© 2001 Simon Ellefsen

Blix I

Opdateret 15 Feb 2005.


Generation 1.

1.0.
Mogens (Blix)

Børn af Mogens (Blix) og _____:

2.1.Erik Mogenssøn (Blix), d. 1611
3.1.Laurits Mogenssøn (Blix), d. 1621

Generation 2.

2.1.
Erik Mogenssøn (Blix)
Død 16111.
     Provst og Præst til Øvigen.2
     Var kapellan til Oviken 1566 og blev, antagelig 1572, sogneprest sammesteds og provst i Jemtland, hvor han døde.1
     Han bruker 1566 et segl med en lynstraale; det er første gang dette merke nu kan sees at være brukt i slegten.1
     Hr. Erik eiet blandt andet Skottgården i sognet. Av barnene kjender man med sikkerhet tre sønner og en datter, men der har utvilsomt været mange flere. I et odelsmandtal av 1624 (lensregnsk.) opføres som eiere av en gaard Åsen i Oviken følgende: Mester Hans Søfrenssøn, skolemester i Trondhjem, hr. Laurits Erikssøn, Jens Nilssøn, Jens Mogenssøn, Elin Eriksdatter og Adelus Eriksdatter. - Denne hr. Laurits Erikssøn maa utvilsomt være hr. Erik Mogenssøns søn av dette navn som paa denne tid var kapellan i Oviken. Da nu mag. Hans Søfrenssøn, rektor, senere lektor ved Trondhjems Katedralskole, var gift med en Gjertrud Eriksdatter, er det meget sandsynlig at alle de nævnte er barn og svigerbarn av hr. Erik.1

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Arctander
Født 15552.
Død omkring 16283.
     Datter af Lauritz Nielsen og Magdalena (Ifversdatter, Jensdatter, Sigurdsdatter ?).
     Efter mandens død (1611) fik hun ved kongebrev av 31. okt. 1612 gaarden Häggen i Oviken som enkesæte (NRR IV s. 475), og her bodde hun til sin død. I 1626 oplyses hun at eie ½ spand i Gjermstad i Stjørdalen, antagelig arvegods efter forældrene.3

Børn af Erik Mogenssøn (Blix) og Birgitte Lauritsdatter Arctander:

4.2.Erik Erikssøn Blix, d. 1640
5.2.Dorothea Mogensdatter? Blix
6.2.Christopher Erikssøn (Blix)
7.2.Laurits Erikssøn Blix, d. 1658, Refsund
8.2.Gjertrud Eriksdatter
3.1.
Laurits Mogenssøn (Blix)
Død 21 jun. 16214.
     Bror eller mulig værbror av hr. Erik Mogenssøn (Blix), sogneprest til Oviken [Se Bull, s. 202]. Laurits skal være født paa Faxnälden i Näskott sogn [Bygdén III, s. 209f.], nævnes 1578 som kapellan i Oviken og blev i slutten av 1580'aarene sogneprest til Rödön. Under den svenske invasion i Jemtland 1611 flygtet han til Trondhjem, men fik kaldet igjen efter fredsslutningen 1613; han eiet og bebodde gaarden Åkeräng i Sunne. I lensregnskapene kaldes han 1607 «hr. Laurits Blix», men selv synes han ikke at ha brukt noget slegtsnavn.4

Gift _____med

Gullog Mogensdatter
Død 7 dec. 1629, «i pesten».5.
     Det kan meget vel være at Gullog Mogensdatter er søster til hr. Erik Mogenssøn Blix (død 1611) til Oviken (, og ikke Gullogs mann Laurits Mogensen).5

[Gift 1° eft. 1566 med Jens Pedersen (omkr. 1540 - før 1583); Gift 2° med Laurits Mogenssøn (Blix) (d. 21 jun. 1621)].

Børn af Laurits Mogenssøn (Blix) og _____:

9.3.Mogens Lauritssøn Blix, f. omkr. 1567, d. 1629

Børn af Laurits Mogenssøn (Blix) og Gullog Mogensdatter:

10.3.Ingeborg (Inger?) Lauritsdatter Blix, f. 1583
11.3.Mattis Lauritsen
12.3.Hans Lauritssøn Blix, f. 1596

Generation 3.

