© 2001 Simon Ellefsen

Borch

Opdateret 23 Nov 2005.


Generation 1.

1.0.
Peder Iversen Borch
Født 15631.
Død 3 apr. 1627, Trondheim.2,3, begravet 6 apr. 1627, Domkirken i Trondheim.3.
     Lektor i Trondhjem; formodentlig Søn af Sogneprest Iver Nilsen, Nørre Bork, Jylland.1
     Hornemann har ham som født i 1563 og trolig en sønn av prest Ivar Nielsen i N-Bork i Ribe. Tønder sier at han døde her [Trondheim] den 3. april 1627 og ble begravet i Domkirken den 6. april. Han var gift to ganger. Første gang med ei Magdalena. De ble skilt i 1605 da det kom frem at hun hadde et forhold til rektoren ved skolen. Andre gang var han gift med Mette Jacobsdtr., en enke etter Hr Amund Sigvardtsen, sogneprest i Inderøy. Barn, alle fra første ekteskap: Sophie, Paul, Iver og Else,3
     Ifølge Trondheim katedralskoles historie (T.heim 1952) ble han ansatt her [Trondheim katedralskole] i 1599 og kom i embetet på våren 1600. Han sto som lektor til sin død i 1627.
     Ifølge Trondheim katedralskoles historie (T.heim 1952) var han først hører ved forskjellige skoler i Danmark i 7 år. Dro deretter utenlands og kom hjem i 1590. Ble i 1591 rektor ved Herlufsholm skole men slutte etter noen år. Tok magistergraden i 1594 og ble lektor og kantor her i 1599. Tønder sier at han kun ble designert i 1599 men ble virkelig beskikket til kantor og lektor den 24. april 1601. Tønder sier at han samtidig fikk Verdal kall, kallet hadde tidligere ligget under lektoren men en prebendarius Daniel Pedersen hadde tilegnet seg det, men måtte nå avstå dette til Hr Peder.3
     «M. Peder Iversøn» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1609 og 1624.4

Gift 1° _____med

Magdalene
     Magdalena ble skilt i 1605 fra Peder Iversen Borch, da det kom frem at hun hadde et forhold til rektoren ved skolen, Mogens Pedersen.5

Gift 2° _____6med

Mette Jacobsdatter
     «Mette M. Peder Iversøns» står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1615.7

[Gift 1° med Amund Hansen (d. omkr. 1596); Gift 2° med Peder Iversen Borch (1563 - 3 apr. 1627)].

Børn af Peder Iversen Borch og Magdalene:

2.1.Sophie Borch
3.1.Poul Pedersen Borch, d. omkr. 1660
4.1.Iver Pedersen Borch
5.1.Else Pedersdatter Borch

Generation 2.

2.1.
Sophie Borch
     ? Er muligvis identisk med sognepræst i Verdal Peder Erichsen Juels hustru af samme navn. ?

Gift 1° _____med

Nils Pedersen Helsingør (Grundfos)
     Var ifølge Erlandsen prest her [i Verdal] i 1626 da han, ifølge Hr Mentz, ble stevnet inn for domkapitelet for å ha latt en disippel, Paul Pedersen, holde preken for seg. Han er nevnt her i lensregnskapet som Hr Nils Grundfos i 1630 da han betalte tiende og i 1633 da han betalte sildetiende i Bjugn. Kalt visepastor her i domkapitelets forhandlingsprotokoll i 1637.8
     Var ifølge Tønder gift med Sophie Borch, datter av Mag Peder Iversen Borch. Deres sønn Peder Nielsen ble visepastor i Stod.8

