© 2001 Simon Ellefsen

Borgmester Daniel Rasmussen

Opdateret 4 Dec 2005.


Generation 1.

1.0.
Daniel Rasmussen
Født omkring 15801,2.
Død imellem 1635 og 1637, Trondheim..
     Jeg [S.T.Dahl] finner ham første gang nevnt i 1617 da han var skriver på Trondheims gård (lensregn. 15.2). Han nevnes deretter som fogd på Reinskloster i 1620/21 (lensr. 20.3). I tiden 1621-25 var han fogd i Jemtland. Den 23. mars 1626 og den 27. april 1626 blir det nevnt at han urettmessig var blitt fratatt sin fogdestilling i Jemtland og kongen ba derfor lensherren om å gi han en ny bestilling så snart som mulig (NRR bd. V, s. 511, 529). I 1629 var han igjen skriver på Trondheimsgård (lensr. 43.3). Han mottok, den 20. april 1630, 48 riksdaler i lønn for et års mønsterskriveri. Dette ble utbetalt i 8 spesier (lens. 43.3). Han hadde også ansvaret for utrustningen av Trondheims galei i 1630 og han fikk 20 dl. for sin umake med dette arbeidet (lensr. 40.1). I årene 1630/31 var han toller i Trondheim. Han var i 1630 i Helsingborg med småtollen fra Trondheim. Han nevnes siste gang som toller den 11. nov. 1631. Jeg [S.T.Dahl] finner ham ikke nevnt som rådmann, men trolig ble han rådmann i 1632. Han nevnes som borgermester den 27. april 1634 og må da ha vært andre borgermester (Domkirkens regnskap, kirkestol 1629-1708). Trolig sto han som første borgermester fra fastelaven 1635 til i juli 1635 da Hans Busch ble innsatt som fast borgermester. Trolig var han da rådmann frem til sin død.2
     Han bygslet i 1622 gården Skede i Jemtland. Han brukte i 1622 Grøtte sag i Fosen. Den 23. mars 1626 ga kongen Daniel gården Halset i Strinda. Dette blir sagt å være en erstatning for at han uriktig hadde mistet sin stilling som fogd og »nu i sin alderdom intet hadde å leve av« (NRR bd. V, s. 511). Den 27. april 1626 fikk han fri for all borgerlig skatt og tyngde i Trondheim inntil han fikk en ny bestilling (NRR bd. V, s. 529). Den 3. mars 1630 fikk han et prebende St. Andrea (NRR bd. VI, s. 200). Han eide også en gård i Trondheim (Berg, s. 106, nr. 9).2
     Han må ha dødd før 1637 for da nevnes hans enke i kildene (Berg, s. 106, nr. 9). Siden Daniel i 1626 ba spesifikt om å få gården Halset er det grunn til å tro at han var beslektet med den Rasmus Christensen som eide 1 spann i gården i 1615.3
     Foged og borgermester i Trondheim. Hvor Daniel Rasmussen er født kan ikke fastslåes, men det er mulig han var født i Danmark og som dansk embedsmann kom til Norge. Han var foged over Jämtland fra ca. 1620-30, som da tilhørte Norge, men ble avstått til Sverige i 1645. Circa 1630 ble han tilsatt som borgermester i Trondheim og her drev han en større handelsvirksomhet, foruten dette eide han flere borgerleider i Nord-Norge, så han var utvilsom velstående.4
     Skrivare i Trondheims kungsgård 1615-1618, fogde i Jämtland 1621-24, byxlade 1622 Anders Pederssons [Skanke] gård i Skede om 4 tunnor säd i Hackås sn (RA ppr I Kungsgården 19. mar. 1622, kontrakt), byxlade Jörgen Olsens gård ödesbølet Bude som till «forne Gundhild änka påbebott» i Sunne sn (RA ppr I Kungsgården 23 sept. 1623, kontrakt), borgmästare i Trondheim. Vapen: ett bomärke i en sköld (RA ppr I Kungsgården 23 sept. 1623).5
     I borgermester Daniel Rasmussens skifte år 1638 nævnes det at han efterlader 4 sønner og 4 døtre, hvoraf de 3 døtres navne listes opp: Riborg, Anne og Karen. Den fjerde datter er ikke nævnt da hun på dette tidspunkt sikkert er gift, og her er det mest sannsynligt at hun er identisk med hr Mikkel Andersens hustru Dorothea Danielsdatter. Hr Mikkel Andersen er formynder ved borgermester Daniel Rasmussens skifte.
     Skifte 29 nov. 1638, Trondheim.6,7,8Avdøde Daniel Rasmussen. E. Maren Jensdatter, 4 s. 4 dtr. 1800 Rd. Arent Joensen gullsmed form. for Rasmus og Hans, Søfren Bundsen for Jens og Christopher, herr Michel Andersen [? Pristroph, sogneprest i Bynesset ?] for Riborg og Anne, Mads Christensen for Karen [fra overformynderprotokollen der skulde ventes bare å ta med skifter med umyndige barn]..

Gift _____med

Maren Jensdatter
Født omkring 15829.
Død omkring 1644.
     Skifte 4 mai 1644, Trondhjem.10Avdøde Maren Dannelss. Barn: Karen, Rigborg, Anne, Jens og Christopher. Form. Hr. Michel Andersen, Anders Helkand, Mats Christensen, Elias Christophersen og Anders Michelsen. [fra overformynderprotokollen der skulde ventes bare å ta med skifter med umyndige barn]..

Børn af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter:

2.1.Dorothea Danielsdatter, f. omkr. 1617, d. 1665
3.1.Rasmus Danielsen, f. imellem 1613
4.1.Riborg Danielsdatter, f. omkr. 1625, Trondheim., d. omkr. 1692, Trondenes.
5.1.Hans Danielsen, f. imellem 1613
6.1.Jens Danielsen, d. omkr. 1690, Trondhjem
7.1.Christopher Danielsen, d. 1696, Sunndal
8.1.Anne Danielsdatter, d. 1672
9.1.Ane Danielsdatter
10.1.Karen Danielsdatter, f. omkr. 1633

Generation 2.

2.1.
Dorothea Danielsdatter
Født omkring 161711.
Død 15 okt. 166512,13,14.
     Ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" er hun datter af borgermester i Trondheim Daniel Rasmussen.11
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.15
     At hun ikke er nævnt i farens skifte 1638 kan vel kun forklares ved at hun på dette tidspunkt allerede var gift med Mikkel Andersen, der er nævnt som formynder ved borgermester Daniel Rasmussens skifte.
     Hun skal ha dødd kun 11 uker etter giftemålet [til Ole Henriksen Strøm], som Tønder sier skjedde den Dom 21e Trin 1665.14

Gift 1° 3 sep. 163715 med

Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup)
Født omkring 160715.
Død 165815.
     Michel Andersen Pristrop ble trolig sogneprest her [Byneset, Dalerne prosti] da Hr Anders [Jacobsen] ble sparket i 1641. Han er nevnt her ved hyllingen i 1648 og i 1656. Han underskrev også stiftsboken i 1654. I prestelisten for Byneset i 1734 er han notert som død i 1658.15
     I en sak i domkapitelet om en students attester sier Hr Michel selv at han ble uteksaminert fra universitetet i 1628, han er den Michael Andreæ Niderosiensis fra Trondheim skole som nevnes i 1628.15
     På et maleri av ham i Byneset kirke malt i 1658 sto at han var 51 år, dvs. født ca. 1607.15

Gift 2° _____med

Jens Jensen
     Sogneprest i Bynesset.16
     Hr. Jens paa Bynesset (...) var Capellan paa Statsbygden.17
     Han er nevnt som prest her [Byneset] da han betalte degntoll til katedralskolen i 1658. Ogso nevnt ved hyllingen i 1661. Ifølge Tønder og Schøning hadde han vært kapellan i Stadsbygd og han er nevnt i domkapitelets forhandlingsprotokoll som sådan i 1657. Tønder [Schøning?] sier at han var gift med en datter av Hr Jørgen Bull i Stadsbygd. Dette var trolig hans første giftemål for Tønder sier at hans formanns [Michel Pristrop, Byneset] enke Dorothea Danielsdatter og var gift med Hr Jens.14

[Gift 1° med Dorthea Jørgensdatter Bull; Gift 2° med Dorothea Danielsdatter (omkr. 1617 - 15 okt. 1665)].

Gift 3° 18 okt. 166516 med

Ole Henriksen Strøm
Født omkring 162616.
Død 170116.
     Sogneprest i Bynesset.16

[Gift 1° 18 okt. 1665 med Dorothea Danielsdatter (omkr. 1617 - 15 okt. 1665); Gift 2° 15 sep. 1667 med Maria (Maren) Jensdatter Herdal].

Børn af Dorothea Danielsdatter og Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup):

11.2.Anders Michelsen (Pristrop)
12.2.Steen Michelsen Pristroph, d. 1698
13.2.Daniel Michelsen Pristroph, f. omkr. 1649, d. 1709
14.2.Gidsken Mikkelsdatter Pristroph, f. 1640, d. 1682, Nesna
15.2.Maren Mikkelsdatter Pristrop
3.1.
Rasmus Danielsen
Født imellem 1613 og 1619.
     Skæbne ukendt. Er nævnt i farens skifte 29. nov. 1638, men ikke i morens skifte 4. mai 1644. Det kan betyde at han enten er afgået ved døden før 1644 eller på det tidspunkt er myndig (25 år).
4.1.
Riborg Danielsdatter
Født omkring 1625, Trondheim.4,17.
Død omkring 1692, Sørvik, Trondenes.18,4,18.

Gift 1° _____med

Jens Christensen Hveding
Død 166119,20.
     Foged i Lofoten og Vesterålen.
     Budde på garden Skotnes i Buksnes herad i Lofoten. Han var fut i Lofoten og Vesterålen frå 1647 til 1671, då han døyde. I eit dokument til folket kallar han seg «Melcior Oldelands foged og kongelig norsk foged». Oldeland til Uggerslev var rentemeister i Lofoten fra 1642. Han [Oldeland] var av dansk lågadel. Futen Jens Hveding har såleis hatt skatteinndrivinga for skatteforpakteren Oldeland. Dessuten hadde Jens Hveding justis- og politiembetet. På denne tid var Henrik Mathisen sorenskrivar og domar i Lofoten og Vesterålen.21

Gift 2° _____med

Niels Mortensen
Død 1696, Sørvik, Trondenes.22,23.
     Foged i Senjen, bosat i Harstad.
     Nils Mortensen var fogd i Senjen 1653-1661 og Trondhjemsbispens ombudsmann i Senjen fra 1661 til sin død 1696. Fra 1686 var han dessuten 'Kgl. May(sts) Provincial Procureur' over Nordlandene og Finmark.23
     I 1666 er ombudsmanden Niels Mortenssøn bruker av 1 våg i Melvik, og 3 våg i Sørvik begge i Trondenes, med sønnene: Rasmus Jensen, 12 år; Jens Nilsen, 5 år; fost.Søn Rasmus Ingebrigtsen, 16 år; Christen Jensen, 18; og Johan, 5 år.24
     2½ våg av Niels Mortensens kjøpegods på ialt 6 våg i Hustad i Lødingen er i 1672 oppgitt som øde. I 1676 satt han selv som bruker på 3½ våg og betalte for det 2 dlr. 1½ ort 6 sk. i Contribution etc. Dessuten måtte han det samme året ut med Kaaberschat for de 6 våg han eide og de ble beregnet til 15 sk. for hver våg.23
     Niels er ført som eier av de 6 våg fremdeles i 1690 i Rostienniste-Manntallet og i Jordeboken 1691, og han satt muligens som bruker på en del av gården da.23

Børn af Riborg Danielsdatter og Jens Christensen Hveding:

16.4.Christen Jensen Hveding, f. omkr. 1640, Skotnes i Lofoten, d. 1696, Gården Sommarsel i Hamarøy
17.4.Daniel Jensen Hveding, f. 1647, Skottnes i Buksnes., d. 1706
18.4.Maren Jensdatter Hveding, f. omkr. 1650, Nordland.
19.4.Rasmus Jensen (Hveding?), f. omkr. 1654

Børn af Riborg Danielsdatter og Niels Mortensen:

20.4.Jens Nielsen (Hveding?), f. omkr. 1661
21.4.Anne Marie Nilsdatter (Hveding), f. omkr. 1665
22.4.Johanne Nilsdatter (Hveding), f. omkr. 1667, d. 1710, Trondenes.
5.1.
Hans Danielsen
Født imellem 1613 og 1619.
     Skæbne ukendt. Er nævnt i farens skifte 29. nov. 1638, men ikke i morens skifte 4. mai 1644. Det kan betyde at han enten er afgået ved døden før 1644 eller på det tidspunkt er myndig (25 år).
6.1.
Jens Danielsen
Død omkring 1690, Trondhjem25.
     Stilling: Handelsborger25
     Skeppare, bodde på borgleie i Laukvik i Senja fogderi som han sålde 1678 till sin svärson Laurits Hansen Alderup, ägde vånegård nr 9 «Danielsgård» i Trondheim som han pantsatte 1675 till sin svärson Johan Thulin.5
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.15

Gift omkring 16524 med

Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann
Født omkring 1630-164025.
Død 167925.
     Datter af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Skifte 31 okt. 1679, Trondheim.26.

Børn af Jens Danielsen og Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann:

23.6.Anne Jensdatter, d. omkr. 1683
24.6.Elsebe (Elisabeth) Jensdatter, d. omkr. 1720
25.6.Boel Jensdatter
26.6.Hieronimus Jensen, f. omkr. 1660, Trondhjem ?, d. omkr. 1750
27.6.Ellen Jensdatter, f. omkr. 1661, Trondhjem ?
28.6.Gidsken Jensdatter Brüghmann, f. omkr. 1664, Trondheim ?, d. 1739
29.6.Daniel Jensen, f. omkr. 1670, Trondhjem ?, d. 1725
30.6.Ermegård Jensdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
7.1.
Christopher Danielsen
Død 8 nov. 1696, Sunndal27.
     Christopher Danielsen fikk brev på embetet som sogneprest her [Sunndal i N-Møre prosti], etter den avdøde Hr Christopher With, den 24. mars 1688. Nevnt her i amtregnskapets familieskatt i 1688 og i futens familieskatt i 1691. Han avsto embetet til sønnen i 1693. Han hadde vært kapellan her iallfall siden 1654.27
     Han ble student fra Trondheim skole ved København universitet den 1. juni 1651.27
     I 1676 besto hans husstand av ham, hans kone Karen Nilsdtr, to døtre og fire tjenestefolk. Han sier videre at han i lang tid har vært kapellan her på ringe kaar og han sier at hans formue kan beregnes til over 100 rdl. Den 29. jan. 1685 betalte han for seg, sin kone Karen Nilsdtr og en datter Sara. I kvegskatt betalt han for 1 hest, 3 kyr og 5 får.28
     Kaplan i Sunndal 1655-88, sogneprest där 1688-92.11

Gift _____med

Karen Nielsdatter (Balg el. Balle)
Død efter 170611.
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Karen Nielsd. Balg fik Hr. Christopher Danielsön Pr. i Sundalen.17
     Levde ännu 1706.11
     I folketellingen i 1701 kalles hun Karen Balg.27

Børn af Christopher Danielsen og Karen Nielsdatter (Balg el. Balle):

31.7.Daniel Christophersen, f. 1657, d. 1704
32.7.Sara Christophersdatter
33.7.Niels Christophersen
34.7.Jens Christophersen
35.7.Svend Christophersen
36.7.Maren Christophersdatter
37.7.Ane Christophersdatter
38.7.Lucia Christophersdatter
39.7._____
8.1.
Anne Danielsdatter
Død sep. 167229,30.
     Ifølge Erlandsen var Anne Danielsdatter Hr. Jens Mogenssøns hustru.31,32
     Ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" er hun identisk med borgermester i Trondheim Daniel Rasmussens datter af samme navn.11
     Robelin setter henne opp som en datter av borgermester Daniel Rasmussen i Trondheim. Daniel hadde en datter Ane, men hun var gift med Peder Nielsen Støren. Nå kan Daniel ha hatt to barn ved navn Ane, men i så fall må hun ha vært over myndig alder [eller gift?] ved skifte etter ham for det nevnes kun en Ane blant hans barn. En indikasjon på at Ane ikke var datter av Daniel [Rasmussen] ligger i det faktum at Hr Jens og hennes [Ane's] datter Maren ble gift med Hr Ole på Byneset som først hadde vært gift med Dorothea, en datter av Daniel [Rasmussen], etter datidens regler skal derfor Maren ha vært for nært i skyldskap til Hr Oles første kone til at ey slikt giftemål ville blitt tillatt.29

Gift _____med

Jens Mogenssøn Herdal
Født omkring 1610, Sveg i Herdal.29.
Død 169130, begravet 169133,29.
     Søn af Mogens Pederssøn (Herdalinius) og Lisbeth Jensdatter.
     Kaplan i Beistad 1640-44, sogneprest i Åfjord och prost i Fosen 1644- (Sør-Trøndelag). Han köpte Töndel gård av Fredrik von Offenberg 1669. Vapen: en hand med en stjärna (NRA, mtl. 1664 Åfjord). Han och hustruen (kusiner) är med sina 5 barn avmålade på en tavla som finns i Åfjord kyrka med följande inskription: «Til Herrens Huses Beprydelse hafver Hr. Iens Mogensen Herdal med sin kiere Hustrue Anna Daniels-Datter dette ladet bekoste [oläsligt] 1665».30
     I G. Schønnings «Reiser i en deel af Norge» I s. 269 omtales under Stadsbygdens kirke følgende som ikke tidligere sees nevnt i forbindelse med slekterne Holck og Herdal: at der i et vindu er «indbrændt et Vaaben (de norske Blixers), hvori Skioldet fører en Haand, holdende en Stierne, paa Hielmen 2de Vinger, og derunder Hr. Jens Mogenssøn Herdal (Prest i Aafjorden) 1660, men i næste Vindue: Margrete Hans-dotter». Våbenet er ikke kjent som noe Blix-våben, men må vel tilhøre slekten Herdal (Rytter?). Man må tro at Margrete Hansdotter har vært Hr. Jens Mogenssøns hustru.32

[Gift 1° med Anne Danielsdatter (d. sep. 1672); Gift 2° med Margrete Hansdatter (Hålch?)].

Børn af Anne Danielsdatter og Jens Mogenssøn Herdal:

40.8.Peder Jensen Herdal, d. 1713
41.8.Maria (Maren) Jensdatter Herdal
42.8.Lorentz Jensen (Herdal)
9.1.
Ane Danielsdatter

Gift _____med

Peder Nielsen (Støren)
Død før 14 nov. 1703.
     Søn af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Peder Nielsen Kiøbmand i Throndh.17
     Skifte 14 nov. 1703, Trondhjem.34Enke Anna Jensdatter Tingvold. Barn: 1. herr Daniel Pedersen ved Chr. Hoff, 2. avdøde Niels's barn: Hans såvidt myndig, Niels 15, Anna 23 og Gidschen 19, ved stedfar William Hendrichsen, 3. avdøde Marens barn med avdøde Herman Berentsen: Peder og Daniel, begge antas døde. Lagv. Jacob With. Bygård 160, bygrunner og -plasser, jordegods bl.a. Langlo, Bynesset og Klett, Leinstrand, ialt 929 - 444 rdl..

[Gift 1° med Ane Danielsdatter; Gift 2° med Ane Jensdatter (d. før 8 apr. 1717)].

Børn af Ane Danielsdatter og Peder Nielsen (Støren):

43.9.Daniel Pedersen Balle (Bahle), d. 1715
44.9.Niels Pedersen (Støren), d. omkr. 1691
45.9.Maren Pedersdatter, d. før 1703
46.9.Michel Pedersen
47.9.Sara Pedersdatter
10.1.
Karen Danielsdatter
Født omkring 16334.

Generation 3.

11.2.
Anders Michelsen (Pristrop)
     Anders var student ved Trondheim katedralskole i 1664 som Andreas Micheli Byneset.15
12.2.
Steen Michelsen Pristroph
Død 7 jul. 169835.
     Garnisonsskriver i Trondhjem fra 1691 til 7. juli 1698 da han døde.35
     Steen var student ved Trondheim katedralskole i 1664 som Steen Micheli Byneset. E.Bernhoft sier at han ble gift den 27. juni 1687 i Trondheim med Ane Sevaldsdtr Lyng.15

Børn af Steen Michelsen Pristroph og _____:

48.12.Michael Steensen Brods Pristroph, f. 1691, Trondhjem
13.2.
Daniel Michelsen Pristroph
Født omkring 164936,37,38.
Død 170937.
     Sogneprest til Nærø.37
     Daniel Mikkelsen Pristrup ble utnevnt til kapellan her [Nærø, Namdal prosti] med ekspektanse på sogneprestembetet den 16. febr. 1672. Han er nevnt som kapellan i Nærøy i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1684 og i 1687. Han er også nevnt i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. I skifte etter Hr Christopher [Poulsen Resen] i 1703 heter det at Hr Daniel hadde etterfulgt ham som sogneprest.39
     I 1684 betalte han for seg, sin kone, en amme, en tjenestedreng og to tjenestepiker. I 1689 bodde han på Frøvigen som var kapellangård.39
     Tog Exam. theol. 21. Octbr. 1671 og predikede til Dimis 1672. I Testimonium Academicum af 21. Septbr. 1674 kaldes han Daniel Michaëlis Bynæsensis, hvorfor han maaske kan have været en Søn af den Mikkel Anderssen som var Præst til Bynæsset i Aarene 1651-64. Blev først resid. Capellan til Nærøe, og lovet Kaldet ved indtræffende Vacance i Christian d. 5tes Confirmationsbrev paa at beholde Capellaniet, dat. Kjøbenhavns Slot 16. Febr. 1676, hvilket blev stadfæstet ved Frederik d. 4des Confirmationsbrev af 5. Decbr. 1699. Blev saaledes Sognepræst her ved Christopher Resens Død 1703. Døde 1708. Hans kone hed Anna [Alexandersdatter Brüghmann; en hånskreven notits.]40
     Skifte 5 mai 170941I skifte nevnes en bok Sanctus Chilianus som hadde en dedikasjon til Hr Peder Resen og Maren Mikkelsdatter 1680. Det nevnes en rekke sølvsaker merket: PISR MCD 1649. Sølvbeger merket HDMSP AADMB. Videre sølv merket Jørgen Reiersen - Alethe Hansdatter 1681, Hiernomys Brüghman - Anne Alexandersdtr. Dessuten sølv merket DMSP-AADB 1707. Skål merket Ulrik Brüghman - Gisken Mikkelsdtr og Daniel Mikkelsen Pristrop - Anne Alexandersdtr Brüghman. Det var også en sølvkanne merket Hr Christopher Resen - Øllegard Steensdtr Lindwed, beger merket NBS GEDB, GOS KID, NAS MD og et beger med to ører et øre merket IBM det andre AAD. Enkens andel ble 256 lodd, sønnen 71 lodd og datter 35 lodd..

Gift omkring 168537 med

Anna Alexandersdatter Brüghmann
Født 1660-167037.
Død omkring 1717, Leiknes i Nerø prgjld.37.
     Datter af Alexander Brüghmann og Anna Poulsdatter Resen.

Børn af Daniel Michelsen Pristroph og Anna Alexandersdatter Brüghmann:

49.13.Dorothea Pristrup, f. 1680, d. eft. 1709
50.13.Peter Danielsen Pristroph, f. 1693, Trondhjem stift., d. 1764
14.2.
Gidsken Mikkelsdatter Pristroph
Født 164025.
Død 23 jul. 1682, Nesna25.

Gift 25 apr. 1669, Bynessets prestegård25 med

Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim42,25.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld25.
     Søn af Hieronimus Brüghmann og Anna Alexanderdatter Samson.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.25
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.43Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

[Gift 1° 25 apr. 1669 med Gidsken Mikkelsdatter Pristroph (1640 - 23 jul. 1682); Gift 2° med Anne Hansdatter Klæboe].

Børn af Gidsken Mikkelsdatter Pristroph og Ulrich Hjeronimussen Brüghmann:

51.14.Anna Ulrichsdatter Brüghmann, f. 1670
52.14.Dorothea Brüghmann, f. 1670, d. 1719
53.14.Elsebe Brüghmann, f. 1672, d. 1676
54.14.Michael Hjeronimus Brüghmann, f. 1675, d. 1676
55.14.Gidsken Brüghmann, f. 1675
56.14.Elsebe Brüghmann, f. 1677
15.2.
Maren Mikkelsdatter Pristrop
     Skifte 8 aug. 1719, Foss44Ingen barn..

Gift omkring 167945 med

Peder Poulsen Resen
Født omkring 164246.
Død mai 170544.
     Søn af Paul Jacobsen Resen og Maren von Aphelen.
16.4.
Christen Jensen Hveding
Født omkring 1640, Skotnes i Lofoten47.
Død 1696, Gården Sommarsel i Hamarøy48,47.
     Stilling: Sorenskriver i Øst-Finnmark og senere i Salten
     Det er vel ham som i manntallet år 1666 er hos stefaren på Sørvik i Trondenes og benævnes «Christen Jensón, 18 [år]».24

Gift 1° 27 jul. 1685, Harstad, «heime i huset»49 med

Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm)
Død 21 jan. 169149,49, begravet 28 jan. 1691, Hamarøy kirke, «i koret, beint i mot altaret»50,49.
     Datter af Jakob Jensen og Maren Storm.

Gift 2° 12 nov. 1693, Steigen kirke49 med

Elen Hartvigsdatter
Død før 174551.
     Datter af Hartvig Arentssøn og Ingeborg Hansdatter Blix.
     Frå Laskestad i Steigen.52

[Gift 1° 12 nov. 1693 med Christen Jensen Hveding (omkr. 1640 - 1696); Gift 2° 1703 med Mads Olufsen Homle (29 jul. 1643 - 1721)].

Børn af Christen Jensen Hveding og Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm):

57.16.Maren Christensdatter Hveding
58.16.Riborg Christensdatter Hveding, f. 1687, d. 1748
59.16._____
60.16.Jens Christensen Hveding, f. 1691, d. 1758

Børn af Christen Jensen Hveding og Elen Hartvigsdatter:

61.16.Hartvig Christensen Hveding, f. 1694, d. 1744
62.16.Anna Benedicte Hveding, f. 1695, Sommarsel., d. 1717
17.4.
Daniel Jensen Hveding
Født 25 nov. 1647, Skottnes i Buksnes.53.
Død 28 jan. 170654,53.
     Res. kap. til Ibestad.
     Skifte 29 jul. 1707, Ibestad prestegård, Ibestad sogn.53,54.

Gift 167753,54 med

Birgithe Olsdatter
Født omkring 1655, Senjen55.
Død 1720, Dverberg55.
     Datter af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Datter av Hr Ole Jonsen Hernes i Medfjord.53

Børn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter:

63.17.Thomas Danielsen, f. omkr. 1678
64.17.Jens Danielsen Hveding, f. 1680, d. 1749
65.17.Ole Danielsen Hveding, f. 1683
66.17.Hemming Hveding, f. 1688
67.17.Karen Hveding, f. 1689, d. 1689
68.17.Karen Danielsdatter Hveding, f. 1690
69.17.Jon Danielsen Hveding, f. 1691, d. 1776, Trondheim.
70.17.Maren Danielsdatter Hveding, f. omkr. 1692
71.17.Riborg Danielsdatter Hveding, f. 1693, d. 1766
18.4.
Maren Jensdatter Hveding
Født omkring 1650, Lofoten, Nordland.4,55.

Gift omkring 167356 med

Christen Mathiassøn (Trane?)
Født omkring 163957.
Død 1709, Brønnø, Norge.58, begravet 1709, Trondenes, Norge.58.
     Søn af Matthias (Madtz).
     I "riktig manntall og skattelegg over Vår Frue kirkesogns borgere, innvånere og endel utliggere, 4 juni 1683" i Trondheim er nevnt en «Christen Mathißen - 16 rd.» på Princegaden.59
     År 1701 omtales Christen Mathißen, 62 år gl., bruker av Sørvik og Melvik i Trondenes som «Trúndhiemß borger, som holder Jegtebrúg til Landetz tieniste med Liden Gevinst, men brúger ingen Negotie». Tre sønner er nevnt sammen med faren: «Mathiaß Christenß, 16 år, i Bergen; Niels Christenß, 10 år; Jens Christenß, 2 år».60
     År 1701 kan man finne to brødre? «Frandß Matiß, 66 år; Jacob Mathiß, 63 år» begge fattige inderste på Årnes i Trondenes.60
     Trondhjemsborgeren Christen Mathisen drev sin borgerhandel i Leikvik i Trondenes de fire sommermånedene fra ca. 1674, og det er mulig at han var den første. Mathisen hadde sin egen jekt, som kom seilende nordover om våren fullastet med varer. Disse byttet han bort med fisk i fiskeværene, rundt om på gårdene og i krambua i Leikvik. Om høsten seilte han så tilbake til Trondhjem med sin fangst, og bodde om vinteren i sitt hus i Bredgade. Under byens brann 1681 strøk huset hans med, og han flyttet nå for godt til Leikvik som utliggerborger. Ved siden av fiskeoppkjøp og krambuhandel startet han 1681 saltbrenneri på Renså i Astafjord. Kongens jordebokforpagter i Senjen, Jakob Rosenvinge, nektet ham 1695 å fortsette saltbrenningen, fordi han ødela gårdens skog. Mathisen klaget til amtmann Heidemann og ba om at amtmannen ville komme og se på anlegget, som han mente var av stor betydning for for den fattige almue. Heidemann roste ham for tiltaket, og ga ham tillatelse til å fortsette inntil han selv kunne ta anlegget i øyesyn.
     Da han i 1696 bygslet Sørvik og Melvik i Trondenes, ser det likevel ut til at saltbrenneriet ble nedlagt. Handelsleiet i Leikvik ble også for lengre tid liggende øde, og han flyttet hele sin virksomhet med jektebruk og handel til Sørvik. Etterhvert oppga han handelen, men fortsatte å utruste en mengde skyldmenn til fiske, og hadde 8 drenger i sin tjeneste 1701.
     Til tross for en tilsynelatende velstand var boet etter ham fallitt. Taksten gikk opp i 1263 rdlr., mens kravene fra kreditorene var på 1539 rdlr., vesentlig gjeld i Bergen. Alt det jordegods som avøde hadde overtatt etter fogden Nils Mortensen, ble utlagt for gjeld og ble aldri senere innløst av slekten.
     Skifte 9 mai 171161Ved skifte etter ham ble (angående Leikvik) «Bolverk og Huuse, neml. en Brygge ungefær 20 alen lang, med Svaler omkring, en Kramboe m. Fordør og trehaget Laas, og et lidet Huus paa nordre Siide, hvilket er brugt til Stabur og i enden et Skot med en 8 alens Skiaa, foruden et gl. skieltret Nøst, 16 alen langt», alt taksert for 50 rdlr. og utlagt for gjeld til bergenskjøpmannen Johan Ehlers. Om hans virksomhet på Sørvik gir skiftet flg. små glimt. Buskapen på gården var: 19 kyr, 12 ungfe, 24 geiter, 12 sauer og 3 hester, dessuten hadde han 15 kyr på bortleie hos sine skyldmenn. Foruten Bergensjekta hadde han en tendring (vengbåt) på 2½ lester, som hentet fisk i værene, og i Gryllefjord eide boet et «Laan» med 2 stuer, 2 fordører og «baghus», foruten 3 fiskeskjåer. Etter Egede i Harstad hadde han overtatt et sagbruk i Salangselva, som ble drevet i lag med svigersønnen Wolff. Hovedbygningen i Sørvik var av godt tømmer og var bygd på stolper, med stue, kjøkken og to kammere og 19 fag vinduer. Av innredningen omtales: bord og 3 langbenker i stuen, noen faste sengesteder i kammerene og en mengde verdifullt løsøre. Av andre hus nevnes: et nytt stabbur med tømret svale, utbrygge og bu for salt og brennevin, en stor fiskeskjå og møllehus med to kverner..

[Gift 1° omkr. 1662 med Øllegård Tygesdatter (omkr. 1634 - omkr. 1671); Gift 2° omkr. 1673 med Maren Jensdatter Hveding (f. omkr. 1650)].

Børn af Maren Jensdatter Hveding og Christen Mathiassøn (Trane?):

72.18.Øllegaard Christensdatter (Trane), f. 1680, Trondenes.
73.18.Gidsken Christensdatter (Trane), f. omkr. 1682, Trondenes.
74.18.Mathias Christensen Trane, f. 1684, Trondenes., d. 1736, Trondenes.
75.18.Maren Christensdatter (Trane), f. 1689, Trondenes., d. 1740
76.18.Nils Christensen (Trane), f. omkr. 1691, d. omkr. 1710
77.18.Margarethe Christensdatter (Trane), f. omkr. 1698, Trondenes.
78.18.Riborg Christensdatter (Trane), f. omkr. 1698, Trondenes., d. 1784, Nordland.
79.18.Jens Christensen (Trane), f. 1700, Norge., d. 1766
19.4.
Rasmus Jensen (Hveding?)
Født omkring 165462.
20.4.
Jens Nielsen (Hveding?)
Født omkring 166163.
21.4.
Anne Marie Nilsdatter (Hveding)
Født omkring 166564,22.
     Bodde som enke på Berg i Trondenes.65

Gift _____med

Hans Olsen
Født omkring 164966.
Død 172667,68.
     Søn af Ole Jonsen og Karen Thomasdatter.
     Res. kap. til Medfjord i Senjen 1691-1702.55
     Han er nevnt som res kapellan her [i Torsken] i amtsregnskapets familieskatt i 1688. Trolig kom han hit i 1686. Nevnes videre i futeregnskapets familieskatt i årene 1691, 1692 og i 1693. Han er også nevnt her i folketellingen 1701. Erlandsen sier at hans ettermann ble utnevnt i 1704.68
     Han må ha blitt overflyttet til Ibestad, trolig i 1704, for da skifte ble holdt etter ham i 1726 kalles han pastor til Ibestad. I 1693 heter det at han bruker gården Sandvik på 1 våg. Han er i familieskatten omtalt som ugift i 1688, men som gift i 1691.68
     Iflg. O.M.Kinnapels artikkel i NST 28 og S.T.Dahls bog om geistligheten i Nord-Norge er tre barn kjente (ved FT 1701): Ole, Nils og Daniel.55,68
     Skifte 1726.

Børn af Anne Marie Nilsdatter (Hveding) og Hans Olsen:

80.21.Ole Hansen Hveding, f. 1689, Senjen, d. 1753
81.21.Nils Hanssen Hveding, f. 1692, Senjen., d. 1762, Trondenes.
82.21.Daniel Hansen Hveding, f. 1696, Trondenes, d. 1728, Haugesund
83.21.Karen Hansdatter Hveding, f. omkr. 1700, d. 1750
84.21.Riborg Catharina Hansdatter Hveding, f. omkr. 1716, Nordland., d. eft. 1766
22.4.
Johanne Nilsdatter (Hveding)
Født omkring 166764.
Død 1710, Røkenes, Trondenes.69.

Gift omkring 168456 med

Hans Rasmussen Rafn
Født omkring 1646, Holbæk, Egede, Sjælland.70.
Død 1720, Røkenes, Trondenes.56.
     Bosat på Røkenes. SE TRONDENES BYGDEBOK.71
     Hans Rasmussen Rafn kom omkring 1680 fra Bergen til Røkenes i Trondenes. Det berettes at han kom til Bergen fra Jylland i Danmark. Ved folketellingen i Trondenes 27. okt. 1701 angis han å være 55 år gammel, altså født ca. 1646. Der anføres videre om ham: "Bergensborger med ringe Negotie (forretning), som og holder Jægtebrug til Indbyggernes Ophold". Hans Rasmussen Rafn drev, foruten den vanlige jektefart på Bergen, også jektefart på Finnmark, og eide rorbuer der. Fogden i Senja anfører dette i en innberetning, 28. des. 1687 og angir da formuen til 800 Rdl. Han hadde da 9 tjenestedrenger. Når det fortelles at Hans Rasmussen Rafn skulle være i slekt med sorenskriver Pofel Egede på Harstad, så finner jeg det ikke umulig.72
     En af de 9 tjenestedrenge hos Hans Rafn i 1701 var Niels Erichsen Falch, 13 år gl.60

[Gift 1° omkr. 1673 med Ingeborg Johnsdatter (_____ - 1682); Gift 2° omkr. 1684 med Johanne Nilsdatter (Hveding) (omkr. 1667 - 1710)].

Børn af Johanne Nilsdatter (Hveding) og Hans Rasmussen Rafn:

85.22.Margrethe Marie Rafn, f. 1687, Trondenes., d. 1772
86.22.Rasmus Hansen Rafn, f. 1688, Trondenes., d. 1756, gården Oppen i Ullensaker.
87.22.Nils Hansen Rafn, f. 1690, Trondenes., d. 1767
88.22.Riborg Hansdatter Rafn, f. 1694, Trondenes., d. 1776, Trondenes.
89.22.Margrethe Marie Rafn, f. 1700, d. før 1765
23.6.
Anne Jensdatter
Død omkring 168373.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 27. april 1683.73
     Skifte 23 okt. 1685, Trondheim.74Avdøde Anne Jensdatter, Johan Tullins, forrige overtollbetjents. Han gift påny 1684 med Lavina Jacobsdatter. 2064 Rd. og uvisst 483 Rd. - 1110, derav gull 8, sølv 160, hus 553, grund og ½ bryggeplass 425, skipsparter 220..

Gift _____75med

Johan Thullin
Død 22 nov. 1715, Trondhjem76.
     Stilling: Overtollbetjent, senere rådmann i Trondhjem76.
     Johan Tullin ble utnevnt til overtollbetjent i Trondheim den 30. juli 1669. Ble også takserer. Nevnt som overtollbetjent i Trondheim den 8. febr. 1672. Han må ha vært overtollbetjent til 1677 for ettermannen ble utnevnt i hans sted.73
     Johan Thullin må ha blitt overtollbetjent igjen da Torben [Eriksen Grønvold] sluttet i 1680 for han er nevnt i Trondheim bytingsprotokoll som overtollbetjent i 1682 og i 1685. I 1686 kalles han forrige overtollbetjent.73
     Melby sier at han tidligere hadde vært lakei hos dronning Sophia Amalia.73

[Gift 1° med Anne Jensdatter (d. omkr. 1683); Gift 2° 1684 med Lavina Jacobsdatter Borchmann (omkr. 1662 - 1744)].

Børn af Anne Jensdatter og Johan Thullin:

90.23.Johan Johansen Tullin, f. omkr. 1670, Trondhjem ?
91.23.Cathrine Johansdatter Tullin, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
92.23.Jens Johansen Tullin, f. omkr. 1675, Trondhjem ?
93.23.Fredrik Christian Johansen Tullin, f. omkr. 1677, Trondhjem ?
94.23.Anne Dorthe Johansdatter Tullin, f. omkr. 1678, Trondhjem ?
95.23.Hieronimus Johansen Tullin, f. omkr. 1680, Trondhjem ?, d. 1703, Ost-India.
24.6.
Elsebe (Elisabeth) Jensdatter
Død omkring 1720.
     Skifte 30 apr. 172077,4.

Gift _____med

Laurits Hansen Allrup
Død før 30 apr. 172078.
     Lagverge for Jochum Frugtnigts barn.26

Børn af Elsebe (Elisabeth) Jensdatter og Laurits Hansen Allrup:

96.24.Hans Lauritzsøn Allerup
97.24.Jens Alderup, d. omkr. 1725
98.24.Margrethe Lauritsdatter Allerup, f. 1678, d. 1733
99.24.Anne Lauritsdatter Allerup
100.24.Elisabeth Lauritsdatter Allerup, f. omkr. 1693
25.6.
Boel Jensdatter
     Boel, gift [før 1680] med Hr. Hans Arentzøn.26

Gift før 167679 med

Hans Arnoldsen (Arentsen?)
Født omkring 163680,81.
     Stilling: Sogneprest.
     Pers. kapellan til Ørlandet.82
     Hans Arnoldsen ble ansatt som kapellan i Ørland [Fosen prosti] den 24. aug. 1670. Han er nevnt som kapellan i Ørland i familieskatten i 1677, 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Han er også nevnt som kapellan her i folketellingen i 1701. I 1686 og i 1701 kalles han kapellan i Bjugn.81
     Presten hadde i 1670 skrevet en søknad om å få ham til kapellan og her sier presten at han var på hyllingen og da tok han Hans Arnoldsen til medhjelper, presten sier vider at Bjelke har sagt seg villig til å stille et værelse på Østerådt til kapellanens disposisjon inntil han fant seg en egen boplass. Ved søknaden ligger Hr Hans attester fra København datert 14. juli 1664. Han kalles i disse attester for Johannes Arnold Christianinensisus. I København universitets matrikkel er han immatrikulert i 1658 nettopp som Johannes Arnoldi Christianiensius ex schola Fredriksborg. Selv undertegner han som Hans Arnoldius. I familieskatten i 1676 betalte han for seg og sin kone Bodil Jensdtr.81
     Han var 65 år i 1701, dvs. født ca. 1636. Trolig var han fra Oslo da han kalles Christianiensis i sine attester fra København og Hr Morten [skal være Hr Peder Maartensen Blanche] sier at han hadde tatt ham til kapellan under hyllingen, som jo fant sted i Oslo.81

Børn af Boel Jensdatter og Hans Arnoldsen (Arentsen?):

101.25.Arnt Hansen, f. omkr. 1678
102.25.Tøger Hansen, f. omkr. 1684
103.25.Johan Arnt Hansen, f. omkr. 1687
104.25.Christian Fredrik Hansen, f. omkr. 1689
105.25.Hjeronimus Hansen
26.6.
Hieronimus Jensen
Født omkring 1660, Trondhjem ?83,26.
Død omkring 175082.
     Sorenskriver til Hedemarken.82
27.6.
Ellen Jensdatter
Født omkring 1661, Trondhjem ?84,26.
28.6.
Gidsken Jensdatter Brüghmann
Født omkring 1664, Trondheim ?85,26,85.
Død 173986.
     Muligens var det henne »Sl. Madam. Gidschen Jensdatter Bryghmann«, etter hvem det ble holdt skifte i Rosviken 28. nov. 1739. Denne Gidschen Jensdatter Bryghmann var 1. gift med handelsmann på Rosviken i Brønnøy og kaldtes "Borger af Trondhjem", Jens Andersen, født 1662, død før 7. aug. 1704 (da enken fremdeles bodde der). Gift 2. med Sr. Lars Jacobsen Falch, født 1663. Barn av første ekteskap: 1.a) Anders Jensen, f. 1696, var 1739 i utenriksfart. 1.b) Jens Jensen, f. 1700, var 1739 i Trondheim. 1.c) Maren Jensdatter, gift med Hans Grønbech i Trondheim. 1.d) Ermegaard Marie Jensdatter, var 1739 ugift. 1.e) Ellen Jensdatter, var gift med Jacob Balentin (Valentin). Barn av andet ekteskap: 2.a) Jens Jacob Falch, død før 1739, hvor hans barn arvet. 2.b) Hjeronimus Brüghmann Falch, død 1769 i Bergen, hvor han allerede 1737 hadde tatt borgerskap og levde i en rekke år som kjøpmann, under navnet "Hjeronimus Brüghmann". Han var gift, men hans etterkommere kan ikke fastslåes.82
     Skifte 1739, Rosvig, Brønnøy.87Avdøde Gidsken Jensdatter Bryggmand, Rosvig. Arvinger: ektefelle Lars Jacobsen Falch; sønn av 1. ekt. Anders Jensen, utenriks; sønn av 1. ekt. Jens Jensen, Trondheim; datter av 1. ekt. Maren Jensdatter, gift med Hans Grønbech, Trondheim; ugift datter av 1. ekt. Ermegaard Maria Jensdatter; datter Elen Jensdatter, gift med Jacob Ballentin; avdøde sønn av 2. ekt. Jens Jacobsen Falch; (barn av Jens?) Hironimus Bryggmand Falch, Bergen..

Gift 1° _____med

Jens Andersen (Ross)
Født omkring 166288.
Død omkring 170488.
     Søn af Anders Olsen og Maren Jensdatter.
     Etterkommerne etter Jens Andersen tok tik å bruke Ross-navnet. Etter som ingen av barna hans som ble på Sømna fikk etterkommere, døde det ut her, men i Trøndelag ser det ut til at Ross-navnet fikk leve videre ei tid.89

Gift 2° 1705, Rossvik på Sør-Kvaløy.86 med

Lars Jacobsen Falch
Født omkring 168190.
Død 1765, Bjørum i Vemundsvik.5,90.
     Søn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.
     Lars Jacobsen Falch overtok borgerleiet Rossvik i Sør-Kvaløy samt Lyngvær. Hans forretning var lite lønnsom, og han måtte derfor pantsette eiendommen flere ganger til kjøpmenn fra Bergen. Muntlig overlevering, som har levd på stedet helt fram til vår tid, sier at han "sulla" bort sin driftige forgjengers medel i Rossvik. Han var også den siste som drev dette borgerleiet.86

Børn af Gidsken Jensdatter Brüghmann og Jens Andersen (Ross):

106.28.Maren Jensdatter (Ross), f. 1692, d. omkr. 1754
107.28.Ermegaard Marie Jensdatter (Ross), f. 1694, d. omkr. 1747
108.28.Anders Jensen (Ross), f. 1696
109.28.Elen Jensdatter (Ross), f. 1698
110.28.Jens Jensen Ross, f. 1701

Børn af Gidsken Jensdatter Brüghmann og Lars Jacobsen Falch:

111.28.Jens Jacob Falch, f. 1706, d. 1737
112.28.Hjeronimus Bryghmann Falch, f. 1708, d. 1769, Bergen.
29.6.
Daniel Jensen
Født omkring 1670, Trondhjem ?91,26.
Død 172592.
     Daniel Jensen kom til Astafjord i 1701 med jektene fra Bergen. Det er trolig han var enkemann og hadde en datter med seg, Ermegaard. Hans søster var det neppe, som i 1714 var fosterdatter hos Ole Povelsen på Kråkerø, og som ble gift med Søren Tobiassen (1687-1755) fra Grøtland. Dette ekteparet hadde blant flere barn sønnen Jon Sørensen, født ca. 1724. Han ble 16. juli 1748 gift i Trondenes kirke med Synnøve Maria Olsdatter fra Sandstrand, født ca. 1726. Dette ekteparets eldste datter får navnet Ermegaard. Hvem andre enn sin mor var det som Jon Sørensen oppkalte her?93

Gift 170792 med

Anne Esausdatter Moddy
Født omkring 16684.
Død omkring 1733, Ibestad4.
     Datter af Esau Robertsen Moddy og Ingeborg Mikkelsdatter Laursen.

[Gift 1° omkr. 1694 med Erik Johnsen (1654 - 1706); Gift 2° 1707 med Daniel Jensen (omkr. 1670 - 1725)].

Børn af Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy:

113.29.Erik Danielsen, f. 1710, Gratangen, d. 1774
30.6.
Ermegård Jensdatter
Født omkring 1671, Trondhjem ?94,26.
     Hun er sandsynligvis den Ermegård Jensdatter, der ses være gift med Karsten Anderssen Bernhof (f. 1664) på Myrland i Gratangen. Se Astafjord Bygdebok, familie no. 11494.

Gift _____med

Carsten Anderssen Bernhof
Født 166492.
     Søn af Anders Carstensen Bernhoff og Kirsten Christensdatter.
     På Myrland i Gratangen.92
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.95
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".96

[Gift 1° med Ermegård Jensdatter (f. omkr. 1671); Gift 2° med Karen Danielsdatter Hveding (f. 1690)].

Børn af Ermegård Jensdatter og Carsten Anderssen Bernhof:

114.30.Elen Karstensdatter Bernhof
115.30.Anders Karstensen Bernhof, f. omkr. 1699, Myrland i Gratangen., d. 1752
116.30.Ermegaard Carstensdatter Bernhof, f. omkr. 1704, d. 1763
31.7.
Daniel Christophersen
Født 13 sep. 165797.
Død 17 apr. 170497.
     Daniel Christophersen fikk kallsbrev på sognet [Sunndal i N-Møre prosti] den 24. jan. 1693. Det heter da at faren hadde avstått embetet til ham pga alder og skrøpelighet. Biskopen ønsker også dette skifte da Hr Christopher har en hang til melankoli og hypokonderi. Ifølge Tønder var Hr Daniel i sitt kall til sin død i 1704.97
     Tønder sier at han deponerte i 1677 og kom til gården Furu i Sunndal i 1679. Ble pers kapellan hos faren den 30. april 1690. I 1705 bodde de [enken og barna] på Sandbrekk i Øksendal.97
     Daniel medtiener hos hans fader [i Sundalen].17
     Skifte 22 jul. 1705, (Sandbrekk i Øksendal)97Sølv merket: DCS-EJS, CHS-KSD, COB-LEDH, CCS-MAD, HCS-BSD og JAS-ALDM..

Gift 28 nov. 169797 med

Ellen Johansdatter
Død efter 1705.
     Datter af Johan Hansen Kaaby og Gjertrud Hansdatter (Holm).
     Nevnt i skifte i 1705 [stefarens Johan Mentzen], som sl Hr Daniel i Sunndals.98

Børn af Daniel Christophersen og Ellen Johansdatter:

117.31.Gjertrud Catharina Danielsdatter, f. omkr. 1699
118.31.Daniel Danielsen, f. omkr. 1702
32.7.
Sara Christophersdatter
     Sara fik Hr. Mickel Myre same stedes [hos svigerfaren i Sundalen] medtiener.17

Gift _____med

Michel Johansen Myhre
Født omkring 1661, Trondhjem99,100.
Død 11 dec. 1728101,11.
     Søn af Johan Hansen Røst og Gulou Clausdatter.
     «Hr Michel Myrius, medtiener i Sundalen, hvis Hustrue var Sara Hr Christopher Danielsens Datter. Hans Moder var Gulaug Klaus D., Borgere i Thr:102
     Kaplan i Sunndal 1688, sogneprest där 1704-28.11
     Skifte 1729101.
33.7.
Niels Christophersen
34.7.
Jens Christophersen
     Jens. Apotheker.17
35.7.
Svend Christophersen
36.7.
Maren Christophersdatter
37.7.
Ane Christophersdatter
     Hun drev som gjestegiver på Sunndalsøra (HT. 4 rk. IV bd., s. 218).27
     I forbindelse [med] utnevnelsen av formyndere til barna etter henne og Johan Ræder i 1704 nevnes en del slektninger av henne. Hun har selv satt opp en liste over mulige formyndere for sin datter Magdalene og hun undertegner som Anne sl Ræders. Hennes liste er: Hr Daniel Pedersen i Inderøy, som var barnets moders søskendebarn på hennes faders side; Hr Claus Olsen Pareli i [] som var barnets moders søskendebarn på hennes mors side; Hr Peter Reitsner (Resen) i Overhalla hvis hustru Maren Michelsdatter var barnets moders søskendebarn på hennes fars side; Hr Jørgen Schjeldrup i Støren var barnets moders søskendebarn på hennes moders side. Dessuten nevnes i saken at Hr Jacob Wesseltoft i Inderøy var gift med barnas søskendebarn, men han mente dette var så fjernt besvogret at han ikke ville være formynder. Hr Jacob setter derfor opp en egen liste over mulige formyndere som var nærmere beslektet, disse var: Hr Peder i Størens barn; Hr Peder Parelius i Bjørnør; Hr Nils Olsen Parelius i Fosnes; Mons Jørgen Jørgensen i Stjørdal som var gift med søskendebarn av barna; Hr Michel Myrius i Sunndal og Hr Daniel Pedersen i Inderøy.27

Gift 1° _____27med

Johan Georg Rheder
Død omkring 1704.

[Gift 1° med Sara Henriksdatter; Gift 2° med Ane Christophersdatter].

Gift 2° _____27med

Fredrik Stockfleth

Børn af Ane Christophersdatter og Johan Georg Rheder:

119.37.Magdalene Ræder
38.7.
Lucia Christophersdatter
39.7.
___________
     Maren, Lucie eller en tredje ukendt datter av Christopher Danielsen ?

Gift _____med

Gert Gertsen Mumme
Født før 1672103,104.
     Søn af Giert Giertsen Mumme og Lisbet Christophersdatter (Røg).
     Han blev immatrikulert i Kbh. 1692 og blev kapellan i Sundalen 1704. Han skrev sitt fornavn Gert.104
     Giert, ble kapellan i Sunndal i 1704.105
     Iflg. Sunndalsboka IV, s. 361 var Gjert Mumme, kapellan i Øksendal 1704-40, gift med en søster av sogneprest Daniel Christophersen i Sunndal - hennes navn er ikke nevnt.
40.8.
Peder Jensen Herdal
Død 171330.
     Prest i Aafjord. Fikk 6. april 1695 tillatelse til å ekte Gudlof Erichsdatter av Værdal. De var beslektet i «tredie og tredie» ledd.31
     Student i Köpenhamn 1. okt. 1667.30

Gift omkring 1695, Peder Herdal og Gullau Jensdtr fikk den 6. april 1695 lov til å gifte seg - de var beslektet i tredje ledd (NK VI, s. 20).106 med

Gudlov Erichsdatter (Schancke)
Død 1740.
     Datter af Erich Olufssøn Schanke og Sophia Eriksdatter Blix.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.107
     Kalles av Erlandsen feilaktig for Gudlov Svaboe, datter av hr. Jens Svaboe, sognepræst til Værdalen.108
     20. okt. 1713 fikk Peder Herdals enke Goula rett til å sitte i uskiftet bo med sine umyndige barn med sin bror Christen Svaboe av Trondhjem som laugverge.108

Børn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke):

120.40.Jens Pedersen Herdal, d. 1756, Melhus.
121.40.Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal, f. 1700, d. 1775
41.8.
Maria (Maren) Jensdatter Herdal

Gift 15 sep. 1667, Bynesset.109,16 med

Ole Henriksen Strøm
Født omkring 162616.
Død 170116.
     Sogneprest i Bynesset.16

[Gift 1° 18 okt. 1665 med Dorothea Danielsdatter (omkr. 1617 - 15 okt. 1665); Gift 2° 15 sep. 1667 med Maria (Maren) Jensdatter Herdal].
42.8.
Lorentz Jensen (Herdal)
     Fogdens medhjälpare på Hittra.16
43.9.
Daniel Pedersen Balle (Bahle)
Død 1715.
     Hr. Daniel Capellan paa Inderöen som fik Marit Hr. Jensses d: paa Inderöe.17,102
     Kapellan til Inderøen 1681/1682.110
     Ble student i Kjøbenhavn 20. juli 1669 «Daniel Petri Ballius Nidros.».110
     ved Chr. Hoff.34

Gift _____med

Maritte Jensdatter
     Datter af Jens Augustinussen og Guren Andersdatter.
     Marit havde Daniel Pedersön Capellan p Inderöen.102

Børn af Daniel Pedersen Balle (Bahle) og Maritte Jensdatter:

122.43.Peder Danielsen Balle, f. omkr. 1687, d. omkr. 1721, Trondheim.
123.43.Michel Danielsen Balle, f. 1688
124.43.Guri Danielsdatter Balle
125.43.Ane Danielsdatter Balle
44.9.
Niels Pedersen (Støren)
Død omkring 1691.
     Niels Pedersen Participant paa Röraas döde 1691 havde Ane Hans Laurs Halfpichs d:17
     Skifte 21 apr. 1691, Trondheim.111Gull 8, sølv 29, messing seierverk 16, clacordium (clavicordium) 4, bygård 600, hus på løkken (byløkken) 120, sabel, pistoler, 6 små trekontrafeier og 8 små runde trekontrafeier, Stokkaunet gård med løsøre og besetning 130, to sager i Klebu 50, brutto 1315, netto 187 Rd..

