© 2001 Simon Ellefsen

Blix II

Opdateret 16 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Erik Andersson
     Prost i Oviken, Jemtland (»Jemtlands reformator«)1

Børn af Erik Andersson og _____:

2.1.Johan Eriksøn
3.1.Kirsten Eriksdatter, d. eft. 1624

Generation 2.

2.1.
Johan Eriksøn
     «blev Secretair hos de tre brødre Konger Eric, Johan og Carl. For Kong Johan har han reist Gesandtviis til hans Søn Kong Sigismundus i Poln, som det Latinske Pas beviser; og for Kong Carl til Engelland om frierie. Jvorover, f:di han blev [høitz?] antagen for Skikelighed og Lærdom, er han hemmelig af sine Afvindsmænd [kast?] sit Bane-Saar med en Steen ved et Hiørne i Stokholm.»2
3.1.
Kirsten Eriksdatter
Død efter 1624.
     «Kirsten, Hr. Larses Hustrue, har og været i den Kongl: Fruerstue i Stokholm»2
     «Hustru Kirsten» bodde som enke endnu 1624 paa Svenstad i Undersåker.3

Gift _____med

Laurits Mogensson Blix
Født omkring 15304.
Død efter 16125.
     Søn af Mogens Karlsson og Ingrid Hansdatter.
     Han var 1558 kapellan hos faren, omtales 1566 som sogneprest i Undersåker og hadde altsaa da overtat kaldet. Siden nævnes han ved mange anledninger og var en av de mest fremtrædende av lenets geistlighet. Han var blandt utstederne av fuldmagterne til hyldningene 1591 og 1610 og underskriver sig i det siste aar »Laurits Maans. Blix«. Under krigen med Sverige 1611 maatte han som mange andre flygte fra Jemtland og begav sig da til sin søn i Opdal. Det opgives at han skal være død der, men endnu 1612 var han i live og vistnok ogsaa i virksomhet.6

Børn af Kirsten Eriksdatter og Laurits Mogensson Blix:

4.3.Mogens Lauritssøn Blix
5.3.Erik Lauritssøn Blix, f. 1570, d. 1633
6.3.Hans Lauritssøn Blix
7.3.Johan Lauritssøn Blix
8.3.Salomon Lauritsen Blix, f. omkr. 1595, d. 1638
9.3.Berit Lauritsdatter Blix
10.3.Margareta Lauritsdatter Blix
11.3.Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter Blix
12.3.Marte Lauritsdatter Blix

Generation 3.

4.3.
Mogens Lauritssøn Blix
     «Havde ypperlig studeret, var hos fornemme Herremand Præceptor [neder?] i Norge; Han gik til Søes, og da Skibet forkom, vilde han med Svemmen redde en Jomfrue, som han og giorde, men blev selv liggende paa Bunden, et helt Samdøgn, og blev ved en Baadshage opdragen levendes, men var sig ei siden liig; blev hos sine Syskinde og dødde i Throndhiem.»2
5.3.
Erik Lauritssøn Blix
Født 15707.
Død 29 apr. 16337, begravet 5 mai 16337.
     Blev ca. 1595 kapellan til Støren og 1607 sogneprest til Opdal. Den 25. okt. 1607 fik han forleningsbrev paa Antonii præbende (NRR IV s. 234), 29. okt. 1625 blev han fritat for skat i fredstid fordi han var bosat ved alfarveien over Dovrefjeld (NRR V s. 497) og fik bevillingen stadfæstet 4. aug. 1627 (NRR V s. 613)7
     Et epitafium med en lang latinsk mindetavle over ham hænger i Opdal kirke.7

Gift _____med

Maren Jensdatter Bull
     Datter af Jens Anderssøn Bull og Lucie Jensdatter.
     Maren Jens Dotter Bull havde Hr. Erich Laurson i Opdall.8
     Hun levet endnu 1644, og eiet da gaarden Glærum paa Nordmør.9

Børn af Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull:

