1741); Gift 3° 24 mar. 1742 med Eleonora Sophie Dreyer (d. 7 feb. 1758)].
523.260.
Peder Pedersen Greger
     Bardal i Nesna (1752).346

Gift før 1752346 med

Elen (Elin) Hansdatter Falch
     Datter af Hans Larsen Falch og Else Mortensdatter Rener.

Børn af Peder Pedersen Greger og Elen (Elin) Hansdatter Falch er vist under Elen (Elin) Hansdatter Falch (nr. 295).

524.260.
Svend Pedersen Greger

Gift _____320med

Maren Benjaminsdatter Dass
Født 1700, Åkvik, Dønnes..
Død før 1795318.
     Datter af Benjamin Peitersen Dass og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.

[Gift 1° med Ole Henriksen Walnum (omkr. 1685 - 1739); Gift 2° med Svend Pedersen Greger].
525.261.
Peter Mortensen Falch
     Husmann på Svines.323

Gift _____med

Sara Olsdatter

Børn af Peter Mortensen Falch og Sara Olsdatter:

741.525.Arnt Pettersen Falch, f. 1764, Tjøtta., d. 1830
526.264.
Jørgen Sverdrup Angell
Født 1740325.
     Døde ugift som sjømann.325
527.264.
Else Margrethe Angell
Født 1741325.
Død 1821325.
     Død ugift på Viksjøen.325
528.264.
Lorentz Andreas Angell
Født 1743325.
Død 1806325.
     Ugift og uten arvinger. Gårdbruker på Båtnes i Bindalen.325
529.264.
Inger Maria Angell
Født 1744325.
     Døde som barn etter 1749.325
530.264.
Peder Angell
Død 1749474,325.
531.267.
Peder Petersen Falch
Født 1751475.
     Gårdbruker i Bærøy. Flere barn.475
532.267.
Dorthea Petersdatter Falch
Født 1762, Bærøy.476.
Død 4 jan. 1834, Waag i Vevelstad.476.
533.267.
Rebecca Petersdatter Falch
Født 1764477,475.
Død 1840475.

Gift _____med

Jonas (Svendsen) Falch
Født 1762478.
Død 1830.
     Søn af Svend Hansen Falch og Martha Hansdatter Lind.
     Selvejer på gården Dragøy i Flatangen, Fosnes, Nord Trøndelag i perioden 1797-1819, flyttet så til Hansvika i Vikna. Druknet i Nærøyfjorden.349

Børn af Rebecca Petersdatter Falch og Jonas (Svendsen) Falch:

742.533.Rebekka Jonasdatter Falch, f. 1792, d. 1838
743.533.Dødfødt, f. 1793, Flatanger., d. 1793, Flatanger.
744.533.Andreas Falch, f. 1795, Flatanger., d. 1813
745.533.Ane Birgitta Falch, f. 1798, Flatanger.
746.533.Inger Marie Falch, f. 1799, Flatanger., d. 1880
534.267.
Jacob Petersen Falch
Født 1779.
Død 1841.
     Bosatt på Sennesvik, Lofoten. Stor etterslekt.
535.267.
___________
536.267.
___________
537.268.
Peder Andersen Falch
Født 1742, Nordbostad.479.
Død 1778, Haugen, Tro.479.
     Død uten å etterlate seg livsarvinger.479
538.268.
Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.479.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.479.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Gift 1774455 med

Willatz Bing Hass
Født 1744455.
Død 1810455.
     Søn af Jørgen Jensen Hass og Anna Sophie Bing.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.455

Børn af Lucie Andersdatter Falch og Willatz Bing Hass:

747.538.Anna Margrethe Hass, f. 1776
748.538.Humphred Hass, f. 1778
749.538.Margaretha Hass, f. 1782
750.538.Rebecca Hass, f. 1785
751.538.Jens Hass, f. 1789
539.268.
Nicolai Andersen Falch
Født 1746, Nordbostad.479.
Død _____, Viksjøen, Sømna.479.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.
540.268.
Inger Andersdatter Falch
Født 1748, Nordbostad.479.
Død _____, Bardal.479.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.
541.268.
Ole Andersen Falch
Født 1760, Nordbostad.479.
Død 1790, Haugen.479.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.
542.268.
Aarsille Rebecha Andersdatter Falch
Født 1762, Nordbostad.479.
Død før 1800479.
     Død uten å etterlate seg livsarvinger.479
543.268.
Margarethe Andersdatter Falch
Født 1766, Nordbostad.479.
Død 27 apr. 1828479.
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.
544.268.
Anders Andersen Falch
Født 1770, Haugen.479.
Død 1783479.
545.268.
Østen Angell Andersen Falch
Født 1773, Haugen.479.
Død 1816, Øksningen.479.
     Østen Angel Andersen Falchm f. på Haugen, Løføen, Tjøtta 1773 og døde på Ytre Øksningan, Herøy i 1816. Han var den yngste i lensmann Anders Falchs barneflokk. Han var fra Anders' tredje ekteskap med Olava Olsdatter Wahl. Han var uten tvil oppkalt etter sin mektige filleonkel på Sømnes, Østen Angel, som var g.m. farens søster, Rebecha. Østen Angel Falch ble g. ca. 1803 og overtok visstnok samme året et av gårdbrukene i Ytre Øksningan, Herøy. Årsaken var at Hans Grønbech fra Tenna hadde vært gift i Øksningan, men i 1803 døde hans hustru. Deretter flyttet han tilbake til Tenna. Dette var det største bruket på Ytre Øksningan som også hadde husmannsplass og slåtteland på Seløy. Østen Angel Falchs hustru var Maren Eliasdatter. Hun har gått inn i historien som et særdeles vanskelig kvinnemenneske. Sammen fikk de istand flere prosesser og rettsaker straks etter at de var kommet til stedet, specielt ille var det med Maren, som i en rettsprotokoll har fått følgende attest: « - - hun er av et saa hidsigt Temperament, at hun i sin Hidsighet icke kan styre sit Sind - ». Når dette er sagt, må en tilføye at Østen Angel Falch var meget driftig og foretaksom, men døde så alt for ung, - bare 43 år gammel.480

Gift _____med

Maren Eliasdatter

Børn af Østen Angell Andersen Falch og Maren Eliasdatter:

752.545.Ole Andersen Falch Østensen, f. 1804
753.545.Anders Falch Østensen, f. 1806
754.545.Inger Falch Østensdatter, f. 1812, Ytre Øksningan
755.545.Anders Falch Østensen, f. 1815, Øksningan, d. eft. 1875
546.269.
Peter Lorentz Falch
Født 1759323.
Død 1806323.
     Gbr. Nord-Sandvær, Hærø.323

Gift _____med

Øllegaard Evensdatter

Børn af Peter Lorentz Falch og Øllegaard Evensdatter:

756.546.Jens Falch, f. 1808
757.546.Peder Falch, f. 1812
547.270.
Willatz Bing Hass
Født 1744455.
Død 1810455.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.455

Gift 1774455 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.479.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.479.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margrethe Nielsdatter (Winther?).
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch er vist under Lucie Andersdatter Falch (nr. 538).

548.270.
Jens Jørgensen Hass
549.270.
Margrethe Falch Hass
     Er ved farmorens skifte år 1775 gift med Jacob Wilhelm Dass, Bjørn.
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".333
550.272.
Hans Hass
Født omkring 1760481.
551.272.
Margrethe Hansdatter Hass
552.287.
Sara Marie Olsdatter Parelius
Født 1725317.
Død 1813317.
     Skifte 23 aug. 1813317.
553.287.
Peder (Peter) Olsen (Parelius)
Født 1732, Meløen.482.
Død 1817483,482.
554.287.
Karen Andrea Olsdatter Parelius
Født 1735, Meløen.343.
Død 1777, Meløen.343.
     Skifte 29 jul. 1777343.
555.287.
Anna Elisabeth Olsdatter Parelius
Født 1735484.
Død efter 28 nov. 1816484.

Gift _____med

Ole (Benjaminsen) Berg
Født 1734, Støt.484.
Død 1811484.
     Søn af Benjamin Hansen Berg og Sophie Olsdatter Storch.
     Styrmand og Gaardbruger paa Enga i Melø.484

Børn af Anna Elisabeth Olsdatter Parelius og Ole (Benjaminsen) Berg:

758.555.Anna Elisabet Berg, f. 1762, d. eft. 1801
556.293.
Jonas (Svendsen) Falch
Født 1762478.
Død 1830.
     Selvejer på gården Dragøy i Flatangen, Fosnes, Nord Trøndelag i perioden 1797-1819, flyttet så til Hansvika i Vikna. Druknet i Nærøyfjorden.349

Gift _____med

Rebecca Petersdatter Falch
Født 1764477,475.
Død 1840475.
     Datter af Peter Pedersen Falch og Lucia Henriksdatter Smith.

Børn af Jonas (Svendsen) Falch og Rebecca Petersdatter Falch er vist under Rebecca Petersdatter Falch (nr. 533).

557.295.
Inger Falch
     ?? Muligvis datter av Peder Pedersen Greger i Bardal ??

Gift 1° _____med

Erich Hansen
Død 1785485.
     Søn af Hans Erichsen Dybfest og Else Hansdatter Reener.

Gift 2° _____med

Sivert (Rivert) Helm
     Bosatt på borgerleiet Bardahl i Helgelands fierding.486

Børn af Inger Falch og Erich Hansen:

759.557.Peder Greger Erichsen Dybfest, f. 1779, d. 1802
558.298.
Else Marie Greger
Født 1746.
Død 1812.

Gift 1° 29 mar. 1769, Sømna, Nordland.256 med

Ole Henriksen Walnum
     Handelsmand på Løvøen (Lauvøya).

Gift 2° 8 aug. 1775, Herøy, Nordland.256 med

Ole Jentoft
Født _____, Petvik.487.
     Søn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch.
     Han skulle visst være gift og boende på Lauvøy på Helgeland.487
     Kanske identisk med den Ole Hartvig Jentoft (omtalt i Slegtsregister over en Holsteslegt, Fridthjof Holst, Kria. 1915). Han var gift med Else Marie Greger (1746-1812), enke efter handelsmand på Løvøen (Lauvøya) Ole Henriksen Walnum.

Børn af Else Marie Greger og Ole Henriksen Walnum:

760.558.Svend Christopher Greger Walnum
761.558.Jonas Greger Walnum
762.558.Anna Maria Ursin Walnum
559.298.
Hans Falch Greger
     Er 1777 nevnt som borgelig negotiant udi Bergen.488
560.298.
Peter Hendrich Greger
Født omkring 1753489.
     Er 1777 (farens skifte) borger av Trondheim til Steensøen handelssted.488
561.298.
Maren Johanna Greger
Født omkring 1761490.
     I skiftet 1777 etter hennes far oppholder hun sig i Bergen og broren Peder Henrich Greger er formynder.488
562.298.
Nicolai Thomas Greger
Født omkring 1764491.
563.303.
Ingebrigt Christensen
     Er 1769-1770 nevnt som skipper på Bredstrand [i Herøy?].492
564.303.
Jonas Christensen Falch
Født omkring 1734.
Død 18 okt. 1781493,494.
     Er 1769-1770 nevnt som skipper på Sortland [i Vesterålen].495
     Bodde i Sortland i Vesterålen.
     Skifte 24 mar. 1782496Ved skiftet heder det: »Som Enken Karen R. Dischingtons Laugværge var velærv. Hr. Erik Leganger nærværende; Formynder for de umyndige Børn blev deres Farbroder Hr. Lorentz Sverdrup paa Gaarden Sund i Flakstad, i hvis Fravær ansattes Broderen Peder Christensen Falch.«.

Gift 25 nov. 1766496 med

Karen Schøller Rosenvinge Dischington
Født 1743, Bredstrand i Øksnæs.496, døbt 21 nov. 1743496.
Død 18 jan. 1831, Sortland.496, begravet 30 jan. 1831, Sortland, Nordland.496.
     Datter af Jørgen Ernst Dischington og Riborg Catharina Hansdatter Hveding.

[Gift 1° 25 nov. 1766 med Jonas Christensen Falch (omkr. 1734 - 18 okt. 1781); Gift 2° 17 jul. 1783 med Abel Ellingsen (9 jun. 1753 - jun. 1828)].

Børn af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington:

763.564.Jørgen Ernst Falch
764.564.Riborg Christina Falch, d. 1837
765.564.Christiane Falch, f. 1771, d. 1818
766.564.Anne Christine Falch, f. 1772, Sortland., d. 1802
767.564.Christen Falch, d. 1844
768.564.Anders (Andreas) Jonassen Falch, f. 1776, Sortland., d. 1854
769.564.Jonas Cornelius Falch, d. 1849
770.564.Elisabeth Falck, d. 1827
565.303.
Elisabeth (Lisbeth) Christensdatter Falch

Gift før 1769497 med

Niels Nielsen
     Oppholder sig 1769 [svigermors skifte] på Ytre Øksningen, Herøy.497
566.303.
Peder Kristensen Falk
Født omkring 1740498.
Død 1796499.
     Oppholder sig 1769 [morens skifte] hjemme på ytre Øksningen i Herøy.500
     Gårdbruker på Skog, Ibestad i Astafjord.
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.501
     Skifte 1798-1804, Lilleskog, Astafjord Tinglag.229protokoll nr. 148, folio 125b..

Gift 1788502 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad499.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».229

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Peder Kristensen Falk og Anna Marta Johnsdatter Trane:

771.566.Kristian Pedersen Falk, f. 1788, Astafjord., d. 1866
772.566.Johanna Margrete Pedersdatter Falk, f. 1790, Astafjord., d. 1877
773.566.Jonas Pedersen Falk, f. 1792, Astafjord., d. 1871
774.566.Kirstina Pedersdatter Falk, f. 1795, Astafjord.
567.303.
Christiana Christensdatter Falch
Født omkring 1740503,504.
     Tjener 1769 [morens skifte] hos Isach Grønbech, Vesterålen.505
     Tjener 1770 [farens skifte] hos broderen Jonas i Sortland, Vesterålen.504
568.303.
Lorentz Sverdrup Christensen Falch
Født omkring 1741506,507.
     Oppholder sig 1769-1770 på Sund i Lofoten/Vesterålen.508
569.304.
Christina Charlotta Jensdatter
570.304.
Jonas Jensen
Født omkring 1737509,510.
571.304.
Augustinus Jensen
Født omkring 1738511,512.
Død omkring jun. 1803, Horn, Nesna, Dønna.357.
     Etterslekt, se Nils Aksel Horveis hjemmeside, .

Gift 18 okt. 1761, Nesna.357 med

Gundbor Hemmingsdatter Halland
Død før 12 dec. 1802, Horn, Nesna, Dønna.357.
572.304.
Anne Margrethe Jensdatter
573.304.
Pernille Jensdatter
574.304.
Else Cathrina Jensdatter
575.305.
Kierstina Christensdatter
Født omkring 1737513,514.
576.305.
Jonas Christensen
Født omkring 1741515,516.
577.305.
Maria Christensdatter
Født omkring 1742517,518.
578.305.
Christen Christensen
Født omkring 1743519,520.
579.305.
Anne Christensdatter
Født omkring 1746521,522.
580.305.
Judith Christensdatter
Født omkring 1749523,524.
581.307.
Margrethe Alexandersdatter Gyth
Født 1745525.

Gift 1772525 med

Jørgen Berri Jæger
Død 21 mai 1818525.
     Søn af Knut Eeg Jæger og Abigael Christine Berri.
     Prokurator. Jørgen Jæger var folikskommissær. Kjøpte sin svigerfars gård i Belsvåg med to husmannsplasser. Hadde 3 tjenestedrenge og 5 tjenestepiker. Han avstod sin gård Belsvåg til bispesete for den første biskop over Nord-Norge etter at stiftet ble delt i 1803 - til biskop Mathias Bonsach Krogh.525

Børn af Margrethe Alexandersdatter Gyth og Jørgen Berri Jæger:

775.581.Abigael Kristine Berri Jæger, f. 1772, Belsvåg
776.581.Knut Jæger, d. 1858, Mo
582.307.
Abel Margrethe Gyth
Født 1756365.
Død 1818526,365.