Gift _____med

Margrethe Hansdatter
     Datter af Hans Lauritsen og Gidsken Arentsdatter.

[Gift 1° med Niels Pedersen (Støren) (d. omkr. 1691); Gift 2° 8 sep. 1694 med William Hendrichsen].

Børn af Niels Pedersen (Støren) og Margrethe Hansdatter:

126.44.Hans Nielsen, f. omkr. 1682
127.44.Niels Nielsen (Støren), f. omkr. 1687, d. 1720
128.44.Anne Nielsdatter, f. 1680
129.44.Gidschen Nielsdatter (Støren), f. omkr. 1683
45.9.
Maren Pedersdatter
Død før 14 nov. 1703.
     Maren Pedersd: havde Herman Bentzon Vice-Raadmand.17
     Død ved farens skifte 14. nov. 1703.

Gift _____med

Herman Berentsen Meppel
     Skifte 16 mar. 1698, Trondhjem.112Bygård 400, ialt 548 + 246 - 595 rdl..

[Gift 1° med Maren Pedersdatter (d. før 14 nov. 1703); Gift 2° med Ellen Johansdatter].

Børn af Maren Pedersdatter og Herman Berentsen Meppel:

130.45.Peder Hermansen (Meppel)
131.45.Daniel Hermansen (Meppel)
46.9.
Michel Pedersen
     Michel Student död i Th.17
47.9.
Sara Pedersdatter
     Sara Pedersd: döde Pige.17

Generation 4.

48.12.
Michael Steensen Brods Pristroph
Født 1691, Trondhjem113,35.
Begravet 22 sep. 177435.
     Major. Våben/Segl: Hjelm over skjold med vanlig zirat omkring. På hjelmen en fugl, i skjoldet en arm holdende en vertikalt stående stang rundt hvilken en slange snor seg. Fikk ekteskapstillatelse av 12. marts 1750 til at indgå sit 3die ekteskap [?men hvorfor var dette nødvendigt?].35

Gift 1° _____med

Elisabeth Catharina Sommerschiel
Født 169435.
Død 11 apr. 174435.
     Datter af Henrich Henrichsen Sommerschiel og Anne Elisabeth Brun.

Gift 2° 10 jun. 174535 med

Johanne Margrethe Fries

Gift 3° efter 12 mar. 1750114,35 med

Anna Maria Resen
Født 171935.
Død 24 mar. 1756115,35.
     Datter af Reesen.

Børn af Michael Steensen Brods Pristroph og Elisabeth Catharina Sommerschiel:

132.48.Henrich Sommerschiel von Pristroph, f. 1721, Lund sogn, d. 1794
133.48.Steen Michael Pristroph, f. 1723, Lund sogn, d. 1791
134.48.Daniel Michael Jacob Friedrich Pristroph, d. 1761
135.48.Elisabeth Maria Pristroph

Børn af Michael Steensen Brods Pristroph og Johanne Margrethe Fries:

136.48.Elisabeth Catharina Sommerschield Pristroph, f. _____
49.13.
Dorothea Pristrup
Født 1680-169037.
Død efter 170937.
     Levde i 1709 ved skifte etter faren.37

Gift _____med

Peter Nilsen Muus
Død 175037.
     Sogneprest. Mange børn.37
50.13.
Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.116.
Død 6 dec. 1764116.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).116
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.117

Gift 1 feb. 1720116,117 med

Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?116.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.118

Børn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe:

137.50.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
138.50.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
139.50.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
140.50.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
51.14.
Anna Ulrichsdatter Brüghmann
Født 11 jan. 1670119.
Begravet 15 nov. 1750, Moe, 25. p. trinit. 1750..
     Hendes andet ekteskap med Fordel Olsen var barnløst.120

Gift 1° _____med

Jonas Nielsen Budde
Født omkring 1639121,122.
     Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter.
     Det er ikkje sagt beint fram nokon stad at han var son til hr. Nils, men det er rimeleg å rekne han for det.123
     Bruker fro ikr. 1673, i 1690-åra av 4 pund, elles 1 våg på Ytteren. Stod i brodden for søknad om kyrkje på Mo i 1695. Innstemnd av Mons Røvatnet 26. juni 1696 for «nogle ord» som hadde falli mellom dei.124
     Er kanskje fader til Anders Jonassen Budde der senere er at finde i Astafjord, med efterslekt der.
     Skifte 1 sep. 1716124,123Buet etter Jonas skifta 1. sept. 1716, verd brutto 127½ rd., netto 53½ rd. Det var ein del sølv, tinn o.a., ein sabel, ymse reidskapar, m.a. ein tømmerhake på Laukberg og ein husnavar på Neppelberg, og 3 bøker: Povel Anderssens postill, 1 katekismus og 1 «fuldkommen psalmebog». Buskapen var mindre enn i 1690 [skifta etter første hustru]: 12 kyr, 5 kviger, 2 oksar, 3 kalvar, 7 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 kje, 1 risbit-svin og 2 hestar..

[Gift 1° med Maren Jonsdatter (Selfors); Gift 2° med Anna Ulrichsdatter Brüghmann (f. 11 jan. 1670)].

Gift 2° 1716120 med

Fordel Olssøn
Født omkring 1686120.
Død 1727120.

Børn af Anna Ulrichsdatter Brüghmann og Jonas Nielsen Budde:

141.51.Aleksander Jonassøn (Budde), f. omkr. 1693, d. 1777
142.51.Kristoffer Jonassøn (Budde), f. omkr. 1697
143.51.Mikkel Jonassøn (Budde), f. omkr. 1700, d. 1759
144.51.Ulrich Jonassøn (Budde), f. 1703, d. 1726
52.14.
Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 1670125,126.
Død 1719126.

Gift 1° 6 okt. 1689125 med

Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 1661126.
Død 6 feb. 1697126.
     Søn af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Overhalden.126,125

Gift 2° _____med

Jens Claussen Parelius
Født omkring 1659127.
Død 1716127.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.127
53.14.
Elsebe Brüghmann
Født 11 jul. 1672125.
Død 14 aug. 1676125.
54.14.
Michael Hjeronimus Brüghmann
Født 6 okt. 1675125.
Død 22 jul. 1676125.
55.14.
Gidsken Brüghmann
Født 6 okt. 1675125.
     Ifølge "Skillingsmagasin" 1844 fantes ved den tid i Harrans kirke (Anneks til Grong i Overhalden) navnet "Giedsche Uldrichsdtr. Brüghmann" inni en olivenkrans, innbrent i en av korets glassruter.125
56.14.
Elsebe Brüghmann
Født 12 jun. 1677125.
     Hun levde i 1719.125
57.16.
Maren Christensdatter Hveding
     Se Johan Hvedings bog.
58.16.
Riborg Christensdatter Hveding
Født 25 okt. 1687128.
Død 1748.
     Se Johan Hvedings bog.

Gift _____med

Didrik Greve
     Kjøpmann i Bodø.
     "Bergensborger" Didrik Greve paa "Rønvigbjerget" i Bodin.128

Børn af Riborg Christensdatter Hveding og Didrik Greve:

145.58.Joakim (Jochum) Andreas Greve, f. omkr. 1710, d. omkr. 1765, Herø.
146.58.Jens Hveding Greve, f. 1720
59.16.
___________
     ei dotter.49
60.16.
Jens Christensen Hveding
Født 169130.
Død 175830.
     Justitsråd, by- og rådstueskriver i Trondheim.30

Gift _____med

Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal
Født 170030.
Død 177530.
     Datter af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).

Børn af Jens Christensen Hveding og Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal:

147.60.Anna Benedicte Hveding, d. 1786, Kristiania
148.60.Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding, f. 1722, Trondheim., d. 1799, Trondheim.
149.60.Frederikke Hveding, d. 1788
150.60.Peder Herdal Hveding, f. 1725, Trondheim., d. 1810
151.60.Ellen Dorothea Hveding, f. 1728
152.60.Christen Hveding, f. 1731, Trondheim., d. 1802
153.60.Elisabet Maria Hveding, f. 1732, d. 1768
154.60.Jacob Bentzson Jensen Hveding, f. 1736, d. 1819
61.16.
Hartvig Christensen Hveding
Født 13 okt. 1694129, døbt 21 okt. 1694, Hamarøy kirke.52.
Død 7 sep. 1744129.
     Hartvig fikk 30. juni 1721 bøkselbrev på heile gården Rambø i Tjeldsund (4 pd), som fremdeles tilhørte Bispestolen og Lødingen kirke. I tillegg dreiv han trolig litt småhandel.129
     I 1723 var det 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 18 sauer på gården. Skylda blei foreslått auka med 12 mk. I 1730/31 svarte han «Brannstyr» med 2 ort.129
     Hornemann meiner at dei (Hartvig og Sophie) har hatt enno ei dotter: Maren.130
     Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54.
     Skifte 7 sep. 1744131.

Gift 29 aug. 1726, Lødingen129 med

Sophie Iversdatter
Født omkring 1702132.
Død 1798132.
     Datter af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.

[Gift 1° 29 aug. 1726 med Hartvig Christensen Hveding (13 okt. 1694 - 7 sep. 1744); Gift 2° eft. 1750 med Andreas Petersen Rohde (omkr. 1720 - feb. 1782)].

Børn af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter:

155.61.Christen Hartvigsen Hveding, f. 1728, Rambø i Lødingen., d. 1785, Ofoten.
156.61.Elen Hartvigsen Hveding, f. 1733, d. 1804, Harstad.
62.16.
Anna Benedicte Hveding
Født 24 dec. 1695, Sommarsel.130,132.
Død sep. 1717133.
     Ho kom og til Ofotens prestegard som stebarn til herr Mats Homle, og då han i 1712 fekk sin nye personellkapellan, Jochum Leth, vart det mellom han og Anna Bendikte knytt eit venskap som vara for livet.130

Gift 1712, hos presten Mads Homble til Ofoten133 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-1672134,130,133.
Død 5 jun. 1742133.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.135
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.133
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.130

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Anna Benedicte Hveding og Jochum Pedersen Leth:

157.62.Ingeborg Marie Leth, f. 1714, Evenes i Ofoten., d. 1753, Trondenes.
158.62.Ellen Kristine Leth, f. 1715, Nordland., d. omkr. 1716, Nordland.
159.62.Peder Jochumsen Leth, f. 1717, Nordland., d. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.
63.17.
Thomas Danielsen
Født omkring 1678.
     I manntallet år 1701 finner vi «Tomes Danielß:», 23 år gl. (~ f. o. 1678) og tienestedreng hos Paul Hartvigsen på Halsebø i Trondenes. - Kanskje er han en sønn av Daniel Hveding ?
64.17.
Jens Danielsen Hveding
Født 1680136,137.
Død 25 mar. 1749137,4.
     Han efterfulgte i 1715 svigerfaren, hr. Anders Brøndlund, som sogneprest til Dverberg. Efter svogeren, hr. Niels Brøndlunds død blev han i 1723 tillike prost i Lofoten og Vesterålen. Sogneprest til Leksvik 1738. 4 døtre.138

Gift 11 dec. 1709, Dverberg., trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.139,137 med

Dorothea Andersdatter Brøndlund
Død efter 1726137.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
65.17.
Ole Danielsen Hveding
Født 1683136.
Begravet 31 mar. 1727, Hadsel.140,137.
     Jektereder og kjøpmann.136
     Han var fra 1709 eier av Melbo (Melbu) i Hadsel.141

Gift 13 okt. 1709, Hadsel.137,141 med

Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.137

[Gift 1° før 1704 med Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad (d. omkr. 1708); Gift 2° 13 okt. 1709 med Ole Danielsen Hveding (f. 1683); Gift 3° 12 okt. 1729 med Jens Bloch Gievert (f. 1698)].
66.17.
Hemming Hveding
Født 1688136.
     Død ung.136
67.17.
Karen Hveding
Født 1689136.
Død 1689136.
68.17.
Karen Danielsdatter Hveding
Født 1690136.
     Hun fikk et barn med Carsten Andersen Bernhoft fra Myrlandshaug. Det er sagt at hun ble gift med ham; men det kan ikke konstateres. Hun bodde imidlertid på Sandtorgholmen i Trondenes, og det er visst hennes datter Anne Birgitte Hveding fra Sandtorg som i 1747 står fadder i Lødingen kirke. I følge historien skulle en Ole Hansen Hveding være handelsborger på Sandtorgholmen fra 1742 til 1766.136

Utenfor ekteskap med

Carsten Anderssen Bernhof
Født 166492.
     Søn af Anders Carstensen Bernhoff og Kirsten Christensdatter.
     På Myrland i Gratangen.92
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.95
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".96

[Gift 1° med Ermegård Jensdatter (f. omkr. 1671); Gift 2° med Karen Danielsdatter Hveding (f. 1690)].

Gift 1° omkring 171556 med

Bernt Hanssen Giæver
Født 1690, Bokkelsund, Bjørnør.56.
Død 1750, Sandtorg, Trondenes.56.

Børn af Karen Danielsdatter Hveding og Carsten Anderssen Bernhof:

160.68.Anne Bergitte Karstensdatter Hveding, f. 1713, Astafjord., d. 1720, Trondenes.
69.17.
Jon Danielsen Hveding
Født 1691142,136.
Død 7 nov. 1776, Trondheim.143, begravet 1776, Frue kirke i Trondheim.143.
     Kjøpmann i Trondheim og var samtidig tollbetjent i byen. Han er vanlig kalt Sir John Hveding. Sir (fork. Sr.) var en finere herretittel som ble brukt på den tid. Meldingene om ham er få; men han døde 7. 11. 1776 og ble gravl. i Frue kirke, 85½ år gl. Han var 2 ganger gift og hadde i alt 13 barn.144

Gift 1° omkring 172056 med

Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon
Født 1699136.
Død 29 jan. 1738, Trondheim.143,144.
     Død på barselseng med sitt 10. barn.136

Gift 2° 14 dec. 1742, Frue kirke i Trondheim145 med

Ingeborg Katrine Andersdatter Budde
Døbt 1717, Solstad, Bindal, Nordland..
Død 5 okt. 1803, Trondheim.146,144.
     Datter af Anders Jonassen (Budde?) og Golla (Gudlaug) Olufsdatter (Budde).

Børn af Jon Danielsen Hveding og Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon:

161.69._____
162.69.Danilken Marie Johnsdatter Hveding, f. 1726, Trondheim., d. 1796, Trondenes.
163.69.Birgitte Malena Hveding, f. 1726, d. eft. 1788, Trondheim ?
164.69.Daniel Hveding, f. 1729
165.69.Ole Johnsen Hveding, f. 1733, Trondheim., d. 1767, Trondenes.
166.69.Karen Hveding, f. 1733
167.69._____
168.69._____
169.69.John Hveding, f. 1736
170.69._____

Børn af Jon Danielsen Hveding og Ingeborg Katrine Andersdatter Budde:

171.69.Karen Dorthea Hveding, f. 1743
172.69.Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding, d. 1780
173.69.Andreas Budde Hveding
70.17.
Maren Danielsdatter Hveding
Født omkring 1692147.

Gift _____med

Bjørn Michaelsen Ursin
     Søn af Michael Bjørnsen og Anne Svendsdatter Wilstrup.
     Sorenskriver i Lofoten og Vesterålen.148

Børn af Maren Danielsdatter Hveding og Bjørn Michaelsen Ursin:

174.70.Michael Bjørnsen Ursin, f. 1719, Nordland., d. 1811, Trondenes.
71.17.
Riborg Danielsdatter Hveding
Født 1693147.
Død 1766147.

Gift 1° _____med

Jon Steffensen (Middelfart)
Født omkring 1682149,150.
Død 1719151.
     Søn af Steffen Steffensen (Middelfart) og Anne Joensdatter (Finvedgaard).
     Nordlandshandler.152
     Skifte 3 mai 1719, Trondhjem152Leiet lille Skog i Nordland 24, odelsgård s.st. 24, ialt 213 - 356 rd..

[Gift 1° med Anne Birgitte Steffensdatter; Gift 2° med Riborg Danielsdatter Hveding (1693 - 1766)].

Gift 2° _____med

Isak Olsen
Død 1730147.
     Misjonær.147

Børn af Riborg Danielsdatter Hveding og Jon Steffensen (Middelfart):

175.71.Anne Birgitta Joensdatter, f. omkr. 1710

Børn af Riborg Danielsdatter Hveding og Isak Olsen:

176.71.Olavus Dalmasenus (Isaksen?)
177.71.Jonetta Marie Isaksdatter
72.18.
Øllegaard Christensdatter (Trane)
Født 1680, Sørvik, Trondenes.153,22.

Gift omkring 171056 med

Asmund Rosenfeldt
Født omkring 1674.
     Stilling: Foged.
     Tromsø.154
     År 1701 er «Asmús Roßenfold, föd i Falsterbrúneß til ombúdetz, 27 år» i tjeneste hos «kongl: Jordebg forpagter Jacob Rosenvinge» på Renså gård, Fauskevåg tingsted, Trondenes sogn.60
73.18.
Gidsken Christensdatter (Trane)
Født omkring 1682, Sørvik, Trondenes.22,154.

Gift _____med

Jens Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1689155,156.
Død omkring 1765156.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Student - privatdimmiteret - 1707, 18 år gl. I 1708 prekte han i Hadsel kirke en søndag da presten - hans bror hr. Niels - «formedelst det forrygende vejr» ikke kunde komme til kirken. Imidlertid opgav han studiene og blev jekteskipper og leilending på gården Aa i Dverberg av skyld 2 våg fisk. Denne bygslet han i 1716. «Formedelst alderdom» overlot han i 1764 en del av bygslen i gården til Hans Brønlund som antagelig var hans sønn. Fra 1766 er Jens Brøndlund utgått av jordeboken og er da rimeligvis død. Jektebruket hadde han opgitt før 1754.156

Børn af Gidsken Christensdatter (Trane) og Jens Anderssøn Brøndlund:

178.73.Anders Jenssøn Brønlund, f. 1712, d. 1762
179.73.Hans Brønlund
74.18.
Mathias Christensen Trane
Født 1684, Sørvik, Trondenes.157,158,56.
Død 1736, Sørvik, Trondenes.56,158.
     Ved manntallet år 1701 er «Mathiaß Christenß» i Bergen Latinskole.60
     Stilling: Lensmann og skipper159

Gift omkring 171256 med

Berte Andersdatter Brønlund
Født 1685, Dverberg, Nordland.56.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.

Børn af Mathias Christensen Trane og Berte Andersdatter Brønlund:

180.74.Berit Mathiasdatter Trane, f. 1714, Nordland., d. 1753, Trondenes.
181.74.Nils Mathiassen Trane, f. 1716, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
182.74.Jens Mathiassen Trane, f. 1725, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
183.74.Hans Mathiassen Trane, f. 1727, Trondenes.
184.74.Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane, f. 1728, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
75.18.
Maren Christensdatter (Trane)
Født 1689, Sørvik, Trondenes.22,159.
Død 1740159.

Gift omkring 171456 med

Mads Pedersen Bleik
Født omkring 1689159.
     Andenes, Dverberg, Nordland.22
     År 1701 er «Madtz Pederssen» 22 år gl. hjemme på gården Bleeg/Bleik, Andenes fogderi, Dverberg prgj. i Nordland hvor faren Peder Rasmussen, 62 år gl. er leilending.60
76.18.
Nils Christensen (Trane)
Født omkring 1691160,161.
Død omkring 1710161.
     Nils Kristensen Trane er IKKE nevnt i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".56
77.18.
Margarethe Christensdatter (Trane)
Født omkring 1698, Sørvik, Trondenes.22,161.
78.18.
Riborg Christensdatter (Trane)
Født omkring 1698, Sørvik, Trondenes.22,161.
Død apr. 1784, Barøy, Nordland.22,161.
     Hun døde i april 1784 hos datra Maren på Barøy.162

Gift _____med

Anders Christophersen
Født omkring 1687163.
Død 22 jul. 1763162.
     Søn af Kristoffer Olsen og Maren Andersdatter.
     Han overtok en part av farsgården på Ramstad i Tjeldsund, og betalte i 1715 1 Rdl. 14 sk. i dagskatt. Han svarte leidang med 18 mk. I 1720 betalte han 1 rdl. 3 ort i krigsstyr. Han fikk 28. okt. 1726 bøkselbrev av fogden på 9 mk. i kongens gods og 6 mk. «overbøksel» i biskopens prebende-gods i Ramstad. Dessuten 18 mk. som Hans Sjursen var fradød. Anders svarte som de to andre brukerne i 1730 også 18 mk. i leidang. Dessuten ga han 1 ort i «Brannstyr» 1730/31.163
     Svigersønnen Kristoffer Jonsen har i 1762 overtatt gården, og Anders og Riborg har trolig kår. Anders er kalt «en gammel fattig og sengeliggende korsdrager».162
     Anders og Riborg hadde 7 barn, men bare 6 er kjent.163

Børn af Riborg Christensdatter (Trane) og Anders Christophersen:

185.78.Maren Andersdatter, f. omkr. 1723
186.78.Margrethe Andersdatter, f. omkr. 1728, Tjeldsund., d. 1806, Tjeldsund.
187.78.Martha Andersdatter, f. omkr. 1732
188.78.Kristoffer Andersen, f. omkr. 1735, d. 1808
79.18.
Jens Christensen (Trane)
Født 1700, Sørvik, Trondenes, Norge.164,165,56.
Død 1766161.
     Gårdbruker på Otterå i Sør-Lavangen, Trondenes.161

Gift _____med

Ane Arentsdatter
80.21.
Ole Hansen Hveding
Født 1689, Senjen136.
Død 1753166.
     Solgte Laukvik i Senja 26. april 1742.167
     Er ifølge Gerd Fjellstad i boken "Nordlandsslekter" gift med Øllegård Olufsdatter Wolf.166

Gift _____med

Siri Christensdatter Lind
     Datter af Christen Lind.
     Siri fikk en minnetavle i Hillesøy kirke.167

[Gift 1° med Svend Henrikssøn (d. 1719); Gift 2° med Ole Hanssøn Gæfver (d. omkr. 1740); Gift 3° med Ole Hansen Hveding (1689 - 1753)].
81.21.
Nils Hanssen Hveding
Født 1692, Torsken, Senjen.136,167.
Død 1762, Berg, Trondenes.168.
     Gårdeier på Berg, Trondenes.136

Gift 1° _____med

Aasel Jacobsdatter Winther
Født omkring 1697, Tranøy.136.
Død 1743, Berg, Trondenes.169,136,56.
     Datter af Jacob Pedersen Winther og Mariette Nielsdatter Høstmark.

Gift 2° 174656 med

Anna Rafaelsdatter Harr
Født 1710, Lavangen S., Trondenes.170.
Død 1776, Berg, Trondenes.170.
     Datter af Rafael Pedersen Harr og Helena Steensdatter.

Børn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther:

189.81.Hans Nilssen Hveding, f. 1727, Trondenes., d. 1792, Trondenes.
190.81.Marit Nilsdatter Hveding, f. 1730, Trondenes., d. 1752, Trondenes.
191.81.Jacob Nielsen Hveding, f. 1734, Trondenes., d. 1804, Trondenes.
192.81.Anne Katrine Nilsdatter Hveding, f. 1736, Trondenes.
193.81.Nils Winther Nilssen Hveding, f. 1740, Trondenes., d. 1787, Trondenes.

Børn af Nils Hanssen Hveding og Anna Rafaelsdatter Harr:

194.81.Helena Nilsdatter Hveding, f. 1747, Trondenes., d. 1747, Trondenes.
82.21.
Daniel Hansen Hveding
Født 1696, Trondenes136.
Død 1728, Haugesund171,172,136.
83.21.
Karen Hansdatter Hveding
Født omkring 1700166.
Død 1750166.

Gift _____med

Skauge Nilsen Mukle
     Bosatt på Sundklakk i Gimsøy. Etterslekt ukjent.166
84.21.
Riborg Catharina Hansdatter Hveding
Født omkring 1716, Melbo, Nordland..
Død efter 1766173.
     Riborg Catharina Hansdatter Hveding havde været Pleiedatter hos Foged Jacob Rosenvinge i Vesteraalen, hvem hun ægtede «18 Aar gl.» Vaaren 1734.173
     Kanskje datter av Hans Olsen, men så kan hun ikke være født så sent som i 1716, da Hans Olsens hustru Anne Nielsdatter overlever ham og er født o. 1665. Og med tanke på de børn Riborg selv har kan hun næppe være født før o. 1705.

Gift 1° 1734, Vaaren 1734, Riborg «18 Aar gl.»173 med

Jacob Hermansøn Rosenvinge
Født omkring 1668174,175.
Død 10 jul. 1735, Vinje, Bø i Vesterålen..
     Kgl. jordeboksforpakter (1697). Foged i Senja, fra 1711 i Lofoten og Vesterålen. Bodde i 1701 på Renså i Fauskevåg, Trondenes.175

[Gift 1° 5 okt. 1697 med Karen Eilersdatter Schøller (6 jan. 1662 - _____); Gift 2° 1734 med Riborg Catharina Hansdatter Hveding (omkr. 1716 - eft. 1766)].

Gift 2° 3 nov. 1739176 med

Jørgen Ernst Dischington
Født 21 jul. 1702, Nysted, Lolland, Danmark..
Død 20 dec. 1755, Sortland, Nordland..
     Søn af Job Jacobsen Dishington og Johanne Vinter.
     Se J.A.Voll "Slekten Dishington".
     Skipper, Handelsmand og Proprietær, boende først paa Bredstrand, senere paa Sortland.173
     Foged i Lofoten og Vesterålen.177

Børn af Riborg Catharina Hansdatter Hveding og Jacob Hermansøn Rosenvinge:

195.84.Karen Schøller Rosenvinge, f. omkr. 1734, d. 1743

Børn af Riborg Catharina Hansdatter Hveding og Jørgen Ernst Dischington:

196.84.Job Dishington, f. 1740, Breistrand i Øksnes., d. 1787, Sortland.
197.84.Karen Schøller Rosenvinge Dischington, f. 1743, Bredstrand i Øksnæs., d. 1831, Sortland.
85.22.
Margrethe Marie Rafn
Født 1687, Røkenes, Trondenes.178,71,56.
Død 12 aug. 1772179.
     Skifte 7 okt. 1763, Tjelle i Ofoten.180,181Lot i levende live skifte 7. okt. 1763.Arvinger er børnene: Augustinus Andfindsen, gift på Sommersel i Hamarøe; Niels Andfindsen, gift på Kielle i Ofoten; Johanna Andfindsdatter, gift med Christopher Evindsen Normann på Graae i Senniens fgd.; Ingebor Andfindsdatter, gift med Jacob Jacobsen på Lund i Engeløy; Avdøde datter Karen Andfindsdatter, gift med Ole Knudsen på Bielgam i Ofoten, deres umyndige barn Knud Olsen, Hans Olsen, Anfind Olsen, Kirsten Olsdatter, Margrethe Olsdatter, Karen Olsdatter; Ana Cathrina Andfindsdatter, gift med Hertvig Larsen på Tørrestad i Ofoten..

Gift 1° 171172 med

Anfinn Augustinusen Røg
Født 1680182,181.
Død 30 apr. 1734, Sommersæl, Hammarøy.181.
     Søn af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).
     Bodde på Sommerset (Sommersæl?) i Hammarøy.183
     Skifte 11 okt. 1734, Sommersel i Hamarøy.180,181Arvinger, alle på Sommersel i Hamarøy, er hustruen Margrethe Hansdatter Rafn og barnene: Hans Anfindsn, 21 år; Gabriel Anfindsen, 19 år; Augustinus Anfindsen, 14 år; Niels Anfindsen, 8 år; Margrethe Anfindsdatter, 24 år; Johanna Anfindsdatter, 17 år; Ingebor Anfindsdatter, 12 år; Karen Anfindsdatter, 7 år; Anna Catharina Anfindsdatter, 5 år. Formue 205-3-6. Gjeld 398-5-2. Sølv: 1 beger; 1 kruuslaag med kruus; 2 skeie; 1 skei mrk E.C.S. og S.C.D.; 1 skei mrk J.M.S.; 1 skei mrk T.H.S. og J.J.D..

Gift 2° 1736179 med

Hans Rasmussøn Warberg
Født omkring 1673, Prestegården, Trondenes.184,179,184.
Død 1749179, begravet 1749, Evenes, Ofoten.185,179.
     Søn af Rasmus Arvesen (Warberg) og Anne Hansdatter Nysted.
     Skipper og gårdbruker på Tjelle i Ofoten. Etter hans tid ble Tjellebotn og Gjøvik skilt ut fra Tjelle.179
     Skifte 5 nov. 1749, Tielle i Ofoten.180,179Hans Rasmussen Warberg. Arvinge: Margrethe Hansdatter Ravn, ektefelle og hans barn av tidligere ekteskap: Henric Mathias Hansen Warberg, Tielle i Ofoten, myndig og gift; Anders Hansen Warberg, Tielle i Ofoten, myndig og gift; Hans Hansen Warberg, Tielle i Ofoten, myndig og gift. Formue 544-2-3. Gjeld 102-2-1..

[Gift 1° 1698 med Lucie Henriksdatter Munck (4 mai 1665 - mar. 1733); Gift 2° 1736 med Margrethe Marie Rafn (1687 - 12 aug. 1772)].

Børn af Margrethe Marie Rafn og Anfinn Augustinusen Røg:

198.85.Margrethe Anfinnsdatter Røg, f. 1710, d. før 1744
199.85.Hans Anfinnsen Røg, f. 1713, d. 1744
200.85.Gabriel Anfinnsen Røg, f. 1715
201.85.Johanna Anfinnsdatter Røgh, f. 1717, d. 1800
202.85.Augustinus Anfinnsen Røg, f. 1720
203.85.Ingeborg Anfinnsdatter Røg, f. 1722
204.85.Niels Anfinnsen Røg, f. 1726
205.85.Karen Anfinnsdatter Røg, f. 1726
206.85.Anna Catrine Anfinnsdatter Røg, f. 1729
86.22.
Rasmus Hansen Rafn
Født 1688-1689, Røkenes, Trondenes.64,69.
Død 3 jun. 1756, gården Oppen i Ullensaker.186,64, begravet 9 jun. 1756186.
     Oberst og regimentskvartermester på Hedmark.
     Hans Rafnung skriver i Ofoten Folkeblad 1933-04-05 at Rasmus Hansen Rafn i 1711 blev gift med Maren Røg, datter af Augustinus Røg. Ligeledes skriver O.M.Kinappel i "Foged Rasmussen og Assessor Brüghmanns slekt" at Rasmus Rafn var gift 1. gang med Maren Augustinusdatter Røg (død 1712 i første barselseng), og havde med hende 1 sønn, Johannes. Men problemet er at Maren Augustinusdatter Røg samtidig ca. 1711 blev gift med Niels Andersen Schjelderup (1684-1744) og med ham havde 2 sønner: Anders, f. 1712 og Augustinus, f. 1714.186
     Ved folketellingen 27. okt. 1701 angis han å være 12 år. I folketellingen står også: "Rasmus Rafn og Nils Rafn holdes til Bogen og informeres af en Studiosus på Harstad". På Harstad bodde da Sorenskriver Pofel Hanssøn Egede. Han hadde huslærer til sine barn, nemlig student Peder Schjelderup, 24 år gl. fra Hamarøy, senere sogneprest til Sand.186
     Rasmus Rafn reiste sydover efter sin 1. hustrus død, og utdannet sig til officer. Han blev Auditør i Kruses dragonregiment, senere 1. sødenfjeldske dragonregiment, den 29. jan. 1720, Reg.nr. 124 - 1720; Regimentskvartmester i samme regiment, 16. juni 1721, Reg.nr. 644 -1721; Kaptein 12. febr. 1737, Reg.nr. 89 - 1737. Han bodde på gården Oppen i Ullensaker, hvor han døde kl. 4 om morgenen 3. juni 1756 i sitt 69 år, begravet 9. juni. Han hadde tatt avskjed 1. mai s.å. Rasmus Rafn deltok i Den store Nordiske Krig 1700-1721.186

Gift 1° 171164 med

Maren Augustinusdatter Røg
Død 171264.
     Datter af Augustinus Gabrielsen Røgh og Margrethe Anfinnsdatter (Holck).
     I skiftet efter Margrethe Anfinnsdatter Holch 11. juni 1705 anføres kun 6 børn: Gabriel, Michel, Anfinn, Kirsten, Ingeborg og Maren (ugift 1710). Der er altså ikke plads til 2 styk Maren Augustinusdøtre. Men hvem skal væk ?

Gift 2° omkring 1720186 med

Sophie Langeland
     Datter af Christopher Langeland og Boel Cathrine Fjeld.

Gift 3° omkring 1730186 med

Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher)
Født omkring 1707.
Død _____, Kristiania186, begravet 4 aug. 1784, Kristiania ?187,186.
     Datter af Søfren Michelsen (Schumacher) og Karen Nielsdatter Mechlenborg.
     Skifte 2 aug. 1784, Kristiania ?186.

Børn af Rasmus Hansen Rafn og Maren Augustinusdatter Røg:

207.86.Johannes Rafn, f. 1712, Trondenes., d. 1784, Grønland ved Kristiania.

Børn af Rasmus Hansen Rafn og Sophie Langeland:

208.86.Niels Rafn
209.86.Christopher Rafn, f. 1724
210.86.Hans Rafn, f. 1726, Ullensaker., d. 1743
211.86.Boel (Bodil) Christine Rafn, d. 1753, Odalen.

Børn af Rasmus Hansen Rafn og Hellehuus Søfrensdatter (Schumacher):

212.86.Peder Rafn, f. omkr. 1731, d. 1781, Kjøbenhavn.
213.86.Søfren Rafn, f. 1733, Ullensaker.
214.86.Sophie Helene Rafn, d. 1819, Gaarden Elvestad i Eidsberg
215.86.Annichen Rafn
216.86.Søfren Rafn
217.86.Søfren Rafn
87.22.
Nils Hansen Rafn
Født 27 jan. 1690, Røkenes, Trondenes.188.
Død 3 dec. 1767188.
     Han etterfulgte faren som eier av Røkenes og var en meget dugelig og driftig mann der etterlot seg en stor formue. Det fortelles at han reiste med eget fartøy til England og hentet 2 store klokker til Trondenes kirke til ombytte med den lille som kirken før hadde. Dette ansåes for så godt gjort, at det tillotes ham for seg og familien og innrette et gravkammer i kirken.64
     Han overtok gården og bedriften efter faren og var en meget duelig og driftig mann, som efterlot sig en stor formue. Det var Nils som sammen med broren Rasmus og sorenskriver Pofel Egedes barn, blev informert av student Peder Schelderup fra Hamarøy. Rasmus Rafn, Nils Rafn og grønlandsapostelen Hans Egede var således barndomskamerater.188
     Nils Rafn var også skipper og reiste regelmessig til Bergen. I 1737 berettes at Nils Rafn var en av de få skippere som var i Sands tinglag. Han skulde overta menighetens tarv og beste ved å seile til Bergen med deres fisk og tran. På en av sine reiser til Bergen (noen påstår England) hadde han med sig en av kirkeklokkene til Trondenes kirke. Klokken skulde til Holland for å omstøpes der. Da Nils Rafn ikke hadde klokken med sig nordover samme år, så kom det rykte i omløp, at han hadde solgt den, for der var meget sølv i den og at han derav ble rik. Han svarte ikke på bakvaskelsen, som hadde vunnet tiltro hos mange folk i bygden, og da han næste år hadde klokken med sig nordover, blev han tilbudt for den tort han led ved ryktene og den tjeneste han gjorde kirken ved å føre klokken frem og tilbake, at han kunde be om en særlig gunstbevisning, så skulde de se om den ikke kunde innrømmes. Nils Rafn ba da om at et begravelsessted i kirken for seg og sin familie, og det fik han.188
     I kirkestolen for 1754 står følgende herom: "Skipper Monsr. Niels Rafn Røchenes haver d. 24de April 1754 indgivet til Deres Høyædle Høyærværdighet Her Biscopen Doct. Friderich Nannestad i Dybeste Ærbødighet en Memorial udi hvilken hand begierede og af de forige 3de Sennjens Præster for den Commune Cassa tilsagde Capel og Begravelses Sted, uden for Chor Dørren, ved den nordre Side maatte blie ham og hans Arvinger tilkjendt som Eiendom og Begravelses Sted i Betragtning af den Tieneste han have gjort Kirken. Herpaa haver Høistbemeldte Deres Høyadle Høyærværdighed Her Biscopen d. 27de May Anni hujus gunstiget resolveret at samme Capel maa efter Forlangende tilhøre ham og hans, naar der betales for hvert Voxet menneskes Liig, som der bliver indsadt til Kirken 2 Rdl. og for hvert Barns Liig 1 Rdl. og i første Kiøb 10 Rdl. for Capellet hvilke for indeværende Aar allerede er betalt og her indføres." Nils Rafn og hustru blev innsatt her 1767-1768.188
     Det var den store kirkeklokke som Nils Rafn hadde fraktet til Bergen. Ifølge den latinske innskrift på klokken skriver den sig fra år 1507. Innskriften lyder i oversettelse: "Jeg kaller hellig Nikolaus og hellig Margaretha. Mester Mogens, erkedegn i Nidaros, gav mig. Dankers gjorde mig i Amsterdam 1507". Klokken sees å være omstøpt i 1742 og 1791. Det må være i 1742 at Nils Rafn har fraktet klokken til Bergen.188
     Som nevnt fikk Nils Rafn eget gravkammer i kirken. Over inngangen til gravkammeret skal der ha vært en tavle med en innskripsjon. Nu vises der bare en i muren innlagt sortmalt stokk. Innskripsjonen lød: "1744. Dette Gravkammer har et kirkelig Consulatium for Senjen, gjennom salige Biscop Hagerup, salige Prost Schelderup, salige Provst Burchard naadigst bevilget Nils Rafn".188
     I Trondenes har kapellet gått under navn av "Ravnegraven". Ravnegraven var ... nordre kapel i veggen mellom kor og skip. Kapellet har oprindelig hatt et alter og en spissbuet åpning i likhet med de tilsvarende kapell på sydsiden. I dette gravkammer har alle lik av Rafnene på Røkenes stått inntil høsten 1899. Likene blev da fjernet - uten de dalevende Rafne-ættlingers vidende - og nedsatt i en fellesgrav på kirkegården (se N. Bardal: Trondenes Kirke, side 16,16?,23,94,116).189
     Kirketilsynet holdt møte 30. mai 1899. Følgende deltok: O. Gude Due, L.T. Holst, Jens Nilsen Bjørnå. Som sak 5 behandledes bl.a. "Rafnegraven", og der blev besluttet at likene skulde flyttes ut av kapellet og begraves på kirkegården. Saken "Rafnegraven" sees også å ha vært oppe til behandling i kirketilsynets møter 23. august og 2. september samme år. Likene må være nedsatt i fellesgrav på kirkegården i tiden 2. september - 12. desember samme år. Kirketilsynet holdt nemlig møte 12. desember angående reparasjonsarbeide ved kirken, og da sees Jørgen Olsen å ha innsendt regning på "graving og nedsetting av lik kr. 30,00" Gravkammerets spissbuede åpning blev gjennmurt med ½ stens vegg, og under denne anbragt en fæl dør. Selve gravkammeret blev i lang tid brukt til kull- og vedbod !. Min [Hans Rafnung] mor [Peroline Hansdatter, f. 1857] forteller at da hun blev konfirmert i Trondenes kirke, var det alminderlig at konfirmanterne tittet på likkistene som stod i kirken, både de kister som var i "Rafnegraven", og de kister som var under gulvet i koret. Der fortaltes at 2 konfirmanter, som hadde vært særlig dristige og tatt bort i noen lik, så nesene falt sammen, siden døde som sinnsyke, og folk satte straks deres sykdom i forbindelse med likene i kirken.189
     Heldigvis kan fellesgraven påvises. Villas Rafn, Liland, var sommeren 1929 en tur i Trondenes. Han snakket da med den gamle kirketjener, som i 1899 sammen med sin svigerfar foretok tømningen av "Rafnegraven" i kirken, og kirketjeneren sa da at der var nedsatt 14-18 kister i fellesgraven, som han også påviste. Navnesedler på de personer som var innsatt i "Rafnegraven", og nu begravd i fellesgraven, skal efter hvad jeg [Hans Rafnung] har hørt vært hos Leif Kulseng, Røkenes. Villas Ravn, Liland, og Hans Rafnung, Narvik, gjorde i 1929-1930 et forsøk på å få festet fellesgraven i slekten "Rafns" navn. Hensikten var å verne om graven ved å få opreist et gravmonument, som var forfedrene verdig, samtidig som der ved et "oprop" i pressen tilsiktedes - foruten en pengeinnsamling til gravmonumentet - også en alminderlig samling av alle ættlinger av Hans Rafn, Røkenes. Man hadde også tenkt sig avholdt et "slektsstevne" i forbindelse med avsløringen av gravmonumentet. Denne vakre ide var Villas Ravns, og viser at han ikke alene er stolt av å tilhøre "Rafnætta", men at han også i gjerning vilde hedre fedrenes minne. Opropet var ferdigskrevet av Hans Rafnung, og de første penger allerede innkommet. Villas Ravn innsendte i juli 1929 en skrivelse til menighetsrådet angående feste av "Rafnegraven". Alt så således ut til å gå godt. Men så vakker som denne tanke om gravfeste og slektsstevner enn var, så blev det ikke noe av det. Året efter blev fellesgraven festet av en annen ættling av Nils Rafn i slektene "Rafn og Normanns" navn. Da Villas Ravn og Hans Rafnung mente at gravfeste kun burde lyde på slekten "Rafns" navn - delvis også av andre grunner - trakk de sig tilbake. Etter de opplysninger jeg [Hans Rafnung] har fått fra Trondenes ligger "Rafnegraven" fremdeles vanskjøttet; noen trepinner viser hvor den er, men ellers er intet gjort for å bevare gravstedet for efterslekten.189
     Et par spørsmål i forbindelse med "Rafnegraven": (1). Kan de nålevende ættlinger av Nils Rafn gjøre juridiske krav på grav-kapellet i kirken ? (2). Hvad vilde menighetsrådet i Trondenes, prosten og biskopen si om Nils Rafns ættlinger - under henvisning til kirkens egne protokoller - innsende en ansøkning om å få gravkammeret tilbake, idet man ønsket asken av de døde anbragt der i urner ? - Ja, dette er bare et par spørsmål som dukker opp. Det er dog så mange vanskeligheter forbundet hermed, at noe slikt naturligvis ikke vil bli gjort. Men så meget galt har de som har stelt med "Rafnegraven" dog gjort, at rette vedkommende burde søke å få anbragt en pen minnetavle med den gamle innskrift over inngangsdøren til "Rafnegraven".190
     En mann, Hans Nilsen, Grunnvassbotn skal ha en del opptegnelser om gamle Trondenesætter, bl.a. også om Rafn-ætta. Han drog i sin tid til Amerika, men nu skal disse optegnelser være sendt til forskjellige personer i Trondenes. Det vilde være interessant å vite hvem som har disse optegnelser, og en offentliggjørelse av disse vilde sikkert ha alminderlig interesse over hele Trondenes.190
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Gift 1720190 med

Anne Katrine Andersdatter Schjelderup
Født 9 dec. 1685, Prestegården, Trondenes.190,69.
Død 1 dec. 1767, Røkenes, Trondenes.188,69.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Anne Hansdatter Nysted.

Børn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup:

218.87.Anders Nilsen Rafn, f. omkr. 1723, Trondenes.
219.87.Hans Nilsen Rafn, f. omkr. 1724, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
220.87.Johanne Nilsdatter Rafn, f. 1726, Trondenes., d. 1754, Sand.
221.87.Jacob Parelius Nilsen Rafn, f. 1728, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
88.22.
Riborg Hansdatter Rafn
Født 1694, Røkenes, Trondenes.191,192.
Død 1776, Vika, Trondenes.192, begravet _____, under gulvet i Trondenes kirke.193.
     I 1758 sees Riborg Rafn som fadder. Riborg hadde en tvillingsøster, Margrethe, som døde som barn.193

Gift omkring 171656 med

Hans Erichsen Sparboe
Født omkring 1687193.
Død 17 nov. 1754, Viken, Trondenes.193,192, begravet _____, under gulvet i Trondenes kirke.193.
     Søn af Erik Jensen og Anne Hansdatter.
     Lensmann i Trondenes. Hvor Sparboeslekten er kommet fra, er det ikke godt å si. I folketellingen 1701 finnes ingen ved navn Sparboe i Trondenes. Det mest sannsynlige er vel at den første Sparboe kom til Trondenes med Hans Erichsen Sparboe. Han sees første gang i skifteprotokoll 1712. Da har "Fuldmægtig Hans Sparboe registrert et Stervboe". I 1713 er Hans Sparboe allerede blitt lensmann i Trondenes, efter lensmann Rasch.193
     Lensmann Hans Sparboe og hustru Riborg Rafn, ligger begravet under gulvet næsten midt i Trondenes kirke. For hans begravelse betaltes 7 Rdl.193
     Bosat på Vika i Trondenes. SE TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Riborg Hansdatter Rafn og Hans Erichsen Sparboe:

222.88.Erik Hanssen Sparboe, f. 1717, Trondenes., d. 1785
223.88.Hans Rafn Hanssen Sparboe, f. 1719, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
224.88.Johanna Margrethe Sparboe, f. 1724, Trondenes., d. 1793, Trondenes.
225.88.Johannes Hanssen Sparboe, f. 1725, Trondenes., d. 1781, Trondenes.
226.88.Nils Rafn Hanssen Sparboe, f. 1727, d. 1800, Trondenes.
227.88.Anne Hansdatter Sparboe
89.22.
Margrethe Marie Rafn
Født 1700194.
Død før 1765194.
     Stamfarens yngste datter, Margrethe Marie Rafn, født 1700, døde før 1765. Gift med handelsmann på Andenes, Søren Brønlund, som var sønn av prest til Andenes, Søren Brønlund, og bodde på Myre, Dverberg. De hadde flere barn.194

Gift omkring 172056 med

Søren Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1692, Andenes, Dverberg, Nordland.195,196,197.
Død efter 1757198.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Jekteskipper på Myre i Dverberg og lensmann i Myre fjerding. I 1734 var han så «forarmet» at han helt slapp å betale skatt.198

Børn af Margrethe Marie Rafn og Søren Anderssøn Brøndlund:

228.89.Johanna Sørensdatter Brønlund, f. 1724, d. 1804
229.89.Anders Sørensen Brønlund, f. 1725, Hadsel.
230.89.Birgitte Sørensdatter Brønlund, f. 1726
231.89.Hans Sørensen Brønlund, f. 1733, Nordland., d. 1804, Trondenes.
90.23.
Johan Johansen Tullin
Født omkring 1670, Trondhjem ?199,74.
91.23.
Cathrine Johansdatter Tullin
Født omkring 1671, Trondhjem ?200,74.
     Ifølge Hornemann ble hun gift i domkirken (i Trondheim) den 5. febr. 1698 med Fredrik Schøllermann.201

Gift 5 feb. 1698, Domkirken i Trondheim.201 med

Fredrik Schøllermann
92.23.
Jens Johansen Tullin
Født omkring 1675, Trondhjem ?202,74.
     I 1715 heter det at han hadde reist fra byen (Trondheim) for 26 år siden.73
93.23.
Fredrik Christian Johansen Tullin
Født omkring 1677, Trondhjem ?203,74.
     I 1715 heter det at han hadde vært hjemme på besøk for 8 år siden.201
94.23.
Anne Dorthe Johansdatter Tullin
Født omkring 1678, Trondhjem ?204,74.

Gift _____201med

Peder Morup
95.23.
Hieronimus Johansen Tullin
Født omkring 1680, Trondhjem ?205,74.
Død 1703, Ost-India.201.
96.24.
Hans Lauritzsøn Allerup
     Magister. Sogneprest? til Varde i Jylland.77
97.24.
Jens Alderup
Død omkring 1725.
     Prokurator i Trondhjem.77
     Skifte 23. feb. 1725, hvori hans enke og søskende arver - ingen børn er nævnt.206

Gift _____med

Karen Jonsdatter (Leth)
     Datter af Jon Hansen Leth og Catharina Dinnesdatter Jersin.
     Bugge [NST XXX, s. 311 ff.] har henne som en datter her [av Jon Hansen Leth og Catharina Jersin], sier hun ble gift i 1707 med Jens Larsen Aldrup, prokurator i Trondheim.207
98.24.
Margrethe Lauritsdatter Allerup
Født 1678.
Død 1733.

Gift _____med

Johan Daniel(sen) Burchart
Født 1662208.
Død 1723208.
     Bosat på StorFosen.
     Død ved svogeren Jens Alderups skifte i Trondhjem 23. febr. 1725, men i live ved svigermorens skifte 30. april 1720.209

Børn af Margrethe Lauritsdatter Allerup og Johan Daniel(sen) Burchart:

232.98.Lorentz Johansen Burchard, d. 1749
233.98.Elsebeth Burchard
234.98.Margrethe Maria Johansdatter Burchard, f. 1703, Storfosen., d. 1774, Nes.
99.24.
Anne Lauritsdatter Allerup

Gift _____med

Jochum Fridrich Urbye
Født omkring 1688150.
     Søn af Claus Nielsen Urbye og Ellen Ovid.
     Prest Sønnefjells.209
     Sogneprest i Bjugn.
100.24.
Elisabeth Lauritsdatter Allerup
Født omkring 1693210,211.

Gift 1720-1723 med

Hans (Johannes?) Augustinussen
Død 1749206.
     Foged i Strinda og Selbu.206
     ?? Han er måskje søn av Augustinus Hansen (Røst) og Inger Pedersdatter Holt ??.

Børn af Elisabeth Lauritsdatter Allerup og Hans (Johannes?) Augustinussen:

235.100.Laurentius Allerup, f. 1723
101.25.
Arnt Hansen
Født omkring 1678.
     Arnt, 23 år i 1701 og var klokker.81
102.25.
Tøger Hansen
Født omkring 1684.
     Tøger, 17 år i 1701.81
103.25.
Johan Arnt Hansen
Født omkring 1687.
     Johan Arnt, 14 år i 1701.81
104.25.
Christian Fredrik Hansen
Født omkring 1689.
     Christian Fredrik, 12 år i 1701.81
105.25.
Hjeronimus Hansen
     Hiernomys, 8 år i 1701.81
106.28.
Maren Jensdatter (Ross)
Født 169288.
Død omkring 175488.

Gift omkring 173588 med

Hans Isachsen Grønbech
Født omkring 1692150.
     Søn af Isach Joensen (Grønbech?) og Karen Hansdatter.
     Trondheimsborger Hans Isaksen Grønbech, Bremnes i Sortland.88
107.28.
Ermegaard Marie Jensdatter (Ross)
Født 1694, døbt 1694, Brønnøy kirke88.
Død omkring 174788.
     Skifte 1748, Vennesund, Brønnøy.87Avdøde Ermegaard Jensdatter Ross, ugift, Vennesund. Arvinger: bror Jens Ross i Trundheim; halvbror Hierenemus Bryggmand Falch, borger i Bergen; avdøde halvbror Jens Jacob Falch i Trundheim, etterlater sig 2 døtre; søster Maren Jensdatter Ross gift med Hans Isachsen Grønbech, Trundheim; søster og enke Elen Jensdatter Ross var gift med Jacob Ballentin..
108.28.
Anders Jensen (Ross)
Født 1696.
     Anders, f. 1696, levde i 1739, ikke nevnt ved skiftet i 1748 [søsteren Ermegaard].88
109.28.
Elen Jensdatter (Ross)
Født 169888.

Gift _____med

Jacob Ballentin
110.28.
Jens Jensen Ross
Født 170188.

Gift 1728, Malvik, Sør-Trøndelag, Norge.88 med

Birgitte Sabine Kiel

Børn af Jens Jensen Ross og Birgitte Sabine Kiel:

236.110.Johan Christopher Jensen Ross
237.110.Gisken Bergithe Ross, f. omkr. 1733
238.110.Jens Andreas Jensen Ross
239.110.Johanna Jensdatter Ross
111.28.
Jens Jacob Falch
Født 1706212.
Død 1737212.
     Gift og hadde barn.86
     Jens Jakob f. 1706, d. 1737, g. Maren. Tok borgerskap som skipper i Trondheim i 1737. Han døde på reise til Dublin Irland samme år.212
112.28.
Hjeronimus Bryghmann Falch
Født 1708212.
Død 1769, Bergen.86.
     Tok borgerskap i Bergen 1739. Han var gift og hadde flere barn.86
113.29.
Erik Danielsen
Født 1710, Grøsnes store, Gratangen92.
Død 177492.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 5145.

Gift omkring 172892 med

Synnøve Jørgensdatter
Født 171392.
Død 178092.
     Datter af Jørgen Madssen og Ingeborg Johnsdatter Normann.

Børn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter:

240.113.Anne Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1728, Gratangen., d. 1793
241.113.Berteus Kristen Eriksen Normann, f. 1730, Gratangen., d. 1792
242.113.Daniel Eriksen Normann, f. 1733, Gratangen., d. 1792
243.113.Jørgen Eriksen Normann, f. 1737, Gratangen., d. 1813
244.113.Ingeborg Eriksdatter Normann, f. 1745, Gratangen., d. 1805
245.113.Berit Eriksdatter Normann, f. 1746, Astafjord., d. 1806, Trondenes.
114.30.
Elen Karstensdatter Bernhof

Gift 1° _____med

Kristen Eriksen
     Mikkelbostad, Dyrøy.92

Gift 2° _____med

Kristen Tygesen Trane
Født 1699, Lilleskog, Ibestad92.
Død 1775213.
     Søn af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter.

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Eriksen:

246.114.Kristen Kristensen, f. omkr. 1725
247.114.Fredrik Kristensen, f. omkr. 1727, d. 1776

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Tygesen Trane:

248.114.Øllegård Kristensdatter (Trane), f. omkr. 1729, Dyrøy, d. 1801
249.114.Daniel Kristensen (Trane), f. omkr. 1732, d. 1802
250.114.Jørgen Kristensen (Trane), f. omkr. 1734, d. 1771, Dyrøy.
115.30.
Anders Karstensen Bernhof
Født omkring 1699, Myrland i Gratangen.95,92.
Død 175295,92.
     Hilleshamn, Gratangen.92
     Skifte 1753-1767, Hilleshamn, Astafjord tinglag.214protokollnr. 141, folio 180..

Gift _____med

Beate Jørgensdatter
Født 1709, Rollnes, Ibestad.92.
Død 177292.
     Datter af Jørgen Madssen og Mette Andersdatter.

Børn af Anders Karstensen Bernhof og Beate Jørgensdatter:

251.115.Ingeborg Andersdatter Bernhof, f. 1732, Gratangen., d. 1812
252.115.Anne Kirstina Andersdatter Bernhof, f. 1740, Gratangen., d. 1777
253.115.Karsten Anderssen Bernhof, f. 1742, Gratangen., d. 1792
116.30.
Ermegaard Carstensdatter Bernhof
Født omkring 170495.
Død 176395.

Gift _____95med

Offer Abrahamsen Lockert
     Bø i Vesterålen.95

Børn af Ermegaard Carstensdatter Bernhof og Offer Abrahamsen Lockert:

254.116.Carsten Offersen Lochert
117.31.
Gjertrud Catharina Danielsdatter
Født omkring 1699215.
118.31.
Daniel Danielsen
Født omkring 1702216.
119.37.
Magdalene Ræder
120.40.
Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.30.
     Hører ved Trondhjems skole.217
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).30

Gift _____med

Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.30.
     Datter af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup.