Gift 2° _____med

Peder Erichsen Juul
Død 1670.
     Søn af Erik Pedersen (Juul) (Gjul) og Alhed Hansdatter.
     Antagelig søn av Erik Pedersen til Gjul.
     Erlandsen sier at han var kapellan her [i Verdal] før han ble visepastor. Han kalles kapellan her i lensregnskapet i 1639, ble visepastor her i Verdal i 1644.9
     I domkapitelets forhandlingsprotokoll er det nevnt en kontrakt den 18. juni 1644 mellom Hr Peder og lektor Hr Hans Søffrensen, denne kontrakten ble trolig oprettet da Hr Peder ble visepastor [i Verdal]. Dette blir bekreftet av prestens svar til Bülche i 1666 der kontrakten blir gjengitt. Han er også nevnt her som visepastor i 1644 da han skjøtet et halvt øre i gården Jermstad til Domkirken. Han undertegnet, som visepastor, manntallet herfra i 1665. I kirkeregnskapene er han nevnt som visepastor i årene 1650-1661. Han døde i 1670.10
     Trolig er han den Petri Ericius Nidarosiensis som ble student i København i 1633. Han er nevnt som kapellan i Verdal i lensregnskapet i 1639 da han bygslet et laksvorp som hans forgjenger Hr Nils hadde hatt før ham. Han var kapellan her iallfall fra 1639 til han ble visepastor i 1644. I 1650 satt han med odelsgods på til sammen 6 sp 1 øre og 18 mkl. Gårdene var, Flåtten 1 sp 1 øre, V-Holmli 1 sp 12 mkl, Ø-Holmli 2 øre 16 mkl, Bjørken 2 øre, Ø Sunby 1 sp 1 øre 6 mkl, Sætre 1 øre 12 mkl og N Gren 1 øre.11
     Den 4. aug. 1644 ga han med sin kone, Sophia Pedersdatters samtykke, et halvt øre i gården Jermstad, som han hadde kjøpt av Jon Jonsen i Verdal, til Domkapitelet [SAT: Domkapitelets arkiv pk 7]. I og med at flere av disse ovenfor nevnte gårdene senere er eid av Hr Jacob Lund og det blir sagt i amtsregnskapet at han hadde fått dette med Elisabeth, må Hr Peder ha vært gift andre gang med Elsebet Thomasdatter Friis, som senere ble gift med kapellan Hr Jacob [Jacobsen] Lund. Dette blir bekreftet av et skifte etter Elisabeth holdt på Vestad i Veø den 24. april 1707 [SAT: Romsdal geistlige skifteprotokoll]. I skifte kalles hun sl Hr Jacob Lunds, mens barna bærer navnet Juul. Bl.a. nevnes at datteren arvet 5 øre i Holmli, 5 øre i Breding, 1 sp 5 mkl i Lunde. I skifte etter hennes datters andre mann [Boye Boyesen Friis, skifte på Vestad i Veø 24. mai 1707] nævnes sølv merket PESJ-ETDF og JJSL-ETDF, altså Elisabeth og hennes to menn. Det nevnes også maleri av Hr Peder Juul og kone og av Erik Pedersen og kone.11
     Den 16. nov. 1670 ble det betalt for Hr Peder Giuls begravelse [Brodahl 1933-35]. Han var trolig sønn av en Erik Nielsen Juul, den bergskriver som var gift med en datter av Hr Hans Johansen. [Forkert: Bergskriver på Inderø kobberværk Erik Nielsen Juel var ifølge Schøning "De Aaboers Slegte-Register" gift med Inger Roaldsdatter, datter av sogneprest i Ytterø Roald Andersen, gift med Hr Hans Johansens datter Ellen].11

[Gift 1° med Sophie Borch; Gift 2° med Elisabeth Thomasdatter Friis (d. 1707)].