Gift _____365med

Morten Sommer
Født 1763, Kolvereid prestegjeld i Namdalen.527, døbt 20 feb. 1763, Kolvereid kirke.527.
Død 1844365.
     Søn af Jon (Leure, Lørre, Løhrøe, Løhre).
     Lensmann i Vega fra 1790 til 1843.365

Børn af Abel Margrethe Gyth og Morten Sommer:

777.582.Elen Marie Mortensdatter Sommer, f. 1787, Vega, d. 1845, Vikna i Namdalen.
778.582.Else Johanna Mortensdatter Sommer, f. 1790, d. 1790
779.582.Alexander Johannes Mortensen Sommer, f. 1791
780.582.John Løhre Mortensen Sommer, f. 1791, Vika, d. 1864, Kjul i Vega.
781.582.Nicoline Mortensdatter Sommer, f. 1795
782.582.Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorb Sommer, f. 1797
583.308.
Anders (Andreas) Pedersen Gyth
Født omkring 1741.
Død 15 mai 1828, København..
     Studerte i København. Ble skatterevisor der. Han ble stamfar til den danske gren av Gythslekten. Fra ham stammer forfatterinnen Sigrid Undset. Hennes mor het Charlotte, født Gyth. Sigrid Undset besøkte som ung pike sin slekt i Alstahaug, og som flyktning under krigen i 1940 var hun innom Vega og fortalte da at hun visste om sine slektninger der.363

Gift 14 jan. 1780 med

Ingeborg Mourtitzen
Født omkring 1748.
Død 12 apr. 1834, København..

Børn af Anders (Andreas) Pedersen Gyth og Ingeborg Mourtitzen:

783.583.Jens Nicolai Gyth, f. 1782, København., d. 1869, Sjælland.
584.308.
Ellen Pedersdatter Gyth
585.308.
Rebekka Pedersdatter Gyth
586.308.
Susanne Pedersdatter Gyth
587.308.
Peder Pedersen Gyth
588.311.
Niels Olsen
     Oppholder sig 1777 på/i Herø.528
589.311.
Gregus (Greis) Olsen
     Oppholder sig 1777 på Handnes [i Nesna].529
590.311.
Cornelia Olsdatter
591.311.
Pernille Olsdatter
     Oppholder sig 1777 på Kobberdal [i Dønna].530
592.311.
Anna Olsdatter
     Oppholder sig 1777 på Remmen [i Nesna].531
593.312.
Peter Jensen
     Tjener 1777 på Brettesnes i Lofoten.532
594.326.
Karen Jacobsdatter
Født omkring 1761533,389.
595.326.
Marith Jacobsdatter
Født omkring 1764534,389.
596.326.
Peternille Jacobsdatter
Født omkring 1769535,389.
597.326.
Adrian Jacobsen
Født omkring 1772536,389.
598.326.
Berit Jacobsdatter
Født omkring 1773537,389.
599.326.
Anders Jacobsen
Født omkring 1775538,389.
600.327.
Daniel Viding (Hveding) Hansen Falch
Født 14 sep. 1814390, døbt 1814, Helgøy kirke., 17de Søndag efter Trinitatis. Bekjendtgiort et ægte Barns hiemmedaab, tilh: Hans Sørensen Falk og Elen Eriksdatter Lind, Grundfiord v: N: Daniel Viding. Vidner: Peder Eliassen Figenschou; Peder Grimland; Hans Peder Michelsen; Ane Meldal Klingenberg; Aleth Lind; Ane Petrica. Mod: introd:390.
601.330.
Henning Falch
Født omkring 1778539.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
602.330.
Malena Catrina Fridrichsdatter (Falch)
Født omkring 1781540.
603.330.
Fridrich Christian Falch
Født omkring 1786541.
604.341.
Adriana Christine Jonsdatter
Født 1770401.
Død 2 nov. 1772, av barnekopper.401.
605.343.
Else Johanna Nilsdatter
Født 1762236.
Død før 1817236.
606.350.
Henrik Heitmann Henriksen Qvist
Født 1779, Nordstraumen, Sørreisa.403.
     Bosatt på Hals, Dyrøy; senere Skjervøy.403
607.350.
Karen Maria Henriksdatter Qvist
Født 1781, Nordstraumen, Sørreisa.403.
608.358.
Henrik Henrikssøn Mecklenborg
Født 8 jan. 1709408.
Død 1749408, begravet 31 okt. 1749, Kristiansund542,543.
     Gennem sin stedfader Christen Friis kom den unge Henrik ind i handel, og som en Mechlenborg, blev han helt naturligt optaget i det derværende handelsaristokrati. Henrik havde sin handelsvirksomhed på Bejergaard, som han drev indtil sin død i 1749, og det lykkedes ham at blive en af Fosnas/Kristiansunds betydligste købmænd.408

Gift 6 feb. 1732, Lillefosen544 med

Alethe Margrethe Friis
Født 1702, Trondhjem544.
Død 20 jun. 1775, Kristiansund545,544.
     Datter af Iver Johansen Friis og Maren Clausdatter Angell.
     På usædvanlig dygtig måde førte hun forretningen videre efter sin mands død. Hun blev betegnet som en meget velhavende dame, der drev sin forretning solidt og forsigtigt, men hun var meget snu og egoistisk, og da hun høstede mere venskab, støtte og fortjeneste i samhandel med britterne, end med sine egne landsmænd, var hendes sympati mere hos de første end hos sidstnævnte. Ti år før sin død i 1775, overdrog hun den 26. juli 1765 sin ejendom Bejergården og sin forretning til datteren Aletha Henricha Mechlenborg, som senere blev gift med købmanden Daniel Bendix Neumann, som man kan tænke sig har været ansat som bestyrer i hendes forretning.408

Børn af Henrik Henrikssøn Mecklenborg og Alethe Margrethe Friis:

784.608.Maren Angell Mecklenborg, d. 1786
785.608.Anne Cathrine Mecklenborg, d. 1771
786.608.Margrethe Helene Mecklenborg
787.608.Alet Henricha Mecklenborg, f. 1737, d. 1791
609.367.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
610.367.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
611.367.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

788.611.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
789.611.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
790.611.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
791.611.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
612.367.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Datter af Peder Olsen Strøm og Gunhild Susanne Hagerup.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].133

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm er vist under Ursula Cathrine Strøm (nr. 183).


Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

792.612.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
793.612.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
794.612._____, f. 1753, d. 1753
795.612.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
796.612.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
797.612.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
798.612.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
799.612.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
800.612.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
801.612.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
802.612._____, f. 1763, d. 1763
613.367.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
614.367.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
615.367.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
616.367.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.120

Gift _____120med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).120

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe er vist under Anders Borch Munthe (nr. 389).

617.367.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
618.367.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
619.367.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
620.373.
Just Thyrholm Wessel
Født 1719, Thingvold (eller i Trondhjems Hospitalsmenighed ?)412.
Død 27 dec. 1791, Tønsæt.412, begravet 5 jan. 1792412.
     Just Thyrholm Wessel blev Student 1730 [? 11 Aar gl. - synes urimeligt], Kapellan "pro loco" til Orkedalen 1743, 20. Septbr. og resid. Kapellan sammesteds 1748. Efter et Par Kjøbenhavnsrejser blev han 1760, 26. Septbr. Sognepræst til Tønsæt og senere tillige Provst i Østerdalen. Tog Afsked 1790, 16. Januar og tilflyttede da sin Ejendomsgaard, Nygaarden (tæt ved Tønsæt Præstegaard), hvor han døde.412

Gift 23 sep. 1749, Nærviken.412 med

Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund
Født mai 1726, Nærviken.412.
Død 27 dec. 1798, Tønsæt.546,412, begravet 4 jan. 1799412.
     Datter af Mats (Raphaelssøn) Lund og Dorthe el. Dorothea Whitte.

Børn af Just Thyrholm Wessel og Gidsken Sophie (Matsdatter) Lund:

803.620.Ejler Wessel, d. 1796
804.620.Mads Lund Wessel, f. omkr. 1757, d. 1824
805.620.Iverise Dorothea Wessel, f. omkr. 1760, d. 1836, Nysted i Tønsæt.
621.384.
Rebecca Munthe
     Rebecca Munthe, er ugivt.120
622.384.
Anna Munthe
     Anna Munthe, gift med Capitain Bruun ved det første Bergenhusiske Regim. Har Børn.120
623.384.
Bodil Elisabeth Munthe
     Bodil Elisab. Munthe, ugivt.120
624.384.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Copiist i Rentekammeret.120
625.387.
Hans Hansen Myhre
     Hr. Hans Myhre, Capellan ved Trinitatis i Kiøbenhavn, død 1780.120
626.389.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.120
627.389.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.120
628.389.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].120
629.389.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.120

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København424 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 1749256, døbt 25 aug. 1749, København256.
Død 18 jul. 1808256.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
630.389.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.120

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk424 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.288
631.389.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.120

Generation 9.

632.397.
Maren Margrethe Holck
Født 1778.
Død 1831.
     Har efterslægt.
633.397.
Wilhelmine Christiane Holck
Født 1779.
Død 1821.

Gift _____med

Gunder Swensen
     Havnefogd.
634.397.
Johan Christopher Holck
Født 1780.
Død 1847.
     Handelsmann i Trondhjem.
635.397.
Aage Kaabøll Holck
Født 1784.
Død 1807.
     »blev på Kiøbenhavns Volde dræbt af en fiendtlig Bombe; det første og formodentlig det eneste Offer blandt Studenterne af Throndhiems Stift for Kongestadens Forsvar«, heter det i NST 18, s. 168.
636.397.
Søren Hagerup Holck
Født 13 okt. 1791.
Død 7 sep. 1827.
     Sognepræst til Sandby paa Sjælland.258
     Har en rimelig stor Efterslægt i Danmark. En Stamtavle over hele den danske Gren af Christianssundslægten Holck findes i "Godsejer Jørgen Jørgensens Efterslægt", udgivet som Manuskript 1935 ved L. Jul. Suhr. Medlemmer af denne Slægtsgren har forseglet med Mursparrevaabenet.258

Gift _____med

Laurina Dorthea Jørgensen
Født 3 okt. 1802.
Død 15 jan. 1877.

Børn af Søren Hagerup Holck og Laurina Dorthea Jørgensen:

806.636.Johan Christopher Holck, f. 1825, d. 1899
637.397.
Christopher Budde Holck
Døbt 12 sep. 1793258.
Død 17 nov. 1830258.
     Ifølge Delgobe druknede han 17. nov. 1830.258
638.416.
Hans Hagerup de Gyldenpalm
Født 25 mai 1774, Kristiansand, Vest-Agder256.
Død 31 dec. 1827256.

Gift 15 aug. 1802, Vor Frue kirke, København424 med

Karen Marie Mariager
Født 9 aug. 1779, København256.
Død 29 nov. 1851256.
639.416.
Catharina Elisabeth Hagerup de Gyldenpalm
Født 31 mar. 1776, Kristiansand, Vest-Agder256.
Død 17 mar. 1828256.

Gift 31 jan. 1804256 med

Jacob Wilhelm Rasch
640.416.
Andreas Dedekam Hagerup de Gyldenpalm
Født 4 jun. 1777, Kristiansand, Vest-Agder256.
Død 21 okt. 1832256.
641.416.
Anna Margretha Hagerup de Gyldenpalm
Født 20 apr. 1779, Kristiansand, Vest-Agder256.
Død 6 mai 1846256.
642.416.
Eiler Hagerup de Gyldenpalm
Født 23 dec. 1780, Gjerpen, Telemark256.
Død 16 mai 1807256.
643.416.
Severin Anton Christian Hagerup de Gyldenpalm
Født 17 aug. 1782, Solum, Telemark256.
Død 22 mar. 1803256.
644.416.
Manlius Octavius Hagerup de Gyldenpalm
Født 10 nov. 1783, Solum, Telemark256.
Død 12 apr. 1824256.
645.416.
Ellen Aarsille Hagerup de Gyldenpalm
Født 8 dec. 1784, Solum, Telemark256.
Død 1 jul. 1850256.
646.417.
Engelke Margrethe Falbe
Født 8 apr. 1763.
     Engelke Margareta Falbe, f. 1763, 8 April.129

Gift 1782130 med

Christian Colbjørnsen
Født 1749130.
     Søn af Colbjørn Jacobsen Colbjørnsen og Anna Dorothea Røring.
     Christian Colbiörnsen, f. 1749, er Justits-Raad. Gift 1776, 19 Junii med Johanna Piper, Dotter af Etats-Raad Piper, døde 1782. Gift 1782 med Engelke Margr., Dotter af Etats-R. Falbe, f. 1763.130

[Gift 1° 19 jun. 1776 med Johanna Piper (d. 1782); Gift 2° 1782 med Engelke Margrethe Falbe (f. 8 apr. 1763)].

Børn af Engelke Margrethe Falbe og Christian Colbjørnsen:

807.646.Anna Edvardina Johanna Colbjørnsen, f. 1786
647.417.
Christiana Ludovica Falbe
Født 9 jan. 1768.
     Christiana Ludovica Falbe, f. 1768, 9 Januar.129
648.417.
Anna Catharina Falbe
Født 18 aug. 1770.
     Anna Cathar. Falbe, f. 1770, 18 August.129
649.417.
Hans Hagerup Falbe
Født 1772.
     Hans Hager. Falbe, f. 1772.129
650.417.
Johanna Carolina Hilaria Falbe
Født 22 apr. 1779.
     Johanna Carol. Hilaria Falbe, f. 1779, 22 April.129
651.417.
Wilhelmina Ulrica Falbe
Født 1 mar. 1782.
     Wilhelmina Ulrica Falbe, f. 1782, 1 Martii.129
652.424.
Marcus Høyer Holtermann
Født 1775.
     Marcus Høyer Holtermann, f. 1775.265
653.424.
Bolette Høyer Holtermann
Født 1777.
     Bolette Høyer Holtermann, f. 1777.265
654.424.
Hans Holtermann
Født 1780.
     Hans Holtermann, f. 1780.265
655.424.
Ova Holtermann
Født 1781.
     Ova Holtermann, f. 1781.265
656.424.
Lovisa Holtermann
Født 1782.
     Lovisa Holtermann, f. 1782.265
657.424.
Henrich Holtermann
Født 1784.
     Henrich Holtermann, f. 1784.265
658.443.
Dødfødt datter
Begravet 10 jan. 1755, Borgund547.
659.444.
Hans Rue Schjelderup
Født 1744.
Død 1781.
     En Hans Rue Schelderup paa Døsen fik 26 April 1770 Bevilling til at drive Kræmmerhandel.548

Gift _____med

Maren Malene Sunde

Børn af Hans Rue Schjelderup og Maren Malene Sunde:

808.659.Dominicus Schjelderup, f. 1770, d. 1770
809.659.Malene Margrethe Schjelderup, f. 1772, d. 1772
810.659.Dominicus Schjelderup, f. 1773, d. 1773
811.659.Maren Malene Schjelderup, f. 1775, d. 1776
660.444.
Ingeborg Marie Schjelderup
Døbt 25 okt. 1745, Gaupne, Luster.549.
Død 1797, gården Rønneid i Gaupne, Luster.549.

Gift 2 jul. 1778, Luster.549 med

Knud Knudsen Norenberg
Døbt 1 sep. 1748, Bergen.549.
Begravet 10 nov. 1799, Luster.549.
     Bosatt på gården Rønneid i Gaupne, Luster.549

Børn af Ingeborg Marie Schjelderup og Knud Knudsen Norenberg:

812.660.Melchior Knutson Norenberg, f. 1779, d. 1779
813.660.Gjertrud Knutsdatter Norenberg, d. 1824, Luster.
814.660.Hans Rue Knutson Norenberg
815.660.Melchior Schjelderup Knutson Norenberg, f. 1788, Luster., d. 1874, Luster.
816.660.Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg, f. 1791, Luster., d. 1814, Luster.
661.444.
Wilhelm Schjelderup
Født 1746550,551.
Død 1814.
     Betegnes «huus-eier uden jord, er skriverkarl uden condition» i FT 1801, bosat på Ølmem gård i Norums sokn, Sogndal prgj.551

Gift 1 dec. 1791, "i fr.pr." Domkirken i Bergen.552 med

Agnete Luth
Født omkring 1765553.

Børn af Wilhelm Schjelderup og Agnete Luth:

817.661.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1792
818.661.Herman Luth Schjelderup, f. 1795, Sogndals prgj.
819.661.Fredrik Schjelderup, f. omkr. 1807, Sogndal prgj.
662.444.
Melchior Schjelderup
Født 1748.
Død 1749.
663.444.
Anna Helene Schjelderup
Født 1749.

Gift _____med

Christen Andersen Nitter
Født omkring 1757.
664.444.
Reier Schjelderup
Født omkring 1753554,393.
Død 1814.
     Bonde og gaardbeboer på Fosse gård i Sogndahl sokn.393

Gift 1° _____med

Maria Sophie Breche
Født omkring 1744.
Død 1781.

Gift 2° _____med

Kirsti Skaksdatter Ormelseng
Født omkring 1762478,393.