Børn af Jens Pedersen Herdal og Margarete Nielsdatter Meyer:

255.120.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
256.120.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
121.40.
Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal
Født 170030.
Død 177530.

Gift _____med

Jens Christensen Hveding
Født 169130.
Død 175830.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm).
     Justitsråd, by- og rådstueskriver i Trondheim.30

Børn af Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal og Jens Christensen Hveding er vist under Jens Christensen Hveding (nr. 60).

122.43.
Peder Danielsen Balle
Født omkring 1687, (14 år. gl. ved folketellingen 1701).110.
Død omkring 16 dec. 1721, Trondheim.110.
123.43.
Michel Danielsen Balle
Født aug. 1688218.
     Michel Danielsen Balle var søn av residerende kapellan til Inderøen, hr. Daniel Pedersen Balle, født i august 1688. Moren het Marithe.218
     Hans hustru het Kirsten og var datter av den myndige og egenraadige utliggerborger paa Vik i Namdalen Thor Pedersen og hans hustru Marithe Andersdatter Mortensen Tynn.219
     Vi kjender til 5 barn.219

Gift _____med

Kirsten Trondsdatter
     Datter af Tron Pedersen (Benkestok ?) og Marite Andersdatter.
124.43.
Guri Danielsdatter Balle
125.43.
Ane Danielsdatter Balle
126.44.
Hans Nielsen
Født omkring 1682220.
     Skifte 8 dec. 1707, Trondhjem221Kjøbmannsvarer, brennevin, 1721 - 2290 rdl..
127.44.
Niels Nielsen (Støren)
Født omkring 1687222,220,150.
Død 1720223.
     ? GÆT - Identisk med den Niels Støren (død 1720), kapellan i Meldal, der 16. juni 1717 bliver gift med Ellen Tønder ?

Gift 16 jun. 1717223 med

Ellen Olufsdatter Tønder
Født 1698223.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).

[Gift 1° 16 jun. 1717 med Niels Nielsen (Støren) (omkr. 1687 - 1720); Gift 2° med Christian Lauridsen Brix (omkr. 1685 - 1748)].
128.44.
Anne Nielsdatter
Født 1680224,111,34.

Gift _____med

Marinus Lind
Død før 30 apr. 1717.
     Baker i Trondhjem.225
     Skifte 30 apr. 1717, Trondhjem.22520 rd. kontant, sølv 16½, gård 450, ialt 794 - 715 rdl..

[Gift 1° med Ane Maria Jensdatter (Drejer) (f. omkr. 1675); Gift 2° med Anne Nielsdatter (f. 1680)].
129.44.
Gidschen Nielsdatter (Støren)
Født omkring 1683226,220,150.
     Skifte 1732-1735, Trondheim.227([Peter Kroppes Hustrue afgangne] Gidschen Støren)..

Gift _____med

Peter Kroppe
130.45.
Peder Hermansen (Meppel)
     Rytter sønnenfjells.112
     Antas død ved morfarens skifte 14. nov. 1703.34
131.45.
Daniel Hermansen (Meppel)
     Har ved farens skifte 16. mar. 1698 vært utenriks i over 10 år.112
     Antas død ved morfarens skifte 14. nov. 1703.34

Generation 5.

132.48.
Henrich Sommerschiel von Pristroph
Født 1721, Lund sogn35.
Død sep. 179435.
     Kaptein. Ugift.35
133.48.
Steen Michael Pristroph
Født 1723, Lund sogn35.
Død 179135.
     Kaptein, avskjed 11. febr. 1785.35
134.48.
Daniel Michael Jacob Friedrich Pristroph
Døbt 12 feb. 1726, Lund sogn35.
Død 1 jul. 176135.
     Pr.ltn.
135.48.
Elisabeth Maria Pristroph
Døbt 7 jul. 172935.
     Levet ennu 1801 på Tronvigen i Lunds sogn i Stavanger amt. Ugift. 1784 gj.sidig testam. med broren Henrich.35
136.48.
Elisabeth Catharina Sommerschield Pristroph
Født _____, på Tronvig, døbt 30 nov. 174535.

Gift 18 jan. 177135 med

Nils Aamodt
     Skipper.
137.50.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786228
     Efter et håndskreven notat i bogen117.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.117 med

Wentzel Aussig
Født omkring 1719229.
Død 1 sep. 1773229.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.229
138.50.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 1722117.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.230,117,230.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.35

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 1721231,232.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.233,234,235,232.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

257.138.Peder Pristroph, f. 1759
258.138.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
259.138.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
260.138.Petronelle Pristroph
261.138.Anna Margretha Pristroph
139.50.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen35.
Død 3 nov. 1785, Edø35.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 175935 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 177635.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
140.50.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.117

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.236.
Død 1813117.
     Stilling: Løytnant117.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).117
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".236

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

262.140.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
141.51.
Aleksander Jonassøn (Budde)
Født omkring 1693.
Død 1777.
     Var bruker i Fagerlia til framimot 1730, då han vart bruker på Anders-garden (seinare Dave-garden) på Ytteren, Nord-Rana. Bygselsbrev tinglyst 22. okt. 1730. Om strid med haldsmannen i Fagerlia i 1730-åra sjå der [Rana Bygdebok]. Aleksander vart overfallen og skamhoggen av grannen Per Eriksa [gift med Aleksanders svigerinde]. Ei natt i 1764 overfall Per Eriksa grannen Aleksander Jonassa i senga med ei øks og gav han i alt 4 högg, eitt over nasen, eitt over kjaken, så munnen stod vrang og tunga vart skadd, det tredje til beinet i høgre armen og det siste på venstre arm. Merke etter øksehogga fanst i stua til ho vart riven i 1870-åra. Aleksander vart både vanfør og lytet i andletet. Per var då ikkje drukken, men «forrykt i hovedet» og etter ugjerningea sprang han opp i eit tre og sat der syngande. 29. juli 1765 vart han dømd til å betale Aleksander 39 rd. for underhald og stell i 20 veker, ½ års tidsspille og medikament, og dertil sakskostnader, og til to års arbeid i Trondheims festning, «andre røggesløse og afsindige mennisker til afskye». Domen var stadfesta av lagtinget på Steigen 20. sept. 1765.237

Gift 1716124 med

Beret Olsdatter (Åenget)
     Fra Åenget i Rana.120
142.51.
Kristoffer Jonassøn (Budde)
Født omkring 16974.
     [En enke efter een Christopher Budde døde 6 Nov. 1781, 72 år gl.]
     ? Kan han være taget til Troms, og måske være identisk med Kristoffer Jonassen på Reite i Lavangen, Astafjord ?
143.51.
Mikkel Jonassøn (Budde)
Født omkring 1700120.
Død 1759120.
     Fekk 12. juli 1720 bygselbrev, etter stykfaren, på Per Johan garden (seinare Mikkal garden) på Ytteren i Nord-Rana. Han var ein av tre som hadde «haft en ublu omgiengelse» med Lisbet Larsdatter Yttern i 1718, men vart visst frikjent, då ho hadde «tæd sig som en aabenbar hore».238

Gift 1730238 med

Ingeborg Larsdatter
     Fra Luktvasslia, Elsfjorden.238
     I hausetn 1781 vart ein Lars Olsen Ljungdal dømd å flytte frå stua til Ingeborg, der han hadde trengt seg inn og slått henne.238

[Gift 1° 1730 med Mikkel Jonassøn (Budde) (omkr. 1700 - 1759); Gift 2° 1759 med Per Erikssøn].
144.51.
Ulrich Jonassøn (Budde)
Født 1703239.
Død 1726239.
     Bosat i Namdalen.120
     Dom 12 post Trenit. 1726: Gravfæstet Ulrich Jonæsøn - æte 23239

Børn af Ulrich Jonassøn (Budde) og _____:

263.144.Jonas Ulrikssøn, f. 1726
145.58.
Joakim (Jochum) Andreas Greve
Født omkring 1710128.
Død omkring 1765, Herø.128.
     Stilling: Prokurator128
     Skifte 14 mai 1766128.

Gift _____med

Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder

Børn af Joakim (Jochum) Andreas Greve og Susanna (Johanna?) Dorothea Tønder:

264.145.Anna Marie Greve, f. 1753
265.145.Christianne Greve
266.145.Didrik Christian Greve, f. 1763
146.58.
Jens Hveding Greve
Født 1720.

Gift _____med

Dorothea Margrethe Blix
     Datter af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist.
     Identisk med den Dorthe Margrethe Johansdatter Blix gift med Hartvig Jensen (død 1800) på Hustad i Gildeskål.

[Gift 1° med Jens Hveding Greve (f. 1720); Gift 2° med Hartvig Jensen (d. omkr. 1800)].
147.60.
Anna Benedicte Hveding
Død 9 nov. 1786, Kristiania229.

Gift 1° 30 jan. 1744, Trondhjem DomkirkeHåndskreven notits.240 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift240.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.240.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]240
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.241

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Gift 2° 31 jan. 1763, Arendal med

Ha___ Olsen? Falch
Død 1768.
     Kaptein.

Gift 3° 19 mar. 1772, Arendal med

Jørgen Møller (Müller)
Født omkring 1727, Danmark229.
Død efter sep. 1788229.
     Oberstlieutenant.
     Var kaptein fra 6. sept. 1752, antagelig i Danmark.229

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1772 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].
148.60.
Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding
Født 1722, Trondheim.242.
Død 1799, Trondheim.242, begravet 26 feb. 1799, Trondhjem.242.
     Hennes och mannens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.243

Gift 22 jan. 1750, Trondhjem.242 med

Hans Ulrich Møllmann
Født 29 sep. 1715, Trondhjem.242.
Død 3 mai 1778, Trondhjem.242.
     Søn af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.
     Købmand i Trondhjem. Konferensraad 1768. Titular stiftamtmand 1770.242
     I Trondhjems by er den kjendte patriciergaard ved torvet, «Møllmansgaarden», siden 1825 klubselskapet «Harmoniens» bygning, et monumentalt minde om slegten. Den blev bygget ca. 1770 av Johan Møllmann.244
     Han och hustruens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.243
     [Se Dansk Biografisk Leksikon].

Børn af Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding og Hans Ulrich Møllmann:

267.148.Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann, f. 1757, d. 1820
149.60.
Frederikke Hveding
Døbt 7 jan. 1724, Domkirken i Trondheim.243.
Død 1788, begravet 1788, Stavanger domkirke.243.
     Hon titulerades «Høyædle og Velbaarne Frue Justitsraadinde».243
     Uden Börn. Som Enke blev hun tilstaaet en anseelig Pension.

Gift 4 mai 1756 med

Gerhard Schøning
Født 2 mai 1722, Gaarden Skotnæs i Buksnæs Præstegjeld..
Død 18 jul. 1780.
     Søn af Andreas Schøning og Martha Mikkelsdatter Ursin.
     Historiker, justitieråd, professor vid Sorø Akademi, medstiftare av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [Se NBL 13, s. 84].243
     Faderen, som var en vel studeret Mand, holdt Sönnen Gerhard fra det 10de Aar til Studeringer, men den videre Underviisning betroedes Farbroderen Elias Schöning, der döde som Sognepræst til Vaagen. Ved dennes Död i Slutningen af 1739 kom han atter hjem til Moderen, som imidlertid var bleven Enke, underviste sine 2de yngre Brödre Christian Friis og Claudius Ursin og blev efter et Aars Forlöb sat i Throndhjems Skole, hvorfra han 1742 blev dimitteret «med det bedste Vidnesbyrd, som nogen Lærer kunde meddele og nogen Discipel önske sig, uagtet Rektor Dass aldrig ödslede med Rekommendationer». Blev 31te Juli s.A. «ved de sædvanlige Honores efter förste Examen, i Betragtning af hans ypperlige Testimonium og befundne Grundighed, udmærket ved offentlig Berömmelse». [Willes Saml. af Mindetavler, S. 207]. Lagde sig efter Filosofi, Mathematik, Lovkyndighed, Naturlære og Oekonomi, gamle og nyere Sprog, og især Historie, fornemmelig Fædrelandets, og aflagde med Berömmelse Pröve i Theologi. [Suhms Indled. til Norges Hist. III.]. Blev 1748 Magister i Filosofi og Dekanus paa Kommunitetet og 15de Jan. 1751 Rektor i Throndhjem ved Dass's Afstaaelse. Stiftede 1760 tilligemed Biskop Dr. J.E. Gunnerus og Kammerherre P.F. Suhm det throndhjemske lærde Selskab, som 1767 fik Prædikat af «Det kongelige Norske Videnskabernes Selskab». Blev 22de Febr. 1765 Professor i Historie og Veltalenhed ved Sorö Akademi. I Aarene 1773 til 1775 gjorde han med kongelig Understöttelse af 1500 Rdlr. en antikvarisk og oekonomisk Reise i Norge. Udnævnedes 25de Jan. 1774 til Justitsraad og 23de Aug. 1775 til Geheime-Arkivarius. I April 1778 angrebes han af Betændelse i Leveren, hvoraf han nogenlunde kom sig, og 27de Septbr. 1779 af en lignende i Underlivet, der slog sig til Svindsot, hvoraf han döde 18de Juli 1780. Var Medlem af flere lærde Selskaber og udmærket ved mange Kundskaber og stor Lærdom. Sin Bogsamling, der forögedes med den ham af Rektor Dass testamenterede, skjenkede han til det kgl. Videnskabs Selskab i Throndhjem.
150.60.
Peder Herdal Hveding
Født 1725, Trondheim.243.
Død 1810243.
     Fogde i Jädern och Dalerne, Nordhordland.243
151.60.
Ellen Dorothea Hveding
Født 1728243.

Gift 1757243 med

Nils Halck
     Major. [Se O. Ovenstad, I., s. 398].243
152.60.
Christen Hveding
Født 1731, Trondheim.243.
Død 1802243.
     Sogneprest till Støren.243

Gift 1769243 med

Elisabet Manzin
Født 1737243.
Død 1801243.
153.60.
Elisabet Maria Hveding
Født 1732243.
Død 1768243.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.245(Elisabeth Maria Hveding, Sr.? Peder Tangen Hejdes Hustrue)..

Gift 1766243 med

Peter Tangen Heide
Født 1738243.
Død 1781243.
     Köpman.243
154.60.
Jacob Bentzson Jensen Hveding
Født 1736246,243, døbt 30 jan. 1736, Trondhjem domkirke.246.
Død 1819243.
     Lagman på Färöarna 1772 och i Stavanger 1786 [Se NBL.].243
     Han kalla seg ofte Jakob Bentzon Hveding. Det kan sjå underleg ut; men det var ein mykje brukt skikk i den tid at barnet tok namn etter ein dåpsfadder, når denne gudfaren var ein vyrd mann. Ein av fadrane til Jakob Hveding er Jakob Bentzon, son til dansken geheimeråd Niels Bentzon og frua Elisabeth, f. Schavenius.246
     Jakob Hveding vart sett til lagmann på Færøyane den 30. juli 1772, og forflytt til same embete i Stavanger den 24. mars 1786. Han har skrive ei avhandling i "Danmarks og Norges økonomiske Magazin" (utgjeve av dr. Erik Pontoppidan), s. 191-212: "Om Tang-Askens fordelaktige Brug til Glas-Pusterier". Stykket er merka J.H.246
     Kva år lagmann Hveding døyr, veit vi ikkje; men kona hans døydde i 1819.247
     Portræt af "Lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.247
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" gift med 1ste gang med Maren Jentoft Schielderup og 2nd gang med Alette Marie Ferslöw. Også ifølge Johan Hveding, s. 33 er Jacob Jensen Hveding gift 1ste gang med Maren Jentoft Schelderup og 2nd gang med enken Alette Ferslew. - MEN DET KAN VIST IKKE VÆRE HELT KORREKT. Maren Jentoft Schjelderup blev gift med Jakob NIELSEN Hveding (1734-1804) på Berg i Trondenes, og navnene på deres fællesbørn tyder på at dette også er korrekt. [Se også NPHT 3 (1882), "Familierne Blichfeldt og Bentzon", s. 238 note 2.].246,243

Gift _____med

Alette Marie Ferslew
Født 12 jan. 1747246.
Død 1819, Lindås.247.
     Datter af Peder Ferslew.
     Ved sin død, bodde ho hos sonen sin: sokneprest Jens Hveding til Lindås.247
     Portræt af "Fru lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.247

[Gift 1° med Urban Willumsen; Gift 2° med Jacob Bentzson Jensen Hveding (1736 - 1819)].

Børn af Jacob Bentzson Jensen Hveding og Alette Marie Ferslew:

268.154.Jens Peter Hveding, f. 1777, Færøyane., d. 1828, Lindås.
269.154.Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding, f. 1779, Færøyane., d. 1821, Lindås.
270.154.Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding, f. 1781, Færøyane., d. 1825, Bø i Telemark.
271.154.Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding, f. 1784, Færøyane., d. 1859, Stavanger.
272.154.Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding, d. 1788, Stavanger.
155.61.
Christen Hartvigsen Hveding
Født 15 jan. 1728, Rambø i Lødingen.248,129.
Død 27 dec. 1785, Liland, Ofoten.249, begravet 25 jan. 1786, Evenes kyrkjegard.249.
     Bonde, jekteier, handelsmann, gjestgiver og lensmann på Liland i Ofoten.
     Han fikk gjestgiverbevilling 27. sept. 1775 og var dertil lensmann i Ofoten 1777-85.250

Gift 11 jun. 1757, «i Huset» på Liland, Ofoten, «Efter høj kongelig allernaadigste Tilladelse copuleret hjemme i Huset, og som de ere i lige tredje Led hinanden beslægtiget have de ogsaa derpaa bekommet høykongelig allernaadigst Tilladelse».251,248 med

Mette Nysted Olsdatter Har
Født 1733.
Død 1804, Lia, Dyrøy.252,253.
     Datter af Ole Hansen Har og Ingeborg Eriksdatter Dybfest.
     I skiftene efter sin far og mor kaldes hun Mette Olsdatter Nysted.
     Skifte 1803-1805, Lia, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 150, folio 481..

[Gift 1° 11 jun. 1757 med Christen Hartvigsen Hveding (15 jan. 1728 - 27 dec. 1785); Gift 2° 5 aug. 1788 med Jens Rasmussen Trane (omkr. 1723 - 1806)].

Børn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har:

273.155.Ingeborg Sofia Hveding
274.155.Hartvig Christensen Hveding, f. _____, d. 1786, Liland i Ofoten.
275.155.Ingeborg Sofia Hveding, f. 1760, Liland i Ofoten., d. eft. 1812
276.155.Anne Benedichte Hveding, f. 1763, Ofoten., d. 1836
277.155.Ole Christensen Hveding
278.155.Ole Christensen Hveding, f. 1774, Ofoten., d. 1831
156.61.
Elen Hartvigsen Hveding
Født 1733129.
Død 1804, Harstad.254, begravet 30 dec. 1804, søndag etter jul, 70½ år gl.255,254.

Gift _____, Lødingen kirke.254 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1727, Stangnes, Trondenes.56.
Død 1799, Harstad, Trondenes.56, begravet 26 mai 1799, Trondenes.256,254.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Klokker på nedre Harstad.

Børn af Elen Hartvigsen Hveding og Henning Junghans Eriksen Normann:

279.156.Marta Normann, f. 1758, Harstad.
280.156.Marta Normann, f. 1760, Harstad., d. 1829, Trondenes.
281.156.Hartvig Hveding Normann, d. 1794
282.156.Erik Normann, d. 1763
283.156.Erik Andreas Henningsen Normann, d. 1832
284.156.Jens Hveding Normann, f. 1767, d. 1772
285.156.Mikkel Henningsen Normann, f. 1768, Trondenes., d. 1823, Trondenes.
286.156.Andreas Normann, f. 1771, Harstad., d. 1794, Harstad.
287.156.Jens Hveding Normann, f. 1775, Harstad., d. 1776, Harstad.
157.62.
Ingeborg Marie Leth
Født 18 feb. 1714, Evenes i Ofoten.257.
Død 20 nov. 1753, Prestegården, Trondenes.258,259, begravet 30 nov. 1753, Trondenes.258.
     Ho døydde på si første barselferd i ekteskapet med Simon Kildal. I kyrkjeboka for Trondenes har prosten skrive: «30. Novbr. 1753 blev min 2. Hustrue Ingeborg Marie Leth begr., Alder 39 Aar, 9 Mndr. og 7 Dager gl.» - Barnet var dødfødd.258
     Skifte 1754-1755, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.260protokoll 1745-1803, legg 254b..

Gift 1° omkring 174056 med

Jens Andersen Schjelderup
Død 1751261.
     Søn af Anders Jensen Schjelderup og Sidsel Finvedgaard.
     Sandsøy, Bjarkøy.261
     Sokneprest til Sand og prost til Senja prosti.258
     Er avdød ved morens skifte 6. okt. 1751.
     Omtalt i skifte 1767 etter Elisabeth Aagom i Bodø, som hennes søskendebarn på farssiden. Jens er da død med een datter Maren Jentoft Schjelderup gift på Berg i Senja.180
     Skifte 1751-1753, Altevik, Sand sogn.260protokoll 1745-1803, legg 210b..

Gift 2° 3 okt. 1752258 med

Simon Olsen Kildal
Født 31 okt. 1701, Kiledalen, Hægeland..
Død 21 jan. 1761, Trondenes prestegård..
     Søn af Ole Sørensen (Kildal).
     I 1745 blev han Sogneprest til Trondenes. I 1751 blev han tillige provst i Senjens prosti.
     Skifte 1763-1764, Trondenes [prestegård], Trondenes sogn.260protokoll 1745-1803, legg 277..

[Gift 1° 31 mai 1730 med Maren Mikkelsdatter Heggelund (6 dec. 1707 - 22 dec. 1751); Gift 2° 3 okt. 1752 med Ingeborg Marie Leth (18 feb. 1714 - 20 nov. 1753); Gift 3° med Mette Marie Lassen (1721 - 1771)].

Børn af Ingeborg Marie Leth og Jens Andersen Schjelderup:

288.157.Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup, f. 1743, Bjarkøy., d. 1798, Trondenes.
158.62.
Ellen Kristine Leth
Født 13 jul. 1715, Evenes, Ofoten, Nordland.258.
Død omkring mai 1716, Evenes, Ofoten, Nordland.258.
     Hr. Jochum Leth skriv i kyrkjeboka for Evenes: «Den 14. juli. Dom. 4. post. Trinit. døbte ærværdige Fader Herr Madtz Homle mit og min Kiærestes 2det Barn. Nom [ved namn] Elen Kristina, fød mod Midnatstid den 13. Juli. Testes: Kjære Moder Elen Homle, Madtz Homle, Kristen Knudsen Bjelgam, Margretha Hermandsdtr. i Skar, Hans Rasmussen Warbierg, Hartvig Hveding.» Men Elen levde ikkje lenge. «Dom. Trin. 1716 holdt Herr Niels Schjelderup Lig-Prædiken over min lille Datter Elen Kristina, 45 Uger gl.,» skriv herr Jochum Leth.258
159.62.
Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.258, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»262,258.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.258.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

Gift 1° _____med

Else Marie Burchard
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Gift 2° _____med

Ovedia Maria Kildal
Født 31 aug. 1733263.
Død 17 jan. 1760263.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Skifte 1760, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.260protokoll 1745-1803, legg 267b..

Gift 3° _____med

Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 1709264.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.265.
     Datter af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.

[Gift 1° 2 mai 1744 med Johan Georg Rasch (1715 - 23 jul. 1757); Gift 2° med Peder Jochumsen Leth (26 feb. 1717 - 19 sep. 1788)].

Børn af Peder Jochumsen Leth og Else Marie Burchard:

289.159.Else Marie Burchard Leth, d. 1760

Børn af Peder Jochumsen Leth og Ovedia Maria Kildal:

290.159.Simon Kildal Leth, f. 1755
291.159.Anna Benedicte Leth, f. 1754
292.159.Jochum Leth, f. 1760
160.68.
Anne Bergitte Karstensdatter Hveding
Født 1713, Ibestad, Astafjord.56.
Død 1720, Sandtorg, Trondenes.56.
161.69.
___________
162.69.
Danilken Marie Johnsdatter Hveding
Født 1726, Trondheim.266.
Død 1796, Sandtorg, Trondenes.266.

Gift omkring 1770 med

Diderich Hønnichen

Børn af Danilken Marie Johnsdatter Hveding og Diderich Hønnichen:

293.162.Anne Didriksdatter (Hønnichen), f. 1786, Trondenes.
163.69.
Birgitte Malena Hveding
Født 1726.
Død efter 1788, Trondheim ?.
     Hun fikk fire barn med mannen [Jørgen Wang], men alle døde som spedbarn. Etter at det tredje barnet var født, nekta Birgitte å la seg introdusere i kirka av presten. Hva som lå bak det, er usikkert. Kanskje hrunnet det seg i at forholdet mellom fogden og presten Rosted ikke var noe særlig godt.267
     Striden om fogd Rynnings penger var ikke over med avgjørelsen i Trondheim byrett i 1785. Birgitte Wang [født Hveding] hadde lenge gjort krav på over 2000 rdl. til dekking av bl.a. husleie, oppvartning og tilsyn med sønnen. På sommertinget på Holm 1785 blei det holdt tingsvitne i anledning [av] saka. Mad. Wang var ikke sjøl tilstede, da hun var sjuk og hadde flytta til Trondheim på den tida. Fleire vitner blei hørt, bl.a. Dischingthon, men ingen avgjørelse blei fatta. Saka blei derfor utsatt til neste ting, men blei heller ikke avgjort da. Først i 1788 fikk saka si endelige løsning.268

Gift 1° 1762269,267 med

Jørgen Hansen Wang
Født omkring 1711267.
Død jun. 1770, Kastnes, Dyrøy.267.
     Visstnok fra gården Vang i Lenvik.267
     I 1750 hadde fogd Jørgen Wang slått seg ner på Kastnes i Dyrøy. Wang ville gjerne overta gården, men sjøl han kunne ikke fortrenge en leilending som hadde bykselbrev på gården og ellers oppfyllte sine plikter overfor jordherren. Men Nils Jakobsen Keinapel var villig til å oppgi gården mot at fogden skaffa han en tilsvarende gård med ei like stor skyld. I den forbindelse ba Wang madam Ursin, enka etter den forrige fogden, om hun kunne avstå gården Reinså i Gratangen til Nils Jakobsen. Fogden tilbød seg å være hennes lagverge og hjelpe henne med regnskapet etter mannen, Mikkel Ursin. Resultatet blei da et makeskifte, slik at Nils, som var leilending og ikke eide Kastnes, slapp å betale bykselavgift for Reinså. I 1751 flytta så Rebekka og Nils til Gratangen, der Nils døde i 1765.270
     Allerede Mikael Ursin hadde prøvd å sikre seg Kastnes som fogdgård. Da han høsten 1745 blei utsagt fra Ervik [i Trondenes], var han uten bopel og søkte rentekammeret i København om å få Kastnes i Dyrøy.271
     Wang prøvde først å sikre seg Holm som fogdgård. I et brev fra juli 1749 ba han om å få den gården som boplass.272
     Jørgen Hansen Wang blei tilsatt som fogd 23. september 1748. Han oppholdt seg da i Bergen, og 10. desember mottok rentekammeret den skriftlige embedseden. Wang overtok etter Mikael Ursin, som hadde bodd på Ervik i Trondenes inntil han hadde flytta til Reinså i Ibestad. Da fogd Wang overtok Kastnes 26. oktober 1751 (skjøte utstedt 11. juli 1752), blei han den første sjøleier i Dyrøy. Som fogd var han statsmaktas øverste embetsmann i Senja og Troms fogderi, som omfatta omtrent nåværende Troms fylke.272
     Forholdet mellom fogden og presten Rosted var ikke noe særlig godt. De hadde fleire ganger i løpet av 1760-tallet ligget i stridigheter med hverandre. Det bedra seg nok etter hvert, for Rosted hadde stått for en del av undervisninga av sønnen Nils. Ved skifteoppgjøret etter Wang, krevde han 30 rdl. for hus, forpleining og undervisning i 3/4 år. Han hadde imidlertid fått et spanskrør med sølvbeslag og 8½ alen sarsstoff som forskudd, så det måtte trekkes fra.267
     Sjølve gården [Kastnes, Dyrøy], med åker, eng, skog og andre herligheter, blei taksert [ved skiftet] for ikke meir enn 50 rdl. Fogd Wang eide også to andre gårder. Det var gårdene Elsnes [Elgsnes i Trondenes] i Sand tinglag og Ibestad, på henholdsvis 1 våg og 3 våg 1 pund i landskyld.273
     Skifte 1771-1778, Kastnes, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 139, folio 324b..
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 145, folio 156..

[Gift 1° 21 sep. 1745 med Sirene Nilsdatter Wind (d. 1761); Gift 2° 1762 med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788)].

Gift 2° _____, Forlovet, men aldri gift.274med

Ole Rynning
Død 30 dec. 1781, Kastnes gård, Dyrøy.275.
     Allerede [Jørgen Wang, døde juni 1770] 17. september 1770 blei en ny fogd [over Senjen og Troms fogderi] innsatt i embetet. Hans navn var Ole Rynning, og han hadde tidligere vært matrialforvalter på Vardøyhus festning.274
     Ole Rynning var trønder, visstnok fra Trondheim. Han valgte å bo på Kastnes [i Dyrøy] og losjerte hos mad. Wang [Birgitte Hveding], og blei også hennes lagverge. Etter ei tid på gården, begynte forholdet mellom dem å bli meir fortrolig. Det endte med at Rynning fridde til henne, og da, som mad. Wang sjøl uttrykte det, hun ikke hadde noe å utsette på det, lovde hun han både «hand og hjerte». Videre sier hun at; «Her blev større Fortrolighed mellem hand og mig end mellem blotte Venner». Det endte med forlovelse, men gift blei de aldri.274
     En ting som kan ha vært avgjørende for utviklinga av forholdet mellom mad. Wang og Rynning, kan være at de ikke fikk barn sammen. Rynning var tydelig innstilt å få en arving etter seg. Og 30. mai 1778 fødte Golla Birgitte Hveding han en sønn. Golla var sannsynligvis søster til mad. Wang, så det har nok utspilt seg et dramatisk forhold på Kastnes mellom Rynning og de to kvinnene.276
     Det hadde gått inn på Rynning at han, som øvrighetsperson, hadde fått et barn utenfor ekteskap. I notisboka si, der han skriver om sønnen sin, heiter det: «Ovenmeldte er min Søn. Guds Forsyner og Kongens Lov oprette den Mangel at Moderen ikke var viet med mig».276
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 145, folio 92b..

[Gift 1° med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788); Gift 2° med Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding (d. 1780)].

Børn af Birgitte Malena Hveding og Jørgen Hansen Wang:

294.163._____
295.163._____
296.163._____
297.163._____
164.69.
Daniel Hveding
Født 1729.
     Kateket, klokker.

Gift _____med

Cesille Brønelsen
165.69.
Ole Johnsen Hveding
Født 1733, Trondheim.277.
Død 1767, Sandtorg, Trondenes.277.
166.69.
Karen Hveding
Født 1733.

Gift _____med

Ole Gudding
     Trondheimsborger, nordlandshandler.
167.69.
___________
168.69.
___________
169.69.
John Hveding
Født 1736.
     Styrmann, seilmakermann.

Gift _____med

Alette Widding
170.69.
___________
171.69.
Karen Dorthea Hveding
Født 25 jan. 1743145, døbt 29 jan. 1743, Frue kirke i Trondheim145.
Begravet 4 aug. 1760, Frue kirke i Trondheim ?, »Bare 17 år gl.«145.
172.69.
Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding
Døbt 5 apr. 1746145.
Død 178092.
     Det var kanskje meininga at Rynning skulle gifte seg med Golla. En av grunnene til at det ikke skjedde, var at hun allerede samme sommeren som Jens blei født [1778] måtte reise til Trondheim for «at være hendes aldrende Moder til Trøst» [faderen Jon Hveding død 1776]. Ei anna årsak var kanskje forholdet til søstra, mad. Wang.276
     Skifte 1776-1785, Ibestad, Astafjord.214protokollnr. 143, folio 202..

Utenfor ekteskap med276

Ole Rynning
Død 30 dec. 1781, Kastnes gård, Dyrøy.275.
     Allerede [Jørgen Wang, døde juni 1770] 17. september 1770 blei en ny fogd [over Senjen og Troms fogderi] innsatt i embetet. Hans navn var Ole Rynning, og han hadde tidligere vært matrialforvalter på Vardøyhus festning.274
     Ole Rynning var trønder, visstnok fra Trondheim. Han valgte å bo på Kastnes [i Dyrøy] og losjerte hos mad. Wang [Birgitte Hveding], og blei også hennes lagverge. Etter ei tid på gården, begynte forholdet mellom dem å bli meir fortrolig. Det endte med at Rynning fridde til henne, og da, som mad. Wang sjøl uttrykte det, hun ikke hadde noe å utsette på det, lovde hun han både «hand og hjerte». Videre sier hun at; «Her blev større Fortrolighed mellem hand og mig end mellem blotte Venner». Det endte med forlovelse, men gift blei de aldri.274
     En ting som kan ha vært avgjørende for utviklinga av forholdet mellom mad. Wang og Rynning, kan være at de ikke fikk barn sammen. Rynning var tydelig innstilt å få en arving etter seg. Og 30. mai 1778 fødte Golla Birgitte Hveding han en sønn. Golla var sannsynligvis søster til mad. Wang, så det har nok utspilt seg et dramatisk forhold på Kastnes mellom Rynning og de to kvinnene.276
     Det hadde gått inn på Rynning at han, som øvrighetsperson, hadde fått et barn utenfor ekteskap. I notisboka si, der han skriver om sønnen sin, heiter det: «Ovenmeldte er min Søn. Guds Forsyner og Kongens Lov oprette den Mangel at Moderen ikke var viet med mig».276
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 145, folio 92b..

[Gift 1° med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788); Gift 2° med Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding (d. 1780)].

Børn af Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding og Ole Rynning:

298.172.Jens Hveding Rynning, f. 1778, d. 1857
299.172.Ingeborg Bergitta Karolina Rynning, f. 1779, Astafjord., d. 1781
173.69.
Andreas Budde Hveding
Døbt 30 apr. 1748, Frue kirke i Trondheim ?145.
     Han er nok død som barn.145
174.70.
Michael Bjørnsen Ursin
Født 1719, Lofoten, Nordland.278,148.
Død 1811, Sørvik, Trondenes.278,148.
     Lensmann og gårdbruker på Sørvik i Trondenes.148

Gift 175156 med

Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane
Født 1728, Sørvik, Trondenes.278,148.
Død 1784, Sørvik, Trondenes.278,148.
     Datter af Mathias Christensen Trane og Berte Andersdatter Brønlund.

Børn af Michael Bjørnsen Ursin og Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane:

300.174.Sara Mikkelsdatter Ursin, f. 1752, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
301.174.Mathias Mikkelsen Ursin, f. 1755, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
302.174.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1758, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
303.174.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1760, Trondenes., d. 1760, Trondenes.
304.174.Anders Mikkelsen Ursin, f. 1762, Trondenes., d. 1789
305.174.Kristen Mikkelsen Ursin, f. 1766, Trondenes., d. 1766, Trondenes.
175.71.
Anne Birgitta Joensdatter
Født omkring 1710279.

Gift _____med

Hans Hoff
     Nordlandshandl. i Klauva i Senja.
176.71.
Olavus Dalmasenus (Isaksen?)
177.71.
Jonetta Marie Isaksdatter
178.73.
Anders Jenssøn Brønlund
Født 1712280.
Død 1762.
     Hans visstnok eldste sønn, Anders Jenssøn Brønlund, levde i 1758 som jekteskipper på Alsvåg i Langenes som han hadde bygslet i 1738. En kalk i Langenes kirke bærer innskrift om at den er «Foræret af Sr Anders Brøndlund og hans kiæreste Inger Bye. 1758».156

Gift _____med

Inger Bye

Børn af Anders Jenssøn Brønlund og Inger Bye:

306.178.Knud Brønlund, f. 1748, d. 1828
179.73.
Hans Brønlund
180.74.
Berit Mathiasdatter Trane
Født 1714, Andenes, Dverberg, Nordland.281.
Død 1753, Gausvik, Trondenes.281.

Gift omkring 173356 med

Ole Baltsersen Eidberg
Født omkring 1676132,56.
Død 1756, Gausvik, Trondenes.282,56.
     Skifte 1753-1767, Gausvik, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 141, folio 137b..

[Gift 1° 1720 med Anne Nielsdatter (1685 - 1731); Gift 2° omkr. 1733 med Berit Mathiasdatter Trane (1714 - 1753)].

Børn af Berit Mathiasdatter Trane og Ole Baltsersen Eidberg:

307.180.Anne Helene Olsdatter Eidberg, f. 1734, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
308.180.Mathias Olai Olsen Eidberg, f. 1737, Trondenes., d. 1785, Trondenes.
309.180.Anders Olsen Eidberg, f. 1749, Trondenes., d. 1818, Trondenes.
181.74.
Nils Mathiassen Trane
Født 1716, Sørvik, Trondenes.22.
Død 1743, Sørvik, Trondenes.22.
182.74.
Jens Mathiassen Trane
Født 1725, Sørvik, Trondenes.22.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.22.
183.74.
Hans Mathiassen Trane
Født 1727, Sørvik, Trondenes.283,22.
184.74.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane
Født 1728, Sørvik, Trondenes.278,148.
Død 1784, Sørvik, Trondenes.278,148.

Gift 175156 med

Michael Bjørnsen Ursin
Født 1719, Lofoten, Nordland.278,148.
Død 1811, Sørvik, Trondenes.278,148.
     Søn af Bjørn Michaelsen Ursin og Maren Danielsdatter Hveding.
     Lensmann og gårdbruker på Sørvik i Trondenes.148

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane og Michael Bjørnsen Ursin er vist under Michael Bjørnsen Ursin (nr. 174).

185.78.
Maren Andersdatter
Født omkring 1723163.

Gift _____med

Ole Iversen
Født omkring 1688284.
Død 1761284.
     Søn af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.
     Lensmann i Tjeldsund etter faren.284
     Bosatt på Barøy.

[Gift 1° med Anne Steensdatter (omkr. 1683 - 1744); Gift 2° med Maren Andersdatter (f. omkr. 1723)].

Børn af Maren Andersdatter og Ole Iversen:

310.185.Hartvig Hveding Olsen, f. 1748, d. 1814
186.78.
Margrethe Andersdatter
Født omkring 1728, Ramstad, Tjeldsund.285.
Død mar. 1806, Odden, Tjeldsund., 78 år gl.286.

Gift omkring 1748285 med

Bertel Eidissen
Født omkring 1719, Odden, Tjeldsund.285.
Død dec. 1783, Odden, Tjeldsund.286.
     Søn af Eidis (Edis, Edias) Pedersen og Anne Nilsdatter.
     Skifte 22 mai 1784286Nevner enka Margrethe og de 6 gjenlevende barna..

Børn af Margrethe Andersdatter og Bertel Eidissen:

311.186.Jacob Bertelsen, f. 1768, Tjeldsund., d. 1848, Lødingen.
187.78.
Martha Andersdatter
Født omkring 1732287.

Gift _____287med

Iver Andersen
Født omkring 1724287.
     Søn af Anders Steensen og Marit Iversdatter.
     Fikk 17. juli 1756 bøkselseddel på Melsbø 1 vog, av sokneprest A. Schytte287

Børn af Martha Andersdatter og Iver Andersen:

312.187.Andrea Maria Iversdatter, f. 1756
313.187.Sten Iversen, f. 1759, Tjeldsund., d. 1812, Tjeldsund.
188.78.
Kristoffer Andersen
Født omkring 1735288.
Død jun. 1808289,290.
     Kristoffer fikk 17. juni 1762 bøkselseddel av fogd Hysing på 1 pd 12 mk i gården Sand i Tjeldsund. Dette var trolig en del av bruket til svigerfaren, og er i 1786 definert som 9 mk av Kongens gods, 13 ½ mk Kirkegods og 13 ½ mk Prestebolgods. I manntallet for ekstraskatten 1762/63 er ført bare Kristoffer og kona.288
     Manntallet for ekstraskatten 1770 viser at det på gården var ei tjenestejente Ane Katrine Gunnarsdatter.290
     Kristoffer eide i 1774 ei bekkekvern sammen med Peder Jonsen, og i 1793 har Jørgen Hansen overtatt Peders part. Begge år betalte Kristoffer 6 sk. i avgift (skatt) for den.290
     6. mars 1799 fikk Kristoffer Kgl. skjøte på 9 mk i gården med bøksel, og særskilt bøksel på 1 pd 3 mk, for 40 Rdl. De siste 1 pd 3 mk var Kirke- og Prestebolgods.290
     På høsttinget 14.-16. sept. 1805 blei tinglest skjøte fra Kristoffer Andersen utstedt av Hr. pastor Schytte 14. sept. samme år til kjøpmann Jacob Krøpelin i Bergen på 9 mk med bøksel, og «aparte bøksel» over 1 pd 3 mk i Sand. Kristoffer sto trolig i handelsgjeld til Krøpelin, og måtte la eiendommen gå som betaling.290

Gift 1762, trolig288 med

Guren Dorthea Jonsdatter
Født 1734291.
Død mar. 1801290.
     Datter af Jon Steensen og Elen Mogensdatter.
     Skifte 27 aug. 1801290.

Børn af Kristoffer Andersen og Guren Dorthea Jonsdatter:

314.188.Riborg Kristoffersdatter, f. 1763
315.188.Jon Kristoffersen, f. 1765, d. 1788
316.188.Elen Kristoffersdatter, f. 1768
317.188.Maren Hveding Kristoffersdatter, f. 1772, d. 1747
318.188.Anders Kristoffersen, f. 1776, d. 1776
189.81.
Hans Nilssen Hveding
Født 1727, Berg, Trondenes.168.
Død 1792, Berg, Trondenes.168.

Gift 175956 med

Anne Sørensdatter
Født 1715, Sama, Trondenes.56.
Død 1802, Berg, Trondenes.56.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1735 med Rasmus Enevoldsen Stenholt (1709 - 1756); Gift 2° 1759 med Hans Nilssen Hveding (1727 - 1792)].
190.81.
Marit Nilsdatter Hveding
Født 1730, Berg, Trondenes.168.
Død 1752, Berg, Trondenes.168.
191.81.
Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.168.
Død 1804, Berg, Trondenes.168.

Gift 15 okt. 1766292 med

Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.258,168.
Død 1798, Berg, Trondenes.168, begravet 22 apr. 1798293,292.
     Datter af Jens Andersen Schjelderup og Ingeborg Marie Leth.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.214protokollnr. 148, folio 135b..

Børn af Jacob Nielsen Hveding og Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup:

319.191.Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding, f. 1767, Trondenes., d. 1787, Trondenes.
320.191.Åshild Marta Jakobsdatter Hveding, f. 1770, Trondenes., d. 1771, Trondenes.
321.191.Åshild Martine Jakobsdatter Hveding, f. 1773, Trondenes., d. 1815, Trondenes.
322.191.Nils Jakobsen Hveding, f. 1775, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
323.191.Jens Schjelderup Jakobsen Hveding, f. 1779, Trondenes., d. 1805, Trondenes.
324.191.Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding, f. 1783, Trondenes., d. 1803, Trondenes.
192.81.
Anne Katrine Nilsdatter Hveding
Født 1736, Berg, Trondenes.168.
     Til Sortland, Vesterålen, Nordland.168
193.81.
Nils Winther Nilssen Hveding
Født 1740, Berg, Trondenes.56.
Død 1787, Berg, Trondenes.56.
     Skifte 1785-1789, Berg, Sand tinglag.214protokollnr. 144, folio 534b., etter Nils Winther..

Gift 177056 med

Johanna Marie Sørensdatter
Født 1720, Sama, Trondenes.56.
Død 1789, Harstad, Trondenes.56.
     Datter af Søren Johansen og Ingeborg Gabrielsdatter.

[Gift 1° omkr. 1743 med Iver Hanssen Wolff (1716 - 1767); Gift 2° 1770 med Nils Winther Nilssen Hveding (1740 - 1787)].
194.81.
Helena Nilsdatter Hveding
Født 1747, Berg, Trondenes.168.
Død 1747, Berg, Trondenes.168.
195.84.
Karen Schøller Rosenvinge
Født omkring 1734.
Død 1743, ca. 9 Aar gl.173.
196.84.
Job Dishington
Født 1740, Breistrand i Øksnes.294.
Død 1787, Sortland.294.
     Se J.A.Voll "Slekten Dishington".
     Proprietær, skipper og gjestgiver på Sortland gård.177
     Proprietær paa Sortland.173

Gift _____med

Hanna Peternelle Bärentz
Født 1737177.
Død 1808, Sortland.295,294, begravet 6 jan. 1803, Sortland., angiveligt i sitt 73. år.296,177.
     Datter af Didrik Bärentz (Berentz) og Birgitha Catharina Giæfver.

Børn af Job Dishington og Hanna Peternelle Bärentz:

325.196.Riborg Hveding Dishington
326.196.Birgitte Catharina Dishington
327.196.Riborg Hveding Dishington
197.84.
Karen Schøller Rosenvinge Dischington
Født 1743, Bredstrand i Øksnæs.173, døbt 21 nov. 1743173.
Død 18 jan. 1831, Sortland.173, begravet 30 jan. 1831, Sortland, Nordland.173.

Gift 1° 25 nov. 1766173 med

Jonas Christensen Falch
Født omkring 1734.
Død 18 okt. 1781297,298.
     Søn af Christen Ingebrigtsen og Kirsten Jonasdatter Falch.
     Er 1769-1770 nevnt som skipper på Sortland [i Vesterålen].299
     Bodde i Sortland i Vesterålen.
     Skifte 24 mar. 1782173Ved skiftet heder det: »Som Enken Karen R. Dischingtons Laugværge var velærv. Hr. Erik Leganger nærværende; Formynder for de umyndige Børn blev deres Farbroder Hr. Lorentz Sverdrup paa Gaarden Sund i Flakstad, i hvis Fravær ansattes Broderen Peder Christensen Falch.«.

Gift 2° 17 jul. 1783, Sortland, Nordland. med

Abel Ellingsen
Født 9 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland., døbt 11 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland..
Død jun. 1828, Sortland, Vesteraalen.173.
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.
     Skipper og Handelsmand (»Privilegeret Gjæstgiver« fra 13. juni 1784) paa Sortland i Vesteraalen, hvilket Sted han fik med Hustruen.173

Børn af Karen Schøller Rosenvinge Dischington og Jonas Christensen Falch:

328.197.Jørgen Ernst Falch
329.197.Riborg Christina Falch, d. 1837
330.197.Christiane Falch, f. 1771, d. 1818
331.197.Anne Christine Falch, f. 1772, Sortland., d. 1802
332.197.Christen Falch, d. 1844
333.197.Anders (Andreas) Jonassen Falch, f. 1776, Sortland., d. 1854
334.197.Jonas Cornelius Falch, d. 1849
335.197.Elisabeth Falck, d. 1827

Børn af Karen Schøller Rosenvinge Dischington og Abel Ellingsen:

336.197.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1784, Sortland i Vesterålen., d. 1809
337.197.Jens Ellingsen, f. 1786, Sortland i Vesterålen., d. 1826, Sortland i Vesterålen.
198.85.
Margrethe Anfinnsdatter Røg
Født 1710300.
Død før 1744301.
199.85.
Hans Anfinnsen Røg
Født 1713300.
Død 1744, Forulykket på sjøen 1744.300.
     Skifte 24 mai 1744, Sommersel i Hamarøy.180,300Arvinger var hans mor Margrethe Hansdatter Rafn, Mad. på Tjelde i Ofoten gift med Hans Rasmussen Warberg og hans søskene: Gabriel Anfindsen Røg i Ofoten; Augustinus Anfindsen Røg i Ofoten; Niels Anfindsen Røg; Johanna Anfindsdatter Røg, enke på Rensaa i Senjen fgd.; Ingebor Anfindsdatter; Karen Anfindsdatter; Anne Cathrine Anfindsdatter..
200.85.
Gabriel Anfinnsen Røg
Født 1715300.
201.85.
Johanna Anfinnsdatter Røgh
Født 171792.
Død 180092.
     Skifte 1804-1805, Grov, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 149, folio 669b..

Gift 1° omkring 174092 med

Peder Anderssen Harr
Født 1703, Tovik, Skånland.92.
Død 174492.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.

Gift 2° omkring 174992 med

Ole Hanssen
Født 1689, Engenes.92.
Død 175492.
     Søn af Hans Olsen og Berit Tollevsdatter.
     Skifte 1752-1754, Grov, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 6, folio n66..
     Skifte 1753-1767, Grov, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 141, folio 99..

[Gift 1° 1722 med Synnøve Pedersdatter; Gift 2° omkr. 1749 med Johanna Anfinnsdatter Røgh (1717 - 1800)].

Gift 3° 175692 med

Kristoffer Kristoffersen Normann
Født 173092.
Død 178892.
     Søn af Christopher Evensøn Normann og Marithe Steffensdatter.
     ? Er vel søn af Christopher Evensen Normann (1695-1755) ?
     Skifte 1788-1798, Grov, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 146, folio 45b..

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Ole Hanssen:

338.201.Hans Olsen, f. 1745, Skånland., d. 1785
339.201.Margrete Olsdatter, f. 1749, Skånland.
340.201.Anne Olsdatter, f. 1751, d. 1752
341.201.Peder Olsen, f. 1753, d. 1753

Børn af Johanna Anfinnsdatter Røgh og Kristoffer Kristoffersen Normann:

342.201.Kristoffer Even Normann, f. 1757, d. 1757
202.85.
Augustinus Anfinnsen Røg
Født 1720300.
     Fra ham nedstammer som 6. slektsledd kjøpmann i bydelen Fagernes, Narvik, August Røgh, født 1905. Skriver sitt navn med 'h' som hans far gjorde.300
     Sommersel, Hamarøy.302

Gift 1752302 med

Rebecca Jørgensdatter (Brems?)
Født omkring 1715303,304.
Død 1800.
     Datter af Jørgen Olsen og Signild Olsdatter Brems.

[Gift 1° 1752 med Augustinus Anfinnsen Røg (f. 1720); Gift 2° med Knut Axelsen].

Børn af Augustinus Anfinnsen Røg og Rebecca Jørgensdatter (Brems?):

343.202.Jørgen Røgh, f. omkr. 1754
344.202.Signe Maria Krogh Røgh, f. omkr. 1756
345.202.Hans Røgh, f. omkr. 1760
203.85.
Ingeborg Anfinnsdatter Røg
Født 1722300.
204.85.
Niels Anfinnsen Røg
Født 1726300.
     Han hadde mange barn. Men omtrent alle barn døde i voksen alder av spedalshet. Man trodde at Nils Røgs tjenestedrenger hadde pådratt seg denne sykdom under Lofotfiske og således smittet familien Røg.300

Gift 176056 med

Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech)
Født 1734, Tovik, Trondenes.305.
     Datter af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.

Børn af Niels Anfinnsen Røg og Kirsten (Kristine) Ediasdatter (Lech):

346.204.Margrethe Nielsdatter Røgh, f. 1760, Ofoten., d. _____
347.204.Anfinn Nielsen Røgh, d. 1794
205.85.
Karen Anfinnsdatter Røg
Født 1726300.
Begravet 3 jan. 1761306,307.
     Hun hadde fem barn, som har stor efterslekt i Ofoten. Hos efterslekten forekommer Røg ofte som mellemnavn, også skrevet med 'k' - altså Røk.300
     Skifte 1761180.

Gift 3 jan. 1754308 med

Ole Knudsen Aas
Født 23 okt. 1725300.
Død 24 jan.300.
     Søn af Knud Ingebrigtsen Aas og Kirsten Pedersdatter.
     Skipper og gårdbruker på Bjelgam i Ofoten.300
     Hans giftermål med Maren Pedersdatter (Hønnichen) se ikke oppført i Evenes, hvilket må betyde at de er blevet gift på hendes hjemsted. Deres 3 eldste fellesbarn ses heller ikke oppført i Evenes.309
     Skifte 1793180.

[Gift 1° 3 jan. 1754 med Karen Anfinnsdatter Røg (f. 1726); Gift 2° 1761 med Maren Pedersdatter (Hønnichen?) (1739 - 1807)].

Børn af Karen Anfinnsdatter Røg og Ole Knudsen Aas:

348.205.Knud Olsen Aas
349.205.Hans Olsen Aas, f. 1755
350.205.Kirsten Olsdatter Aas, d. 1838, Dyrøy.
351.205.Anfind Røgow Olsen Aas, d. 1830
352.205.Margrethe Olsdatter Aas, f. 1759, d. _____
353.205.Karen Olsdatter Aas
206.85.
Anna Catrine Anfinnsdatter Røg
Født 1729300.
     Hun sies å ha bodd på Tårstad i Ofoten, muligens gift med Jonas Erlandsøn. Men da deres barn er oppført under navnet Hartvigsen tyder det på at hun har vært gift før med en mann av dette navn.300

Gift _____med

Hartvig Larsen Aas
Født 1727310.
Død 1767310.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Catrine Anfinnsdatter Røg og Hartvig Larsen Aas:

354.206.Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas, f. 1761
207.86.
Johannes Rafn
Født 1712, Trondenes.186.
Død 22 mar. 1784, Grønland ved Kristiania.186.
     Da moren døde ved hans fødsel, vokste han opp hos bestefaren, Hans Rasmussen Rafn på Røkenes. Siden kom han til Bergen på skole, blev utdannet som styrmann [og] reiste i handelsforretning til Vardøhus, da denne festning blev bygd, opholdt sig i England i 5 år. I 40 års alderen bosatte han sig i Kristiania, hvor han døde som Bordskriver på Grønland.186

Gift 22 mar. 1753, Aker.186 med

Anne Iversdatter
Født omkring 1724.
Død 1807, Kristiania.311,186.
     Datter af Iver Nilsen og Marthe Syversdatter.
     Iver Nilsen tvang sin datter Anne Marie, som allerede hadde avslått et par gode tilbud, til å ekte Johannes Rafn, idet han sa: "Du brammer vist efter Bjeldekoen til du får Studerumpen". Ekteskapet blev dog lykkelig, da begge ektefeller var bra mennesker.186

Børn af Johannes Rafn og Anne Iversdatter:

355.207.Hans Rafn, d. 1759
356.207.Carl Rafn, d. 1757
357.207.Andreas Rafn, d. 1759
358.207.Hans Rafn, d. omkr. 1766
359.207.Marthe Marie Rafn, f. 1763, Kristiania., d. 1829
360.207.Abel Cathrine Rafn, f. 1767
208.86.
Niels Rafn
     Premierløitnant. !! Muligvis eldste sønn av kaptein Rasmus Rafn !!186
209.86.
Christopher Rafn
Født 1724.
Begravet 14 jul. 1769, Akershus Slottsmenighets kirkegård.312,313.
     Han blev regimentskvartermester og auditør i 2. Akershus nat. Inf. regm. 11. sept. 1744, Regm. nr. 1110-1744; igjen regimentskvartermester og auditør i samme regiment 16. april 1753. Ugift.313
210.86.
Hans Rafn
Født 21 nov. 1726, Ullensaker.313.
Død 17 aug. 1743313.
211.86.
Boel (Bodil) Christine Rafn
Død 17 jan. 1753, Odalen.314.