Børn af Sophie Borch og Nils Pedersen Helsingør (Grundfos):

6.2.Peder Nilsen Borch, d. 1688
3.1.
Poul Pedersen Borch
Død omkring 166012.
     Han er nevnt som sogneprest her [Selbu] i en erklæring den 17. febr. 1642. Er også nevnt i lensregnskapet i 1647 da han bygslet 2 øre i Langli i Selbu. Han underskrev stiftsboken i Selbu i 1654. Han nevnes også i hyllingen i 1648 og i 1656. Haarstad [Selbuboka (Selbu 1972)] sier at han var her ennå i 1659.13
     Han ble student ved København universitet fra Trondheim skole i 1626, som Pavels Petri Borrichius Nidarosiensis. Haarstad [Selbuboka (Selbu 1972)] sier at han i 1648 kjøpte 2½ øre i Moslett, ½ spann i Berge og ½ øre i Velve.13

Gift _____med

Anna Pedersdatter Bernhoft
     Datter af Peder Hansen Bernhoft og Margareta Mogensdatter Herdal.
     Tvilling af søsteren Margrethe.14
     Den 7. nov. 1663 ble det betalt for hennes begravelse.15

Børn af Poul Pedersen Borch og Anna Pedersdatter Bernhoft:

7.3.Iver Poulsen (Borch?)
8.3.Poul Poulsen
4.1.
Iver Pedersen Borch
     Han hadde deltatt i krigen i Breda. Ble senere løytnant i Jemtland.3
5.1.
Else Pedersdatter Borch
     Tønder sier hun var en datter af lektor Peder Iversen Borch, og at hun var gift med Peder Pedersen som var arrestert for noe »enormiteter«, men ble benådet på folks forbønn.3

Generation 3.

6.2.
Peder Nilsen Borch
Død 19 mar. 168816, begravet 26 mar. 1688, Stod17,16.
     1657 Prest i Stod.1

Gift _____med

Magdalene Christophersdatter (Løb)
Begravet 5 apr. 168818,19.
     Datter af Christopher Olsen og Magdalena Samuelsdatter Arctander.

[Gift 1° med Morten Olufsen Lund (d. 1657); Gift 2° med Peder Nilsen Borch (d. 19 mar. 1688)].

Børn af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb):

9.6.Nils Borch, f. 1658, d. 1659
10.6.Sophie Borch, f. 1659, d. 1718
11.6.Peder Pedersen Borch, f. 1661, d. 1697
12.6.Magdalene Borch, f. 1662, d. 1663
13.6.Margrethe Borch, f. 1663, d. 1746
14.6.Morten Borch, f. 1665, d. 1709
7.3.
Iver Poulsen (Borch?)
     Bonde på Stubbe i Selbu.15
8.3.
Poul Poulsen
     En Pauli Pauli var elev ved katedralskolen i 1656, muligens var han en sønn av Poul Pedersen Borch.15

Generation 4.

9.6.
Nils Borch
Født 16581.
Død 16591.
10.6.
Sophie Borch
Født 19 nov. 165920.
Død 17 nov. 171820.

Gift 13 aug. 168420 med

Christopher Jacobsen Hersleb
Født 2 jul. 166020.
Død 28 dec. 172120.
     Søn af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.
     Magister.1
     Provst og Sognepr. til Stod.20

Børn af Sophie Borch og Christopher Jacobsen Hersleb:

15.10.Peder Christophersen Hersleb
16.10.Jacob Christophersen Hersleb, f. 1686, d. 1758
17.10.Peder Jacob Christophersen Hersleb, f. 1689, Stod prestegård., d. 1757, København.
18.10.Karen Christophersdatter Hersleb, f. 1690
19.10.Ole Christophersen Hersleb
20.10.Christopher Christophersen Hersleb
21.10.Ane Christophersdatter Hersleb
22.10.Ursilla Christophersdatter Hersleb
23.10.Jens Christophersen Hersleb
24.10.Ole Christophersen Hersleb, f. 1695, d. 1761
25.10.Niels Christophersen Hersleb, f. 1698, d. 1752
26.10.Anna Sophia Christophersdatter Hersleb, f. 1704, d. 1745
11.6.
Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 16611.
Død 6 feb. 16971.
     Kapellan i Overhalden.1,20

Gift 6 okt. 168921 med

Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 167021,1.
Død 17191.
     Datter af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph.

[Gift 1° 6 okt. 1689 med Peder Pedersen Borch (16 mar. 1661 - 6 feb. 1697); Gift 2° med Jens Claussen Parelius (omkr. 1659 - 1716)].
12.6.
Magdalene Borch
Født 16621.
Død 16631.
13.6.
Margrethe Borch
Født 16631.
Død 17461.