Børn af Reier Schjelderup og Maria Sophie Breche:

820.664.Christine Margrethe Schjelderup, f. omkr. 1775
821.664.Ingeborg Marie Schjelderup, f. omkr. 1776
822.664.Andreas Reiersen Schjelderup, f. omkr. 1777
823.664.Melchior Schjelderup, f. 1779, d. 1779
824.664.Melchior Schjelderup, f. 1781

Børn af Reier Schjelderup og Kirsti Skaksdatter Ormelseng:

825.664.Melchior Schjelderup, f. omkr. 1784, Sogndal.
826.664.Jens Schjelderup, f. 1785
827.664.Skak Schjelderup, f. omkr. 1788
828.664.Marie Sophie Schjelderup, f. 1789
829.664.Marie Sophie Schjelderup, f. omkr. 1792
830.664.Berthe Schjelderup, f. omkr. 1795
665.444.
Berthe Elisabeth Schjelderup
Født 1755.
Død 1755.
666.444.
Dorthe Margaretha Schjelderup
Født 1757555,393.

Gift _____med

Ole Sjursen (Fuhr)
Født omkring 1753554,393.
     «Bonde og gaardbeboer samt forligelses kommissar» på gården Fuhr i Dahle sogn, Lyster prgj.393

Børn af Dorthe Margaretha Schjelderup og Ole Sjursen (Fuhr):

831.666.Siur Olsen, f. omkr. 1789
832.666.Melchior Olsen, f. omkr. 1790
833.666.Hans Olsen, f. omkr. 1793
834.666.Otte Olsen, f. omkr. 1795
667.444.
Mette Marie Schjelderup
Født 1759.

Gift _____med

Iver Høgh Krohn
     Klokker på Søndmøre.
668.448.
Jacob Lauritsen Schultz
Født 1762.
Død 15 dec. 1827.
669.448.
Claus Lauritsen Schultz
Født 1766.
670.448.
Melchior Andreas Riiber Schultz
Født 1768.
671.448.
Karen Margrethe Schultz
Født 1769.
672.448.
Inger Marie Schult
Født 1771556.
673.448.
Lisbeth Katrine Schult
Født 1771556.
674.448.
Melchior Andreas Riiber Schult
Født 1772.
675.448.
Petrea Johanne Schult
Født 1780.
676.452.
Johan Peter Testman Koch
Født 10 aug. 1751, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 1 mar. 1836, Hitterøen / Sula, Fosna, Trøndelag..

Gift 16 jan. 1790557 med

Maren Testman Bredal
Født 7 mai 1765558.
Død 19 apr. 1820, Hitteröen558.
     Datter af Anders Eriksen Bredal og Malene (Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng.
677.452.
Maren Marie Koch
Født 1756, Sula, Fosna, Trøndelag..
678.452.
Jens Melchersen Koch
Født 29 mar. 1757, Sula, Fosna, Trøndelag..
Død 22 feb. 1832, Bodø..
     Sogneprest til Folden.559
     Han var capelan og misjonær i Dverberg og 1788 misjonær til Varanger. Ble 31 des 1788 sogneprest til Kjøllefjord og 1791 prost til Øst-Finnmark Prosti, Ble så 15 mai 1801 sogneprest til Folda.

Gift 4 sep. 1789, Kjøllefjord, Finnmark. med

Maren Heggelund Krog
Født 26 dec. 1767, Ibestad, Astafjord.
Død 20 jan. 1849, Bodø..
     Datter af Hans Hagerup Krog og Abigael Simonsdatter Kildal.
     Skifte 28 feb. 1849, Bodø..
679.452.
Petter Andreas Koch
Født 1763, Sula, Fosna, Trøndelag..
     Petter døde Rottingen ved Frøya. Han drev handel sammen med broren Johan.

Gift _____med

Maren Testmann Klingenberg
Født 1775, Molde..
     Datter af Hans Michael Johannesen Klingenberg og Hedvig Nielsdatter Lossius.
680.460.
Truels Smith
     Hr. Truels Smith, Sognepræst til Mæhrn. Gift med Anna Agnete Plum af Baarse Præstegaard, har 7 Børn.288
681.460.
Claus Barfoed Smith
     Claus Barfoed Smith, conditionerer hos Justitsraad Dan i Søe-Etats-Commissariatet.288
682.460.
Eiler Christopher Kaasbøll Smith
     Eiler Christopher Kaasböll Smith, er Degn til Breigninge. Gift med Anna Sabel.288
683.460.
Helene Smith
     Helene Smith, gift med Anders Hartmann, Foged i Guldbrandsdalen. Af 7 lever 2 Børn.288
684.460.
Karen Smith
     Karen Smith, gift med Hr. Hans Schousboe, Præst til Dalbye. Af 10 lever 8 Børn.288
685.460.
Kirstine Cathrine Smith
686.460.
Mille Johanne Smith
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.288

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk424 med

Peter Johann Munthe
     Søn af Anders Borch Munthe og Sara Susanne Jacobsdatter Lund.
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.120
687.463.
Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Døbt 10 jan. 1735, Helliggeist kirke i København.159.
Død 17 mar. 1809, gaarden Annaborg.159, begravet _____, Hillerød.159.
     Til Bækkeskov. Etatsraad, konferensraad. [Se DAA. (1915)].159
     Otto Christopher Munthe af Morgenstierne til Bekkeskov, Conferentsraad, Landsdommer, og Gen. Krigs-Commissarius. Gift 1° med en Dotter af Commandeur Richard; 2° med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 5 Børn Levende.120

Gift 1° 26 jun. 1760159 med

Marie Bolette Richert
Født 17 apr. 1741, København.159, døbt 20 apr. 1741, Holmens kirke i København.159.
Død 13 mar. 1765, Bækkeskov.431,159.
     Datter af Jesper Hansen Reichardt og Margrethe Marie Berg.

Gift 2° 22 feb. 1768159 med

Bodilla Birgitte Henriksdatter Flindt
Død 22 jun. 1787, København.159.

Gift 3° 22 jan. 1800159 med

Elisabeth Henriksdatter Flindt
Død 18 jun. 1819159.

[Gift 1° med Thor Hansen Wederkink (d. 8 jul. 1789); Gift 2° 22 jan. 1800 med Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne (d. 17 mar. 1809)].

Børn af Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne og Marie Bolette Richert er vist under Marie Bolette Richert (nr. 482).

688.463.
Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne
     Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne til Lundbyegaard, Kammerherre, General-Adjutant og Major, Ridder af den Russiske Orden. Gift med en Dotter af Conferentsraad de Flindt. Har 6 Børn levende.120
689.463.
Troels Smith von Munthe af Morgenstierne
     [Se DAA. (1915), s. 331].
     Truels Munthe af Morgenstierne, er Loots-Capitain paa St. Croix i Vestindien. Gift med Spuleiona, er en Italiensk Frøken. Har en Dotter levende.120
690.463.
Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne
     Helene Elisabeth Munthe af Morgenstierne, indskreven i Gisselfelds Kloster, og blandt de Indskrevne den første og ældste.120
691.471.
Anna Catharina Sletting
     Anna Cathr. Sletting, gift 1° med Etatsr. Lunde, død. Gift 2° med Agent Klingenb.153
692.471.
Elsebeth Sletting
     Elsebeth Sletting, gift med Hr. Hans Michael Seehuus, Capellan til Domkirken i Aarhuus.153
693.471.
Ulrica Anthonette Sletting
     Antonette Sletting, gift med Hr. Frid. Carl Monrad, Præst til Bregninge paa Ærøe.153
694.471.
Johanna Maria Sletting
695.471.
Maren Elisabeth Sletting
696.471.
Ole Sletting
     Ole Sletting, Degn i Eibye og Dalbye.153
697.471.
Ebbe Sletting
     Ebbe Sletting, Fuldmægtig.153
698.471.
Lyder Sletting
     Lyder Sletting, Styrm. paa China.153
699.471.
Lars Sletting
     Lars Sletting, Stud.153
700.471.
Søren Sletting
701.472.
Ane Dorthea Pareli Rosenvinge
Født omkring 1778539.
702.472.
Tobina Friis Rosenvinge
Født omkring 1781540.
703.482.
___________
704.482.
___________
705.482.
___________
706.482.
___________
707.485.
Johanne Bergmann
Født 1715, Røros560.
Død sep. 1748, Røros560, begravet 13 sep. 1748, Røros kirke560.

Gift 28 jun. 1742560 med

Claus Paulsen Holst
Født 1714, Selbu560.
     Søn af Poul Matssøn Holst og Giertrud Madsdatter Hage.
     Overstiger på Røros.

[Gift 1° 28 jun. 1742 med Johanne Bergmann (1715 - sep. 1748); Gift 2° 2 mar. 1756 med Anne Margrethe Irgens (9 apr. 1736 - 1 apr. 1774); Gift 3° 27 nov. 1776 med Magdalena Borchgrevinck (18 nov. 1734 - 21 mar. 1813)].

Børn af Johanne Bergmann og Claus Paulsen Holst:

835.707.Margrete Holst, f. 1743, Røros
836.707.Theodorus Bergman Clausen Holst, f. 1745, d. 1798, Røros
708.485.
Elisabeth Marie Mølmann
Født 1726167.
Død 1761, Stod.167.

Gift 17 aug. 1745, Røros.167 med

Christian Hersleb
Født 1 mar. 1714167.
Død 1761167.
     Søn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost.
     Præst i Stod.167

Børn af Elisabeth Marie Mølmann og Christian Hersleb:

837.708.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
709.486.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 1714167.
Død 1761167.
     Præst i Stod.167

Gift 17 aug. 1745, Røros.167 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 1726167.
Død 1761, Stod.167.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann er vist under Elisabeth Marie Mølmann (nr. 708).

710.486.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 1715433.
Død 31 mar. 1756433.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 1739433 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.433.
Død 26 okt. 1779433.
     Sogneprest til Værdalen.433
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.433

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
711.486.
Sara Rebekka Hersleb
Født 1736561.
Død 18 aug. 1788561.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.561 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 1735562.
Død 1807562.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.562
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.563

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

838.711.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
712.489.
Jochum Lorentz Angell
     Sogneprest til Bø i Vesterålen.
713.489.
Tarald Andreas Angell
     Residerende kapellan til Hadsel.
714.489.
Hans Albrigt Angell
Født 1742438.

Gift 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯438 med

Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.564.
     Datter af Sigvart Kildal og Cecilie Marie Parelius.

[Gift 1° 1767 med Christen Michelsen Munch (omkr. 1714 - mai 1783); Gift 2° 18 nov. 1784 med Hans Albrigt Angell (f. 1742)].

Børn af Hans Albrigt Angell og Maren Maria Kildal:

839.714.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
715.489.
Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 1819565.

Gift 1773565 med

Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.566,567, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke567.
Død 28 jun. 1814565, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund565.
     Søn af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.565
716.491.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.300.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund568 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 1736568.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.300
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.441protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____300med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.300

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

840.716.Rebecca Dass Sommer
841.716.Morten Sommer, f. 1768
842.716.Sønn
717.491.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.300
718.491.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).569,570.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).569.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».569
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.569
     Skifte 13 jun. 1808569Fallittbo..

Gift 1° 1768445 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund571.
Død 1787572,445.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 1788569 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).569.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.569
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.569

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

843.718.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
844.718.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
719.491.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.570.
Død 1769, Bergen, HO.573,439,570.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.574

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke574 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 1720574, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.574.
Begravet 29 nov. 1770574.
     Forretningsmann i Kopervik.574

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

845.719.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
720.491.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.575,439.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.576,439.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.574
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.439
721.493.
Datter
722.493.
Datter
723.493.
Sønn (død ung)
724.494.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735568.
Død 26 mar. 1791, (København?)568.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.568

Gift 14 mar. 1769568 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.568
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.263
725.494.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736568.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.300
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.441protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund568 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.300.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass er vist under Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass (nr. 716).

726.494.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737577.
Død 27 aug. 1770577.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.577

Gift 1764578,579,580 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725577.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
727.496.
Anne Kaasbøl Munthe
Født 1740447.
Død 26 mai 1804447.

Gift 1766447 med

Peter Brun
Født 1729447.
Død 1814.
     Søn af Hans Jakob Brun og Mette Sophie Pultz.
     Kaptein. Døde som generalmajor.447
728.500.
Inger Margrethe Heiberg
Født 1737170.
Død 1826170.

Gift _____med

Ludvig Heiberg
Født 1723170.
Død 1760170.
     Søn af Anders Heiberg.
     Rektor i Vordingborg 1756.170

Børn af Inger Margrethe Heiberg og Ludvig Heiberg:

846.728.Peder Andreas Heiberg, f. 1758, d. 1841
729.500.
Thomas Severin Heiberg
Født 1738170.
Død 1819170.
     Sognepræst.170
730.500.
Søren Johan Heiberg
Født 1739170.
Død 1822170.
     Sognepræst til Skanstrup og Frydendal.170

Børn af Søren Johan Heiberg og _____:

847.730.Peter Wilken Heiberg, f. 1774, d. 1842
731.505.
Lorentz Marcus Hanning
     Oberstløytnant.
732.509.
Else Marie Brüghmann
Født 1740307.
Død 1741307.
733.512.
Maren Wirthmann Brüghmann
Døbt 18 jun. 1746, Alstahaug454.
Død 31 dec. 1789, Bergen307,454.

Gift 31 jan. 1772307 med

Albert Hatting
Født 14 mai 1742, Bergen307.
Død 13 feb. 1812307.
     Han ble stud. 1762, cand. theol. 1765, pers. kap. i 1767 hos sin far, pers. kap. i Bergens Domkirke i 1770, res. kap. til Lindås i 1776, og 1786 res. kap. til Nykirken i Bergen. Han er forfatter av Bergens Prestehistorie.307

Børn af Maren Wirthmann Brüghmann og Albert Hatting:

848.733.Jørgen Hatting, f. 1773
849.733.Sten Wirthmann Brüghmann Hatting, f. 1775
850.733.Henrik Fredrik Hatting, f. 1776
851.733.Cathrine Hatting, f. 1779, d. 1842
852.733.Karen Hedvig Hatting, f. 1782
853.733.Henrik Hatting, f. 1783
734.512.
Elisabeth Margareta Brüghmann
Født 1750455.

Gift 1780455 med

Johan Michael Bess
     Kjøpmann i Bergen.455
735.515.
Christen Petersen Dass
Født omkring 1737456.
Død omkring 1790456.
     Overtog familiegården Lurøgård i Helgeland. Som faderen var han også skipper og handelsmand.456

Gift 13 nov. 1771456,183 med

Stinchen Catharine Coldevin
Født 1752456.
Død efter 1801456.
     Datter af Isach Jørgen Coldevin og Maria Anna Emahus Tønder.

Børn af Christen Petersen Dass og Stinchen Catharine Coldevin:

854.735.Isak Jørgen Coldevin Dass, f. 1772, d. 1836
736.520.
Peder Nicolaisen Greger
     Bosat ved handelsted Rørøy i Vega.183
     Hans 3die hustru Antonette Brodtkorb fra Tjøtta er sandsynligvis identisk med Willum Arentz hustru, som hun overlevet med ca. 17 år.

Gift 1° _____183med

Elisabeth Tostrup
     Risøen, Vikna.183

Gift 2° _____183med

Dorothea Cathe Juel
     Datter af Peder Thomassøn Juel og Adriana Lauritsdatter Holthe.
     ? Sandsynligvis datter af Peder Juel, eller evt. hans bror Johannes Juel ?
     Fra Vikna.183

Gift 3° _____183med

Antonette Augusta Brodtkorb
Død 1794581,582.