Gift 2 sep. 1745, Oppen i Ullensaker.315,314 med

Holger Christopher von Rummelhof
Født 17 jun. 1700, gården Bolken i Jevnaker sogn, Hadeland.314.
Død 9 aug. 1773, Odalen.314.
     Søn af Hendrich Johan von Rummelhof og Anna Catharina Wind.
     Løitnant, senere Major. Bodde på gården Kragerud i Strømsø hovedsogn i Odalen.314
     Skifte 20 okt. 1773314avholdt 20. okt. 1773 - 15. febr. 1774..

Børn af Boel (Bodil) Christine Rafn og Holger Christopher von Rummelhof:

361.211.Christopher von Rummelhof, f. 1746, d. 1746
362.211.Johanna von Rummelhof, f. 1747
363.211.Christopher von Rummelhof, f. 1748, d. 1794
364.211.Fredrik von Rummelhof, f. 1749, d. 1766
365.211.Catarina Sophie von Rummelhof, f. 1750
366.211.Hellehuus von Rummelhof, f. 1751, d. 1752
367.211.Hans Hendrich von Rummelhof, f. 1753, d. 1805
212.86.
Peder Rafn
Født omkring 1731314.
Død 8 apr. 1781, Kjøbenhavn.314.
     Død i Kjøbenhavn som assistentshusforvalter.314

Gift 4 jun. 1762314 med

Cathrine Elisabeth Fabricius
Født 1742314.
Død 22 nov. 1821, Kjøbenhavn.314.
     Datter af Christopher Fabricius og Gunhild Bernts.
     Da assistenthusforvalter Peder Rafns enke, Cathrine Elisabeth Fabricius døde i 1821, var kun 2 døtre arvinger, nemlig den ugifte datter Ellen Kristine Rafn og Fredrikke Kristine Rafn, som var gift med kammerråd Laurentius Borchenius, som gav avkall på arv til fordel for sin svigerinne. Dessuten fremlas en kongelig legitimasjon, dog uten arverett efter farens slekt for sjøkaptein Rafns utenfoe ekteskap avlede datter, frøken Katrine Rafn, datert 14. mai 1811. Katrine Rafn var født ca. 1800.316
     Utskrift av skifterettens hvidebog nr. 8, 1820-1822, side 355-356: Da forlængst afdøde Assistenhusforvalter Rafns Enke, Madame Rafn, før Fabritius ved Døden er avgået, gjør jeg mig den Ære, som Curator for Datteren, Jomfru Ellen Rafn, at forevise den ærede Skifteret, in originale. 1) bemeldte Jomfru Rafns Bevilling at være myndig under Curator af Dato 3. April 1810. 2) Magistratens Constitution til mig som Curator af Dato 25. April 1820. 3) hendes Svoger Kammerraad Borchenius's Afkald fra al Arv efter hans Svigermoder i Faveur af hans Svigerinde, bemeldte Jomfrue Rafn, af Dato 14. August 1816. 4) Kongelig Legitimasjon for bemeldte nu afdøde Madame Rafns forhen. afdøde Søns, Søecaptain Rafns udenfor Ægteskap avlede Datter, Frøken Cathrine Rafn, dog uden at arve Fædrenes Frænder, af Dato 14de Mai 1811, for efter at være confereret med hosfølgende Afskrivter at paategnes og tilbageleveres.316

Børn af Peder Rafn og Cathrine Elisabeth Fabricius:

368.212.Christopher Rafn, f. 1763, d. 1801, Saaby i Danmark.
369.212.Rasmus Rafn, f. 1764
370.212.Ellen Kristine Rafn, f. 1766
371.212.David Johan Rafn, d. 1802
372.212.Fredrik Rafn, f. 1770
373.212.Gundel (Gunhild) Rafn, f. 1772, d. 1815
374.212.Anne Elisabeth Rafn, f. 1775, d. 1807, Plogstad i Ullensaker.
375.212.Fredrikke Kristine Rafn, f. 1776, d. 1851
213.86.
Søfren Rafn
Født 26 aug. 1733, Ullensaker.316.
Begravet 12 dec. 1734316.
214.86.
Sophie Helene Rafn
Døbt 26 okt. 1731, Ullensaker.316.
Død 13 feb. 1819, Gaarden Elvestad i Eidsberg, underrettede Administrasjonen om at afdøde ingen livsarvinger har efterladt sig, hvorimot ifølge ovennevnte Testamente afdøde har indsat som testamentariske Arvinger følgende: 1) Jomfru Cathrine Hedvig Heide, 24 år gl., værende her på Gården og har vært i afdødes Tjeneste. 2) Hans Fritzner, en søn af captain N. Fritzner, 3 år gl., og værende hos sin Foreldre. 3) Hedvig Sophie Fritzner, 7 år gl., ligeledes datter af forannevnte captain Fritzner.317,316.
     Skifte 15 dec. 1819, Eidsberg.188.

Gift 21 aug. 1775, Kristiania.316 med

Hans Fritzner
Født 17 apr. 1729316.
Død 25 sep. 1793, Elvestad i Eidsberg.316.
     Oberstløitnant ved Dragernes.316
     Enken Sophie Helene Rafn averterte i Berlingske Tidende 1793 nr. 79, at hennes mann oberst Hans Fritzner, døde på gården Elvestad i Eidsberg.316
215.86.
Annichen Rafn
Døbt 10 nov. 1735, Ullensaker.188.

Gift 22 apr. 1765, Kristiania., At Monsieur Andreas Withfeldt og Jomfrue Annichen Rafn ikke er hinanden beslektet eller noget som hindrer deres lovlige Ægteskab coverer vi underskrevne. - Oslo 22. april 1765. - P. Rafn, Abr. Burensund.318,188 med

Andreas Withfeldt
     Fra Sverige. Spinderimester på Tukthuset i Kristiania.188
216.86.
Søfren Rafn
Døbt 7 mar. 1741188.
     Død som barn.188
217.86.
Søfren Rafn
Døbt 12 feb. 1744188.
     Død som barn.188
218.87.
Anders Nilsen Rafn
Født omkring 1723, Røkenes, Trondenes.69.
     Han ble student og prekte i Trondenes kirke i 1745, men oppgav studiene og reiste til Jylland, hvor han ble gift med en rik enke. Han etterlot seg ikke barn.64
     Han blev student og studerte teologi, prediket 21. søndag efter Trefoldighet (11. nov.) 1753 i Trondenes kirke. Men så oppgav han studiene og reiste til Jylland (noen mener Hamburg), hvor han blev gift med en meget rik enke. De hadde ingen barn, men efterlot sig en meget stor formue, som dog ikke kom slekten i Norge til gode. - Det er ikke umulig at den sagnomspunne sjøkaptein Rasmus Rafn og Anders Rafn er forvekslet.319
219.87.
Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.190,319.
Død 1794, Ervik, Trondenes.320,190,320, begravet 26 okt. 1794321,190.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.190
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.190,64 med

Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.190,321.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .322,190.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.

Børn af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard:

376.219.Lorentz Burchard Rafn, f. 1752, Ervik, d. 1752
377.219.Anna Katrine Hansdatter Rafn, f. 1754, Ervik
378.219.Kirstina Maria Rafn, f. 1755, Ervik, d. 1759
379.219.Nils Rafn, f. 1757, Ervik, d. før 1770
380.219.Kristine Marie Rafn, f. 1760, Ervik
381.219.Anna Johanna Hansdatter Rafn, f. 1763, Ervik
382.219.Else Marie Hansdatter Rafn, f. 1769, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
220.87.
Johanne Nilsdatter Rafn
Født 1726, Røkenes, Trondenes.323,69.
Død 1754, Sand.190.
     Barnløs [? Død i barselseng ?].64

Gift efter 1752190 med

Lars Kofoed
Født omkring 1715324.
Død 1779324.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.190

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].
221.87.
Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.319,69.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.319,69.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.325
     Han var handelsmann på Røkenes.319
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.319

Gift 1752325 med

Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.319,325,325.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.326.
     Datter af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.325
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".319

[Gift 1° 1752 med Jacob Parelius Nilsen Rafn (29 aug. 1728 - 10 apr. 1770); Gift 2° 18 nov. 1771 med Johan Røst Grønbech (1743 - 1776); Gift 3° med Anders Mørch (1754 - 1780)].

Børn af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard:

383.221.Lorentz Burchard Rafn, f. 1754
384.221.Nils Rafn, f. 1756, d. 1759
385.221.Johan Rafn, f. 1758, d. 1758
386.221.Nils Jacobsen Rafn, f. 1760, d. 1760
387.221.Johanne Elisabeth Rafn, f. 1761, d. 1835
388.221.Nils Rafn, d. 1832, Grøtøy.
389.221.Simon Kildal Rafn, f. 1765, d. 1772
390.221.Fredrik Burchard Rafn, f. 1767, Røkenes, d. 1772
222.88.
Erik Hanssen Sparboe
Født 1717, Vika, Trondenes.192,193.
Død 10 apr. 1785193.

Gift omkring 174256 med

_____
223.88.
Hans Rafn Hanssen Sparboe
Født 1719, Vika, Trondenes.56,193.
Død 9 mai 1785, Tovik, Trondenes.193,56.
     Han var gårdbruker og jektskipper. Året 1765 sees Hans Rafn Sparboe å ha kjøpt 30 tylfter små bergenske bord, som i kjøpmannens regning er anført med 13 Rdl., 2 Skilling. Litt senere anføres at Hans Sparboe har betalt fisketiende med 1 Rdl., og den 27. november 1765 har han betalt Jacob Rafn 1 Rdl. for 4 store Russeplanker til vannbord på taket.193
     Skifte 11 jun. 1787193Skifteinnledning. Anno 1787, den 11. juni slutter Skifte efter afg. Jægte Skipper Hans Rafn Sparboe, boende på Gaarden Toevigen i Fuschevogs Ting Lav og Senjen Fogderier. Dette Boe er registrert den 20. april 1786 og auctionert den 7. og 8. july 1786 som følger. En del guldsager, meget sølv og tin. Auctionssummen = 1026 Rdl. - - - 13"..

Gift 1° 26 nov. 1748193 med

Johanna Margrethe Andersdatter Harr
Født 1701, Tovik, Trondenes.327,328.
Død 10 apr. 1763, Tovik, Trondenes.193,328.
     Datter af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     For begravelsen og bruken av kirkeklokkene betaltes 10 Rdl.193
     Skifte 11 jun. 1764, Tovik, Fauskevåg tinglag.193Skifteinnledning. Wilhelm Mauritz Thomassen Sorenskriver over Senjen Fogderier gjør Witterligt at Anno 1764 den 11. juni innfandt jeg mig med tvende Mænd, velaktede Rasmus Andersen Har, boende paa Reinsaa og Augustinius Schelderup, boende i Tenviken, paa gaarden Toevigen i Senjen Fogderier, for der samme steds at forrette Skifte og Deeling i Stervboet efter Sal. Johanna Margrethe Har, der boede i bemmeldte Toevigen, imellem hendes efterladte Mand Hans Rafn Sparboe og den Sal. Quindes Børn som var følgende: (1). Iver Eddissen, er 22 Aar. (2). Mette Marie Eddisdatter, gift med Sr. Jens Rasmussen Thrane, er død og efterladt sig umyndige Børn. (3). Kirsten Eddisdatter, gift med Nils Anfinnsen Røg. (4). Anne Margrethe Eddisdatter, gift med Nils Rafn Sparboe. Boets Formue var 400 Rdl..

[Gift 1° med Iver Andersen (26 mai 1692 - 1734); Gift 2° med Edis Kristoffersen Lech (f. _____); Gift 3° 26 nov. 1748 med Hans Rafn Hanssen Sparboe (1719 - 9 mai 1785)].

Gift 2° 14 nov. 1764, i huset med kongelig tillatelse.193 med

Margrethe Blom
Født 1732193,328.
Død 20 nov. 1822, Tovik, Trondenes.193,328.

Børn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom:

391.223.Edis Lech Hanssen Sparboe, f. 1765, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
392.223.Johanna Margrete Hansdatter Sparboe, f. 1768, Trondenes., d. 1839, Trondenes.
224.88.
Johanna Margrethe Sparboe
Født 1724, Vika, Trondenes.56.
Død 21 apr. 1793, Tennevik, Trondenes.292,56.

Gift 23 sep. 1745292 med

Augustinus Nielsen Schjelderup
Født 1714, Tovik, Trondenes.56.
Død 1797, Tennevik, Trondenes.56, begravet 17 dec. 1797, 3de søndag i advent 1797, 83 år gl.292.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Maren Augustinusdatter Røg (Røgh).
     Gårdbruker på Tennevik i Trondenes.

Børn af Johanna Margrethe Sparboe og Augustinus Nielsen Schjelderup:

393.224.Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1746, Tennevik, d. 1746
394.224.Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup), f. 1747, Tovik
395.224.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1749, Tennevik, d. 1751
396.224.Niels Augustinussen Schjelderup, f. 1751, Trondenes., d. 1811, Nordland.
397.224.Riborg Augustinusdatter Schjelderup, f. 1753, Tennevik, d. 1817
398.224.Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup, f. 1755, Trondenes.
399.224.Hans Augustinusen Schjelderup, f. 1758, Tennevik, d. 1809
400.224.Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1760, Tennevik, d. 1772
401.224.Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup, f. 1763, Tennevik, d. _____
225.88.
Johannes Hanssen Sparboe
Født 1725, Vika, Trondenes.192.
Død 24 jan. 1781, Vika, Trondenes.292,192.
     Barnløst ekteskap.292

Gift _____med

(Johanne) Anne Margrethe Siilvog
Født _____, Andenes, Dverberg, Nordland.192.
226.88.
Nils Rafn Hanssen Sparboe
Født 1727329.
Død 20 apr. 1800, Vika, Trondenes.329,192.
     Lensmann i Vika.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Gift 24 nov. 1758329 med

Anne Margrete Lech
Født 1737, Tovik, Trondenes.305.
Død 1795, Vika, Trondenes.305, begravet 7 jun. 1795329.
     Datter af Edis Kristoffersen Lech og Johanna Margrethe Andersdatter Harr.

Børn af Nils Rafn Hanssen Sparboe og Anne Margrete Lech:

402.226.Hans Sparboe, d. 1761
403.226.Johanna Margrethe Sparboe
404.226.Riborg Sparboe, d. 1842
405.226.Hans Sparboe, d. 1768
406.226.Edies Lech Sparboe, d. 1768
407.226.Mette Marie Sparboe, d. 1844
408.226.Jens Hass Sparboe, f. 1770, d. 1844
409.226.Jacob Parelius Sparboe, d. 1807
410.226.Anne Cathrine Sparboe, d. 1827
411.226.Anne Christine Sparboe, f. 1777, d. 1778
227.88.
Anne Hansdatter Sparboe
228.89.
Johanna Sørensdatter Brønlund
Født 1724198.
Død 1804330.
     Skifte 1803-1805, Harstad, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 150, folio 380b..

Gift 20 okt. 1748, Trondenes.264 med

Søren Eriksen Normann
Født 1721, Stangnes, Trondenes.331.
Død 1782, Harstad, Trondenes.331.
     Søn af Erik Mikkelsen Normann og Martha Sørensdatter Røg.
     Se om Harstad i Trondenes Bygdebok.
     Skifte 1776-1785, Harstad, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 143, folio 295..

Børn af Johanna Sørensdatter Brønlund og Søren Eriksen Normann:

412.228.Erik Sørensen Normann, f. 1749, Trondenes., d. 1750, Trondenes.
413.228.Erik Sørensen Normann, f. 1751, Trondenes., d. 1753, Trondenes.
414.228.Søren Brønlund Normann, f. 1752, Trondenes., d. 1828, Trondenes.
415.228.Henrik Sørensen Normann, f. 1755, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
416.228.Martinus Sørensen Normann, f. 1757, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
417.228.Erik Sørensen Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1800, Trondenes.
418.228.Marta Sørensdatter Normann, f. 1759, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
419.228.Henrik Martinus Normann, f. 1762, d. 1840
229.89.
Anders Sørensen Brønlund
Født 1725, Hadsel.198.
230.89.
Birgitte Sørensdatter Brønlund
Født 1726198.

Gift 1748198 med

Henrik Christopherssøn Myre
231.89.
Hans Sørensen Brønlund
Født 1733-1734, Myre, Dverberg, Nordland.332.
Død 1804, Harstad, Trondenes.333.
     Kom til Harstad i Trondenes.197
     Skifte 1803-1805, Harstad øvre, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 150, folio 388..
232.98.
Lorentz Johansen Burchard
Død 11 aug. 1749190.
     Resid. pastor til Kvæfjord 1720 og sogneprest her 1735 til sin død.334
     Sandsynligvis søn af Johan Burchart på StorFosen.
     Skifte 1750-1752, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.260protokoll 1745-1803, legg 203 & 245b..

Gift _____med

Christine Maria Bremer
Født omkring 1700, Ervik, Trondenes.335,334.
Begravet 5 feb. 1775, Trondenes.336,334.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.

Børn af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer:

420.232.Johanne Margrethe Burchard, f. omkr. 1727, Kvæfjord.
421.232.Else Marie Burchard
422.232.Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard, f. omkr. 1731, Kvæfjord., d. 1805, Trondenes.
423.232.Johan Lorents Lorentsen Burchard, f. 1733, Kvæfjord., d. 1824, Kvæfjord.
233.98.
Elsebeth Burchard
     Skifte 20 jul. 1776, Rolstad i Søndre Fron, Gudbrandsdalen.337Brutto 3623 rdl. Netto 2252 rdl..

Gift _____med

Christen Pram
     Foged.
     Skifte 28 nov. 1786, Lille Sandbu i Fron, Gudbrandsdalen.: Formue 770 rdl. Gjeld 892 rdl..

Børn af Elsebeth Burchard og Christen Pram:

424.233.Henrik Fredrik Pram
425.233.Johan Adolf Pram
426.233.Bertel Christian Pram
427.233.Inger Margrethe Pram
428.233.Anne Kirstine Pram
429.233.Christiane Pram, f. omkr. 1738
430.233.Hanna Ulrika Pram, f. omkr. 1742
234.98.
Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.208.
Død 1774, Nes.208, begravet 8 feb. 1774208.

Gift _____med

Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.208.
Død 1774208.
     Søn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost.

Børn af Margrethe Maria Johansdatter Burchard og Lorentz Christian Schanke:

431.234.Karen Margrethe Schanke, d. 1795, Hitra.
235.100.
Laurentius Allerup
Født 172382.
     Misjonær til Rana.82
236.110.
Johan Christopher Jensen Ross
Døbt 11 dec. 1732, Vor Frue kirke, Trondheim.264.
237.110.
Gisken Bergithe Ross
Født omkring 1733338.
     Sannsynligvis datter av Jens Ross og Birgitte Sabine Kiel.
     FT 1801: «Gisken Bergithe Ross, Gammel pige, 68 år, ugivt, Logerer ernærer sig ved søm og sying.» på Asserøen gård, Åfjord.339
238.110.
Jens Andreas Jensen Ross
Døbt 16 feb. 1736, Vor Frue kirke, Trondheim.264.
239.110.
Johanna Jensdatter Ross
Døbt 11 apr. 1737, Vor Frue kirke, Trondheim264.
240.113.
Anne Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1728, Grøsnes Store, Gratangen.92.
Død 179392.

Gift 175392 med

Tollev Hanssen
Født 1722, Engenes, Ibestad.92.
Død 178992.
     Søn af Hans Olsen og Anne Jørgensdatter.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Anne Kirstine Eriksdatter Normann og Tollev Hanssen:

432.240.Jørgen Tollevsen Normann, f. 1757, d. 1812
241.113.
Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.92.
Død 179292.

Gift 175892 med

Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.92.
Død 182592.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.

Børn af Berteus Kristen Eriksen Normann og Julianna Margrete Jakobsdatter:

433.241.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
434.241.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
435.241.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
436.241.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
437.241.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
438.241.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
242.113.
Daniel Eriksen Normann
Født 1733, Grøsnes Store, Gratangen.92.
Død 179292.

Gift 176392 med

Anna Olsdatter
Født 1737, Hesjeberg, Gratangen.92.
Død 180592.
     Datter af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.

Børn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter:

439.242.Ole Danielsen, f. 1764, Gratangen., d. 1822
440.242.Jens Danielsen, f. 1767, Gratangen., d. 1789
441.242.Anna Bergitta Danielsdatter, f. 1775, Gratangen., d. 1776
442.242.Sofia Bergitta Danielsdatter, f. 1777, Gratangen., d. 1781
443.242.Sofia Fredrikka Danielsdatter, f. 1783, Gratangen., d. 1784
444.242.Elisabet Maria Danielsdatter, f. 1785, Gratangen., d. 1801
243.113.
Jørgen Eriksen Normann
Født 1737, Grøsnes Store, Gratangen.92.
Død 181392.

Gift 1766340 med

Bodil Olsdatter
Født omkring 1725.
Død 1807341,342.
     Hvor hun kom fra, vites ikke. Hun kan ha vært fra Lenvik, da broren, Kristoffer Olsen, bodde på gården Olderen (Sandvik).342

[Gift 1° med Jakob Fredriksen Rockman (omkr. 1713 - 1764); Gift 2° 1766 med Jørgen Eriksen Normann (1737 - 1813)].

Børn af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter:

445.243.Jakobina Jørgensdatter Norman, f. 1768, d. 1812
446.243.Fredrik Jørgensen Normann, f. 1769, Dyrøy., d. 1798, Dyrøy.
244.113.
Ingeborg Eriksdatter Normann
Født 1745, Grøsnes Store, Gratangen.92.
Død 180592.

Gift 176992 med

Nils Olsen Ærboe
Født 1739, Breivoll, Ibestad.92.
Død 181092.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Miklevoll, Skånland. EFTERSLÆGT.

Børn af Ingeborg Eriksdatter Normann og Nils Olsen Ærboe:

447.244.Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe, f. 1771, Ibestad., d. 1848
245.113.
Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.92.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.343.

Gift 1° 177492 med

Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.92.
Død 178692.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 178992 med

Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.343,343.
Død 1811, Vågan, Nordland.343.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1768.344

[Gift 1° 1779 med Johanna Nilsdatter (1750 - 1782); Gift 2° med Maria Kristoffersdatter; Gift 3° 1789 med Berit Eriksdatter Normann (1746 - 1806)].

Børn af Berit Eriksdatter Normann og Peder Anderssen:

448.245.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
246.114.
Kristen Kristensen
Født omkring 1725345.
     Død som ungkar 1758.345
247.114.
Fredrik Kristensen
Født omkring 1727345.
Død 177692.
     Bosatt på Skog i Ibestad der han eide en del av gården Lilleskog.345
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 139, folio 405..

Gift 175592,345 med

Berit Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.92.
Død 178792.
     Datter af Hans Nielsen og Berit Sjursdatter.

Børn af Fredrik Kristensen og Berit Hansdatter:

449.247.Kristen Fredriksen, f. 1756, Ibestad., d. 1816
450.247.Berit Fredriksdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1811
248.114.
Øllegård Kristensdatter (Trane)
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy92,213.
Død 1801213.

Gift 1° _____213med

Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.213.
     Søn af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.213

Gift 2° 1771346 med

Hans Hansen
Født omkring 1740346.
     Hvor Hans kom fra veit vi ikke med sikkerhet. Det er ting som tyder på at han var fra Salangen, da broren bodde i Løksebotn.346
     Bruker av Espenes, Dyrøy.346

Børn af Øllegård Kristensdatter (Trane) og Ernst Fredriksen (Rockman):

451.248.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
452.248.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
453.248.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
454.248.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
455.248.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
249.114.
Daniel Kristensen (Trane)
Født omkring 1732213.
Død 1802213.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 149, folio 549b..

Gift 1759213 med

Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.347.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

Børn af Daniel Kristensen (Trane) og Else Marie Danielsdatter Heitman:

456.249.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
457.249.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
458.249.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
459.249.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
460.249.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
461.249.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
462.249.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
463.249.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
250.114.
Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 1734213.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.213.

Gift 1760348 med

Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.348.
     Datter af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
251.115.
Ingeborg Andersdatter Bernhof
Født 1732, Hilleshamn, Gratangen.92.
Død 181292.

Gift 176192 med

Ole Rasmussen Trane
Født 1732, Foldvik, Gratangen.92.
Død 180992.
     Søn af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg.
     Sørrollnes, Trondenes. Hilleshamn, Gratangen.

Børn af Ingeborg Andersdatter Bernhof og Ole Rasmussen Trane:

464.251.Andreas Olsen, f. 1764, Trondenes., d. 1781
465.251.Rasmus Olsen, f. 1766, d. 1781
466.251.Daniel Olsen, f. 1774, Gratangen., d. 1799
467.251.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1776, Gratangen., d. 1789
252.115.
Anne Kirstina Andersdatter Bernhof
Født 1740, Hilleshamn, Gratangen.92.
Død 177792.
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok,
     Skifte 1776-1785, Hilleshamn, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 143, folio 19. - etter Anna Kirstine Karstensdatter..

Gift 176192 med

Erik Fogsen
Født 171992.
     Hilleshamn, Gratangen.92

[Gift 1° med Anna Marie Gregusdatter (1720 - 1760); Gift 2° 1761 med Anne Kirstina Andersdatter Bernhof (1740 - 1777)].
253.115.
Karsten Anderssen Bernhof
Født 1742, Hilleshamn, Gratangen.92.
Død 179292.

Gift 176892 med

Anne Kirstine Nilsdatter
Født 1743, Skårvik Ø., Salangen.92.
Død 181192.
     Datter af Nils Pedersen og Tora Hansdatter.

[Gift 1° 1768 med Karsten Anderssen Bernhof (1742 - 1792); Gift 2° 1794 med Jens Rasmussen (1766 - 1811)].

Børn af Karsten Anderssen Bernhof og Anne Kirstine Nilsdatter:

468.253.Anders Karstensen, f. 1773, d. 1826
254.116.
Carsten Offersen Lochert
     Han må være sønn av Offer Abrahamsen Lockert og Ermegaard Carstensdatter Bernhof.

Gift 1759, Bø, Vesteråle.264 med

Johanne Marie Hermansdatter Dishington
     Datter af Herman Jobsen Dishington.
255.120.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 173230.
     Levde 1756.30
256.120.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 174030.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.30

Generation 6.

257.138.
Peder Pristroph
Født 175935.
     Sec.ltn., dimittert 24. mai 1793 med 30 Rdl. pensjon fra den norske Kvæsthuskasse.35
258.138.
Raphael Thune Pristroph
Født 1765, Ytterøen35.
     Reservemajor i infanteriet 1811. Udmerket seg i fektningen ved Noritz 5. desember 1813 og blev forfremmet til major 15. jan. 1814. Ridder av Danebrog 23. febr. 1814. Avskjed 15. mai 1821 i Danmark.35
259.138.
Sebastian Pristroph
Født 1768-176935.
Død 22 apr. 1855, Skogn35.
     Rittmester 30. desember 1809. Forblev i Norge efter adskillelsen. Vartpenge fra 1818.35
260.138.
Petronelle Pristroph
     31 år og ugift 1801.35
261.138.
Anna Margretha Pristroph
262.140.
Petronella Antonsdatter Roth
Født 31 mar. 1756, Inderøy236.

Gift _____med

Mons Pedersen
     Boende på gården Tronstad i Inderøy.236
263.144.
Jonas Ulrikssøn
Født 1726.
     3 Pinse Dag 1726: Døbt Ulrich Jonæsøn Ytterens uægte Barn.239
     Denne Jonas var gårdsdreng på Granheia 1756.239

Gift _____349med

Ingeborg Thomasdatter

[Gift 1° med Lars Gabrielsen (omkr. 1705 - omkr. 1761); Gift 2° med Jonas Ulrikssøn (f. 1726)].

Børn af Jonas Ulrikssøn og Ingeborg Thomasdatter:

469.263.Lars Jonasen, f. 1762, Moe., d. omkr. 1798
264.145.
Anna Marie Greve
Født 18 jul. 1753.
     Stor etterslekt.

Gift 1° 6 jan. 1788 med

Ole Norum

Gift 2° 13 aug. 1806, Gildeskål, Nordland. med

Christen Hartvig Jentoft
265.145.
Christianne Greve

Gift _____350med

Benjamin Dass Angell
Født 1756, Grønø, Meløy..
Død omkring 1820.
     Søn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid.
266.145.
Didrik Christian Greve
Født 11 jun. 1763.

Gift omkring 1795 med

Anna Elisabet Berg
Født 1762128.
Død efter 1801128.
     Datter af Ole (Benjaminsen) Berg og Anna Elisabeth Olsdatter Parelius.

Børn af Didrik Christian Greve og Anna Elisabet Berg:

470.266.Jochum Didriksen Greve, f. 1802
267.148.
Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann
Født 14 aug. 1757351.
Død 1820243.

Gift 14 aug. 1778351 med

Carl Jacob Waldemar von Schmettow
Født 25 dec. 1744351.
Død 21 apr. 1821, gården Rotvoll.351.
     Riksgreve. Generallöjtnant. [Se NBL 12, s. 452].243

Børn af Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann og Carl Jacob Waldemar von Schmettow:

471.267.Caroline Maria Georgine von Schmettow, f. 1785, d. 1862
472.267.Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow, f. 1791, d. 1856
268.154.
Jens Peter Hveding
Født 28 jun. 1777, Færøyane.352.
Død 4 okt. 1828, Lindås.353.
     Johan Hveding har opført Jens Peter Hveding som søn af Jacob Bentzon Hveding i dennes 1ste ægteskap med Maren Jentoft Schjelderup - men umiddelbart kan Jacob Bentzon Hveding IKKE have været gift med Maren Schjelderup (hun er gift med Jakob Nielsen Hveding på Berg i Trondenes). Jeg har valgt at føre Jens Peter Hveding op som søn af Jacob Bentzon Hveding i dennes ægteskap med Alette Ferslew.352
     Student 1795, kand. teol. 26. juni 1800. Først var han huslærar hos prost Abel i Vanse, vart så 19. nov. 1800 sett til personellkapellan hos sokneprest Andreas Dybdahl i Skjold, prestevigd 13. nov. 1803. Då Dybdahl stutt etter døydde, vart Jens Hveding pers.kap. hos soknepresten til Hjelmsland, Jens Munthe, 13. mars 1804. Då Munthe slutta 1809, vart Jens Hveding hjelpeprest hos prost Hugo Hjorthøy til Sund. Då Hjorthøy døydde, fekk biskop Johan N. Bruun Hveding overtala til å styra Lindås residerande kapellani inntil vidare, då dette embete stod under omordning. Med lovnad om god forfremjing hadde Hveding dette embete til 28. juni 1815, då han vart utnemnt til sokneprest i Lindås, og i 1820 til prost i Nordhordland. Då helsa hans ikkje rakk til lenger, laut han slutta som prest 1824 og døydde 4. okt. 1828.354
     Foto av "Prost Jens Hveding. Lindås" er avbildet i Johan Hvedings bog.353

Gift 1802353 med

Georgine Marie Barth
Født 4 jan. 1776, Lindås.353.
Død 20 apr. 1854353.
     Datter af Georg Daniel Barth og Marie Catrine Weibye.

Børn af Jens Peter Hveding og Georgine Marie Barth:

473.268.Alette (Adalheid) Jacobine Jensdatter Hveding, f. 1804, d. 1839
474.268.Georgine Marie Kristine Jensdatter Hveding, f. 1807, d. 1858, Bergen.
475.268.Jacob Jensen Hveding, f. 1810, Sund prestegard., d. 1895
476.268.Georg Daniel Barth Hveding, f. 1812, d. 1876, Bergen.
477.268.Kristen Jensen Hveding, f. 1815, d. 1881
478.268.Jens Peter Jensen Hveding, f. 1817, d. 1889
479.268.Karen Pauline Jensdatter Hveding, f. 1820, d. 1908, Bergen.
269.154.
Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding
Født 14 jul. 1779, Færøyane.353.
Død 16 apr. 1821, Lindås.353.
     Johan Hveding har opført Fredrikke Hveding som datter af Jacob Bentzon Hveding i dennes 1ste ægteskap med Maren Jentoft Schjelderup - men umiddelbart kan Jacob Bentzon Hveding IKKE have været gift med Maren Schjelderup (hun er gift med Jakob Nielsen Hveding på Berg i Trondenes). Jeg har valgt at føre Fredrikke Hveding op som datter af Jacob Bentzon Hveding i dennes ægteskap med Alette Ferslew.352
     Ugift.353
270.154.
Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding
Født 25 aug. 1781, Færøyane.353.
Død 20 mar. 1825, Bø i Telemark.353.
     Hennar etterslekt er ukjent.353

Gift 1° _____med

Fredrik Falck
     Rådmann i Bergen.353

Gift 2° _____med

Peter Andreas Hjortdal
     Lensmann på Bø i Telemark.353
271.154.
Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding
Født 26 jul. 1784, Færøyane.353.
Død 26 jan. 1859, Stavanger.353.
     Døydde etter lang sjukdom. Frå hennar går det ut ei stor ætt (7 born).353
272.154.
Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding
Død 25 apr. 1788, Stavanger.353.
     Om henne veit vi ikkje meir.353
273.155.
Ingeborg Sofia Hveding
Døbt 27 nov. 1757, 1. søndag i advent 1758. Fadrar er: sokneprest Arctander, fru Maren Arctander, Ole Knudsen (Aas) og Karen Anfindsdatter Røgow.355.
Begravet 16 mai 1758, 3. pinsedag 1758.355.
     Barnet lever berre 5 månader og 3 veker.355
274.155.
Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.355, døbt 25 feb. 1759356,355.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»357,355, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?355.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.355Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 8 dec. 1785355 med

Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.358,359.
Død _____, Tovik, Trondenes.360.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].355
     Skifte 2 aug. 1828358Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

[Gift 1° 8 dec. 1785 med Hartvig Christensen Hveding (_____ - 29 mar. 1786); Gift 2° 1787 med Edis Lech Hanssen Sparboe (1765 - 1828)].
275.155.
Ingeborg Sofia Hveding
Født 24 dec. 1760, Liland i Ofoten.361, døbt 30 dec. 1760, Fadrad var: Hans Stenbuck Arctander, Aron Arctander jun., Ole Olsen Har, Liland, Maren Arctander, Johanna Arctander og Elisabeth (Har) Liland.362,361.
Død efter 1812.

Utenfor ekteskap med

Hans Joensen Har
Født 24 jul. 1754363.
Død mai 1801364,363, begravet _____, Hol.363.
     Søn af Jon Larsen og Margrethe Knudsdatter.
     Gårdbruker m.m. på Dybfest i Lødingen. Se Lødingen bygdebok.

[Gift 1° med Ingeborg Sofia Hveding (24 dec. 1760 - eft. 1812); Gift 2° med Elen (Elea) Edisdatter; Gift 3° 25 mar. 1788 med Inger Pedersdatter (omkr. 1761 - mai 1806)].

Gift 1° 8 dec. 1796, Dyrøy Capel, Tranøy prestegjeld.361 med

Hans Henrik Heitmann
Født 1774, Holm, Dyrøy.365.
Død 1812365.
     Søn af Ole Danielsen Heitmann og Hedvig Elisabeth Kierregaard.
     Bruker av Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Joensen Har:

480.275.Lambert Schrøder Hansen, f. 1783

Børn af Ingeborg Sofia Hveding og Hans Henrik Heitmann:

481.275.Kristen Hartvig Hveding Heitmann, f. 1799, Holm i Dyrøy., d. 1839
276.155.
Anne Benedichte Hveding
Født 25 okt. 1763, Liland, Ofoten.366,367, døbt 25 nov. 1763366.
Død 1836367.
     Kaldes i "Folk og Slekt i Trondenes", Anne Bendikte HARTVIGSDATTER Hveding - men det må vist være en fejl, eller ?

Gift 25 nov. 1789, Evenes kyrkja.366 med

Petter Dass Agersborg
Født 1762368,367.
Død 19 nov. 1822, Liland, Ofoten.366, begravet 8 dec. 1822366.
     Søn af Petter Dass Jørgensen Agersborg og Karen Knudsdatter (Bye?).
     Fra Rynes i Vefsn. Han fikk gjestgiverbevilling på Liland i Ofoten 26. febr. 1791, og drev handel og jektebruk her til sin død.250

Børn af Anne Benedichte Hveding og Petter Dass Agersborg:

482.276.Karen Margrethe Agersborg, f. 1790, d. 1862, Ofoten.
483.276.Christen Hartvig Hveding Agersborg, f. 1791, Torstad.
484.276.Petter Jørgen Pettersen Agersborg, f. 1793, d. 1862
485.276.Mette Nysted Agersborg, f. 1795, d. 1870
277.155.
Ole Christensen Hveding
     Det 5. barnet til lensmann Hveding kjenner vi ikkje meire til. Det må ha døydd tidleg.369
278.155.
Ole Christensen Hveding
Født 12 sep. 1774, «Nedre-Liland», Ofoten.369, døbt 27 okt. 1774, Evenes kyrkja., Fadrar var: «Bolette Marie Schrøder (min kone),» skriv soknepresten, «Karen Qvist (lensmandens hustru), jeg Peder Arctander, Ole Har Nedre-Liland, Lensmanden Peder Larsen, Tørrestad.»370,369.
Død 1831257.

Gift _____med

Elisabet Andersen
Død 1836369.
     Frå Dyrøy.369

Børn af Ole Christensen Hveding og Elisabet Andersen:

486.278.Ellen Hveding, f. 1817
487.278.Kristen Hartvig Hveding, f. 1818, Ofoten., d. 1896, Leiknes.
488.278.Hanna Olsdatter Hveding
279.156.
Marta Normann
Født 1758, Harstad.56, døbt 4 jun. 1758371,372.
Begravet 27 dec. 1759372.
280.156.
Marta Normann
Født 1760, Harstad.373, døbt 24 feb. 1760374,372.
Død 1829, Kjøtta, Trondenes.373.
     Ingen born.372

Gift 28 nov. 1799372 med

Hans Nilsen
Født 1758, Sand, Bjarkøy.373.
     Harstad. Styrmann.372
281.156.
Hartvig Hveding Normann
Døbt 9 aug. 1761, 12. søndag etter treein. 1761.375,372.
Død 1794376.
     Kom bort på sjøen 1884 [? ~ 1794 ?].372
282.156.
Erik Normann
Døbt 6 nov. 1763, 23. søndag etter treein. 1763377,372.
Død nov. 1763, 14. dage gl., 14. dage gl.372.
283.156.
Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.378,372.
Død 1832, 68 år gl.379,372.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.372

Gift 1° 29 okt. 1801, Harstad.372 med

Ellen Margrete Giæver
Født 1780, Breistrand, Øksnes, Nordland.380.
Død 1820, Steinsland, Trondenes., Døydde på barselseng.381,380.
     Datter af Tarald Andreas Giæver og Olava Marie Paasche.

Gift 2° 15 nov. 1823372 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.382,372.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.382.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver:

489.283.Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
490.283.Henning Junghans Eriksen Normann, f. 1803, Trondenes., d. 1880, Trondenes.
491.283.Ellen Hveding Eriksdatter Normann, f. 1805, d. 1812, Trondenes.
492.283.Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann, f. 1806, d. 1808, Trondenes.
493.283.Andreas Rohde Eriksen Normann, f. 1807, d. 1885, Trondenes.
494.283.Erik Mikal Eriksen Normann, f. 1809, d. 1832
495.283.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
496.283.Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann, f. 1814
497.283.Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann, f. 1816, Trondenes., d. 1816, Trondenes.
498.283.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1818, d. 1818, Trondenes.
499.283.Jens Mikal Eriksen Normann, f. 1820, d. 1820, Trondenes.

Børn af Erik Andreas Henningsen Normann og Sara Isakine Mathiasdatter Ursin:

500.283.Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann, f. 1824, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
501.283.Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1826, Trondenes.
502.283.Mikkel Eriksen Normann, f. 1827, Trondenes., d. 1872, Bø.
503.283.Mette Eriksdatter Normann
504.283.Rebekka Martine Eriksdatter Normann, f. 1830, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
284.156.
Jens Hveding Normann
Født 1767383.
Død 1772383.
285.156.
Mikkel Henningsen Normann
Født 1768, Harstad, Trondenes.384, døbt 29 sep. 1768383.
Død 26 aug. 1823, Harstad, Trondenes., 55 år gl.383,384, begravet 14 sep. 1823, Trondenes.383.
     Han var klokkar i Trondenes etter faren og døydde i ombodet.383

Gift 18 jul. 1796, Harstad.383 med

Mikol Maria Møller
Født 1761, Trondheim.385,383.
Død 1840, Bø, Trondenes.385.
     Ho var frå Trondheim og var enkja etter sitt 1. ekteskap.383

Børn af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller:

505.285.Hartvig Hveding Mikkelsen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1798, Trondenes.
506.285.Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
507.285.Henning Junghans Mikkelsen Normann, f. 1799, Trondenes., d. 1802, Trondenes.
508.285.Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann, f. 1802, Trondenes., d. 1843, Trondenes.
509.285.Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann, f. 1804, Trondenes., d. _____
510.285.Marta Hanna Mikkelsdatter Normann, f. 1811, Trondenes., d. 1847, Trondenes.
286.156.
Andreas Normann
Født 1771, Harstad.56, døbt 1771, Trondenes.344.
Død 1794, Harstad.56.
     Konfirmert 1788.344
287.156.
Jens Hveding Normann
Født 1775, Harstad.376.
Død 1776, Harstad.376.
     Er ikke nevnt i Johan Hvedings bog.145
288.157.
Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup
Født 1743, Sandsøy, Bjarkøy.258,168.
Død 1798, Berg, Trondenes.168, begravet 22 apr. 1798293,292.
     Skifte 1798-1804, Berg, Sand Tinglag.214protokollnr. 148, folio 135b..

Gift 15 okt. 1766292 med

Jacob Nielsen Hveding
Født 1734, Berg, Trondenes.168.
Død 1804, Berg, Trondenes.168.
     Søn af Nils Hanssen Hveding og Aasel Jacobsdatter Winther.

Børn af Maren Jentoft Jensdatter Schjelderup og Jacob Nielsen Hveding er vist under Jacob Nielsen Hveding (nr. 191).

289.159.
Else Marie Burchard Leth
Død 15 jan. 1760263.
290.159.
Simon Kildal Leth
Født 1755263.
     Han skal være død i 1780. Den 28. febr. 1778 får han «bevilling» til å driva gjestgjeveri på Gibostad. Truleg er han handelsmann der.263

Gift _____med

Petronelle Kristine Berg

Børn af Simon Kildal Leth og Petronelle Kristine Berg:

511.290.Ovidia Maria Simonsdatter Leth
512.290.Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
513.290.Ingeborg Anna Jentoft Leth
514.290.Erika Petrine Leth
291.159.
Anna Benedicte Leth
Født 1754263.
292.159.
Jochum Leth
Født 1760263.
293.162.
Anne Didriksdatter (Hønnichen)
Født 1786, Sandtorg, Trondenes.266.
294.163.
___________
     Død som spedbarn.267
295.163.
___________
     Død som spedbarn.267
296.163.
___________
     Død som spedbarn.267
297.163.
___________
     Død som spedbarn.267
298.172.
Jens Hveding Rynning
Født 30 mai 1778276, døbt 8 jun. 1778, Holm kirke276.
Død 1857.

Gift _____med

Catrine Steen

Børn af Jens Hveding Rynning og Catrine Steen:

515.298.Ole Rynning
299.172.
Ingeborg Bergitta Karolina Rynning
Født 1779, Gratangsbotn, Astafjord.92.
Død 178192.
300.174.
Sara Mikkelsdatter Ursin
Født 1752, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1787, Breivik, Trondenes.56.

Gift 177656 med

Isak Ernstsen
Født 1753, Dale, Trondenes.56.
Død 1788, Breivik, Trondenes.56.
     Søn af Ernst Isaksen og Berte Henriksdatter.

Børn af Sara Mikkelsdatter Ursin og Isak Ernstsen:

516.300.Ernst Isaksen, f. 1785, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
301.174.
Mathias Mikkelsen Ursin
Født 1755, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1837, Sørvik, Trondenes.56.
     Lensmann i Søvig.

Gift 1° 177856 med

Marta Maria Pedersdatter
Født 1752, Nordvik, Trondenes.56.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Peder Iversen og Marit Nilsdatter.

Gift 2° 178356 med

Rebekka Olsdatter Gram
Født 1751, Haukebø, Trondenes.92,385.
Død 1833, Sørvik, Trondenes.92,385.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Marta Maria Pedersdatter:

517.301._____, f. 1779, Trondenes., d. 1779, Trondenes.

Børn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram:

518.301.Ole Mathiassen Ursin, f. 1784, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
519.301.Mikkel Mathiassen Ursin, f. 1785, Trondenes., d. 1861, Trondenes.
520.301.Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin, f. 1786, Trondenes., d. 1878, Trondenes.
521.301.Mette Maria Mathiasdatter Ursin, f. 1788, Trondenes., d. 1829, Trondenes.
522.301.Sara Isakine Mathiasdatter Ursin, f. 1789, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
523.301.Andreas Mathiassen Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
524.301.Nils Olai Ursin, f. 1791, Trondenes., d. 1853
525.301.Jens Brønlund Mathiassen Ursin, f. 1793, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
526.301.Martha Marie Ursin, f. 1796, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
302.174.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1758, Sørvik, Trondenes.278.
Død 1759, Sørvik, Trondenes.278.
303.174.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1760, Sørvik, Trondenes.278.
Død 1760, Sørvik, Trondenes.278.
304.174.
Anders Mikkelsen Ursin
Født 1762, Sørvik, Trondenes.386.
Død 1789386.
     Gårdbruker på Sørvik, Trondenes; Vika, Bjarkøy.387

Gift _____med

Ellen Danielsdatter

Børn af Anders Mikkelsen Ursin og Ellen Danielsdatter:

527.304.Daniel Anderssen Ursin, f. 1788, Bjarkøy., d. 1849, Bjarkøy.
305.174.
Kristen Mikkelsen Ursin
Født 1766, Sørvik, Trondenes.278.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.278.
306.178.
Knud Brønlund
Født 1748156.
Død 1828156.
     Bosatt på Innstøen i Langenes.156
307.180.
Anne Helene Olsdatter Eidberg
Født 1734, Gausvik, Trondenes.281.
Død 1807, Gausvik, Trondenes.281.

Gift 1759388 med

Peder Nilsen
Født omkring 1727, Hov, Tjeldsund.389.
Død 1806390.
     Søn af Nils Iversen og Maren Steensdatter.
     Se Stokke i Tjeldsund Bygdebok, og Gausvik i Trondenes Bygdebok.

[Gift 1° omkr. 1750 med Elen Leth Hartvigsdatter (omkr. 1729 - 21 aug. 1757); Gift 2° 1759 med Anne Helene Olsdatter Eidberg (1734 - 1807)].

Børn af Anne Helene Olsdatter Eidberg og Peder Nilsen:

528.307.Ole Eberg Pedersen, f. 1764, Trondenes., d. 1838, Trondenes.
529.307.Berte Maria Pedersdatter, f. 1774, Trondenes., d. 1837, Trondenes.
530.307.Ellen Bergitte Pedersdatter, f. 1776, Trondenes., d. 1845, Trondenes.
531.307.Baltser Pedersen, f. 1780, Trondenes., d. 1856, Trondenes.
308.180.
Mathias Olai Olsen Eidberg
Født 1737, Gausvik, Trondenes.391.
Død 1785, Gausvik, Trondenes.391.

Gift 1° 176056 med

Gunhild Rebekka Olsdatter Gram
Født 1737, Haukebø, Trondenes.391.
Død 1775, Gausvik, Trondenes.391.
     Datter af Ole Paulsen Gram og Mette Maria Nilsdatter.

Gift 2° 177756 med

Anne Maria Mikkelsdatter
Født 1744, Harstad, Trondenes.391, døbt 1744, Trondenes.344.
Død 1797, For, Trondenes.391.
     Datter af Mikkel Torbergsen og Anne Margrete Jørgensdatter.
     Konfirmert 1763.344

[Gift 1° 1777 med Mathias Olai Olsen Eidberg (1737 - 1785); Gift 2° 1787 med Johan Paulsen Lind (1756 - 1826)].

Børn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram:

532.308.Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg, f. 1766, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
533.308.Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg, f. 1769, Trondenes., d. 1848, Trondenes.
534.308.Jens Mathiassen Eberg, f. 1772, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
535.308.Olava Mathiasdatter Eberg, f. 1775, Trondenes, d. 1840, Trondenes

Børn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Anne Maria Mikkelsdatter:

536.308.Mikkel Mathiassen Eberg, f. 1784, Trondenes, d. 1851, Trondenes
309.180.
Anders Olsen Eidberg
Født 1749, Gausvik, Trondenes.392.
Død 1818, Leikvik, Trondenes.392.

Gift omkring 178256 med

Barbro Johannesdatter
Født 1757, Harstad, Trondenes.392.
Død 1838, Leikvikhamn, Trondenes.392.

Børn af Anders Olsen Eidberg og Barbro Johannesdatter:

537.309.John Anderssen, f. 1800, Trondenes., d. 1829, Tjeldsund.
310.185.
Hartvig Hveding Olsen
Født 1748393,394.
Død nov. 1814, 68? år gml. som «fhv. lensmann».394.
     Hartvig fikk bygselseddel 30. sept. 1780 på 1 pd 12 mk i gården Næs i Tjeldsund «Kongens gård» hos foged Heide. Tre år efter ga amtmann Knagenhielm ham «bestalling av 12. aug. 1783 ... at være lensmann for Hegstad fjgd». En annen mann, Andreas Svane er nevnt som lensmann på sommertinget i 1797.395
     Hartvig finnes ikke som gårdbruker på noen gård i Lødingen, Tjeldsund eller Tysfjord i Ft. 1801. Derimot er det da blandt tjenestefolkene på Lødingen Prestegaard en Hartvig Olsen 57 år, «Enkemand efter 1ste ægteskab». Det dreier seg trolig om den samme Hartvig.396

Gift 14 jan. 1779397,394 med

Ane Hansdatter
Døbt 8 nov. 1750, 24. søndag e. Tref.398.
Død 1793398.
     Datter af Hans Jacobsen og Guren Nilsdatter.

Børn af Hartvig Hveding Olsen og Ane Hansdatter:

538.310.Ole Iver Hartvigsen, f. 1779, Barøen
539.310.Hans Jacob Hartvigsen, f. 1781, Næs i Tjeldsund, d. før 1793
540.310.Maren Marie Hartvigsdatter, f. 1784
541.310.Gurina Sophia Hartvigsdatter, f. 1786, d. 1789
542.310.Hartvigsdatter, f. 1789, d. omkr. 1789
543.310.Gurina Hartvigsdatter, f. 1790
311.186.
Jacob Bertelsen
Født 22 jan. 1768, Odden, Tjeldsund.285.
Død 24 okt. 1848, Strand, Lødingen.399.
     Jacob drev jordbruk og var dessuten klokker, nevnt som sådan 1801 og senere. Han bodde på Odden [Tjeldsund] da han giftet seg i 1792 første gang med Maren Stina, men i 1795 bodde han på Strand [i Lødingen] da han giftet seg med Hanna Maria.399
     17. sept. 1799 bygslet han ½ våg hos hr. Jacob Schytte for livstid.399
     I boet efter klokker Jacob Bertelsen ble lnr. 64 Anfindslet 5. mars 1851 solgt til Martinus Eilertsen Ørsvaag for 62 Spd. Denne eiendommen må han ha erhvervet fra svigerfaren [Giert Lind] som bodde på Hustad. Han [Giert Lind] eide en part i nabogården Anfinnslet.399

Gift 1° 1 okt. 1792399 med

Maren Stina Jonsdatter
Født 15 nov. 1770399.
Død apr. 1793, Kjærstad.399.
     Datter af Jon Nilsen og Anne Larsdatter (Schøning).

Gift 2° 23 jul. 1795399 med

Hanna Maria Giertsdatter Lind
Født 9 apr. 1773, Hustad, Lødingen.400.
Død 1854, Strand, Lødingen.399.
     Datter af Gjert Rasmussen Lind og Inger Maria Hansdatter.

Børn af Jacob Bertelsen og Hanna Maria Giertsdatter Lind:

544.311.Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter, f. 1809, Lødingen., d. 1882
312.187.
Andrea Maria Iversdatter
Født 6 jun. 1756287.
     Fra Melsbø i Tjeldsund.

Gift 31 dec. 1787401 med

Ole Har Kristoffersen
Født 4 jan. 1762401.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.

[Gift 1° 31 dec. 1787 med Andrea Maria Iversdatter (f. 6 jun. 1756); Gift 2° med Mette Rasmusdatter].
313.187.
Sten Iversen
Født 1759, Melsbø, Tjeldsund.56.
Død 1812, Melsbø, Tjeldsund.56.

Gift 1° omkring 178956 med

Maren Hveding Bertelsdatter
Født 1763, Odden, Lødingen.56.
Død 1792, Melsbø, Tjeldsund.56.

Gift 2° 179356 med

Malena Ediasdatter
Født 1757, Sørrollnes, Trondenes.344,56, døbt 1757344.
     Datter af Edias Jenssen (Bagge ? Erboe ?) og Anna Ellevsdatter.
     Konfirmert 1776.344

Børn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter:

545.313.Jakob Andreas Stensen, f. 1795, Tjeldsund., d. 1872, Trondenes.
314.188.
Riborg Kristoffersdatter
Født 16 jul. 1763288.

Gift 1791288 med

Rafael Har Kristoffersen
Født 24 mar. 1766401.
     Søn af Kristoffer Larsen og Helene Maria Olsdatter Har.
     Husmann på Balstad i Tjeldsund 1801.
315.188.
Jon Kristoffersen
Født 2 dec. 1765288.
Død mar. 1788288.
316.188.
Elen Kristoffersdatter
Født 8 aug. 1768288.

Gift 19 aug. 1806288 med

Jakob Hansen (Ulvik)
     Bosatt i Hårvik i Tjeldsund.288
317.188.
Maren Hveding Kristoffersdatter
Født 3 okt. 1772290.
Død 2 apr. 1747290.

Gift 27 okt. 1804290 med

Kristen Jonsen
Født 22 sep. 1768290.
Død 3 mar. 1843, 75 år gl.290.
     Søn af Jon Kristensen og Inger Maria Kristoffersdatter.
     Han fikk 10. juni 1806 bøkselbrev av kjøpmann Johan Ludvig Mowinkel, på 9 mk i Sand i Tjeldsund. Denne gårdparten må være den samme som svigerfaren Kristoffer Andersen hadde eid, og de to kjøpmenne i Bergen (Mowinkel og Jacob Krøpelin) hadde vel gjort opp et mellomværende med gården som betaling.290
     I 1829 har dette bruket lnr. 110, og Kristen satt fremdeles her som leilending. Han døde som kårmann.290

Børn af Maren Hveding Kristoffersdatter og Kristen Jonsen:

546.317.Kristoffer Andreas Kristensen, f. 1805, d. 1849
547.317.Johan Hveding Kristensen, f. 1807
548.317.Guren Dorthea Kristensdatter, f. 1811
318.188.
Anders Kristoffersen
Født 24 apr. 1776290.
Død aug. 1776290.
319.191.
Ingeborg Maria Jakobsdatter Hveding
Født 1767, Berg, Trondenes.168.
Død 1787, Berg, Trondenes.168.
320.191.
Åshild Marta Jakobsdatter Hveding
Født 1770, Berg, Trondenes.168.
Død 1771, Berg, Trondenes.168.
321.191.
Åshild Martine Jakobsdatter Hveding
Født 1773, Berg, Trondenes.402.
Død 1815, Berg, Trondenes.402.
322.191.
Nils Jakobsen Hveding
Født 1775, Berg, Trondenes.402.
Død 1805, Berg, Trondenes.402.
323.191.
Jens Schjelderup Jakobsen Hveding
Født 1779, Berg, Trondenes.56.
Død 1805, Berg, Trondenes.56.