13.5.Jens Erikssøn Blix, d. 1659
14.5.Laurits Erikssøn Blix, f. 1615, d. 1679
15.5.Anders Erikssøn Blix
16.5.Kirsten Eriksdatter Blix
17.5.Lucie Eriksdatter Blix
18.5.Barbara Eriksdatter Blix, f. 1613, Opdal., d. 1694, Oviken.
19.5.Birgitte Eriksdatter Blix, f. 1615
20.5.Mette Eriksdatter Blix
21.5.Clara Eriksdatter Blix
6.3.
Hans Lauritssøn Blix
     Rektor ved Viborg latinskole 1605-06 i ung alder, fik 15. april 1608 kgl. forleningsbrev paa St. Margareta præbende at beholde saalænge han dyrket sine studeringer (NRR IV, 250). Fra 1608 til 1613 var han præceptor for den unge adelsmand Gregers Krabbe (f. 1594, d. 1655), senere statholder i Norge, og besøkte sammen med denne en række universiteter, saaledes Giesen (1608), Leipzig (1610), Jena (1611) og Orléans (1613). I 1613 kom de hjem igjen. I et brev dat. Trondhjem 13. april 1613 fra lensherren Claus Daa til kansleren Christen Friis heter det blandt andet: »Dernæst er her en Person ved Navn M. Hans Lauritssøn Blix, en Jempt, som haver ladet det sig mærke at ville erlange til Hove at maatte faa Promis paa Her Christens [Hr. Christen Michelssøn, sogneprest til Vor Frue Kirke i Trondhjem, døde 1616] Kald til Vor Frue Kirke; thi Hr. Christen er af stor Alderdom og Skrøbelighed nu paa en kort Tid ganske bleven aflæg.« Noget saadant løfte sees han dog ikke at ha faat. Han tok magistergraden 11. mai 1615 ved Kjøbenhavns universitet. Senere er det ikke lykkedes at finde ham nævnt og han har neppe levet meget længere. Han skal imidlertid ha været paa tale som biskop i Viborg, og det heter at han døde samme dag han skulde ordineres til dette embede.10
     Han angives i Danske Kirkehist. Saml. III, 4, s. 508, 543f. urigtigt at være identisk med hr. Hans Lauritssøn Blix til Bodø.10
7.3.
Johan Lauritssøn Blix
     «en Skildrer, døde ung».2
8.3.
Salomon Lauritsen Blix
Født omkring 15951.
Død 16381.
     Stilling: Visepastor i Strinda1
     Salomon ble født omkring 1595 og immatrikulert ved Københavns Universitet 19/6 1616. Han hadde gått den lærde skole i Viborg, hvor bror hans var lektor. Etter Schønings avskrift av en forsvunnen kapitelsprotokoll ble han visepastor i Strinda i 1619. Om virksomheten hans her tier kildene. Men vi vet at han var framme da biskop Arreboe ble dømt fra embetet sitt i 1622. Blant klagepunktene mot ham var også at han hadde gitt Salomon Lauritsen Blix rett til gratis befordring av bøndene på en reise gjennom Gauldal, noe som bøndene følte seg forurettet over. Bispen ble imidlertid frikjent for dette. Blix flyttet fra Strinda til Lit i Jemtland. Etter Schønings melding ble han utnevnt 20. sept. 1624. Her virket han til sin død i 1638. De senere åra var han prost i Jemtlands prosti. Han nevnes noen enkelte ganger i kapitelsboka i sin egenskap av prost. Han git inntrykk av å ha vært en dyktig mann.1
     Blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 19. juni 1616 og maa ha været adskillig yngre end sine brødre. Han var en tid kapellan til Strinden og blev 1624 sogneprest til Lit i Jemtland, hvor han var til sin død 1638.5

Gift _____med

Lavina Lauritsdatter Dal
     Datter af Laurits Amundssøn (Dal) og Birgitte Hansdatter Rød (Lunov).
     Salomon Lauritsen Blix var gift med Lavina Dahl fra Lille Rein i Stadsbygd prestegjeld. Hun bodde på garden By i Lit etter at mannen døde, og denne garden gikk i arv til sønnen Lars.1
     Hun skiftet 5. juni 1623 arven efter forældrene med broren Offe Dal til Sandviken og fik da Lille Rein og meget andet jordegods nordenfjelds [Medd. fra Det Norske RA. II s. 135.] Efter mandens død kjøpte hun ved skjøte av 31. okt. 1639 gaarden By i Lit og levet her endnu 1665 [Bygdén II s. 80.]5

Børn af Salomon Lauritsen Blix og Lavina Lauritsdatter Dal:

22.8.Laurits Salomonssøn Blix
23.8.Salomon Salomonssøn Blix, f. 1631, Lit, d. 1713, Leka
24.8.Lavina Salomonsdatter Blix
9.3.
Berit Lauritsdatter Blix
     «fik Hr. Anders på Stodt, og dødde på Barselseng».2

Gift _____med

Anders Bjørnsen
Død 1637, Stod.11.
     Søn af Bjørn Haagensen.
     Han var trolig en sønn av Hr Bjørn Haagensen.11
     Hersleb [Jacob, sogneprest i Stod 1721-] har ham som sogneprest her [i Stod, Innherrad prosti] i tiden 1620-1637. Ifølge Erlandsen ga han 10 rdl til det Ost Indiske kompani den 8. mai 1621 og var da sogneprest til Stod. Han er nevnt i lensregnskapets odelsliste som Hr Anders i Stod i årene 1617, 1624 og i 1631. Han døde her i 1637 [NK bd. I, s. 36].11
     Han må ha vært kapellan her [i Stod] før han ble sogneprest for i 1617 er Hr Anders oppført med ½ sp odel i Laup i Stod. I 1610 sitter en Anders med odel i Laup, dette må være samme person. Hr Anders var derfor trolig kapellan her i tiden 1610-1619.11
     I 1623 er han oppført med hele 7½ spann odel, enten har han da arvet eller så har han mest sannsynligvis giftet seg med enken etter Hr Erik, som satt med nettopp 7½ spann i 1623 [1620?] og som ikke nevnes i odelslisten i 1623. Noe som styrker teorien om at han giftet seg med enken er at han feiret bryllup nettopp i 1621. Dette bryllupet får vi et innblikk i gjenom herredagsdombøkene for biskop Arreboe deltok i dette bryllupet og han ble vel lystig for en del av de høye herrer. Igjennom odelslistene kan vi se at han virkelig ektet enken for i 1647 nevnes en Erik Andersen på Berg som eier av en del av det odelsgods som Hr Erik eide i 1627 [1617?]. Dessuten eide Ludvig på Egge noe av dette og også Hr Steen, huskapellanen her [i Stod].11