[Gift 1° med Willum Arentz (omkr. 1706 - 9 sep. 1777); Gift 2° med Peder Nicolaisen Greger].
737.520.
Lyder Nicolaisen Greger
738.520.
Laurits Nicolaisen Greger
739.520.
Else Marie Nicolaisdatter Greger
     Hun ble gift til Sømnes gård med godseier Østen Angell.183

Gift _____183med

Østen Angell
Født 1711, Trondheim.324.
Død 1793, Sømnes.324.
     Fetter til legatstifteren Thomas Angell.324
     Alt i 1733 var han kommet til Tjøtta der vi finner han som fadder og forlover. Foruten å være en driftig handelsmann, var han også en god selvlærd jurist. Han kjøpte opp det av jordegods han kom over, og eide ikke mindre enn 33 gårdsbruk i Bindalen, 50 gårdsbruk i Sør-Sømna og 40 gårdsbruk i Velfjorden. I sin tid førte han utallige prosesser med godseier Johan Hvid, Vevelstad om rettighetene til sine eiendommer. Han var aristokrat, nærmest umenneskelig disiplinær, og bøndene i Sømna måtte ta hatten av med det samme de fikk øye på gården og nærmet seg den. Barna fikk en streng oppdragelse i heimen, og døtrene måtte i andres påhør tilsnakke sin søster med «jomfru søster».324
     Etter 10 års ekteskap døde Aarsille, og hennes søster, Rebecca Pedersdatter Falch, gift på Visksjøen, var til stor hjelp for barna.325
     Sømnes gård hadde sin første storhetstid under Østen Angell, som kom dit rundt 1739. Gården fødde 5-6 hester 40 melkekyr og 20-30 sauer og like mange geiter. På gården fantes også et spritbrenneri.325

[Gift 1° 11 feb. 1739 med Aarsille Marie Pedersdatter Falch (d. 1749); Gift 2° med Else Marie Nicolaisdatter Greger].
740.521.
Nils Frantsen Winter
Født omkring 1735, Vevelstad, Nordland.469.
Død omkring 1792, Vevelstad, Nordland.469.

Gift _____med

Anne Marie Eriksdatter Bech
741.525.
Arnt Pettersen Falch
Født 1764, Svines, Tjøtta.323.
Død 1830323.

Børn af Arnt Pettersen Falch og _____:

855.741.Morten Arntsen Falch, f. 1794, Tjøtta., d. 1874
742.533.
Rebekka Jonasdatter Falch
Født 1792583.
Død 1838.

Gift 1812 med

Even Andersen Normann Paasche
Født 1785.
Død 1840.
     Søn af Andreas Paasche og Kirsten Birgitta Normann.
     Kråkøya, Bjørnør.
743.533.
Dødfødt
Født 1793, Sitter, Flatanger.349.
Død 1793, Sitter, Flatanger.349.
744.533.
Andreas Falch
Født 1795, Gladsøy, Flatanger.584,349.
Død 1813349.
745.533.
Ane Birgitta Falch
Født 1798, Dragøy, Flatanger.585,349.
746.533.
Inger Marie Falch
Født 1799, Dragøy, Flatanger.586,349.
Død 1880349.

Gift 1815349 med

Henrik Wilhelm Rath
     Til Karstenøy, Vikna.349
747.538.
Anna Margrethe Hass
Født 1776308.
748.538.
Humphred Hass
Født 1778308.
749.538.
Margaretha Hass
Født 1782308.
750.538.
Rebecca Hass
Født 1785308.
751.538.
Jens Hass
Født 1789308.
752.545.
Ole Andersen Falch Østensen
Født 1804587.
753.545.
Anders Falch Østensen
Født 1806587.
     Anders Falch Østensen, f. 1806, døde som barn på Ytre Øksningan [før år 1815].588
754.545.
Inger Falch Østensdatter
Født 1812, Ytre Øksningan589,588.
     Inger Falch Østensdatter, f. 1812 på Ytre Øksningan og var eneste pike i søskenflokken på 4. Hun ble gift i Sandvær m. Peder Broch Olsen. De bodde flere steder i Herøy.588
     År 1865 er Inger Falk enke på 55 år og logerende hos sin broder Anders Falk på Hestadmoen i Herø sogn og prgj., Nordland.590

Gift _____, Sandvær588 med

Peder Broch Olsen
755.545.
Anders Falch Østensen
Født 1815, Øksningan591,592.
Død efter 1875593.
     Anders Falch Østensen, f. på Øksningan 1815 og oppkalt etter sin eldre bror som døde. Anders var den yngste i søskenflokken og ble husmann og fisker på Hestadmoen. Den 16. okt. 1845 ble han g.m. Hanna Sofie Hansdatter, f. 17. mai 1821 og datter av Hans Larsen. De hadde 3 barn i ekteskapet [Matinius, Magdalene og Jonette].592
     År 1865 er «Anders Falk», 52 år gl., husmann med jord på Hestadmoen i Herø sogn og prgj., Nordland. Anders er gift med Hanna Hansdatter, 44 år og flg. børn er nevnt på gården: Martinus, Anders, Magdalene og Jonette.590

Gift 16 okt. 1845592 med

Hanna Sofie Hansdatter
Født 17 mai 1821592.
Død efter 1900.

Børn af Anders Falch Østensen og Hanna Sofie Hansdatter:

856.755.Martinus Falch Andersen, f. 1846
857.755.Anders Brygmann (Falch Andersen), f. 1849, Herøy
858.755.Magdalene Falch Andersdatter, f. 1852, Dønna, d. _____
859.755.Jonette (Falch) Andersdatter, f. 1857
756.546.
Jens Falch
Født 1808323.
757.546.
Peder Falch
Født 1812323.
758.555.
Anna Elisabet Berg
Født 1762484.
Død efter 1801484.

Gift omkring 1795 med

Didrik Christian Greve
Født 11 jun. 1763.
     Søn af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder.

Børn af Anna Elisabet Berg og Didrik Christian Greve:

860.758.Jochum Didriksen Greve, f. 1802
759.557.
Peder Greger Erichsen Dybfest
Født 1779485.
Død 1802485.
     Skifte 1802, Moe i Moe..

Gift _____594med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.594

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
760.558.
Svend Christopher Greger Walnum
761.558.
Jonas Greger Walnum
762.558.
Anna Maria Ursin Walnum
763.564.
Jørgen Ernst Falch
Døbt 21 apr. 1767, Sortland..
764.564.
Riborg Christina Falch
Døbt 27 mar. 1769.
Død 5 mar. 1837.

Gift 4 nov. 1794 med

Jacob Andreas Ellingsen
765.564.
Christiane Falch
Født 1771595,494, døbt 1 apr. 1771, 2den Paaskedag.595.
Død 1818595, begravet 26 okt. 1818, Lødingen, Nordland..
     4 barn.596

Gift 20 jun. 1804596 med

Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.595, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.597,596, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.

[Gift 1° 5 dec. 1793 med Anne Christine Falch (1772 - 1802); Gift 2° 20 jun. 1804 med Christiane Falch (1771 - 1818)].

Børn af Christiane Falch og Christen Ellingsen:

861.765.Abel (Christensen) Ellingsen, f. 1804, Hunstad i Lødingen., d. 1881
862.765.Anne Christine Ellingsen, f. 1806, d. 1868, Offersøy
863.765.Christoffer Ellingsen, f. 1808, d. 1886
864.765.Johan Ellingsen, f. 1812, d. 1900
766.564.
Anne Christine Falch
Født 1772, Sortland.595, døbt 26 jul. 1772, Lørdag før 6te Søndag efter Paaske.595.
Død 1802595, begravet 10 okt. 1803, Lødingen..
     Samfrændeskifte efter hende (ifl. kgl. Bevill. af 17. okt. 1803) afholdtes 31. mai 1804.595
     7 barn.596
     Skifte 31 mai 1804, Hustad i Tjeldsund/Lødingen.598Dette er et samfrendeskifte. Et stort og vanskelig skifte. Formue 3686-4-0. Gjeld 3359-5-8. Arvinger: Christen Ellingsen, Hustad i Tjeldsund, ektemann av avdøde. Barn: Jens Ellingsen, 5 år; Jonas Ellingsen, 2 år; Jonette Caroline Rosenwinge Ellingsen, 9 år; Pauline Christina Ellingsen, 7 år; Margrethe Elisabeth Ellingsen, 3 år..

Gift 5 dec. 1793, Sortland.596 med

Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.595, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.597,596, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.

[Gift 1° 5 dec. 1793 med Anne Christine Falch (1772 - 1802); Gift 2° 20 jun. 1804 med Christiane Falch (1771 - 1818)].

Børn af Anne Christine Falch og Christen Ellingsen:

865.766.Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen, f. 1795, d. 1879
866.766.Margrete Elisabet Ellingsen, f. 1796
867.766.Pauline Christine Ellingsen, f. 1797, Hustad i Lødingen., d. 1888
868.766.Jens Christian Ellingsen, f. 1799, d. 1821
869.766.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1800, d. omkr. 1870
870.766.Karen Catharina Ellingsen, f. 1801, Lødingen., d. 1892
871.766.Jonas Cornelius Ellingsen, f. 1802, d. 1834
767.564.
Christen Falch
Døbt 23 apr. 1775.
Død 29 dec. 1844.

Gift 10 jul. 1817 med

Inger Maria Knibent
768.564.
Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.599, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854599.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Gift omkring 1806 med

Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.599, døbt 26 aug. 1781600,601.
Død 10 sep. 1836599.
     Datter af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch:

872.768.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
769.564.
Jonas Cornelius Falch
Døbt 10 okt. 1779.
Død 27 sep. 1849.

Gift 5 okt. 1814 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768602,603, døbt 21 jul. 1765604.
Død 6 sep. 1831604.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].
770.564.
Elisabeth Falck
Døbt 26 aug. 1781.
Død 16 okt. 1827.

Gift 20 jul. 1823 med

Mons Aron Krey
Døbt 31 mar. 1793.
Død 15 mar. 1862, "til søs"..

[Gift 1° 20 jul. 1823 med Elisabeth Falck (d. 16 okt. 1827); Gift 2° 20 jul. 1843 med Christina Dorthea Nielsdatter (d. 13 aug. 1897)].
771.566.
Kristian Pedersen Falk
Født 1788, Rollnes, Astafjord.502.
Død 1866502.

Gift 1821605 med

Anna Elisabet Trane
Født 1797, Rollnes, Ibestad, Astafjord.606.
Død 1868606.
     Datter af Hans Andreas Johnsen Trane og Anna Katarina Pedersdatter Wegner.

Børn af Kristian Pedersen Falk og Anna Elisabet Trane:

873.771.Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk, f. 1816, Astafjord., d. 1889
874.771.Peder Kristiansen Falk, f. 1819, Astafjord., d. 1903
875.771.Johan Kristiansen Falk, f. 1821, Astafjord., d. 1853
876.771.Maria Kristiansdatter Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1828
877.771.Maren Anna Kristiansdatter Falk, f. 1831, Astafjord., d. 1870
772.566.
Johanna Margrete Pedersdatter Falk
Født 1790, Rollnes, Astafjord.502.
Død 1877502.

Gift 1819499 med

Andreas Mørk Hanssen
Født 1794, Igeland, Ibestad, Astafjord.607.
Død 1880607.
     Søn af Hans Jakobsen og Øllegård Tygesdatter Trane.

[Gift 1° 1819 med Johanna Margrete Pedersdatter Falk (1790 - 1877); Gift 2° med Jonetta Andersdatter (1783 - 1839)].
773.566.
Jonas Pedersen Falk
Født 1792, Skog, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1871499.

Utenfor ekteskap med499

Anne Bergitta Amundsdatter
Født 1793, Torsken.499.

Gift 1° 1828499 med

Kirsten Maria Andersdatter
Født 1786, Hallevik, Ibestad, Astafjord.499.
     Datter af Anders Pedersen og Øllegård Steffensdatter Trane.

[Gift 1° med Severin Johnsen (1795 - 1860); Gift 2° 1828 med Jonas Pedersen Falk (1792 - 1871)].

Børn af Jonas Pedersen Falk og Anne Bergitta Amundsdatter:

878.773.Peder Andreas Jonassen Falk, f. 1823, Astafjord., d. 1825

Børn af Jonas Pedersen Falk og Kirsten Maria Andersdatter:

879.773.Andreas Jonassen Falk, f. 1824, Astafjord., d. 1892
880.773.Peder Jonassen Falk, f. 1825, Astafjord.
881.773.Ingeborg Olena Jonasdatter Falk, f. 1828, Astafjord.
774.566.
Kirstina Pedersdatter Falk
Født 1795, Lilleskog, Astafjord.502.
775.581.
Abigael Kristine Berri Jæger
Født 1772, Belsvåg525.

Gift _____525med

Niels Brandtzæg
     Handelsmann på Abelvær i Namdalen. Flere barn.594
776.581.
Knut Jæger
Død 1858, Mo594.
     Kjøpmann først på Moholmen handelssted, senere Mo i Rana.594
     Hans første ekteskap var barnløst, men fra sine siste to ekteskap hadde Knud Jæger en stor barneflok.594

Gift 1° _____594med

Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen
Født 1777594.
Død 1809, Forvik på Helgeland594.
     Datter af Jesper Andreas Hartgen og Anna Jørgensdatter Blix.

Gift 2° _____594med

Anna Margrethe Zahl
     Datter af Hans Olsen Zahl og Martha Jensdatter.
     Fra Nordvika, Dønna.594

[Gift 1° med Peder Greger Erichsen Dybfest (1779 - 1802); Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].

Gift 3° _____594med

Elisabeth Friederichsen
     Datter av prost i Nesna. Enke etter handelsmann Zahl i Nordvika, Dønna.594

[Gift 1° med Hans Olsen Zahl; Gift 2° med Knut Jæger (d. 1858)].
777.582.
Elen Marie Mortensdatter Sommer
Født 1787, Vega365.
Død 1845, gården Åkvik, Vikna i Namdalen.365.

Gift 1° _____365med

Jens Pedersen
Død 1826365.
     Hamland i Nærøy. Han omkom på Lofoten i 1826.365

Gift 2° 1831365 med

Morten Ågesen
Født 1785, Namdalseid.365.
     Søn af Åge Mortensen og Berit Marie Sevaldsdatter.

Børn af Elen Marie Mortensdatter Sommer og Jens Pedersen:

882.777.Morten Sommer Jensen, f. 1818, Hamland i Nærøy, d. 1885, Vikestad i Vikna
883.777.Abel Margrethe Gyth Jensdatter, f. 1826, Hamland i Nærøy, d. 1906, Dekkerhus i Vikna

Børn af Elen Marie Mortensdatter Sommer og Morten Ågesen:

884.777.En sønn
778.582.
Else Johanna Mortensdatter Sommer
Født 1790608.
Død 1790608, begravet 1790, Sommers gravsted i Alstahaug.608.
779.582.
Alexander Johannes Mortensen Sommer
Født 1791608.
     Gårdbruker. Alexander Mortensen Sommer overtok farsgården Nordgård, Vika.608
     9 børn, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 415-420.

Gift 1823609,608 med

Ellen Marie Knudsdatter Kjul
     Datter af Knut Nilsen Kjul.
780.582.
John Løhre Mortensen Sommer
Født 1791, Vika610,611.
Død 8 mai 1864, Kjul i Vega.612,611.
     Gårdbruker på Sør-Kjul.611
     8 børn, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 420-427

Gift 1814611 med

Abigael Christine Berri Jæger
Døbt 1790, Alstahaug611.
Død 24 aug. 1859, Kjul i Vega572,611.
     Datter af Niels Christian Jæger og Stinchen Margrethe Olsdatter Wold.
781.582.
Nicoline Mortensdatter Sommer
Født 1795613.
     3 barn, 2 døde ung.613

Gift 1820613 med

Dines Dinesen Grimsø
Født 1800613.
     Gårdbruker på Grimsø i Vega.613

Børn af Nicoline Mortensdatter Sommer og Dines Dinesen Grimsø:

885.781.Mortine Dinesdatter Sommer Grimsø, f. 1828, d. 1881
782.582.
Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorb Sommer
Født 1797614.
     Efterslekt, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 430-36

Gift 1° _____614med

Peder Johannesen
     Gårdbruker og fisker på Ness i Vega.614

Gift 2° _____615med

Christopher Bjørnsen
     Torget i Brønnøy.615
783.583.
Jens Nicolai Gyth
Født 1782, København., døbt 9 mai 1782, København..
Død 6 jan. 1869, Kalundborg, Sjælland..
     Herredsfuldmægtig i Kalundborg.
     Ejer eller forpagter af Torpegaard i Bergninge sogn.

Gift _____med

Anne Michaelsdatter
Født 1791.
Død 1 nov. 1858.

Børn af Jens Nicolai Gyth og Anne Michaelsdatter:

886.783.Peter Andreas Gyth, f. 1818, Torpegaard ved Kalundborg., d. 1910, Kalundborg.
784.608.
Maren Angell Mecklenborg
Døbt 9 nov. 1732544.
Død 6 sep. 1786544.

Gift 30 aug. 1765544 med

Johan Anton Luytkis
Født 15 dec. 1732616, døbt 20 dec. 1732, Vor Frue kirke i Trondhjem616.
Død 16 mar. 1800, Kristiansund N.616.
     Søn af Johan Luytkis og Anna Kathrine Krenchel.
     Stilling: Kjøbmann i Kristiansund N..
     Kjøbmann i Kristiansund N., hvor han døde 16. mars 1800. Svigersønnen, kancelliråd H. Brodtkorb bekjentgjør dødsfallet i Trondhjemske Tidender no. 13, 1800. Samtidig gjengis høistemte minneord på latin (Suprema Jubente Lege etc.), signert Conradus Molitz, som visstnok har vært lærer ved den høiere private skole i Kristiansund N. på dette tidspunkt.