Gift 180356 med

Maren Kirsebom Johannesdatter
Født _____, Høgforsen344, døbt 1780344.
Død 1853.
     Datter af Johannes Sørensen og Elisabeth Kirsebom Karstensdatter.
     Konf. 1797.344
     7 barn i 2nd ekteskap, se "Folk og Slekt i Trondenes".

[Gift 1° 1803 med Jens Schjelderup Jakobsen Hveding (1779 - 1805); Gift 2° 1806 med Peder Jakobsen Meyer (1775 - 1859)].

Børn af Jens Schjelderup Jakobsen Hveding og Maren Kirsebom Johannesdatter:

549.323.Ingeborg Maria Jensdatter Hveding, f. _____, d. 1801, Trondenes.
550.323.Maren Elisabet Jensdatter Hveding, f. 1804, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
324.191.
Anne Bendikte Jakobsdatter Hveding
Født 1783, Berg, Trondenes.168.
Død 1803, Berg, Trondenes.168.
325.196.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.294
326.196.
Birgitte Catharina Dishington
327.196.
Riborg Hveding Dishington
     Død som barn.294
328.197.
Jørgen Ernst Falch
Døbt 21 apr. 1767, Sortland..
329.197.
Riborg Christina Falch
Døbt 27 mar. 1769.
Død 5 mar. 1837.

Gift 4 nov. 1794 med

Jacob Andreas Ellingsen
330.197.
Christiane Falch
Født 1771403,298, døbt 1 apr. 1771, 2den Paaskedag.403.
Død 1818403, begravet 26 okt. 1818, Lødingen, Nordland..
     4 barn.404

Gift 20 jun. 1804404 med

Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.403, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.405,404, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.

[Gift 1° 5 dec. 1793 med Anne Christine Falch (1772 - 1802); Gift 2° 20 jun. 1804 med Christiane Falch (1771 - 1818)].

Børn af Christiane Falch og Christen Ellingsen:

551.330.Abel (Christensen) Ellingsen, f. 1804, Hunstad i Lødingen., d. 1881
552.330.Anne Christine Ellingsen, f. 1806, d. 1868, Offersøy
553.330.Christoffer Ellingsen, f. 1808, d. 1886
554.330.Johan Ellingsen, f. 1812, d. 1900
331.197.
Anne Christine Falch
Født 1772, Sortland.403, døbt 26 jul. 1772, Lørdag før 6te Søndag efter Paaske.403.
Død 1802403, begravet 10 okt. 1803, Lødingen..
     Samfrændeskifte efter hende (ifl. kgl. Bevill. af 17. okt. 1803) afholdtes 31. mai 1804.403
     7 barn.404
     Skifte 31 mai 1804, Hustad i Tjeldsund/Lødingen.180Dette er et samfrendeskifte. Et stort og vanskelig skifte. Formue 3686-4-0. Gjeld 3359-5-8. Arvinger: Christen Ellingsen, Hustad i Tjeldsund, ektemann av avdøde. Barn: Jens Ellingsen, 5 år; Jonas Ellingsen, 2 år; Jonette Caroline Rosenwinge Ellingsen, 9 år; Pauline Christina Ellingsen, 7 år; Margrethe Elisabeth Ellingsen, 3 år..

Gift 5 dec. 1793, Sortland.404 med

Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.403, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.405,404, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..
     Søn af Jens Ellingsen og Margrethe Elisabeth Mørch.

[Gift 1° 5 dec. 1793 med Anne Christine Falch (1772 - 1802); Gift 2° 20 jun. 1804 med Christiane Falch (1771 - 1818)].

Børn af Anne Christine Falch og Christen Ellingsen:

555.331.Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen, f. 1795, d. 1879
556.331.Margrete Elisabet Ellingsen, f. 1796
557.331.Pauline Christine Ellingsen, f. 1797, Hustad i Lødingen., d. 1888
558.331.Jens Christian Ellingsen, f. 1799, d. 1821
559.331.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1800, d. omkr. 1870
560.331.Karen Catharina Ellingsen, f. 1801, Lødingen., d. 1892
561.331.Jonas Cornelius Ellingsen, f. 1802, d. 1834
332.197.
Christen Falch
Døbt 23 apr. 1775.
Død 29 dec. 1844.

Gift 10 jul. 1817 med

Inger Maria Knibent
333.197.
Anders (Andreas) Jonassen Falch
Født 14 aug. 1776, Sortland.406, døbt 11 aug. 1776.
Død 23 dec. 1854406.
     Handelsmand i Risvær, senere (fra 4. juni 1825) paa Alsvaag i Langenæs.

Gift omkring 1806 med

Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch
Født 26 apr. 1781, Skjærvø.406, døbt 26 aug. 1781407,408.
Død 10 sep. 1836406.
     Datter af Aksel Rasch og Sidsel Margrethe Henrichsdatter Klæboe.

Børn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch:

562.333.Jonas Falch, f. 1810, Risvær i Vaagen.
334.197.
Jonas Cornelius Falch
Døbt 10 okt. 1779.
Død 27 sep. 1849.

Gift 5 okt. 1814 med

Jonette Andrea Moursund
Født 1768409,410, døbt 21 jul. 1765411.
Død 6 sep. 1831411.

[Gift 1° nov. 1795 med Søren Røgh Rasmussen Schjelderup (1 aug. 1725 - 26 jun. 1809); Gift 2° 5 okt. 1814 med Jonas Cornelius Falch (d. 27 sep. 1849)].
335.197.
Elisabeth Falck
Døbt 26 aug. 1781.
Død 16 okt. 1827.

Gift 20 jul. 1823 med

Mons Aron Krey
Døbt 31 mar. 1793.
Død 15 mar. 1862, "til søs"..

[Gift 1° 20 jul. 1823 med Elisabeth Falck (d. 16 okt. 1827); Gift 2° 20 jul. 1843 med Christina Dorthea Nielsdatter (d. 13 aug. 1897)].
336.197.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 11 mai 1784, Sortland i Vesterålen.173.
Død 30 mar. 1809173.
     Død ugift.173
337.197.
Jens Ellingsen
Født 17 aug. 1786, Sortland i Vesterålen.173, døbt 19 aug. 1787, Sortland, Nordland..
Død 3 feb. 1826, Sortland i Vesterålen.173.
     Handelsmand på Sorteland.412

Gift 7 jun. 1814413 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779412.
Død 13 sep. 1844412.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.414

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].
338.201.
Hans Olsen
Født 1745, Grov, Skånland.92.
Død 178592.

Gift 176992 med

Ingeborg Sofia Mikkelsdatter Hass
Født 1739, Ibestad Øvre, Ibestad.92.
Død 181892.
     Datter af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.

[Gift 1° 1769 med Hans Olsen (1745 - 1785); Gift 2° 1790 med Lars Hansen Lind (1761 - 1832)].
339.201.
Margrete Olsdatter
Født 1749, Grov, Skånland.92.

Gift 1° 176992 med

Søren Mikkelsen Hass
Født 1736, Ibestad Øvre, Ibestad.92.
Død 178392.
     Søn af Mikkel Ediassen Bye Hass og Øllegård Sørensdatter Trane.
     Skifte 3 jan. 1785415.
     Skifte 1776-1785, Kastnes, Dyrøy Tinglag.214protokollnr. 143, folio 312..

Gift 2° 178492 med

Jens Nilssen Falk
Døbt 25 dec. 1757, Brønnøy kirke., Faddere: skipper Søren Juulsen Dahl, Mo, og kone, hennes søster Margrethe, gift med Niels Henrichsen Bugge på Mo.416,417.
Død 183392.
     Søn af Nils Jenssen og Dorethe Nilsdatter (Falk?).
     Ibestad, Ibestad.92
     Innflyttet til Astafjord fra Helgeland, Nordland.418
340.201.
Anne Olsdatter
Født 175192.
Død 175292.
341.201.
Peder Olsen
Født 175392.
Død 175392.
342.201.
Kristoffer Even Normann
Født 175792.
Død 175792.
343.202.
Jørgen Røgh
Født omkring 1754419.
     «Bonde og gaardbeboer, driver tillige fiskerie».339

Gift _____med

Margrethe Christina Jacobsdatter
Født omkring 1759420.
344.202.
Signe Maria Krogh Røgh
Født omkring 1756421,339.

Gift _____med

Anders Nielsen Schjelderup
Født omkring 1746422,339.
Død 4 apr. 1811423,411.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Lisbeth Werdahl.
     Lensm. i Hamarøy. Skifte 28. april 1812.411
     «Bonde, gaardbeboer, driver tillige fiskerie» på Oppeide gård i Hammerøy, Nordland.339

Børn af Signe Maria Krogh Røgh og Anders Nielsen Schjelderup:

563.344.Lisbeth Dorthea Schjelderup, f. omkr. 1782
564.344.Rebecha Brems Schjelderup, f. omkr. 1784
565.344.Augustina Margrete Schjelderup, f. omkr. 1788
566.344.Knud Aas Schjelderup, f. omkr. 1791
567.344.Petronella Werdal Schjelderup, f. omkr. 1793
568.344.Peder Krogh Schjelderup, f. omkr. 1799
345.202.
Hans Røgh
Født omkring 1760424.
     «Bonde og gaardbeboer, driver tillige fiskerie».339

Gift _____med

Maren Olsdatter Hauman
Født omkring 1759420.

Børn af Hans Røgh og Maren Olsdatter Hauman:

569.345.Rebekka Brems Hansdatter (Røgh), f. omkr. 1793
570.345.Benoni Hauman Hansen Røgh, f. 1795
571.345.Andfind Andreas Hansen (Røgh), f. omkr. 1800
346.204.
Margrethe Nielsdatter Røgh
Født 1760, Tjelde, Ofoten.56.
Død _____, Sama, Trondenes.56.

Gift 1° _____med

Hans Kristensen
Født 1761, Lia, Evenes i Nordland.56.
Død 1788, Lia, Evenes i Nordland.56.

Gift 2° omkring 179056 med

Arne Nilssen Seier
Født 1742, Stunes, Evenes i Nordland.56.
Død 1812, Sama, Trondenes.56.

[Gift 1° omkr. 1776 med Ingeborg Eriksdatter (1726 - 1789); Gift 2° omkr. 1790 med Margrethe Nielsdatter Røgh (1760 - _____)].

Børn af Margrethe Nielsdatter Røgh og Hans Kristensen:

572.346.Elisabet Røgh Hansdatter, f. 1782, Evenes i Nordland., d. 1831, Trondenes.
573.346.Kirsten Maria Røg Hansdatter, f. 1785, Evenes i Nordland., d. 1819, Trondenes.
347.204.
Anfinn Nielsen Røgh
Død 179456.
     ?? Sandsynligvis søn af Niels Anfindsen Røgh. ??

Børn af Anfinn Nielsen Røgh og _____:

574.347.Nils Anfinnsen
348.205.
Knud Olsen Aas
Døbt 14 apr. 1754, Evenes.425,359.
349.205.
Hans Olsen Aas
Født 1755426,359.
350.205.
Kirsten Olsdatter Aas
Døbt apr. 1757, Evenes.427,359.
Død 1838, Skogshamn, Dyrøy.428.

Gift _____428med

Mikkel Hansen
Født 1748, Skogshamn, Dyrøy.428.
Død 1829428.
     Søn af Hans Kristian Hansen Heitmøller og Malene Jansdatter Nibe.
     Overtok foreldrenes gård på Skogshamn, Dyrøy.428

Børn af Kirsten Olsdatter Aas og Mikkel Hansen:

575.350.Hans Kristian Mikkelsen, f. 1784, Dyrøy., d. 1785
576.350.Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
577.350.Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?), f. 1787, Dyrøy.
578.350.Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen, f. 1789, Dyrøy., d. 1859, Dyrøy.
579.350.Johan Fredrik Mikkelsen, f. 1791, Dyrøy., d. 1810
580.350.Karen Malena Røgh Mikkelsdatter, f. 1792, Dyrøy.
581.350.Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?), f. 1794, Dyrøy.
351.205.
Anfind Røgow Olsen Aas
Døbt 9 apr. 1758, Evenes.359.
Død 1830429.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».214

Utenfor ekteskap med

Ingeborg Anna Svendsdatter
Født 1775429.
Død 1862429.
     Fra Stjørdal.430

Gift 1° 1798431 med

Anna Marta Johnsdatter Trane
Født 1760, Selset, Ibestad92.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.
     I perioden 1804-1805 holdes der på Selset i Astafjord skifte (protokollnr. 149, folio 680) etter «Anfinn Ås og Anna Thrane».214

[Gift 1° 1788 med Peder Kristensen Falk (omkr. 1740 - 1796); Gift 2° 1798 med Anfind Røgow Olsen Aas (d. 1830)].

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Ingeborg Anna Svendsdatter:

582.351.Karen Anfinnsdatter, f. 1799, Sør Trøndelag., d. 1853

Børn af Anfind Røgow Olsen Aas og Anna Marta Johnsdatter Trane:

583.351.Olai Røgh Anfinnsen Aas, f. 1799, d. 1817
584.351.Karen Maria Anfinnsdatter Aas, f. 1801, d. 1816
352.205.
Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.358,359.
Død _____, Tovik, Trondenes.360.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].355
     Skifte 2 aug. 1828358Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

Gift 1° 8 dec. 1785355 med

Hartvig Christensen Hveding
Født _____, Liland i Ofoten.355, døbt 25 feb. 1759356,355.
Død 29 mar. 1786, Liland i Ofoten., «døde udi sin kort forhen avdøde faders hus»357,355, begravet 26 apr. 1786, Evenes kyrkjegard ?355.
     Søn af Christen Hartvigsen Hveding og Mette Nysted Olsdatter Har.
     Skifte 3 jun. 1786, Liland i Ofoten.355Skifte etter Hartvig Hveding «paa Liland i Ofoten, som sammesteds opholdt sig og døde udi sin kort forhen avdøde faders hus». Arvingane er: «(1). Moderen, sal. Hartvig Christensen Hvedings, (2). Broderen Ole Hveding, 12 år gl. og hjemme hos sin mor, (3). Søsteren Ingeborg Sofia, 26 år, tjener hos mad.me Hveding i Løvøen. (4). Søsteren Anne Bendicte, 23 år, og hjemme hos moderen.» Der vart registrert m.a. sølvty for 54 riksdlr. og 12 sk. Deriblandt et bæger merket: «Hans Joensen, Maren Hartvigsdatter 1700 og A.C.H.M.A.». Inntekt 1047 riksdlr. Utgift 849-2-15-. Til deling mellom arvingane 197 rdlr. 2 ort og 6 sk..

Gift 2° 178756 med

Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.360, døbt 25 dec. 1765358.
Død 1828, Tovik, Trondenes.360.
     Søn af Hans Rafn Hanssen Sparboe og Margrethe Blom.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].358
     Skifte 2 aug. 1828358.

Børn af Margrethe Olsdatter Aas og Edis Lech Hanssen Sparboe:

585.352.Hartvig Hveding Sparboe
586.352.Hans Rafn Sparboe
587.352.Karen Kristina Sparboe, f. 1794, d. 1795
588.352.Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe, d. 1870, Trondenes.
589.352.Grethe Sophie Blom Sparboe, f. 1800, d. 1818
353.205.
Karen Olsdatter Aas
Døbt 10 aug. 1760, Evenes.359.
354.206.
Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas
Født 1761.

Gift _____med

Knud Johnsen
Født 1756.

Børn af Margrete Rafn Hartvigsdatter Aas og Knud Johnsen:

590.354.Anfind Røgh Knudsen Aas, f. 1798, Kilstad.
355.207.
Hans Rafn
Døbt 25 mai 1754, Aker.313.
Død 1 jan. 1759313.
356.207.
Carl Rafn
Døbt 20 mar. 1756, Aker.313.
Død 30 mai 1757313.
357.207.
Andreas Rafn
Døbt 1 jul. 1758, Aker.313.
Død 25 mai 1759313.
358.207.
Hans Rafn
Døbt 20 mar. 1761, Aker.313.
Død omkring 1766432,313.
359.207.
Marthe Marie Rafn
Født 8 jun. 1763, Kristiania.313.
Død 28 okt. 1829313, begravet 5 nov. 1829, Aker.313.
     Hun har skrevet opptegnelser om denne familie Rafn og angår næsten utelukkende kaptein Rasmus Rafns linje.313

Gift 1° 27 nov. 1781313 med

Hovel (Povel?) Andersen Rostad
Død 1785313.
     Kjøpmannskarl og "Vinforlader".313

Gift 2° 6 okt. 1792313 med

Ingvald Thomesen Gjørstad
Død 1812313.
     Fra Eidsvold, han døde i 1812 som baker på Grønland ved Kristiania.313

Børn af Marthe Marie Rafn og Hovel (Povel?) Andersen Rostad:

591.359.Johannes Rostad
592.359.Hans Rostad

Børn af Marthe Marie Rafn og Ingvald Thomesen Gjørstad:

593.359.Anne Marie Gjørstad, f. 1793
594.359.Johanne Thorine Gjørstad, f. 1795
595.359.Ingeborg Gjørstad, f. 1797
596.359.Thomas Gjørstad, f. 1799, d. 1853, Kristiania.
597.359.Hans Gjørstad, f. 1809
360.207.
Abel Cathrine Rafn
Født 21 jun. 1767313.
Begravet 22 dec. 1803313.
     Hendes ekteskap var ulykkelig. Hun døde i huset hos søsteren, Martha Marie Rafn, og efterlot sig 1 barn.313

Gift _____med

Andreas Pedersen Bagrud
Død før 1803.
     Vognmann i Vaterland. Død før konen.313
361.211.
Christopher von Rummelhof
Født 23 mar. 1746314.
Død 6 jun. 1746314.
362.211.
Johanna von Rummelhof
Født 10 mar. 1747314.

Gift 28 aug. 1792, Vingers prestegård433,314 med

Lars Brochmand
     Captain.314
363.211.
Christopher von Rummelhof
Født 19 jan. 1748314.
Død 7 jul. 1794314.
     Officer.314
364.211.
Fredrik von Rummelhof
Født 14 jul. 1749314.
Død 24 aug. 1766314.
     Officer.314
365.211.
Catarina Sophie von Rummelhof
Født 23 jul. 1750314.

Gift _____med

Jørgen Skøyen
     Fra Vinger.314
366.211.
Hellehuus von Rummelhof
Født 19 dec. 1751314.
Død 1 mar. 1752314.
367.211.
Hans Hendrich von Rummelhof
Født 4 jan. 1753314.
Død 12 jul. 1805314.
     Skipper. Han var gift og etterlog sig 4 barn.314
368.212.
Christopher Rafn
Født 15 aug. 1763314.
Død 3 sep. 1801, Saaby i Danmark.314.
     Kapteinløitnant 23. desember 1796 i marinen. Christopher Rafn var 1799-1800 nestkommanderende på fregatten "Iris" på tokt i Ostindien. Ugift.314
369.212.
Rasmus Rafn
Født 18 okt. 1764314.
Begravet _____, Saaby i Danmark.314.
     Kaptein i Marinen. Om kaptein Rasmus Rafn berettes et sagn i Nordland følgende: "Kaptein Rasmus Rafn reiste i slutten av det 18. århundre fra Nordland og ned til Kjøbenhavn, hvor han blev sjøofficer. Han gikk derefter i utenlandsk tjeneste, deltok i en sjøtrefning mot Barbarstatene, blev fanget og ført til Tripolis. Her blev han kjent og giftet seg med en meget høitstående dame, og fikk med henne en meget stor formue. Hun døde før han, og som enkemann begav han sig hjem, hvor han døde 24. desember 1805. Før sin død skrev han til en bror i Nordland, til hvem han også sendte nøklene til sine jernkister, hvor han hadde sine skatter. Men broren skulde allerede da være død. Kistene med skattene blev da deponert i Finansdepartementet i Paris". Ja, slik omtrent lyder sagnet om sjøkaptein Rafn. I 1870-årene var der også nevnt at slekten i Trondenes og Ofoten vilde få en meget stor arv. Mange år senere blev der innledet undersøkelser av Ravn-ætta på Bjellgam, Ofoten, men uten noe resultat. Imidlertid gikk det rykter om at skatten skulde være kommet til Trondenes, hvor noen av ætta plutselig var blitt velstående.314
     Ravn-ætta på Liland, Ofoten, mener at denne sjøkaptein var sønn av Nils Rafn og Anne Cathrine Schelderup, og at disse hadde flere barn enn de anførte 4. Efter genealogiske undersøkelser, foretatt i 1931 av Hans Rafnung, sees Rasmus Rafn å ha blitt kapteinløitnant i den danske marine sammen med sin bror 23. desember 1796, senere kaptein 13. mai 1803, død 24. desember 1805 og begravd i Saaby i Danmark. Han kalles da ugift. Det kan derfor vanskelig være ham. Umulig er det ikke at den sagnomspunne sjøkaptein Rasmus Rafn er forvekslet med Nils Hansen Rafns sønn, Anders Rafn.314
370.212.
Ellen Kristine Rafn
Født 1 jun. 1766434.
371.212.
David Johan Rafn
Døbt 3 apr. 1768434.
Død 9 dec. 1802, for egen hånd.434.
     Student 1787, cand. jur. 1791. Foged først i Senja og fra 19. mai 1802 i Namdalen. Døde 9. desember? 1802, for egen hånd. Ugift.434
372.212.
Fredrik Rafn
Født 25 apr. 1770434.
Begravet 23 mar. 1772434.
373.212.
Gundel (Gunhild) Rafn
Født 22 mar. 1772434.
Død 20 jun. 1815434.
     Gift iflg. kongelig tillatelse 19. juli 1791 i København med regimentskirurg Nikolaj Hannibal B.... 1768-1885, som efter skilsmisse 20. november 1807 ektet Anna Sofie Helene Kathrine Ravn 1779-1851, av en fra Fyen stammende slekt Ravn. Man vil her gjerne ane et slektskap uten at det kan påvises.434

Gift 19 jul. 1791, København, iflg. kongelig tillatelse 19. juli 1791. Skilt 20. nov. 1807.434 med

Nikolaj Haninibal B....
Født 1768434.
Død 1885434.

[Gift 1° 19 jul. 1791 med Gundel (Gunhild) Rafn (22 mar. 1772 - 20 jun. 1815); Gift 2° med Anna Sofie Helene Kathrine Ravn (1779 - 1851)].
374.212.
Anne Elisabeth Rafn
Født 22 okt. 1775434.
Død 13 apr. 1807, Plogstad i Ullensaker.434.
     (Døds-)anmeldelsen fra foged Borchenius lyder slik: "At min kones søster, Anne Elisabeth Rafn fra Kjøbenhavn, som siden forrige sommer hadde oppholdt sig i et besøk hos oss, idag ved døden er avgått".434
     Skifte 13 apr. 1807434efter jomfru Anne Elisabeth Rafn. Boet utgjorde 112 Rdl., 3 Ort, 12 Sk..
375.212.
Fredrikke Kristine Rafn
Født 23 nov. 1776434, døbt 8 dec. 1776, Helliggeistes kirke i København.434.
Død 15 feb. 1851434.

Gift 1800434 med

Laurentius Borchenius
Født 9 mar. 1772, Danmark.434, døbt 1772, Munkebjergebye og Brømme kirke i Danmark., palmesøndag434.
Død 28 sep. 1844, Plogstad i Ullensaker.434.
     Søn af Johannes Borchenius og Karen Lohmann.
     Student fra Slagelse 1789, volontør i Det danske Rentekammer 1792, cand. jur. 1793, kopist i Rentekammeret 1796, foged i Inderøy 1798, på Øvre Romerike 1803, sorenskriver samme steds 1815-1843. Kammerråd 1812.434

Børn af Fredrikke Kristine Rafn og Laurentius Borchenius:

598.375.Rasmus Rafn Borchenius, f. 1801, d. 1885, Kristiania.
599.375.Wilhelm Koren Borchenius
600.375.Thrine Borchenius
376.219.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1752, Ervik.
Død 1752.
377.219.
Anna Katrine Hansdatter Rafn
Født 1754, Ervik435.
     Sikkert identisk med den Anna K. Ravn, 45 år gl. og ugift, «huusholderske» hos Rasmus Andreas Schjelderup på Melbo i Hadsel.339
378.219.
Kirstina Maria Rafn
Født 1755, Ervik.
Død 1759.
379.219.
Nils Rafn
Født 1757, Ervik.
Død før 1770.
380.219.
Kristine Marie Rafn
Født 1760, Ervik390.

Gift 24 okt. 1783436 med

Hartvig Pedersen
Født 1754390, døbt 1754, 1ste søndag e. Trin. 1754390.
Død 17 mai 1818, Rambø, Tjeldsund390.
     Søn af Peder Nilsen og Elen Leth Hartvigsdatter.
     Hartvig er i 1786 ført som eineste bruker av Rambø (i Tjeldsund), men en har ikke funnet noe bøkselbrev. Han satt her til sin død, men da hadde allerede svigersønnen Jens Paulsen overtatt bøkselen av halve gården.390

Børn af Kristine Marie Rafn og Hartvig Pedersen:

601.380.Ingeborg Leth Hartvigsdatter, f. 1796, Rambø i Tjeldsund, d. 1837
381.219.
Anna Johanna Hansdatter Rafn
Født 1763, Ervik.
382.219.
Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.373.
Død 1855, Harstad, Trondenes.373.

Gift 1° 1790437,325 med

Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.330.
Død 1800, Harstad, Trondenes.330.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 148, folio 361..

Gift 2° _____med

Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik344.
Død 1809.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1776.344
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Børn af Else Marie Hansdatter Rafn og Erik Sørensen Normann:

602.382.Johanna Margrete Eriksdatter Normann, f. 1792, Trondenes., d. 1859, Nordland.
603.382.Søren Eriksen Normann, f. 1793, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
604.382.Marta Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1795, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
605.382.Hartvig Hveding Eriksen Normann, f. 1797, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
383.221.
Lorentz Burchard Rafn
Født 1754319,325.
     Konfirmert 1770.
     I 1773 fikk Malena Chirstina Juul en gutt som Lorents Ravn 'af Senjens Fogderie' var far til. Hun oppholdt seg på Kvaløyholmen i Brønnøy, Nordland. Vi har ikke andre opplysninger om henne enn at hun var 'u-confirmeret'. Barnet ble døpt Jørgen Ravn.438
384.221.
Nils Rafn
Født 22 mar. 1756319,325.
Død 20 dec. 1759319,325.
385.221.
Johan Rafn
Født 23 mar. 1758319,325.
Død 20 apr. 1758439,319,325.
386.221.
Nils Jacobsen Rafn
Født 2 jul. 1760319,325.
Død 6 sep. 1760319,325.
387.221.
Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761319,325.
Død 5 jan. 1835319,325.

Gift 5 jan. 1782319 med

Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.440,319,330.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.319,330.
     Søn af Søren Eriksen Normann og Johanna Sørensdatter Brønlund.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.319
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Børn af Johanne Elisabeth Rafn og Søren Brønlund Normann:

606.387.Jakob Parelius Sørensen Normann, f. 1782, Trondenes., d. 1854, Trondenes.
607.387.Søren Sørensen Normann, f. 1785, Trondenes.), d. 1868
388.221.
Nils Rafn
Døbt 14 nov. 1762, 23de søndag efter Trefoldighet 1762.319.
Død 5 nov. 1832, Grøtøy.193.
     Konfirmert 1780.
     Han var styrmann. Nils Rafn døde plutselig, antagelig av slag, den 5. nov. 1832, 70 år gl. Han bodde da hos handelsmann Schøning, Grøtøy, som var gift med Nils Rafns søsterdatter Johanne Sophie Amalie Normann. Nils Rafn var ikke gift, og med ham utdøde - såvidt vites - den agnatiske linje i Nordland av Rafn-ætta.193
389.221.
Simon Kildal Rafn
Født 1765.
Død 1772.
390.221.
Fredrik Burchard Rafn
Født 1767, Røkenes.
Død 1772.
391.223.
Edis Lech Hanssen Sparboe
Født 1765, Tovik, Trondenes.360, døbt 25 dec. 1765358.
Død 1828, Tovik, Trondenes.360.
     Han var styrmann og selveier [på Tovik i Trondenes].358
     Skifte 2 aug. 1828358.

Gift 178756 med

Margrethe Olsdatter Aas
Født 5 mar. 1759, døbt 16 apr. 1759, Evenes., 2de påskedag 1759.358,359.
Død _____, Tovik, Trondenes.360.
     Datter af Ole Knudsen Aas og Karen Anfinnsdatter Røg.
     Då Margretes far Ole Knudsen Aas var dotterson til Hans Rafn og Johanna Hveding, Røkenes, var Margerte og Hartvig hennes mann, skyldte [? beslægtet ?].355
     Skifte 2 aug. 1828358Skifte efter Eddis Sparboe på gården Toevigen mellem Encken Margrethe Olsdater og deres Børn: (1). Hartvig Sparboe, 40 år, (2). Hans Rafn Sparboe, 37 år, (3). Karen Kristine Sparboe, 32 år, hjemme på Arvetomten. Flere Børn var der ikke. Formuen med Fradrag av Omkostninger = 393 Sp. - 4 - 16"..

[Gift 1° 8 dec. 1785 med Hartvig Christensen Hveding (_____ - 29 mar. 1786); Gift 2° 1787 med Edis Lech Hanssen Sparboe (1765 - 1828)].

Børn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas er vist under Margrethe Olsdatter Aas (nr. 352).

392.223.
Johanna Margrete Hansdatter Sparboe
Født 2 aug. 1768, Tovik, Trondenes.358,328, døbt 9 okt. 1768, Trondenes kirke.358.
Død 1839, Tovik, Trondenes.328.

Gift 179256 med

Peder Olsen Aas
Født 1763, Bjelgam, Evenes.441.
Død 1831, Tovik, Trondenes.441.
     Søn af Ole Knudsen Aas og Maren Pedersdatter (Hønnichen?).
     Selveier og fisker.358
     Hans Rafnung, skriver at Peder Olsen Aas var født 1778 og død 1. marts 1842.358

Børn af Johanna Margrete Hansdatter Sparboe og Peder Olsen Aas:

608.392.Margrete Bendikte Blom Pedersdatter Aas, f. 1792, Trondenes.
609.392.Ole Knut Pedersen Aas, f. 1794, Evenes., d. 1880, Astafjord.
610.392.Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas, f. 1796, Evenes., d. 1871, Trondenes.
611.392.Maren Anna Aas, f. 1801
612.392.Benjamin Blom Aas, f. 1803
613.392.Torløv Paul Aas, f. 1808
393.224.
Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1746, Tennevik344.
Død 1746344.
394.224.
Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup)
Født 1747, Tovik344.
Begravet 3 mai 1801442,292.
     Konfirmert 1763. Flytter til Vika.344

Gift 14 nov. 1768292 med

Jens Madsen
Født 1744, Kila i Trondenes.344, døbt 1744, Trondenes.344.
Død 1824.
     Søn af Mads Torbersen og Karen Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1763.344

Børn af Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup) og Jens Madsen:

614.394.Johanna Jensdatter, f. _____, d. 1800, Trondenes.
615.394.Mads Jensen, f. 1770, Trondenes., d. 1770, Trondenes.
616.394.Riborg Jensdatter, f. 1772, Trondenes., d. 1772, Trondenes.
617.394.Karen Jensdatter, f. 1773, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
618.394.Ingeborg Marie Jensdatter, f. 1775, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
619.394.Augustinus Schjelderup Jensen, f. 1777, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
620.394.Mads Jensen, f. 1778, Trondenes., d. 1778, Trondenes.
621.394.Riborg Jensdatter, f. 1782, Trondenes., d. 1794, Trondenes.
622.394.Anne Margrethe Jensdatter, f. 1784, Trondenes., d. 1870, Trondenes.
623.394.Berit Maria Jensdatter, f. 1784, Trondenes.
624.394.Sara Ursin Jensdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1797, Trondenes.
625.394.Else Marie Jensdatter, f. 1790, Trondenes., d. 1807, Trondenes.
626.394._____, f. 1795, Trondenes., d. 1795, Trondenes.
395.224.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1749, Tennevik344.
Død 1751344.
396.224.
Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.343,344.
Død 1811, Vågan, Nordland.343.
     Konfirmert 1768.344

Gift 1° 177956 med

Johanna Nilsdatter
Født 1750, Rogla, Trondenes.56.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.56.
     Datter af Nils Nilsen og Johanna Andersdatter.
     Skifte 1776-1785, Tennevik, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 143, folio 269..

Utenfor ekteskap med442

Maria Kristoffersdatter
     Fra Medkila.

Gift 2° 178992 med

Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.92.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.343.
     Datter af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter.

[Gift 1° 1774 med Peder Anderssen (1747 - 1786); Gift 2° 1789 med Niels Augustinussen Schjelderup (1751 - 1811)].

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Johanna Nilsdatter:

627.396.Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup, f. 1780, Trondenes., d. 1812
628.396._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.
629.396._____, f. 1782, Trondenes., d. 1782, Trondenes.

Børn af Niels Augustinussen Schjelderup og Maria Kristoffersdatter:

630.396.Maria Nilsdatter (Schjelderup?), f. 1783
397.224.
Riborg Augustinusdatter Schjelderup
Født 1753, Tennevik344.
Død 1817.
     Konfirmert 1770.344

Gift 1° _____med

Benjamin Madsen
Født 1748, Brokvik344.
Død 1787.
     Søn af Mads Benjaminsen og Anne Marie Mikkelsdatter.
     Konfirmert 1765.344

Gift 2° 178856 med

Hans Johnsen
Født 1755, Kanebogen, Trondenes.344,442.
Død 1833, Nordvik, Trondenes.443.
     Søn af John Madssen og Ellen Tollevsdatter.
     Konfirmert 1778.344

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Benjamin Madsen:

631.397.Johanna Benjaminsdatter, f. 1782, Nordvik
632.397.Mads Benjaminsen, f. 1784, Nordvik, d. 1785
633.397.Augustinus Benjaminsen, f. 1786, Nordvik, d. 1787

Børn af Riborg Augustinusdatter Schjelderup og Hans Johnsen:

634.397.Ellen Hansdatter, f. 1788, Trondenes., d. 1835, Trondenes.
635.397.Benjamin Hanssen, f. 1791, Trondenes., d. 1822, Trondenes.
636.397.Augustinus Schjelderup Hanssen, f. 1793, Trondenes., d. 1863
637.397.Ingeborg Maria Hansdatter, f. 1795, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
398.224.
Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup
Født 1755, Tennevik, Trondenes.344.
     Konfirmert 1773.344
     Etterslekt, 7 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 178356 med

Albrigt Knutsen
Født 1740, Kvitnes, Trondenes.56.
Død 1808, Kvitnes, Trondenes.56.
     Søn af Knut Johnsen og Malene Olsdatter.
     Kvitnes, Trondenes.

[Gift 1° 1777 med Ingeborg Larsdatter (1754 - 1778); Gift 2° 1780 med Ellen Nilsdatter (1750 - 1781); Gift 3° 1783 med Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup (f. 1755)].

Børn af Maren Marie Augustinusdatter Schjelderup og Albrigt Knutsen:

638.398.Ingebrigt Albrigtsen, f. 1786, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
399.224.
Hans Augustinusen Schjelderup
Født 1758, Tennevik344.
Død 1809.
     Konfirmert 1776.344
     Se Tennevik og øvre For i Trondenes Bygdebok.

Gift _____med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.373.
Død 1855, Harstad, Trondenes.373.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].
400.224.
Ingeborg Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1760, Tennevik344.
Død 1772344.
401.224.
Margrethe Maria Augustinusdatter Schjelderup
Født 1763, Tennevik344.
Død _____, Qvitnes.292, begravet 12 mai 1799444,292.
     Konfirmert 1780.344
     Skifte 1798-1804, Kvitnes, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 148, folio 429b..
402.226.
Hans Sparboe
Døbt 6 feb. 1761329.
Død 3 apr. 1761329.
     For begravelsen blev der betalt 5 Rdl. og dessuten 2 Rdl. for ringning med den store kirkeklokke.329
403.226.
Johanna Margrethe Sparboe
Døbt 26 jun. 1762329.

Gift _____445med

Christen Hansen Lind
Død før 1814446.
     Søn af Hans Hartvigsen (Lind?) og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Christen Hansen Lind, handelsmann på/i Sundklakken.445

Børn af Johanna Margrethe Sparboe og Christen Hansen Lind:

639.403.Martinus Christensen Lind
640.403.Hans Hartvig Christensen Lind
641.403.Niels Ravn Christensen Lind
642.403.Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind, f. 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj., d. 1889
643.403.Grete Christensdatter Lind
404.226.
Riborg Sparboe
Døbt 4 jul. 1764329.
Død 1842329.
     Efterslægt.329
     Skifte 4 dec. 1842329.
405.226.
Hans Sparboe
Døbt 28 sep. 1766329.
Død 14 nov. 1768329.
406.226.
Edies Lech Sparboe
Døbt 13 mar. 1768329.
Død 7 apr. 1768329.
407.226.
Mette Marie Sparboe
Døbt 20 nov. 1768194.
Død 1844194.
     Skifte 14 mai 1844194.

Gift 10 dec. 1791194 med

John Hanssen Lind
Født 1764194.
Død 183256.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.
     Han var fra Astafjord, men bodde i 1801 på Gamnes.194

Børn af Mette Marie Sparboe og John Hanssen Lind:

644.407.Anne Margrethe Lind, f. 1793, Trondenes.
645.407.Hanna Kirstina Lind, f. 1795, Trondenes., d. 1846
646.407.Nils Rafn Lind, f. 1797, Trondenes., d. 1880
647.407.Johanna Margrethe Lind, f. 1799, Trondenes., d. 1853
648.407.Else Maria Lind, f. 1802, Gratangen., d. 1802, Gratangen.
649.407.Hans Olai Røgh Johnsen Lind, f. 1804, Gratangen., d. 1882
650.407.Edias Lech Lind, f. 1806, Gratangen., d. 1806, Gratangen.
651.407.NN, f. 1808, Gratangen., d. 1808, Gratangen.
408.226.
Jens Hass Sparboe
Født 18 mar. 1770194.
Død 1844194.
     Selveier og fisker. Barnløs.194
     Skifte 2 nov. 1844194.

Gift 16 nov. 1802194 med

Maren Katrina Berg
Født 1778447.
Død 1833, Vika, Trondenes.447.
409.226.
Jacob Parelius Sparboe
Døbt 14 aug. 1771194.
Død 4 sep. 1807194, begravet 19 sep. 1807194.
     Fisker og selveier.194
410.226.
Anne Cathrine Sparboe
Døbt 12 jul. 1773194.
Død 19 mai 1827194.

Gift 2 jan. 1799194 med

Andreas Hansen Lind
Født 1767, Grøsnes, Astafjord.447.
Død 1836, Straumen, Kvæfjord.447.
     Søn af Hans Johnsen Lind og Kirsten Mikkelsdatter Hass.

Børn af Anne Cathrine Sparboe og Andreas Hansen Lind:

652.410.Hans Andreas Lind, f. 1799, Trondenes.
653.410.Anne Margrethe Lech Lind, f. _____, d. 1801, Trondenes.
654.410.Nils Rafn Lind, f. 1803, Trondenes., d. 1819, Trondenes.
655.410.Anne Margrethe Lind, f. 1806, Trondenes.
411.226.
Anne Christine Sparboe
Født 27 nov. 1777194.
Død 28 feb. 1778194.
412.228.
Erik Sørensen Normann
Født 1749, Harstad, Trondenes.330.
Død 1750, Harstad, Trondenes.330.
413.228.
Erik Sørensen Normann
Født 1751, Harstad, Trondenes.330.
Død 1753, Harstad, Trondenes.330.
414.228.
Søren Brønlund Normann
Født 13 feb. 1752, Harstad, Trondenes.440,319,330.
Død 10 okt. 1828, Røkenes, Trondenes.319,330.
     Med hustruen fikk han gården Røkenes i Trondenes.319
     Efterslægt.
     [Se Røkenes i Trondenes Bygdebok].

Gift 5 jan. 1782319 med

Johanne Elisabeth Rafn
Født 13 sep. 1761319,325.
Død 5 jan. 1835319,325.
     Datter af Jacob Parelius Nilsen Rafn og Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard.

Børn af Søren Brønlund Normann og Johanne Elisabeth Rafn er vist under Johanne Elisabeth Rafn (nr. 387).

415.228.
Henrik Sørensen Normann
Født 1755, Harstad, Trondenes.330.
Død 1759, Harstad, Trondenes.330.
416.228.
Martinus Sørensen Normann
Født 1757, Harstad, Trondenes.330.
Død 1759, Harstad, Trondenes.330.
417.228.
Erik Sørensen Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.330.
Død 1800, Harstad, Trondenes.330.
     Skifte 1798-1804, Harstad, Fauskevåg Tinglag.214protokollnr. 148, folio 361..

Gift 1790437,325 med

Else Marie Hansdatter Rafn
Født 1769, Ervik, Trondenes.373.
Død 1855, Harstad, Trondenes.373.
     Datter af Hans Nilsen Rafn og Johanne Margrethe Burchard.

[Gift 1° 1790 med Erik Sørensen Normann (1759 - 1800); Gift 2° med Hans Augustinusen Schjelderup (1758 - 1809)].

Børn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn er vist under Else Marie Hansdatter Rafn (nr. 382).

418.228.
Marta Sørensdatter Normann
Født 1759, Harstad, Trondenes.330.
Død 1759, Harstad, Trondenes.330.
419.228.
Henrik Martinus Normann
Født 1762.
Død 21 nov. 1840.
     Bodde på øvre Harstad. Ugift.
420.232.
Johanne Margrethe Burchard
Født omkring 1727, Rå prestegård, Kvæfjord.190,335.
Begravet 10 aug. 1794, Trondenes ? .322,190.

Gift 7 nov. 1751, 22de søndag etter tref. 1751.190,64 med

Hans Nilsen Rafn
Født omkring 1724, Røkenes, Trondenes.190,335.
Død 1794, Ervik, Trondenes.320,190,335, begravet 26 okt. 1794321,190.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Han var handelsmann og bodde på gården Ervik i Trondenes. Det ser ut til at Hans Rafn har hatt økonomisk uhell. Den 5. november 1794 avholdes skifte efter Hans Rafn og hustru. På døtrene falt som arv: 33 Rdl., 304 og 4½ skilling.190
     Stor efterslægt.
     SE OGSÅ TRONDENES BYGDEBOK.

Børn af Johanne Margrethe Burchard og Hans Nilsen Rafn er vist under Hans Nilsen Rafn (nr. 219).

421.232.
Else Marie Burchard

Gift _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.258, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»262,258.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.258.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].

Børn af Else Marie Burchard og Peder Jochumsen Leth er vist under Peder Jochumsen Leth (nr. 159).

422.232.
Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard
Født omkring 1731, Rå prestegård, Kvæfjord.319,325,326.
Død 1805, Røkenes, Trondenes.326.
     Hun var barnløs i hendes 2nd og 3die ekteskap.325
     Efter sit tredje ekteskap, meldte hennes senere svigersønn, Søren Brønlund Normann, sig da som frier. Men da sa hun: "Nu har jeg gått 3 ganger i brudeseng, så nu gjør jeg det ikke 4. gang. Men du kan jo ta min datter, og da skal du få gården med".319

Gift 1° 1752325 med

Jacob Parelius Nilsen Rafn
Født 29 aug. 1728, Røkenes, Trondenes.319,69.
Død 10 apr. 1770, Røkenes, Trondenes.319,69.
     Søn af Nils Hansen Rafn og Anne Katrine Andersdatter Schjelderup.
     Drev bondehandel og bygdefar på Røkenes i Trondenes.325
     Han var handelsmann på Røkenes.319
     Den 7. september 1770 registreres efter Jacob Parelius Rafn. Aktiva utgjorde 2946 Rdl., 4 Skilling og passiva 602 Rdl. Sønnene [4 stk i live 1770, der vel har delt 2344 Rdl., 2 Skilling, efter at enken har tatt halvdelen] fikk i arv 252 Rdl., 2 Ort og 69½ Skilling og datteren ½ part av brødrenes arv, 126 Rdl., 1 Ort og 35,18 Skilling. Av boets eiendeler nevnes: 1 jegt på 60 ?lesler?, 1 terning (liten jekt) og båter, sjøredskaper av forskjellig slags. En stor og smukk beholdning av sølvtøi skiftedes også til arvingene. Ca. år 1759 kjøpte Jacob Parelius Rafn et begravelsested i kirken, og betalte herfor 8 Rdl.319

Gift 2° 18 nov. 1771, Trondenes.264 med

Johan Røst Grønbech
Født 1743.
Død 1776.
     Søn af Christopher Nielsen Grønbech og Ellen (Margrethe) Hansdatter Røst.

Gift 3° _____med

Anders Mørch
Født 1754.
Død 1780.

Børn af Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard og Jacob Parelius Nilsen Rafn er vist under Jacob Parelius Nilsen Rafn (nr. 221).

423.232.
Johan Lorents Lorentsen Burchard
Født 1733, Rå, Kvæfjord.259.
Død 1824, Gåre, Kvæfjord.259.
     Prestegård, Trondenes; Ibestad, Astafjord.

Gift 1761448 med

Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal
Født 1744, Prestegården, Karlsøy.448.
Død 1780448.
     Datter af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.

Børn af Johan Lorents Lorentsen Burchard og Rebekka Elisabet Simonsdatter Kildal:

656.423.Lorents Johansen Burchard, f. 1762, Trondenes.
657.423.Simon Kildal Johansen Burchard, f. 1765, Kvæfjord.
658.423.Fredrik Kristian Johansen Burchard, f. 1770, Kvæfjord.
424.233.
Henrik Fredrik Pram
     Sogneprest.
425.233.
Johan Adolf Pram
     Sogneprest.
426.233.
Bertel Christian Pram
     Sogneprest. Nevnes ikke i skiftet efter faderen 1786.
427.233.
Inger Margrethe Pram

Gift _____med

Peder Schjelderup
Født 29 aug. 1714, døbt 2 sep. 1714449.
Død apr. 1761449.
     Søn af Ole Pedersen Schjelderup og Elisabeth Jensdatter Godtzen.
     Imm. fra Christiania 2. aug. 1732, 27. april 1742 res. Kap. til Froen, 1. okt. 1743 Feltpræst, 16. nov. 1753 Sognepr. til Stange.449

Børn af Inger Margrethe Pram og Peder Schjelderup:

659.427.Christian Pram Schjelderup
660.427.Peder Schjelderup
661.427.Elisabeth Olava Schjelderup, f. 1755, d. 1829, Løten
662.427.Petronette Schjelderup
428.233.
Anne Kirstine Pram

Gift omkring 1776337 med

Michael Darre
     Kaptein (1776), Major (1786).450
429.233.
Christiane Pram
Født omkring 1738337.
     Ugift 1786.451
430.233.
Hanna Ulrika Pram
Født omkring 1742337.
     Ugift 1786.451
431.234.
Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737208.
Død 24 mar. 1795, Hitra.208.

Gift _____208med

Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.208.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Søn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

[Gift 1° med Martha Johanne Koch (f. 11 mai 1757); Gift 2° med Karen Margrethe Schanke (d. 24 mar. 1795)].
432.240.
Jørgen Tollevsen Normann
Født 175792.
Død 181292.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 8 barn, se Astafjord bygdebok.

Gift 178592 med

Berit Kirstina Johnsdatter
Født 1759, Kråkrø, Ibestad.92.
Død 183692.
     Datter af John Sørensen og Synnøve Marie Olsdatter.

Børn af Jørgen Tollevsen Normann og Berit Kirstina Johnsdatter:

663.432.Tollev Hans Jørgensen, f. 1789, Ibestad, d. 1820
433.241.
Maren Normann
Født 1759, Elvenes, Gratangen92.
Død 179892.
434.241.
Anna Margreta Berteusdatter
Født 1761, Elvenes, Gratangen92.
Død 181392.
     Skifte 5 apr. 1814, Herjangen Store, Ofoten, Nordland452Avdøde Ane Bertinusdatter, Harriangen Store i Ofoten. Formue: 175-1-14. Gjeld: 65-2-12. Arvinger (alle på Harriangen): ektefelle Mikkel Johannesen; sønn Bertinus Mikkelsen, 23 år; sønn Johannes Mikkelsen, 19 år; sønn Petter Mikkelsen, 11 år; datter Juliana Mikkelsdatter, 14 år..

Gift 178892 med

Mikkel Johansen
Født 1754453, døbt 28 aug. 1754, Ankenes kirke, Ofoten, Nordland454.
     Søn af Johan Abrahamsen og Susanna Axelsdatter.

Børn af Anna Margreta Berteusdatter og Mikkel Johansen:

664.434.Bertheus Mikkelsen, f. omkr. 1791, Ofoten i Nordland
665.434.Johan Mikkelsen, f. omkr. 1794, Ofoten i Nordland
666.434.Juliana Mikkelsdatter, f. omkr. 1796, Ofoten i Nordland
667.434.Petter Mikkelsen, f. omkr. 1800, Ofoten i Nordland
435.241.
Danilken Berteusdatter
Født 1764, Elvenes, Gratangen92.
Død 183792.
436.241.
Jakob Norman Berteussen
Født 1767, Gratangsbotn, Gratangen92.
437.241.
Petter Jørgen Berteussen
Født 1770, Fjordbotn, Gratangen92.
Død 181892.
438.241.
Ingeborg Maria Normann
Født 1775, Elvenes, Gratangen92.
Død 185892.

Gift 179792 med

Tomas Sakariassen
Født 1759, Dverberg, Nordland92.
Død 183192.

[Gift 1° 1788 med Anna Dortea Jensdatter (1761 - 1797); Gift 2° 1797 med Ingeborg Maria Normann (1775 - 1858)].
439.242.
Ole Danielsen
Født 1764, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 182292.

Gift 179992 med

Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane
Født 1768, Selset, Ibestad.92.
Død 183492.
     Datter af John Olsen Trane og Marit Andersdatter.

Børn af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane:

668.439.Anna Bergitta Normann, f. 1801, Gratangen., d. 1868
440.242.
Jens Danielsen
Født 1767, Grøsnes, Gratangen.92.
Død 178992.
441.242.
Anna Bergitta Danielsdatter
Født 1775, Grøsnes, Gratangen.92.
Død 177692.
442.242.
Sofia Bergitta Danielsdatter
Født 1777, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 178192.
443.242.
Sofia Fredrikka Danielsdatter
Født 1783, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 178492.
444.242.
Elisabet Maria Danielsdatter
Født 1785, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 180192.
445.243.
Jakobina Jørgensdatter Norman
Født 1768340.
Død 1812.

Gift 1791455 med

Otte Jørgensen
Født 1760, Kråkrø, Ibestad.92.
     Søn af Jørgen Nilssen og Sofia Ottesdatter.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok.
446.243.
Fredrik Jørgensen Normann
Født 1769, Sortevik, Dyrøy.340.
Død 1798, Sortevik, Dyrøy.340.

Gift 1795340 med

Jonetta Jørgensdatter
Født 1771, Fugleberg, Ibestad.92.
Død 182292.
     Datter af Jørgen Svendsen og Anna Larsdatter.
     Etterslekt, 9 børn, se Dyrøy bygdebok.

[Gift 1° 1795 med Fredrik Jørgensen Normann (1769 - 1798); Gift 2° 1801 med Jens Olsen (1772 - 1840)].
447.244.
Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe
Født 1771, Breivoll, Ibestad.92.
Død 184892.

Gift 180592 med

Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel
Født 1777, Balteskard, Skånland.92.
Død 181392.
     Søn af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

Børn af Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe og Nils Helgen Winter Bentsen Kinapel:

669.447.Bent Nilssen, f. 1807, Skånland., d. 1864
670.447.Nils Nilssen, f. 1811, Skånland.
448.245.
Kristoffer Normann Pedersen
Født 1783, Grøsnes, Gratangen.92.
     Tennevik, Skånland, Trondenes.92

Gift 180692 med

Synnøve Margrete Jørgensdatter Rasch
Født 178192.
     Datter af Jørgen Hanssen Rasch og Anne Dortea Johnsdatter.
449.247.
Kristen Fredriksen
Født 1756, Lilleskog, Ibestad.92.
Død 181692.
     Breivoll, Ibestad.

Gift 1° 178292 med

Anne Pedersdatter
Født 175792.
Død 178592.
     Datter af Peder Rasmussen og Guri Iversdatter.
     Skifte 1785-1789, Breivoll, Astafjord Tinglag.214protokollnr. 144, folio 93b..

Gift 2° 178792 med

Maria Danielsdatter
Født 1755, Storskog, Ibestad.92.
Død 183392.
     Datter af Daniel Baltsersen og Karen Hansdatter.
     Etterslekt (3 børn), se Astafjord bygdebok.

Børn af Kristen Fredriksen og Anne Pedersdatter:

671.449.Ermegård Kristensdatter, f. 1782, d. 1843
672.449.Bergitta Kirstina Kristensdatter, f. 1784, Ibestad., d. 1785
450.247.
Berit Fredriksdatter
Født 1762, Lilleskog, Ibestad.92.
Død 181192.

Gift 179792 med

Hans Jenssen
Født 1744, Ånstad, Ibestad.92.
     Søn af Jens Anderssen.
     Ånstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.

[Gift 1° 1774 med Elisabeth Rasmusdatter (1752 - 1796); Gift 2° 1797 med Berit Fredriksdatter (1762 - 1811)].
451.248.
Karen Ernstsdatter Rokmann
Født 175292.
Død 175992.
452.248.
Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann
Født 175492.
Død 175492.
453.248.
Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann
Født 175792.
     Til Skøelv, Sørreisa.92
454.248.
Karen Helena Ernstsdatter Rokmann
Født 175992.

Gift omkring 178592 med

Nils Valeur Mikkelsen
Født 175792.
     Krøttøy, Bjarkøy. Finnland, Dyrøy.92
455.248.
Kristen Ernstsen Rokmann
Født 176192.
     Forstrand, Dyrøy.92

Gift 179092 med

Kristiane Pedersdatter
Født 176092.
     Datter af Peder Hanssen og Else Kristiansdatter.

[Gift 1° 1790 med Kristen Ernstsen Rokmann (f. 1761); Gift 2° 1796 med Nils Nilssen (f. 1762)].
456.249.
Kristen Trane Danielsen
Født 1760213.
Død 1786213.
     Omkom i 1786 på rotur aleine fra Vågan.213
457.249.
Daniel Danielsen Heitman (Trane)
Født 1762, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
Død 1834213.
     Var handelsmann og jektskipper på Straumsnes i Berg.213
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 202 ff.

Gift 1797213 med

Margrete Røde
     Fra Skjervøy.213,455

Børn af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde:

673.457.Else Marie Heitman, f. 1798, d. 1877
458.249.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1764, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
Død 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
459.249.
Elen Kristine Danielsdatter
Født 1767, Mikkelbostad, Dyrøy.213.

Gift 1799456 med

Hans Hagrup (Jonsen)
Født 1772, Tranøya.456.
     Søn af Jon Pedersen.
     Brukte ikke Jonsen [som etternavn].457
     Hans sto på god fot med presten Rosted på Tranøya og blei delvis oppfostra hos han. Han var oppkalt etter en sønn av Rosted som døde ung. Da Rosted døde i 1796, blei Hans tilgodesett med en arv på 45 rdl. og blei betegna som fostersønn.456
     Espenes, Dyrøy.

[Gift 1° 1799 med Elen Kristine Danielsdatter (f. 1767); Gift 2° med Sofie Amalie Fredriksdatter (f. 1770)].