[Gift 1° med Berit Lauritsdatter Blix; Gift 2° 1621 med Lisbeth Mikkelsdatter (d. eft. 1649)].
10.3.
Margareta Lauritsdatter Blix
     «som havde med Mag: Mons, siden Sogne-Præst til Domkirken i Throndhiem, en Dotter: Elen»2
     «havde til ægte Hr. Hans i Ravund, Niels Grams Søn, som var Jørgen Grams Broder».2

Gift 1° _____med

Mogens
     «Mag. Mons siden Sognepræst til Domkirken i Throndhiem».2
     Formentlig identisk med Mogens Hansen, sognepræst til Domkirken 1594. Mogens Hansen døde ung aug/sep. 1596. Mogens Hansen var en sønn av biskop i Trondheim Hans Mogensen.

Gift 2° _____med

Hans Nilssøn Berg
     Søn af Niels (Gram?).
     Kapellan til Oviken, senere, fra 1633, sogneprest til Ragunda. Fra dette embede blev han imidlertid avsat 1658, fordi han under krigen hadde vist norske sympatier [Se Bygdén III, s. 108.] Jemtland hører som bekjendt til Sverige efter 1645.10

Børn af Margareta Lauritsdatter Blix og Mogens:

25.10.Ellen Mogensdatter

Børn af Margareta Lauritsdatter Blix og Hans Nilssøn Berg:

26.10.Niels Hanssøn
27.10.Jacob Hanssøn
28.10.Berit Hansdatter
29.10.Kirsten Hansdatter
30.10.Lisbet Hansdatter
11.3.
Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter Blix
     Skal ifølge Bernhofternes familiebog ha været gift med en hr. Jon, sogneprest til Tjærreby i Sjælland; Wiberg i Dansk Præstehistorie kjender dog ikke nogen prest av dette navn her.12
     «som kom til Danmark».2
12.3.
Marte Lauritsdatter Blix
     Skal ha været gift med velb. Arild Olufssøn (Gyldensø) til Krossbøl, senest lagmand paa Oplandene [Bygdén II s. 80]. Hun maa i tilfælde ha været hans 2. hustru, da han i 1594 var gift med en »fru Barbara« [N.P.T. I, s. 1ff.]13

Generation 4.

13.5.
Jens Erikssøn Blix
Død 11 mar. 16599.
     Blev løitnant ved Bergenh. reg. 1. sep. 1658, men døde allerede 11. mar. 1659 [RA, Personalia B.]9

Gift _____med

Margrete Jakobsdatter
     Overlevede manden [RA, Personalia B.]5
14.5.
Laurits Erikssøn Blix
Født 16159.
Død 16799.
     Var foged i Namdalen fra 1657 til 1675 og bodde paa fogedgaarden Hoff i Fosnes. Af barnene kjendes to sønner og en datter.9

Gift _____med

Magdalene Pedersdatter Krabbe
Født 28 okt. 1628, Aure14,5, døbt 28 okt. 162815.
     Datter af Peder Lauritsen Krabbe og Susanne Olsdatter Skriver.
     Hun levet endnu 1686.14,5

Børn af Laurits Erikssøn Blix og Magdalene Pedersdatter Krabbe:

31.14.Erik Lauritssøn Blix, f. 1654
32.14.Peder Lauritssøn Blix, f. 1659, d. 1692, Trondheim.
33.14.Lucie Lauritsdatter Blix
15.5.
Anders Erikssøn Blix
     Skal være død ung.5
16.5.
Kirsten Eriksdatter Blix
     Angives gift med en Erik Pederssn «Juel», vistnok identisk med Erik Pederssøn paa Gjul i Tingvold, som var søn av hr. Peder Anderssøn, sogneprest til Akerø, og bror av hr. Anders Pederssøn til Tingvold. Han maa i tilfælde ha været gift flere ganger; hans enke Dorothea Mogensdatter Rytter døde 1689 [Slægten Bernhoft, s. 254].5
17.5.
Lucie Eriksdatter Blix