Gift 11 nov. 1690, Stod22,23,24 med

Jeremias Erichsen Hass
Født omkring 1665, Trondhjem25,26,23.
Død 17351.
     Søn af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter.
     Magister. Cand. theol. 1686 og kort efter kapellan i Stod. Vicepastor i Frosta 1710.23

Børn af Margrethe Borch og Jeremias Erichsen Hass:

27.13.Peder Jeremiassen Hass Borch, f. 1692, d. 1751
28.13.Maren Magdalene Hass (Borch?), f. 1697
29.13.Margrethe Christine Hass (Borch?), f. 1699, d. 1772, Trondhjem.
14.6.
Morten Borch
Født 16651.
Død 17091.
     Student.1

Generation 5.

15.10.
Peder Christophersen Hersleb
     Døde ung.27
16.10.
Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 168627,27.
Død 14 okt. 175828,20,28.
     Sogneprest til Stod.29

Gift 13 jul. 171330,29 med

Inger Marie Frost
Født 1690-170029.
Død 17 okt. 176429.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Børn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost:

30.16.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
31.16.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
32.16.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
17.10.
Peder Jacob Christophersen Hersleb
Født 25 mar. 1689, Stod prestegård.31.
Død 4 apr. 1757, København.31, begravet _____, Holmens kirke, København..
     Ble biskop over Sjælland stift.31

Gift 25 okt. 171931 med

Bolette Hansdatter Hiort
Født 12 apr. 1690, Stenstrup, Fyn.31.
Død 16 mai 1767, København.31.

Børn af Peder Jacob Christophersen Hersleb og Bolette Hansdatter Hiort:

33.17.Christiane Margrethe Hersleb, f. 1741, d. før 1801
18.10.
Karen Christophersdatter Hersleb
Født 169031.

Gift 1° _____31med

Johan Tobias Lemmenhiert
Død 173031.
     Kaptein.31

Gift 2° 173131 med

Peder Maanskiold
Død 174131.
     Major.31
19.10.
Ole Christophersen Hersleb
     Døde ung.31
20.10.
Christopher Christophersen Hersleb
     Døde ung.31
21.10.
Ane Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.31
22.10.
Ursilla Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.31
23.10.
Jens Christophersen Hersleb
     Døde ung.31
24.10.
Ole Christophersen Hersleb
Født 169531.
Død 176131.
     Ble prest til Wartov i København. Var gift med hadde ikke barn.31
25.10.
Niels Christophersen Hersleb
Født 169831.
Død 10 jul. 175231.
     Oberst.31

Gift 4 jan. 173131 med

Boletta Frost
Født 3 jan. 169931.
Død 29 dec. 176131.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
26.10.
Anna Sophia Christophersdatter Hersleb
Født 170431.
Død 174531.

Gift _____31med

Petter Abildgård
     Sogneprest på Røros.31
27.13.
Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 169232, døbt 19 jun. 1692, Stod32.
Død 17511.
     Prest til Sundalen.1

Gift 1° _____med

Petronelle Arctander
     Datter af Petter Nielsen Arctander og Judithe de Crequi dit la Roche.
     En datter av Judith de Crequi dit la Roche, sannsynligvis med Arctander i Voss.33

Gift 2° _____med

Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171234.
Død 31 jul. 178034.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Petronelle Arctander:

34.27.Peder Scavenius Borch, f. 1723
35.27.Sofia Katarina Borch, f. 1725

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup:

36.27.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
37.27.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
38.27.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
39.27.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
40.27.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
41.27.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
28.13.
Maren Magdalene Hass (Borch?)
Født 25 aug. 169732, døbt 1 sep. 1697, Stod35,32.
     En prestedatter av Frosten36

Gift _____med

Rickert Hagerup
Født 169236, døbt 17 jul. 1692, Frosten36.
Død 19 jul. 1746, Skogn36.
     Søn af Søren Rickertsen Hagerup og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Skogn37.
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.36