4.2.
Erik Erikssøn Blix
Død 1640-1650.
     Var 1602 kapellan til Oviken, blev omkring 1615 sogneprest til Hammerdal, men synes at være blit avsat fra dette embede 1637. Han bodde senere paa sin gaard Görvik og døde i begyndelsen av 1640'aarene. Han hadde mange barn.3

Gift 1° _____med

Karen Eriksdatter
     Datter af Erik Joensen og Barbro.
     Karen Eriksdatter, datter av hr. Erik Jonssøn, sogneprest til Ragunda, og Barbara og søster av hr. Mogens Erikssøn, sogneprest til Ragunda.3

Gift 2° _____med

Elisabeth Pedersdatter
     Hun overlevede sin mand og ved kongebrev av 30. okt. 1650 fik hun gaarden Sikås som enkesæte.6
     Muligvis søster til hr. Mogens Pedersen Herdal.7

Børn af Erik Erikssøn Blix og Karen Eriksdatter:

13.4.Hans Erikssøn Blix, f. 1613, d. 1689

Børn af Erik Erikssøn Blix og Elisabeth Pedersdatter:

14.4.Barbro Eriksdatter Blix
15.4.Karen Eriksdatter Blix, f. 1620, Sverige, d. 1702
16.4.Peder Erikssøn Blix, f. 1621, d. 1694
17.4.Sophia Eriksdatter Blix, f. 1626, Hammerdal, d. 1709, Aafjord
18.4.Elisabeth Eriksdatter Blix, f. 1631, Sverige, d. 1700, Bergen
5.2.
Dorothea Mogensdatter? Blix
     Sollied skriver i NST 3, s. 84, hendes navn som Dorothea Mogensdatter Blix, men sætter hende samtidig op som datter til Erik Mogenssøn Blix.6

Gift _____med

Sigvard Hanssøn
Død 16328.
     Søn af Hans Sigvardsen og (?Henriksdatter Gyldenløve?).
     Sivert Hansen. Testman sier at han kom til Oviken i Jemtland i 1611. Han er nevnt her [Skogn som kapellan] den 25. mar. 1611 da han døpte et av Hr Laurits Holgersens barn.9
     Kapellan til Skogn. Blev 1612 sogneprest til Oviken efter svigerfaren og provst i Jemtland. Han døde vistnok 1632 [Se Bygdén III, s. 36].8
6.2.
Christopher Erikssøn (Blix)
     Opføres 1624 i odelsmandtallet som eier av Skottgården sammen med broren hr. Erik.6
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" (1995), s. 349, gift med en datter af kyrkoherde i Revsund Jørgen Eriksson Skancke (o.1545-1604).
7.2.
Laurits Erikssøn Blix
Død 1658, Refsund6.
     Var 1624 kapellan i Oviken og blev omkring 1635 sogneprest til Refsund, hvor han døde 1658. Efterslegt ?6

Gift _____med

Inga Knutsdatter (Sæby)
Død efter 16486.
     Datter af Knut Pederssøn Sæby.
     Hun levet endnu 1648.6
8.2.
Gjertrud Eriksdatter
     Muligvis datter av sogneprest til Oviken hr. Erik Mogenssøn Blix (død 1611).3

Gift _____med

Hans Sørensen
Død 1660, Trondheim.10.
     Rector og siden Lector i Thronhjem.
     «18. dec. 1638, mester Hans Søfrensens regnskap for Dorte Mogensdatters vergemål, 130 Rd.»11

Børn af Gjertrud Eriksdatter og Hans Sørensen:

19.8.Søren Hansen, f. omkr. 1623, d. 1679
20.8.Karen (Anne?) Hansdatter
21.8.Dorothea Hansdatter
22.8.Jon Hanssøn, f. 1640, Trondhjem.
9.3.
Mogens Lauritssøn Blix
Født omkring 156712.
Død 26 dec. 1629.
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i oktober 1592. Han underskrev 1611 edsformularen for kannikerne ved Trondhjems domkapitel (DN XII 667) og fik 1612 som en særlig gunst takket være kansleren Christian Friis tilladelse til at bli sin fars kapellan, hvad der stred mot forordningen av 24. okt. 1585. I 1616 var han resid. kapellan ved Trondhjems Domkirke, en stilling han vel hadde faat da faren var død, og blev 12. okt. 1620 sogneprest til Domkirken. Magistergraden tok han ved Kjøbenhavns universitet 9. mar. 1621. Han døde i pesten 26. dec. 1629 (DN XII 667).12
     Eit brev frå 21. januar 1632 (skinnbrev i det svenske riksarkivet) stadfester at meister Mons var bror til Bodøy-presten Hans Lauritsson Blix, som hadde vore kapellan hos far sin på Røa [Rødøn] frå 1619, og det gjev ei viktig upplysning som hittil ikkje har vore påansa : at dei to brørne hadde halvsysken som var av Skonkætta på Hov i Hakås. Brevet refererer to eldre brev. Det eine er skrive i Bjugn 24. juli 1628 og kunngjer at Karen Jensdotter, som då budde i Bjugn, har selt til bror sin, Per Jensson i Hov, den parten som ho hadde ervd etter far sin, i Hov «och diß Wnderliggendis Lodder och Lunder». Brevet var underskrive og stadfest «aff begge hindis brødre Mester Mogens Lauridzsen blix och her hans Lauridzsen blix, sampt Aff Mattiis Lauritzssen». I det andre brevet, som er skrive i Trondheim 4. august 1628, kunngjer Ola Eriksson, borgar der i byen, at han på vegner av kona si, Gullov (Gudlaug, «gullig») Jensdotter, har selt til bror hennar, Per Jensson i Hov, den parten som ho hadde ervd i Hov etter far sin. Meister Mons Lauritsson, «begge deris broder», gav Ola Eriksson 10 dalar attpå kjøpet, og både meister Mons og Ola Hansson, borger i Trondheim, har skrive under brevet, dei med. Per Jensson, som var lensmann i Hakås, kunngjorde dei to breva på tinget i Hakås 21. januar 1632.13
     Ifølge Robelin, "Skanke ätten" (Røros 1995), s. 38 er Karen Jensdotter født o. 1577. Ligeledes er hendes bror Peder Jensson født o. 1570 og Gullov Jensdotter født o. 1579. Mester Mogens Lauritsen Blix skal være født o. 1567 og hans bror Hans ved vi er født år 1596 [portrætt i Bodin kirke]. Det betyder altså at Karen Jensdotter og hennes sysken er født ind imellem mester Mogens og hr. Hans. Det vil sige at den eneste måde hvorpå mester Mogens og hr. Hans begge kan være brødre til Karen Jensdotter er hvis Karen's mor [lad os antage Gullov Mogensdatter] er gift ialt 3 ganger. Først med en ukendt Laurits med hvem hun har sønnen mester Mogens Lauritsen Blix (o.1567-1629); 2° med lensmann i Hakås Jens Pedersson (død før 1583); 3° med Laurits Mogensen (død 1621). Gullov har med Laurits Mogensen (død 1621) sønnen Hans født 1596, og hvis vi antager at hun også er mor til mester Mogens født o. 1567 har hun altså nedkommet med børn i en periode på ca. 30 år. Hvis man gør mester Mogens ca. 5 år yngre og antager at Gullov er gift 1° som 18 årig (eller yngre? - kunne man det på den tid?), er det ikke en umulig præstation. Men, så skriver O. Grønli i NST 10 (1946), s. 208-209, at mester Mons/Mogens Lauritsen i en søknad til kanslaren Christian Friis dat. 16. juli 1612, selv skriver at han er søn af sognepresten til Rødøen [Teksten er på latin og den er ikke oversatt i artikelen]. Hvis dette er korrekt så må sogneprest i Rødøn Laurits Mogensen (død 1621) altså være far til både mester Mogens født o. 1567 og hr. Hans født 1596, men så kan ikke en og samme kvinde ikke være mor til både mester Mogens Lauritsen, Karen og Gullov Jensdotter og hr. Hans Lauritsen. Og så har vi problemet - hvorfår kalder Karen og Gullov Jensdotter i hvert sit brev fra 1628 mester Mogens deres bror (kan bror benyttes i sammenhængen stedbror?) - når de hverken har fælles far eller mor ?.

Gift _____med

Øllegaard Hansdatter
Død 16376.
     Datter af Hans Lauritssøn og Anne Ludvigsdatter.
     Skifte 9 mai 1637, Trondhjem.14Avdøde Øllegård, sal. mester Mogens'. Arv og gjeld fragått av formynderen..