Gift _____med

Anders Roaldssøn (Blick)
Født 9 mar. 1606, Ytterøy.16, døbt 30 mar. 160917.
Død 11 sep. 1662, Gården Høyset i Støren18.
     Søn af Roald Andersen og Elen Hansdatter.
     Han kom inn på katedralskolen i stiftsstaden [Trondhjem] og ble immatrikulert i København 6. juni 1624. Året etter vendte han tilbake til den gamle skolen sin som hører, og hadde denne stillingen fra 13. oktober 1625 til han ble ordinert til kapellan i Støren 27. juni 1627. Imidlertid ble ikke oppholdet der av lang varighet heller. Alt etter et par års forløp fratrådte han og ettermannen Anders Ellefsen tok over. Anders Roaldsen kom da til Strinda, etter det Schøning og en matrikelbok for Dalenes prosti vet å melde. Her var han til han ble sokneprest i Oppdal i 1634. Om dette kallet ble det en bitter strid mellom bøndene som ønsket Anders Roaldsen og prosten som hadde misbrukt bøndenes signeter og framstilt Anders Ellefsen som menighetens kandidat. De to søkerne var svogre, og det gjorde vel ikke saka bedre. Det ble den rettelig kalte som gikk av med seieren. Det var i formannens og svigerfarens begravelse 5. mai 1633 Anders Roaldsen ble kalt. Etter en lang og virksom dag i Oppdal døde han plutselig på heimvei fra byen på garden Høyset i Støren 11. september 1662.18
     Blev 1624 Student, 13 Octbr. 1625 Hører ved Throndhjems Skole, 27 Juni 1627 resid. Capellan til Støren, og 1634 Sognepræst til Opdal. Den 12 Octbr. 1636 fik han kongl. Bevilling paa at nyde St. Antonii Præbende, ligesom hans Formand [Erik Lauritssen Blix], hvilket paany blev confirmeret den 24 Aug. 1648. Døde 11 Sept. 1662, 56 Aar gl. Paa den nordre Side af Hovedkirkens Chor hænger en Tavle med Gravskrift over Hr. Anders Roaldsen, og ved Siden deraf en anden Tavle, paa hvilken han og hans Kone findes aftegnede med deres 5 Sønner og 5 Døttre, foruden 1 Datter, som forestilles liggende død. (See Bings Norges Beskr. S. 512 og Blochs Reiseiagttagelser S. 10). Stamfader for Opdalernes Slægt.19

Børn af Lucie Eriksdatter Blix og Anders Roaldssøn (Blick):

34.17.Erik Andersen Opdal, d. 1675
35.17.Elen Andersdatter Opdal, f. 1637, d. 1704
36.17.Maren Opdal, d. 1686
37.17.Karen Andersdatter Opdal, d. 1680
38.17.Inger Opdal
39.17.Hans Opdal, d. _____
40.17.Anders Opdal, d. _____
41.17.Roald Andersen Opdal, d. 1711
42.17.Henrik Opdal, d. 1716
43.17.Kirsten Andersdatter Opdal
44.17._____
18.5.
Barbara Eriksdatter Blix
Født 1613, Opdal.20.
Død 1694, Oviken.20.

Gift 163321 med

Anders Ellefssøn
Født 24 feb. 1605, Trondhjem5.
Død 2 jan. 1682, Oviken5.
     Han blev presteviet 1629 og kort tid senere kapellan hos svigerfaren hr. Erik Blix. Efter svigerfarens død søkte han at bli hans eftermand, men menigheten foretrak svogeren. «Bønderne vilde ej vide af ham, som hans Kone ej kunde føie sig efter Menigheden, thi de sagde hun var for stolt og røgde naar en Bonde havde været i Stuen,» heter det blandt andet om ham ved denne anledning. Han blev imidlertid sogneprest til Sveg i Jemtland 1635 og sogneprest til Oviken og provst i Jemtland 1650; han opgav kaldet 1678 paa grund av alderdom.5
19.5.
Birgitte Eriksdatter Blix
Født 161520.

Gift _____med

Mogens Pedersen (Herdal)
     I tvisten om Åkeräng i Sunne avfärdas kyrkoherden Mogens Pedersen Herdal i sina anspråk på sin odelsrätt eftersom han var «Aff den Ufrij guinde» dvs hans mor NN Jörgensdtr var dotter av kyrkoherden i Sunne Erik Jensen [Bjärme-ätten] i hans icke adeliga gifte [Jämtlands Dombøcker och Landstingsprotokoll I, Sunne 1636 2/2, s. 71 f.]22
     Sogneprest til Sunne fra ca. 1630 til sin død 1666. Under krigen 1644 flygtet han, men fik kaldet igjen efter fredsslutningen. Det synes som om hr. Mogens selv har været beslegtet med Blix'erne paa en eller anden maate. Han erklærte nemlig 1636 at ha odelsret til gaarden Åkeräng i Sunne, som kort tid i forveien hadde tilhørt en av slegten Blix grener.23
     Han blev ifølge Sollied i NST 3 (1932), s. 78, gift igjen med Margareta Hansdatter Hålck som overlevet ham. Dette er muligvis en forveksling med sønnen Jens Mogenssøns hustru Margrete Hansdatter. [Se NST 8, s. 252.]23
20.5.
Mette Eriksdatter Blix