Børn af Maren Magdalene Hass (Borch?) og Rickert Hagerup:

42.28.Søren Hagerup
43.28.Jeremias Hagerup
44.28.Lucie Margrethe Hagerup
45.28._____
46.28._____
47.28._____
48.28._____
49.28._____
50.28._____
29.13.
Margrethe Christine Hass (Borch?)
Født 7 jun. 1699, døbt 11 jun. 1699, Stod38,32.
Død 1772, Trondhjem.39,20.
     Hornemanns stamtavler skriver at Margrethe Christine Hass er født 6. aug. 1706, men hun må vel være identisk med Jeremias Hass' datter Kirsten, født 7. juni 1699 i Stod.

Gift 9 jul. 172320 med

Niels Ebbesen Tønder
Født 8 jun. 170020.
Død 18 okt. 176520, begravet 29 okt. 1765, Frue Kirke i Trondhjem.20.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.40
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.20

Børn af Margrethe Christine Hass (Borch?) og Niels Ebbesen Tønder:

51.29._____
52.29._____
53.29.Ebbe Carsten Tønder, f. 1726, d. 1785
54.29.Jeremias Tønder, f. 1728, d. 1820
55.29.Henrik Horneman Tønder, f. 1729, d. 1799
56.29._____
57.29._____
58.29._____

Generation 6.

30.16.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 171420.
Død 176120.
     Præst i Stod.20

Gift 17 aug. 1745, Røros.20 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 172620.
Død 1761, Stod.20.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann:

59.30.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
31.16.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 171529.
Død 31 mar. 175629.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 173929 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.29.
Død 26 okt. 177929.
     Sogneprest til Værdalen.29
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.29

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
32.16.
Sara Rebekka Hersleb
Født 173641.
Død 18 aug. 178841.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.41 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 173542.
Død 180742.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.42
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.43

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

60.32.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
33.17.
Christiane Margrethe Hersleb
Født 20 feb. 174144.
Død før 1801.

Gift _____med

Niels Randulf
Født 11 nov. 1726, Nærøy..
Død 24 mai 1778.
     Søn af Johan Randulf og Karen Michaelsdatter Busch.

Børn af Christiane Margrethe Hersleb og Niels Randulf:

61.33.Johanne Sofie Randulf, f. 1768, d. 1854, Løten.
34.27.
Peder Scavenius Borch
Født 1723.
35.27.
Sofia Katarina Borch
Født 1725.
36.27.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 17311.
Død 18101.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____1med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim45«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____1med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

62.36.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
37.27.
Jeremia Margrethe Borch
Født 17351.
Død 25 sep. 181346.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 172147.
Død 28 sep. 181346.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.46
38.27.
Sophie Amalie Borch
Født 17361.
Død 30 mai 179948.

Gift 3 nov. 178348 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.48.
Død 18461.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
39.27.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.49.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.49,1.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.49

Gift 1° 18 sep. 177649 med

Ida Amalie Fuchs
Født 17391.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.49.

Gift 2° 15 sep. 178449 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.50,49.
Død 20 dec. 182849.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

63.39.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

64.39.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
65.39.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
40.27.
Jeremias Borch
Født 17381.
Død 1760-17701.
     Underofficer.1
41.27.
Caspar Abraham Borch
Født 17461.
Død 18051.
     Professor i Sorø.1

Gift _____1med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
42.28.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen36
36
43.28.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund36
44.28.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.51,52.
Død 28 okt. 178452.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.52
45.28.
___________
46.28.
___________
47.28.
___________
48.28.
___________
49.28.
___________
50.28.
___________
51.29.
___________
52.29.
___________
53.29.
Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 172620.
Død 4 mar. 178520.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.20
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.40
     9 Børn.20

Gift 28 jan. 176120 med

Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 173920.
Død 10 jul. 182320.
     Datter af Jens Angell og Pauline Susanne Klæboe.