Børn af Elen Kristine Danielsdatter og Hans Hagrup (Jonsen):

674.459.Kristiane Hansdatter, f. 1798, d. 1798
675.459.Engel Marie Hansdatter Hagrup, f. 1800, Skatvik ?
676.459.Danilken Hansen Hagrup, f. 1803, Skatvik ?, d. 1889
677.459.Else Marie Hansdatter Hagrup, f. 1805, Dyrøy ?
678.459.Jon Hansen Hagrup, f. 1807, Dyrøy., d. 1823
460.249.
Katrina Maria Danielsdatter
Født 1770, Mikkelbostad, Dyrøy.213.

Gift 1799213 med

Fredrik Vilhelm Rockman
     Bosatt på Stongelandet.
461.249.
Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.

Gift 1806458 med

Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
462.249.
Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?)
Født 1776, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
     «bleven paa Søen» 1802.213
463.249.
Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?)
Født 1779, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
Død 1840459.

Gift 1804213 med

Johan Andreas Brox
Født 1778, Hillesøy.459.
Død 1857459.
     Bø i Berg.213
     Etterslekt, se Berg og Torsken bygdebok, s. 108 ff.
464.251.
Andreas Olsen
Født 1764, Sørrollnes, Trondenes.92.
Død 178192.
465.251.
Rasmus Olsen
Født 176692.
Død 178192.
466.251.
Daniel Olsen
Født 1774, Hilleshamn, Gratangen.92.
Død 179992.
467.251.
Øllegård Kristina Olsdatter
Født 1776, Hilleshamn, Gratangen.92.
Død 178992.
468.253.
Anders Karstensen
Født 177392.
Død 182692.
     Myrland, Gratangen.

Gift 179992 med

Andrina Jørgensdatter
Født 1774, Lauvdal, Gratangen.92.
Død 181792.
     Datter af Jørgen Lambrigtsen og Berit Jensdatter.

Børn af Anders Karstensen og Andrina Jørgensdatter:

679.468.Petrikka Andersdatter, f. 1815, Gratangen., d. 1845

Generation 7.

469.263.
Lars Jonasen
Født 1762, Ånes, Moe.460.
Død omkring 1798.
     Skifte 1798, Bjurbækmoen, Moe.: Ektefelle Abelona Hansdatter. Datter Gjertrud Larsdatter, 3..

Gift 26 okt. 1793461 med

Abelone (Appelone) Hansdatter
Født omkring 1774462.
Død 1858.
     Datter af Hans Andersen og Gjertrud Pedersdatter.

Børn af Lars Jonasen og Abelone (Appelone) Hansdatter:

680.469.Gjertrud Larsdatter, f. omkr. 1795
470.266.
Jochum Didriksen Greve
Født 1802.
471.267.
Caroline Maria Georgine von Schmettow
Født 1785243.
Død 1862243.
     Riksgrevinna.243

Gift 1815243 med

Hans Collin
Født 1784243.
Død 1861243.
     Hovråd 1816.243
472.267.
Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow
Født 1791243.
Død 1856243.
     Riksgrevinna.243

Gift 1810243 med

Fredrik Christopher Trampe
Født 1779243.
Død 1832243.
     Greve. Stiftsamtman i Trondheim, Kommendör av Sv Nordstjärneorden (1825). [Se NBL 17, s. 52; Danmarks Adels Aarbog 1961.]243
473.268.
Alette (Adalheid) Jacobine Jensdatter Hveding
Født 1 dec. 1804463.
Død 11 apr. 1839463.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift 1829463 med

Jens Brage Halvorsen
Født 31 okt. 1804, Bergen.463.
Død 6 mar. 1847463.
     Søn af Nils Halvorsen og Grete Marie Pike.
     Jens Halvorsen "kom i 1819 i byens latinskole og derfra dimitteret 1824. Teol. embedseks. 14. sept. 1827. - 16. jan. 1828 res. kapellan til Lindaas og 12. oktbr. 1831 sogneprest til Skjold. Han var bekjendt som en ualmindelig begavet og vel studeret prest", skriv Lampe om han.463
474.268.
Georgine Marie Kristine Jensdatter Hveding
Født 18 mar. 1807463.
Død 5 jun. 1858, Bergen.463.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift _____med

Jon Asmundson
Død 2 mai 1881, Fuse prestegard.463.
     Gullsmedmeister i Bergen.463
475.268.
Jacob Jensen Hveding
Født 25 mar. 1810, Sund prestegard.463, døbt 30 mar. 1810463.
Død 1895464.
     Sokneprest Lampe skriv om ham m.a.: "Han kom i 1822 i Bergens latinskole som han i 1826 forlot for å erholde privat undervisning. Ble student 1829, fikk eksamen filos. 1830, eksamen teol. 10. juni 1833, for begge de praktiske prøver laudab. - Ble 27. desember 1833 personellkapellan til Lindås, 7. febr. 1842 residerende kapellan til Haus, 29. juni 1848 sokneprest til Lindås, og 12. novbr. 1856 prost i Nordhordland."463
     I 1890 tok han avskjed fra sitt embete i Lindås, etter i 1882 å ha gått av som prost.465
     Foto av "Porst Jacob Hveding, Lindås" er avbildet i Johan Hvedings bog.466
     Se også Johan Hvedings bog, s. 38-45

Gift 1835464 med

Alida Maria Fasting Hjorthøy
Født 12 jul. 1813464.
Død 6 jun. 1847, Haus.464.
     Datter af Hugo Laventius Hjorthøy og Petronelle Tonning.
476.268.
Georg Daniel Barth Hveding
Født 10 aug. 1812467.
Død 16 jul. 1876, Bergen.468,467.
     Kand. jur. og fullmekt hos byfuten i Bergen.467
     Lampe opplyser at Georg Hveding hadde ei dotter Kaja, som døydde ugift i Bergen 1916. Dersom denne ikkje er den same som Karen i første ekteskapet, skulde det vera 3 born. Fleire enn desse har eg ikkje sett nemnte.467

Gift 1° _____med

Inger Margrethe Pettersen
Født 22 feb. 1808, Bergen.467.
Død 16 jul. 1844467.
     Datter af Hans Pettersen og Inger Dahlgren.
     2 born, Hansine og Karen med Georg Hveding.467

Gift 2° _____med

Divert(ine) Kristine Folkedal
Født 12 mai 1818467.
Død 6 mar. 1876467.
     Datter af Svend Folkedal og Anne M. Aarseth.

[Gift 1° med Nikolai C. Meyer; Gift 2° med Georg Daniel Barth Hveding (10 aug. 1812 - 16 jul. 1876)].
477.268.
Kristen Jensen Hveding
Født 1815467.
Død 21 nov. 1881467, begravet _____, Fuse prestegard.467.
     Var ei tid gullsmed i Bergen. Seinare kjøpte han garden Hagen av prestegarden i Lindås og budde der. Den 21. nov. 1881 drukna han, 66½ år gl. Han var ugift.467
478.268.
Jens Peter Jensen Hveding
Født 15 okt. 1817467.
Død 11 aug. 1889469, begravet _____, Fuse gamle kirkegard.469.
     Tok eks. art. 1833, eks. filos. 1839 og eks. teol. 11. novbr. 1845, praktikum 8. febr. 1852. Han "var i noen år medbestyrer av en privat skole i Bergen, og dernest (i 1854) huslærer, blev 1. desbr. 1855 utnevnt til pers.kap. hos soknepresten i Stavanger, Magnus Christian Gjør. Etter dennes fraflyttelse til Hetland soknekald, fungerte han som konstituert inntil han 28. mai 1861 utnevntes til sokneprest til det samme år oprettede Hyllestad soknekall i ytre Sogns prosti, hvor han budde til leie hos en bondefamilie inntil prestegard ble innkjøpt 1864. Den innkjøpte embetsgard måtte imidlertid bebygges, og ved hjelp av offentlige bidrag, som dog var utilstrekkelige, lot han oppføre nytt våningshus, nytt fjøs med ladebygning over, vannledning til fjøset, og istandsette og fornye en del på den innkjøpte gard værende mindre bygninger, såsom forpakterbolig, hestestall matbod, vedbod m.fl. med hvilken bebyggelse han først i 1866 var ferdig. Disse byggeforetagender medførte for ham ikke ubetydelige økonomiske tap, og dette i forbindelse med embetets små inntekter nødte ham til, så nødig han enn vilde, å søke fraflyttelse. - 1. oktbr. 1868 ble han utnevnt til sokneprest for Fuse menighet, og tiltrådte embetet i mai 1869. Han fikk avskjed i nåde med pensjon 1889, men bestyrte embetet til sin død 11. aug. s. å." Såleis skriv Lampe om han i sin biografi over prestane i Bergens bispedøme. Han var ugift.470
479.268.
Karen Pauline Jensdatter Hveding
Født 1820469.
Død 24 nov. 1908, Bergen.471,469.
     Ugift.469
480.275.
Lambert Schrøder Hansen
Født 30 sep. 1783472.
     Prestekonen Bolette Marie Schrøder g.m. sokneprest Peder Arctander bar ham til dåpen og ga ham navnet efter hennes bror løytnant Lambert Matsen Schrøder som døde 10. mai 1783. Lambert Hansen har etterslekt i Ofoten.472
481.275.
Kristen Hartvig Hveding Heitmann
Født 27 mai 1799, Holm i Dyrøy.263.
Død 8 apr. 1839263.
     Konf. 1816.263
     Han var einaste barnet i ekteskapet, tok over farsgarden Holm (Dyrøy) og arbeidde som bonde og skipper der til han døydde. Han kom bort på sjøen utfor Svolvær.263
     12 barn, se Dyrøy bygdebok.

Gift 1828473,474 med

Berit Johansdatter
Født 1798, Letvik i Fosen.263.
Død 1866475.
     Berit var fra Bindalen i Fosnes pr.gj.? og hadde kommet nordover en gang midt på 1820-tallet.474

[Gift 1° 1828 med Kristen Hartvig Hveding Heitmann (27 mai 1799 - 8 apr. 1839); Gift 2° 1842 med Lars Jørgensen Strøm (1801 - 1861)].

Børn af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter:

681.481.Ovidia Elisabeth Heitmann, f. 1827, d. 1827
682.481.Karen Hagerup Heitmann, f. 1829, d. 1907
683.481.Hansine Henriette Heitmann, f. 1830
684.481.Magdalene Jonethe Heitmann, f. 1835, d. 1836
482.276.
Karen Margrethe Agersborg
Født 2 jul. 1790476, døbt 4 jul. 1790476.
Død 1862, Liland, Ofoten.476.
     Konf. 1807.476

Gift 1° 6 jan. 1818476 med

John Klæboe
Født 1789, Saura i Nesna.477,476.
Død 1823, Liland, Ofoten.476.
     Søn af Hans Christensen Klæboe og Ellen Meldal Moss.
     Fra Nesna. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.250
     Skifte 9 jun. 1824476.

Gift 2° _____med

Hans Olai Jakobsen Lind
Født omkring 1783478.
Død 1827, Liland, Ofoten.479,250.
     Søn af Jacob Olsen og Berit (Berethe) Katharina Hansdatter (Lind).
     Fra Leivset. Hadde en tid vært handelsmann på Nygård i Ofoten. Handelsmann og jekteskipper på Liland i Ofoten.250
     Er år 1805 hos Christen Ellingsen på Hustad i Hegstad.480

[Gift 1° 9 jan. 1822 med Dorothea Beata Blix Arentsdatter (3 nov. 1800 - 15 jan. 1824); Gift 2° med Karen Margrethe Agersborg (2 jul. 1790 - 1862)].

Gift 3° 1828479 med

Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen
Født 11 aug. 1806, Saltnes i Salta.479.
Død 1 dec. 1885479.
     Søn af Johan Ellingsen og Barbara Pedersdatter.
     Fra Saltnes. Handelsmann og skipper på Liland i Ofoten.250

Børn af Karen Margrethe Agersborg og John Klæboe:

685.482.John Klæboe, f. 1818, d. 1822
686.482.Petter Dass Klæboe
687.482.Ellen Meldal Klæboe, f. 1822, d. 1858
688.482.Jonette Karoline Klæboe, f. 1828

Børn af Karen Margrethe Agersborg og Hans Olai Jakobsen Lind:

689.482.Jakob Parelius Lind, f. 1825, Ofoten., d. 1877

Børn af Karen Margrethe Agersborg og Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen:

690.482.Johan Bernhardus Ellingsen, f. 1829, Ofoten., d. 1901, Oslo.
691.482.Barbara Dorothea Ellingsen, f. 1831, Ofoten., d. 1887
483.276.
Christen Hartvig Hveding Agersborg
Født 22 sep. 1791, Torstad.481, døbt 11 dec. 1791482,481.
     Konf. 1818.481
     Christen Agersborg åtte garden Stor-Ballangen, og budde som bonde der til sin døyanddag. Han åtte dessutan Råna som han erva etter far sin; men denne garden gav han over til broren Petter Agersborg som budde på Torstad. Christen Agersborg sat ei tid i mykje gode kår; men medelen minka med åra. Han kasta rette ættenamnet sitt, Agersborg, og tok Hveding i staden. I Ofoten gjekk han alltid under namnet Christen Hveding. Borna hans har kalla seg Christensen, snart med C og snart med K.481

Gift 25 sep. 1822481 med

Margrete Torleivsdatter
     Hennar far var styrmann på ei av jektene til Ole Knudsen Aas på Bjelgam. Margrete var fosterdotter hos enkja etter Ole Aas, Maren Pedersdatter (Hønnichen?).481
484.276.
Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793483.
Død 13 apr. 1862481,483.
     Liland, Evenes, Nordland.483
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.481

Gift 1816, Harstad, Trondenes.56,481 med

Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.373.
Død 1859, Evenes, Nordland.373.
     Datter af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Petter Jørgen Pettersen Agersborg og Johanna Margrete Eriksdatter Normann:

692.484.Petter Johan Pettersen Agersborg, f. 1816, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
485.276.
Mette Nysted Agersborg
Født 23 feb. 1795481.
Død 1 nov. 1870481.
     Mette og Aron var tremenninger, og deres foreldre satte seg sterkt i mot dette ekteskapet. Mettes far, Petter Dass Agersborg, forbannet sin datter og truet med å gjøre henne arveløs, men da barna begynte å komme uten at noe ekteskap var inngått bøyde foreldrene av. Petter Dass Agersborg gav dem gården Ramnes i bryllupsgave, dit de flyttet og begynte med gårdbruk. Det var nok ikke sosiale årsaker som var den egentlige årsak til at foreldrene var så sterkt i mot dette ekteskap. Mere trolig er det vel at sykdom - spillsjuka (lepra) og sinnsykdom bakover i slekta var den endelige årsak. Spedalskhet ble betraktet som arvelig, og foreldrene var svært redd denne sykdom.484

Gift _____med

Aron Arctander Jensen
Født omkring 1793, Liland, Ofoten. ?485,486,487.
Død 5 apr. 1862, Punsvik.481.
     Søn af Jens Jensen og Ingeborg Olsdatter Har.
     Aron Jensen hadde ord for å ha sers gode evner; men han fekk aldri høve til å nytta dei ut. Han åtte ingen medel til å gifta seg på; men han fekk ikkje lite med kona si, m. a. fekk han garden Ramnes som ekteparet flytta til og dreiv som bondebruk. Men ulykker av mange slag la seg over dei to. Serleg tok sjukdom og død i barneflokken hardt på dei. Sistpå miste dei alt dei åtte av medel og måtte forlata garden og leva hos andre på nåde. Dei skulde få gå om i bygda som legdslemer. Det vart ein tung alderdom dei fekk. Handelsmann Petter Klæboe på Liland [hennes svoger] tok Mette til seg, og der var ho til ho døydde; men krøniken seier at «hun led savn og gjenvordigheder». Aron Jensen vart sett bort til ein gard på andre sida av fjorden. Der hadde han slektningar, og der var han til sin død.488
     Om dette ekteskapet har det laga seg forteljingar som har fått svip av folkevisemotivet, om den kjærleiken som ikkje kjenner stengsler eller band. Ein kan ikkje anna enn minnast folkevisa om Bendik og Arolilja eller segna om Hagbard og Signe. Mette Agersborg og Aron Jensen sat på kvar si sida av fjorden og gret over sin lagnad, ho på den nordre sida, og han på den søre. Han gret så lenge at han vart blind, seier segna. - Først skulde foreldra hennar setja seg imot dette ekteskapet av all makt. Men like sterkt heldt dei unge saman. Dei seier at faren forbanna dotter si for denne trassen og vilde gjera ho arvelaus. Men då borna tok til å koma utan ekteskap, laut foreldra gå med på giftarmålet. Det er nytta mange harde ord om foreldra sin stålsette strid i mot så trufast ein kjærleik. Og i første augnekast ser alt dette uskyneleg og umenneskeleg ut. Kva kunde då grunnen vera? Eit spørsmål som dette lyt ei ættesoga stansa ved og prøva finna svar på.489
     For livstragedien vart for mykje hard for dette ekteparet. At den sosiale skilnaden stengde så sterkt, er knapt truleg: Han var sers gåverik. Begge av godt folk. Han av ættene Har-Arctander. Dei var så menn tremenningar. Grunnen til motstandet frå hennar foreldre si sida var så visst ikkje vondskap; heller ikkje kunde fordom vega så tungt. Eg trur grunnen er å søkja i otten for dei forferdelege ulykkene, som just kom og knekte desse trugne menneska. Ekteparet fekk 11 born. Fleire av dei vart spillsjuke (spedalske). Ein døydde heime av sjukdomen, og fleire av dei døydde på Reitgjerdet asyl. Her er vi kan henda ved viktigaste grunnen. At dei var så nært skyldte, gjorde faren endå større. Spillsjukdomen (lepra) kjem ikkje ofseleg i eit slektled utan at han har vist seg i eit tidlegare. Dei gamle kjente nok til det; dei såg faren; men dei unge var blinde av elsk. - I den tid høyrte det med til god oppseding i heimane at foreldra åtvara dei unge mot å gifta seg med nære slektningar eller med nokon som kunde ha arvelege sjukdomsdisposisjonar. Ingen sjukdomar var dei meire redde for enn spillsjuka og sinnssjuka. No er det visst ikkje mykje att i heimane av dette oppsedingssynet, dessverre. Men vitskapen, biologien, i våre dagar kan fortelja oss forunderlege og alvorlege ting om dette emnet. Sumen får her vera, at eit ekteskap alltid er eit mykje viktig biologisk spørsmål, som dei unge altfor sjeldan tenkjer over.489
     Lyspunktet i denne myrke soga er, at det ut av denne hardt truga slektsgreina har vokse fram mange friske og evnerike menneske som har gjort godt arbeid både i kyrkja og i skole og i andre samfunnsgagnlege gjeremål.489

Børn af Mette Nysted Agersborg og Aron Arctander Jensen:

693.485._____
694.485._____
695.485._____
696.485._____
697.485._____
698.485._____
699.485._____
700.485._____
701.485._____
702.485._____
703.485._____
486.278.
Ellen Hveding
Født 1817490.
     Ho døydde som barn.490
487.278.
Kristen Hartvig Hveding
Født 1818, Kleiva, Ofoten.491, døbt 9 mai 1819, Evenes kyrkja.492,491.
Død 14 jul. 1896, Leiknes.493, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.493.
     Etterslekt. Se Johan Hvedings bog.

Gift 1° 13 mai 1845493 med

Else Margrethe Larsdatter
Født _____, Hol sokn.493.
Død 24 mar. 1855, Leiknes.493.
     Døydde på barselseng.493

Gift 2° 24 jul. 1856493 med

Anne Bergitta Kaspersdatter
Født 1826, Rødberg, Trondenes.494.
Død 2 jan. 1860, Leiknes493.
     Datter af Kasper Jakobsen og Anne Helena Gabrielsdatter.
     Døydde på barselseng.493

Gift 3° 11 nov. 1862493 med

Margreta Kirstina Hansdatter
Født 16 okt. 1840, Elvegard i Skjomen, Ofoten.495.
Død 5 okt. 1920, Leiknes.495, begravet _____, Korsnes kyrkjegard.495.
     Om hennes slekt, se Johan Hvedings bog, s. 80.
488.278.
Hanna Olsdatter Hveding
     Ho var ei stor og sterkbygd kvinna, rundlet og frisk og fager. Ho kom tidleg i tenaste hos Lars Berg, Svolvær, og var framgardsgjenta der.496

Gift 1° _____med

Lockert
     Frå Lofoten, og budde i Vikan ved Kabelvåg. Han rodde høvesmann med leigkarar for Normann, Ørsvåg. Seinare flytta Lockert og kona til Gjøvik i Ofoten og budde der. Han sette til på Ofoten i desbr. månad, truleg 1858.496

Gift 2° _____med

Elling Olsen
     Frå Bergen. Agronom. Budde på Elvesletta i Ofoten.496

Børn af Hanna Olsdatter Hveding og Lockert:

704.488.Edvard Lockert
705.488.Anne Lockert

Børn af Hanna Olsdatter Hveding og Elling Olsen:

706.488.Edvin Ellingsen, f. 1865, d. 1890, Liverpool.
707.488.Laura Ellingsen, f. 1867
489.283.
Olava Marie Paasche Eriksdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.372,496.
Død 1864, Bø, Trondenes.497.

Gift _____med

Hans Andreas Schrøder Pedersen Harr
Født 1805, Bø, Trondenes.498.
Død 1856, Bø, Trondenes.498.
     Søn af Peder Rafaelsen Harr og Anne Marie Madsdatter.
490.283.
Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.372,497.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.497.

Gift 183356 med

Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.499.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.499.
     Datter af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter.

Børn af Henning Junghans Eriksen Normann og Anne Johanna Baltsersdatter:

708.490.Erik Henningsen Normann, f. 1833, Trondenes., d. 1912, Trondenes.
709.490.Hartvig Hveding Henningsen Normann, f. 1835, Trondenes.
710.490.Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann, f. 1837, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
711.490.Anne Birgitte Henningsdatter Normann, f. 1839, Trondenes., d. 1841, Trondenes.
712.490.Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann, f. 1841, Trondenes.
491.283.
Ellen Hveding Eriksdatter Normann
Født 15 apr. 1805372.
Død 1812, Leikvik, Trondenes.497.
     Død som barn.372
492.283.
Tarald Andreas Giæver Eriksen Normann
Født 23 jul. 1806372.
Død 1808, Leikvik, Trondenes.497.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Hartvig. Ugift.372
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1808, kun 2 år gl.
493.283.
Andreas Rohde Eriksen Normann
Født 18 okt. 1807372.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.497.
494.283.
Erik Mikal Eriksen Normann
Født 1809.
Død 28 jul. 1832, 23 år gl.500,372.
495.283.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1811, Leikvik, Trondenes.501.
Død 1812, Steinsland, Trondenes.501.
     Død ½ år gl.372
496.283.
Anne Marie Giæver Eriksdatter Normann
Født 22 jun. 1814372.
497.283.
Ellen Sofie Hveding Eriksdatter Normann
Født 1816, Steinsland, Trondenes.501.
Død 1816, Steinsland, Trondenes.501.
     Død 8 dg. gl.372
498.283.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1818372.
Død 1818, Steinsland, Trondenes.501.
     Kom bort på sjøen i Vesterålen saman med broren Tarald.372
     Dette passer dårligt med at "Folk og Slekt i Trondenes" skriver han døde 1818.
499.283.
Jens Mikal Eriksen Normann
Født 28 apr. 1820372.
Død 1820, Steinsland, Trondenes.501.
     Med han døydde mora på barselseng.372
500.283.
Mathias Mikal Ursin Eriksen Normann
Født 1 jul. 1824, Steinsland, Trondenes.383,501.
Død 1843, Steinsland, Trondenes., 19 år gl.502,383,502.
501.283.
Ellen Margrete Giæver Eriksdatter Normann
Født 1826, Steinsland, Trondenes.503.
Død 1826, Steinsland, Trondenes.503.
502.283.
Mikkel Eriksen Normann
Født 23 dec. 1827, Steinsland, Trondenes.383,503.
Død 1872, Mårsund, Bø.504.
     Seminarist frå Tromsø Seminar, lærar i Bø i Vesterålen.383

Gift _____med

Tina Lockert
     Datter af Lockert og Serine Regine With.

Børn af Mikkel Eriksen Normann og Tina Lockert:

713.502.Kristoffer Johan Mikkelsen Normann, f. 1865, Vesterålen.
714.502.Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
715.502.Regine Mikkelsdatter Normann
716.502.Marie Mikkelsdatter Normann
717.502.Erik Mikkelsen Normann
503.283.
Mette Eriksdatter Normann
     Ugift.383
     Er ikke med i bogen "Folk og Slekt i Trondenes".
504.283.
Rebekka Martine Eriksdatter Normann
Født 1830, Steinsland, Trondenes.503.
Død 1877, Rogla, Trondenes.503.

Gift 1852505 med

Hans Henrik Nilssen
Født 1821, Rogla, Trondenes.506.
Død 1884, Kabelvåg, Vågan.506.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
505.285.
Hartvig Hveding Mikkelsen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes., Tvilling til søsteren Andrea Sofia.507,385, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.508,383.
Død 1798, Harstad, Trondenes., 40 veker gl.509,383,385.
506.285.
Andrea Sofia Mikkelsdatter Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.510,507, døbt 30 apr. 1797, 2. søndag etter påske.508,383.
Død 20 jun. 1836, Kilbotn, Trondenes., 39 år gl.511,383,385.
507.285.
Henning Junghans Mikkelsen Normann
Født 1799, Harstad, Trondenes.385, døbt 31 mar. 1799, 1. søndag etter påske.512,383.
Død 1802, Harstad, Trondenes.385.
508.285.
Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.385, døbt 5 sep. 1802513,383.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.383,385.

Gift 1822514 med

Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.373.
Død 1864, Harstad, Trondenes.373.
     Søn af Erik Sørensen Normann og Else Marie Hansdatter Rafn.

Børn af Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann og Hartvig Hveding Eriksen Normann:

718.508.Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann, f. 1820, Trondenes.
719.508.Mikol Maria Hartvigsdatter, f. 1822, Trondenes.
720.508.Erik Søren Hartvigsen, f. 1824, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
721.508.Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann, f. 1826, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
722.508.Mikkel Normann Hartvigsen, f. 1828, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
723.508.Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann, f. 1830, Trondenes.
724.508.Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen, f. 1833, Trondenes., d. 1856, Finnmark.
725.508.Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1836, Trondenes.
726.508.Søren Martin Hartvigsen, f. 1839, Trondenes.
727.508.Henrik Martinus Hartvigsen Normann, f. 1842, Trondenes., d. 1905, Trondenes.
728.508.Jens Andreas Hartvigsen Normann, f. 1845, Trondenes.
729.508.Nils Andreas Hartvigsen, f. _____, d. 1837, Trondenes.
509.285.
Rebekka Kristina Mikkelsdatter Normann
Født 6 feb. 1804, Harstad, Trondenes.515,385.
Død _____, Bodø, Nordland.385.

Gift 1825514 med

Peder Jonson
Født 1798514.
Død 1841, Sandtorg, Trondenes.514.
     Frå Malmø, Sverige.515
510.285.
Marta Hanna Mikkelsdatter Normann
Født 27 apr. 1811, Harstad, Trondenes.515,385.
Død 1847, Bø, Trondenes.385.
511.290.
Ovidia Maria Simonsdatter Leth
Døbt 13 sep. 1778, Lenvik kirke516.
512.290.
Ingeborg Anna Simonsdatter Leth
Døbt 23 apr. 1780, Lenvik kirke516.
Begravet 1784, Lenvik, Festo palmar, 4 Aar gl.265.
513.290.
Ingeborg Anna Jentoft Leth
Døbt 1785, Lenvik, Dom. 21 p. trinit.265.
514.290.
Erika Petrine Leth
Døbt 1787, Lenvik, Feria 1 Pentec.265.
515.298.
Ole Rynning
     Se Halvorsens forfatterleksikon.
516.300.
Ernst Isaksen
Født 1785, Breivik, Trondenes.56.
Død 1857, Forhamn, Trondenes.56.

Utenfor ekteskap med56

Karen Olsdatter

Gift 1° 1 mai 1809, Sand kirke, Trondenes.517 med

Martha Sophie Jacobsdatter Warberg
Født 1779, Breistrand, Trondenes.518.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1796 i Trondenes.344

Børn af Ernst Isaksen og Karen Olsdatter:

730.516.Ole Ernstsen, f. _____, d. 1812, Trondenes.

Børn af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg:

731.516.Isak Ernstsen, f. 1809, Trondenes., d. 1875, Trondenes.
732.516.Jakob Parelius Ernstsen, f. 1810, Trondenes., d. 1901, Trondenes.
733.516.Nils Olai Ernstsen, f. 1821, Trondenes., d. 1909, Trondenes.
734.516.Hanna Marie Ernstsdatter, f. 1825, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
517.301.
___________
Født 1779, Sørvik, Trondenes.387.
Død 1779, Sørvik, Trondenes.387.
518.301.
Ole Mathiassen Ursin
Født 1784, Sørvik, Trondenes.382.
Død 1838, Haukebø, Trondenes.382.

Gift 1817519 med

Ellen Kirstina Strøm
519.301.
Mikkel Mathiassen Ursin
Født 1785, Sørvik, Trondenes.520.
Død 1861, Sørvik, Trondenes.520.

Gift 1° 181256 med

Berte Helene Kristensdatter
Født 1784, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1820, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Kristen Nilsen (Woll) og Dorthe Sofie Hansdatter.

Gift 2° 2 dec. 1820, Trondenes.521 med

Olava Jacobsdatter Warberg
Født 1789, Breistrand, Trondenes.522,518, døbt 1789, Trondenes.523,521.
Død 11 aug. 1833, Sørvik, Trondenes.518.
     Datter af Jacob Henriksøn Warberg og Ingeborg Sophie Olsdatter Gram.
     Konf. 1806 i Trondenes.344
     Skifte 4 apr. 1834521.

Gift 3° 183556 med

Isabella Testmann Sølfestersdatter
Født 1809, Larsengen, Tromsø.56.
Død 1840, Sørvik, Trondenes.56.

Børn af Mikkel Mathiassen Ursin og Isabella Testmann Sølfestersdatter:

735.519.Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin, f. 1835, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
520.301.
Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin
Født 1786, Sørvik, Trondenes.387.
Død 1878, Sørvik, Trondenes.387.

Gift 1815524 med

Klaus Israelsen
Født 1776, Sørrollnes, Trondenes.525.
Død 1848, Sørvik, Trondenes.525.
     Søn af Israel Kristensen og Ingeborg Pedersdatter.

Børn af Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin og Klaus Israelsen:

736.520.Isak Andreas Klaussen, f. 1818, Trondenes., d. 1915, Trondenes.
521.301.
Mette Maria Mathiasdatter Ursin
Født 1788, Sørvik, Trondenes.382.
Død 1829, Elgsnes Indre, Trondenes.382.

Gift 1818526 med

Brede Klaussen Heide
Født 1787, Sim, Børsa, Sør Trøndelag.527.
Død 1861, Elgsnes Indre, Trondenes.527.
     Søn af Klaus Kristian Heide og Ingeborg Margrete Hansdatter Fyhn.

Børn af Mette Maria Mathiasdatter Ursin og Brede Klaussen Heide:

737.521.Rebekka Martine Bredesdatter Heide, f. 1822, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
522.301.
Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.382,372.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.382.

Gift 1° 15 nov. 1823372 med

Erik Andreas Henningsen Normann
Døbt 18 nov. 1764, 22. søndag etter treein. 1764.378,372.
Død 1832, 68 år gl.379,372.
     Søn af Henning Junghans Eriksen Normann og Elen Hartvigsen Hveding.
     Han budde heime på farsgarden til i 1803. Då flytta han til Leikvik i Trondenes og budde der til 1815. Då flytta han til Steinsland og budde der til han døydde i 1832, 68 år gl.372

[Gift 1° 29 okt. 1801 med Ellen Margrete Giæver (1780 - 1820); Gift 2° 15 nov. 1823 med Sara Isakine Mathiasdatter Ursin (1789 - 1856)].

Gift 2° 183456 med

Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.528.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.528.
     Søn af Benjamin Torbergsen og Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg.

Børn af Sara Isakine Mathiasdatter Ursin og Erik Andreas Henningsen Normann er vist under Erik Andreas Henningsen Normann (nr. 283).

523.301.
Andreas Mathiassen Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.382.
Død 1877, Sørvik, Trondenes.382.
524.301.
Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.92.
Død 185392.

Gift 182092 med

Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 186892.
     Datter af Ole Danielsen og Ingeborg Sofia Johnsdatter Trane.

Børn af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann:

738.524.Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin, f. 1821, Gratangen., d. 1906, Trondenes.
739.524.Ingeborg Sofia Ursin, f. 1823, Gratangen., d. 1909
740.524.Johanna Berg Ursin, f. 1825, Gratangen., d. 1865
741.524.Ole Normann Ursin, f. 1827, Gratangen., d. 1914
742.524.Mette Maria Ursin, f. 1830, Gratangen., d. 1856
743.524.Kirsten Elisabet Ursin, f. 1832, Gratangen.
744.524.Mathias Brynlund Ursin, f. 1836, Gratangen., d. 1875
745.524.Jens Mikal Ursin, f. 1838
746.524.Joakime Magdalena Ursin, f. 1845, Gratangen.
525.301.
Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.56.

Gift 183156 med

Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796529.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.529

Børn af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe:

747.525.Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin, f. 1834, Trondenes., d. 1887, Trondenes.
748.525.Margrete Maria Blom Ursin, f. 1836, Trondenes., d. 1900
526.301.
Martha Marie Ursin
Født 1796, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1877, Breivik, Trondenes.56.

Gift _____med

Simon Johan Kildal
Født 1794, Nordsand, Bjarkøy.56.
Død 1835.
     Søn af Johan Jakob Simonsen Kildal og Mette Sophie Schytte Rosted.
     Lensmann til Sand.

Børn af Martha Marie Ursin og Simon Johan Kildal:

749.526.Mette Sofie Kildal, f. 1821, Bjarkøy., d. 1860, Trondenes.
750.526.Johan Jacob Kildal, f. 1822, d. 1904
751.526.Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal, f. 1826, Bjarkøy., d. 1909, Trondenes.
752.526.Martine Mikaline Kildal, f. 1828, Bjarkøy., d. 1903, Trondenes.
753.526.Ellen Marie Kildal, f. 1829, Bjarkøy.
754.526.Mikal (Michael) Heggelund Kildal, f. 1832, Bjarkøy., d. 1924, U.S.A.
755.526.Anna Cesilia Rosted Kildal, f. 1837, Trondenes.
527.304.
Daniel Anderssen Ursin
Født 1788, Vika, Bjarkøy.382.
Død 1849, Vika, Bjarkøy.382.

Gift 1° _____med

Anne Marie Rasmusdatter
Født 1778, Krøttøy, Bjarkøy.530.

Gift 2° 1823530 med

Mette Maria Jørgensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.531.
     Datter af Jørgen Rold Gabrielsen og Siri Jørgensdatter.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Anne Marie Rasmusdatter:

756.527.Rasmus Oliver Danielsen Ursin, f. 1816, Bjarkøy.
757.527.Dorte Serine Danielsdatter Ursin, f. 1826, Bjarkøy.
758.527.Mathias Mikal Danielsen Ursin, f. 1829, Bjarkøy.

Børn af Daniel Anderssen Ursin og Mette Maria Jørgensdatter:

759.527.Andrea Marie Danielsdatter Ursin, f. 1823, Bjarkøy.
528.307.
Ole Eberg Pedersen
Født 1764, Gausvik, Trondenes.391.
Død 1838, Gausvik, Trondenes.391.

Gift omkring 178556 med

Katrina Margrete Olsdatter Bach
Født 1765, Nordsand, Bjarkøy.391.
Død 1839, Gausvik, Trondenes.391.
     Datter af Ole Kristoffersen Bach og Maren Susanna Roede.

Børn af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach:

760.528.Anna Ovidia Olsdatter, f. 1802, Trondenes., d. 1846, Trondenes.
529.307.
Berte Maria Pedersdatter
Født 1774, Gausvik, Trondenes.56, døbt 1774, Trondenes.532,344.
Død 27 aug. 1837, Bø, Trondenes.521, begravet 10 okt. 1837, Trondenes.521.
     Konf. 1791 i Trondenes.344

Gift 179756 med

Johan (John) Raphaelsen Harr
Født 1767, Bø, Trondenes.56, døbt 1767, Trondenes.533.
Død 1851, Bø, Trondenes.534,56.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.
     Konf. 1785 i Trondenes.533

Børn af Berte Maria Pedersdatter og Johan (John) Raphaelsen Harr:

761.529.Maren Stina Johnsdatter (Harr), f. 1803, Trondenes., d. 1877, Trondenes.
530.307.
Ellen Bergitte Pedersdatter
Født 1776, Gausvik, Trondenes.535.
Død 1845, Steinsland, Trondenes.535.

Gift 180256 med

Knut Johnsen
Født 1767, Steinsland, Trondenes.535.
Død 1841, Steinsland, Trondenes.535.
     Søn af John Knutsen og Anne Margrete Pedersdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
531.307.
Baltser Pedersen
Født 1780, Gausvik, Trondenes.536.
Død 1856, Gausvik, Trondenes.536.

Gift 180356 med

Anne Margrete Jørgensdatter
Født 1777, Harstad, Trondenes.536.
Død 1868, Gausvik, Trondenes.536.
     Datter af Jørgen Mikkelsen og Dorte Pedersdatter.

Børn af Baltser Pedersen og Anne Margrete Jørgensdatter:

762.531.Anne Johanna Baltsersdatter, f. 1808, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
532.308.
Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg
Født 1766, Gausvik, Trondenes.501.
Død 1827, Oldra, Trondenes.501.

Gift 1789528 med

Benjamin Torbergsen
Født 1759, Oldra, Trondenes.528.
Død 1813, Oldra, Trondenes.528.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.

Børn af Berte Brønlund Mathiasdatter Eberg og Benjamin Torbergsen:

763.532.Mathias Olai Benjaminsen, f. 1805, Trondenes., d. 1860, Trondenes.
533.308.
Johanna Margrete Mathiasdatter Eberg
Født 1769, Gausvik, Trondenes.537.
Død 1848, Melvik, Trondenes.537.

Gift 1791531 med

Peder Torbergsen
Født 1763, Oldra, Trondenes.528.
Død 1803, Melvik, Trondenes.528.
     Søn af Torberg Madssen og Elisabeth Benjaminsdatter.
534.308.
Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.56.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.56.

Gift 179556 med

Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.56.
Død 1855, Kila, Trondenes.56.
     Datter af Jens Madsen og Anne Katrine Augustinusdatter (Schjelderup).
535.308.
Olava Mathiasdatter Eberg
Født 1775, Gausvik, Trondenes56.
Død 1840, Haukebø, Trondenes56.

Gift 180156 med

Mads Madssen
Født 1775, Brokvik, Trondenes56.
Død 1824, Halsebø, Trondenes56.
     Søn af Mads Benjaminsen og Serine Susanna Hansdatter.

Børn af Olava Mathiasdatter Eberg og Mads Madssen:

764.535.Mathias Eberg Madssen, f. 1806, Trondenes, d. 1858, Finnmark
765.535.Maren Ovedia Madsdatter, f. 1812, Trondenes, d. 1871, Trondenes
536.308.
Mikkel Mathiassen Eberg
Født 1784, Gausvik, Trondenes56.
Død 1851, Vollstad, Trondenes56.

Gift 184256 med

Barbro Kristine Kristensdatter Krogh
Født 1792, Sørvikmark, Trondenes538,56.
Død 1864, SkÃ¥nland, Trondenes56.
     Datter af Christen Gabrielsen Krog og Vilhelmine Baltsersdatter.
537.309.
John Anderssen
Født 1800, Leikvik, Trondenes.539.
Død dec. 1829, Sandnes, Tjeldsund.540,539.
     Skifte 3 mai 1830540.

Gift 182556 med

Gunhild Rebekka Gram Olsdatter
Født 19 jan. 1790, Gausvik, Trondenes.541,539, døbt 24 jan. 1790, Hol kirke.541.
Død 5 nov. 1860, Sandnes, Tjeldsund.540,539.
     Datter af Ole Jakobsen og Mette Maria Mathiasdatter Eberg.

[Gift 1° 23 sep. 1816 med Hans Petter Jacobsen Warberg (1789 - jun. 1823); Gift 2° 1825 med John Anderssen (1800 - dec. 1829); Gift 3° 1832 med Jakob Winther Johnsen Trane (1810 - 27 mar. 1863)].

Børn af John Anderssen og Gunhild Rebekka Gram Olsdatter:

766.537.Barbro Maria Johnsdatter, f. 1826, Tjeldsund.
767.537.Hans Petter Valberg Johnsen, f. 1828, Tjeldsund., d. 1903
538.310.
Ole Iver Hartvigsen
Født 5 feb. 1779, Barøen394.
539.310.
Hans Jacob Hartvigsen
Født apr. 1781, Næs i Tjeldsund394.
Død før 1793394.
540.310.
Maren Marie Hartvigsdatter
Født 1 jun. 1784394.
541.310.
Gurina Sophia Hartvigsdatter
Født 12 nov. 1786394.
Død dec. 1789394.
542.310.
Hartvigsdatter
Født jun. 1789394.
Død omkring jun. 1789, 3 dg. gml.394.
543.310.
Gurina Hartvigsdatter
Født 24 jun. 1790394.
544.311.
Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter
Født 11 mar. 1809, Strand, Lødingen.542.
Død 28 mar. 1882542.

Gift 15 jul. 1827542 med

Tollev Andreas Lejer Pedersen
Født 1802, Andenes, Dverberg.56.
     Søn af Peder Nielsen Leier (Leyer) og Karen Maria Tollevsdatter (Torlefsdatter).

Børn af Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter og Tollev Andreas Lejer Pedersen:

768.544.Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier, f. 1834, Lødingen.
545.313.
Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.543.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.543.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

Gift 1° 182056 med

Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.536.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.536.
     Datter af Ole Eberg Pedersen og Katrina Margrete Olsdatter Bach.

Gift 2° 185956 med

Johanna Sofia Andersdatter Meyer
Født 1800, Årbogen, Trondenes.543.
Død 1881, Melvik, Trondenes.543.
     Datter af Anders Johannessen Meyer og Karen Ediasdatter.
     Etterslekt.

[Gift 1° omkr. 1824 med Mads Larssen (1791 - 1837); Gift 2° 1859 med Jakob Andreas Stensen (1795 - 1872)].
546.317.
Kristoffer Andreas Kristensen
Født 22 jun. 1805290.
Død 18 apr. 1849544.
     Kristoffer ga 29. april 1833 avkald (kvittering) for Ingeborgs arv 5 Spd 4 ort 6 sk til hennes formynder Peder Ernstsen i Fiskefjord.544
     Kristoffer fikk 5. sept. 1836 skjøte av Rasmus Christensen på eiendommen, lnr. 110 i Sand i Tjeldsund, for 55 Spd.544
     Gården blei solgt på auksjon 1849, og skjøte utstedt 13. dec. 1849 til Fredrik Johan Ryland for 140 Spd.544
     Skifte 12 dec. 1849544.

Gift 1° 29 okt. 1829290 med

Ingeborg Dorthea Corneliusdatter
Født 4 jul. 1803545.
     Datter af Cornelius Carlsen og Kristianne Rasbech Arnoldusdatter.
     Barnløst ekteskap med Kristoffer Kristensen.545

Gift 2° 6 aug. 1838545 med

Kirsten Israelsdatter Svane
Født dec. 1816545, døbt 24 dec. 1816, «juledag»545.
     Datter af Israel Svane Jonassen og Mette Jakobsdatter.

[Gift 1° 6 aug. 1838 med Kristoffer Andreas Kristensen (22 jun. 1805 - 18 apr. 1849); Gift 2° 27 dec. 1854 med John Clavesen].

Børn af Kristoffer Andreas Kristensen og Kirsten Israelsdatter Svane:

769.546.Kristen Martinus Hveding Kristoffersen, f. 1839
770.546.Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter, f. 1841, d. 1841
771.546.Jakob Martines Kristoffersen, f. 1843, d. 1843
772.546.Mette Sofie Kristoffersdatter, f. 1846
547.317.
Johan Hveding Kristensen
Født 29 sep. 1807290.
548.317.
Guren Dorthea Kristensdatter
Født 29 aug. 1811290.
549.323.
Ingeborg Maria Jensdatter Hveding
Født _____, Berg, Trondenes..
Død 1801, Berg, Trondenes..
     Født uten om ekteskap ?
550.323.
Maren Elisabet Jensdatter Hveding
Født 1804, Berg, Trondenes.56.
Død 1874, Berg, Trondenes.56.

Gift 183356 med

Petter Nikolai Jakobsen Grande
Født 1796, Nesset, Overhalla, Nord Trøndelag.56.
Død 1867, Berg, Trondenes.56.

Børn af Maren Elisabet Jensdatter Hveding og Petter Nikolai Jakobsen Grande:

773.550.Berte Pettersdatter Grande, f. 1844, Trondenes.
551.330.
Abel (Christensen) Ellingsen
Født 11 okt. 1804, Hunstad i Lødingen.414.
Død 10 mar. 1881414.
     Handelsmand paa Sortland [i Vesterålen], boede senere paa Fiskefjord i samme Prestegjeld.414

Gift 1° omkring 1830414 med

Karen Margrethe Mechlenborg
Født omkring 1779412.
Død 13 sep. 1844412.
     Datter af Christen Christensen Mechlenborg og Lucia Magdalene Walnum.
     Ingen børn i sit 2nd ægteskab.414

[Gift 1° 7 jun. 1814 med Jens Ellingsen (17 aug. 1786 - 3 feb. 1826); Gift 2° omkr. 1830 med Abel (Christensen) Ellingsen (11 okt. 1804 - 10 mar. 1881)].

Gift 2° 1844414 med

Margrethe Sophie Glad
Født 27 feb. 1820414.
Død 8 jul. 1891414.
552.330.
Anne Christine Ellingsen
Født 31 mai 1806546.
Død 19 jul. 1868, Offersøy546, begravet 28 jul. 1868, Lødingen.546.

Gift _____547med

Peder Ebenezer Hansen
Født 1797547.
Død 1848547.
     Skjervigen, Vaagan.547

Børn af Anne Christine Ellingsen og Peder Ebenezer Hansen:

774.552.Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen, f. 1829, Vaagens pg., d. 1899
553.330.
Christoffer Ellingsen
Født 30 sep. 1808548.
Død 1886548.
554.330.
Johan Ellingsen
Født 29 okt. 1812548.
Død 1900548.
555.331.
Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen
Født 12 jan. 1795549.
Død 1879549.
556.331.
Margrete Elisabet Ellingsen
Født 27 jan. 1796549.
     Død «spæd».549
557.331.
Pauline Christine Ellingsen
Født 2 aug. 1797, Hustad i Lødingen.550.
Død 28 mai 1888551,550.

Gift 9 nov. 1818550 med

Christopher Martin Glad
Født 11 jan. 1790, Selsøvig.550.
Død 12 nov. 1873, Blokken i Sortland.550.
     Var i 1801 Fostersøn hos Handelsmand Ole Hartvig Hvid i Selsøvigen, boede i 1838 som Gaardbruger paa Blokken i Sortland.550
558.331.
Jens Christian Ellingsen
Født 6 jan. 1799549, døbt 3 feb. 1799549.
Død 1 aug. 1821549.
     Styrmann, ugift.549
559.331.
Margrethe Elisabeth Ellingsen
Født 12 feb. 1800549.
Død omkring 1870549.
560.331.
Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.406,549.
Død 10 dec. 1892406.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Gift 9 nov. 1831 med

Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.406.
     Søn af Anders (Andreas) Jonassen Falch og Birgitte (Berit) Marie Røst Rasch.
     Gjestg. Risvær.552
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.406

Børn af Karen Catharina Ellingsen og Jonas Falch:

775.560.Jonas Falch
561.331.
Jonas Cornelius Ellingsen
Født 12 dec. 1802549.
Død 1834549.
562.333.
Jonas Falch
Født 31 dec. 1810, Risvær i Vaagen.406.
     Gjestg. Risvær.552
     Handelsmand Falch og Hustru feirede sit Diamantbryllup 9. nov. 1891.406

Gift 9 nov. 1831 med

Karen Catharina Ellingsen
Født 9 nov. 1801, Hustad, Lødingen.406,549.
Død 10 dec. 1892406.
     Datter af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch.
     ? HVORFOR ER HUN IKKE NEVNT I MORENS SKIFTE ?

Børn af Jonas Falch og Karen Catharina Ellingsen er vist under Karen Catharina Ellingsen (nr. 560).

563.344.
Lisbeth Dorthea Schjelderup
Født omkring 1782553,339.
564.344.
Rebecha Brems Schjelderup
Født omkring 1784554,339.
565.344.
Augustina Margrete Schjelderup
Født omkring 1788555,339.
566.344.
Knud Aas Schjelderup
Født omkring 1791556,339.
567.344.
Petronella Werdal Schjelderup
Født omkring 1793557,339.
568.344.
Peder Krogh Schjelderup
Født omkring 1799558,339.

Gift _____med

Nille Marie Hansdatter
Født 1822.

Børn af Peder Krogh Schjelderup og Nille Marie Hansdatter:

776.568.Sara Marie Pedersdatter Schjelderup, f. 1847
569.345.
Rebekka Brems Hansdatter (Røgh)
Født omkring 1793559.
570.345.
Benoni Hauman Hansen Røgh
Født 1795560,561.

Gift _____med

Christianna Kielstrup
Født 1802562,561.

Børn af Benoni Hauman Hansen Røgh og Christianna Kielstrup:

777.570.Hanna (Hanne) Benonisen, f. 1830
778.570.Karen (Maren) Benonisen, f. 1830
779.570.Andreas Benonisen, f. 1833
780.570.Anfin R. Benonisen, f. 1837
571.345.
Andfind Andreas Hansen (Røgh)
Født omkring 1800563.
572.346.
Elisabet Røgh Hansdatter
Født 1782, Lia, Evenes i Nordland.56.
Død 1831, Sama, Trondenes.56.

Gift 1° 180156 med

Jakob Olsen
Født 1766, Kjellhus, Trondenes.56.
Død 1809, Sama, Trondenes.56.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 181156 med

Ole Paulsen Gram
Født 1778, Steinsland, Trondenes.380.
Død 1830, Sama, Trondenes.380.
     Søn af Paul Olsen Gram og Anne Margrete Pedersdatter.
573.346.
Kirsten Maria Røg Hansdatter
Født 1785, Lia, Evenes i Nordland.56.
Død 1819, Sama, Trondenes.56.

Gift 180956 med

Ole Hveding Rafaelsen Harr
Født 1769, Bø, Trondenes.56.
Død 1811, Skånland Store, Trondenes.56.
     Søn af Raphael Pedersen Harr og Karen Schrøder Mikkelsdatter.

[Gift 1° 1798 med Maren Kirstina Gislesdatter (1772 - 1803); Gift 2° 1805 med Johanna Margrete Kristensdatter (1768 - 1808); Gift 3° 1809 med Kirsten Maria Røg Hansdatter (1785 - 1819)].

Børn af Kirsten Maria Røg Hansdatter og Ole Hveding Rafaelsen Harr:

781.573.Ole Olsen Harr, f. 1812, Trondenes., d. 1812, Trondenes.
574.347.
Nils Anfinnsen
     !! GÆT - Sønn av Anfinn Nilssen, død 1794 !!

Utenfor ekteskap med92

Kari Simonsdatter
Født 177492.
Død 185592.

Børn af Nils Anfinnsen og Kari Simonsdatter:

782.574.Simon Nilssen, f. 1804, Troms.
575.350.
Hans Kristian Mikkelsen
Født 1784, Skogshamn, Dyrøy.458.
Død 1785458.
576.350.
Kristianne Ovidia Heitmøller Mikkelsdatter

Gift 1806458 med

Jens Hind Danielsen Trane
Født 1773, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
Død 1850, Mikkelbostad, Dyrøy.213.
     Søn af Daniel Kristensen (Trane) og Else Marie Danielsdatter Heitman.
     Bruker av Mikkelbostad, Dyrøy. Etterslekt, se Dyrøy bygdebok II:271.
577.350.
Hans Kristian Mikkelsen (Hansen?)
Født 1787, Skogshamn, Dyrøy.458.
     Bosatt i Laukvik på Nord Senja, der han dreiv handel og gjestgiveri.458
578.350.
Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.458.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.458.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.

Gift 1823458 med

Else Marie Heitman
Født 1798458.
Død 1877458.
     Datter af Daniel Danielsen Heitman (Trane) og Margrete Røde.
579.350.
Johan Fredrik Mikkelsen
Født 1791, Skogshamn, Dyrøy.458.
Død 1810458.
580.350.
Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.458.

Gift 1819564,458 med

Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791358.
     Søn af Edis Lech Hanssen Sparboe og Margrethe Olsdatter Aas.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

[Gift 1° 1819 med Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (f. 1792); Gift 2° med Lavina Johannesdatter (1787 - 1867)].

Børn af Karen Malena Røgh Mikkelsdatter og Hans Rafn Sparboe:

783.580.Michael Hans Sparboe, f. 1821
581.350.
Henrik Meyer Mikkelsen (Hansen?)
Født 1794, Skogshamn, Dyrøy.458.
     Konfirmert 1812. Da skriver presten at han leser godt i bok, skriver smukt, regner de fire specier hjelpelig og er en vakker og beskjeden ungdom. Han hadde vært fire ganger i skolen. Han bodde fortsatt heime i 1818, men siden hører vi ikke meir til ham. Trolig flytta.458
582.351.
Karen Anfinnsdatter
Født 1799, Hitra, Sør Trøndelag.430.
Død 1853430.

Gift 1819565 med

Andreas Korneliussen
Født 1795, Storskog, Astafjord.566.
Død 1868566.
     Søn af Kornelius Styrkersen og Kirsten Davidsdatter.

Børn af Karen Anfinnsdatter og Andreas Korneliussen:

784.582.Karolina Andreasdatter, f. 1820, Astafjord., d. 1911
583.351.
Olai Røgh Anfinnsen Aas
Født 1799431.
Død 1817431.
584.351.
Karen Maria Anfinnsdatter Aas
Født 1801431.
Død 1816431.
585.352.
Hartvig Hveding Sparboe
Døbt 25 mai 1788, Trondenes kirke.567,355.
     Konfirmert 1806.344

Utenfor ekteskap med56

Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup
Født 1796, Tovik, Trondenes.568.
Død 1867, Tovik, Trondenes.568.
     Datter af Niels Winter Schjelderup og Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter.
     Konfirmert 1819 og var da bosat på Steinsland.569

Børn af Hartvig Hveding Sparboe og Anne Margrethe Nilsdatter Schjelderup:

785.585.Anna Hartvigsdatter Sparboe, f. 1828, Trondenes., d. 1910, Trondenes.
586.352.
Hans Rafn Sparboe
Døbt 1 apr. 1791358.
     Bosatt i Dyrøyhamn.

Gift 1° 1819564,458 med

Karen Malena Røgh Mikkelsdatter
Født 1792, Skogshamn, Dyrøy.458.
     Datter af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.

Utenfor ekteskap med56

Lavina Johannesdatter
Født 1787, Sandstrand, Trondenes.570,571,56.
Død 1867, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Johannes Steffensen og Mette Gabrielsdatter.

Børn af Hans Rafn Sparboe og Karen Malena Røgh Mikkelsdatter er vist under Karen Malena Røgh Mikkelsdatter (nr. 580).