Gift _____med

Jon Gjertssøn
     Borger i Trondhjem.10
21.5.
Clara Eriksdatter Blix
     Skal være død ung.5
22.8.
Laurits Salomonssøn Blix
     Arvet garden By i Lit etter foreldrene/moren.1
     Overtok gaarden By efter moren; av hans barn kjendes bare en datter.5

Børn af Laurits Salomonssøn Blix og _____:

45.22.Kerstin Lauritsdatter Blix, f. 1676, d. 1761
23.8.
Salomon Salomonssøn Blix
Født 1631, Lit13.
Død 1713, Leka13.
     Bodde i Namdal og seilte på Bergen.1
     Han flyttet til Norge og kjøpte ved skjøte av 30. mai 1666 av Kronen gaardene Søreiteren (1 spand) og Devik (6 øre?mark?) i Namdalen; salget fik kgl. konf. 10. aug. 1670. Han bosatte sig paa Eiternes i Leka, blev lensmand og samlet sig efterhaanden meget jordegods i distriktet.13

Gift _____med

Else Hansdatter Sucherbager
Født 16395.
Død 1720, Leka5.
     Datter af Hans Søfrenssøn Sucherbager.
     Skifte 28 jul. 17235.

Børn af Salomon Salomonssøn Blix og Else Hansdatter Sucherbager:

46.23.Salomon Salomonssøn «Theonymi» (Blix), f. omkr. 1669, d. 1701
47.23.Hans Salomonssøn Blix, f. 1671, d. 1719
48.23.Johannes Salomonssøn Blix
24.8.
Lavina Salomonsdatter Blix
     Skifte 28 jan. 1664, Trondhjem24.

Gift omkring 166125 med

Jacob Nielsen
Født omkring 161026.
Død okt. 167626.
     Stilling: Byskriver i Trondhjem, Rådmann1.
     Jacob Nielsen, født omkring 1610, død okt. 1676, skifte 11. jan. 1677. Han var fra 1639 til ca. 1665 byskriver i Trondhjem og er kjent som forfatter av de interessante kildeskrifter «Adskillige rare Efterretninger om Trundhiems by og dens civile Betienter item de Svenskes Regiering der» og «Efterretning om de Svenskes Regiering over Trondhiems Bye og Leen Anno 1658». Se herom bl. a. Trondhjemske Samlinger II side 108. Jacob Nielsen var overformynder fra 10. april 1652 til 3. jan. 1659 og derefter rådmann. Han vites ikke å ha brukt slektsnavnet Borchmann, men minst to av sønnene brukte det.26
     Skifte 11 jan. 1677, Trondhjem.26,26Avdøde rådmann Jacob Nielsen, 3 umyndige b.: Alheit ved Claus Kiembler, Anders 19 år ved Jens Bing, Lavine 15 år ved Ole Hansen Kruse, arv h. h. vis 1164, 1468 og 724 Rd..

[Gift 1° 17 aug. 1640 med Alhed Albrektsdatter (d. omkr. 1652); Gift 2° med Christophersdatter (d. omkr. 1657); Gift 3° omkr. 1657 med Ellene Andersdatter (Bruse) (d. omkr. 1661); Gift 4° omkr. 1661 med Lavina Salomonsdatter Blix].

Børn af Lavina Salomonsdatter Blix og Jacob Nielsen:

49.24.Lavina Jacobsdatter Borchmann, f. omkr. 1662, d. 1744
25.10.
Ellen Mogensdatter
     Skifte 22 jun. 1639, Trondheim.27Raphael Olsen gir sine barn 100 Rd. (efter moren). Senere betalt, uten Kirsten som rester 20 Rd. hos Gissebert [Couman]. Mogens R. mottatt på Kirstens vegne da mester Ingens [Irgens] kjøpte Gisseberts (gård?)..

Gift _____med

Raphael Olsen
     Skifte 28 apr. 1645, Trondheim.28Fallitt, intet til barna med siste kone, Margrethe Lauridsd., men 100 Rd. til 3 barn med 1. kone, Ellen Mogensdatter. Christen Søfrensen [tollskriver?] formynder..

[Gift 1° med Ellen Mogensdatter; Gift 2° med Margrethe Lauridsdatter].

