© 2001 Simon Ellefsen

Anders (Andreas) Jonassen (Budde)

Opdateret 2 Oct 2003.


Generation 1.

1.0.
Anders (Andreas) Jonassen (Budde)
     HVOR ER HAN I MANNTALLET ÅR 1701 (I RANA ?) - ER HAN FØDT FØR 1701 ?
     I Trondhjem Skifteprotokoll nr. 17 (1758-1765) er registrert et skifte etter Anders Jonassen - samme person ?
     ? Muligvis identisk med den Anders Jonaesen der den 11. nov. 1714 bliver gift i Vik kirke, Sømna/Brønnøy, Nordland med Gullo Olsdatter. Den 15. dec. 1714 døbes i Solstad kirke, Bindal, Nordland deres datter Beritte Maria. ?
     Født på Mo i Helgeland. Han tok borgerskap i Trondheim året 1729 og ble utliggerhandler på skipperleiet Lilleskog i Ibestad.1
     I manntall over Trondhjems borgere år 1722 er nevnt en «104. Anders Jonasen i Kroppen / Absent / Farer paa Lensberged», men om det er samme person vides ikke. Men det er den eneste (så vidt jeg kan se, Simon Ellefsen) Anders JONASEN på dette tidspunkt i Trondheim.2
     1729, sommerting [på Selset?]. Anders Jonæsøn lot opplese sitt skjødebrev på Lilleskog borgerleie, kjøpt av Nils Rad [Roth?], lest og påskrevet på Trondhjems rådstue.3
     1729, Sommerting [på Selset?]. Kiendis jeg underskrevne og hermed vitterlig giør at have solt og afhændt, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og hænder fra mig og mine arvinger til velagte mand Anders Jonaß og hans arvinger, et eldgammel borgerlig handels leye med påstående huuse og bygninger, kaldis Lille Skov i Nordland udj Senneins fogderj og Astafiords tinglauv beliggende, som mig på skifted efter min væhrbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården for 50 rdl er bleven udlagd, med lige frihed og privilegie, som min væhrfader sal. Steffen Steffensøn Medelfart og hans søn be(te) min værbroder sal. Joen Steffensøn Findvegården det brugt og nydt haver hvorfore hand sig skal betale efter accord 56 rdl ligesom det mig blev udlagd for. Kiendes derfore mig eller mine arvinger herefter ingen ydermeere ræt, lod eller deel i alle af ovenskrevne Nordlands handelsleye Lille Skouv, men skal følge bemelte Andres Jonæsøn og hans arvinger til ejedom. Og om nogen imod forhåbning skulle anche eller påtale have på oft bemelte handelsleye Lille Skouv, med påstående huuse, skal jeg eller mine arvinger, når det mig lovligen bekjendt vorder dertil forsuare og indeståe, så hand og hans arvinger skal blive af mig og mine arvinger uden skade i alle måder, til bekreftelse under min hånd og hostrychte signette. N.Rhod. Læst og publiceret for retten på Trundhiems byting aº 1729 d. 17 Marty og i pantebogen ordlydende indført.4
     1729, høstting på Selsetter. På borgerleiet Lilleskog er kommet en skredder fra Trondheim som har og bruker det. Han het Anders Jonæsøn (Budde).3
     1730, høstting på Selsetter. Borgere er her ikke uten Anders Jonæsøn som har sitt leie på Skog, hvor han bruker en liten handel. Han avseilte med Hans Andersen Røst dette år.3
     1732, sommerting på Øvre Selseth. Anders Jonæsøn seilte herfra i høst med sin føringsbåt.5
     1733, sommerting på Øvre Selseth. Borger Anders Jonassen, Lilleskog har fått ei lita jekt. Han seilte til Trondheim ved Mikaeli tider.6
     1736, Sommerting [på Øvre Selseth?]. Kong. Maj(ts) foeged Sr. Andreas Tønder hafde til dette ting ladet indstefne Tronhiemsborgeren Andreas Jonassen på Lille Skoug, at svare og betale dend consumtion, som hand efter det høylovlig Cameer Colligi decission er tilfunden for sig og familie at betale for det år 1729 da hand her i fogderiet overvintrede, som er penge 12 rdl. hvilke fogden er andført til andsvar mod regres til bem(te) Andreas Jonassen, hvorpå fogden een namnsdom over hammen agter at erhverve til samme pengis betalning. Dend indstefnte Andreas Jonassen møtte for retten og tilstod louvlig at være stefnt i denne sag, sagde derhos at dend ommelte tid da hand her i fogderiet overvintrede, var hand nødsaget her at forblive, såsom hands huustrue i de samme da hand sin reise herfra landet skulle andtræde, nedkom i barselseng, og hun da formedelst hendis deraf entstanstandne? svaghed, ei var god for at begive sig på nogen reise, og inden dend tid hun kunde komme til sin førlighed igien, gich alle leiligheder bort for hannem så at hand detsformedelst var nødsaget her at overvintre. Men i ald dend tid som hand sig her om vinteren opholdte sagde hand at hand iche det allermindste enten sælte eller kiøbte, men måtte til sin og sines lives ophold søge assistentse hos andre gotfolch her i landet, formodete altså at når denne hands undskyldning på sine høye stæder allerunderdanigst blev anddraget, hand da for denne ham tilfundne comsumtion, aller nådigst vorder forskånet. aller helst efterdi hand samme år for sig og sin familie i Tronhiem betalt dem ordinaire consumtion, indstillede i det øvrige denne sag til rettens dom og kiendelse. Fogden producerede inden retten een extract af dend ham fra det høylovlige Cammer Collegie tilsente decissions bereigning hvoraf sees at Andreas Jonassen dend påstefnte consumtion af det høylovlig Cammer Collegie er tilfunden at betale hvilken extract udi acten skal vorde indført. Og formodede at efterdi det høylovlig Cammer Collegie har givet hannem regres til Andreas Jonassen for disse penge, hand da må fåe een namsdomb over hannem til consumtionens betalning, såvel til processens omkostnings erstatning. Parterne blev tilspurte om de hafde videre i sagen at siige, hvortil de svarede nei. Thi blev da udi sagen såleedes afsagt. Sagen optagis til dombs til i eftermiddag klochen 4 slet.7
     1738, 5. nov., høstting på Øvre Selseth. Utliggerborgeren Anders Jonassen (Budde) reiste med sin lille jekt ved Egeditider (1. september). Ingen (trondheims-)borger overvintret.8
     1740. Anders Jonassen seilte ved Egedi tider.8
     1742, høstting på Øvre Selseth. Utliggerborger Anders Jonassen seilte ved Egedi tider med sin tendring.9
     1745, høstting på Øvre Selseth. Anders Jonassen (Budde) seilte ved Egedi tider.9
     1753, høstting på Øvre Selseth. Nå heter trondheimsborgeren på Lilleskog Nils Mortensen.10
     1753, 4. mai, Anders Jonassen Budde skjøter til svogeren Nils Mortensen Berg Lilleskogs borgerleie for 35 rd. Budde fikk etter søknad tingets tillatelse til å bosette seg på Øvre Ibestad som skredder.11
     1762, 23. juni, skjøte fra Nils Mortensen Berg til Ole Gudding på borgerleiet Lilleskog i Ibbestad.11
     Sommerting 1763: Sr. Andreas Jonasen, logerende på gården Ibbestad her i tinglavet, tilkiendegav for retten at hand har villet opsige sit borgerskab i Trondhiem hvor under hand forhen har sortert som nordlandshandler, men skal være bleven ham negtet af byens magistrat uden hand først beviser at hand ingen borgerlig handel og næring driver her i Nordland. Altså var bem(te) Jonasen begierende rettens attestation herom, at hand udi nogle år ingen handel og borgerlig næring har drevet, har solt sit forhen hafde borgerleje, men har til denne tid brugt sin skræderprofession og næret sig noget deraf, men formedelst alderdom og skrøbelighed hverken kand nære sig af sin profession, mindre drive nogen borgerhandel. Dette som melt er, at være i alle måder sandhed, bekræftes her fra retten med hånd og seigl ved lovlig tingsvidnes udstædelse.12
     I 1763 Skatteliste for Troms er han og hustru opført på Øver Ibestad i Astafjord som «Andreas Bude / Gaale Bude».
     Er kanskje sønn av Jonas Nielssøn Budde (o.1639 - 1716), gårdbruker på Ytteren i Nord-Rana. Man har kendskab til Jonas Budde's børn via skifte etter hans første hustru 1690, og etter ham selv 1716. Men i ingen af disse skifter omtales en sønn Anders/Andreas.