Børn af Maren Angell Mecklenborg og Johan Anton Luytkis:

887.784._____, f. 1765
888.784.Alette Margrethe Luytkis, f. 1768, Kristiansund N., d. 1838, Kristiansund N.
785.608.
Anne Cathrine Mecklenborg
Døbt 25 dec. 1734544.
Død 19 mai 1771544.
     Skifte 30 jun. 1773544.

Gift 9 okt. 1759544 med

Henrik Sander Kaasbøl
Født 1730544.
Død 3 dec. 1789544.
     Søn af Hans Pedersen Kaasbøl og Anna Aagesdatter Holck.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund.

Børn af Anne Cathrine Mecklenborg og Henrik Sander Kaasbøl:

889.785._____
890.785._____
891.785._____
892.785.Henrik Mechlenborg Kaasbøll, f. 1763, d. 1830
786.608.
Margrethe Helene Mecklenborg
Døbt 24 feb. 1736544.
Begravet 4 aug. 1739544.
787.608.
Alet Henricha Mecklenborg
Født 1737544.
Død 8 dec. 1791544, begravet 15 dec. 1791544.
     Fik 26. juli 1765 overdraget ejendommen Bejergården og handels- forretningen af sin moder, der indtil da havde ført forretningen videre efter sin mands død 1749.408

Gift 9 okt. 1777544 med

Daniel Bendix Neumann
Født 1742, Flensborg ?544.
Død 16 okt. 1803544, begravet 24 okt. 1803544.
     Søn af Neumann.
     Stilling: Kjøpmann i Kristiansund544.
     Blandt byens mest fremtredende menn.544
788.611.
Jacob Claussen Lund
Født 1752.
Død 1802.

Gift _____med

Marianne Pohlmann
Født 1761.
Død 1844.

Børn af Jacob Claussen Lund og Marianne Pohlmann:

893.788.Claus Henrik Peter Lund, f. 1793, d. 1875
789.611.
Johan Michael Claussen Lund
Født 1753.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Margrethe Diurhuus
Født 1777.
Død 1809.

Børn af Johan Michael Claussen Lund og Anna Margrethe Diurhuus:

894.789.Claus Peder Lund, f. 1793, d. 1811
895.789.Maren Andrea Lund, f. 1796, d. 1877
896.789.Inger Margrethe Lund, f. 1797, d. 1880
897.789.Marthe Susanne Lund, f. 1799, d. 1849
898.789.Johan Grøn Lund, f. 1804, d. 1885
899.789.Jacob Lund, f. 1805
790.611.
Maren Grøn Clausdatter Lund
Født 1757.
791.611.
Peder Hersleb Claussen Lund
Født 1762.
792.612.
Ursula Cathrine Lund
Født 1750.
Død 1778.
793.612.
Hans Christopher Lund
Født 1752.
Død 1775.
794.612.
___________
Født 1753.
Død 1753.
     Udøpt sønn.
795.612.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1754.
Død 1755.
796.612.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1755.
797.612.
Anna Henriette Wind Lund
Født 1756.
Død 1811.
798.612.
Johanne Marie Lund
Født 1758.
Død 1829.
799.612.
Henrik Nicolai Lund
Født 1759.
Død 1802.
800.612.
Ingeborg Ludvika Lund
Født 1761.
Død 1820.
801.612.
Andreas Wilhelm Lund
Født 1762.
Død 1762.
802.612.
___________
Født 1763.
Død 1763.
     Udøpt sønn.
803.620.
Ejler Wessel
Død 1796412.
     Død i Danmark som theol. Candidat.412
804.620.
Mads Lund Wessel
Født omkring 1757.
Død 1824617,412.
     Student og siden Bonde i Tønsæt, hvor han giftede sig med en Bondepige.412
805.620.
Iverise Dorothea Wessel
Født omkring 1760.
Død 1836, Nysted i Tønsæt.618,412.
     Død ugift.412

Generation 10.

806.636.
Johan Christopher Holck
Født 5 sep. 1825.
Død 27 apr. 1899.
     Sognepræst til Vor Frelser Kirke i København.258

Gift _____med

Thyga Elisabeth Thaning
Født 14 jun. 1826.
Død 8 dec. 1913.

Børn af Johan Christopher Holck og Thyga Elisabeth Thaning:

900.806.Søren Hagerup Holck
901.806.Vilhelm Thaning Holck, f. 1856
902.806.Johan Christopher Holck
903.806.Axel Nicolai Holck, f. 1863
807.646.
Anna Edvardina Johanna Colbjørnsen
Født 1786130.
808.659.
Dominicus Schjelderup
Født 1770.
Død 1770.
809.659.
Malene Margrethe Schjelderup
Født 1772.
Død 1772.
810.659.
Dominicus Schjelderup
Født 1773.
Død 1773.
811.659.
Maren Malene Schjelderup
Født 1775.
Død 1776.
812.660.
Melchior Knutson Norenberg
Født 1779549.
Død 1779549.
813.660.
Gjertrud Knutsdatter Norenberg
Døbt 16 dec. 1782, Sogndal.549.
Død 27 mar. 1824, gården Rønneid i Gaupne, Luster.549.
814.660.
Hans Rue Knutson Norenberg
Døbt 10 mai 1785, Gaupne, Luster.549.
     Uvisst videre skjebne.549
815.660.
Melchior Schjelderup Knutson Norenberg
Født 1788, Rønneid i Gaupne, Luster.549.
Død 1874, Kalhagen i Gaupne, Luster.549.
816.660.
Ingeborg Rue Knutsdatter Norenberg
Født 1791, Rønneid i Gaupne, Luster.549.
Død 1814, Haugen i Drevdal, Luster.549.
817.661.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1792619.
     Muligvis hende der den 31. jan. 1812 bliver gift i "huset efter kgl. bev. 1901" i Bergen med Lars Jensen Wrendsted.552
818.661.
Herman Luth Schjelderup
Født 1795, Sogndals prgj.620,393,590.
     Handelsassistent og oppholder sig hos landhandler Peter Schjelderup (f. 1829 i Sogndal - Herman's sønn ?).590

Gift _____590med

Elisabeth
Født omkring 1802, Sogndal prgj.621,590.

Børn af Herman Luth Schjelderup og Elisabeth:

904.818.Peter Schjelderup, f. omkr. 1829, Sogndal prgj.
905.818.Thrine Schjelderup, f. omkr. 1841, Sogndal prgl.
819.661.
Fredrik Schjelderup
Født omkring 1807, Sogndal prgj.622,590.
     ! GÆT - sønn av Wilhelm Schjelderup (1746-1814) !
     Selveier og skrædder i Sogndal (1865).590

Gift _____590med

Ragnhild
Født omkring 1821, Sogndal prgj.623,590.

Børn af Fredrik Schjelderup og Ragnhild:

906.819.Hermann Schjelderup, f. omkr. 1853, Sogndal prgj.
820.664.
Christine Margrethe Schjelderup
Født omkring 1775624,393.

Gift _____med

Espen Mikkelsen Espesæter
821.664.
Ingeborg Marie Schjelderup
Født omkring 1776477,393.
822.664.
Andreas Reiersen Schjelderup
Født omkring 1777625,393.

Gift _____med

Gjertrud Eriksdatter Espesæter

Børn af Andreas Reiersen Schjelderup og Gjertrud Eriksdatter Espesæter:

907.822.Reier Schjelderup, f. 1815
823.664.
Melchior Schjelderup
Født 1779.
Død 1779.
824.664.
Melchior Schjelderup
Født 1781.
825.664.
Melchior Schjelderup
Født omkring 1784, Sogndal.626,393,590.

Gift _____med

Synnene Ingebretsdatter Qvam
Født omkring 1798, Bergen.627,590.
826.664.
Jens Schjelderup
Født 1785.
     Er ikke omtalt i folketellingen 1801.
827.664.
Skak Schjelderup
Født omkring 1788628,393.
828.664.
Marie Sophie Schjelderup
Født 1789.
829.664.
Marie Sophie Schjelderup
Født omkring 1792583,393.
830.664.
Berthe Schjelderup
Født omkring 1795629,393.
831.666.
Siur Olsen
Født omkring 1789630,393.
832.666.
Melchior Olsen
Født omkring 1790631,393.
833.666.
Hans Olsen
Født omkring 1793619,393.
834.666.
Otte Olsen
Født omkring 1795629,393.
835.707.
Margrete Holst
Født 7 nov. 1743, Røros560.
836.707.
Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745632, døbt 4 jun. 1745, Røraas.604.
Død 14 jan. 1798, Røros632.

Gift 14 feb. 1772604 med

(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke632.
Død 7 nov. 1794, Røros632.
     Datter af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf.

Børn af Theodorus Bergman Clausen Holst og (Anne) Christine Munch Schjelderup:

908.836.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
909.836.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
837.708.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 1747167.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.167.

Gift 20 nov. 1765167 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 1738167.
Død 15 aug. 1807167.
     Justitsraad.167
838.711.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 1780562.
Død 1849562.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.562
839.714.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.438.
Død 1841438.
840.716.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____568med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.577
841.716.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768577.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.577
842.716.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.577
843.718.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789569.
Død 1865, Lenvik569.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.569

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
844.718.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792569.
Død okt. 1792569.
845.719.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.633.
Død 22 apr. 1837633, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.633.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.633

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764633.
Død 20 nov. 1832633.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.
846.728.
Peder Andreas Heiberg
Født 1758170.
Død 1841170.
     Forfatter. Paadrog sig ved sin satire magthavernes had og blev Nytaarsaften 1800 landsforvist. Drog til Paris, hvor han blev Taileyrand's sekretær.170

Gift 1790170 med

Thomasine Buntzen
     Forfatterinde.170

[Gift 1° 1790 med Peder Andreas Heiberg (1758 - 1841); Gift 2° 1801 med Gyllembourg-Ehrenswärd].

Børn af Peder Andreas Heiberg og Thomasine Buntzen:

910.846.Johan Ludvig Heiberg, f. 1791, d. 1860
847.730.
Peter Wilken Heiberg
Født 1774170.
Død 1842170.
     Forstander for Vartov i København.170

Børn af Peter Wilken Heiberg og _____:

911.847.Søren Johan Heiberg, f. 1810, d. 1871
848.733.
Jørgen Hatting
Født 25 jul. 1773307.
849.733.
Sten Wirthmann Brüghmann Hatting
Født 3 jun. 1775307.
850.733.
Henrik Fredrik Hatting
Født 1776307.
851.733.
Cathrine Hatting
Født 1779307.
Død 1842307.

Gift _____med

Johan Andreas Røsler
Født omkring 1790308.
Død 1826634,308.
852.733.
Karen Hedvig Hatting
Født 1782307.
853.733.
Henrik Hatting
Født 1783307.
854.735.
Isak Jørgen Coldevin Dass
Født 1772456.
Død 1836456.
     Skipper og handelsmand. Ejer af Lurøgård i Helgeland.456
     Hans 12 børn fik i 1860 kgl. bevilling til at antage slægtsnavnet Dundas.456

Gift _____med

Cornelia Floer Strøm
Født 1773456.

Børn af Isak Jørgen Coldevin Dass og Cornelia Floer Strøm:

912.854.Daniel Strøm Dundas, f. 1803, d. 1894
855.741.
Morten Arntsen Falch
Født 1794, Svines, Tjøtta.323.
Død 27 apr. 1874323.

Gift _____med

Anne Birgitte Benjaminsdatter
Født 1798323.

Børn af Morten Arntsen Falch og Anne Birgitte Benjaminsdatter:

913.855.Arnt Mortensen Falch, f. 1836, d. 1869
856.755.
Martinus Falch Andersen
Født 13 jul. 1846592.
     Matinius Falch Andersen, f. 13. juli 1846 og gift først 1869 med Idde Petrine Arentsdatter, f. 12. nov. 1846 på Ulvang og datter av Arnt Kristoffersen. Matinius ble gift 2. gang 30. dec. 1879 med Maria Antonetta Hansdatter, f. 30. dec. 1852 på Stamnes og datter av Hans Kr. Nilsen. Matinius bodde på Hestadmoen som fisker og husmann og fikk 2 barn i første og 3 barn i andre ekteskap.592
     År 1875 er Martines Andersen, f. 1847, «husmand og fisker» på Hestadmoen (gnr. 188, bnr. 23), Herøy i Nordland. Martines er enkemann med børnene: Adolf, f. 1871 og Matilde Augusta, f. 1874.635
     År 1900 er Marthinus Falk, f. 1846, «pladsmand og fisker, husmand mj. [med jord]» på husmannsplassen (gnr. 51, bnr. 2) på Hestad gård, Herøy i Nordland. Marthinus er gift med Marie Hansdatter og to døtre er nevnt: Johanna, f. 1886 og Hansine, f. 1888. Marthinus' datter av første ekteskap Mathilde Marthinusdatter, f. 1874, udfører «husarbeide» på gården.636

Gift 1° 1869592 med

Idde Petrine Arntsdatter
Født 12 nov. 1846, Ulvang592.
Død før 1875637.

Gift 2° 30 dec. 1879592 med

Maria Antonetta Hansdatter
Født 30 dec. 1852, Stamnes592.

Børn af Martinus Falch Andersen og Idde Petrine Arntsdatter:

914.856.Adolf Høyert Falch Matiniusen, f. 1871, Hestad, d. _____
915.856.Mathilde (Augusta) Falch Matiniusen, f. 1874, Hestad

Børn af Martinus Falch Andersen og Maria Antonetta Hansdatter:

916.856.Helga Falch Matiniusen, f. 1880, d. _____
917.856.Johanna Falch Matiniusen, f. 1886, Hestad, d. 1918, Hestad
918.856.Hansine Falch Matiniusen, f. 1888, Hestad, d. 1918
857.755.
Anders Brygmann (Falch Andersen)
Født 21 sep. 1849, Hestad, Herøy.
     År 1875 er Anders Brygmand Andersen, fisker og inderst på sin fars gård (nr. 188, bostadsnr. 24) på Hestadmoen, Herøy i Nordland. Anders er gift med Kjerten Larsdatter og to børn er nevnt: Hans Andersen, f. 1871 og Anna Andersdatter, f. 1874.635
     År 1900 er Anders Brygmann «fisker og pladsmand» på husmannsplassen (gnr. 50, bnr. 1) til gården Dønbjørn, Herøy i Nordland. Han er gift med Kjersten Larsdatter og flg. børn er nevnt: Einar, Laura, Ragna og Ludvik.636
     Den Johanna Brygmann (f. 1883) der år 1900 er i tjeneste hos Lars Thomassen på Bergfjord gård, Herøy i Nordland, er kanskje endnu en datter av Anders.

Gift _____635med

Kjersten Larsdatter
Født 1843, Herøy635.

Børn af Anders Brygmann (Falch Andersen) og Kjersten Larsdatter:

919.857.Hans Andersen Brygmann, f. 1871, Herøy
920.857.Anna Andersdatter (Brygmann?), f. 1874, Herøy
921.857.Laura Andersdatter (Brygmann?), f. 1876
922.857.Einar Andersen (Brygmann?), f. 1879
923.857.Ludvik Andersen (Brygmann?), f. 1886
924.857.Ragna Andersdatter (Brygmann?), f. 1889
858.755.
Magdalene Falch Andersdatter
Født 1 mar. 1852, Hestad, Dønna638.
Død _____638.
     Magdalene Falch Andersdatter, f. 1. mars 1852 på Hestad, Dønna, d. 30. juni 1934 i Ålesund. Gift 17. jan. 1881 i Herøy kirke med Jørgen Johan Mikalsen Røstad, f. 2. feb. 1853 i Mauseidvåg, Borgund og sønn av Mikael Olaus Pedersen. De oppholdt seg først på Hestad der Jørgen var fisker. I 1890 reiste han til Amerika og begynte med gullgraving. Jørgen «maset» på sin Magdalene om å komme over, men hun var ikke lysten på dette. Hun flyttet til Ålesund.638
     År 1875 hjelper Magdalena Andersdatter foreldrene hjemme på Hestadmoen (gnr. 188, bnr. 24), Herøy i Nordland.635
     År 1900 bor Magdalene Falk med sine to sønner Alfred og Julius Jørgensen på en husmannsplass (gårdsnr. 51, bruksnr. 2) på Hestad gård, Herøy i Nordland. Magdalenes mor, enken Hanna Hanssen, bor også der.636
     Foto av Magdalene Falch Andersdatter med barnebarn, se Arnt Åsvangs tredje hefte om "Slekten Falch", s. 45.