Børn af Ebbe Carsten Tønder og Susanne Borchmann Angell:

66.53.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
54.29.
Jeremias Tønder
Født 26 mai 172820.
Død 23 apr. 182020.
     Sognepræst til Næsset. Jubellærer. 7 Børn.20

Gift 175620 med

Maren Friis Lemvig
Født 173020.
Død 180320.
55.29.
Henrik Horneman Tønder
Født 27 dec. 172920.
Død 8 mar. 179920.
     Major ved Falsterske Regim. Gift, men havde ingen Børn.20
56.29.
___________
57.29.
___________
58.29.
___________

Generation 7.

59.30.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 174720.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.20.

Gift 20 nov. 176520 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 173820.
Død 15 aug. 180720.
     Justitsraad.20
60.32.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 178042.
Død 184942.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.42
61.33.
Johanne Sofie Randulf
Født 5 sep. 1768.
Død 7 aug. 1854, Vennerlyst, Løten..

Gift 30 okt. 1794, Sparbu.44 med

Claus Irgens Holst
Født 14 apr. 1767, Røros..
Død 13 feb. 1847, Vennerlyst, Løten..
62.36.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim53.
Død 180453.
     Øksnes, Nordland.53

Gift 179153 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy53.
Død 181453.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

67.62.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
68.62.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
69.62.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
70.62.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
71.62.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
72.62.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
63.39.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 177754,55.
64.39.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 178756,55.
65.39.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 179257,55.
66.53.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 176120.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.20.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.20

Gift 179520 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 177120.
Død 28 apr. 184820.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

73.66.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
74.66._____

Generation 8.

67.62.
Mikal Heggelund Kildal Lund
Født 1792, Øksnes, Nordland.53.
     Kom til Ibestad.53
68.62.
Anna Normann Kildal Lund
Født 1794, Øksnes, Nordland.53.
     Kom til Ibestad.53
69.62.
Simon Lund
Født 1796, Øksnes, Nordland.53.
     Kom til Ibestad.53
70.62.
Karen Petronella Arktander Borch Lund
Født 1798, Øksnes, Nordland.53.
     Kom til Ibestad.53
71.62.
Kristian Torber Hegge Lund
Født 1800, Øksnes, Nordland.53.
     Kom til Ibestad.53
72.62.
Johanna Ovidia Fredrikka Lund
Født 1802, Øksnes, Nordland.53.
Død 187653.

Gift 182553 med

Nikolai Normann Dons
Født 1798, Hamnvik, Astafjord.53.
Død 189153.
     Søn af Jens Bing Dons og Ingeborg Anna Normann.
     11 Børn, se Astafjord Bygdebok.

Børn af Johanna Ovidia Fredrikka Lund og Nikolai Normann Dons:

75.72.Ingeborg Anna Dons, f. 1827, Astafjord.
76.72.Jens Bing Dons, f. 1829, d. 1919
73.66.
Arnold Nicolai Caspar Tønder
Født 20 jun. 1796, Nestved.20.
Død 20 nov. 1869, Frederiksberg i København.20.
     Etatsraad, Overauditør. Ridde af Danebrog. 5 Børn.20

Gift 31 jun. 183320 med

Ingeborg Charlotte Magdalene Adler
Født 9 feb. 1814, København.20.
Død 2 mar. 1887, Frederiksberg i København.20.

Børn af Arnold Nicolai Caspar Tønder og Ingeborg Charlotte Magdalene Adler:

77.73._____
78.73.Niels Johan Tønder, f. 1835, København.
79.73.Ebbe Holger Valdemar Tønder, f. 1836, København.
80.73._____
81.73.Arnold Trevylian Tønder, f. 1844, København.
74.66.
___________
     Død smaa.20

Generation 9.

75.72.
Ingeborg Anna Dons
Født 1827, Hamnvik, Astafjord.53.

Gift 21 nov. 1848, - eller 6. dec. 184858,53 med

Ove Guldberg Høegh
Født 23 apr. 181434.
Død 7 feb. 186334.
     Søn af Dines Guldberg Høegh og Pauline Louise Juell.