Gift _____med

Golla (Gudlaug) (Olufsdatter? Schjelderup?)
Født 168313.
Død 176313.
     I Ekstraskatten 1763 for Senjen er der på «Lille Schougs-Berg» oppført: Selv ejer gods Ole Gudding; pige (over 12 år) Pernille Hansdatter; Gaale Schieldrups (logerende); Niels Mortensen, enkemann; pige (over 12 år) Nelle Ericksdatter.14
     ? Kan det tænkes at Golla gift Budde er identisk med den Gaale Schieldrups nevnt i ekstraskatten ?

Børn af Anders (Andreas) Jonassen (Budde) og Golla (Gudlaug) (Olufsdatter? Schjelderup?):

2.1.Ingeborg Katrine Andersdatter Budde, f. 1714, Trondheim., d. 1803, Trondheim.
3.1.Berit Maria Andreasdatter Budde, d. 1769, Astafjord.
4.1.Anne Dortea Andreasdatter Budde, f. 1729, d. før 1763

Generation 2.

2.1.
Ingeborg Katrine Andersdatter Budde
Født 1714, Trondheim.1,14.
Død 5 okt. 1803, Trondheim.15,1.

Gift 14 dec. 1742, Frue kirke i Trondheim16 med

Jon Danielsen Hveding
Født 169117,18.
Død 7 nov. 1776, Trondheim.19, begravet 1776, Frue kirke i Trondheim.19.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Kjøpmann i Trondheim og var samtidig tollbetjent i byen. Han er vanlig kalt Sir John Hveding. Sir (fork. Sr.) var en finere herretittel som ble brukt på den tid. Meldingene om ham er få; men han døde 7. 11. 1776 og ble gravl. i Frue kirke, 85½ år gl. Han var 2 ganger gift og hadde i alt 13 barn.1

[Gift 1° omkr. 1720 med Karen (Petronelle) Pedersdatter Abdon (1699 - 29 jan. 1738); Gift 2° 14 dec. 1742 med Ingeborg Katrine Andersdatter Budde (1714 - 5 okt. 1803)].

Børn af Ingeborg Katrine Andersdatter Budde og Jon Danielsen Hveding:

5.2.Karen Dorthea Hveding, f. 1743
6.2.Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding, d. 1780
7.2.Andreas Budde Hveding
3.1.
Berit Maria Andreasdatter Budde
Død 1769, Renså, Astafjord.20.

Gift omkring 174013 med

Rasmus Anderssen Harr
Født 170313.
Død 1779, Renså, Astafjord.13.
     Søn af Anders Pedersen Har og Mette Rasmusdatter Warberg.
     Snekker. Forpaktet gården Renså i Astafjord, som faren hadde eiet helt eller delvis og var styrman hos sin tvillingbror Peder Harr. Rasmus nævnes som velaktede dannemann. Han var både lagrettesmann og takstmann. Han døde på Renså og fikk liktale med tekst Luk. 2.29-31. Hans bo var fallitt. Hans sønn Anders var kreditor i boet.
     I 1763 Skatteliste for Troms finder man på Reinså i Astafjord Mand og Kvinde «Rasmus Andreas: / Berthe Bude» og børn «Andreas Rasm: / Kirsten Rasmusdr:».
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.21protokollnr. 143, folio 92b..

Børn af Berit Maria Andreasdatter Budde og Rasmus Anderssen Harr:

8.3.Anders Rasmussen Harr, f. 1741, Skånland., d. 1784
9.3.Kirsten Rasmusdatter, f. 1743, Astafjord., d. 1802, Trondenes.
4.1.
Anne Dortea Andreasdatter Budde
Født 1729.
Død før 1763.
     Hun kan tænkes at være det barn Andreas Jonassen og hustru fik på Lilleskog år 1729.

Gift 1752, Trolovet 28. juli 1752.11,13 med

Nils Mortensen (Berg)
Død 177213,21.
     Skog, Ibestad. Lavoll, Berg i Troms.13
     I 1763 Skatteliste for Troms er der på Lilleskog i Astafjord opført en «Niels Mortens: Enkemand».
     Nils Mortensen, død 1772 som enkemann. Bruker av Lavoll i Berg 1767-1773. Let etter seg sonen Johannes, 16 år. Hadde ein buskap på 3 kyr, okse, 7 sauer, 4 geiter og 3 bukkar. Av båtar og sjøbruk hadde han ein åttring, ein tororing, 8 sildgarn, 5 torskegarn og 26 onglar kveitevad. I stua stod 2 skap, og i det eine var det ikkje så lite av sølv- og tinnsaker. På veggen hang ein fiolin, og i hylla låg 5 bøker. Det var bibelen, Brochmanns huspostill med messingbeslag, De syv Christi ord på korset, De troendes fæste og frelse i Gud og Åndelig hovednøkkel til himmelen.22
     Sommerting år 1753 på [Øver Selset?]. Trundhiemsborgeren Niels Mortensen Berg, lod tinglyse sit skiøde på borgerlejet med påstående huuse på gården Lille Schoug, her i tingstedet, hvilket skiøde er udgiven af hans svigerfader Andreas Jonasen Bude, og har hand derfor, bem(te) leje, betalt 95 rdl. Skiødet er datteret Trundhiem d. 4 maj 1753, og bliver ordlydende i Senjens pante og skiødebog indført.23
     Skifte 1767-1776, Lavoll, Torsken Tinglag.21protokollnr. 142, folio 397b..

Børn af Anne Dortea Andreasdatter Budde og Nils Mortensen (Berg):

10.4.Johannes Nilssen Berg, f. 1754, Lilleskog
11.4.Mortinus Nilssen Berg, f. 1755
12.4.Marta Nilsdatter Berg, f. 1757, d. 1757

Generation 3.

5.2.
Karen Dorthea Hveding
Født 25 jan. 174316, døbt 29 jan. 1743, Frue kirke i Trondheim16.
Begravet 4 aug. 1760, Frue kirke i Trondheim ?, »Bare 17 år gl.«16.
6.2.
Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding
Døbt 5 apr. 174616.
Død 178013.
     Det var kanskje meininga at Rynning skulle gifte seg med Golla. En av grunnene til at det ikke skjedde, var at hun allerede samme sommeren som Jens blei født [1778] måtte reise til Trondheim for «at være hendes aldrende Moder til Trøst» [faderen Jon Hveding død 1776]. Ei anna årsak var kanskje forholdet til søstra, mad. Wang.24
     Skifte 1776-1785, Ibestad, Astafjord.21protokollnr. 143, folio 202..