Gift 17 jan. 1881, Hestad256 med

Jørgen Johan Mikaelsen (Røstad)
Født 2 feb. 1853256.
     Søn af Mikal Olaus Pedersen (Birkvåg) og Johanne Serine Jørgensdatter.
     I 1890 reiste han til Amerika og begynte med gullgraving.638

Børn af Magdalene Falch Andersdatter og Jørgen Johan Mikaelsen (Røstad):

925.858.Alfred Jørgensen, f. 1880
926.858.Julius Anker Mørk Jørgensen, f. 1883, Hestad, d. _____
859.755.
Jonette (Falch) Andersdatter
Født 20 mai 1857639.

Gift 26 okt. 1874639 med

Ole Larsen
Født 1845636.
     År 1900 er Ole Larsen, f. 1845, «pladsmand, norarbejder, husmand mj. [med jord]» på husmannsplassen (gnr. 51, bnr. 1) på Hestad gård, Herøy i Nordland. Ole er gift med Jonette Andersdatter, f. 1857, og flg. børn er nevnt: Algine, f. 1877; Marthin, f. 1879; Orante, f. 1886; Freder, f. 1888; Anders, f. 1894; Aslaug, f. 1897; Henning Olsen, f. 1876 i den «amerikanske marine».636

Børn af Jonette (Falch) Andersdatter og Ole Larsen:

927.859.Henning Olsen, f. 1876
928.859.Algine Olsdatter, f. 1877
929.859.Martin Olsen, f. 1879
930.859.Orante Olsdatter, f. 1886
931.859.Freder Olsen, f. 1888
932.859.Anders Olsen, f. 1894
933.859.Aslaug Olsdatter, f. 1897
860.758.
Jochum Didriksen Greve
Født 1802.
861.765.
Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.640.
Død 10 mar. 1881640.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.640

Gift 1° omkring 1830640 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779641.
Død 13 sep. 1844641.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.640

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].

Gift 2° 1844640 med

Margrethe Sophie Glad
Født 27 feb. 1820640.
Død 8 jul. 1891640.
862.765.
Anne Christine Ellingsen
Født 31 mai 1806642.
Død 19 jul. 1868, Offersøy642, begravet 28 jul. 1868, Lødingen.642.

Gift _____643med

Peder Ebenezer Hansen
Født 1797643.
Død 1848643.
     Skjervigen, Vaagan.643

Børn af Anne Christine Ellingsen og Peder Ebenezer Hansen:

934.862.Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen, f. 1829, Vaagens pg., d. 1899
863.765.
Christoffer Ellingsen
Født 30 sep. 1808644.
Død 1886644.
864.765.
Johan Ellingsen
Født 29 okt. 1812644.
Død 1900644.
865.766.
Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen
Født 12 jan. 1795645.
Død 1879645.
866.766.
Margrete Elisabet Ellingsen
Født 27 jan. 1796645.
     Død «spæd».645
867.766.
Pauline Christine Ellingsen
Født 2 aug. 1797, Hustad i Lødingen.646.
Død 28 mai 1888647,646.

Gift 9 nov. 1818646 med

Christopher Martin Glad
Født 11 jan. 1790, Selsøvig.646.
Død 12 nov. 1873, Blokken i Sortland.646.
     Var i 1801 Fostersøn hos Handelsmand Ole Hartvig Hvid i Selsøvigen, boede i 1838 som Gaardbruger paa Blokken i Sortland.646
868.766.
Jens Christian Ellingsen
Født 6 jan. 1799645, døbt 3 feb. 1799645.
Død 1 aug. 1821645.
     Styrmann, ugift.645
869.766.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 12 feb. 1800645.
Død omkring 1870645.
870.766.
Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.599,645.
Død 10 dec. 1892599.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Gift 9 nov. 1831 med

Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.599.
     Søn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch.
     Gjestg. Risvær.323
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.599

Børn af Karen Catharina Ellingsen og Jonas Falch:

935.870.Jonas Falch
871.766.
Jonas Cornelius Ellingsen
Født 12 dec. 1802645.
Død 1834645.
872.768.
Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.599.
     Gjestg. Risvær.323
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.599

Gift 9 nov. 1831 med

Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.599,645.
Død 10 dec. 1892599.
     Datter af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Børn af Jonas Falch og Karen Catharina Ellingsen er vist under Karen Catharina Ellingsen (nr. 870).

873.771.
Kristianna Fredrikka Kristiansdatter Falk
Født 1816, Rollnes, Ibestad, Astafjord.648.
Død 1889648.
874.771.
Peder Kristiansen Falk
Født 1819, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1903499.

Gift 1° 1855649 med

Synnøve Maria Jensdatter
Født 1828, Breivoll, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1857499.

Gift 2° 1859650 med

Ingeborg Anna Starup
Født 1831, Dyrstad, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1891499.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Synnøve Maria Ediasdatter.

[Gift 1° med Laurits Leganger Uckermann; Gift 2° 1859 med Peder Kristiansen Falk (1819 - 1903)].

Børn af Peder Kristiansen Falk og Synnøve Maria Jensdatter:

936.874._____, f. 1855, Astafjord., d. 1855
937.874._____, f. 1856, Astafjord., d. 1856
938.874.Simon Martin Pedersen Falk, f. 1857, Astafjord., d. 1857

Børn af Peder Kristiansen Falk og Ingeborg Anna Starup:

939.874.Kristian Fredrik Pedersen, f. 1861, Astafjord.
940.874.Serina Maria Pedersdatter Falk, f. 1864, Astafjord.
941.874.Anna Elisabet Pedersdatter Falk, f. 1869, Astafjord., d. 1883
942.874.Johanna Starup Pedersdatter Falk, f. 1872, Astafjord.
875.771.
Johan Kristiansen Falk
Født 1821, Rollnes, Ibestad, Astafjord.605.
Død 1853605.
876.771.
Maria Kristiansdatter Falk
Født 1824, Rollnes, Ibestad, Astafjord.605.
Død 1828605.
877.771.
Maren Anna Kristiansdatter Falk
Født 1831, Rollnes, Ibestad, Astafjord.605.
Død 1870605.

Gift 1866651 med

John Jørgen Hanssen
Født 1830, Elvenes, Skånland, Astafjord.652.
Død 1907652.

Børn af Maren Anna Kristiansdatter Falk og John Jørgen Hanssen:

943.877.Maren Anna Johnsdatter, f. 1870, Astafjord., d. _____
878.773.
Peder Andreas Jonassen Falk
Født 1823, Lilleskog, Astafjord.648.
Død 1825648.
879.773.
Andreas Jonassen Falk
Født 1824, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1892499.

Gift 1860653 med

Elisabet Møller Hansdatter Starup
Født 1823, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1896499.
     Datter af Hans Pettersen Starup og Else Maria Wegner Hansdatter Trane.

[Gift 1° 1845 med Petter Jonas Hanssen (1819 - 1859); Gift 2° 1860 med Andreas Jonassen Falk (1824 - 1892)].

Børn af Andreas Jonassen Falk og Elisabet Møller Hansdatter Starup:

944.879.Petter Johan Andreassen Falk, f. 1861, Astafjord., d. 1890
880.773.
Peder Jonassen Falk
Født 1825, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.648.
881.773.
Ingeborg Olena Jonasdatter Falk
Født 1828, Lilleskog, Ibestad, Astafjord.648.
882.777.
Morten Sommer Jensen
Født 1818, Hamland i Nærøy365.
Død 1885, Jutulgården, Vikestad i Vikna365.
     Gårdbruker. Eide Jutulgården.365
     7 børn, se Albertine Hauglid "Innflyttere til Vega", s. 406-408.

Gift 1843365 med

Anne Andersdatter
Født 1823, Dekkerhus i Vikna365.
     Datter af Anders Nielsen og Adriane Benjaminsdatter Ryum.
883.777.
Abel Margrethe Gyth Jensdatter
Født 1826, Hamland i Nærøy654.
Død 1906, Dekkerhus i Vikna654.
     Efterslekt se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Viga", s. 410-415
884.777.
En sønn
885.781.
Mortine Dinesdatter Sommer Grimsø
Født 1828.
Død 1 apr. 1881655,613.
     Druknet på sjøen.613
     Efterslekt, se Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", s. 427-430

Gift 1857613 med

Kristian Sverdrup Hansen
Født 1823613.
Død 17 nov. 1873613.
     Gårdbruker på Grimsø i Vega. Druknet på sjøen.613
886.783.
Peter Andreas Gyth
Født 17 aug. 1818, Torpegaard ved Kalundborg..
Død 21 mar. 1910, Kalundborg..
     Kancelliråd.

Gift _____med

Clara Petrea Severine Worsøe
Født 12 aug. 1826, Låstrup..
Død 24 dec. 1867, Kalundborg..
     Datter af Wilhelm Adolph Worsøe og Leopoldine Charlotte Winther.

Børn af Peter Andreas Gyth og Clara Petrea Severine Worsøe:

945.886.Anna Charlotte Gyth, f. 1855, Sjælland., d. _____
946.886.Wilhelm Adolf Leopold Gyth, f. 1860, Kalundborg., d. _____
887.784.
___________
Født 1765-1768.
     Den eldste [datter] døde ganske liten.616
888.784.
Alette Margrethe Luytkis
Født 6 jan. 1768, Kristiansund N.616.
Død 25 okt. 1838, Kristiansund N.616.

Gift 22 sep. 1785, Kristiansund N.656 med

Hans Rasmus Petter Brodtkorb
Født 1 apr. 1756, Kristiansund N.656.
Død 21 nov. 1844, Kristiansund N.656.
     Søn af Eiler Christian Brodtkorb.
     Stilling: Kancelliråd. Overveier og måler..
     Overveier og måler, en stilling han overtok efter faren, premierløitnant Eiler Christian Brodtkorb (død 17. jan. 1806); fra kancelliråd H.R.P.Brodtkorb og Alette Margrethe Luytkis nedstammer den eldste nulevende mannslinje i slekten Brodtkorb (jfr. Antoinette Gram: Familien Brodtkorb, Hamar 1904).656
889.785.
___________
890.785.
___________
891.785.
___________
892.785.
Henrik Mechlenborg Kaasbøll
Født 1763657.
Død 1830657.
     Købmand og havnefoged i Kristiansund.658

Gift 1793658 med

Elsebe Cathrine Thiel
Født 1775657.
Død 1848657.
     Datter af Johann Thiel og Cathrine Dorothea Neumann.
     Fra Haderslev.657
893.788.
Claus Henrik Peter Lund
Født 1793.
Død 1875.

Gift _____med

Karen Bolette Juell
Født 1804.
Død 1894.

Børn af Claus Henrik Peter Lund og Karen Bolette Juell:

947.893.Jacob Lund, f. 1834, d. 1909
948.893.Christian Lund, f. 1835, d. 1898
949.893.Wilhelm Lund, f. 1838, d. 1905
950.893.Hans Peter Lund, f. 1844, d. 1874
951.893.Fredrik Otto Jens Gram Lund, f. 1845, d. 1907
894.789.
Claus Peder Lund
Født 1793.
Død 1811.
895.789.
Maren Andrea Lund
Født 1796.
Død 1877.
896.789.
Inger Margrethe Lund
Født 1797.
Død 1880.
897.789.
Marthe Susanne Lund
Født 1799.
Død 1849.
898.789.
Johan Grøn Lund
Født 1804.
Død 1885.

Gift _____med

Cecilie Cathrine Heiberg Landmark
Født 1810.
Død 1901.

Børn af Johan Grøn Lund og Cecilie Cathrine Heiberg Landmark:

952.898.Barbro Henriette Lund, f. 1831, d. 1895
953.898.Johan Michael Lund, f. 1833, d. 1908
954.898.Nils Lund, f. 1835, d. 1914
955.898.Marianne Christine Andrea Lund, f. 1837, d. 1909
956.898.Christiane Wilhelmine Lund, f. 1840, d. _____
957.898.Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund, f. 1842, d. 1902
958.898.Anton Martin Lund, f. 1844, d. _____
959.898.Oscar Eugene Lund, f. 1849, d. _____
960.898.Marius Fredrik Lund, f. 1852, d. _____
899.789.
Jacob Lund
Født 1805.

Generation 11.

900.806.
Søren Hagerup Holck
     Provst i Brønshøj.
901.806.
Vilhelm Thaning Holck
Født 25 jun. 1856.
     Arkitekt. Inspektør ved Frederiksborg-Museet.258

Gift _____med

Marie Wedell-Wedellsborg
Født 4 feb. 1871.
Død _____.
     Baronesse.

Børn af Vilhelm Thaning Holck og Marie Wedell-Wedellsborg:

961.901.Povl Holck, f. 1892
962.901.Jørgen Holck, f. 1894
963.901.Else Holck
902.806.
Johan Christopher Holck
     Sognepræst i Nakskov.
903.806.
Axel Nicolai Holck
Født 30 jan. 1863.
     Statistiker. Kunsthistoriker.
     Amtsforvalter i Maribo.258

Gift _____med

Ida Charlotte Thorlakson
Født 1 mai 1872.
     Datter af Grimur Carl Christian Thorlakson og Elisabeth Weide Engholm.

Børn af Axel Nicolai Holck og Ida Charlotte Thorlakson:

964.903.Tove Holck, f. 1895
904.818.
Peter Schjelderup
Født omkring 1829, Sogndal prgj.659,590.
     ! GÆT - sønn av Herman Schjelderup !
     Selveier og landhandler i Sogndal (1865).590

Gift _____590med

Elsa
Født omkring 1829, Kristiansund.659,590.

Børn af Peter Schjelderup og Elsa:

965.904.Evarth (Edvard?) Schjelderup, f. omkr. 1861, Sogndal prgl.
966.904.Emilie Schjelderup, f. omkr. 1863, Sogndal prgl.
905.818.
Thrine Schjelderup
Født omkring 1841, Sogndal prgl.660,590.
     Trine er år 1865 ugift og bor hjemme.590
906.819.
Hermann Schjelderup
Født omkring 1853, Sogndal prgj.661,590.
907.822.
Reier Schjelderup
Født 3 sep. 1815.
908.836.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 1773662,393.
     Ved militæret.663
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.393

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 1774624,393.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

967.908.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
968.908.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
909.836.
Christian Munck Holst
Født omkring 1787628,393.
     Ved militæret (Kaptein).663
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.393
910.846.
Johan Ludvig Heiberg
Født 1791170.
Død 1860170.
     Digter. Skrev bl.a. "Elverhøj". Chef for Det kgl. Teater 1849-56.170

Gift 1831170 med

Johanne Luise Pätges
Født 1812170.
Død 1890170.
     Var i 1864 Københavns mest fejrede skuespillerinde. Betydelige kulturhistorisk interesse har hendes memoirer i 4 bind: "Et Liv Genoplevet i Erindringen".170
911.847.
Søren Johan Heiberg
Født 1810170.
Død 1871170.
     Døvstummelærer.170
912.854.
Daniel Strøm Dundas
Født 1 mar. 1803456.
Død 7 apr. 1894456.
     Proprietær på Lurøgård i Helgeland.456

Gift _____med

Karen Marie Grenger (Greger?)
Født 18 apr. 1816, Forvig i Tjøtø.456.
Død 31 okt. 1876456.
     Mange børn.

Børn af Daniel Strøm Dundas og Karen Marie Grenger (Greger?):

969.912.Isak Dundas
913.855.
Arnt Mortensen Falch
Født 1836323.
Død 1869323.
     Omkom i Lofoten.323

Gift _____med

Anna Karoline Olsdatter
Født 1841, Strand, Visten.323.