Børn af Hans Rafn Sparboe og Lavina Johannesdatter:

786.586.Mette Johanna Hansdatter, f. 1814, Trondenes., d. 1869, Trondenes.
587.352.
Karen Kristina Sparboe
Født 24 apr. 1794358.
Død 1795572.
588.352.
Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe
Døbt 1796529.
Død 1870, Sørvik, Trondenes.56.
     Døbt Karen Margrethe. Konfirmert 1813 under navnet Karen Kirstina.529

Gift 183156 med

Jens Brønlund Mathiassen Ursin
Født 1793, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1854, Sørvik, Trondenes.56.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe og Jens Brønlund Mathiassen Ursin er vist under Jens Brønlund Mathiassen Ursin (nr. 525).

589.352.
Grethe Sophie Blom Sparboe
Født 1800358.
Død 1 jan. 1818358.
590.354.
Anfind Røgh Knudsen Aas
Født 1798, Kilstad..

Gift _____med

Berith Martha Iversdatter Wolf
Født 1810.
     Datter af Iver Wulff Larsen og Berit Martha Størkersdatter.
591.359.
Johannes Rostad
     Død i ung alder.313
592.359.
Hans Rostad
     Død i ung alder.313
593.359.
Anne Marie Gjørstad
Født 28 aug. 1793313.
594.359.
Johanne Thorine Gjørstad
Født 28 sep. 1795313.
595.359.
Ingeborg Gjørstad
Født 8 okt. 1797313.
596.359.
Thomas Gjørstad
Født 28 feb. 1799313.
Død 1 okt. 1853, Kristiania.313.
     Han ble en aktet kjøbmann i Kristiania med bopel øverst i Storgaten. Av glede over opphøret av koleraen som i 1853 herjet sterkt i Kristiania, holdt han et stort selskap, men angrepes straks efter av kolera, og døde 1. okt. 1853, som en av sykdommens aller siste ofre.313
     Thomas Gjørstad og Fredrikke Glad hadde ingen børn. Der var opprettet testamente mellem ektefolkene, datert 18. sept. 1853, c.frm. 15. febr. 1854. Efter dette var enken disposisjonsberettiget over boet. Efter begges død legat til fordel for trengende. Hvert år avertertes det slik: "Av Thomas Gjerstad og hustru, Fredrikke, født Glads legat er ledig til utdeling en del posjoner a kr. 200 til verdige, trengende enker og døtre av Kjøpmannsstanden i Oslo, lærerinner og bestyrerinner av veldedige innretninger, såsom asyler og lignende i byen og forsteder, som stadig og i lengre tid har virket med særdeles hell og nidkjærhet i sådan stilling og envidere for gamle, veltjente husjomfruer av kjøpmanns- og embedsstanden".313

Gift _____med

Fredrikke Glad
     Datter af Fredrik Glad.
597.359.
Hans Gjørstad
Født 5 jun. 1809313.
598.375.
Rasmus Rafn Borchenius
Født 1801434.
Død 17 feb. 1885, Kristiania.434.
     Zahlkasserer.434

Gift _____, Ullensaker.434 med

Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe

Børn af Rasmus Rafn Borchenius og Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe:

787.598.Laurits Borchenius
788.598.Marie Therese Louise Borchenius, f. 1831, Nes., d. 1859, Kristiania.
789.598.Fredrikke Borchenius
599.375.
Wilhelm Koren Borchenius
     Læge.316

Gift _____med

S. Smith

Børn af Wilhelm Koren Borchenius og S. Smith:

790.599.Hildur Borchenius
791.599.Helga Borchenius
792.599.Signe Borchenius
793.599.Valborg Borchenius
794.599.Alvilde Borchenius
795.599.Aksel Borchenius
600.375.
Thrine Borchenius

Gift _____med

Stenersen
     Prost.316

Børn af Thrine Borchenius og Stenersen:

796.600.Jonas Borchenius Stenersen
797.600.Laurits Borchenius Stenersen
601.380.
Ingeborg Leth Hartvigsdatter
Født 17 okt. 1796, Rambø i Tjeldsund573.
Død 15 jun. 1837574.
     Ingeborg Leth døde «sottedød».574
     Skifte 13 jun. 1838574.

Gift 21 jul. 1821573 med

Trond Jensen
Født 13 jan. 1790573.
Død 13 apr. 1868574.
     Søn af Jens Jakobsen og Kirsten Bye Andersdatter.
     Trond fikk 24. jan. 1832 Kgl. skjøte på 1 vog i gården Hol i Tjeldsund for 150 Spd. Et halvt år etter solgte han halvparten av bruket til broren Anders for 75 Spd. Skylda på dette bruk blei da ½ vog eller 1 pd 12 mk. På skiftet etter Ingeborg Leth i 1838 blei jorda utlagt til Trond for takstsummen 80 Spd. mot å tilsvare sønnen Jens 26 Spd 1 ort 5 sk. og datra Kirstine Marie 18 Spd 3 ort 3 sk.574
     Trond satt med dette bruket til 17. juni 1859, da han ga Karl Danielsen kjøpekontrakt på 18 mk for 150 Spd og kår, og i 1861 overdro han resten av eiendommen til sønnen Jens Andreas. Ved Ft. 1865 bodde Trond og Helene Marie som kårfolk med egen husholdning hos Karl Danielsen på lnr. 101b.574

[Gift 1° 21 jul. 1821 med Ingeborg Leth Hartvigsdatter (17 okt. 1796 - 15 jun. 1837); Gift 2° 24 aug. 1840 med Helene Marie Larsdatter (24 feb. 1790 - 25 feb. 1866)].

Børn af Ingeborg Leth Hartvigsdatter og Trond Jensen:

798.601.Kirstine Marie Ravn Trondsdatter, f. 1822, d. 1857
799.601.Jens Andreas Trondsen, f. 1823
800.601.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1828, d. 1829
801.601.Hartvig Peder Jentoft Trondsen, f. 1831, d. 1834
602.382.
Johanna Margrete Eriksdatter Normann
Født 1792, Harstad, Trondenes.373.
Død 1859, Evenes, Nordland.373.

Gift 1816, Harstad, Trondenes.56,481 med

Petter Jørgen Pettersen Agersborg
Født 1793483.
Død 13 apr. 1862481,483.
     Søn af Petter Dass Agersborg og Anne Benedichte Hveding.
     Liland, Evenes, Nordland.483
     Var bonde på Torstad til han døydde i heimen sin 13. april 1862. Han var ein velståande mann, og åtte ein part av Råna forutan den garden han hadde på Torstad.481

Børn af Johanna Margrete Eriksdatter Normann og Petter Jørgen Pettersen Agersborg er vist under Petter Jørgen Pettersen Agersborg (nr. 484).

603.382.
Søren Eriksen Normann
Født 1793, Røkenes, Trondenes.373.
Død 1812, Røkenes, Trondenes.373.
604.382.
Marta Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1795, Harstad, Trondenes.373.
Død 1885, Harstad, Trondenes.373.
605.382.
Hartvig Hveding Eriksen Normann
Født 1797, Harstad, Trondenes.373.
Død 1864, Harstad, Trondenes.373.

Gift 1822514 med

Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann
Født 1802, Harstad, Trondenes.385, døbt 5 sep. 1802513,383.
Død 4 apr. 1843, Harstad, Trondenes.383,385.
     Datter af Mikkel Henningsen Normann og Mikol Maria Møller.

Børn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann er vist under Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann (nr. 508).

606.387.
Jakob Parelius Sørensen Normann
Født 1782, Røkenes, Trondenes.56.
Død 1854, Røkenes, Trondenes.56.

Utenfor ekteskap med56

Maria Ellevsdatter
Født 1786, Tofta, Trondenes.56.
Død 1870, Sundsvoll, Bjarkøy.56.
     Datter af Ellev Olsen og Dorte Olsdatter.

Gift 1° 181556 med

Maren Maria Simonsdatter Kildal
Født 1792, Prestegården, Steigen.556,56.
Død 1880, Røkenes, Trondenes.56.
     Datter af Simon Simonsen Kildal og Maren Testman Eilertsdatter Kaurin.
     Etterslekt, 11 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Børn af Jakob Parelius Sørensen Normann og Maria Ellevsdatter:

802.606.Markus Jakobsen Normann, f. 1809, Trondenes.
607.387.
Søren Sørensen Normann
Født 5 okt. 1785, (Røkenes, Trondenes.)575.
Død 7 jan. 1868575.

Gift _____576med

Karen Margrethe Ellingsen
Født 9 apr. 1796, Røsvig i Sør-Folden.576.
Død 1 dec. 1882, Røsvig i Sør-Folden.576.
     Datter af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen.

Børn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen:

803.607.Johanne Sofie Normann, f. 1818, Sørfold, d. 1910, Kristiania
804.607.Jacob Andreas Parelius Normann, f. 1825, d. 1897
608.392.
Margrete Bendikte Blom Pedersdatter Aas
Født 1792, Tovik, Trondenes.441.
609.392.
Ole Knut Pedersen Aas
Født 1794, Bjelgam, Evenes.56.
Død 1880, Renså, Astafjord.56.

Utenfor ekteskap med56

Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup
Født 1795, Tovik, Trondenes.56.
Død 1874, Sandstrand, Trondenes.56.
     Datter af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

Gift 1° _____med

Anne Johanna Margrete Sørensdatter
Født 1819, Sandstrand, Trondenes.577.
Død 1916, Renså, Astafjord.577.

Børn af Ole Knut Pedersen Aas og Elisabeth Kjær Andersdatter Schjelderup:

805.609.Mathias Olsen Aas, f. 1823, Trondenes., d. 1889, Trondenes.

Børn af Ole Knut Pedersen Aas og Anne Johanna Margrete Sørensdatter:

806.609.Reobert Olai Olsen Aas, f. 1848, Trondenes
610.392.
Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas
Født 1796, Bjelgam, Evenes.578.
Død 1871, Sandstrand, Trondenes.578.
     6 Barn. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 9 nov. 1827358 med

Anne Margrethe Thomasdatter
Født 1800, Sandstrand, Trondenes.579.
Død 1848, Sandstrand, Trondenes.579.
     Datter af Tomas Anderssen og Karen Hansdatter.

[Gift 1° 1825 med Gudmund Gudmundsen (1796 - 1826); Gift 2° 9 nov. 1827 med Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas (1796 - 1871)].

Børn af Hans Ravn Sparboe Pedersen Aas og Anne Margrethe Thomasdatter:

807.610.Petter Olai Hanssen Aas, f. 1831, Trondenes., d. 1900, Trondenes.
611.392.
Maren Anna Aas
Født 1801358.
612.392.
Benjamin Blom Aas
Født 1803358.
613.392.
Torløv Paul Aas
Født 1808358.
614.394.
Johanna Jensdatter
Født _____, Kila, Trondenes.56.
Død 1800, Kila, Trondenes.56.
615.394.
Mads Jensen
Født 1770, Kila, Trondenes.56.
Død 1770, Kila, Trondenes.56.
616.394.
Riborg Jensdatter
Født 1772, Kila, Trondenes.56.
Død 1772, Kila, Trondenes.56.
617.394.
Karen Jensdatter
Født 1773, Kila, Trondenes.56.
Død 1855, Kila, Trondenes.56.

Gift 179556 med

Jens Mathiassen Eberg
Født 1772, Gausvik, Trondenes.56.
Død 1812, Kilbotn, Trondenes.56.
     Søn af Mathias Olai Olsen Eidberg og Gunhild Rebekka Olsdatter Gram.
618.394.
Ingeborg Marie Jensdatter
Født 1775, Kila, Trondenes.56.
Død 1841, Kila, Trondenes.56.

Gift 180256 med

Mads Henriksen
Født 1773, Kila, Trondenes.56.
Død 1856, Kila, Trondenes.56.
     Søn af Henrik Olsen og Margrethe Maria Madsdatter.
619.394.
Augustinus Schjelderup Jensen
Født 1777, Kila, Trondenes.56.
Død 1859, Kila, Trondenes.56.
620.394.
Mads Jensen
Født 1778, Kila, Trondenes.56.
Død 1778, Kila, Trondenes.56.
621.394.
Riborg Jensdatter
Født 1782, Kila, Trondenes.56.
Død 1794, Kila, Trondenes.56.
622.394.
Anne Margrethe Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.56.
Død 1870, Dalen, Trondenes.56.

Gift 1812, (Trondenes).580,56 med

Henrik Hansen
Født 1775, Bergen.56.
Død 1852, Harstadbotn, Trondenes.56.

Børn af Anne Margrethe Jensdatter og Henrik Hansen:

808.622.Hans Henriksen, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
809.622.Jens Andreas Henriksen, f. 1813, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
810.622.Marta Maria Henriksdatter, f. 1816, Trondenes., d. 1817, Trondenes.
811.622.Claus Winther Henriksen, f. 1819, Trondenes., d. 1889, Trondenes.
812.622.Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter, f. 1823, Trondenes.
623.394.
Berit Maria Jensdatter
Født 1784, Kila, Trondenes.56.
624.394.
Sara Ursin Jensdatter
Født 1788, Kila, Trondenes.56.
Død 1797, Kila, Trondenes.56.
625.394.
Else Marie Jensdatter
Født 1790, Kila, Trondenes.56.
Død 1807, Kila, Trondenes.56.
626.394.
___________
Født 1795, Kila, Trondenes.56.
Død 1795, Kila, Trondenes.56.
627.396.
Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup
Født 1780, Tennevik, Trondenes.56,344.
Død 181256, begravet 22 nov. 1812, Trondenes kirke.581,411.
     Skifte 2 okt. 1813411.

Gift 19 jul. 1800, Trondenes kirke.411 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.56, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.582,411.
Død 1827, Lofoten, Nordland.56.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup og Niels Winter Schjelderup:

813.627.Johanna Margrethe Schjelderup, f. 1802, Trondenes.
814.627._____, f. _____, d. 1804, Trondenes.
815.627._____, f. _____, d. 1805, Trondenes.
816.627._____, f. _____, d. 1806, Trondenes.
817.627._____, f. _____, d. 1807, Trondenes.
818.627._____, f. _____, d. 1809, Trondenes.
819.627.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
820.627.Nils Nilsen Schjelderup, f. 1812
821.627.Hanna Nilsdatter Schjelderup, f. 1810, Trondenes., d. 1810, Trondenes.
628.396.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.343.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.343.
629.396.
___________
Født 1782, Tennevik, Trondenes.343.
Død 1782, Tennevik, Trondenes.343.
630.396.
Maria Nilsdatter (Schjelderup?)
Født 1783583.
     Konfirmert 1800. Flyttet til Kaltdal?.583
631.397.
Johanna Benjaminsdatter
Født 1782, Nordvik344.
     Konfirmert 1799.344
632.397.
Mads Benjaminsen
Født 1784, Nordvik344.
Død 1785344.
633.397.
Augustinus Benjaminsen
Født 1786, Nordvik344.
Død 1787344.
634.397.
Ellen Hansdatter
Født 1788, Nordvik, Trondenes.584.
Død 1835, Grøta, Trondenes.584.

Gift 1809585 med

Ole Andreas Johnsen Lind
Født 1779, Varmedal, Trondenes.585.
Død 1866, Grøta, Trondenes.585.
635.397.
Benjamin Hanssen
Født 1791, Nordvik, Trondenes.584.
Død 1822, Nordvik, Trondenes.584.
636.397.
Augustinus Schjelderup Hanssen
Født 1793, Nordvik, Trondenes.584.
Død 1863584.

Gift 1821586 med

Anne Maria Kristoffersdatter
Født 1798, Nordvik, Trondenes.584.
Død 1848, Nordvik, Trondenes.584.
637.397.
Ingeborg Maria Hansdatter
Født 1795, Nordvik, Trondenes.584.
Død 1883, Grøta, Trondenes.584.
638.398.
Ingebrigt Albrigtsen
Født 1786, Kvitnes, Trondenes.56.
Død 1864, Kanebogen, Trondenes.56.
     Etterslekt, 8 barn, se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 1° 181456 med

Gunhild Katrine Mikkelsdatter
Født 1776, Harstad, Trondenes.56.
Død 1817, Kanebogen, Trondenes.56.
     Datter af Mikkel Nilssen og Gjertrud Johnsdatter.

[Gift 1° 1803 med Henrik Johnsen (1767 - 1811); Gift 2° 1814 med Ingebrigt Albrigtsen (1786 - 1864)].

Gift 2° 181756 med

Kirstina Antonisdatter
Født 1783, Nordvik, Trondenes.56.
Død 1826, Kanebogen, Trondenes.56.
     Datter af Antoni og Anne Olsdatter.

Gift 3° 182656 med

Anne Margrete Kristensdatter
Født 1795, Melvik, Trondenes.56.

Børn af Ingebrigt Albrigtsen og Anne Margrete Kristensdatter:

822.638.Dødfødt, f. 1827, Trondenes., d. 1827, Trondenes.
639.403.
Martinus Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.587
640.403.
Hans Hartvig Christensen Lind
     Myndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.587
641.403.
Niels Ravn Christensen Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.587
642.403.
Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind
Født 1799, Gimsøe fgd. / Vaagens prgj.588,445,588.
Død 20 dec. 1889445.
     Gjertrud Krog er år 1865 hos sin datter, Anne, på Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.589

Gift 11 nov. 1824, Lødingen.445 med

Jens Krog
Født 6 jul. 1792, Hadsel.445, døbt 31 mai 1852, Hadsel.445.
Død 1852445.
     Søn af Eiler Hagerup Krog og Gjertrud Magdalene Irgens.
     Bosat på Ottersøy.329

Børn af Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind og Jens Krog:

823.642.Eilert Hagerup Krog, f. 1825, d. 1903
824.642.Magdalene Brun Irgens Krog, f. 1826, d. 1905
825.642.Johanna Margrete Krog, f. 1828, d. eft. 1900
826.642.Anne Kristine Krog, f. 1830, Lødingen.
827.642._____, f. 1832, d. 1832
828.642._____, f. 1833, d. 1834
829.642.Christine Hansine Krog, f. 1835, d. 1919
830.642.Johannes Irgens Krog, f. 1836
643.403.
Grete Christensdatter Lind
     Umyndig (1814) på Sundklakk i Lofoten.587
644.407.
Anne Margrethe Lind
Født 1793, Vika, Trondenes.92,194.
     Kom til Myrland, Gratangen.92
645.407.
Hanna Kirstina Lind
Født 1795, Vika, Trondenes.92,194.
Død 184692.
646.407.
Nils Rafn Lind
Født 1797, Vika, Trondenes.92,194.
Død 188092.
647.407.
Johanna Margrethe Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.92.
Død 185392.
648.407.
Else Maria Lind
Født 1802, Myrland, Gratangen.92.
Død 1802, Myrland, Gratangen.92.
649.407.
Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.92.
Død 188292.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.92

Gift 1° 183392 med

Rebekka Bentsdatter Kinapel
Født 1791, Grov, Skånland.92.
Død 183692.
     Datter af Bent Nielsen Kienapel og Anna Andersdatter.

[Gift 1° 1819 med Ole Tomassen (1794 - 1831); Gift 2° 1833 med Hans Olai Røgh Johnsen Lind (1804 - 1882)].

Gift 2° 183792 med

Anne Helene Sørensdatter
Født 1808, Hesjeberg, Gratangen.92.
Død 189692.
     Datter af Søren Hanssen og Berit Maria Andersdatter Harr.
650.407.
Edias Lech Lind
Født 1806, Myrland, Gratangen.92.
Død 1806, Myrland, Gratangen.92.
651.407.
NN
Født 1808, Myrland, Gratangen.92.
Død 1808, Myrland, Gratangen.92.
652.410.
Hans Andreas Lind
Født 1799, Vika, Trondenes.447.
653.410.
Anne Margrethe Lech Lind
Født _____, Vika, Trondenes.590,447.
Død 1801, Vika, Trondenes.447.
654.410.
Nils Rafn Lind
Født 1803, Vika, Trondenes.194,447.
Død 1819, Vika, Trondenes.447.
655.410.
Anne Margrethe Lind
Født 1806, Vika, Trondenes.447,194.
656.423.
Lorents Johansen Burchard
Født 1762, Prestegården, Trondenes.448.
657.423.
Simon Kildal Johansen Burchard
Født 1765, Rå, Kvæfjord.448.
658.423.
Fredrik Kristian Johansen Burchard
Født 1770, Rå, Kvæfjord.448.
659.427.
Christian Pram Schjelderup
     Gift ved morfarens skifte 28. nov. 1786.451
660.427.
Peder Schjelderup
     Myndig ved morfarens skifte 28. nov. 1786.451
661.427.
Elisabeth Olava Schjelderup
Født 1755591.
Død 15 feb. 1829, Løten591.

Gift 6 jan. 1778592 med

Jørgen Olsen Grimseth
Døbt 13 jun. 1750591.
Død 31 mai 1828591.
     Søn af Ole Halvorsen Grimset og Randi Jørgensdatter Muus Huseby.
     Gårdbruker paa Grimseth i Løiten prestegjeld. Regimentstambur ved 3. Søndenfjeldske dragonregiment.593
     Se Hedmark Slektshist. lags tidsskr., bind II, s. 134

Børn af Elisabeth Olava Schjelderup og Jørgen Olsen Grimseth:

831.661.Petronnele Jørgensdatter Grimseth, f. 1782
832.661.Halvor Jørgensen Grimseth, f. omkr. 1782, d. 1868
833.661.Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth, f. omkr. 1785
834.661.Jørgen Grimseth Schjelderup, d. 1857, Arendal
835.661.Randi Jørgensdatter, f. omkr. 1794
662.427.
Petronette Schjelderup
     "Gift i Oslo ved Christiania".451
663.432.
Tollev Hans Jørgensen
Født 1789, Engenes, Ibestad92.
Død 182092.

Gift 181392 med

Anne Sofia Sørensdatter
Født 179092.
Død 187192.
     Datter af Søren Jørgensen og Pernilla Jørgensdatter.

[Gift 1° 1813 med Tollev Hans Jørgensen (1789 - 1820); Gift 2° 1824 med Elling Hansen Høyer (1778 - 1848)].

Børn af Tollev Hans Jørgensen og Anne Sofia Sørensdatter:

836.663.Søren Tollevsen, f. 1818, Ibestad., d. 1882
664.434.
Bertheus Mikkelsen
Født omkring 1791, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland594,339.

Børn af Bertheus Mikkelsen og _____:

837.664.Mette Bertheusdatter (Normann ?), f. 1820, Ofoten prgj.
838.664.Jacob Bertheusen, f. omkr. 1824
665.434.
Johan Mikkelsen
Født omkring 1794, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland595,339.
666.434.
Juliana Mikkelsdatter
Født omkring 1796, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland596,339.
667.434.
Petter Mikkelsen
Født omkring 1800, Herjangen Store, Ankenes sogn, Ofoten i Nordland597,339.
668.439.
Anna Bergitta Normann
Født 1801, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 186892.

Gift 182092 med

Nils Olai Ursin
Født 1791, Sørvik, Trondenes.92.
Død 185392.
     Søn af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

Børn af Anna Bergitta Normann og Nils Olai Ursin er vist under Nils Olai Ursin (nr. 524).

669.447.
Bent Nilssen
Født 1807, Miklevoll, Skånland.92.
Død 186492.

Gift 183092 med

Hedvig Anna Jensdatter
Født 1809, Grov, Skånland.92.
     Datter af Jens Bårdsen og Anne Katrine Olsdatter Trane.
670.447.
Nils Nilssen
Født 1811, Miklevoll, Skånland.92.
671.449.
Ermegård Kristensdatter
Født 178292.
Død 184392.

Utenfor ekteskap med92

Hans Olsen Ærboe Bagge
Født 1736, Breivoll, Ibestad.92.
Død 181092.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Breivoll, Ibestad.

[Gift 1° 1763 med Anna Hansdatter Rasch (1734 - 1800); Gift 2° med Ermegård Kristensdatter (1782 - 1843)].

Børn af Ermegård Kristensdatter og Hans Olsen Ærboe Bagge:

839.671.Fredrikka, f. 1806, Breivoll, d. 1806
672.449.
Bergitta Kirstina Kristensdatter
Født 1784, Breivoll, Ibestad.92.
Død 178592.
673.457.
Else Marie Heitman
Født 1798458.
Død 1877458.

Gift 1823458 med

Ole Petter Aas Mikkelsen Hansen
Født 1789, Skogshamn, Dyrøy.458.
Død 1859, Skogshamn, Dyrøy.458.
     Søn af Mikkel Hansen og Kirsten Olsdatter Aas.
     Etterslekt, se Dyrøy bygdebok, bd. III, s. 206.
674.459.
Kristiane Hansdatter
Født 1798456.
Død 1798456.
     Deres eldste datter Kristiane, fødtes året før [foreldrenes ekteskap], men døde bare ti uker gammel.456
675.459.
Engel Marie Hansdatter Hagrup
Født 1800, Skatvik ?456.
676.459.
Danilken Hansen Hagrup
Født 1803, Skatvik ?456.
Død 1889.
     Ugift.
     Overtok halve gården Espenes, Dyrøy.456
677.459.
Else Marie Hansdatter Hagrup
Født 1805, Espenes, Dyrøy ?456.
678.459.
Jon Hansen Hagrup
Født 1807, Espenes, Dyrøy.456.
Død 1823456.
     Omkom på Finnmarken 1823.456
679.468.
Petrikka Andersdatter
Født 1815, Myrland, Gratangen.92.
Død 184592.

Gift 183892 med

Andreas Petter Svendsen
Født 1803, Innergård, Salangen.92.
Død 187692.
     Søn af Svend Anderssen Falk og Ingeborg Andreasdatter.
     Lavangsnes, Lavangen. Efterslægt.

[Gift 1° med Anne Katrina Jensdatter (1816 - 1868); Gift 2° 1838 med Petrikka Andersdatter (1815 - 1845)].

Generation 8.

680.469.
Gjertrud Larsdatter
Født omkring 1795598.
681.481.
Ovidia Elisabeth Heitmann
Født 1827474.
Død 1827474.
     Død to dager gml.474
682.481.
Karen Hagerup Heitmann
Født 5 apr. 1829476.
Død 1907474.

Gift 1846599 med

Jørgen Johan Jørgensen Strøm
Født 1814, Urlandåen, Hemnes.600,601.
Død 1880474.
     Søn af Jørgen Jacobsøn og Martha Cathrine Larsdatter.
     Frå Mo i Rana.476
     Erling Nordli identifiserer ham med en Jørgen Jørgensen (1810 - 6. jan. 1850) fra Urlandå, gift 1853 med enka Berit på Straumbukta i Hemnes. - Men noget må være galt her ! På Urlandåen ser man at Jørgen er født år 1814 og ikke år 1810, og Jørgen Jørgensen kan ikke gifte sig med enken på Straumbukta år 1853 hvis han selv er død år 1850.

[Gift 1° 1846 med Karen Hagerup Heitmann (5 apr. 1829 - 1907); Gift 2° med Anne Marie Nikolaisdatter].

Børn af Karen Hagerup Heitmann og Jørgen Johan Jørgensen Strøm:

840.682.Hans Henrik Heitmann Strøm, f. 1846, d. _____
841.682.Jørgen Martin Strøm, f. 1848, d. 1848
842.682.Magdalena Elise Strøm, f. 1850, d. 1913, Amerika.
843.682.Kristian Fredrik Strøm, f. 1853, d. 1857
844.682.Berntine Johanna Strøm, f. 1855, d. 1857
845.682.Berntine Kristianne Strøm, f. 1858, d. 1922
846.682.Kristianne Jørgine Strøm, f. 1861, d. _____
847.682.Regine Hansine Strøm, f. 1861, d. 1862
848.682.Regine Lovise Strøm, f. 1864, d. _____
849.682.Kristian Fredrik Strøm, f. 1866, d. _____
850.682.Albert Johan Strøm, f. 1869
851.682.Ingeborg Sofie Strøm, f. 1870
683.481.
Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830476.

Gift _____med

Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825476.
Død 18 okt. 1897476.
     Søn af Søren Sørensen Normann og Karen Margrethe Ellingsen.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.476

Børn af Hansine Henriette Heitmann og Jacob Andreas Parelius Normann:

852.683.Kristian Bergliton Normann, f. 1858
853.683.Søren Normann, f. 1860, d. 1897
854.683.Laurits Ingvard Bredal Normann, f. 1863
855.683.Nikolai Jakob Berner Normann, f. 1867, d. 1889, Amerika.
684.481.
Magdalene Jonethe Heitmann
Født 1835474.
Død 1836474.
685.482.
John Klæboe
Født 1818602.
Død 1822602.
686.482.
Petter Dass Klæboe
Døbt 10 okt. 1819603,602.
     Handelsmann (og skipper ?) på Liland i Ofoten.250

Gift 2 nov. 1854602 med

Petrikke Jales Rafn
Født 25 jan. 1830, Torstad.602.
Død _____, Sømnes.602.
     Datter af Nils Ivert Rafn.

Børn af Petter Dass Klæboe og Petrikke Jales Rafn:

856.686.John Konrad Marius Klæboe
857.686.Emilie Antonette Meldal Klæboe
858.686.Hans Fredrik Allan Klæboe
859.686.Nikolaus Klæboe
860.686.Marie Alsing Klæboe
861.686.Josefine Konstanse Klæboe
862.686.Emma Mathilde Klæboe
863.686.John Petter J. Klæboe, f. 1867, d. 1920, Oslo.
864.686.Elisif Antonette Klæboe
865.686.Hallfrid Klæboe
866.686.Oskar Karl Klæboe, f. 1874
687.482.
Ellen Meldal Klæboe
Født 26 jan. 1822604.
Død 6 mar. 1858604.

Gift 1857604 med

Anton Fredrik Mosling
Født 14 okt. 1824604.
     Handelsmann på Fagernes i Ofoten.604

Børn af Ellen Meldal Klæboe og Anton Fredrik Mosling:

867.687.Elisabeth Kristina Mosling, f. 1858, d. 1858
688.482.
Jonette Karoline Klæboe
Født 1828604.

Gift 16 nov. 1852604 med

Willas Mathias Rafn
Født _____, Torstad i Ofoten.604.
Død 1918604.
     Søn af Nils Ivert Rafn.
     Budde på Bjelgam, Ofoten.604
     12 born, 6 døydde små.
689.482.
Jakob Parelius Lind
Født 8 okt. 1825, Liland, Ofoten.604.
Død 8 dec. 1877604.
     Handelsmann på Andenes frå 1849 el. 50.604

Gift _____med

Pauline Elea Jørgensdatter Heitmann
Født 1842604.
Død 3 apr. 1875604.
     Frå Bleik på Andøya.604
690.482.
Johan Bernhardus Ellingsen
Født 22 jul. 1829, Liland, Ofoten.490.
Død 6 sep. 1901, Oslo.490.

Gift _____med

Ida Sofie Døscher
Født 15 jul. 1846, Steine i Bø, Vesterålen.490.
Død _____, Oslo.490.
     Datter af Hans Døscher og Sofia Elisabeth Lange.

Børn af Johan Bernhardus Ellingsen og Ida Sofie Døscher:

868.690.Hallfrid Ellingsen, f. 1872
869.690.Sigrid Ellingsen, f. 1875
870.690.Fritz Ellingsen, f. 1878
691.482.
Barbara Dorothea Ellingsen
Født 8 okt. 1831, Liland, Ofoten.490.
Død 8 nov. 1887490.

Gift 28 nov. 1860490 med

Paul Johnsen Hovde
Født 16 apr. 1830, Ørsta, Sunnmøre.490.
Død 22 apr. 1872, Liland, Ofoten.490.
     Bonde. Dei seier han var den første postopnar på Liland. Inni mellom sine andre gjeremål dreiv han og smedhandverket.490

Børn af Barbara Dorothea Ellingsen og Paul Johnsen Hovde:

871.691.Karen Hovde
872.691.Pauline Hovde
873.691.John Hovde
874.691.Ellen Hovde
875.691.Anna Hovde
876.691.Margrete Hovde
692.484.
Petter Johan Pettersen Agersborg
Født 1816, Harstad, Trondenes.605.
Død 1889, Skånland, Trondenes.605.
693.485.
___________
694.485.
___________
695.485.
___________
696.485.
___________
697.485.
___________
698.485.
___________
699.485.
___________
700.485.
___________
701.485.
___________
702.485.
___________
703.485.
___________
704.488.
Edvard Lockert
     Flytta til Finnmark og budde på Sarnes ved Honningsvåg. Ætta hans er ukjent.496
705.488.
Anne Lockert
     Døydde i Austnesfjorden i Lofoten. Ugift.496
706.488.
Edvin Ellingsen
Født 1865496.
Død 1890, Liverpool.496.
     Var sjømann. Ugift.496
707.488.
Laura Ellingsen
Født 1867496.
     Ingen born.496

Gift _____med

Anton Olsen
     Bakar frå Stamsund.496
708.490.
Erik Henningsen Normann
Født 1833, Gausvik, Trondenes.499.
Død 1912, Leikvikhamn, Trondenes.499.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
709.490.
Hartvig Hveding Henningsen Normann
Født 11 mar. 1835, Leikvik, Trondenes.372,56.

Utenfor ekteskap med56

Karen Johanna Steffensdatter
Født 1847, Sørrollnes, Astafjord.56.
     Datter af Steffen Ediassen og Martina Tygesdatter.

Børn af Hartvig Hveding Henningsen Normann og Karen Johanna Steffensdatter:

877.709.Konrad Eberg Hartvigsen Normann, f. 1884, Astafjord.
710.490.
Ellen Margrete Giæver Henningsdatter Normann
Født 1837, Leikvik, Trondenes.499.
Død 1887, Leikvik, Trondenes.499.
711.490.
Anne Birgitte Henningsdatter Normann
Født 1839, Leikvik, Trondenes.499.
Død 1841, Leikvik, Trondenes.499.
712.490.
Baltser Peder Andreas Eberg Henningsen Normann
Født 1841, Leikvik, Trondenes.499.
     Tok til Tromsø, Tromsøysund.499
713.502.
Kristoffer Johan Mikkelsen Normann
Født 1865, Bø, Vesterålen.504.

Gift 1891606 med

Sara Isakine Ursin Mathiasdatter
Født 1860, Steinsland, Trondenes.607.

Børn af Kristoffer Johan Mikkelsen Normann og Sara Isakine Ursin Mathiasdatter:

878.713.Mette Marie Kristoffersdatter Normann, f. 1892, Trondenes.
879.713.Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann, f. 1894, Trondenes.
880.713.Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann, f. 1896, Trondenes.
881.713.Signe Katrine Kristoffersdatter Normann, f. 1898, Trondenes.
714.502.
Sara Ursin Mikkelsdatter Normann
     Gift med Paul Svendsen og budde på Sund i Vesterålen.383
715.502.
Regine Mikkelsdatter Normann
     Forfatter. Lærarinne i Oslo til ho fall for aldersgrensa.383
716.502.
Marie Mikkelsdatter Normann
     Gift med Edvard Bjørstad og bur i Vassdal ved Stokmarknes.383
717.502.
Erik Mikkelsen Normann
     Kom bort på sjøen, 18 år gl.383
718.508.
Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann
Født 16 jul. 1820, Harstad, Trondenes.383,514.

Gift 1° 1844608 med

Peder Johan Harr Rafaelsen
Født 6 apr. 1818, Gausvik, Trondenes.383,608.
Død 1858, Lofoten, Nordland.609.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 2° 1862610 med

Andreas Severin Jenssen
Født 1837, Lenvik.610.

Børn af Ellen Sofie Hartvigsdatter Normann og Andreas Severin Jenssen:

882.718.Peder Mikal Sidenius Andreassen, f. 1863, Trondenes.
719.508.
Mikol Maria Hartvigsdatter
Født 29 jan. 1822, Harstad, Trondenes.383,56.
     Dei reiste til Amerika.383

Utenfor ekteskap med56

Knut Rasmussen
     Røkenes, Trondenes.56

[Gift 1° med Hanna Rebekka Margrete Helgesdatter (f. 1822); Gift 2° med Mikol Maria Hartvigsdatter (f. 29 jan. 1822)].

Gift 1° 1859611 med

Petter Andreas Lorentssen Næsvold
Født 1833, Verdal, Nord Trøndelag.514.
     Harstad, Trondenes.
     Dei reiste til Amerika.383

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Knut Rasmussen:

883.719.Martina Rebekka Knutsdatter, f. 1845, Trondenes.

Børn af Mikol Maria Hartvigsdatter og Petter Andreas Lorentssen Næsvold:

884.719.Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold, f. 1861, Trondenes.
885.719.Hans Pettersen Næsvold, f. 1863, Trondenes.
886.719.Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold, f. 1865, Trondenes.
720.508.
Erik Søren Hartvigsen
Født 8 jul. 1824, Harstad, Trondenes.383,56.
Død 24 mar. 1892, Harstad, Trondenes.612,383.
     Etterslekt (6 barn). Se "Folk og Slekt i Trondenes".

Gift 185156 med

Bergitta Ovedie Jensdatter
Født 1821, Vollstad, Trondenes.56.
     Datter af Jens Jenssen og Ingeborg Dortea Nilsdatter.
721.508.
Else Marie Rafn Hartvigsdatter Normann
Født 24 sep. 1826, Harstad, Trondenes.383,514.
Død 1827, Harstad, Trondenes.514.
722.508.
Mikkel Normann Hartvigsen
Født 1828, Harstad, Trondenes.613,514.
Død 2 mai 1856, Finnmark.515,514.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.515
723.508.
Johanna Margrete Hartvigsdatter Normann
Født 1830, Harstad, Trondenes.514.
724.508.
Hans Augustinus Schjelderup Hartvigsen
Født 1833, Harstad, Trondenes.514.
Død 2 mai 1856, Finnmark.515.
     Mikkel og broren Hans Augustin kom bort på Austhavet på heimreise frå Finnmark 2. mai 1856.515
725.508.
Andrea Sofia Hveding Hartvigsdatter
Født 1836, Harstad, Trondenes.514.
Død 1836, Harstad, Trondenes.514.
726.508.
Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.515,56.

Gift 186556 med

Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.56.
     Datter af Tollev Andreas Lejer Pedersen og Gerharda (Gerhardina) Lind Jacobsdatter.

Børn af Søren Martin Hartvigsen og Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier:

887.726.Petra Jensina Lindberg Sørensdatter, f. 1867, Trondenes.
888.726.Ragnvald Mikal Sørensen, f. 1869, Trondenes.
889.726.Hilda Eline Sørensdatter, f. 1874, Trondenes.
727.508.
Henrik Martinus Hartvigsen Normann
Født 1842, Harstad, Trondenes.614,514.
Død 11 feb. 1905, Harstad, Trondenes.515,514.
728.508.
Jens Andreas Hartvigsen Normann
Født 16 mai 1845, Harstad, Trondenes.515,514.
     Til Andenes, Dverberg, Nordland.
729.508.
Nils Andreas Hartvigsen
Født _____, Harstad, Trondenes.514.
Død 1837, Harstad, Trondenes.514.
730.516.
Ole Ernstsen
Født _____, Breivik, Trondenes.56.
Død 1812, Rogla, Trondenes.56.
731.516.
Isak Ernstsen
Født 1809, Breivik, Trondenes.56.
Død 1875, Breivik, Trondenes.56.

Gift 185056 med

Ida Sofia Kildal
Født 1829, Sørsand, Bjarkøy.56.
     Datter af Eilert Hagerup Kaurin Kildal og Else Hvidt Lie (Thulesius).

[Gift 1° 1850 med Isak Ernstsen (1809 - 1875); Gift 2° 1879 med Kristen Mathias Jakobsen (f. 1841)].
732.516.
Jakob Parelius Ernstsen
Født 1810, Forhamn, Trondenes.615.
Død 1901, Breistrand, Trondenes.615.

Gift 184156 med

Ingeborg Sofie Henriksdatter Warberg
Født 1821, Breistrand, Trondenes.616.
Død 1898, Breistrand, Trondenes.616.
     Datter af Henrik Mathias Jacobsen Warberg og Anne Margrethe Olsdatter.
733.516.
Nils Olai Ernstsen
Født 1821, Forhamn, Trondenes.56.
Død 1909, Tovik, Trondenes.56.

Gift _____med

Gunhild Rebekka Johnsdatter
Født 1829, Breistrand, Trondenes.56.
Død 1890, Tovik, Trondenes.56.
     Datter af John Kristian Hanssen Harr og Ellen Debora Arvesdatter Warberg.

Børn af Nils Olai Ernstsen og Gunhild Rebekka Johnsdatter:

890.733.Ernst Mathias Ernstsen, f. 1865, Trondenes.
734.516.
Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.617.
Død 1915, Breivik, Trondenes.617.

Gift 1846617 med

Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Søn af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Børn af Hanna Marie Ernstsdatter og Johan Jacob Kildal:

891.734.Eilert Kildal, f. 1850, d. _____
735.519.
Laurits Sølfest Mikkelsen Ursin
Født 1835, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1906, Leikvikhamn, Trondenes.56.
     Etterslekt, se Folk og Slekt i Trondenes.
736.520.
Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.56.

Gift 1° 184456 med

Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.56.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.

Gift 2° 186456 med

Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.56.
     Datter af Jens Brønlund Mathiassen Ursin og Karen Kirstina (Margrethe) Sparboe.
737.521.
Rebekka Martine Bredesdatter Heide
Født 1822, Elgsnes Indre, Trondenes.56.
Død 1888, Tovik, Trondenes.56.

Gift 1° _____med

Andreas Paulsen

Gift 2° 185456 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.92,56.
Død 1890, Tovik, Trondenes.56.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Rebekka Martine Bredesdatter Heide og Israel Petter Schjelderup:

892.737.Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1864, Trondenes.
893.737.Isak Reobert Israelsen Schjelderup, f. 1856, Trondenes., d. 1872, Trondenes.
738.524.
Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin
Født 1821, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 1906, Vollstad, Trondenes.56.

Gift 1° 184192 med

Niels Andersen Schjelderup
Født 1806, Tovik, Trondenes.56.
Død 1868, Tovik, Trondenes.56.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.
     Gårdbruker på ytre Tovik.

Gift 2° 187856 med

Rasmus Paul Jakobsen
Født 1820, Vollstad, Trondenes.56.
Død 1901, Vollstad, Trondenes.56.
     Søn af Jakob Andreas Rasmussen og Ellen Maria Kristensdatter.

[Gift 1° 1850 med Helena Harr Rafaelsdatter (1826 - 1869); Gift 2° 1878 med Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin (1821 - 1906)].

Børn af Rebekka Bergitta Nilsdatter Ursin og Niels Andersen Schjelderup:

894.738.Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup, f. 1842, Trondenes.
895.738.Natali Olai Ursin Schjelderup, f. 1844, Trondenes.
896.738.(Anders) Martin Nielsen Schjelderup, f. 1846, Trondenes.
897.738.Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup, f. 1849, Trondenes.
898.738.Nikolai Reobert Schjelderup, f. 1851, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
899.738.Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup, f. 1852, Trondenes.
900.738.Jens Brønlund Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes.
901.738.Tollev Johan Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1857, Trondenes.
902.738.Mikal Meier Schjelderup, f. 1858, Trondenes.
903.738.Ole Ingvald Norman Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
904.738.Karl Didrik Schjelderup Nilssen, f. 1865, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
739.524.
Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 190992.

Gift 184792 med

Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.92.
Død 189192.
     Søn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth.

Børn af Ingeborg Sofia Ursin og Johan Nikolai Berg Rasmussen:

905.739.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.
740.524.
Johanna Berg Ursin
Født 1825, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 186592.
741.524.
Ole Normann Ursin
Født 1827, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 191492.
742.524.
Mette Maria Ursin
Født 1830, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 185692.

Gift 185592 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.92.
Død 190792.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Mette Maria Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

906.742.Nikolai Hanssen, f. 1856, Skånland., d. 1856
743.524.
Kirsten Elisabet Ursin
Født 1832, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
744.524.
Mathias Brynlund Ursin
Født 1836, Grøsnes Lille, Gratangen.92.
Død 187592.
745.524.
Jens Mikal Ursin
Født 183892.
746.524.
Joakime Magdalena Ursin
Født 1845, Grøsnes, Gratangen.92.
     Til Amerika.92
747.525.
Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin
Født 1834, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1887, Sørvik, Trondenes.56.

Gift 186456 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.56.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
748.525.
Margrete Maria Blom Ursin
Født 1836, Trondenes.92.
Død 190092.

Gift 185792 med

Hans Sakarias Nilssen
Født 1824, Renså, Skånland.92.
Død 190792.
     Søn af Nils Schamfer Olsen og Sara Helena Hansdatter.

[Gift 1° 1855 med Mette Maria Ursin (1830 - 1856); Gift 2° 1857 med Margrete Maria Blom Ursin (1836 - 1900)].

Børn af Margrete Maria Blom Ursin og Hans Sakarias Nilssen:

907.748.Nakor Marian Blom Ursin Nilssen, f. 1859, Skånland.
908.748._____, f. 1861, Renså, d. 1861
909.748.Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen, f. 1862, Skånland.
910.748.Sara Helena Nilssen, f. 1865, Skånland.
911.748.Karen Kirstine Nilssen, f. 1867, Astafjord., d. 1901, Trondenes.
912.748.Helma Katea Nilssen, f. 1870, Skånland.
913.748.Nils Skandfer, f. 1870, Skånland.
914.748.Andreas Ursin Nilssen, f. 1873, Skånland.
915.748.Hartvida Johanna Hansdatter, f. 1876, Skånland., d. 1876
916.748.Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen, f. 1877, Skånland.
917.748.Hilmar Blom Hanssen, f. 1880, d. 1880
749.526.
Mette Sofie Kildal
Født 1821, Nordsand, Bjarkøy.56.
Død 1860, Sørvik, Trondenes.56.

Gift 184456 med

Isak Andreas Klaussen
Født 1818, Sørvik, Trondenes.56.
Død 1915, Sørvik, Trondenes.56.
     Søn af Klaus Israelsen og Dorte Brønlund Mathiasdatter Ursin.

[Gift 1° 1844 med Mette Sofie Kildal (1821 - 1860); Gift 2° 1864 med Rebekka Ovidie Jensdatter Ursin (1834 - 1887)].
750.526.
Johan Jacob Kildal
Født 1822.
Død 1904.
     Handelsmann og skipper i Breivik, Trondenes.

Gift 1846617 med

Hanna Marie Ernstsdatter
Født 1825, Forhamn, Trondenes.617.
Død 1915, Breivik, Trondenes.617.
     Datter af Ernst Isaksen og Martha Sophie Jacobsdatter Warberg.

Børn af Johan Jacob Kildal og Hanna Marie Ernstsdatter er vist under Hanna Marie Ernstsdatter (nr. 734).

751.526.
Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.56.
Død 1909, Tovik, Trondenes.56.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Gift 184556 med

Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.56.
Død 1891, Tovik, Trondenes.56.
     Søn af Niels Winter Schjelderup og Mette Marie Andersdatter Harr.

Børn af Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal og Søren Andreas Schjelderup:

918.751.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
919.751.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
920.751.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
921.751.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
922.751.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
923.751.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
924.751.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
925.751.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
926.751.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
927.751.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
928.751.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
752.526.
Martine Mikaline Kildal
Født 9 jan. 1828, Nordsand, Bjarkøy.56.
Død 1903, Harstad, Trondenes.56.

Gift _____med

Wilhelm Olssøn Kaarbø
Født 29 jun. 1811, Kårbø, Lesja, Oppland.56.
Død 5 apr. 1876, Harstad, Trondenes.56.
     Søn af Ole Wilhelmssøn Schjelderup og Ragnhild Eriksdatter Aamundgaard.
     Gårdbruker på Harstad øvre (Kaarbøgården).

Børn af Martine Mikaline Kildal og Wilhelm Olssøn Kaarbø:

929.752.Rikard Olai Kaarbø, f. 1850, d. 1901
930.752.Ole Johan Kaarbø, f. 1852
931.752.Simon Kildal Kaarbø, f. 1854
932.752.Mikal Meyer Kaarbø, f. 1855
933.752.Wilhelm Kaarbø, f. 1857
934.752.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1859, d. 1861
935.752.Marinius Kaarbø, f. 1861, Trondenes., d. 1898, Trondenes.
936.752.Marie Magdalene Kaarbø, f. 1863
937.752.Magnus Severin Kaarbø, f. 1865, d. 1865
938.752.Dorthea Ursin Kaarbø, f. 1866
753.526.
Ellen Marie Kildal
Født 1829, Nordsand, Bjarkøy.56.
754.526.
Mikal (Michael) Heggelund Kildal
Født 1832, Nordsand, Bjarkøy.56.
Død 1924, Billingham, Washington, U.S.A.56.

Gift 1° 185556 med

Maren Testman Kildal
Født 1835, Breivik, Trondenes.56.
Død 1878, Stangnes, Trondenes.56.
     Datter af Peder Hersleb Abilgård Simonsen Kildal og Kristianna Henningsdatter.

Utenfor ekteskap med56

Kristine Antonette Pedersdatter
Født 1856, Breivik, Trondenes.56.

Gift 2° 188156 med

Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist
Født 1844, Hasvik, Finnmark.56.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Maren Testman Kildal:

939.754.Kristian Kildal, f. 1856, Trondenes., d. 1873
940.754.Petra Bendikte Kildal, f. 1858, Trondenes., d. 1859, Trondenes.
941.754.Simon Fredrik Kildal, f. 1860, Trondenes.
942.754.Peder (Peter) Konrad Kildal, f. 1862, Trondenes.
943.754.Martin Kildal, f. 1863, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
944.754.Job Kildal, f. 1865, Trondenes.
945.754.Kristoffer Kildal, f. 1868, Trondenes., d. 1868, Trondenes.
946.754.Marie Marselie Kildal, f. 1869, Trondenes.
947.754.Johan Ursin Kildal, f. 1871, Trondenes.
948.754.Kristian Emil Kildal, f. 1873, Trondenes., d. 1874, Trondenes.
949.754.Anna Kildal, f. 1875, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristine Antonette Pedersdatter:

950.754.Dødfødt (Stillborn), f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.

Børn af Mikal (Michael) Heggelund Kildal og Kristianna Margrete Klausdatter Selqvist:

951.754.Maren Marie Thesman Kildal, f. 1881, Trondenes.
755.526.
Anna Cesilia Rosted Kildal
Født 1837, Sørvik, Trondenes.56.
756.527.
Rasmus Oliver Danielsen Ursin
Født 1816, Vika, Bjarkøy.530.
757.527.
Dorte Serine Danielsdatter Ursin
Født 1826, Vika, Bjarkøy.530.
758.527.
Mathias Mikal Danielsen Ursin
Født 1829, Vika, Bjarkøy.530.
759.527.
Andrea Marie Danielsdatter Ursin
Født 1823, Vika, Bjarkøy.618.
760.528.
Anna Ovidia Olsdatter
Født 1802, Gausvik, Trondenes.536.
Død 1846, Gausvik, Trondenes.536.

Gift 182056 med

Jakob Andreas Stensen
Født 1795, Melsbø, Tjeldsund.543.
Død 1872, Gausvik, Trondenes.543.
     Søn af Sten Iversen og Malena Ediasdatter.
     Etterslekt i sit første ekteskap.

[Gift 1° 1820 med Anna Ovidia Olsdatter (1802 - 1846); Gift 2° 1859 med Johanna Sofia Andersdatter Meyer (1800 - 1881)].
761.529.
Maren Stina Johnsdatter (Harr)
Født 1803, Bø, Trondenes.56, døbt 1802, Trondenes.619,521.
Død 1877, Skånland, Trondenes.56.

Gift 12 aug. 1825, Trondenes.521 med

Raphael Hanssen Warberg
Født 1799, Skånland S., Trondenes.56, døbt 1799, Trondenes.620,344,521.
Død 16 apr. 1863, Skånland S., Trondenes.521.
     Søn af Hans Raphaelsøn Warberg og Johanna Cecilia Arnesdatter.
     Konf. 1817 i Trondenes.344

Børn af Maren Stina Johnsdatter (Harr) og Raphael Hanssen Warberg:

952.761.Johanna Cecilie Raphaelsdatter, f. 1826, Trondenes.
953.761.Hans Mathias Valberg Raphaelsen, f. 1827, Trondenes., d. 1885, Trondenes.
954.761.Johan Harr Raphaelsen, f. 1830, Trondenes., d. 1904, Trondenes.
955.761.Andreas Christian Raphaelsen, f. 1832, Trondenes.
956.761.Berte Maria Raphaelsdatter, f. 1836, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
957.761.Bertheus Johan Olai Raphaelsen, f. 1838, Trondenes., d. 1840, Trondenes.
958.761.Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter, f. 1841, Trondenes.
959.761.Raphael Henrik Raphaelsen, f. 1841, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
960.761.Henrik Mathias Raphaelsen
762.531.
Anne Johanna Baltsersdatter
Født 1808, Gausvik, Trondenes.499.
Død 1885, Leikvik, Trondenes.499.

Gift 183356 med

Henning Junghans Eriksen Normann
Født 1803, Leikvik, Trondenes.372,497.
Død 1880, Leikvik, Trondenes.497.
     Søn af Erik Andreas Henningsen Normann og Ellen Margrete Giæver.

Børn af Anne Johanna Baltsersdatter og Henning Junghans Eriksen Normann er vist under Henning Junghans Eriksen Normann (nr. 490).

763.532.
Mathias Olai Benjaminsen
Født 1805, Oldra, Trondenes.528.
Død 1860, Steinsland, Trondenes.528.

Gift 183456 med

Sara Isakine Mathiasdatter Ursin
Født 1789, Sørvik, Trondenes.382,372.
Død 1856, Steinsland, Trondenes.382.
     Datter af Mathias Mikkelsen Ursin og Rebekka Olsdatter Gram.

[Gift 1° 15 nov. 1823 med Erik Andreas Henningsen Normann (d. 1832); Gift 2° 1834 med Mathias Olai Benjaminsen (1805 - 1860)].
764.535.
Mathias Eberg Madssen
Født 1806, Melvik, Trondenes56.
Død 1858, Finnmark56.

Gift 1° 183356 med

Margrete Sofie Rasmusdatter
Født 1806, Vollstad, Trondenes56.
Død 1844, Vollstad, Trondenes56.
     Datter af Rasmus Paulsen og Mette Kirstina Benjaminsdatter.
     Etterslekt.

Gift 2° 184656 med

Johanna Rebekka Olsdatter
Født 1817, Steinsland, Trondenes56.
Død 1886, Vollstad, Trondenes56.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Børn af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter:

961.764.Olina Hansine Karoline Mathiasdatter, f. 1850, Trondenes
765.535.
Maren Ovedia Madsdatter
Født 1812, Melvik, Trondenes56.
Død 1871, Vollstad, Trondenes56.

Gift 183556 med

Benjamin Nilssen
Født 1809, Fauskevåg Lille, Trondenes56.
Død 1897, Vollstad, Trondenes56.
     Søn af Nils Juul Kristensen og Karen Bergitte Benjaminsdatter.

Børn af Maren Ovedia Madsdatter og Benjamin Nilssen:

962.765.Mads Mikal Benjaminsen, f. 1843, Trondenes, d. 1880, Lavangen Sør
766.537.
Barbro Maria Johnsdatter
Født 15 jun. 1826, Sandnes, Tjeldsund.540.
767.537.
Hans Petter Valberg Johnsen
Født 16 jul. 1828, Sandnes, Tjeldsund.540.
Død 24 mai 1903540.
     Steinsvik, Tjeldsund.
768.544.
Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier
Født 1834, Strand, Lødingen.56.

Gift 186556 med

Søren Martin Hartvigsen
Født 27 jan. 1839, Harstad, Trondenes.515,56.
     Søn af Hartvig Hveding Eriksen Normann og Ellen Hveding Mikkelsdatter Normann.

Børn af Susanna Marie Dahl Tollevsdatter Leier og Søren Martin Hartvigsen er vist under Søren Martin Hartvigsen (nr. 726).