Utenfor ekteskap med24

Ole Rynning
Død 30 dec. 1781, Kastnes gård, Dyrøy.25.
     Allerede [Jørgen Wang, døde juni 1770] 17. september 1770 blei en ny fogd [over Senjen og Troms fogderi] innsatt i embetet. Hans navn var Ole Rynning, og han hadde tidligere vært matrialforvalter på Vardøyhus festning.26
     Ole Rynning var trønder, visstnok fra Trondheim. Han valgte å bo på Kastnes [i Dyrøy] og losjerte hos mad. Wang [Birgitte Hveding], og blei også hennes lagverge. Etter ei tid på gården, begynte forholdet mellom dem å bli meir fortrolig. Det endte med at Rynning fridde til henne, og da, som mad. Wang sjøl uttrykte det, hun ikke hadde noe å utsette på det, lovde hun han både «hand og hjerte». Videre sier hun at; «Her blev større Fortrolighed mellem hand og mig end mellem blotte Venner». Det endte med forlovelse, men gift blei de aldri.26
     En ting som kan ha vært avgjørende for utviklinga av forholdet mellom mad. Wang og Rynning, kan være at de ikke fikk barn sammen. Rynning var tydelig innstilt å få en arving etter seg. Og 30. mai 1778 fødte Golla Birgitte Hveding han en sønn. Golla var sannsynligvis søster til mad. Wang, så det har nok utspilt seg et dramatisk forhold på Kastnes mellom Rynning og de to kvinnene.24
     Det hadde gått inn på Rynning at han, som øvrighetsperson, hadde fått et barn utenfor ekteskap. I notisboka si, der han skriver om sønnen sin, heiter det: «Ovenmeldte er min Søn. Guds Forsyner og Kongens Lov oprette den Mangel at Moderen ikke var viet med mig».24
     Skifte 1751-1796, Kastnes, Dyrøy Tinglag.21protokollnr. 145, folio 92b..

[Gift 1° med Birgitte Malena Hveding (1726 - eft. 1788); Gift 2° med Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding (d. 1780)].

Børn af Golla (Gudlaug) Bergitte Hveding og Ole Rynning:

13.6.Jens Hveding Rynning, f. 1778, d. 1857
14.6.Ingeborg Bergitta Karolina Rynning, f. 1779, Astafjord., d. 1781
7.2.
Andreas Budde Hveding
Døbt 30 apr. 1748, Frue kirke i Trondheim ?16.
     Han er nok død som barn.16
8.3.
Anders Rasmussen Harr
Født 1741, Renså, Skånland.13.
Død 178413.
     Dødsboets midler etter Anders Harr beløp seg til 219 rd. 1 ort 19 sk. Skiftet finnes i en skiftepakke for Senja år 1784.27
     Skifte 1776-1785, Reinså, Fauskevåg Tinglag.21protokollnr. 143, folio 309b..

Gift 177113 med

Synnøve Andersdatter
Født 1748, Balteskard, Skånland.13.
Død 182013.
     Datter af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.
     Skifte 15 aug. 1820: Tinglyst 31. juli 1822..

[Gift 1° 1771 med Anders Rasmussen Harr (1741 - 1784); Gift 2° 1786 med Hans Sakariassen (1761 - 1822)].

Børn af Anders Rasmussen Harr og Synnøve Andersdatter:

15.8.Berit Maria Andersdatter Harr, f. 1774, Skånland., d. 1838
16.8.Mette Marie Andersdatter Harr, f. 1777, Astafjord., d. 1845, Trondenes.
17.8.Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr, f. 1779, Renså, d. 1795
18.8.Rasmus Anderssen Harr, f. 1781, Skånland., d. 1829
19.8.Andrea Lavina Andersdatter Harr, f. 1784, Renså, d. 1785
9.3.
Kirsten Rasmusdatter
Født 1743, Renså, Astafjord.28.
Død 1802, Tovik, Trondenes.20,28.

Gift 176829 med

Martinus Nilssen Kinapel
Født 1744, Kastnes, Dyrøy.30.
Død 180129.
     Søn af Niels (Winther) Jacobsen Kienapel og Rebecha Bentsdatter Brems.

[Gift 1° med Anne Rasmusdatter (1740 - 1807); Gift 2° 1768 med Kirsten Rasmusdatter (1743 - 1802)].

Børn af Kirsten Rasmusdatter og Martinus Nilssen Kinapel:

20.9.Elen Kirsten Kinapel, f. 1770, Astafjord.
21.9.Anna Jakobina Kinapel, f. 1774, Astafjord.
22.9.Maren Brems Kinapel, f. 1777, Astafjord., d. 1811, Trondenes.
23.9.Jakob Andreas Kinapel, f. 1784, Astafjord., d. 1816, Trondenes.
10.4.
Johannes Nilssen Berg
Født 1754, Lilleskog13.
     Flyttet til Lavoll, Berg i Troms.13
11.4.
Mortinus Nilssen Berg
Født 175513.
     Flyttet til Lavoll, Berg i Troms.13
12.4.
Marta Nilsdatter Berg
Født 175713.
Død 175713.

Generation 4.

13.6.
Jens Hveding Rynning
Født 30 mai 177824, døbt 8 jun. 1778, Holm kirke24.
Død 1857.

Gift _____med

Catrine Steen

Børn af Jens Hveding Rynning og Catrine Steen:

24.13.Ole Rynning
14.6.
Ingeborg Bergitta Karolina Rynning
Født 1779, Gratangsbotn, Astafjord.13.
Død 178113.
15.8.
Berit Maria Andersdatter Harr
Født 1774, Renså, Skånland.13.
Død 183813.

Gift 1° 31 okt. 1804 med

Søren Hanssen
Født 1769, Hesjeberg, Gratangen13.
Død 181213.
     Søn af Hans Sørensen og Golla Olsdatter.
     Krøpling. Bosat hos foreldrene på Hesjeberg i Astafjord.31

Gift 2° 181813 med

Mikkel Benjaminsen
Født 178213.
Død 185413.
     Hesjeberg i Gratangen, Astafjord.13

Børn af Berit Maria Andersdatter Harr og Søren Hanssen:

25.15.Mikol Maria Sørensdatter, f. 1806, Gratangen., d. 1867
26.15.Anne Helene Sørensdatter, f. 1808, Gratangen., d. 1896
27.15.Olavina Sørensdatter, f. 1811, Gratangen., d. 1895
16.8.
Mette Marie Andersdatter Harr
Født 1777, Renså, Astafjord.13,20.
Død 1845, Tovik, Trondenes.20.

Gift 181420 med

Niels Winter Schjelderup
Født 1769, Tovik, Trondenes.20, døbt 22 okt. 1769, Trondenes kirke.32,33.
Død 1827, Lofoten, Nordland.20.
     Søn af Niels Andersen Schjelderup og Elisabeth Nielsdatter Kiær Kinapel.
     Konf. 1788.

[Gift 1° med Oline Karoline Nikoline Jakobsdatter (f. 1777); Gift 2° 19 jul. 1800 med Margrethe Marie Nielsdatter Schjelderup (1780 - 1812); Gift 3° 1814 med Mette Marie Andersdatter Harr (1777 - 1845)].

Børn af Mette Marie Andersdatter Harr og Niels Winter Schjelderup:

28.16.Hans Sakarias Schjelderup, f. 1815, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
29.16.Markus Andreas Schjelderup, f. 1817, Trondenes.
30.16.Søren Andreas Schjelderup, f. 1820, Trondenes., d. 1891, Trondenes.
17.8.
Ingeborg Kirstina Andersdatter Harr
Født 1779, Renså13.
Død 179513.
18.8.
Rasmus Anderssen Harr
Født 1781, Renså, Skånland.13.
Død 182913.
     Gårdbruker på Renså, Skånland.