Børn af Ellen Mogensdatter og Raphael Olsen:

50.25.Mogens Raphaelsen
51.25.Peder Raphaelsen
52.25.Kirsten Raphaelsdatter
26.10.
Niels Hanssøn
     «boende i Jemteland».2
27.10.
Jacob Hanssøn
     «som siden kom at boe paa Ørkedals Øren».2
28.10.
Berit Hansdatter
     «Berit Hansd: havde Jens Skredder, boende p: Indset.»2

Gift _____med

Jens

Børn af Berit Hansdatter og Jens:

53.28.Hans Jensen
54.28.Jonas Jensen
29.10.
Kirsten Hansdatter
     «Kirsten Hansd: fik Hr. Jens Siursøn i Berg».2

Gift _____med

Jöns (Janus, Jens) Siurdsen (Sigvardi)
Død 1676.
     Janus Sigvardi, kyrkoherde i Berg, Jämtland.
     Jöns Sigvardi & Christina Berg fick många barn och de tog sig efternamnet Hovferberg efter byn Hoverberg där de bodde.

Børn af Kirsten Hansdatter og Jöns (Janus, Jens) Siurdsen (Sigvardi):

55.29.Salomon Jensen (Hofverberg)
56.29.Hans Jensen (Hofverberg)
57.29.Margrethe Jensdatter (Hofverberg)
58.29.Kirsten Jensdatter (Hofverberg)
30.10.
Lisbet Hansdatter

Generation 5.

31.14.
Erik Lauritssøn Blix
Født 16549.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 20. juli 1669; senere skjebne ukjendt.9
32.14.
Peder Lauritssøn Blix
Født 16599.
Død 5 mai 1692, Trondheim.9,28.
     Stilling: Gullsmed i Trondhjem29
     Skifte 25 mai 1692, Trondheim.30Avdøde Peder Larsen Blix. Enke Cathrine Caspersd. [Wilthagen]. Børn: Casper 3½ og Lars 1½ år. Lagv. borgermester Roell Opdall. 4 contrafeier av «Ellias, 4 andre gemene, 1 fugel, Samuel apotechersvend, 1 schilderie af Mand och Qvinde, Ester Abels contrafei». Bl. debitorer herr Hans Abel, Mathias løitnant i Verdal. Skap og bord tilh. Hans Abel. Avdødes søster fordrer arv 30 Rd. Brt. 524, netto 157 Rd..

Gift 1° 1683, Trondheim.9 med

Ester Mathiasdatter Abel
Født omkring 1655, Trondheim.31,32,33.
Død før 13 nov. 168534.
     Datter af Mathias Abel og Karine Rasmusdatter.
     Skifte 8 feb. 1686, Trondheim.Avdøde Ester Mathiasd. Abell, Peder Lauritzen gullsmeds [Blix]. Hennes brødre studentene Mathias og Hans A. Sønn Lars 1½ år. 263 - 148 Rd., derav avdødes kontrafei og to store, bl. kreditorer Peter Batta.34.

Gift 2° omkring 168534 med

Cathrine Caspersdatter Wilthagen
     Datter af Casper Wilthagen og Margrethe Lorentzdatter (Jessen).

[Gift 1° omkr. 1685 med Peder Lauritssøn Blix (1659 - 5 mai 1692); Gift 2° med Jens Nielsen Riber (d. før 27 okt. 1697)].

Børn af Peder Lauritssøn Blix og Ester Mathiasdatter Abel:

59.32.Lars Pederssøn Blix, f. 1684

Børn af Peder Lauritssøn Blix og Cathrine Caspersdatter Wilthagen:

60.32.Casper Pedersen Blix, f. omkr. 1688
61.32.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1690
33.14.
Lucie Lauritsdatter Blix

Gift 1° _____med

Nils Olssøn Wind
Død 10 mai 17095.
     Sorenskriver i Inderøen 1680.5

[Gift 1° med Maren Baltzersdatter; Gift 2° med Lucie Lauritsdatter Blix].

Gift 2° _____med

Jonas Jacobssøn Richert
Død 9 jul. 17375.
     Sorenskriver i Inderøen.5
34.17.
Erik Andersen Opdal
Død 167535.
     Stilling: Sognepræst til Hospitalet i Trondhjem19
     Erik Andersen Opdal ble utnevnt til hjelpeprest her [Hospitalet i Trondheim] den 17. jan. 1669 og ble virkelig prest ved Hr Grøns død i 1669. Han sto i stillingen til sin død i oktober [?april?] 1675.35
     Han døde i april 1675 [Brodahl 1933-35: Betalt for Hr Erik Opdals begravelse den 8. april 1675]. Han ble gift i 1670 med Karen Andersdatter Ørland [Hornemann har ham som første gang gift i 1663 med Ellen Vincentsdatter, sl. Hans Olsen Buntmakers]. Hornemann nevner to barn: Lucie og Dorethe.35

Gift 12 feb. 167036 med

Karen Andersdatter
     Datter af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.

Børn af Erik Andersen Opdal og Karen Andersdatter:

62.34.Lucie Erichsdatter Opdahl
63.34.Dorethe Eriksdatter Opdal
35.17.
Elen Andersdatter Opdal
Født 163737.
Død 170437.