Børn af Mogens Lauritssøn Blix og Øllegaard Hansdatter:

23.9.Laurits Mogenssøn Blix
24.9.Claus Mogenssøn Blix, d. 1676
25.9.Sten Mogenssøn Blix, f. omkr. 1620, d. 1660, Vefsen
26.9.Dorothea Mogensdatter Blix
10.3.
Ingeborg (Inger?) Lauritsdatter Blix
Født 15834.

Gift _____med

Anders Henrikssøn
Født 15774.
Død 25 jan. 16434.
     Kapellan hos svigerfaren og blev hans eftermand som sogneprest til Rödön i 1622.4

Børn af Ingeborg (Inger?) Lauritsdatter Blix og Anders Henrikssøn:

27.10.Erik Anderssøn Blix, d. 1642
28.10.Margareta Andersdatter Blix, d. 1675
29.10.Hans Anderssøn Blix
30.10.Ingeborg Andersdatter Blix, d. 1656
31.10.Mogens Anderssøn Blix
11.3.
Mattis Lauritsen
12.3.
Hans Lauritssøn Blix
Født 159615.
Begravet 4 jul. 166615.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. okt. 1617 og fik allerede ved kongebrev av 10. mar. 1619 tilladelse til at bli kapellan hos sin far som en gunstbevisning, fordi denne hadde været trofast mot Norge under krigen. I 1622 blev han, 26 aar gammel, utnævnt til sogneprest til Bodø, et av Nordlands største kald, saa den kongelige gunst har han tydeligvis bevart. Han blev i 1641 tillike provst i Salten. Han var en av de rikeste og mest fremtrædende prester i Nordland paa 1600'tallet.15
     Portræt hænger i Bodin kirke, med paaskriften: «Natus 1596 Ætatis 58. Denatus 1666». Paa kirkegaarden findes en nydelig utført og meget vel bevart gravsten med figurrelief av hr. Hans, med følgende underskrift: HER HVILER HER HANS LAURITSON BLIX. SOGNEHERRE TIL BAADE GIELD OCH PROWIST OFFVER SALTENS LEHN FØDT OCH BAAREN ANNO 1596 OCH I HERREN HENSOFFVET SALIGEN ANNO 1666. [Se Norsk Kunsthistorie I s. 366 og 381.]15
     Sognepresten til Bodin hr. Hans Lauritzen Blix har i kirke- og husregnskapene for 1652 i sitt segl en dobbelt slange på en stav (ikke merkurstav) og omskriften: Johan Laur. Blix samt en latinsk devise: Prud ... Sum .. ? .. (utydelig, måskje: klokskap er det høieste eller lignende). I Saltens kirkeregnskapene for 1658 og 1661 har han et segl med en sig buktende slange i skjoldet, og på hjelmen en fugl, bokstavene H.B.L. og forannevnte devise, her også utydelig.7

Gift _____med

Ingeborg Svensdatter
Født 160315.
Død 1688, Bodø.15.
     Datter af Svend Anderssøn og Maren (Maritte) Hansdatter.
     Hun er muligens datter av Sven Anderssøn, foged i Værdalen, senere borgermester i Trondhjem.15
     Portræt hænger i Bodin kirke, med paaskriften «Ætatis 51».15

Børn af Hans Lauritssøn Blix og Ingeborg Svensdatter:

32.12.Inger Hansdatter Blix, f. 1625, Bodø, d. omkr. 1655, Hassel
33.12.Maren Hansdatter Blix, f. 1627, Bodø, d. 1688, Hadsel.
34.12.Mogens Hanssøn Blix, f. 1628, Bodø., d. 1663, Spa i Nederland.
35.12.Hans Hanssøn Blix, f. 1631, Bodø, d. 1677, Manger
36.12.Ingeborg Hansdatter Blix, f. 1632, Bodø., d. 1714, Steigen.
37.12.Laurits Hanssøn Blix, f. 1633, Bodø, d. 1717, Bodø
38.12.Ellen Hansdatter Blix
39.12.Alhed Hansdatter Blix
40.12.Sven Hanssøn Blix, f. 1640, Bodø, d. 1723, Rødø
41.12.Erik Hanssøn Blix, f. 1647, Bodø, d. 1720, Skjærstad

Generation 4.