Gift 181213 med

Erika Petrina Leth
Født 178713.
Død 184313.

[Gift 1° med Ole Hanssen (1771 - 1811); Gift 2° 1812 med Rasmus Anderssen Harr (1781 - 1829)].

Børn af Rasmus Anderssen Harr og Erika Petrina Leth:

31.18.Simon Kristian Kildal Rasmussen, f. 1813, Skånland., d. 1893
32.18.Ovidie Andrea Rasmusdatter, f. 1816, Astafjord., d. 1851, Trondenes.
33.18.Anne Marta Rasmusdatter, f. 1818, Skånland., d. 1820
34.18.Johan Nikolai Berg Rasmussen, f. 1821, Skånland., d. 1891
19.8.
Andrea Lavina Andersdatter Harr
Født 1784, Renså13.
Død 178513.
20.9.
Elen Kirsten Kinapel
Født 1770, Renså, Astafjord.29.
21.9.
Anna Jakobina Kinapel
Født 1774, Renså, Astafjord.29.
22.9.
Maren Brems Kinapel
Født 1777, Renså, Astafjord.29.
Død 1811, Tovik, Trondenes.34.
     Kom til Trondenes.29
23.9.
Jakob Andreas Kinapel
Født 1784, Renså, Astafjord.29.
Død 1816, Tovik, Trondenes.34,29.

Generation 5.

24.13.
Ole Rynning
     Se Halvorsens forfatterleksikon.
25.15.
Mikol Maria Sørensdatter
Født 1806, Hesjeberg, Gratangen.13, døbt 20 apr. 1806.
Død 1867.

Gift 16 okt. 183435 med

Hans Petter Paulsen
Født 1792, Fornes, Skånland.13.
Død 186913.
     Søn af Paul Anderssen og Barbro Maria Hansdatter.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes.

Børn af Mikol Maria Sørensdatter og Hans Petter Paulsen:

35.25.Søren Hanssen, f. 1838, Skånland., d. 1906
36.25.Bendik Martin Hanssen, f. 1843, Skånland., d. 1920
26.15.
Anne Helene Sørensdatter
Født 1808, Hesjeberg, Gratangen.13.
Død 189613.

Gift 183713 med

Hans Olai Røgh Johnsen Lind
Født 1804, Myrland, Gratangen.13.
Død 188213.
     Laupstad, Ibestad. Etterslekt, se Astafjord bygdebok.13

[Gift 1° 1833 med Rebekka Bentsdatter Kinapel (1791 - 1836); Gift 2° 1837 med Anne Helene Sørensdatter (1808 - 1896)].
27.15.
Olavina Sørensdatter
Født 1811, Hesjeberg, Gratangen.13.
Død 189513.
28.16.
Hans Sakarias Schjelderup
Født 3 apr. 1815, Tovik, Skånland, Trondenes.33,13, døbt 18 jun. 1815, Trondenes kirke.36,33.
Død 1888, Tovik, Skånland, Trondenes.20.

Gift 1° 184113 med

Margrete Elisabet Hansdatter
Født 1824, Fenes, Bjarkøy.20.
Død 1849, Tovik, Trondenes.20.

Gift 2° _____13med

Anne Marie Edisdatter
Født 1828, Sørrollnes, Trondenes.20.
Død 1895, Tovik, Trondenes.20.
     Datter af Edis Olsen og Margrete Sofia Hansdatter.
     ? Fra Sør-Rollnes ?

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Margrete Elisabet Hansdatter:

37.28.Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup), f. 1842, Trondenes.
38.28.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1845, Trondenes., d. 1849, Trondenes.
39.28.Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup), f. 1847, Trondenes.

Børn af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter:

40.28.Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup), f. 1854, Trondenes.
41.28.Simon Martin Hansen, f. 1855, Skånland
42.28.Hartløv Peder Hansen (Schjelderup), f. 1857, Trondenes.
43.28.Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1860, Trondenes.
44.28.Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup), f. 1862, Trondenes.
45.28.Hans Sakarias Hansen (Schjelderup), f. 1865, Trondenes., d. 1867, Trondenes.
46.28.Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup), f. 1874, Trondenes.
29.16.
Markus Andreas Schjelderup
Født 1817, Tovik, Trondenes.20.
30.16.
Søren Andreas Schjelderup
Født 1820, Tovik, Trondenes.20.
Død 1891, Tovik, Trondenes.20.

Gift 184520 med

Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal
Født 1826, Nordsand, Bjarkøy.20.
Død 1909, Tovik, Trondenes.20.
     Datter af Simon Johan Kildal og Martha Marie Ursin.
     Fra Nord-Sand i Bjarkøy.

Børn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal:

47.30.Niels Winther Schjelderup, f. 1846, Trondenes., d. 1851, Trondenes.
48.30.Martha Marie Kildal Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
49.30.Simon Kildal Schjelderup, f. 1849, Trondenes., d. 1890, Trondenes.
50.30.Niels Mikal Schjelderup, f. 1852, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
51.30.Ole Edvard Ursin Schjelderup, f. 1854, Trondenes., d. 1906, Trondenes.
52.30.Mette Maria Schjelderup, f. 1857, Trondenes., d. 1858, Trondenes.
53.30.Mette Maria Schjelderup, f. 1859, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
54.30.Mette Sofie Rosted Schjelderup, f. 1862, Trondenes.
55.30.Elen Gerhardine Schjelderup, f. 1865, Trondenes.
56.30.Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup, f. 1865, Trondenes., d. 1865, Trondenes.
57.30.Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup, f. 1868, Trondenes.
31.18.
Simon Kristian Kildal Rasmussen
Født 1813, Renså, Skånland.13.
Død 189313.
32.18.
Ovidie Andrea Rasmusdatter
Født 1816, Renså, Skånland, Astafjord.13.
Død 1851, Tovik, Trondenes.20.

Gift 184513 med

Israel Petter Schjelderup
Født 1812, Tovik, Trondenes.13,20.
Død 1890, Tovik, Trondenes.20.
     Søn af Anders Nielsen Schjelderup og Ingeborg Marie Israelsdatter.

[Gift 1° 1845 med Ovidie Andrea Rasmusdatter (1816 - 1851); Gift 2° 1854 med Rebekka Martine Bredesdatter Heide (1822 - 1888)].

Børn af Ovidie Andrea Rasmusdatter og Israel Petter Schjelderup:

58.32.Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup, f. 1847, Trondenes.
59.32.Ingeborg Andrea Schjelderup, f. 1848, Skånland., d. 1917, Astafjord.
60.32.Maren Kirstine Schjelderup, f. 1850, Trondenes.
61.32.Rebekka Anna Schjelderup, f. 1850, Trondenes., d. 1853, Trondenes.
33.18.
Anne Marta Rasmusdatter
Født 1818, Renså, Skånland.13.
Død 182013.
34.18.
Johan Nikolai Berg Rasmussen
Født 1821, Renså, Skånland.13.
Død 189113.

Gift 184713 med

Ingeborg Sofia Ursin
Født 1823, Grøsnes Lille, Gratangen.13.
Død 190913.
     Datter af Nils Olai Ursin og Anna Bergitta Normann.

Børn af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin:

62.34.Mette Marie Johansdatter Rasmussen, f. 1860, Astafjord.

Generation 6.

35.25.
Søren Hanssen
Født 1838, Fornes, Skånland.13.
Død 190613.

Gift 187613 med

Margrete Lovise Markusdatter
Født 1852, Grunnfarnes, Torsken.13.
     Datter af Markus Olai Mikkelsen og Pernille Pedersdatter.