Børn af Arnt Mortensen Falch og Anna Karoline Olsdatter:

970.913.Saras Beck Falch, f. 1869, d. _____
914.856.
Adolf Høyert Falch Matiniusen
Født 5 nov. 1871, Hestad592.
Død _____592.
     Adolf Høyert Falch Matiniusen, f. 5. nov. 1871 på Hestad, d. 18. juni 1951 i Bergen. I ung alder reiste han til Ålesund hvor han ble g.m. Anna Lillebø, f. 11. nov. 1875 i Volda, d. 15. mai 1962 i Sandefjord. I tiden etter første verdenskrig kom han tilbake til Hestad, Dønna, og overtok farens småbruk, men klarte ikke forpliktelsene. På sine eldre dager reiste han til Bergen hvor han bosatte seg.592
915.856.
Mathilde (Augusta) Falch Matiniusen
Født 19 jun. 1874, Hestad638.
     Mathilde Falch Matiniusen, f. 19. juni 1874 på Hestad. Fikk for offentlig regning opphold hos flere familier.638
916.856.
Helga Falch Matiniusen
Født 22 aug. 1880638.
Død _____638.
     År 1900 er «Helga Falck» ugift og telefonpige på Store Løvøen gård, Herøy i Nordland. Lars Russenæs er gårdskarl på samme gård.636
     Etter at hun ble enke, flyttet Helga til Fana.638

Gift _____, Sundfjord638 med

Lars Russenes
Født 1867636.
917.856.
Johanna Falch Matiniusen
Født 1 feb. 1886, Hestad638.
Død 1918, Hestad638.
     Død av spanskesyken.638
918.856.
Hansine Falch Matiniusen
Født 23 mar. 1888, Hestad638.
Død 23 sep. 1918638.
     Død av spanskesyken.638
919.857.
Hans Andersen Brygmann
Født 1871, Herøy635.
     År 1900 er Hans Brygmann fisker på husmannspladsen (gnr. 50, bnr. 1) på Dønbjørn gård, Herøy i Nordland, sammen med sin far Anders Brygmann. Hans er gift med Ellerine Mathiasdatter.636

Gift _____636med

Ellerine Mathiasdatter
Født 1869636.
     Stilling: Skrædder636.
920.857.
Anna Andersdatter (Brygmann?)
Født 1874, Herøy635.
921.857.
Laura Andersdatter (Brygmann?)
Født 1876636.
     Stilling: Sypige636
922.857.
Einar Andersen (Brygmann?)
Født 1879636.
     Stilling: Jernbanearbeider636
923.857.
Ludvik Andersen (Brygmann?)
Født 1886636.
924.857.
Ragna Andersdatter (Brygmann?)
Født 1889636.
925.858.
Alfred Jørgensen
Født 1880636.
     År 1900 er Alfred Jørgensen fisker og bor hos moren på Hestad i Herøy.636
926.858.
Julius Anker Mørk Jørgensen
Født 9 apr. 1883, Hestad256.
Død _____256.
     År 1900 er Julius Jørgensen fisker og bor hos moren på Hestad i Herøy.636

Gift 21 jan. 1906, Ålesund256 med

Embjorg Olsdatter (Myrom Gjerdet)
Født 22 jan. 1885256.
     Datter af Ola (Gjerdet) og Elisabeth Larsdatter Aamodt.
927.859.
Henning Olsen
Født 1876636.
     År 1900 er Henning Olsen ugift og sjømann i den «amerikanske marine».636
928.859.
Algine Olsdatter
Født 1877636.
929.859.
Martin Olsen
Født 1879636.
930.859.
Orante Olsdatter
Født 1886636.
931.859.
Freder Olsen
Født 1888636.
932.859.
Anders Olsen
Født 1894636.
933.859.
Aslaug Olsdatter
Født 1897636.
934.862.
Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.643.
Død 7 apr. 1899643.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.643 med

Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825664.
Død 13 jan. 1903664.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.

Børn af Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen og Eilert Hagerup Krog:

971.934.Jens Pedro Krog, f. 1859
972.934.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
973.934.Marta Anna Krog, f. 1863
974.934.Elise Petra Krog, f. 1865
975.934.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
976.934.August Herman Krog, f. 1869
977.934.Egil Halfdan Krog, f. 1872
935.870.
Jonas Falch
     Telegrafist, Hemnes.323
936.874.
___________
Født 1855, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1855499.
937.874.
___________
Født 1856, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1856499.
938.874.
Simon Martin Pedersen Falk
Født 1857, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1857499.
939.874.
Kristian Fredrik Pedersen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.

Gift 1885665 med

Sofia Maria Stensdatter Parelius
Født 1864, Bolla, Ibestad, Astafjord.499.
Død _____499.

Børn af Kristian Fredrik Pedersen og Sofia Maria Stensdatter Parelius:

978.939.Anne Elisabet Falck, f. 1885, Astafjord.
979.939.Iver Alfred Falck, f. 1890, Astafjord.
940.874.
Serina Maria Pedersdatter Falk
Født 1864, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.

Gift 1885666 med

Hans Kristian Iversen
Født 1861, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
941.874.
Anna Elisabet Pedersdatter Falk
Født 1869, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1883499.
942.874.
Johanna Starup Pedersdatter Falk
Født 1872, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.

Gift 1899667 med

Ludvig Isaksen
Født 1873, Bolla, Ibestad, Astafjord.499.

Børn af Johanna Starup Pedersdatter Falk og Ludvig Isaksen:

980.942.Erling Andreas Isaksen, f. 1899, Astafjord.
981.942.Hans Martin Isaksen, f. 1901, Astafjord., d. _____
982.942.Hjørdis Lovise Kristine Isaksen, f. 1911, Astafjord.
943.877.
Maren Anna Johnsdatter
Født 1870, Rollnes, Ibestad, Astafjord.651.
Død _____651.

Gift 1894668 med

Hans Mateus Hanssen
Født 1868, Rollnes, Ibestad, Astafjord.669.
944.879.
Petter Johan Andreassen Falk
Født 1861, Bolla, Ibestad, Astafjord.499.
Død 1890499.

Gift 1887670 med

Ottelia Martina Hansdatter
Født 1865499.
945.886.
Anna Charlotte Gyth
Født 30 mai 1855, Kalundborg, Sjælland..
Død _____.

Gift 29 jul. 1881, Kalundborg, Sjælland. med

Ingvald Martin Undset
Født 9 nov. 1853, Trondheim..
Død 3 dec. 1893, Oslo..
     Søn af Halvor Undset og Øllegaard Kirstine Dahl.
     Dr. phil. Arkæolog.
     Museumsmand.

Børn af Anna Charlotte Gyth og Ingvald Martin Undset:

983.945.Sigrid Undset, f. 1882, Danmark., d. _____
984.945.Ragnhild Undset, f. 1884
985.945.Signe Dorothea Undset, f. 1887
946.886.
Wilhelm Adolf Leopold Gyth
Født 23 nov. 1860, Kalundborg..
Død _____.
     Handelsmand. Ridder af Dannebrog.
     Tildelt den belgiske Kong Alberts medaille.

Gift _____med

Kirstine Halvora Undset
Født 23 dec. 1864, Trondheim..
     Datter af Halvor Undset og Øllegaard Kirstine Dahl.

Børn af Wilhelm Adolf Leopold Gyth og Kirstine Halvora Undset:

986.946.Halvor Ingvald Gyth, f. 1894
987.946.Victor Gyth, f. 1895
988.946.Else Undset Gyth, f. 1897
989.946.Clara Kirstine Undset Gyth, f. 1900, Hellerup.
990.946.Volmer Leopold Undset Gyth, f. 1902
947.893.
Jacob Lund
Født 1834.
Død 1909.

Gift _____med

Petra Maja Wulfsberg
Født 1852.
Død _____.
948.893.
Christian Lund
Født 1835.
Død 1898.

Gift _____med

Elise Frederikke Schriver
Født 1836.
Død 1916.

Børn af Christian Lund og Elise Frederikke Schriver:

991.948.Ragnhild Lund, f. 1870, d. 1921
992.948.Karen Bolette Lund, f. 1878
949.893.
Wilhelm Lund
Født 1838.
Død 1905.

Gift _____med

Marie Hansine Johansen
Født 1845.
Død 1874.

Børn af Wilhelm Lund og Marie Hansine Johansen:

993.949.Henrik Lund, f. 1867, d. _____
994.949.Hans Peter Lund, f. 1869, d. 1869
995.949.Johan Fredrik Otto Lund, f. 1869, d. 1870
996.949.Molly Bolette (Lilla) Lund, f. 1872, d. _____
997.949.Fredrik Lund, f. 1874, d. 1874
950.893.
Hans Peter Lund
Født 1844.
Død 1874.

Gift _____med

Gurine Helene Olsen
Født 1848.
Død _____.

Børn af Hans Peter Lund og Gurine Helene Olsen:

998.950.Axel Lund, f. 1874
999.950.Hans Peter Lund, f. 1875, d. 1875
951.893.
Fredrik Otto Jens Gram Lund
Født 1845.
Død 1907.

Gift _____med

Gurine Cecilie Pedersen
Født 1856.
Død 1901.

Børn af Fredrik Otto Jens Gram Lund og Gurine Cecilie Pedersen:

1000.951.Claus Reutler Lund, f. 1887, d. 1890
952.898.
Barbro Henriette Lund
Født 1831.
Død 1895.
953.898.
Johan Michael Lund
Født 1833.
Død 1908.
954.898.
Nils Lund
Født 1835.
Død 1914.

Gift _____med

Elise "Ulrikke" Wibye
Født 1844.
Død 1906.
955.898.
Marianne Christine Andrea Lund
Født 1837.
Død 1909.
956.898.
Christiane Wilhelmine Lund
Født 1840.
Død _____.
957.898.
Karen (Kaja) Dorothea Nicoline Olave Lund
Født 1842.
Død 1902.
958.898.
Anton Martin Lund
Født 1844.
Død _____.
959.898.
Oscar Eugene Lund
Født 1849.
Død _____.
960.898.
Marius Fredrik Lund
Født 1852.
Død _____.

Gift _____med

Thora Juliane Margrethe Heyerdahl
Født 1853.
Død _____.

Generation 12.

961.901.
Povl Holck
Født 1 dec. 1892.
     Formand for Invalideforsikringsraadet.

Gift _____med

Ellen Agnete Salskov Iversen
Født 18 mar. 1894.

Børn af Povl Holck og Ellen Agnete Salskov Iversen:

1001.961.Gunver Holck, f. 1918
1002.961.Claus Holck, f. 1919
1003.961.Merle Holck, f. 1922
1004.961.Flemming Holck, f. _____
962.901.
Jørgen Holck
Født 12 jul. 1894.
     Cand. theol. Bibliothekar.

Gift _____med

Astrid Ingeborg Flemmer

Børn af Jørgen Holck og Astrid Ingeborg Flemmer:

1005.962.Hans Holck, f. _____
1006.962.Niels Holck, f. _____
963.901.
Else Holck

Gift _____med

Arne Fog
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Else Holck og Arne Fog:

1007.963.Johannes Holck, f. 1924
1008.963.Per Holck, f. _____
964.903.
Tove Holck
Født 2 mar. 1895.

Gift _____med

Jens Christiansen
     Dommerfuldmægtig.

Børn af Tove Holck og Jens Christiansen:

1009.964.Axel Holck, f. 1922
1010.964.Jørgen Holck, f. 1924
965.904.
Evarth (Edvard?) Schjelderup
Født omkring 1861, Sogndal prgl.671,590.
966.904.
Emilie Schjelderup
Født omkring 1863, Sogndal prgl.672,590.
967.908.
Theodorus Bergman Holst
Født omkring 1798586,393.
968.908.
Christian Wilhelm Holst
Født omkring 1799673,393.
969.912.
Isak Dundas
     Overtog Lurøgård i Helgeland, der på dette tidspunkt var gået i arv fra generation til generation i over 250 år.456
970.913.
Saras Beck Falch
Født 1869323.
Død _____323.

Gift _____med

Peternelle Nekoline Vold
Født 1878323.
Død _____323.

Børn af Saras Beck Falch og Peternelle Nekoline Vold:

1011.970.Ingrid Andrea Falch, f. 1914, d. _____
971.934.
Jens Pedro Krog
Født 1859643.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,643

Gift _____643med

Christine Emelie Jæger
972.934.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862643.

Gift 1901643 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.643
973.934.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863643.

Gift 8 jun. 1892643 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?643.
     Telegr. ass.643
974.934.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865643.

Gift _____643med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865674.
     Offersøy, Lødingen.643
975.934.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866643.

Gift 18 jul. 1891643 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.675.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.676

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

1012.975.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
1013.975.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
1014.975.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
1015.975.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
1016.975.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
1017.975.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
976.934.
August Herman Krog
Født 1869643.
     Tannlege i Trondheim.643
977.934.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872677,643.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.643
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.678

Gift _____643med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.678.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

1018.977.Edgar Krog
978.939.
Anne Elisabet Falck
Født 1885, Rollnes, Ibestad, Astafjord.665.

Gift 1910679 med

Emil Gunelius Størkersen
Født 1883, Aune, Trondenes.680.
     Søn af Samuel Styrkersen.
979.939.
Iver Alfred Falck
Født 1890, Rollnes, Ibestad, Astafjord.499.

Gift omkring 1915681 med

Magna Kristine Røgh
Født 1890, Selset, Ibestad, Astafjord.499.
     Datter af Augustinus Røgh og Johanna Bergitte Pettersdatter.

Børn af Iver Alfred Falck og Magna Kristine Røgh:

1019.979.Kristian Fredrik Falck, f. 1916, Astafjord.
1020.979.Sofie Marie Falck, f. 1918, Astafjord.
1021.979.Rolf Falck, f. 1921, Astafjord.
1022.979.Johanna Bergitte Falck, f. 1924, Astafjord.
980.942.
Erling Andreas Isaksen
Født 1899, Bolla, Ibestad, Astafjord.667.

Gift _____679 med

Marie Aldova Kristiansen
Født 1904, Rollnes, Ibestad, Astafjord.682.
981.942.
Hans Martin Isaksen
Født 1901, Bolla, Ibestad, Astafjord.667.
Død _____667.
982.942.
Hjørdis Lovise Kristine Isaksen
Født 1911, Bolla, Ibestad, Astafjord.667.
983.945.
Sigrid Undset
Født 20 mai 1882, Kalundborg, Sjælland, Danmark., døbt 2 jul. 1882, Vor Frue kirke i Kalundborg..
Død _____.
     Forfatter og nobelpris-modtager (1928).
     Sine to første år tilbragte hun sammen med sin mor hos morfaderen kancelliråd Peter Andreas Gyth i hans hus Gyths Gård, Torvet 12, i Kalundborg. I 1884 flyttede familien tilbage til Oslo, men Sigrid Undset tilbringer fremover de fleste sommerferier i Kalundborg hos moderens familie.
     I 1920'erne skriver hun sine vigtigste værker, de to middelalderromaner, om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn.
     I 1924 konverterer Sigrid Undset til katolicismen.
     I 1928 modtager Sigrid Undset Nobelprisen i litteratur for sine middelalderromaner.

Gift 1912, norske konsulatet i Antwerpen, Skilt 1924. med

Anders Svarstad
Født 1869.
Død _____.
     Kunstmaler.

Børn af Sigrid Undset og Anders Svarstad:

1023.983.Anders Svarstad, f. _____, d. _____
1024.983.Maren Charlotte Svarstad
1025.983.Hans Benedict Svarstad, f. 1919, Lillehammer.
984.945.
Ragnhild Undset
Født 12 apr. 1884.
985.945.
Signe Dorothea Undset
Født 7 mar. 1887.
986.946.
Halvor Ingvald Gyth
Født 1894.
987.946.
Victor Gyth
Født 1895.
988.946.
Else Undset Gyth
Født 24 jul. 1897.
989.946.
Clara Kirstine Undset Gyth
Født 14 jun. 1900, Hellerup..

Gift 1° _____med

Kaj Møller
Født 25 okt. 1891, København..
Død _____.
     Advokat.

Gift 2° _____med

Hugo Helms Hasselbalch
Født 29 mai 1888, København..
Død _____.
     Direktør.

Børn af Clara Kirstine Undset Gyth og Kaj Møller:

1026.989.Nina Magdalene Møller (van Pallandt), f. _____
990.946.
Volmer Leopold Undset Gyth
Født 17 jun. 1902.
991.948.
Ragnhild Lund
Født 1870.
Død 1921.

Gift _____med

Anders Gulbrandsen Lunder
Født 1857.

Børn af Ragnhild Lund og Anders Gulbrandsen Lunder:

1027.991.Elise Lunder, f. 1892
1028.991.Christian Lund Lunder, f. 1894
1029.991.Ragnar Lunder, f. 1896, d. 1897
1030.991.Ingeborg Lunder, f. 1903
992.948.
Karen Bolette Lund
Født 1878.
993.949.
Henrik Lund
Født 1867.
Død _____.

Gift _____med

Sigfrid Elise Huseby
Født 1871.

Børn af Henrik Lund og Sigfrid Elise Huseby:

1031.993.Nora Lund, f. 1893
1032.993.Wilhelm Lund, f. 1900
1033.993.Aase Lund, f. 1908
994.949.
Hans Peter Lund
Født 1869.
Død 1869.
995.949.
Johan Fredrik Otto Lund
Født 1869.
Død 1870.
996.949.
Molly Bolette (Lilla) Lund
Født 1872.
Død _____.