[Gift 1° 1843 med Anne Sofie Schelderup (4 jul. 1811 - 13 feb. 1848); Gift 2° 21 nov. 1848 med Ingeborg Anna Dons (f. 1827)].

Børn af Ingeborg Anna Dons og Ove Guldberg Høegh:

82.75.Johanne Nikoline Høegh, f. 1849, Trondenes.
83.75.Paul Høegh, f. 1851, Trondenes.
76.72.
Jens Bing Dons
Født 1829.
Død 1919.

Gift 185353 med

Johanna Gunneria Johnsdatter Berg
Født 1827, Støver, Bodø, Nordland.53.
Død 189853.
     Datter af John Berg og Gunhild Rosted.
77.73.
___________
78.73.
Niels Johan Tønder
Født 17 aug. 1835, København..
     Korpslæge. 3 Børn.20

Gift 4 jun. 186920 med

Julie Neergaard
Født 1 jun. 1849, Momtoft.20.
79.73.
Ebbe Holger Valdemar Tønder
Født 17 sep. 1836, København.20.
     Oberst. C. af D., DM., Ridder af den østerrigske Jernkroneorden. Kammerherre. 2 Børn.20

Gift 25 mai 186620 med

Marie Toft
Født 10 apr. 184620.
Død 26 okt. 1902, Rungsted.20.
80.73.
___________
81.73.
Arnold Trevylian Tønder
Født 6 okt. 1844, København.20.
     Kaptein. 10 Børn.20

Gift 25 nov. 187620 med

Juliane Ewertz
Født 9 jan. 1857, Wedelsborg, Fyen.20.

Generation 10.

82.75.
Johanne Nikoline Høegh
Født 8 nov. 1849, Stangnes, Trondenes.58,53.

Gift 4 sep. 1873, Ibestad.58,53 med

Anton Martin Tobias Jakobsen
Født 1835, Oslo53.
83.75.
Paul Høegh
Født 27 mar. 1851, Trondenes.58.

Kilder og Noter
1Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
2Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 428-29
3Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 41
4Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 222, 223
5Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 41, 45
6Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 100
7Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 223
8Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 85
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 88
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 85-86
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 86
12Etterfølgeren i kallet er nevnt som prest i 1661.
13Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 68
14E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 13
15Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 69
16Sissil Brun Sørensen, Døde i Stod.
17Gravfestet af hr, Oluf Parelis
18Dahl, Geistligheten, skriver s. 123: 5/4 1699; s. 124: 5/4 1688.
19Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 123,124
20Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
21Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
22Hr. Jeremias Erichsøn Hass og Margrethe Pedersdtr. Borch blev af mig invied troloved udj For Prestegd. ofrverende hr. Niels Lund og hr. Peder Borch den 14. Septimbr Ao. 1690. Copulerede af mig udj Forkirche den 11. Novembr.
23Kjeld Bugge: Slektene Hass - Byemand., s. 416. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 416
24Sissil Brun Sørensen, Vigde i Stod.
2513 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
26Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
27Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 124
28S.T.Dahl skriver at han døde 14. okt. 1761.
29E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
30I "Stamtavle over Slægten Horneman" er datoen 6. Juli 1713.
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 125
32Sissil Brun Sørensen, Døpte i Stod.
33Carsten Berg Høgenhoff, Oslo (2003-09-15).
34Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
35Marte Maleen
36S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
37Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 271
38Kirsten
39Eksakt dato er trykt i "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
40Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
41Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
42Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
43Epost
44Hogne Holst - http://home.chello.no/~hogne.holst/
45Trondhjems Skifteprotokoll 18 1765-1771
46Bjørn Flor
47Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
48Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
49Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
5046? år gl. ved FT 1801.
51Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb.
52Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 17. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
53Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
5423 år gl. ved FT 1801.
55Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
5613 år gl. ved FT 1801.
578 år gl. ved FT 1801.
58IGI - http://www.familysearch.com