Børn af Søren Hanssen og Margrete Lovise Markusdatter:

63.35.Mikol Maria Hanssen, f. 1878, Skånland.
64.35.Ove Martin Normann Sørensen, f. 1881, Skånland., d. 1916
65.35.Josefine Signora Hanssen, f. 1883, Skånland.
66.35.Hilma Maria Sørensen, f. 1886, Skånland.
67.35.Rebekka Kirstine Sørensen, f. 1889, Skånland., d. 1889
36.25.
Bendik Martin Hanssen
Født 11 jan. 1843, Fornes, Skånland.13, døbt 23 apr. 1843, Ibestad..
Død 192013.
     Gårdbruker, selveier på Sør-Fornes i Astafjord.

Gift 1° _____37,13med

Ingeborg Anna Nilsdatter
Født 1845, Krokmyrdal, skånland13.
Død 191513.

Gift 2° 3 okt. 1872, Ibestad13 med

Elen Bergitta Johnsdatter
Født 8 mai 1846, Marskard, Skånland.13, døbt 28 jun. 1846, Ibestad.
Død 191613.
     Datter af John Gabriel Eriksen og Johanna Katrine Hansdatter.

Børn af Bendik Martin Hanssen og _____:

68.36._____

Børn af Bendik Martin Hanssen og Ingeborg Anna Nilsdatter:

69.36.Markus Mikal Bendikssen, f. 1869, Fornes, d. 1899

Børn af Bendik Martin Hanssen og Elen Bergitta Johnsdatter:

70.36.Johanna Kristine Bendiksdatter, f. 1871
71.36.Hans Peter Bendikssen, f. 1873, Skånland.
72.36.Antonette Andrea Bendiksdatter, f. 1875, Skånland., d. 1927
73.36.Marie Margrete Bendiksen, f. 1876, Skånland.
74.36.Jondine Gurine Bendiksdatter, f. 1878, Skånland.
75.36.Ottilie Lorentine Bendiksdatter, f. 1880, Skånland.
76.36.Ole Petter Bendiksen, f. 1882, Skånland.
77.36.Elida Bernharda Bendiksdatter, f. 1885, Skånland., d. 1890
78.36.John Gabriel Bendiksen, f. 1887, Skånland.
37.28.
Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup)
Født 1842, Tovik, Trondenes.20.

Gift 187520 med

Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter
Født 1849, Breistrand, Trondenes.20.

Børn af Nikolai Martin(us) Hansen (Schjelderup) og Henrietta Peroline Valberg Jakobsdatter:

79.37.Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1876, Trondenes.
80.37.Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?), f. 1879, Trondenes.
81.37.Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1882, Trondenes., d. 1882, Trondenes.
82.37.Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?), f. 1885, Trondenes.
83.37.Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?), f. 1890, Trondenes.
38.28.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1845, Tovik, Trondenes.20.
Død 1849, Tovik, Trondenes.20.
39.28.
Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1847, Tovik, Trondenes.20.

Utenfor ekteskap med20

Lars Olsen
     Tromsø.20

Børn af Mette Ovedie Hansdatter (Schjelderup) og Lars Olsen:

84.39.Margreta Elisabet Larsdatter, f. 1879, Trondenes.
40.28.
Margrete Elisabet Hansdatter (Schjelderup)
Født 1854, Tovik, Trondenes.20.

Gift 188520 med

Ole Pareli Pedersen
Født 1853, Tennevik, Trondenes.20.
41.28.
Simon Martin Hansen
Født 1855, Tovik, Skånland20,13.
     Flyttede til Harstad og grundlagde det solide slakterfirmaet S. Hansen A/S.

Gift 1° 188320 med

Joakima Matilde Pedersdatter
Født 1856, Tennvik, Trondenes.20.
Død 1894, Tovik, Trondenes.20.

Gift 2° 189613 med

Karen Kirstine Nilssen
Født 1867, Renså, Skånland, Astafjord.13.
Død 1901, Tovik, Trondenes.20.
     Datter af Hans Sakarias Nilssen og Margrete Maria Blom Ursin.

Børn af Simon Martin Hansen og Joakima Matilde Pedersdatter:

85.41.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1884, Trondenes., d. 1888, Trondenes.
86.41.Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?), f. 1886, Trondenes.
87.41.Nils Realf Hansen (Simonsen?), f. 1889, Trondenes.

Børn af Simon Martin Hansen og Karen Kirstine Nilssen:

88.41.Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?), f. 1898, Trondenes.
89.41.Jenny Maria Hansen (Simonsen?), f. 1899, Trondenes.
42.28.
Hartløv Peder Hansen (Schjelderup)
Født 1857, Tovik, Trondenes.20.

Gift 189020 med

Anna Hansine Josfine Pettersdatter
Født 1867, Engvik, Tromsøsund.20.
Død 1909, Leikvikhamn, Trondenes.20.
     Datter af Petter Andreas Aleksandersen.

Børn af Hartløv Peder Hansen (Schjelderup) og Anna Hansine Josfine Pettersdatter:

90.42.Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1891, Trondenes.
91.42.Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1893, Trondenes.
92.42.Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?), f. 1895, Trondenes.
93.42.Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1896, Trondenes., d. 1897, Trondenes.
94.42.Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?), f. 1899, Trondenes.
43.28.
Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.20.

Gift _____med

Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.20.
Død 1913, Tovik, Trondenes.20.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Børn af Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) og Niels Mikal Schjelderup:

95.43.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1883, Trondenes.
96.43.Sofie Rebekka Schjelderup, f. 1884, Trondenes.
97.43.Sverre Otilius Schjelderup, f. 1886, Trondenes.
98.43.Hans Zakarias Schjelderup, f. 1888, Trondenes.
99.43.Simon Kildal Schjelderup, f. 1892, Trondenes.
100.43.Anne Marie Schjelderup, f. 1895, Trondenes.
44.28.
Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup)
Født 1862, Tovik, Trondenes.20.

Gift 188920 med

Johan Konrad Mikkelsen
Født 1865, Sama, Trondenes.20.

Børn af Johanna Margrete Hansdatter (Schjelderup) og Johan Konrad Mikkelsen:

101.44.Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1890, Trondenes.
102.44.Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?), f. 1893, Trondenes.
103.44.Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?), f. 1894, Trondenes.
104.44.Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?), f. 1897, Trondenes.
105.44.Johannes Mikkelsen (Johansen?), f. 1899, Trondenes., d. 1899, Trondenes.
45.28.
Hans Sakarias Hansen (Schjelderup)
Født 1865, Tovik, Trondenes.20.
Død 1867, Tovik, Trondenes.20.
46.28.
Hansina Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1874, Tovik, Trondenes.20.

Gift 190020 med

Hilmar Sidinius Simonsen
Født 1869, Renså, Astafjord.20.
     Også Tromsø.20
47.30.
Niels Winther Schjelderup
Født 1846, Tovik, Trondenes.20.
Død 1851, Tovik, Trondenes.20.
     Død 2 Aar gl.33
48.30.
Martha Marie Kildal Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.20.

Gift 187420 med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.20.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Martha Marie Kildal Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

106.48.Peder Albert Johansen Lind, f. 1875, Trondenes.
107.48.Magnhild Johansdatter Lind, f. 1878, Trondenes.
49.30.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1849, Tovik, Trondenes.20.
Død 1890, Tovik, Trondenes.20.

Gift _____med

Berte Hansdatter

Børn af Simon Kildal Schjelderup og Berte Hansdatter:

108.49.Ragna Cecilie Schjelderup, f. 1880, Trondenes.
109.49.Sigurd Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
110.49.Tormod Konstantin Schjelderup, f. 1881, Trondenes., d. 1881, Trondenes.
111.49.Sigurd Reidar Schjelderup, f. 1883, Trondenes.
50.30.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1852, Tovik, Trondenes.20.
Død 1913, Tovik, Trondenes.20.
     Kjøpte den sagnomsuste jakten "Synia" i sin tid Norges eldste seilskute.