Gift _____med

Jens Kobro Daae
Født 1877.

Børn af Molly Bolette (Lilla) Lund og Jens Kobro Daae:

1034.996.Christen Henrik Daae, f. 1907
1035.996.Einar Wilhelm Daae, f. 1909
997.949.
Fredrik Lund
Født 1874.
Død 1874.
998.950.
Axel Lund
Født 1874.

Gift _____med

Signe Hovet
Født 1887.

Børn af Axel Lund og Signe Hovet:

1036.998.Helene Lund, f. 1906
1037.998.Hans Peter Lund, f. 1907
1038.998.Anna Lund, f. 1910
1039.998.Ragnhild Lund, f. 1912
1040.998.Thor Lund, f. 1915, d. _____
1041.998.Anders Lund, f. 1919
1042.998.Birgit Lund, f. 1921
1043.998.Egil Wilhelm Lund, f. _____
999.950.
Hans Peter Lund
Født 1875.
Død 1875.
1000.951.
Claus Reutler Lund
Født 1887.
Død 1890.

Generation 13.

1001.961.
Gunver Holck
Født 26 jun. 1918.
1002.961.
Claus Holck
Født 16 nov. 1919.
1003.961.
Merle Holck
Født 31 mai 1922.
1004.961.
Flemming Holck
Født _____683.

Gift _____med

Hanne

Børn af Flemming Holck og Hanne:

1044.1004.Anne Louise Holck, f. _____
1045.1004.Mads Wilhelm Holck, f. _____
1046.1004.Jakob Povl Holck
1005.962.
Hans Holck
Født _____.
1006.962.
Niels Holck
Født _____.
1007.963.
Johannes Holck
Født 12 mai 1924.
1008.963.
Per Holck
Født _____.
1009.964.
Axel Holck
Født 21 jul. 1922.
1010.964.
Jørgen Holck
Født 7 apr. 1924.
1011.970.
Ingrid Andrea Falch
Født 25 nov. 1914323.
Død _____323.

Gift _____med

Olav Skogmo
Født 27 feb. 1905323.
Død _____323.
1012.975.
Marthinus Johansen Rüsing
Født 1892, Bø.676.
1013.975.
Johan Johansen Rüsing
Født 1894, Lødingen.676.
1014.975.
Eilert Johansen Rüsing
Født 1895, Hadsel.676.
1015.975.
Gunnar Johansen Rüsing
Født 1897, Hadsel.676.
1016.975.
Hanna Johansen Rüsing
Født 21 mar. 1899, Hadsel.676.
1017.975.
Hagar Johansen Rüsing
Født 29 apr. 1900, Hadsel.676.
1018.977.
Edgar Krog
1019.979.
Kristian Fredrik Falck
Født 1916, Rollnes, Ibestad, Astafjord.681.
1020.979.
Sofie Marie Falck
Født 1918, Rollnes, Ibestad, Astafjord.681.
1021.979.
Rolf Falck
Født 1921, Rollnes, Ibestad, Astafjord.681.
1022.979.
Johanna Bergitte Falck
Født 1924, Rollnes, Ibestad, Astafjord.681.
1023.983.
Anders Svarstad
Født _____.
Død _____.
     Anders falder i kamp mod tyskerne i april 1940.
1024.983.
Maren Charlotte Svarstad
     Hun hadde epilepsi og var tilbakestående.
1025.983.
Hans Benedict Svarstad
Født 1919, Bjerkebekk, Lillehammer..
1026.989.
Nina Magdalene Møller (van Pallandt)
Født _____.

Gift 1° _____med

Hugo Wessel

Gift 2° _____, Skilt 1975. med

Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt
Født _____, 1934 ?.
Død _____.
     Søn af Floris Carsilius Anne Baron van Pallandt og Else Dagmar Hanina Blücher Komtesse af Altona.
     Guitarist, visesanger.
     Frederik van Pallandt blev sammen med sin mangeårige filippinske veninde myrdet i deres hjem i Filippinerne. Frederik og Susanne Tangat blev skudt ned i deres hus, som ligger 500 meter fra havnen i Puerto Galera på øen Mindoro. Politiet mente ikke, der var tale om rovmord, men antydede der kunne være tale om en hævnakt.

[Gift 1° _____ med Nina Magdalene Møller (van Pallandt) (f. _____); Gift 2° _____ med Maria Jesus de Los Rios y Coello de Portugal (f. _____)].

Børn af Nina Magdalene Møller (van Pallandt) og Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt:

1047.1026.Floris Nicolas Ali Baron van Pallandt, f. _____
1048.1026.Kirsa Eleonore Clara van Pallandt, f. _____
1049.1026.Ana Maria van Pallandt, f. _____
1027.991.
Elise Lunder
Født 1892.
1028.991.
Christian Lund Lunder
Født 1894.

Gift _____med

Eva Næss
Født 1904.
1029.991.
Ragnar Lunder
Født 1896.
Død 1897.
1030.991.
Ingeborg Lunder
Født 1903.

Gift _____med

Harry Røed
Født 1892.
1031.993.
Nora Lund
Født 1893.
1032.993.
Wilhelm Lund
Født 1900.

Gift 1° _____med

Dagmar Myhrvold
Født 1898.

Gift 2° _____med

Kathleen Mary Austin
Født 1917.

Børn af Wilhelm Lund og Dagmar Myhrvold:

1050.1032.Anne Marie Lund, f. _____
1033.993.
Aase Lund
Født 1908.

Gift _____med

Harald Linberg
Født 1907.

Børn af Aase Lund og Harald Linberg:

1051.1033.Finn Linberg, f. _____
1052.1033.Berit Linberg, f. _____
1034.996.
Christen Henrik Daae
Født 1907.
1035.996.
Einar Wilhelm Daae
Født 1909.
1036.998.
Helene Lund
Født 1906.
1037.998.
Hans Peter Lund
Født 1907.
1038.998.
Anna Lund
Født 1910.
1039.998.
Ragnhild Lund
Født 1912.
1040.998.
Thor Lund
Født 1915.
Død _____.
1041.998.
Anders Lund
Født 1919.

Gift _____med

Torbjørg Foss
Født 1917.

Børn af Anders Lund og Torbjørg Foss:

1053.1041.Leif Lund, f. _____
1042.998.
Birgit Lund
Født 1921.
1043.998.
Egil Wilhelm Lund
Født _____.

Generation 14.

1044.1004.
Anne Louise Holck
Født _____683.
1045.1004.
Mads Wilhelm Holck
Født _____683.

Gift _____683med

Annette Lillesø
Født _____683.

Børn af Mads Wilhelm Holck og Annette Lillesø:

1054.1045.Caroline Emilie Holck, f. _____
1055.1045.Julie Maria Holck, f. _____
1056.1045.Frederik Harald Holck, f. _____
1046.1004.
Jakob Povl Holck

Gift _____683med

Mikala Vasehus Madsen
Født _____683.

Børn af Jakob Povl Holck og Mikala Vasehus Madsen:

1057.1046.Anna-Sofie Vasehus Holck, f. _____
1047.1026.
Floris Nicolas Ali Baron van Pallandt
Født _____.
1048.1026.
Kirsa Eleonore Clara van Pallandt
Født _____.
1049.1026.
Ana Maria van Pallandt
Født _____.

Gift _____med

Christian Völkers
Født _____.
1050.1032.
Anne Marie Lund
Født _____.
1051.1033.
Finn Linberg
Født _____.
1052.1033.
Berit Linberg
Født _____.
1053.1041.
Leif Lund
Født _____.

Generation 15.

1054.1045.
Caroline Emilie Holck
Født _____683.
1055.1045.
Julie Maria Holck
Født _____683.
1056.1045.
Frederik Harald Holck
Født _____683.
1057.1046.
Anna-Sofie Vasehus Holck
Født _____.

Kilder og Noter
1Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 16
2Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 7
3Erik Lie: Falch'er i flere farvann., s. 186. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVIII (2002): 143-197
4Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 62
5Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 63
6Erik Lie: Falch'er i flere farvann., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVIII (2002): 143-197
7Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 18
8Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 18-19
9Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 9
10Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 25
11Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222, 223
12Ludvig Daae (Særtryk af Hist. Tidsskr., 2 rk., 5 bd.): Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow - Sognepræst til Voss (Chria. 1885)
13Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 17
14Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 19
15Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 60
16Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 73
17S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.), s. 428-429
18Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222
19NST 2, s. 190, har dødsdagen 24. nov. etter en samtidig opptegnelse. Datoen 12. dec. på likstenen og i gravtalen over lagmannen gjelder sannsynligvis begravelsesdagen.
20Var gift i 35 år, iflg. M.M.Hassels epicedium.
21Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 21
22Kåre Hasselberg: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag., s. 195. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (2000): 188-197
23Klokken 5 (om morgenen).
24Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 11
25Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 12
26S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.), s. 429
27Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
28S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
2960 år gl. ved MT 1664.
30Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 32
31PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
32Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 215. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
33Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 231. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
34Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 145
35Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 159
36Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 14
37Kåre Hasselberg: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag., s. 188. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (2000): 188-197
38Kåre Hasselberg: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag., s. 196. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (2000): 188-197
39Baseret på antagelsen at to malerier vist i NST 37, s. 197 forestiller fogd Petter Jacobssøn og hustru Anne Jonsdatter.
40Hj. Kielland: Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?, s. 193. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1951): 190-195
41Kåre Hasselberg: Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag., s. 197. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVII (2000): 188-197
42Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 160
43Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 161
44Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 162
45Kgbr. (Kongebrev?) dateret 19. dec. 1650, idet Adelus er tremening til Adrians første hustru Milde Hansdatter.
46Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 44
47Balthazars Karres enke levede endnu paa Fosen aar 1648.
48Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 163
49Tidligere ?
50eller tidligere ?
51Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 164
52Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 165
53Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 164-165
54S.T. Dahl skriver 24. jan. 1681
55Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 68
56Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210
57Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 172
58Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 210-211
59Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
60Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 225
61efterladendes 4 smaa umyndige Børn.
62Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 271
63Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
64S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.), s. 429-430
65Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 34
66Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962)
67Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 35-36
68registrering var holdt året før.
69Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 35
70Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 36
71Oppgis i 1683 av svigersønnen Svend Høyer å være «ved 80 års alder». Ved manntallet 1664 oppgis alderen til 54 år.
72Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 217. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
73Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 37
74Anno 1653 den 8 Juny trolovet paa Kircksætter af Biskoppen Erich Bredahl.
75Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
76Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
77PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223 note 1
78Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
79Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 38
80Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87)
81Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 625
82Høibo skriver i sin bog om slekten Falch ca. 1646.
83Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624
84Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624-626
85Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 458
86Skifte fra 19. juni til 4. juli 1678
8784 Aar gl.
88Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 379
8943 år gl. i 1666
90Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 64
91Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 63
92Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
93Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 18
94Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 20
95Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 395
96Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 332
97Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 333
98Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 21
99Gudrun Johnson Høibo skriver han døde den 29. april 1693.
100Svein Edvardsen: Skifter fra Vefsn 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. 55
101Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 168
102Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 22
103Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 367
10468 år gl.
105Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 173
106Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 23
10779 år, 4 mndr., 3 d. gl.
10855 år gl.
109Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:358
110Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 86
11171 år gl. ved manntallet 1666.
1129 år gl. ved MT 1666.
113Justisprotokoll Helgøy 1722 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
114Karlsøy bygdebok online - http://www.karlsoy.com
115Tore Nygaard (juni 2001), http://www.algonet.se/~tnygaard/
116Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 225
117L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 296. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
118Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 331
119Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
120Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
121Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
122Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):39
123Hvis dette er korrekt kan hun ikke være mor til alle børnene. Hvorfra stammer denne dato ?
124Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. I:109
125Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(1):40
126Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
127Faren 53 og Moren 46 ved hendes fødsel.
128Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
129Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II)
130Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
131Barnløst ægteskab.
132Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II & III)
133Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. III - "Ström-Stammen")
1346 år gl. ved farens skifte 27. jan. 1686. Umyndig og 14 år gl. ved morens skifte 19. juli 1694.
135Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 301, 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
136Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 88
13776 aar gl.
138Skifte 25. feb. 1756
139Måske 1735 ???
140Skifte 19. nov. 1735 - Dette skal vel være 1755 ???
141Sissil Brun Sørensen, Døpte i Stod.
142Marte Maleen
143Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 27
144Email 19980909: Kurt Dahlstrøm
145Kurt Dahlstrøm
146Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
147Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
148Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
149Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
150Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 74
151Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915)
152Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 323. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
153Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. II "Kaasböll - Stammen."
154Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 21
155Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
156Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 52. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
157PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 225 note 1
15833 år gl. i 1701.
159Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 630
160Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 314
161Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 389
16214 år ved farens skifte 13. okt. 1691.
163Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 318. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
164Fornemt dødsbo
165Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 9. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
166Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 306-307. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
167Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
168Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 8. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
169Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
170Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 631
171Johan Fredrik Lampe, udgivet af D. Thrap (2 Bind): Bergens Stifts Biskoper og Præster efter reformationen (Kria. 1895-96), s. II:45
172Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 392
17311 år gl. i 1666
1748 år gl. i 1666.
175Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 465
1763 år gl. i 1666
1771 1/4 år gl. i 1666
178Hornemann
179Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 17
180Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 55
181Rettelser og tilføyelser koordinert av søttegruppen for Svein Tore Dahl
182Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 274
183Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
184I et skifte i Bjugn, holdt 15. april 1712 er Gjertrud von Krogh avdød.
185Judithe gift 17 år gl.
1865 år gl. 21. juni 1672.
187Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 25
188Presten holdt liktale over ham 23. februar.
189Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 27
190Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 468
191Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 28
19215 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
193Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
194Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 82
195Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 26
196Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 26-27
197Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
198Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 132-133
199Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 133
20012 år gl. i familieskatten 1688.
201Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 53
20210 år gl. i familieskatten 1688.
203Erik Lie der henviser til bl.a. "Slægten Benkestok" og artikeler i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1944+1945 forfatter av Nils Parelius.
2049 år gl. i familieskatten 1688.
205Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 315. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
20636 år gl. i 1701.
207Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 368
208Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 314. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
209F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
2107 år gl. i familieskatten 1688.
211Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 175
212Sluttet. Boet var fallitt.
213Email dat. 19. april 1999 af Haldorf Andersen
214Email dat. 1. maj 1999 af Haldorf Andersen
215Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Herøy:401
216Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 456
217Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Nesna:920
218Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Nesna:903
21923 år gl. ved manntallet 1666.
220Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 87
22162 år gl. ved manntallet 1701.
22216 år gl. ved manntallet 1666.
22311 år gl. ved manntallet 1666.
224Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000), s. 194
225Justisprotokoll Helgøy 1728 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
226Justisprotokoll Helgøy 1736 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
227I ekstraskatten år 1763 er den hans enke som sidder på Grundfjord.
228Justisprotokoll Helgøy 1739 (http://ntrm.no/skjervoy.htm).
229Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
23055 år gl. ved folketellingen 1769.
231Ekstraskatten for Tromsø 1763. Folketellingen 1769 Tromsø.
232Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 87, 839
233Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 413
234Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes-Moe 1686/1780. (Trondheim 2000)
235Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 926
236Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 841
237Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 332
238Erling Nordli: Gård og Slekt i Hemnes I-II (1992), s. 301
239Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 106
240S.T. Dahl, s. 200, skriver 22. jan. 1678, og trolovet 1676.
241Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 215
242"Slekten Sommerschild - Sommerschield" (Oslo 1951), skriver 7. mars 1709.
243Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 200
244Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 129. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
245Sverre Mo Skrede: Fra Gerhard Schønings notater., s. 258. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 253-260
246Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 117
247Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 166
248Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 47
249Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 43
250Alf Collett: Stamtavle over familien Myhlenphort (1883-84)
251S.T.Dahl skriver at han døde år 1701.
252Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 159
253Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 264
254Det kgl. Biblioteks Ny kgl. Saml. fol. 743 2°: Vedr. Slægterne Worm/Schillerup - I anl. af et Skifte 1719
255Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):344 Tab. III "Stoud - Stammen"
256IGI - http://www.familysearch.com
257Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
258PHT 12 rk. 3 bd. (1948)
259Lars Steinar Hansen
260Bjørn Markhus
261Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II & IV)
262Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 60. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
263Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. IV - "Hammond-Stammen")
264Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. II & V)
265Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. V - "Holtermann-Stammen")
266Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 48
267Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb.
268Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 17. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
269Ekteskapsbevilling: 2. juli 1717 ble det gitt tillatelse til «Wilhelm Mentzen Schielderup, Stokksund i Herøy» å ekte «Anne Helene Falch, Stokksund i Herøy».
270Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
271Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
272Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
273Brit H. Fjellberg, hvis referance er "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1723-1731, tilrettelagt av Tore Meyer
274Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 309. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
275Hugo Normann: Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?, s. 62. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1987): 59-63
276Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
277Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 40. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
278Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelf