© 2001 Simon Ellefsen

Dannefer / Danefær

Opdateret 21 Aug 2003.


Generation 1.

1.0.
Jacob Nielsen Danefær
Født omkring 1630, Landsbyen Dame nær Grønsund på Møen1.
Død feb. 1676, Nær Wismar, Mechlenburg1.
     Jakob Nilsen Dannefer vandt Navnkundighed i Krigen med Sverrig 1658 ved en modig Handling, der omtales i Holbergs "Danmarks Riges Historie" Tom. III. S. 330, og derfra i Mallings "Store og gode Handl." S. 150. Efter denne Daad gjorde Kong Fredrik III. ham til Offiser [note 1: Naar det i Paludans "Møens Beskrivelse" I. S. 353 siges, at Fredr. III. «tillod ham at føre Skjold og Vaaben, og adlede ham under Navnet Dannefer,» - hvilket ogsaa, er fortalt i Provst Smiths "Nyords Kirkes Indvielse" S. 56 Not. - da er det uden Tvivl urigtigt. I det mindste nævnes Dannefer ikke i det danske Adels-Lexikon, og Sønnen, Provst Erik Dannefer i Karleby, havde i sit Segl intet Vaaben, men kun et ret og slet ED.], og skænkede ham et anseligt Gods paa Møen [note 2: Det var ikke noget samlet Gods, men nogle Bøndergaarde paa forskjellige Steder i Stege Landsogn], hvor han var opdraget. Han døde som Ritmæster 5 Marts 1682, og var gift med Mette Holstein, der efterlevede ham. Hvor mange Børn han har haft, kan ikke siges; med Sikkerhed kjendes kun følgende 4 [Holger, Erik, Jakob og Sofie Amalie].2

Mette Holstein
     Datter af Anne Margrethe.

Børn af Jacob Nielsen Danefær og Mette Holstein:

2.1.Sophie Amalie Danefær, f. 1661, d. 1722
3.1.Holger Jacobsen Danefær, d. 1754
4.1.Jacob Dannefer, f. 1672, d. 1725, Nykøbing Falster
5.1.Erik Dannefer

Generation 2.

2.1.
Sophie Amalie Danefær
Født 5 apr. 16611.
Død 23 jul. 17223,1.
     Sofie Amalie Dannefer, f. 5 April .... i Meldorf i Ditmarsken, * Peder Pedersen Krog, Organist i Stege. Det vides ikke, om hun med ham havde flere Børn, end efternævnte Datter [Pernille], men efter sin Mands Død blev hun under Fredrik IV Oldfrue paa Vallø, hvor hun døde 23 Juli 1722. (Se Næraae II. S. 246, hvor hendes Fødselsaar uhældigvis er glemt.)3

Peder Pedersen Krog
Født omkring 16591.
Død 5 mar. 1682, Stege1.

Børn af Sophie Amalie Danefær og Peder Pedersen Krog:

6.2.Pernille Pedersdatter Krog
3.1.
Holger Jacobsen Danefær
Død 17541.
     Holger Dannefer boede (ifølge en Optegnelse i Aastrups Kirkebog paa Falster) 120 Mile Norden for Trondhjem, men hvad Betjening han der havde, mældes ikke, ligesom vi ikke kjende flere af hans Børn, end denne ene [Sofie Amalie].4

Sissel (Cecilie) Clemetsdatter Oderup

Børn af Holger Jacobsen Danefær og Sissel (Cecilie) Clemetsdatter Oderup:

7.3.Grethe Holgersdatter Danefær, f. omkr. 1680, Norge, d. 1724
8.3.Kirsten Holgersdatter Danefær
9.3.Abel Cathrine Danefær, f. 1710, d. 1754
10.3.Sofie Amalie Holgersdatter Dannefer
4.1.
Jacob Dannefer
Født 16725,1.
Død mai 1725, Nykøbing Falster1, begravet 23 mai 1725, (Nykøbing Falster)5.
     Jakob Dannefer, f. 1672, blev 14 Avg. 1702 beskikket til Byskriver i Nykjøbing [på Falster], begr. 23 Maj 1725. - 1 * 14 Janv. 1707 Anne Heiche, f. 11 Avg. 1687, begr. 2 Okt. 1719, en Datter af Hr. Klavs Heiche, Sognepræst til Kippinge og Brarup, og Margrete Katrine Brandt. - 2 * 20 Febr. 1722 Marta Flindt, f. 1692, begr. 5 April 1737, en Datter af Mattias Flindt, Kjøbmand og Skipper i Nykjøbing (druknet 1693), og Katrine Johansdatter Ottendahl (død i Janv. 1707). - Af første Ægteskab havde Dannefer 4, af andet 2 Børn.5

Gift 1° 14 jan. 1707, (Brarup ?)5 med

Anna Clausdatter Heicke
Født 11 aug. 16875.
Begravet 2 okt. 1719, (Nykøbing Falster)5.

Gift 2° 20 feb. 1722, (Nykøbing Falster)5 med

Martha Mattiasdatter Flindt
Født 16925.
Begravet 5 apr. 1737, (Nykøbing Falster)5.

Børn af Jacob Dannefer og Anna Clausdatter Heicke:

11.4.Jacob Dannefer, f. 1707
12.4.Claus Dannefer
13.4.Nikolaj Fredrik Dannefer
14.4.(En Datter)

Børn af Jacob Dannefer og Martha Mattiasdatter Flindt:

15.4.Mattias Dannefer
16.4.Anne Kristense Dannefer
5.1.
Erik Dannefer
Begravet 8 jul. 1729, (Karleby på Falster, Danmark ?).4.
     Erik Dannefer blev 1685 Student, 1695 pers. Kap. i Karleby paa F. [Falster], 1696 Sognepræst ssteds, 1701 Provst, døde 1729 (begr. 8 Juli). - 1 * 14 Febr. 1696 Johanne Damsberg, begr. 22 April 1698, en Datter af Formanden Hr. Peder Jørgensen Damsberg. - 2 * Kristense Olufsdatter, f. 1668, begr. 3 Juni 1737 i Nykjøbing, hvor hun boede som Enke, en Datter af Hr. Oluf Andersen Tjæreby, Præst og Provst i Tillitse, og Sille Davidsdatter, samt Enke efter Vicepastor i Tillitse, Hr. Jens Jensen Snistorph (død 1691). - Af første Ægteskab havde Provst Dannefer 2, af sidste 3 Børn.4

Gift 1° 14 feb. 16964 med

Johanne Damsberg
Begravet 22 apr. 16984.

Gift 2° _____4med

Kristense Olufsdatter
Født 16684.
Begravet 3 jun. 1737, Nykøbing Falster, Danmark4.

Børn af Erik Dannefer og Johanne Damsberg:

17.5.Peder Mattias Dannefer
18.5.Anne Dannefer

Børn af Erik Dannefer og Kristense Olufsdatter:

19.5.Johanne Dannefer
20.5.Apollonia Magdalene Dannefer
21.5.Jens Dannefer, d. 1719, Danmark

Generation 3.

6.2.
Pernille Pedersdatter Krog
Døbt 3 nov. 1682, Stege6.
Begravet 7 mai 1759, Ringe6.
     Pernille Pedersdatter Krog, * Hr. Jørgen Strøyberg, f. 1680, død i Marts 1727, Sognepræst i Kærte i Fyn. Af deres Børn kjendes 3.3

Jørgen Christophersen Strøyberg
Født 23 sep. 1680, København6.
Begravet 6 mar. 1727, Kerte på Fyn6.
     Søn af Christopher Jørgensen Strøyberger og Maren Nielsdatter.
     Jørgen Christophersen Strøyberg, søn af tømrermester, senere vintapper i København Christopher Jørgensen Strøyberger, der 1662 var indvandret fra Lübeck, og Maren Nielsdatter fra Nyborg. Student 1700, København, cand. theol. 1705. Sognepræst i Kerte 1709.6

Børn af Pernille Pedersdatter Krog og Jørgen Christophersen Strøyberg:

22.6.Christopher Jørgensen Strøyberg, f. 1713
23.6.Peter Jørgensen Strøyberg, f. 1714, Kerte, d. 1727
24.6.Jacob Jørgensen Strøyberg, f. 1716, Kerte, d. 1797
25.6.Jens Jørgensen Strøyberg, f. 1717, Kerte
26.6.Christian F. Jørgensen Strøyberg, f. 1721, Kerte
7.3.
Grethe Holgersdatter Danefær
Født omkring 1680, Skjærvæy, Troms, Norge1.
Død 8 jun. 17241.
8.3.
Kirsten Holgersdatter Danefær

Gift _____med

Christen Arild
     Søn af Thomas Christensen Arild og Else Christensdatter Heggelund.

Børn af Kirsten Holgersdatter Danefær og Christen Arild:

27.8.Else Marie Arild, f. 1723, Troms., d. 1787, Troms.
9.3.
Abel Cathrine Danefær
Født 1710.
Død 1754.

Gift _____7med

Torber Sørensen Gamst

Børn af Abel Cathrine Danefær og Torber Sørensen Gamst:

28.9.Søren Torbersen Gamst, f. 1736, d. _____
29.9.Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
10.3.
Sofie Amalie Holgersdatter Dannefer
     Sofie Amalie Holgersdatter Dannefer, tjente først paa Ourebygaard paa Lolland, gift 23 Juli 1732 med Studios. Rasmus Bærtelsen Wichman Svitzer, f. 1705, dengang Skoleholder i Maarsby, hvorfra han 1733 blev Skoleholder i Nørre-Alslev, 1 Maj 1741 kaldet til Degn for Ønslev og Eskildstrup, i hvilket Æmbede han døde 11 Marts 1751. - Hvor hun er kommen hen efter hans Død, er ikke fundet. Foruden et dødfødt Barn, begr. paa Aastrup Kirkegaard 24 Janv. 1733, fødtes dem 4 Børn [Cecilie, Bærtel Wichman, Margrete Kristine og Mette Magdalene].4

Gift 23 jul. 1732, (Aastrup kirke på Falster ?)4 med

Rasmus Bertelsen Wichman Svitzer
Født 17054.
Død 11 mar. 17514.

Børn af Sofie Amalie Holgersdatter Dannefer og Rasmus Bertelsen Wichman Svitzer:

30.10.Cecilie Rasmusdatter Svitzer
31.10.Bertel Wichman Rasmussen Svitzer
32.10.Margrete Kristine Rasmusdatter Svitzer
33.10.Mette Magdalene Rasmusdatter Svitzer, f. 1741, d. 1795, Ønslev
11.4.
Jacob Dannefer
Født 30 okt. 17075.
     Jakob Dannefer, f. 30 Okt. 1707, Student fra Nykjøbing Skole 1727, tog 14 Nov. 1729 theol. Attest. (Laud.), prædikede for Dimis 20 s. M. (Laud.), var derefter først Informator hos Forstander Møller ved Vartovs Hospital, derpaa i 3½ Aar Lærer ved Vajsenhuset, forlod denne Post paa Grund af Tvivl i Trossager, rejste til Korsør, men da han ikke erholdt en Plads, han der havde væntet, til Altona, derfra til Fredrikstad, hvor han holdt Skole i Forening med sin Ven Mattias Dyrhof. Her giftede han sig med en Kjøbmands-Enke fra Stokholm, en Majors Datter, som med Separatisterne var forvist fra Sverrig. Lang om længe kom han tilbage til Kjøbenhavn, hvor han fandt Yndest hos Hr. Giese, Sognepræst ved Garnisons tyske Kirke, der satte ham til Skoleholder ved en af Garnisonens Skoler. Derfra blev han 30 Marts 1748 af Baron Schach Brokdorf til Skelenborg kaldet til Sognedegn for Dalby og Stubbedrup i Fyn, hvor han levede kummerlig, indtil han i Nov. 1757 blev kaldet til Sognepræst i Skodborg i Haderslev Amt, endelig i Slutningen af 1759 til Sognepræst i Halk, hvor han døde 177*. Efter sin første Kones Død ægtede han 12 Dsbr. 1766 Jfr. Seitze. Efterlod kun een Søn af første Ægteskab.8

Børn af Jacob Dannefer og _____:

34.11.Jacob Dannefer, f. 1745, Norge, d. 1800, (København)
12.4.
Claus Dannefer
Døbt 16 okt. 17119.
Begravet 11 feb. 17639.
     Klavs Dannefer, døbt 16 Okt. 1711, gik allerede 1720 i Nykjøbing Skole, men blev ikke Student. Der vides Intet om ham, før 1740, da han 5 Juli i Nykjøbing havde Bryllup med Marie Sofie Rejs, Enke efter en Fredrik Asmussen, men hvor de have boet, og om de have haft Børn, vides ikke. 1749 blev han Skoleholder i Klodskov, Ønslev Sogn, men har uden Tvivl da været Enkemand, da hans Kones Død ikke omtales i Kirkebogen. 27 Maj 1757 ægtede han Anne Cecilie Ambech, døbt 3 S. e. Tr. (i.e. 10 Juni) 1731, en Datter af Nils Ambech, Degn i Vaabensted (f. 1700, d. 19 Janv. 1765) og Kristine Henriksdatter (f. 1697, begr. 15 Juli 1740). Med hende havde Dannefer 3 Børn, og døde 1763 (begr. 11 Febr.) - Enken døde i sit andet Ægteskab med Eftermanden i Klodskov Ole Becher 29 Marts 1792.9

Gift 1° 5 jul. 1740, Nykøbing Falster9 med

Marie Sofie Rejs

[Gift 1° med Frederik Asmussen; Gift 2° 5 jul. 1740 med Claus Dannefer].

Gift 2° 27 mai 1757, (Våbensted)9 med

Anne Cecilie Ambech
Døbt 10 jun. 173110,9.

Børn af Claus Dannefer og Anne Cecilie Ambech:

35.12.Johan Jacob Dannefer, f. 1758
36.12.Anne Kirstine Dannefer, d. 1843
37.12.Erik Dannefer, d. 1837
13.4.
Nikolaj Fredrik Dannefer
Døbt 4 mar. 171611.
     Nikolaj Fredrik Dannefer, døbt 4 Marts 1716. Hans Spor er tabt.11
14.4.
(En Datter)
Begravet 2 jun. 171911.
     En Datter, død spæd udøbt, begr. 2 Juni 1719.11
15.4.
Mattias Dannefer
Begravet 22 jan. 172311.
     Mattias Dannefer, død spæd, begr. 22 Janv. 1723.11
16.4.
Anne Kristense Dannefer
Døbt 29 nov. 172411.
     Anne Kristense Dannefer, døbt 29 Nov. 1724. 1 * 5 Febr. 1755 Hugo Fredrik Berthelsen, f. 1721, begr. 24 Marts 1763, boende i Agerup, Vaabensted Sogn. - 2 * 9 Maj 1764 Sr. Povl Kristensen. Naar og hvor hun er død, og om hun har haft Børn af sidste Ægteskab, vides ikke. Af første havde hun 2.12

Gift 1° 5 feb. 175511 med

Hugo Fredrik Berthelsen
Født 172111.
Begravet 24 mar. 176311.

Gift 2° 9 mai 176412 med

Poul Christensen

Børn af Anne Kristense Dannefer og Hugo Fredrik Berthelsen:

38.16.Jacob Berthelsen
39.16.Andreas Jacob Berthelsen
17.5.
Peder Mattias Dannefer
Døbt 4 mai 1697, (Karleby)4.
Begravet 11 jun. 16974.
18.5.
Anne Dannefer
Døbt 9 apr. 1698, (Karleby)4.
Begravet 13 apr. 16984.
19.5.
Johanne Dannefer
Døbt 5 mar. 1700, (Karleby)5.
Begravet 3 nov. 17555.
     ? HUN ER MULIGVIS AF FØRSTE ÆGTESKAB ?
     Johanne Dannefer, døbt 5 Marts 1700, begr. 3 Nov. 1755. - * 5 Nov. 1734 Hr. Herman Fuglsang, da Sognepræst til Holeby og Bursø paa Lolland, f. 8 Mai 1700. - Næppe Børn.5
20.5.
Apollonia Magdalene Dannefer
Døbt 3 okt. 1704, (Karleby)5.
     Apollonia Magdalene Dannefer, døbt 3 Okt. 1704, gift 1743 Nils Larsen Walther, begr. 18 Okt. 1748, Sognedegn til Tirsted, Størringe og Vejleby paa Lolland. Hun nævnes 1751 som Fadder i Holeby Kirke «Apollone Magd. sl. Walthers», men hvor og naar hun er død, vides ikke. - Ingen Børn.5
21.5.
Jens Dannefer
Døbt 3 feb. 1706, (Karleby)5.
Død 9 okt. 1719, Nykøbing Falster, Danmark5.
     Jens Dannefer, døbt 3 Febr. 1706, død som Disipel i Nykjøbing Skole 9 Okt. 1719.5

Generation 4.

22.6.
Christopher Jørgensen Strøyberg
Født 28 feb. 17133, døbt 30 mar. 1713, Kerte, Assens provsti, Fyens stift.13.
Begravet 15 jan. 1794, Sønder Broby, Fåborg provsti, Fyens stift.13.
     Kristoffer Strøyberg, f. 28 Febr. 1713, Student 1732, tog Attestats 28 Juli 1739 (Non cont.), præd. 5 Avg. s. A. for Dimis (Laud.), 4 Janv. 1743 konf. som Kapellan hos Hr. Hans Bang Bircherod, Sognepræst i Særslev, ordineret 8 Febr., 15 Okt. s. A. af Etatsraad Fredrik Kristian Pentz til Fjellebro kaldet til Sognepræst i Herringe, (konf. 8 Nov.), 17 Sept. 1760 kaldet til Sognepræst i Sønderbroby (konf. 3 Okt.), død som Jubellærer 1794. - 1 * Sille Bircherod, død 1757, Datter af Hr. Kristian Broderus Bircherod i Særslev, og Enke efter Hr. Anders Holm, Sognepræst i Vigerslev. - 2 * Anne Kirstine Hansdatter Lacoppidan, f. 15 Dsbr. 1724, d. 28 Janv. 1788, Enke efter hans 2 Formænd i S. Broby, Hr. Thomas Amager (død 1746) og Hr. Klemen Høeg (død 1760). - Med denne sidste Hustru havde han 3 Børn.3

Gift 1° 8 jan. 1744, Vigerslev, Bogense provsti, Fyens stift.13 med

Sille Bircherod
Døbt 16 jun. 1699, Særslev, Skovby herred13.
Død 25 aug. 1757, Herringe13.

[Gift 1° 3 jul. 1716 med Anders Christensen Holm; Gift 2° 8 jan. 1744 med Christopher Jørgensen Strøyberg].

Gift 2° 176013 med

Anna Kirstine Hansdatter Lacoppidan
Født 15 dec. 1725, Søby, Baag herred14,3,13.
Død 28 jan. 17883, begravet 1 feb. 1788, Sønder Broby, Fåborg provsti, Fyens stift.1.
     Datter af Hans Jacobsen og Anna Marie Poulsdatter Bang.
     Anna Kirstine Lacoppidan, f. 15 Dec. 1725. *** Hr. Thomas Amager, Hr. Clemen Höeg, Hr. Christopher Ströyberg, Sognepræster til Sønder-Brobye, har 4 Børn [Hanna Maria Höeg, Sille Ströyberg, Anna Maria Ströyberg og Jörgen Ströyberg].14

[Gift 1° 27 sep. 1746 med Thomas Hansen Amager; Gift 2° 11 okt. 1747 med Clemens Pedersen Høeg; Gift 3° 1760 med Christopher Jørgensen Strøyberg].

Børn af Christopher Jørgensen Strøyberg og Anna Kirstine Hansdatter Lacoppidan:

40.22.Sille Strøyberg, f. omkr. 1762, Fyens stift.
41.22.Anna Marie Strøyberg, f. omkr. 1764, Fyens stift.
42.22.Jørgen Christopher Strøyberg, f. 1766, Fyens stift., d. 1834, Fyens stift.
23.6.
Peter Jørgensen Strøyberg
Født 5 jul. 1714, Kerte1.
Død 17271.
24.6.
Jacob Jørgensen Strøyberg
Født 21 apr. 1716, Kerte1.
Død 17971.
     Jakob Strøyberg, først Skoleholder i Bogense Sogn i Fyn, 15 Juli 1762 kaldet til Degn for Sandager og Holevad, resignerede i Juni 1790.3
25.6.
Jens Jørgensen Strøyberg
Født 12 nov. 1717, Kerte1.
26.6.
Christian F. Jørgensen Strøyberg
Født 1721, Kerte1.
27.8.
Else Marie Arild
Født 1723, Skjervøy, Troms..
Død 1787, Karlsøy, Troms..

Gift _____med

Hans Hendrich Olsen (Bugge)
Født 1724.
Død 1797.
     Søn af Ole Henriksen.

Børn af Else Marie Arild og Hans Hendrich Olsen (Bugge):

43.27.Fredrik Hansen Arild (Bugge), f. omkr. 1761, d. 1831, Troms.
44.27.Christen Arild (Bugge), f. omkr. 1742, d. 1788, Karlsøy/Tromsø.
28.9.
Søren Torbersen Gamst
Født 17367.
Død _____, Djupvik, Skjervøy.7.

Gift _____7med

Aleth Cathrine Andersdatter Kiil
Født 1739, Bentsjord, Troms.7.
Død _____, Djupvik, Skjervøy.7.
     Datter af Anders Hansen Kiil og Aleth Mortensdatter Heggelund.

Børn af Søren Torbersen Gamst og Aleth Cathrine Andersdatter Kiil:

45.28.Anders Kiil (Gamst)
29.9.
Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?)
     Sannsynligvis datter af Torber Sørensen Gamst og Abel Cathrine Danefær.

Gift _____med

Rasmus Jensen Trane
Født 175115,16.
Død efter 1801.
     Søn af Jens Rasmussen Trane og Mette Maria Iversdatter (Lech) (Harr).
     Jekteskipper og gjestgiver i Grunnfjorden på Ringvassøya (Karlsøy) i Finnmarken.16,16

[Gift 1° med Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?); Gift 2° med Anne Junghans Kaurin (f. omkr. 1774)].

Børn af Abel Katrine Dannefær Gamst (?Figenschau?) og Rasmus Jensen Trane:

46.29.Trine Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1780
47.29.Mette Maria Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1782
48.29.Alexandrea Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1785
49.29.Hanna Rasmusdatter Trane, f. omkr. 1789
50.29.Jens Rasmussen Trane, f. omkr. 1791
30.10.
Cecilie Rasmusdatter Svitzer
Døbt 18 jul. 173417,4.
31.10.
Bertel Wichman Rasmussen Svitzer
Døbt 26 dec. 17364.
Begravet 1 jan. 17374.
32.10.
Margrete Kristine Rasmusdatter Svitzer
Døbt 9 feb. 173818,4.
     Margrete Kristine, døbt dom. sexag. (i.e. 9 Febr.) 1738, var 1764 i Nørre Vebby hos Degnen Viberg.4
33.10.
Mette Magdalene Rasmusdatter Svitzer
Født 10 dec. 17414.
Død 13 okt. 1795, Ønslev4.
     Mette Magdalene, f. 10 Dsbr. 1741, død i Ønslev 13 Okt. 1795 ugift.4
34.11.
Jacob Dannefer
Født 17 jan. 1745, Fredrikstad, Norge9.
Død 23 apr. 1800, (København)9.
     Jakob Dannefer, f. i Fredrikstad 17 Janv. 1745, studerede i Halle, hvor han en Tid (f. Ex. i Janv. 1769) var Lærer ved en Pige-Skole, og hvor en ugift Slægtning af ham, ligeledes en Dannefer, skal have været Professor(?), tog theologisk Attestats (? - ikke ved Kjøbenhavns Univ.), og blev senere Lærer i Historie og Geografi ved Landkadet-Akademiet i Khn. Han søgte ofte Befordring som Missionær, og kunde som saadan kommet til Ginea, men da hans Kone nødig vilde følge ham derhen, opgav han siden al Søgen. Han talte og skrev til daglig Brug Tysk, døde 23 April 1800. Som Lærer ved Landkad. * 12 Febr. 1790 Dortea Elisabet Lorentzen, f. i Ekernførde 17 Avg. 1758, en Datter af Inspektøren ved Landkadet-Akademiet Lorens Lorentzen (død 6 Maj 1799) og Dortea Elisabet Kruse (død 16 April 1771). - Efter Dannefers Død ernærede hans Enke sig ved Syning, indtil hun 1818 blev Oldfrue ved bemældte Akademi, nedlagde denne Post 1833, død 20 Juni 1834. - 2 Børn.9

Gift 12 feb. 1790, (Garnison, København)9 med

Dortea Elisabet Lorentzen
Født 17 aug. 1758, Ekernførde9.
Død 20 jun. 1834, (København?)9.

Børn af Jacob Dannefer og Dortea Elisabet Lorentzen:

51.34.Margrete Jakobine Dannefer, f. 1791
52.34.Jacob Lorens Dannefer, f. 1793, d. 1795
35.12.
Johan Jacob Dannefer
Født 4 mai 17589.
     Johan Jakob Dannefer, f. 4 Maj 1758, sat i Nykjøbing Skole 1771, men udgik af øverste Klasse 28 Avg. 1782 med Testim. vitæ til privat Dimission. Hans Spor er siden tabt.9
36.12.
Anne Kirstine Dannefer
Døbt 25 jan. 17609.
Død 23 okt. 18439.
     Anne Kirstine Dannefer, døbt 25 Janv. 1760, død 23 Okt. 1843, * 16 Maj 1787 Skomager Peder Arildsen i Nysted, f. 1737, begr. 5 Dsbr. 1810. 5 Børn [Lavrense Sopfie, Birte, Birte Marie, Anne Johanne og Hans].9

Gift 16 mai 17879 med

Peder Arildsen
Født 17379.
Begravet 5 dec. 18109.
     Stilling: Skomager9.

Børn af Anne Kirstine Dannefer og Peder Arildsen:

53.36.Lavrense Sofie Arildsen, f. 1788
54.36.Birte Arildsen, f. 1790
55.36.Birte Marie Arildsen, f. 1791
56.36.Anne Johanne Arildsen, f. 1793
57.36.Hans Klavsen Arildsen, f. 1796
37.12.
Erik Dannefer
Døbt 21 mar. 176219,11.
Død 183711.
     Erik Dannefer, døbt Midfaste Sønd. 1762, boede som Væver i Saxkjøbing, sidst i Kraghave, død 1837. - * i Maribo 9 Febr. 1787 Else Hansdatter. 5 Børn [Klavs, Hans, Jakob, Klavs og Hans Jørgen].11

Gift 9 feb. 1787, Maribo11 med

Else Hansdatter

Børn af Erik Dannefer og Else Hansdatter:

58.37.Claus Dannefer
59.37.Hans Dannefer, f. 1789, d. 1789
60.37.(Johan) Jacob Dannefer
61.37.Claus Dannefer, d. omkr. 1840, København
62.37.Hans Jørgen Dannefer, d. 1830, Klodskov
38.16.
Jacob Berthelsen
Døbt 8 nov. 17563.
Begravet 9 jul. 17573.
39.16.
Andreas Jacob Berthelsen
Døbt 9 jan. 17593.

Generation 5.

40.22.
Sille Strøyberg
Født omkring 1762, Sønder Broby, Fåborg provsti, Fyens stift.1.
41.22.
Anna Marie Strøyberg
Født omkring 1764, Sønder Broby, Fåborg provsti, Fyens stift.1.
42.22.
Jørgen Christopher Strøyberg
Født 29 jul. 1766, Sønder Broby, Fåborg provsti, Fyens stift.20.
Død 21 dec. 1834, Sønder Broby, Fåborg provsti, Fyens stift.20.
     Stilling: Sognepræst
     Jørgen Kristoffer Strøyberg, f. 29 Juli 1766, Student 1785 fra Odense Skole, tog Attestats 14 Juli 1790 (Non cont.), 3 Febr. 1792 konf. som pers. Kap. hos Faderen, ordin. 15 Febr., kaldet til Faderens Eftermand som Sognepræst i S. Broby 23 Janv. 1794 (konf. 7 Febr.), død 1834.3

Gift 1° 31 okt. 1794, Hillerslev, Ringe provsti, Fyens stift.1 med

Birgitte Nicoline Breckling
Døbt 10 jul. 1769, Espe sogn, Ringe provsti, Fyens stift21,22.
Død 20 jan. 1803, Sønder Broby22, begravet 26 jan. 1803.

Gift 2° 10 sep. 1803, Veilby, Vends herred23,22 med

Anne Margrethe Jensenius
Født 30 dec. 17721, døbt 6 jan. 1773, Veilby, Vends herred22.
Død 30 jun. 1818, Sønder Broby24,22.
     Datter af Johan Jørgen Jensenius og Maria Gregoria Schmidt.
     Anne Margrethe Jensenius, datter af sognepræst i Veilby, Vends herred, Johan Jørgen Jensenius og Maria Gregoria Schmidt.22

Børn af Jørgen Christopher Strøyberg og Birgitte Nicoline Breckling:

63.42.Christopher Strøyberg, f. 1795, Sønder Broby, d. 1847, Budolfi
64.42.Jacob Lacoppidan Strøyberg, f. 1800, Sønder Broby, d. 1882, Assens
43.27.
Fredrik Hansen Arild (Bugge)
Født omkring 176125.
Død 1831, Tromsøysund, Troms..
     Fridric Arild er år 1801 «husbonde, fæstebonde og fisker» på Finnkroken i Tromsø.26
     Skifte 1832, Finnkroken, Karlsøy/Tromsø.27Fredrik Arild..

Gift _____med

Elen Elisabeth Hansdatter Hegelund
Født omkring 176228.

[Gift 1° med Adrian Hansen Glad (omkr. 1748 - 1786); Gift 2° med Fredrik Hansen Arild (Bugge) (omkr. 1761 - 1831)].

Børn af Fredrik Hansen Arild (Bugge) og Elen Elisabeth Hansdatter Hegelund:

65.43.Adrian Falch Fredriksen Arild, f. 1787, Karlsøy/Tromsø.
66.43.Elen (Else) Maria Fredriksdatter (Arild), f. 1790, Karlsøy/Tromsø.
67.43.Inger Hanna Fredriksdatter (Arild), f. 1793, Karlsøy/Tromsø.
68.43.Christen Andreas Heggelund Fredriksen Arild, f. 1793, d. 1801, Karlsøy/Tromsø.
69.43.Ole Henrich Bugge Fredriksen (Arild), f. 1798
70.43.Morten Fredriksen (Arild), f. 1802, Karlsøy/Tromsø.
44.27.
Christen Arild (Bugge)
Født omkring 1742.
Død 1788, Finnkroken på Reinøy, Karlsøy/Tromsø.29,30.
     Skifte 1788-1798, Finnkroken, Helgøy tinglag.31Kristen Arild. Protokollnr. 146, Folio 180..

Gift 3 nov. 1771, Tromsø, Troms.1 med

Karen Adriansdatter (Falch?)
Født omkring 174132.
Død 12 jul. 1807, Finnkroken, Karlsøy.33,30.
     ! GÆT - hennes første ekteskab var sikkert med Johannes Nilsen, Finnkroken. !
     I folketellingen 1801 er Karen Adriansdatter en 60 år gl. «husmoder» på Finnkroken i Tromsø - hun er enke for 2nd gang og «har fæstet gaard og bruger fiskeriet med hendes søn» Hans Henrik Kristensen.26

[Gift 1° med Johannes Nielsen; Gift 2° 3 nov. 1771 med Christen Arild (Bugge) (omkr. 1742 - 1788)].

Børn af Christen Arild (Bugge) og Karen Adriansdatter (Falch?):

71.44.Hans Henrich Christensen, f. omkr. 1783
45.28.
Anders Kiil (Gamst)
     Handelsmann og gjestgiver i Djupvik (Sjervøy).34
     Sannsynligvis søn af Søren Torbersen Gamst og Aleth Cathrine Kiil.

Børn af Anders Kiil (Gamst) og _____:

72.45.Jens Christian Kiil, f. 1798, d. 1875
46.29.
Trine Rasmusdatter Trane
Født omkring 178035.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
47.29.
Mette Maria Rasmusdatter Trane
Født omkring 178236.
     Ugift og hjemmeboende ved FT 1801.
48.29.
Alexandrea Rasmusdatter Trane
Født omkring 178537.
49.29.
Hanna Rasmusdatter Trane
Født omkring 178938.
50.29.
Jens Rasmussen Trane
Født omkring 179139.
51.34.
Margrete Jakobine Dannefer
Født 20 mar. 17919.
     Margrete Jakobine Dannefer, f. 20 Marts 1791, blev 1833 Oldfrue efter Moderen.9
52.34.
Jacob Lorens Dannefer
Født 16 okt. 17939.
Død 29 jun. 17959.
53.36.
Lavrense Sofie Arildsen
Født 17 feb. 178811.
54.36.
Birte Arildsen
Født 22 apr. 179011.
Begravet 24 apr. 179011.
55.36.
Birte Marie Arildsen
Født 5 jul. 179111.
56.36.
Anne Johanne Arildsen
Født 3 sep. 179311.
57.36.
Hans Klavsen Arildsen
Født 15 jan. 179611.
58.37.
Claus Dannefer
Døbt 4 nov. 1787, (Sakskøbing)11.
     Klavs Dannefer, døbt 4 Nov. 1787, død som Barn.11
59.37.
Hans Dannefer
Født 178911, døbt 19 jun. 1789, Sakskøbing1.
Død 178911.
     Hans Dannefer, f. og død 1789, 2 Dage gl.11
60.37.
(Johan) Jacob Dannefer
Døbt 17 okt. 1790, (Sakskøbing)11,1.
     Jakob Dannefer, døbt 17 Okt. 1790, lever som Husmand i S. Ørslev, Idestrup Sogn. - 1 * 20 Dsbr. 1817 i Ønslev Elisabet Karstensdatter f. 1794, d. 1820. - 2 * 28 Sept. 1821 Enken Bodil Pedersdatter, f. 1790, d. 1833. - 3 * 4 Juli 1834 Enken Helene Hansdatter, f. 1787. - Han har kun een Søn af første Ægteskab: Hans Jakob Dannefer, ugift hjemme.11

Gift 1° 20 dec. 1817, Ønslev11 med

Elisabet Karstensdatter
Født 179411.
Død 182011.

Gift 2° 28 sep. 1821, (Ønslev)11 med

Bodil Pedersdatter
Født 179011.
Død 183311.

Gift 3° 4 jul. 1834, (Ønslev)11 med

Helene Hansdatter
Født 178711.

Børn af (Johan) Jacob Dannefer og Elisabet Karstensdatter:

73.60.Hans Jacob Dannefer
74.60.Cecilie Jacobsdatter Dannefer, f. 1820
61.37.
Claus Dannefer
Døbt 16 feb. 1794, (Sakskøbing)11.
Død omkring 1840, København11.
     Klavs Dannefer, døbt 16 Febr. 1794, kom som Skrædder til Kjøbenhavn, hvor han døde omtr. 1840. Var gift og havde Børn.11
62.37.
Hans Jørgen Dannefer
Døbt 1 jan. 1797, (Sakskøbing)11.
Død 1830, Klodskov11.
     Hans Jørgen Dannefer, døbt 1 Janv. 1797, død 1830 i Klodskov som Arbeidsmand. - 1 * 6 Nov. 1818 Maren Kristensdatter, død afsinding i Nykjøbing 15 Febr. 1827. - 2 * . . . . . . Af første Ægteskab 2 [Nikolaj og Elisabet], af andet 1 Barn [Hans Jørgen].11

Gift 6 nov. 1818, (Ønslev)11,1 med

Maren Christensdatter
Død 15 feb. 1827, Nykøbing Falster11.

Børn af Hans Jørgen Dannefer og Maren Christensdatter:

75.62.Nikolaj Dannefer, f. 1820, Kraghave, d. 1842
76.62.Elisabet Dannefer, f. 1826, Nykøbing Falster

Børn af Hans Jørgen Dannefer og _____:

77.62.Hans Jørgen Dannefer, f. 1830, Klodskov

Generation 6.

63.42.
Christopher Strøyberg
Født 11 aug. 1795, Sønder Broby40.
Død 23 jan. 1847, Aalborg, Budolfi40.
     Christopher Strøyberg. Apoteker, Aalborg Svaneapotek, kancelliråd.20
     Svaneapoteket i Aalborg har haft til huse i Jens Bangs Stenhus siden 1670.40

Gift 21 mai 1830, Budolfi, Aalborg, Danmark1 med

Else Johanne Kjellerup
Født 13 aug. 1797, Budolfi, Aalborg, Danmark20.
Død 19 okt. 1860, Budolfi, Aalborg, Danmark20.
     Datter af Jacob Kjellerup og Riise Winde.

[Gift 1° 19 dec. 1827 med Sigurd Johnsen (14 jul. 1789 - 10 dec. 1828); Gift 2° 21 mai 1830 med Christopher Strøyberg (11 aug. 1795 - 23 jan. 1847)].

Børn af Christopher Strøyberg og Else Johanne Kjellerup:

78.63.Sigurd Johnsen Strøyberg, f. 1831, d. 1841
79.63.Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg, f. 1833, d. 1921, Budolfi
80.63.Jens Kjellerup Strøyberg, f. 1834
81.63.Niels Cai Erasmus Strøyberg, f. 1835, d. 1897
82.63.Johannes Baagøe Strøyberg, f. 1838
64.42.
Jacob Lacoppidan Strøyberg
Født 30 aug. 1800, Sønder Broby20.
Død 12 sep. 1882, Assens20.
     Jacob Lacoppidan Strøyberg. Apoteker i Assens.20

Gift 12 sep. 1834, Assens sogn, Fyens stift1,20 med

Mette Cathrine (Trine) Hannibal
Født 8 dec. 181320, døbt 10 dec. 181341,20.
Død 111851, Assens20.
     Datter af Søren Dyrhauge Hannibal og Susanne Simonsen.

Børn af Jacob Lacoppidan Strøyberg og Mette Cathrine (Trine) Hannibal:

83.64.Jørgen Nicolai Hannibal Strøyberg, f. 1835
84.64.Susanne Severine Strøyberg, f. 1836, Assens, d. 1899, Budolfi
85.64.Hanne Strøyberg, f. omkr. 1842
65.43.
Adrian Falch Fredriksen Arild
Født 1787, Finnkroken, Karlsøy/Tromsø.42, døbt 1787, Tromsø kirke.43,30.

Gift _____med

Kirsten Erichsdatter
Født omkring 1787, Finnkroken?44.
     Datter af Erich Erichsen.

Børn af Adrian Falch Fredriksen Arild og Kirsten Erichsdatter:

86.65.Ellen Elisabeth Hegelund Adriansdatter (Arild), f. 1816, Tromsø.
66.43.
Elen (Else) Maria Fredriksdatter (Arild)
Født 1790, Finnkroken, Karlsøy/Tromsø.45, døbt 1790, Tromsø kirke.46,30.
     Hun er døpt Elen Maria, men i FT 1801 kaldes hun Else Maria.
67.43.
Inger Hanna Fredriksdatter (Arild)
Født 1793, Finnkroken, Karlsøy/Tromsø., døbt 1793, Tromsø kirke.47,30.
     Hun er ikke nevnt i folketellingen 1801.
68.43.
Christen Andreas Heggelund Fredriksen Arild
Født 179348, døbt 1793, Tromsø kirke.49,30.
Død 1801, Finnkroken, Karlsøy/Tromsø.50,30.
69.43.
Ole Henrich Bugge Fredriksen (Arild)
Født 179851, døbt dec. 1798, Tromsø kirke.52,30.
70.43.
Morten Fredriksen (Arild)
Født 1802, Finnkroken, Karlsøy/Tromsø., døbt 1802, Tromsø kirke.53,30.

Gift _____med

Abel Malene Andersdatter

Børn af Morten Fredriksen (Arild) og Abel Malene Andersdatter:

87.70.Martine Christine Mortensdatter, f. 1839, Tromsø.
71.44.
Hans Henrich Christensen
Født omkring 178354.
72.45.
Jens Christian Kiil
Født 23 mai 179834.
Død 5 dec. 187534.
     Gårdbruker på Spåkenes i Skjervøy.34

Gift _____med

Wilhelmine Cathrine Thomæsen
Født 24 sep. 180934.
Død 11 sep. 190034.

Børn af Jens Christian Kiil og Wilhelmine Cathrine Thomæsen:

88.72.Theodor Albert Rasmussen? Kiil, f. 1851, Spåkenes i Skjervøy, d. 1916
73.60.
Hans Jacob Dannefer
74.60.
Cecilie Jacobsdatter Dannefer
Født 4 mai 18201, døbt 7 mai 1820, Tingsted, Maribo amt1.
75.62.
Nikolaj Dannefer
Født 1820, Kraghave11.
Død 2 apr. 184211.
     Nikolaj Dannefer, f. i Kraghave 1820, død 2 April 1842 som Møllerdreng paa Skovby Mølle.11
76.62.
Elisabet Dannefer
Født 7 jan. 1826, Nykøbing Falster11.
     Elisabet Dannefer, f. i Nykjøbing 7 Janv. 1826, opdraget paa Tingsted Fattigvæsens Bekostning, konfirm. 1840, har den meste Tid siden tjent i Kjøbenhavn, og i længere Tid nydt Understøttelse af Kong Kristian VIII paa Grund af hendes Nedstammelse fra den navnkundige Jakob Dannefer.11
77.62.
Hans Jørgen Dannefer
Født 24 jan. 1830, Klodskov11.
     Hans Jørgen Dannefer, f. i Klodskov 24 Janv. 1830, Skomagersvend i Nykjøbing.11

Gift _____med

Helene Christiana Lassen

Børn af Hans Jørgen Dannefer og Helene Christiana Lassen:

89.77.Marie Amalie Dannefer, f. 1859, d. 1859
90.77.Frederik Theodor Dannefer, f. 1860
91.77.Hans Jørgen Dannefer, f. 1862

Generation 7.

78.63.
Sigurd Johnsen Strøyberg
Født 3 apr. 1831, døbt 29 jun. 1831, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
Død 8 jan. 1841.
79.63.
Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg
Født 20 jun. 183340, døbt 11 aug. 1833, Budolfi, Aalborg, Danmark.
Død 18 nov. 1921, Aalborg, Budolfi40.
     Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg. Apoteker, Aalborg Svaneapotek [har til huse i Jens Bangs Stenhus].40

Gift 28 mai 1859, Assens40 med

Susanne Severine Strøyberg
Født 28 sep. 1836, Assens40.
Død 3 sep. 1899, Aalborg, Budolfi40.
     Datter af Jacob Lacoppidan Strøyberg og Mette Cathrine (Trine) Hannibal.

Børn af Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg og Susanne Severine Strøyberg:

92.79.Jens Christopher Hannibal Strøyberg, f. 1860, Danmark., d. 1933
93.79.Jacob Frederik Christian Strøyberg, f. 1861, Danmark
94.79.Johanne Strøyberg, f. 1862, Danmark
95.79.Carl Bruun Strøyberg, f. 1864, Danmark
96.79.Johanne Cathrine Strøyberg, f. 1865, d. 1869
97.79.Valdemar Strøyberg, f. 1866
98.79.Niels Kai Strøyberg, f. 1868, Aalborg, d. 1922, Dronninglund
99.79.Viggo Strøyberg, f. 1870
80.63.
Jens Kjellerup Strøyberg
Født 8 jun. 1834, døbt 29 jul. 1834, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
81.63.
Niels Cai Erasmus Strøyberg
Født 23 jun. 1835, døbt 7 aug. 1835, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
Død 20 jun. 1897.

Gift 15 mai 1872, Frederiksberg, København med

Gyda Fiedler
Født 23 nov. 1853, Skælskør1.
     Datter af Frederik Julius Fiedler og Margrethe Albertine Charlotte Sporon.
82.63.
Johannes Baagøe Strøyberg
Født 26 jan. 1838, døbt 15 mai 1838, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
83.64.
Jørgen Nicolai Hannibal Strøyberg
Født 3 okt. 18351, døbt 17 dec. 1835, Assens, Odense1.
     Stilling: Apoteker

Gift 3 okt. 1861, Løgstør, Aalborg1 med

Georgine Cecilie Satterup
Født omkring 1835.

Børn af Jørgen Nicolai Hannibal Strøyberg og Georgine Cecilie Satterup:

100.83.Johannes Vilhelm Strøyberg, f. 1866, Odense amt
84.64.
Susanne Severine Strøyberg
Født 28 sep. 1836, Assens40.
Død 3 sep. 1899, Aalborg, Budolfi40.

Gift 28 mai 1859, Assens40 med

Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg
Født 20 jun. 183340, døbt 11 aug. 1833, Budolfi, Aalborg, Danmark.
Død 18 nov. 1921, Aalborg, Budolfi40.
     Søn af Christopher Strøyberg og Else Johanne Kjellerup.
     Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg. Apoteker, Aalborg Svaneapotek [har til huse i Jens Bangs Stenhus].40

Børn af Susanne Severine Strøyberg og Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg er vist under Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg (nr. 79).

85.64.
Hanne Strøyberg
Født omkring 184255.
86.65.
Ellen Elisabeth Hegelund Adriansdatter (Arild)
Født 6 okt. 1816, Finnkroken, Tromsø.30, døbt 1816, Tromsø kirke.56,30.
87.70.
Martine Christine Mortensdatter
Født 22 jul. 1839, Finnkroken, Tromsø.30, døbt 10 jun. 1839, Tromsø kirke.57,30.
88.72.
Theodor Albert Rasmussen? Kiil
Født 28 mai 1851, Gården Slottet, Spåkenes i Skjervøy34.
Død 22 okt. 191634.
     Eier av Handelshuset Rasch på Skjervøy. Døde plutselig av hjerteslag.34

Gift _____med

Marie Rebekka Rasch
Født 21 jun. 184934.
Død 28 jun. 193934.
     Datter af Necolay Lindholm Rasch og Rebekka Elisabeth Kildal Gjæver.

Børn af Theodor Albert Rasmussen? Kiil og Marie Rebekka Rasch:

101.88.Nicolay Kiil, f. 1878, d. 1943
102.88.Margit Kiil, f. 1880, d. 1931
103.88.Bergljot Kiil, f. 1882
104.88.Haakon Rasch Kiil, f. 1885
105.88.Ragna Kiil, f. 1888, d. 1915
106.88.Otto Kiil, f. 1890
107.88.Rebekka Kiil, f. 1893
89.77.
Marie Amalie Dannefer
Født 12 jan. 185921, døbt 12 jan. 1859, Nykøbing Falster, Maribo amt21.
Død 22 jan. 185921.
90.77.
Frederik Theodor Dannefer
Født 6 mai 186021, døbt 3 mar. 1861, Nykøbing Falster, Maribo amt21.
91.77.
Hans Jørgen Dannefer
Født 4 apr. 186221, døbt 22 nov. 1862, Nykøbing Falster, Maribo amt21.

Generation 8.

92.79.
Jens Christopher Hannibal Strøyberg
Født 6 sep. 1860, Budolfi, Aalborg, Danmark.1.
Død 14 jul. 1933.

Gift 1° 1886 med

Laura Andrea Smith
Født 1864.
Død 1887.

Gift 2° 3 okt. 1889 med

Sophie Frederikke Haxthausen
Født 31 mai 1867.
Død 5 nov. 1927, begravet 9 nov. 1927.
     Stilling: Baronesse.
93.79.
Jacob Frederik Christian Strøyberg
Født 21 aug. 1861, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
94.79.
Johanne Strøyberg
Født 17 nov. 1862, Budolfi, Aalborg, Danmark1, døbt 19 dec. 1862, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
95.79.
Carl Bruun Strøyberg
Født 7 mar. 1864, Budolfi, Aalborg, Danmark1.
96.79.
Johanne Cathrine Strøyberg
Født 5 jul. 186521, døbt 30 aug. 1865, Budolfi, Aalborg, Danmark21.
Død 7 nov. 18691.
97.79.
Valdemar Strøyberg
Født 5 dec. 186621, døbt 24 apr. 1867, Budolfi, Aalborg, Danmark21.
98.79.
Niels Kai Strøyberg
Født 21 feb. 1868, Jens Bang Stenhus, Budolfi sogn, Aalborg58,21, døbt 28 apr. 1868, Budolfi, Aalborg, Danmark21.
Død 7 jan. 1922, Dronninglund59, begravet _____, Aalborg, Budolfi59.
     Niels Kaj Strøyberg blev uddannet ved handel i Aarhus og derpå i udlandet til 1892, overtog derefter et kul- og smørfirma i Aalborg, udskilte senere smørhandelen og oparbejdede kulimportforretningen, så at den en tid var den største provinsforretning i branchen. Han drev desuden eksport- og rederivirksomhed, havde adskillige tillidshverv i erhvervsorganisationer m.v., blev 1904 russisk vicekonsul, købte 1916 Dronninglund hovedgaard [ved Aalborg] med Karensborg og 1917 Dronninglund storskov. [Se i øvrigt Dansk Biografisk Leksikon].59

Gift 14 jul. 1894, Aalborg, Budolfi59 med

Caroline Mathilde Andersen
Født 41871, Skovsbo, Rynkeby sogn59.
Død 25 jul. 1936, Aalborg59.
     Caroline Mathilde Andersen, datter af forpagter Peter Andersen og Ophelia Petrea Amalia Cathinca Malling.59
99.79.
Viggo Strøyberg
Født 13 okt. 187021, døbt 16 okt. 1870, Budolfi, Aalborg, Danmark21.
100.83.
Johannes Vilhelm Strøyberg
Født 26 okt. 1866, Assens sogn, Odense amt.
101.88.
Nicolay Kiil
Født 1878.
Død 1943.
102.88.
Margit Kiil
Født 1880.
Død 1931.
103.88.
Bergljot Kiil
Født 1882.

Gift _____med

K. S. Nordgreen
     Skipsreder i Bergen.
104.88.
Haakon Rasch Kiil
Født 1885.
105.88.
Ragna Kiil
Født 1888.
Død 1915.
106.88.
Otto Kiil
Født 1890.
107.88.
Rebekka Kiil
Født 1893.

Gift _____med

J. A. Welhaven
     Ekspedisjonssjef i Oslo.

Kilder og Noter
1IGI - http://www.familysearch.com
2Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.X
3Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XV
4Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XI
5Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XII
6Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 152
7Steinar Olsen
8Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XII-XIII
9Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XIII
103 Sønd. e. Trin. 1731.
11Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XIV
12Immanuel Barfod: Familien Dannefer i "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie", 1. Del, tillæg B, p. X-XV. (1851), s. B.XIV-XV
13Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 150
14Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):210
1550 år gl. ved folketellingen år 1801.
16Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:338
174. trin. 1734
18Dom. Sexag. 1738
19Midfaste Sønd. 1762
20Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 148
21VRI - http://www.familysearch.org
22Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 149
23IGI - www.familysearch.org - har 10. sept. 1805
24IGI - www.familysearch.org - har 20. januar 1818
2540 år gl. ved FT 1801.
26Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
27Digitalarkivet: Tromsø skifteregister.
2839 år gl. ved FT 1801.
29Christen Arild, Finnkroken, 46 år gl.
30Tromsø kirkebok på internettet.
31Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
3260 år gl. ved FT 1801.
33Karen Adriansdatter, Finnkroken, 75 år gl.
34Guttorm Friis: Handelshuset N. Rasch Skjervøy, 150 år (Kongsberg 1949)
3521 år gl. ved folketellingen år 1801.
3619 år gl. ved folketellingen år 1801.
3716 år gl. ved folketellingen år 1801.
3812 år gl. ved folketellingen år 1801.
3910 år gl. ved folketellingen år 1801.
40Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 147
41Hjemmedøbt. Publicert i Assens kirke 9. maj 1814.
4213 år gl. ved FT 1801.
43Adrian Falk Fredriksen. Foreldre: Fredrik Hansen Bugge, Finnkroken.
4414 år gl. ved FT 1801.
4511 år gl. ved FT 1801.
46Elen Maria Fredriksdtr. Foreldre: Fredrik Arild, Finnkroken.
47Inger Hanna Fredriksdtr. Foreldre: Fredrik Arild, Finnkroken.
485 år gl. ved FT 1801; 7 år gl. ved sin død.
49Kristen Andreas Fredriksen. Foreldre: Fredrik Arild, Finnkroken.
50Christen Fredriksen Arild, Finnkroken, 7 år gl.
512 år gl. ved FT 1801.
52Ole Hendrich Bugge Fredrichsen. Foreldre: Fredrich Arrel Hansen, Finnkroken.
53Morten Fredriksen. Foreldre: Fr. Arild, Finnkroken.
5418 år gl. ved FT 1801.
553 år gl. ved FT 1845
56Ellen Elisabeth Hegelund Adriansdatter. Foreldre: Adrian Falch Frerichsen Arild og Kirsten Erichsdatter.
57Martine Christine Mortensdatter. Foreldre: Morten Fredriksen, gbr. og Abel Malene Andersdatter.
58Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 146,147
59Gregers Hansen: Aalborg-købmanden N. K. Strøybergs 32 aner i (dansk) Personalhistorisk Tidsskrift nr. 111 (1991), s. 145-156., s. 146