Gift _____med

Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup)
Født 1860, Tovik, Trondenes.20.
     Datter af Hans Sakarias Schjelderup og Anne Marie Edisdatter.

Børn af Niels Mikal Schjelderup og Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) er vist under Emilie Sofie Hansdatter (Schjelderup) (nr. 43).

51.30.
Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.20.
Død 1906, Tovik, Trondenes.20.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Gift 188720 med

Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.20.
     Datter af Johan Nikolai Berg Rasmussen og Ingeborg Sofia Ursin.

Børn af Ole Edvard Ursin Schjelderup og Mette Marie Johansdatter Rasmussen:

112.51.Søren Alfred Schjelderup, f. 1889, Trondenes.
113.51.Johannes Nikolai Schjelderup, f. 1891, Trondenes., d. 1943
114.51.Bjarne Arthur Heide Schjelderup, f. 1894, Trondenes.
52.30.
Mette Maria Schjelderup
Født 1857, Tovik, Trondenes.20.
Død 1858, Tovik, Trondenes.20.
53.30.
Mette Maria Schjelderup
Født 1859, Tovik, Trondenes.20.
Død 1913, Breivik, Trondenes.20.

Gift _____med

Johan Martin Pedersen Lind
Født 1849, Harstad.20.

[Gift 1° 1874 med Martha Marie Kildal Schjelderup (f. 1847); Gift 2° med Mette Maria Schjelderup (1859 - 1913)].

Børn af Mette Maria Schjelderup og Johan Martin Pedersen Lind:

115.53.Marinus Kildal Johansen Lind, f. 1888, Trondenes.
116.53.Rudolf Antoni Johansen Lind, f. 1889, Trondenes.
54.30.
Mette Sofie Rosted Schjelderup
Født 1862, Tovik, Trondenes.20.

Gift 187820 med

Olaus Ågård Mikal Olsen
Født 1851, Øvergård, Bjarkøy.20.
     Søn af Ole Arnt Eilertsen Trane og Malena Pedersdatter.
     Også Kolvereid, Nord Trøndelag.20

Børn af Mette Sofie Rosted Schjelderup og Olaus Ågård Mikal Olsen:

117.54.Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas, f. 1881, Trondenes., d. 1913, Trondenes.
55.30.
Elen Gerhardine Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.20.
56.30.
Sørentine Ovedia Rebekka Schjelderup
Født 1865, Tovik, Trondenes.20.
Død 1865, Tovik, Trondenes.20.
57.30.
Simonette Fredrikke Bernhof Schjelderup
Født 1868, Tovik, Trondenes.20.
58.32.
Erika Petrine Leth Israelsdatter Schjelderup
Født 1847, Tovik, Trondenes.20.
59.32.
Ingeborg Andrea Schjelderup
Født 1848, Tovik, Skånland.13.
Død 1917, Fugleberg, Astafjord.13,20.
60.32.
Maren Kirstine Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.20.
61.32.
Rebekka Anna Schjelderup
Født 1850, Tovik, Trondenes.20.
Død 1853, Tovik, Trondenes.20.
62.34.
Mette Marie Johansdatter Rasmussen
Født 1860, Renså, Astafjord.20.

Gift 188720 med

Ole Edvard Ursin Schjelderup
Født 1854, Tovik, Trondenes.20.
Død 1906, Tovik, Trondenes.20.
     Søn af Søren Andreas Schjelderup og Rebekka Ovedia Ursin Simonsdatter Kildal.
     Skipsfører i Haalogalandske Dampskibsselskab, senere landhandel i Tovik.

Børn af Mette Marie Johansdatter Rasmussen og Ole Edvard Ursin Schjelderup er vist under Ole Edvard Ursin Schjelderup (nr. 51).


Generation 7.

63.35.
Mikol Maria Hanssen
Født 1878, Fornes, Skånland.13.
64.35.
Ove Martin Normann Sørensen
Født 1881, Fornes, Skånland.13.
Død 191613.
65.35.
Josefine Signora Hanssen
Født 1883, Fornes, Skånland.13.
66.35.
Hilma Maria Sørensen
Født 1886, Fornes, Skånland.13.

Gift omkring 191513 med

Olaus Mikal Eilivsen Thraning
Født 1874, Fjordbotn, Gratangen.13.

Børn af Hilma Maria Sørensen og Olaus Mikal Eilivsen Thraning:

118.66.Odd Tjodleiv Bagge Thraning, f. 1916, Gratangen.
119.66.Erling Sverre Stein Thraning, f. 1917, Gratangen.
120.66._____, f. 1919, Gratangsbotn., d. 1919
67.35.
Rebekka Kirstine Sørensen
Født 1889, Fornes, Skånland.13.
Død 188913.
68.36.
___________
69.36.
Markus Mikal Bendikssen
Født 1869, Fornes13.
Død 189913.

Gift 189513 med

Adolfine Lorentse Anderssen
Født 1871, Målsnes, Målselv13.
     Datter af Anders Kjærdal.

Børn af Markus Mikal Bendikssen og Adolfine Lorentse Anderssen:

121.69.Ingrid Antona Markusdatter, f. 1895, Krokmyrdal
70.36.
Johanna Kristine Bendiksdatter
Født 187113.
71.36.
Hans Peter Bendikssen
Født 1873, Fornes, Skånland.13.
72.36.
Antonette Andrea Bendiksdatter
Født 2 feb. 1875, Fornes, Skånland., døbt 15 aug. 1875, Ibestad.
Død 10 mar. 1927.

Gift 1899 med

Simon Harr Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
Død 6 apr. 1951.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.
     En af de 28 medlemmer af Ibestad Heradstyre. Han og naboen Bernt Johansen budde altid hos Per Krogvåg, Hamnvik når der var møte i heradstyret (der på den tid varte 2 dager). Etter møtet ble der ofte holdt et referat for bygdens andre beboere hjemme hos Simon Markussen. Sammen med Martinus Bertheussen på Myklevold, kjøpte han fembøring.
     Simon Markussen er år 1900 i «moderens tjeneste som Høvedsmand paa fiskeri», samt «jorbrugsarbeide» på moderens gård (nr. 74, bruksnr. 4) på Balteskar, Ibestad herred, Ibestad kommune, Troms. Hustruen Antonetta hjælper med «kreaturstel, jorbrugsarbeide og husgjerning». En datter, Gudrun Markussen, er nevnt i 1900-tellingen.38

Børn af Antonette Andrea Bendiksdatter og Simon Harr Markussen:

122.72.Gudrun Johanna Simonsen Balteskard, f. 1900, Skånland, d. 1958, Skånland
123.72.Markus Gram Balteskard, f. 1902
124.72.Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard, f. 1904, Balteskard
125.72.Hans Sakarias Simonsen Balteskard, f. 1906, Balteskard, d. 1907
126.72.Solveig Antonette Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1910
127.72.Nanna Rebekka Simonsen Balteskard, f. 1910, Balteskard, d. 1924
128.72.Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard, f. 1914, Balteskard
73.36.
Marie Margrete Bendiksen
Født 1876, Fornes, Skånland.13.
     Marie Bendiksdatter er år 1900 tjenestepike hos Barbro Hansdatter, sin senere svigermor, på Balteskar, Ibestad. Hun hjelper til med «husgjerning, kreaturstel og jordbrugsarbeide».38

Gift 190213 med

Håkon Berg Markussen
Født 22 mai 1866, Balteskard.
     Søn af Markus Gram Nilssen og Barbro Maria Hansdatter.