769.546.
Kristen Martinus Hveding Kristoffersen
Født 2 mai 1839545.
770.546.
Ingeborg Dorthea Petrika Kristoffersdatter
Født 6 mar. 1841545.
Død 27 dec. 1841545.
771.546.
Jakob Martines Kristoffersen
Født 3 mai 1843545.
Død 17 aug. 1843545.
772.546.
Mette Sofie Kristoffersdatter
Født 1 feb. 1846545.
773.550.
Berte Pettersdatter Grande
Født 1844, Berg, Trondenes.56.

Utenfor ekteskap med56

Ole Olsen
     Ole Olsen fra Bø (Trondenes?), 1873.

Børn af Berte Pettersdatter Grande og Ole Olsen:

963.773.Petrine Nikoline Olsdatter, f. 1873, Trondenes.
774.552.
Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.547.
Død 7 apr. 1899547.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.547 med

Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825445.
Død 13 jan. 1903445.
     Søn af Jens Krog og Gjertine (Gjertrud) Birgitta Lind.

Børn af Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen og Eilert Hagerup Krog:

964.774.Jens Pedro Krog, f. 1859
965.774.Gjertrud Marie Krog, f. 1862
966.774.Marta Anna Krog, f. 1863
967.774.Elise Petra Krog, f. 1865
968.774.Kristofa Eleonore Krog, f. 1866
969.774.August Herman Krog, f. 1869
970.774.Egil Halfdan Krog, f. 1872
775.560.
Jonas Falch
     Telegrafist, Hemnes.552
776.568.
Sara Marie Pedersdatter Schjelderup
Født 1847.

Gift _____med

Bernt Johan Hansen
Født 1845.

Børn af Sara Marie Pedersdatter Schjelderup og Bernt Johan Hansen:

971.776.Bente Johanne Sofie Hansen, f. 1873
972.776.Petra Henriette Schjelderup Hansen, f. 1873
973.776.Hanna Jacobine Hansen, f. 1875, d. _____
974.776.Jensine Hansen, f. 1877
975.776.Adam Hansen, f. 1878
976.776.Harald Sverre Hansen, f. 1885
777.570.
Hanna (Hanne) Benonisen
Født 1830621,561.
778.570.
Karen (Maren) Benonisen
Født 1830622,561.
779.570.
Andreas Benonisen
Født 1833621,561.
780.570.
Anfin R. Benonisen
Født 1837623,561.

Gift _____med

Beret Kristensdatter
Født 1840, Hamarøy.561.

Børn af Anfin R. Benonisen og Beret Kristensdatter:

977.780.Marcelius Anfinsen, f. 1865
978.780.Karl Anfinsen, f. 1872
979.780.Peter Anfinsen, f. 1874
781.573.
Ole Olsen Harr
Født 1812, Skånland Store, Trondenes.56.
Død 1812, Skånland Store, Trondenes.56.
782.574.
Simon Nilssen
Født 1804, Tranøy, Troms.92.
     Ibestad, Astafjord.92

Gift _____92med

Elen Fredriksdatter
Født 181692.
     Etterslekt, 4 barn, se Tore Meyer "Astafjord bygdebok".
783.580.
Michael Hans Sparboe
Født 22 mar. 1821358.
784.582.
Karolina Andreasdatter
Født 1820, Storskog, Astafjord.565.
Død 1911565.

Gift 1846624 med

Peder Rafael Harr Olsen
Født 1824, Storskog, Astafjord.625.
Død 1907625.
     Søn af Ole Severin Hanssen og Maren Maria Pedersdatter Harr.
     Etterslekt. Se Astafjord bygdebok av Tore Meyer.
785.585.
Anna Hartvigsdatter Sparboe
Født 1828, Tovik, Trondenes.626.
Død 1910, Tovik, Trondenes.626.
     Efterslekt.
786.586.
Mette Johanna Hansdatter
Født 1814, Sandstrand, Trondenes.56.
Død 1869, Fauskevåg S., Trondenes.56.
     Etterslekt.

Gift 183656 med

Anders Meyer Stensen
Født 1802, Årbogen, Trondenes.56.
Død 1887, Fauskevåg, Trondenes.56.
     Søn af Sten Johannessen Meyer og Helena Maria Andersdatter Harr.
787.598.
Laurits Borchenius
     Læge. Ugift.434
788.598.
Marie Therese Louise Borchenius
Født 3 jul. 1831, Nes.434.
Død 8 feb. 1859, Kristiania.434.

Gift _____med

Hans Christopher Ingier Fabritius
Født 10 sep. 1827, Kauserød i Ullensaker.434.
     Søn af Hans Urban W. Fabritius og Anna Ursula Ingier.
     Sorenskriver.434

Børn af Marie Therese Louise Borchenius og Hans Christopher Ingier Fabritius:

980.788.Therese Borchenius Fabritius, f. 1859, Kristiania.
789.598.
Fredrikke Borchenius

Gift _____med

Axel Sophus Guldberg
Født 1838434.
Død 1913434.
     Søn af Carl August Guldberg.
     Norsk matematiker, realkandidat 1863, adjunkt i Danmark, 1865 overlærer i Stavanger, dr. philos 1867, samme år lærer i matematikk ved krigsskolen. I årene 1874-1884 forstander for tegneskolen, siden 1874 medlem av Enkekassens direksjon. Guldberg er forfatter av avhandlinger over ligninger og av matematiske lærebøker.434

Børn af Fredrikke Borchenius og Axel Sophus Guldberg:

981.789.Alf Victor Emanuel Guldberg, f. 1866
982.789.Sigrid Guldberg
790.599.
Hildur Borchenius
     Ugift.316
791.599.
Helga Borchenius

Gift _____med

Hofgaard
     Proprietær.316

Børn af Helga Borchenius og Hofgaard:

983.791.Sofie Hofgaard
984.791.Marie Hofgaard
792.599.
Signe Borchenius
     Ugift.316
793.599.
Valborg Borchenius
     Ugift.316
794.599.
Alvilde Borchenius
     Ugift.316
795.599.
Aksel Borchenius

Gift _____med

Mathilde Mortensen

Børn af Aksel Borchenius og Mathilde Mortensen:

985.795.Wilhelm Borchenius
986.795.Harriet Borchenius
987.795.Sofus Borchenius
796.600.
Jonas Borchenius Stenersen
     Assessor.316

Gift _____med

Hanna Krogh

Børn af Jonas Borchenius Stenersen og Hanna Krogh:

988.796.Andreas Stenersen
989.796.Fredrik Stenersen
990.796.Johannes Stenersen
797.600.
Laurits Borchenius Stenersen
     Professor.316

Gift _____med

Agnes Hallaner

Børn af Laurits Borchenius Stenersen og Agnes Hallaner:

991.797._____
798.601.
Kirstine Marie Ravn Trondsdatter
Født 28 mai 1822573.
Død 19 apr. 1857627.

Gift 21 okt. 1850628 med

Steen Steensen
Født 1815628.

Børn af Kirstine Marie Ravn Trondsdatter og Steen Steensen:

992.798.Ingeborg Leth Steensdatter, f. 1853, d. _____
799.601.
Jens Andreas Trondsen
Født 15 aug. 1823573.
800.601.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 21 jul. 1828573.
Død 30 apr. 1829573.
801.601.
Hartvig Peder Jentoft Trondsen
Født 18 jan. 1831573.
Død 16 sep. 1834573.
802.606.
Markus Jakobsen Normann
Født 1809, Tofta, Trondenes.56.
803.607.
Johanne Sofie Normann
Født 21 aug. 1818, Sørfold575.
Død 22 dec. 1910, Kristiania575.

Gift 7 jul. 1846, Rørstad, Folda575 med

Nicolai Castus Berner
Født 22 mai 1812, Kristiania575.
Død 12 nov. 1887, Kristiania575.
804.607.
Jacob Andreas Parelius Normann
Født 15 jan. 1825476.
Død 18 okt. 1897476.
     Bonde på Espenes (Aspenes) i Sør-Folla (Sørfold) i Salten.476

Gift _____med

Hansine Henriette Heitmann
Født 9 nov. 1830476.
     Datter af Kristen Hartvig Hveding Heitmann og Berit Johansdatter.

Børn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann er vist under Hansine Henriette Heitmann (nr. 683).

805.609.
Mathias Olsen Aas
Født 1823, Tovik, Trondenes.629.
Død 1889, Sandstrand, Trondenes.629.
806.609.
Reobert Olai Olsen Aas
Født 1848, Sandstrand, Skånland, Trondenes92.

Gift 189092 med

Anne Rebekka Johnsdatter
Født 1848, Marskard, Skånland92.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

Børn af Reobert Olai Olsen Aas og Anne Rebekka Johnsdatter:

993.806.Julie Alvilde Olsen (Aas), f. 1892, Skånland
807.610.
Petter Olai Hanssen Aas
Født 1831, Sandstrand, Trondenes.56.
Død 1900, Sandstrand, Trondenes.56.
     Efterslægt. Se Folk og Slekt i Trondenes.

Gift 186156 med

Martina Andreasdatter
Født 1828, Tovik, Trondenes.56.
Død 1898, Sandstrand, Trondenes.56.
     Datter af Andreas Mørch Olsen og Johanna Maria Olsdatter.
808.622.
Hans Henriksen
Født 1810, Kila, Trondenes.56.
Død 1810, Kila, Trondenes.56.
809.622.
Jens Andreas Henriksen
Født 1813, Medkila, Trondenes.56.
Død 1817, Harstad, Trondenes.56.
810.622.
Marta Maria Henriksdatter
Født 1816, Kilbotn, Trondenes.56.
Død 1817, Harstad, Trondenes.56.
811.622.
Claus Winther Henriksen
Født 1819, Harstad, Trondenes.56.
Død 1889, Dalen, Trondenes.56.

Gift 184656 med

Abelona Dortea Nilsdatter
Født 1822, Husøy, Lødingen.56.
Død 1900, Vollstad, Trondenes.56.

Børn af Claus Winther Henriksen og Abelona Dortea Nilsdatter:

994.811.Henrik Martin Clausen, f. 1846, Trondenes.
995.811.Laurits Mikal Clausen, f. 1849, Trondenes.
996.811.Anna Caroline Schjelderup Clausdatter, f. 1852, Trondenes.
997.811._____, f. 1855, Trondenes., d. 1855, Trondenes.
998.811.Else Catrine Winther Clausdatter, f. 1856, Trondenes.
999.811.Niels Andreas Norum Clausen, f. 1859, Trondenes.
1000.811.Claus Andreas Clausen, f. 1862, Trondenes.
1001.811.Ole Mikal Clausen, f. 1864, Trondenes.
812.622.
Anne Catharina Schjelderup Henriksdatter
Født 1823, Kjellhus, Trondenes.56.
813.627.
Johanna Margrethe Schjelderup
Født 1802, Tovik, Trondenes.56, døbt 31 okt. 1802, Trondenes kirke.630,411.

Gift 182756 med

Ole Pedersen
Født 1789, Nordvik, Trondenes.56.
Død 1877, Tennevik, Trondenes.56.
     Søn af Peder Andreas Olsen og Anne Marie Madsdatter.
814.627.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.56.
Død 1804, Tovik, Trondenes.56.
815.627.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.56.
Død 1805, Tovik, Trondenes.56.
816.627.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.56.
Død 1806, Tovik, Trondenes.56.
817.627.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.56.
Død 1807, Tovik, Trondenes.56.
818.627.
___________
Født _____, Tovik, Trondenes.56.
Død 1809, Tovik, Trondenes.56.
819.627.
Nils Nilsen Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.56.
Død 1810, Tovik, Trondenes.56.
820.627.
Nils Nilsen Schjelderup
Født mai 1812.
Begravet 31 mai 1812, Trondenes kirke.631,411.
821.627.
Hanna Nilsdatter Schjelderup
Født 1810, Tovik, Trondenes.56.
Død 1810, Tovik, Trondenes.56.
822.638.
Dødfødt
Født 1827, Kanebogen, Trondenes.56.
Død 1827, Kanebogen, Trondenes.56.
823.642.
Eilert Hagerup Krog
Født 21 jul. 1825445.
Død 13 jan. 1903445.

Gift 22 okt. 1857, Lødingen.547 med

Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen
Født 1829, Vaagens pg.547.
Død 7 apr. 1899547.
     Datter af Peder Ebenezer Hansen og Anne Christine Ellingsen.

Børn af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen er vist under Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen (nr. 774).

824.642.
Magdalene Brun Irgens Krog
Født 1826445.
Død 7 apr. 1905632.
     Bodde 1875 på Øyen.445

Gift _____632med

Johan P. Bordewich
Født 1827632.
Død efter 1907633.
     Johan bodde i 1855 i Lyngvær, Lofoten.632

Børn af Magdalene Brun Irgens Krog og Johan P. Bordewich:

1002.824.Elise Sofie Bordewich, f. 1861, Vågan.
825.642.
Johanna Margrete Krog
Født 1828445.
Død efter 1900.

Gift 17 jul. 1852, Lødingen.634 med

Carl Christian Theodor Heggelund
Født 23 apr. 1819, Baklandet, Trondheim.634.
Død 4 sep. 1894, Skarpstrand, Øyen, Lødingen.634.
     Søn af Henrik Rasmus Heggelund.
     Carl bodde på Øyen [i Lødingen] da han ble gift med Johanne i 1852. Han kjøpte lnr. 29a Skarpstrand (1 ort 9 sk./Mark. 1,25) av Christian Normann Røkenes ved skjøte 12. mai 1863 for 60 Spd. og satt her til sin død i 1894.634

Børn af Johanna Margrete Krog og Carl Christian Theodor Heggelund:

1003.825.Helga Gunhild Heggelund, f. omkr. 1852
1004.825.Jens Krog Heggelund, f. 1855
1005.825.Georg Andreas Heggelund, f. 1860
1006.825.Carl Henrik Heggelund, f. 1862
1007.825.Harald Heggelund, f. 1864, d. 1889
826.642.
Anne Kristine Krog
Født 19 feb. 1830, Lødingen.635,445,589.
     Anne Schjelderup er år 1865 «enke, gaardbruger, selveier» på gården Tyskeskoug med Forsaa i Tysfjord sokn, Lødingen prgj.589

Gift 19 jul. 1850445 med

Christopher A. Schjelderup
Død før 1865636.
     Forsaa (Tysfjord).445

Børn af Anne Kristine Krog og Christopher A. Schjelderup:

1008.826.Villas Schjelderup, f. omkr. 1850, Lødingen prgj.
1009.826.Jens Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
1010.826.Jensine Schjelderup, f. omkr. 1852, Lødingen prgj.
1011.826.Helmine Schjelderup, f. omkr. 1853, Lødingen prgj.
1012.826.Sara Schjelderup, f. omkr. 1857, Lødingen prgj.
1013.826.Gerhard Schjelderup, f. omkr. 1858, Lødingen prgj.
1014.826.Øivind Schjelderup, f. omkr. 1862, Lødingen prgj.
827.642.
___________
Født apr. 1832445.
Død apr. 1832445.
     Dødf. drengebarn.445
828.642.
___________
Født nov. 1833445.
Død 6 feb. 1834445.
     Hj.døpt pikebarn.445
829.642.
Christine Hansine Krog
Født 1835445.
Død 1919637.

Gift 16 okt. 1858637 med

Johan Johansen Rüsing
Født 81836, Stadsbygdens prgj.637.
Død 18 jun. 1893637.
     Johan kom 4. juni 1853 fra Trondhjem til Kjeøy som handelsbetjent og ble gift med Christine i 1858. De flyttet til Bø pg. i 1859, og var senere bosatt på Vinje der Johan var handelsmann.638

Børn af Christine Hansine Krog og Johan Johansen Rüsing:

1015.829.Eliot Johansen Rüsing, f. 1862
1016.829.Johan Henrik Johansen Rüsing, f. 1865, Bø prgj.
1017.829.Einar Johansen Rüsing, f. 1866
1018.829.Jenny Johansen Rüsing, f. 1868
1019.829.Sygni Johansen Rüsing, f. 1870
830.642.
Johannes Irgens Krog
Født 1836445.
     Johannes bodde på Offersøy [i Lødingen] som handelsmann da han ble gift med Sara i 1862. Ytterligere opplysninger savnes.445

Gift 29 dec. 1862639 med

Sara Susanne Bing Lind
Født 1841/44640.
     Datter af Jacob Willumsen Lind og Anne Sophia Hersleb Dreyer.
     Kjøbsvig.445
831.661.
Petronnele Jørgensdatter Grimseth
Født 1782593.

Gift _____med

Amund Christensen
     Gaardbruker paa Bye i Løiten.593

Børn af Petronnele Jørgensdatter Grimseth og Amund Christensen:

1020.831.Elisabeth Olava Bye, f. 1800, d. 1852
832.661.
Halvor Jørgensen Grimseth
Født omkring 1782.
Død 1868593.
     Gaardbruker i Løiten prestegjeld.593

Børn af Halvor Jørgensen Grimseth og _____:

1021.832._____
1022.832.Helene Halvorsdatter Grimseth, f. 1810, d. 1853
833.661.
Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth
Født omkring 1785.

Gift _____med

Lars Grindreng
     Fra Opshus i Vang.593

Børn af Inger Margrethe Jørgensdatter Grimseth og Lars Grindreng:

1023.833.Oleane Larsdatter Grindreng
834.661.
Jørgen Grimseth Schjelderup
Døbt 22 nov. 1789, Løten591.
Død 4 dec. 1857, Arendal591.
     Oberstlieutenant. Fikk 1829 kgl. tillatelse til å anta navnet Schjelderup.591

Gift 22 nov. 1815, Ullensaker592 med

Anna Maria Randulf Koren
Født 29 okt. 1794591.
Død 31 okt. 1827591.
     Datter af Johan Randulf Koren og Chrisiane Birgitte Diderichsen.
     Se Gudrun Johnsen: Slekten Koren.

Børn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren:

1024.834.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1816, Ullensaker, d. 1881, Kristiania
1025.834.Christian Bernhard Koren Schjelderup, f. 1819, Ullensaker, d. 1889, Fredrikshald
1026.834.Georg Elias Schjelderup, f. 1821, Ullensaker, d. 1897, Bergen
835.661.
Randi Jørgensdatter
Født omkring 1794.
836.663.
Søren Tollevsen
Født 1818, Engenes, Ibestad.92.
Død 188292.
     Kjeiprød i Lavangen, Astafjord.

Gift 184692 med

Marta Tomia Isaksdatter
Født 1815, Gamvik, Lavangen.92.
Død 190692.

[Gift 1° 1836 med Daniel Olsen (1800 - 1845); Gift 2° 1846 med Søren Tollevsen (1818 - 1882)].
837.664.
Mette Bertheusdatter (Normann ?)
Født 1820, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.641,561.

Gift 21 okt. 1839264 med

Peder Edisen
Født 1808, Ankenæs sogn, Ofoten prgj.642,561.
Død 11 nov. 1895264.
     Per Edisen er leilending og ernærer sig år 1865 ved fiske og gårdbruk på Bakkejord (matr. 83) i Ankenæs sogn, Ofoten prgj., Nordland.589

[Gift 1° med Elisabeth Johnsdatter (d. omkr. 1837); Gift 2° 21 okt. 1839 med Mette Bertheusdatter (Normann ?) (f. 1820)].

Børn af Mette Bertheusdatter (Normann ?) og Peder Edisen:

1027.837.Bertheus Pedersen Normann, f. 1843, Bakkejord, d. _____
1028.837.Lavina Pedersdatter, f. omkr. 1845, Ofoten
1029.837.Johan Pedersen, f. 1846, Ofoten
1030.837.Christian Pedersen, f. 1850, Ofoten
1031.837.Peter (Petter) Pedersen, f. 1851, Ofoten
1032.837.Anton Pedersen, f. 1853, Ofoten
1033.837.Erikka Pedersdatter, f. 1855, Ofoten
1034.837.Magnus Pedersen, f. 1862, Ofoten
838.664.
Jacob Bertheusen
Født omkring 1824643,589.
839.671.
Fredrikka
Født 1806, Breivoll92.
Død 180692.

Generation 9.

840.682.
Hans Henrik Heitmann Strøm
Født 22 nov. 1846476.
Død _____599.
     Holm, Dyrøy. Se Dyrøy bygdebok.

Gift 1876599 med

Olea Ingebrigtsdatter
Født 1856, Forså.599.
Død _____599.
     Oppvokst på Hals.599
841.682.
Jørgen Martin Strøm
Født 1848599.
Død 1848599.
842.682.
Magdalena Elise Strøm
Født 4 apr. 1850476.
Død 1913, Amerika.476.

Gift 1881599 med

Elling (Erling) Pettersen
Født 1851, Strinda..
     Snikkar frå Bangdalen.476
     Utvandra til Amerika i 1893.599
843.682.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1853599.
Død 1857599.
844.682.
Berntine Johanna Strøm
Født 1855599.
Død 1857599.
845.682.
Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858476.
Død 8 jan. 1922476.
     Ingen born.476

Gift _____med

Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858476.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.
846.682.
Kristianne Jørgine Strøm
Født 8 okt. 1861644,476.
Død _____599.

Gift 1883599 med

Alert Johan Jensen
Født 1855, St. Vinje.599.
     Bosatt i Dyrøyhamn.599
     Handelsmann og ekspeditør i Dyrøyhamn.476
847.682.
Regine Hansine Strøm
Født 1861599.
Død 1862599.
848.682.
Regine Lovise Strøm
Født 7 jun. 1864476.
Død _____599.
     Jordmor.476

Gift 1897599 med

Peder Andreas Kristensen Hals
Født 1864, Hals, Dyrøy.599.
Død _____476.
     Bosatt på Framnes.599
849.682.
Kristian Fredrik Strøm
Født 1866599.
Død _____599.

Gift 1905599 med

Ellen Sofie Klog Hansen
Født 1875, Finnland, Dyrøy.599.
Død _____599.
850.682.
Albert Johan Strøm
Født 1869599.
     Flytta til Tufjord i 1900. Utvandra til Amerika 1904.599

Gift _____med

Albertine Marie Kristensen Hals
Født 1871599.

Børn af Albert Johan Strøm og Albertine Marie Kristensen Hals:

1035.850._____
1036.850._____
1037.850._____
1038.850._____
851.682.
Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870599.

Gift _____med

Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863476.
     Søn af Jacob Andreas Parelius Normann og Hansine Henriette Heitmann.

Børn af Ingeborg Sofie Strøm og Laurits Ingvard Bredal Normann:

1039.851.Jakob Normann
1040.851.Karsten Normann
1041.851.Sverre Normann
852.683.
Kristian Bergliton Normann
Født 26 mar. 1858476.

Gift _____med

Berntine Kristianne Strøm
Født 26 jan. 1858476.
Død 8 jan. 1922476.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.
     Ingen born.476
853.683.
Søren Normann
Født 9 jun. 1860476.
Død 1897476.
     Kom bort på sjøen i Lofoten 1897. Ugift.476
854.683.
Laurits Ingvard Bredal Normann
Født 25 sep. 1863476.

Gift _____med

Ingeborg Sofie Strøm
Født 1870599.
     Datter af Jørgen Johan Jørgensen Strøm og Karen Hagerup Heitmann.

Børn af Laurits Ingvard Bredal Normann og Ingeborg Sofie Strøm er vist under Ingeborg Sofie Strøm (nr. 851).

855.683.
Nikolai Jakob Berner Normann
Født 8 mai 1867476.
Død 1889, Amerika.476.
     Ugift.476
856.686.
John Konrad Marius Klæboe
     Død som barn.602
857.686.
Emilie Antonette Meldal Klæboe
     Død som barn.602
858.686.
Hans Fredrik Allan Klæboe
     Død som barn.602
859.686.
Nikolaus Klæboe
     Reiste til Amerika.602
860.686.
Marie Alsing Klæboe

Gift _____med

Thomas Holst
     Proprietær på Sømnes i Helgeland.602
861.686.
Josefine Konstanse Klæboe
     Reiste til Amerika.602
862.686.
Emma Mathilde Klæboe

Gift _____med

Rånes Andreassen
     Skipper, handelsmann og senere gårdbruker på Liland i Ofoten.250
863.686.
John Petter J. Klæboe
Født 1867602.
Død 1920, Oslo.602.
864.686.
Elisif Antonette Klæboe
     Gift og bur i T.heim.604
865.686.
Hallfrid Klæboe
     Telegrafdame og forfatter. Ho har skrive m. a.: Jens Burchard, Nordal Fykpå og «Janken».604
866.686.
Oskar Karl Klæboe
Født 1874604.
867.687.
Elisabeth Kristina Mosling
Født 4 mar. 1858604.
Død 5 mar. 1858604.
868.690.
Hallfrid Ellingsen
Født 1872490.

Gift _____med

Hermann Drop Johnsen
     Kopist i statsrevisjonen.490
869.690.
Sigrid Ellingsen
Født 1875490.
     Arbeidde i «Intelligenssedlene», Oslo.490
870.690.
Fritz Ellingsen
Født 1878490.
     Bygningsteknikar. Oslo.490
871.691.
Karen Hovde
     Eig [med Pauline] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.490
872.691.
Pauline Hovde
     Eig [med Karen] Hovdes Hotell på Liland. Ugift.490
873.691.
John Hovde
     Bonde på Liland.490

Gift _____med

Sigrid Holm
874.691.
Ellen Hovde
     Lærarinna. Gift med lensmann Olsen Dverberg.490
875.691.
Anna Hovde
     Forretningsdrivande i Narvik. Ugift.490
876.691.
Margrete Hovde

Gift _____med

Oluf Agersborg
     Bonde på Torstad.490
877.709.
Konrad Eberg Hartvigsen Normann
Født 1884, Sørrollnes, Astafjord.56.
878.713.
Mette Marie Kristoffersdatter Normann
Født 1892, Steinsland, Trondenes.606.
879.713.
Magnhild Therese Kristoffersdatter Normann
Født 1894, Steinsland, Trondenes.606.
880.713.
Elfrida Ulrikke Josefine Kristoffersdatter Normann
Født 1896, Steinsland, Trondenes.606.
881.713.
Signe Katrine Kristoffersdatter Normann
Født 1898, Steinsland, Trondenes.606.
882.718.
Peder Mikal Sidenius Andreassen
Født 1863, Bø, Trondenes.610.
883.719.
Martina Rebekka Knutsdatter
Født 1845, Harstad, Trondenes.645.

Gift _____med

Hans Jakobsen Høye
Født 1846, Dovre, Oppland.646.
Død 1902, Sama, Trondenes.646.
     Søn af Jakob Hanssen og Anna Erlandsdatter.
     Etterslekt. Se "Folk og Slekt i Trondenes".
884.719.
Gjertrud Lovna Pettersdatter Næsvold
Født 1861, Seljestad, Trondenes.611.
     Til Ibestad, Astafjord.
885.719.
Hans Pettersen Næsvold
Født 1863, Seljestad, Trondenes.611.
     Til Ibestad, Astafjord.
886.719.
Hanna Emelie Pettersdatter Næsvold
Født 1865, Seljestad, Trondenes.611.
     Til Ibestad, Astafjord.
887.726.
Petra Jensina Lindberg Sørensdatter
Født 1867, Harstad, Trondenes.611.
888.726.
Ragnvald Mikal Sørensen
Født 1869, Harstad, Trondenes.611.

Gift _____med

Marta Kinsarvik
     Datter af Lars Kinsarvik.
889.726.
Hilda Eline Sørensdatter
Født 1874, Harstad, Trondenes.611.
890.733.
Ernst Mathias Ernstsen
Født 1865, Tovik, Trondenes.56,92.

Gift 190192 med

Sofie Tande
Født 1878, Kvitnes, Trondenes.56.
     Datter af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
891.734.
Eilert Kildal
Født 1850.
Død _____.
     Bonde og skipper i Altevik, Sand i Bjarkøy.
     Eilert og Simonette hadde 9 barn, hvorav 3 vokste opp.

Gift _____med

Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup
Født 1868.

Børn af Eilert Kildal og Simonette Fredrikke Bernhoft Schjelderup:

1042.891.Simon Fredrik Kildal, f. 1887
1043.891.Johan Jacob Kildal, f. 1892
1044.891.Hanna Rebekka Kildal, f. 1897
892.737.
Ovidia Antonette Israelsdatter Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.56.
Død 1864, Tovik, Trondenes.56.
893.737.
Isak Reobert Israelsen Schjelderup
Født 1856, Tovik, Trondenes.56.
Død 1872, Tovik, Trondenes.56.
894.738.
Ingeborg Anna Nilsdatter Schjelderup
Født 1842, Tovik, Trondenes.56.
895.738.
Natali Olai Ursin Schjelderup
Født 1844, Tovik, Trondenes.56.
896.738.
(Anders) Martin Nielsen Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.56.
     Handelsmand i Tovik. Gikk konkurs 1875.

Gift _____med

Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig)
Født 1851, Fornes, Astafjord.56.
     Datter af Hans Vanvik (Vanvig).
     Fra Sitter i Flatanger, N-Trøndelag.

Børn af (Anders) Martin Nielsen Schjelderup og Johanna Amalie Hansdatter Vanvik (Vanvig):

1045.896.Nikolai Hilmar Schjelderup, f. 1873, Trondenes.
1046.896.Lovisa Rebekka Schjelderup, f. 1875, Trondenes.
1047.896.Sofia Elisabet Schjelderup, f. 1878, Trondenes.
1048.896.Marie Augusta Schjelderup, f. 1880, Trondenes., d. 1884, Trondenes.
1049.896.Karl Didrik Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
1050.896.Oskar Johan Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
1051.896.Hans Martin Schjelderup, f. 1893, Trondenes.
897.738.
Andrea Bergitte Nilsdatter Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.56.
898.738.
Nikolai Reobert Schjelderup
Født 1851, Tovik, Trondenes.56.
Død 1851, Tovik, Trondenes.56.
899.738.
Nikolina Reobertine Nilsdatter Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
900.738.
Jens Brønlund Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
901.738.
Tollev Johan Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.56.
Død 1857, Tovik, Trondenes.56.
902.738.
Mikal Meier Schjelderup
Født 1858, Tovik, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
903.738.
Ole Ingvald Norman Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
904.738.
Karl Didrik Schjelderup Nilssen
Født 1865, Tovik, Trondenes.56.
Død 1882, Vollstad, Trondenes.56.
905.739.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.56.

Gift 188756 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.56.
Død 1906, Tovik, Trondenes.56.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup:

1052.905.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
1053.905.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. _____
1054.905.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
906.742.
Nikolai Hanssen
Født 1856, Renså, Skånland.92.
Død 185692.
907.748.
Nakor Marian Blom Ursin Nilssen
Født 1859, Renså, Skånland.92.
     Flytter til Trondheim. Missionær.
908.748.
___________
Født 1861, Renså92.
Død 186192.
909.748.
Jeradina Mathilde Brønlund Nilssen
Født 1862, Renså, Skånland.92.

Gift 1889, Tovik, Skånland92 med

Eilert Martin Saræussen
Født 1858, Trondenes92.
910.748.
Sara Helena Nilssen
Født 1865, Renså, Skånland.92.
     Flytter til Stockholm, Sverige.
911.748.
Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.92.
Død 1901, Tovik, Trondenes.56.

Gift 189692 med

Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland56,92.
     Søn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

[Gift 1° 1883 med Joakima Matilde Pedersdatter (1856 - 1894); Gift 2° 1896 med Karen Kirstine Nilssen (1867 - 1901)].

Børn af Karen Kirstine Nilssen og Simon Martin Hansen:

1055.911.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
1056.911.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
912.748.
Helma Katea Nilssen
Født 1870, Renså, Skånland.92.
913.748.
Nils Skandfer
Født 1870, Renså, Skånland.92.
     Båtbygger og konstruktør af »Skandferskøytene«.

Gift _____med

Anna Marie Halvorsen

Børn af Nils Skandfer og Anna Marie Halvorsen:

1057.913.Sverre Skandfer, f. 1910, NO.
914.748.
Andreas Ursin Nilssen
Født 1873, Renså, Skånland.92.
915.748.
Hartvida Johanna Hansdatter
Født 1876, Renså, Skånland.92.
Død 187692.
916.748.
Hartvig Jonatan Sparbo Nilssen
Født 1877, Renså, Skånland.92.
917.748.
Hilmar Blom Hanssen
Født 188092.
Død 188092.
918.751.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.56.
Død 1851, Tovik, Trondenes.56.
     Død 2 Aar gl.411
919.751.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.56.

Gift 187456 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.56.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

1058.919.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
1059.919.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
920.751.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.56.
Død 1890, Tovik, Trondenes.56.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

1060.920.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
1061.920.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
1062.920.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
1063.920.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
921.751.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.56.
Død 1913, Tovik, Trondenes.56.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.56.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup):

1064.921.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
1065.921.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
1066.921.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
1067.921.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
1068.921.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
1069.921.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
922.751.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.56.
Død 1906, Tovik, Trondenes.56.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188756 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.56.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen er vist under Mette Marie Johansdatter Rasmussen (nr. 905).

923.751.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.56.
Død 1858, Tovik, Trondenes.56.
924.751.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.56.
Død 1913, Breivik, Trondenes.56.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.56.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

1070.924.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
1071.924.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
925.751.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.56.

Gift 187856 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.56.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.56

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

1072.925.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
926.751.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.56.
927.751.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.56.
Død 1865, Tovik, Trondenes.56.
928.751.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.56.
929.752.
Rikard Olai Kaarbø
Født 22 mai 1850411.
Død 1901.
     Kaarbøgården i Harstad, Trondenes.

Gift _____med

Anna Elisabeth Lund
Født 23 sep. 1851.
Død 1919.

Børn af Rikard Olai Kaarbø og Anna Elisabeth Lund:

1073.929.Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø, f. 1876
1074.929.Reidar (Darre) Kaarbø, f. 1878
1075.929.Leikny Kaarbø, f. 1879
930.752.
Ole Johan Kaarbø
Født 14 dec. 1852.

Gift 20 okt. 1877411 med

Anna Wilhelmina Augusta Westgaard
Født 21 nov. 1855.

Børn af Ole Johan Kaarbø og Anna Wilhelmina Augusta Westgaard:

1076.930.Julie Charlotte Darre Kaarbø, f. 1878, d. 1879
1077.930.Wilhelm Kaarbø, f. 1879, d. 1880
1078.930.Margit Kaarbø, f. 1879, d. 1879
931.752.
Simon Kildal Kaarbø
Født 13 apr. 1854411.

Gift 28 nov. 1878411 med

Elida Ernstsson
Født 3 mar. 1856.

Børn af Simon Kildal Kaarbø og Elida Ernstsson:

1079.931.Isak Kaarbø, f. 1879
932.752.
Mikal Meyer Kaarbø
Født 14 feb. 1855.
933.752.
Wilhelm Kaarbø
Født 4 jul. 1857.
     Dampskibsexpeditør i Kapelvaag.
934.752.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 30 mai 1859.
Død 14 jun. 1861.
935.752.
Marinius Kaarbø
Født 10 aug. 1861, Harstad, Trondenes.411,646.
Død 1898, Ervik, Trondenes.647.

Gift 1884647 med

Bernhardina Marie Olsdatter Blomli
Født 1863, Ervik, Trondenes.647.
     Datter af Ole Pedersen Blomli og Anna Kristianna Brosting Andreasdatter Killengren.

Børn af Marinius Kaarbø og Bernhardina Marie Olsdatter Blomli:

1080.935.Valborg Kaarbø, f. 1885, Trondenes., d. _____
1081.935.Ole Anathon Elias Kaarbø, f. 1895, Trondenes.
936.752.
Marie Magdalene Kaarbø
Født 10 jul. 1863.
937.752.
Magnus Severin Kaarbø
Født 28 feb. 1865411.
Død 1865411.
938.752.
Dorthea Ursin Kaarbø
Født 11 sep. 1866411.
939.754.
Kristian Kildal
Født 1856, Stangnes, Trondenes.56.
Død 187356.
940.754.
Petra Bendikte Kildal
Født 1858, Stangnes, Trondenes.56.
Død 1859, Stangnes, Trondenes.56.
941.754.
Simon Fredrik Kildal
Født 1860, Stangnes, Trondenes.56.

Utenfor ekteskap med56

Jakobina Marselie Arnesdatter
Født 1857, Sørvik, Trondenes.56.

Børn af Simon Fredrik Kildal og Jakobina Marselie Arnesdatter:

1082.941.Amalia Joakime Kildal, f. 1878, Trondenes.
942.754.
Peder (Peter) Konrad Kildal
Født 1862, Stangnes, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
943.754.
Martin Kildal
Født 1863, Stangnes, Trondenes.56.
Død 1865, Stangnes, Trondenes.56.
944.754.
Job Kildal
Født 1865, Stangnes, Trondenes.56.
945.754.
Kristoffer Kildal
Født 1868, Stangnes, Trondenes.56.
Død 1868, Stangnes, Trondenes.56.
946.754.
Marie Marselie Kildal
Født 1869, Stangnes, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
947.754.
Johan Ursin Kildal
Født 1871, Stangnes, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
948.754.
Kristian Emil Kildal
Født 1873, Stangnes, Trondenes.56.
Død 1874, Stangnes, Trondenes.56.
949.754.
Anna Kildal
Født 1875, Stangnes, Trondenes.56.
     Til Amerika.56
950.754.
Dødfødt (Stillborn)
Født 1881, Breivik, Trondenes.56.
Død 1881, Breivik, Trondenes.56.
951.754.
Maren Marie Thesman Kildal
Født 1881, Stangnes N., Trondenes.56.
     Til Amerika.56
952.761.
Johanna Cecilie Raphaelsdatter
Født 17 mai 1826, Skånland Store, Trondenes.648.
     Død før hjemmedåp ble stadfestet.648
953.761.
Hans Mathias Valberg Raphaelsen
Født 23 mai 1827, Skånland Store, Trondenes.649.
Død 1885, Skånland Store, Trondenes.56.

Gift 187256 med

Kirsten Karoline Larsdatter
Født 1822, Steinsland, Trondenes.650.
Død 1889, Skånland Store, Trondenes.650.
954.761.
Johan Harr Raphaelsen
Født 28 jan. 1830, Skånland Store, Trondenes.649, døbt 25 apr. 1830, Trondenes.649.
Død 1904, Skånland Store, Trondenes.56.

Gift 187056 med

Ellen Anna Leth Pedersdatter
Født 1841, Steinsland, Trondenes.651.
955.761.
Andreas Christian Raphaelsen
Født 3 mai 1832, Skånland Store, Trondenes.649, døbt 29 jul. 1832, Trondenes.649.
956.761.
Berte Maria Raphaelsdatter
Født 1836, Skånland Store, Trondenes.56.
Død 1891, Skånland Store, Trondenes.56.
957.761.
Bertheus Johan Olai Raphaelsen
Født 1838, Skånland Store, Trondenes.56.
Død 1840, Skånland Store, Trondenes.56.
958.761.
Johanna Rebekka Cecilie Raphaelsdatter
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.56.
959.761.
Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.56.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.56.

Gift 1° 187256 med

Sara Mathia Olsdatter
Født 1824, Steinsland, Trondenes56.
Død 1876, Skånland Store, Trondenes56.
     Datter af Ole Hanssen og Maren Marie Arnesdatter.

Gift 2° 187856 med

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes56.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Raphael Henrik Raphaelsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter:

1083.959.Sakarias Martin Rafaelsen, f. 1879, Trondenes
1084.959.Teodor Mikal Bernhard Warberg Rafaelsen, f. 1881, Trondenes
1085.959.Mattis Johan Eberg Rafaelsen, f. 1884, Trondenes
1086.959.Dødfødt, f. 1884, Trondenes, d. 1884, Trondenes
1087.959.Robert Marelius Valdemar Warberg Rafaelsen, f. 1886, Trondenes
1088.959.Otelius Hagbart Rafaelsen, f. 1889, Trondenes, d. 1892, Trondenes
960.761.
Henrik Mathias Raphaelsen
     Er ikke nevnt i "Folk og Slekt i Trondenes", men nevnt i NST 14.649
961.764.
Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes56.

Utenfor ekteskap med56

Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes56.
Død 1880, Lavangen Sør56.
     Søn af Benjamin Nilssen og Maren Ovedia Madsdatter.

Gift 1° 187856 med

Raphael Henrik Raphaelsen
Født 1841, Skånland Store, Trondenes.56.
Død 1892, Skånland Store, Trondenes.56.
     Søn af Raphael Hanssen Warberg og Maren Stina Johnsdatter (Harr).

[Gift 1° 1872 med Sara Mathia Olsdatter (1824 - 1876); Gift 2° 1878 med Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (f. 1850)].

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Mads Mikal Benjaminsen:

1089.961.Teodora Benjaminsen, f. 1876, Trondenes

Børn af Olina Hansine Karoline Mathiasdatter og Raphael Henrik Raphaelsen er vist under Raphael Henrik Raphaelsen (nr. 959).

962.765.
Mads Mikal Benjaminsen
Født 1843, Vollstad, Trondenes56.
Død 1880, Lavangen Sør56.

Utenfor ekteskap med56

Olina Hansine Karoline Mathiasdatter
Født 1850, Vollstad, Trondenes56.
     Datter af Mathias Eberg Madssen og Johanna Rebekka Olsdatter.

[Gift 1° med Mads Mikal Benjaminsen (1843 - 1880); Gift 2° 1878 med Raphael Henrik Raphaelsen (1841 - 1892)].

Børn af Mads Mikal Benjaminsen og Olina Hansine Karoline Mathiasdatter er vist under Olina Hansine Karoline Mathiasdatter (nr. 961).

963.773.
Petrine Nikoline Olsdatter
Født 1873, Berg, Trondenes..
964.774.
Jens Pedro Krog
Født 1859547.
     Ble handelsmann på Tranø, Hammerø. [6 barn, de 4 første f. på Offersøy,547

Gift _____547med

Christine Emelie Jæger
965.774.
Gjertrud Marie Krog
Født 1862547.

Gift 1901547 med

Bernhard Norman
     Handelsmann. Næsberget, Hamarøy.547
966.774.
Marta Anna Krog
Født 4 dec. 1863547.

Gift 8 jun. 1892547 med

Oskar Anton Laurits Brun
Født 1865, Hammerfest ?547.
     Telegr. ass.547
967.774.
Elise Petra Krog
Født 5 jul. 1865547.

Gift _____547med

Hans Heggelund Larsen
Født 20 jul. 1865652.
     Offersøy, Lødingen.547
968.774.
Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866547.

Gift 18 jul. 1891547 med

Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.637.
     Søn af Johan Johansen Rüsing og Christine Hansine Krog.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.653

Børn af Kristofa Eleonore Krog og Johan Henrik Johansen Rüsing:

1090.968.Marthinus Johansen Rüsing, f. 1892, Bø.
1091.968.Johan Johansen Rüsing, f. 1894, Lødingen.
1092.968.Eilert Johansen Rüsing, f. 1895, Hadsel.
1093.968.Gunnar Johansen Rüsing, f. 1897, Hadsel.
1094.968.Hanna Johansen Rüsing, f. 1899, Hadsel.
1095.968.Hagar Johansen Rüsing, f. 1900, Hadsel.
969.774.
August Herman Krog
Født 1869547.
     Tannlege i Trondheim.547
970.774.
Egil Halfdan Krog
Født 24 aug. 1872654,547.
     Ble gift med Lina Jæger - flyttet til Oslo.547
     Ved Ft. 1900 bodde Egil og Lina hos hans far på br. nr. 1 [Øyen, Lødingen]. Egil var handelsfullmektig i farens forretning. Bruk nr. 11 "Solheim" (4 øre) ble utskilt fra br. nr. 1 i 1904. I Matr. 1907 er (enken) Lina Krog ført som «eier og/eller bruker her». - Hun flyttet senere til Oslo med sin sønn Edgar.655

Gift _____547med

Lina Jæger
Født 15 jul. 1873, Rødø.655.

Børn af Egil Halfdan Krog og Lina Jæger:

1096.970.Edgar Krog
971.776.
Bente Johanne Sofie Hansen
Født 1873.
972.776.
Petra Henriette Schjelderup Hansen
Født 1873.

Gift _____med

Christian Johansen

Børn af Petra Henriette Schjelderup Hansen og Christian Johansen:

1097.972.Bernt Johansen, f. 1896
1098.972.Margit Johansen, f. 1898, d. _____
1099.972.Trygve Kristiansen
1100.972.Ragnar Johansen
1101.972.Birger Kristiansen
1102.972.Karoline Johansen
1103.972.Johan Johansen
1104.972.Håkon Kristiansen
1105.972.Gunnar Kristiansen
1106.972.Kåre Kristiansen
973.776.
Hanna Jacobine Hansen
Født 1875.
Død _____.

Gift _____med

Henrik Amandus Johansen
Født 1870.
Død _____.

Børn af Hanna Jacobine Hansen og Henrik Amandus Johansen:

1107.973.Dagny Johansen, f. 1894, d. _____
1108.973.Marie Bergljot Johansen, f. 1896, d. _____
1109.973.Fridtjof Schjelderup Johansen, f. 1898, d. _____
1110.973.Aslaug Elisabeth Johansen, f. 1908, d. _____
1111.973.Harda Helene Johansen, f. 1911
1112.973.Åse Anny Johansen, f. 1920
974.776.
Jensine Hansen
Født 1877.
975.776.
Adam Hansen
Født 1878.
976.776.
Harald Sverre Hansen
Født 1885.
977.780.
Marcelius Anfinsen
Født 1865561.
978.780.
Karl Anfinsen
Født 1872561.
979.780.
Peter Anfinsen
Født 1874561.
980.788.
Therese Borchenius Fabritius
Født 17 jan. 1859, Kristiania.434.

Gift 23 jul. 1878, Kristiania.434 med

Morten Henrik Magnus
Født 12 jul. 1847, Kristiania.434.
     Premiærløitnant, senere oberstløitnant.434

Børn af Therese Borchenius Fabritius og Morten Henrik Magnus:

1113.980._____, f. 1879, Kristiania.
981.789.
Alf Victor Emanuel Guldberg
Født 1866434.
     Matematiker, realkand. 1892 universitesstipendiat 1895, dr. philos. 1895, lærer i matematikk og mekanikk ved krigsskolen og den militære høiskolen siden 1903, dosent ved Universitetet i 1908, professor 1913. Fra 1902 medlem av direksjonen i den Norske Livrenteforrening. Han har skrevet en rekke matematiske avhandlinger, som vesentlig behandler differential- og differensligninger.434

Gift _____med

Anne Elisabeth Dalhoff
     Datter af N. C. Dalhoff.

Børn af Alf Victor Emanuel Guldberg og Anne Elisabeth Dalhoff:

1114.981.Estrid Guldberg
1115.981.Rigmor Guldberg
1116.981.Eilif Guldberg
1117.981.Arvid Guldberg
1118.981.Sven Guldberg
1119.981.Per Guldberg
982.789.
Sigrid Guldberg
     Ugift. Da hennes oldemor var født Rafn er hun meget interessert i Rafn-ættens historie.316
983.791.
Sofie Hofgaard

Gift _____med

Victor Sidem
984.791.
Marie Hofgaard

Gift _____med

J. Hjort
     Læge.316
985.795.
Wilhelm Borchenius
     Ugift.316
986.795.
Harriet Borchenius

Gift _____med

J. Swensen

Børn af Harriet Borchenius og J. Swensen:

1120.986._____
1121.986._____
987.795.
Sofus Borchenius

Børn af Sofus Borchenius og _____:

1122.987.Otto Rafn Borchenius
988.796.
Andreas Stenersen
     Ugift. Død.316
989.796.
Fredrik Stenersen
     Kaptein.316

Børn af Fredrik Stenersen og _____:

1123.989._____
1124.989._____
1125.989._____
1126.989._____
990.796.
Johannes Stenersen
     Sorenskriver.316

Gift _____med

Rigmor Hallager

Børn af Johannes Stenersen og Rigmor Hallager:

1127.990._____
991.797.
___________
992.798.
Ingeborg Leth Steensdatter
Født 19 jun. 1853628.
Død _____628.
     Tjente i 1875 hos Hans Heggelund Paulsen Steinsvik. Ho hadde et fysisk handicap, men tjente sitt eget brød ved å sy og lære andre å sy. Ho og søstra Stine oppholdt seg i 1891 som sydamer i Bodø. Ingeborg døde ugift på Sand i februar 1937.628
993.806.
Julie Alvilde Olsen (Aas)
Født 1892, Miklevoll, Skånland92.
994.811.
Henrik Martin Clausen
Født 1846, Nordvik, Trondenes.56.

Gift 188056 med

Kirsten Axelia Nilsdatter
Født 1858, Trældal, Ankenes, Nordland.56.
995.811.
Laurits Mikal Clausen
Født 1849, Fauskevåg Lille, Trondenes.56.

Utenfor ekteskap med56

Olina Maria Eberg Henriksdatter
Født 1853, Steinhaugen, Trondenes.56.
Død 1915, Sørvikmark, Trondenes.56.

Gift 1° 188056 med

Lisa Marie Hass Jakobsdatter
Født 1859, Alstahaug, Nordland.56.
     Datter af Jakob Hanssen.

Børn af Laurits Mikal Clausen og Olina Maria Eberg Henriksdatter:

1128.995.Hans Hagbart Lauritssen, f. 1877, Trondenes.

Børn af Laurits Mikal Clausen og Lisa Marie Hass Jakobsdatter:

1129.995.Amanda Dortea Lauritsdatter, f. 1879, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
1130.995.Jakob Andreas Mikal Lauritssen, f. 1881, Trondenes.
1131.995.Amanda Dortea Lauritsdatter, f. 1884, Trondenes.
1132.995.Simonette Elisabet Lauritsdatter, f. 1886, Trondenes.
1133.995.Konstanse Vilhelmine Ragø Lauritsdatter, f. 1888, Trondenes.
1134.995.Klaus Viljam Lauritssen, f. 1890, Trondenes.
1135.995.Dødfødt, f. 1892, Trondenes., d. 1892, Trondenes.
1136.995.Nelly Marie Lauritsdatter, f. 1894, Trondenes.
1137.995.Håkon Martin Lauritssen, f. 1896, Trondenes.
1138.995.Melanda Mekalia Lauritsdatter, f. 1899, Trondenes.
996.811.
Anna Caroline Schjelderup Clausdatter
Født 1852, Dalen, Trondenes.56.

Utenfor ekteskap med56

Tobias Jenssen
     Fra Røsvik (1877).56

Utenfor ekteskap med56

Oluf Hanssen
     Fra Skatnes, Buksnes (1880).56

Gift 1° 188456 med

Jørgen Martin Paul Sivertsen
Født 1856, Andenes, Dverberg, Nordland.56.

Børn af Anna Caroline Schjelderup Clausdatter og Tobias Jenssen:

1139.996.Amalia Birgitte Tobiasdatter, f. 1877, Trondenes.

Børn af Anna Caroline Schjelderup Clausdatter og Oluf Hanssen:

1140.996.Karl Andreas Olufsen, f. 1880, Trondenes.
997.811.
___________
Født 1855, Dalen, Trondenes.56.
Død 1855, Dalen, Trondenes.56.
998.811.
Else Catrine Winther Clausdatter
Født 1856, Dalen, Trondenes.56.
     Til Buksnes, Nordland.56
999.811.
Niels Andreas Norum Clausen
Født 1859, Dalen, Trondenes.56.
     Til Buksnes, Nordland.56
1000.811.
Claus Andreas Clausen
Født 1862, Dalen, Trondenes.56.
1001.811.
Ole Mikal Clausen
Født 1864, Dalen, Trondenes.56.

Gift 188856 med

Gregina Bergitta Gabrielsdatter
Født 1864, Svartvatn, Trondenes.56.
1002.824.
Elise Sofie Bordewich
Født 1861, Vågan.632.

Gift _____632med

Anton Kristian Christophersen
1003.825.
Helga Gunhild Heggelund
Født omkring 1852634.
1004.825.
Jens Krog Heggelund
Født 1855634.
     Reiste til USA - ble veterinær.634
1005.825.
Georg Andreas Heggelund
Født 1860634.
     Bosatte seg i Tromsø. Ble billedhugger. Han vant bl.a. en konkurranse om beste forslag til monument over Petter Dass i forbindelse med 200-årsdagen for hans død i 1907; en byste støpt i malm som er plassert i en 14 m. høy bauta av granitt reist ved Alstahaug kirke. Bautaen er tegnet av nordlendingen, arkitekt August Nielsen.634
1006.825.
Carl Henrik Heggelund
Født 1862634.
     Døde ung.634
1007.825.
Harald Heggelund
Født 14 sep. 1864634.
Død 13 dec. 1889634.
     Ugift.634
1008.826.
Villas Schjelderup
Født omkring 1850, Lødingen prgj.656,589.
1009.826.
Jens Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.657,589.
1010.826.
Jensine Schjelderup
Født omkring 1852, Lødingen prgj.657,589.
1011.826.
Helmine Schjelderup
Født omkring 1853, Lødingen prgj.658,589.
1012.826.
Sara Schjelderup
Født omkring 1857, Lødingen prgj.659,589.
1013.826.
Gerhard Schjelderup
Født omkring 1858, Lødingen prgj.660,589.
1014.826.
Øivind Schjelderup
Født omkring 1862, Lødingen prgj.661,589.
1015.829.
Eliot Johansen Rüsing
Født 1862637.
     Ble læge.637
1016.829.
Johan Henrik Johansen Rüsing
Født 6 apr. 1865, Vinje, Bø prgj.637.
     Under Ft. 1900 er Johan Henrik, nu som «fhv. landmåler», atter bosatt med sin familie på Lødingen, nu på husm.plassen Solheim under gnr. 16, br. nr. 1. Under Ft. var Johan Henrik fraværende, på reise i hovedstaden. Familien flyttet til Oslo i 1904.653

Gift 18 jul. 1891547 med

Kristofa Eleonore Krog
Født 20 dec. 1866547.
     Datter af Eilert Hagerup Krog og Hanna Elisabeth Pedersdatter Hansen.

Børn af Johan Henrik Johansen Rüsing og Kristofa Eleonore Krog er vist under Kristofa Eleonore Krog (nr. 968).

1017.829.
Einar Johansen Rüsing
Født 1866637.
1018.829.
Jenny Johansen Rüsing
Født 1868637.
1019.829.
Sygni Johansen Rüsing
Født 1870637.
1020.831.
Elisabeth Olava Bye
Født 1800593.
Død 1852593.

Gift _____med

Niels Bryhn
Født 1786593.
Død 1837593.
     Premierløitnant.593

Børn af Elisabeth Olava Bye og Niels Bryhn:

1141.1020.Lauritz Gunerius Bryhn, f. 1822, d. 1888
1021.832.
___________
1022.832.
Helene Halvorsdatter Grimseth
Født 1810593.
Død 1853593.

Gift _____med

Anton Hansen Horne
Født 1804593.
Død 1860593.
     Gaardbruker i Romedal.593

Børn af Helene Halvorsdatter Grimseth og Anton Hansen Horne:

1142.1022.Hans Antonsen Horne, f. 1834, d. 1878
1143.1022.Georgine Horne, f. 1836
1144.1022.Christian Antonsen Horne, f. 1838, d. 1912
1145.1022.Elisabeth Olava Horne, f. 1841
1146.1022.Kristopher Horne, f. 1851
1023.833.
Oleane Larsdatter Grindreng
     Utvandret til Amerika og blev stammor til en velstaaende slegt Thobro i Amerika. En mr. Henry Thobro i Laramie, Wyoming U.S.A. nævnes som millionær. Under verdenskrigen tjenestgjorde en av slegten som officer i den nordamerikanske armé.593

Gift _____med

Thobro
     Landhandler.593
1024.834.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker662,591,589.
Død 23 okt. 1881, Kristiania591.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.591
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.589

Gift 27 sep. 1851, Trondheim663 med

Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Tr