Gift 166037 med

Hans Andersen Bernhoft
Født 163437.
Død 168937.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sogneprest til Opdal.

Børn af Elen Andersdatter Opdal og Hans Andersen Bernhoft:

64.35.Anders Hansen Bernhoft, f. 1663, Opdal, d. 1695
65.35.Hans Hansen Bernhoft, f. 1665, d. 1714
66.35.Georg Christian Bernhoft, f. 1676, d. 1736
36.17.
Maren Opdal
Død 21 nov. 168619.

Gift 1° _____med

Jens Alexandersen Borch
Født 163438.
Død 6 aug. 167019.
     Søn af Alexander Clausen Borch og Anne Livsdatter.
     Stilling: Sognepræst til Elverum19.

Gift 2° 167119 med

Christopher Knudsen Hammer
Død 28 nov. 168819.
     Stilling: Sognepræst til Elverum19.

Børn af Maren Opdal og Jens Alexandersen Borch:

67.36.Alexander Jensen Borch, f. 1668, d. 1725
68.36.Anders Jensen Borch

Børn af Maren Opdal og Christopher Knudsen Hammer:

69.36._____
70.36._____
71.36._____
72.36._____
73.36._____
37.17.
Karen Andersdatter Opdal
Død 1680-1690.

Gift 166639 med

Jens Andersen Bernhoft
Født 162939.
Død 169639.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.40

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Karen Andersdatter Opdal og Jens Andersen Bernhoft:

74.37.Anders Jensen Bernhoft, f. 1668, d. 1693
75.37.Lucie Jensdatter Bernhoft
76.37.Kirsten Jensdatter Bernhoft, d. eft. 1753
77.37.Maren Jensdatter Bernhoft
78.37.Elisabeth Jensdatter Bernhoft
38.17.
Inger Opdal

Gift _____med

Lars Christophersen Belitz
     Stilling: Præst til Vestre Moland i Chrsitiansands Stift40.
39.17.
Hans Opdal
Død _____, Ostindien40.
     Stilling: Lieutenant40
40.17.
Anders Opdal
Død _____, Ostindien40.
     Stilling: Kjøbmand40
41.17.
Roald Andersen Opdal
Død 9 mar. 171141.
     Stilling: Præsident i Trondhjem40
     Student 23/5 1662.
     Den 16. okt. 1679 i Trondheim bytingsprotokoll er det opplyst at borgermester Opdal hadde skrevet til N-Møre etter skifte til Anders Vinter, hans formann i ekteskapet.41

Gift _____med

Maren Andersdatter
Født _____, Qvernæs ?40.
Død 170740.
     Datter af Anders Eriksen og Lisbeth Eriksdatter.
     I Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693 heter det at Elisabeth, sl Hr Anders i Kvernes bor hos sin svoger borgermester Roald Opdal.42

[Gift 1° med Anders Vinter (d. før 1667); Gift 2° med Roald Andersen Opdal (d. 9 mar. 1711)].

Børn af Roald Andersen Opdal og Maren Andersdatter:

79.41.Anna Kristina Roaldsdatter Opdal, d. 1754, N-Møre.
80.41.Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal
81.41.Ellen Roaldsdatter Opdal, d. 1731
42.17.
Henrik Opdal
Død 12 mai 171640.
     Stilling: Præst til Hole paa Ringerike40
     Erlandsen skriver han havde 2 Sønner og 5 Døtre, men en håndskreven notits har skrevet han havde 6 Sønner

Gift 2 jul. 1680, Aker, Akershus med

Sara Larsdatter Qvislin
Død 1703.

Børn af Henrik Opdal og Sara Larsdatter Qvislin:

82.42.Rebekka Henriksdatter (Opdal), f. omkr. 1681
43.17.
Kirsten Andersdatter Opdal

Gift _____med

Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.43,44.
Død 171244.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sognepræst til Melhuus.40

[Gift 1° 14 dec. 1677 med Mille Michelsdatter Falch (omkr. 1656 - 1683); Gift 2° med Kirsten Andersdatter Opdal].
44.17.
___________
     Død som spæd eller i ung alder
45.22.
Kerstin Lauritsdatter Blix
Født 16765.
Død 17615.

Gift _____med

Per Olufssøn
Født 16685.
Død 17455.
     »nämdemann«. Bodde paa By i Lit.5
46.23.
Salomon Salomonssøn «Theonymi» (Blix)
Født omkring 16695.
Død 17015.
     Blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 1689, nævnes 1695 som «studiosus» og prestens medhjælper i Brønnøy i Nordland og blev kort tid efter hører ved Katedralskolen i Bergen og døde her ugift 1701.5
47.23.
Hans Salomonssøn Blix
Født 16715.
Død 17195.
     Bodde paa gaarden Eiternes og var lensmand i Leka efter faren.5
     Skifte 2 sep. 17195.