Børn af Marie Margrete Bendiksen og Håkon Berg Markussen:

129.73.Ester Bergljot Markussen, f. 1904, Balteskard
130.73.Nanna Rebekka Markussen, f. 1905, skånland, d. 1911
131.73.Helfryda Margrete Markussen, f. 1907, skånland
132.73.Johanna Ellida Markussen, f. 1909, skånland
133.73.Martin Berg Markussen, f. 1911, skånland
134.73.Rakel Markussen, f. 1913, skånland
135.73.Henry Peder Gran Markussen, f. 1915, skånland
74.36.
Jondine Gurine Bendiksdatter
Født 1878, Fornes, Skånland.13.
     Til Tovik, Skånland.13
75.36.
Ottilie Lorentine Bendiksdatter
Født 1880, Fornes, Skånland.13.
76.36.
Ole Petter Bendiksen
Født 1882, Fornes, Skånland.13.
77.36.
Elida Bernharda Bendiksdatter
Født 1885, Fornes, Skånland.13.
Død 189013.
78.36.
John Gabriel Bendiksen
Født 1887, Fornes, Skånland.13.
79.37.
Simonetta Amalie Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1876, Tovik, Trondenes.20.

Gift 190020 med

Andreas Hermod Olsen Vorren
Født 1871, (Vorren), Herøy, Nordland.20.
80.37.
Halvdan Marenius Hansen (Nikolaisen?)
Født 1879, Tovik, Trondenes.20.
81.37.
Marie Elisabet Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1882, Tovik, Trondenes.20.
Død 1882, Tovik, Trondenes.20.
82.37.
Jakob Imanuel Hansen (Nikolaisen?)
Født 1885, Tovik, Trondenes.20.

Gift _____med

Elida Margrethe Henriksen
Født 1896.
     Fra Sør-Lavangen.
83.37.
Helga Johanne Albertine Hansen (Nikolaisdatter?)
Født 1890, Tovik, Trondenes.20.
84.39.
Margreta Elisabet Larsdatter
Født 1879, Tennevik, Trondenes.20.

Gift 190020 med

Olaus Korneliussen
Født 1875, Tennevik, Trondenes.20.

Børn af Margreta Elisabet Larsdatter og Olaus Korneliussen:

136.84.Agnes Karlotte Korneliussen, f. 1900, Trondenes.
85.41.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1884, Tovik, Trondenes.20.
Død 1888, Tovik, Trondenes.20.
86.41.
Harald Schjelderup Hansen (Simonsen?)
Født 1886, Tovik, Trondenes.20.
87.41.
Nils Realf Hansen (Simonsen?)
Født 1889, Tovik, Trondenes.20.
88.41.
Håkon Herbert Martin Hansen (Simonsen?)
Født 1898, Tovik, Trondenes.20.
89.41.
Jenny Maria Hansen (Simonsen?)
Født 1899, Tovik, Trondenes.20.
90.42.
Margit Aminda Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1891, Tovik, Trondenes.20.
91.42.
Erling Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1893, Tovik, Trondenes.20.
92.42.
Agnes Joakime Hansen (Hartløvsdatter? Schjelderup?)
Født 1895, Tovik, Trondenes.20.
93.42.
Hedly (Henry?) Alfred Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1896, Leikvikhamn, Trondenes.20.
Død 1897, Leikvikhamn, Trondenes.20.
94.42.
Henry Hansen (Hartløvsen? Schjelderup?)
Født 1899, Leikvikhamn, Trondenes.20.
95.43.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.20.
Død 1883, Tovik, Trondenes.20.
96.43.
Sofie Rebekka Schjelderup
Født 1884, Tovik, Trondenes.20.
97.43.
Sverre Otilius Schjelderup
Født 1886, Tovik, Trondenes.20.
98.43.
Hans Zakarias Schjelderup
Født 1888, Tovik, Trondenes.20.

Gift _____med

Ågot Krogh
     Fra Sørvågen, Moskenes.

Børn af Hans Zakarias Schjelderup og Ågot Krogh:

137.98.Niels Mikal Schjelderup, f. 1922
99.43.
Simon Kildal Schjelderup
Født 1892, Tovik, Trondenes.20.
100.43.
Anne Marie Schjelderup
Født 1895, Tovik, Trondenes.20,13.

Gift omkring 192013 med

Viggo Tande
Født 1888, Tovik, Trondenes.20.
     Søn af Severin Antonius Olsen Tande og Ellen Oline Eliasdatter Apenes.
101.44.
Haldis Agnete Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1890, Sama, Trondenes.20.
102.44.
Peder Modolf Mikkelsen (Johansen?)
Født 1893, Sama, Trondenes.20.
103.44.
Hans Agnar Mikkelsen (Johansen?)
Født 1894, Sama, Trondenes.20.
104.44.
Peggy Karoline Mikkelsen (Johansdatter?)
Født 1897, Sama, Trondenes.20.
105.44.
Johannes Mikkelsen (Johansen?)
Født 1899, Harstad, Trondenes.20.
Død 1899, Harstad, Trondenes.20.
106.48.
Peder Albert Johansen Lind
Født 1875, Tovik, Trondenes.20.
     Til Vågan, Nordland.20
107.48.
Magnhild Johansdatter Lind
Født 1878, Harstad, Trondenes.20.
     Til Vågan, Nordland.20
108.49.
Ragna Cecilie Schjelderup
Født 1880, Tovik, Trondenes.20.
     Til Amerika.20
109.49.
Sigurd Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.20.
Død 1881, Tovik, Trondenes.20.
110.49.
Tormod Konstantin Schjelderup
Født 1881, Tovik, Trondenes.20.
Død 1881, Tovik, Trondenes.20.
111.49.
Sigurd Reidar Schjelderup
Født 1883, Tovik, Trondenes.20.
     Til Amerika.20
112.51.
Søren Alfred Schjelderup
Født 1889, Tovik, Trondenes.20.
113.51.
Johannes Nikolai Schjelderup
Født 1891, Tovik, Trondenes.20.
Død 1943.

Gift _____med

Constance Holmen
     Fra Målselv.
114.51.
Bjarne Arthur Heide Schjelderup
Født 1894, Tovik, Trondenes.20.
115.53.
Marinus Kildal Johansen Lind
Født 1888, Tovik, Trondenes.20.
116.53.
Rudolf Antoni Johansen Lind
Født 1889, Tovik, Trondenes.20.
117.54.
Olga Johanna Albertina Olausdatter Aas
Født 1881, Fauskevåg, Trondenes.20.
Død 1913, Sandstrand, Trondenes.20.

Generation 8.

118.66.
Odd Tjodleiv Bagge Thraning
Født 1916, Elvenes, Gratangen.13.
119.66.
Erling Sverre Stein Thraning
Født 1917, Elvenes, Gratangen.13.
120.66.
___________
Født 1919, Gratangsbotn.13.
Død 191913.
121.69.
Ingrid Antona Markusdatter
Født 1895, Krokmyrdal13.
     Flytter til Ankenes, Nordland
122.72.
Gudrun Johanna Simonsen Balteskard
Født 30 aug. 1900, Balteskard, Skånland13.
Død 3 okt. 1958, Grov, Skånland13, begravet _____, kirkegården i Grov.

Gift 19 jul. 1924, Grov, Skånland med

Ove Andreas Eberg Ellefsen
Født 26 jun. 1890, Grov, Skånland13, døbt 24 aug. 1890.
Død 29 aug. 1963, Grov, Skånland, begravet 3 sep. 1963, kirkegården i Grov.
     Søn af Eilev Berteus Strøm og Pernille Karoline Ovidia Olsdatter.
     Stilling: Skips-Stewart, Kok, Hotel og gjestgiver på Annamo..
     Konfimert (i Ibestad kirke) i oktober 1905, anm: »Meget god!«. Stewart på skipene »Malangen« og »Salangen». Gjestgiver på Annamo i Astafjord, som han overtok efter Nikolai Iversen.

Børn af Gudrun Johanna Simonsen Balteskard og Ove Andreas Eberg Ellefsen:

138.122.Aasta Synnøve Ellefsen, f. 1926, Skånland
139.122.Eilif Kåre Ellefsen, f. 1932, Skånland
140.122.Steinar Ellefsen, f. 1934, Norge, d. 1999, Danmark.
141.122.Torbjørn Ellefsen, f. 1937, Skånland
123.72.
Markus Gram Balteskard
Født 190213.
124.72.
Bendiks Heiberg Simonsen Balteskard
Født 1904, Balteskard13.
125.72.
Hans Sakarias Simonsen Balteskard
Født 1906, Balteskard13.
Død 190713.
126.72.
Solveig Antonette Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard13.
Død 191013.
127.72.
Nanna Rebekka Simonsen Balteskard
Født 1910, Balteskard13.
Død 192413.
128.72.
Sigurd Andreas Harr Simonsen Balteskard
Født 1914, Balteskard13.
129.73.
Ester Bergljot Markussen
Født 1904, Balteskard13.
130.73.
Nanna Rebekka Markussen
Født 1905, Balteskard, skånland13.
Død 191113.
131.73.
Helfryda Margrete Markussen
Født 1907, Balteskard, skånland13.
132.73.
Johanna Ellida Markussen
Født 1909, Balteskard, skånland13.
133.73.
Martin Berg Markussen
Født 1911, Balteskard, skånland13.
134.73.
Rakel Markussen
Født 1913, Balteskard, skånland13.
135.73.
Henry Peder Gran Markussen
Født 1915, Balteskard, skånland13.
136.84.
Agnes Karlotte Korneliussen
Født 1900, Tennevik, Trondenes.20.
137.98.
Niels Mikal Schjelderup
Født 1922.

Generation 9.

138.122.
Aasta Synnøve Ellefsen
Født 15 mar. 1926, Grov, Skånland.
     Stilling: lærerinne

Gift 21 aug. 1954 med

Anton Brækkan
Født 23 jun. 1920, (Narvik?), døbt 21 aug. 1920.
     Søn af Kolbein Olsen Brækkan og Bertine Nikoline Normann.
     Stilling: Arkitekt.

Børn af Aasta Synnøve Ellefsen og Anton Brækkan:

142.138.Gudrun Brækkan, f. 1958, Oslo
139.122.
Eilif Kåre Ellefsen
Født 25 mar. 1932, Grov, Skånland.
     Stilling: sømand, maskinist
140.122.
Steinar Ellefsen
Født 15 jan. 1934, Balteskar, Astafjord sokn, Ibestad prestegjeld, Norge39.
Død 29 jun. 1999, Amager hospital, København, Danmark..
     Stilling: Air-Purser i Scanair 1964-94.

Gift 11 apr. 1966 med

Eva Tilly Fredin
Født 7 aug. 1939, Maria forsamling, Helsingborg, Sverige39.

Børn af Steinar Ellefsen og Eva Tilly Fredin:

143.140.Simon Ellefsen, f. 1966, Sverige
144.140.Pernille Ellefsen, f. 1968, Danmark
141.122.
Torbjørn Ellefsen
Født 5 jul. 1937, Grov, Skånland.
     Stilling: Uddannet geolog.

Gift 1964 med

Colleen Carte
Født 15 aug. 1938.

Børn af Torbjørn Ellefsen og Colleen Carte:

145.141.Kari Ellefsen, f. 1965, Norge
146.141.Niels Ellefsen, f. 1967, South Africa
147.141.Tove Ellefsen, f. 1969, South Africa
148.141.Brit Ellefsen, f. 1969, South Africa

Generation 10.

142.138.
Gudrun Brækkan
Født 18 jan. 1958, Oslo.
     Stilling: Arkitekt

Gift _____med

Finn Langgård
Født 18 apr. 1955.

Børn af Gudrun Brækkan og Finn Langgård:

149.142.Karen Brækkan, f. 1986
150.142.Andrea Brækkan, f. 1988
143.140.
Simon Ellefsen
Født 2 sep. 1966, Malmö, Sverige39.
     Stilling: System-programmør, hos Pro Informatic i København.
144.140.
Pernille Ellefsen
Født 10 dec. 1968, Roskilde, Danmark39.

Samboende med

Lars Gøth Jørgensen
Født 4 okt. 1965.

Børn af Pernille Ellefsen og Lars Gøth Jørgensen:

151.144.Cecilia Gøth Ellefsen, f. 1995, København.
152.144.Victor Gøth Ellefsen
145.141.
Kari Ellefsen
Født 16 mai 1965, Norge.

Gift 28 apr. 1990 med

Brett Kinmont

Børn af Kari Ellefsen og Brett Kinmont:

153.145.Kristin Kinmont, f. 1994
146.141.
Niels Ellefsen
Født 30 okt. 1967, South Africa.

Gift _____med

Dawn Adam

Børn af Niels Ellefsen og Dawn Adam:

154.146.Camryn Jessie Ellefsen, f. 2003
147.141.
Tove Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.
148.141.
Brit Ellefsen
Født 31 okt. 1969, South Africa.

Gift 10 jun. 2001 med

Alex Harris
     South-African mountaineer, adventurer.

Generation 11.

149.142.
Karen Brækkan
Født 3 dec. 1986.
150.142.
Andrea Brækkan
Født 24 dec. 1988.
151.144.
Cecilia Gøth Ellefsen
Født 25 jul. 1995, Frederiksberg hospital, København.40.
152.144.
Victor Gøth Ellefsen
153.145.
Kristin Kinmont
Født mai 1994.
154.146.
Camryn Jessie Ellefsen
Født 20 jun. 2003.

Kilder og Noter
1Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 106
2Tore Hermundsson Vigerust (red), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen: Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder. (Oslo 2000), s. 71
3Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:334
4Brit H. Fjellberg, der har fremskaffet en kopi fra "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1723-1731, tilrettelagt av Tore Meyer
5Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:335
6Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:336
7Brit H. Fjellberg, der har fremskaffet en kopi fra "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1732-1742, tilrettelagt av Tore Meyer
8Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:337
9Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:338
10Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:341
11Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:229
12Brit H. Fjellberg, der har fremskaffet en kopi fra "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1758-, tilrettelagt av Tore Meyer
13Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
14Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
1589 år gl.
16Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944]
17I "Folk og Slekt i Trondenes" (1997) sættes fødselsåret til 1697.
18Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
19Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 19
20Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
21Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
22Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok (Tromsø 1959), s. I:196
23Brit H. Fjellberg, der har fremskaffet en kopi fra "utskriftene fra Astafjordtingene (noen biblioteker i Troms har i alle fall disse utskriftene i hefteform). Fra hefte 1742-1758, tilrettelagt av Tore Meyer
24Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:29
25Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:31
26Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:28
27Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 792
28Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 651
29Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 71
30Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-, s. 79
31Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. 529
3222 S. e. Trin.
33Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
34Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 539
35Hans og Mikol er kusiner.
364. S. e. Trin. 1815
37Ugifte
38Digitalarkivet: Folketellingen 1900.
39Dåbsattest
40Klokken 17:14. Var ved fødselen 49 cm høj og vejede 2900 g.