Gift _____med

Kirsten Pedersdatter

[Gift 1° med Hans Salomonssøn Blix (1671 - 1719); Gift 2° 14 jan. 1722 med Johannes Ferdinand Billander (d. 1730)].

Børn af Hans Salomonssøn Blix og Kirsten Pedersdatter:

83.47.Peder Hanssøn Blix, f. 1717, d. 1718
84.47.Else Hansdatter Blix, f. 1712, d. 1732
85.47.Salome Hansdatter Blix, f. 1715, d. 1738
48.23.
Johannes Salomonssøn Blix
     Lensmand i Bindal. Efterslegt i Namdalen.5

Gift _____med

Margrete Jørgensdatter
Død 17105.
     Dræpte sig 1710.5
     Skifte 16 jul. 17125.

Børn af Johannes Salomonssøn Blix og Margrete Jørgensdatter:

86.48.Hans Johannessøn Blix
87.48.Salomon Johannessøn Blix
88.48.Jørgen Johannessøn Blix
49.24.
Lavina Jacobsdatter Borchmann
Født omkring 166245.
Død 1744, begravet 25 nov. 174445.

Gift 168446,45 med

Johan Thullin
Død 22 nov. 1715, Trondhjem45.
     Stilling: Overtollbetjent, senere rådmann i Trondhjem45.
     Johan Tullin ble utnevnt til overtollbetjent i Trondheim den 30. juli 1669. Ble også takserer. Nevnt som overtollbetjent i Trondheim den 8. febr. 1672. Han må ha vært overtollbetjent til 1677 for ettermannen ble utnevnt i hans sted.47
     Johan Thullin må ha blitt overtollbetjent igjen da Torben [Eriksen Grønvold] sluttet i 1680 for han er nevnt i Trondheim bytingsprotokoll som overtollbetjent i 1682 og i 1685. I 1686 kalles han forrige overtollbetjent.47
     Melby sier at han tidligere hadde vært lakei hos dronning Sophia Amalia.47

[Gift 1° med Anne Jensdatter (d. omkr. 1683); Gift 2° 1684 med Lavina Jacobsdatter Borchmann (omkr. 1662 - 1744)].

Børn af Lavina Jacobsdatter Borchmann og Johan Thullin:

89.49.Anna Johansdatter Thullin
90.49.Lavina Tullin
91.49.Salome Johansdatter Thullin
92.49.Jacob Thullin, d. 1771
50.25.
Mogens Raphaelsen
     «en gammel Hofmand»2
51.25.
Peder Raphaelsen
     Iflg. Schøning gift i Nordland.2
     ? kanskje identisk med Har(r) slægtens stamfar Peder Rafaelsen, f. ca. 1633, d. ca. 1707, gårdbruker på Haukebø i Trondenes. ?
52.25.
Kirsten Raphaelsdatter
     Iflg. Schøning gift i Nordland.
53.28.
Hans Jensen
54.28.
Jonas Jensen
     «Jonas en Skredder givt i Nordland».2
55.29.
Salomon Jensen (Hofverberg)
     «Mag: Salomon Provst og Prest i Brynflod».2
56.29.
Hans Jensen (Hofverberg)
     «Hr. Hans».2
57.29.
Margrethe Jensdatter (Hofverberg)
     «Margrete Jensd: har hr. Johan Olsøn Drache».2

Gift _____med

Johan Olsen Drake
     Søn af Ole (Oluf) Pedersen Drake og Anne Roaldsdatter.
     Hr Johan i Brey[?].48

Børn af Margrethe Jensdatter (Hofverberg) og Johan Olsen Drake:

93.57.Kristina Drake, f. 1669, d. 1743, Lit
58.29.
Kirsten Jensdatter (Hofverberg)
     «Kirsten Jensd: givt med hr. Mogens Olsøn Capellan i Brynflod».2

Gift _____med

Mogens Olsen

Kilder og Noter
1Strinda Bygdebok II (1939?), s. 93
2Schøning (1722-80), "De Blixers Slegte-Register".
3Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 75. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
4Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 73. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
5Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
6Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 73-74. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
7Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 76. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
8Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
9Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
10Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 122
12Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 79-80. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
13Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 80. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
14Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
15Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 235
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 113
17PHT 1886, s. 227 ff.
18Strinda Bygdebok II (1939?), s. 95-96.
19Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168
20Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 78. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
21Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
22Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 14
23Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 78-79. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
24Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 137. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
25Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 409. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
26Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 408. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
27Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 116. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
28Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
29Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302, 303. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
30Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 320. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
3110 Aar gl. ved farens skifte 9. feb. 1665
32Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 139. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
33S.H. Finne-Grønn: Abel : den store Mathematikers Slegt (Kria. 1899)., s. 168
34Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 302. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
35Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37
36Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 199
37Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
38Norsk Slektskalender, 3die bind, Oslo 1979.
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
40Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
41Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 27
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 208
43Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
44Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
45Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 410. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
46Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
47Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 152
48Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Aaboers Slegte-Register