13.4.
Hans Erikssøn Blix
Født 16136.
Død 16896.
     Vistnok av farens første ægteskap. Bodde på gården Grenås.6

Børn af Hans Erikssøn Blix og _____:

42.13.Erik Hanssøn Blix, f. 1646, d. 1732
14.4.
Barbro Eriksdatter Blix

Gift før 164816 med

Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius)
Død omkring 165616.
     Kapellan til Sunne [i Jemtland].16

Børn af Barbro Eriksdatter Blix og Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius):

43.14.Erik Erikssøn Blix, f. omkr. 1651, d. 1711
15.4.
Karen Eriksdatter Blix
Født 14 nov. 1620, Hammerdal, Sverige17.
Død 6 apr. 170218, begravet 11 apr. 1702, Korskirken, Bergen18.

Gift omkring 166018 med

Jesper Hansen
Født omkring 161019.
Død omkring 167717.
     Søn af Hans Rickertsen.
     Stilling: Foged på Helgeland 1647-68; godsfoged og forpagter på Kaupanger.20.
     Født i Svendborg antagelig omkring 1610, og var sandsynligvis den af de to brødre, som Christian IV. i 1622 beordrede optaget på sit nyoprettede »ridderligt Akademi for unge adelsmænd« i Sorø, hvor der, bortset fra bogkundskaberne, undervistes i dans, fægtning og ridning, og hvis formål det var at uddanne fremtidige, højere embedsmænd. Bro-Jørgensen skriver, i »Svendborg Købstads Historie«, I, s. 134 ff., at grunden til at han blev optaget i det kongelige akademi i Sorø skulle være, at hans fader nød en vis anseelse, men mere sandsynligt er det nok, at kongen har været bekendt med hans adelige herkomst, og desuden besøgtes akademiet af 70-90 unge adelige fra Slesvig og Holsten. De særdeles ugunstige tider for handelen i Svendborg var muligvis årsag til, at Jesper Hansen i begyndelsen af 1640'erne rejste til Norge hvor han fra 1647-68 var foged i Helgeland (mellem Brønnøysund og Bodø), med bopæl på Nord-Herø ud for Mosjøen i det daværende Alstahaugs præstegæld. Den 21. august 1655 ses »Jesper Hansen, foged på Helgeland« at have taget borgerskab i Bergen, selvsagt for at drive handelsforretninger på denne by. Hans fogedbestalling blev fornyet 28. september 1655, og kgl. konfirmeret 16. oktober s.å.; sit sidste regnskab som foged på Helgeland undertegnedes af (hans værbroder) Peter Christoffer Broch, som fik fogedbestalling 30. maj 1668, og følgelig er Jesper Hansen død eller fratrådt nogen tid i forvejen. Nogen antydning af at han døde på Helgeland findes ikke, derimod taler sandsynligheden for, at han er rejst andet steds hen, og da flere af hans døtre senere blev gift i Bergen og Sogndal i Sogn, ligger det nært at antage, at han er identisk med den Jesper Hansen, som i 1670'erne var godsfoged og forpagter på Kaupanger (135 km. nordøst for Bergen); denne antagelse lader sig dog nemt forklare. Fra 1660 boede som amtmand over Nordlandene Preben von Ahnen på øen Dønnes på Helgeland (30 km. nord for Herø), i ægteskab med fru Karen Vind, en datter af rigsråden Iver Vind, som fra 1636 til sin død 1658 havde ejet Kaupanger, hvorefter hans (Iver Vinds) enke, fru Helvig Skinkel, og deres fælles barn, Karen, besad dette gods i uskifte. Til foged og godsforpagter på Kaupanger havde fru Helvig først haft Bernt Nagel fra 1658-62, og derefter fra 1662 dennes svoger, Anders Søfrensen Heiberg (han boede 1664 på Talle i Lyster og kaldtes da udtrykkeligt forpagter af Kaupanger gods), til han 18. maj blev sorenskriver i Indre Sogn. Der blev således kort efter vakance i forpagterembedet i Kaupanger, og Preben von Ahnen var, som medarving, selvsagt interesseret i at få dette besat med en velstående og habil mand. At hans øjne kunne falde på Jesper Hansen var derfor naturligt nok, thi Jesper havde fået megen velstand med sin hustru, og til hans kvalifikationer iøvrigt havde Preben personlig kendskab. Dertil kom yderligere, at Preben omgikkes med planen om, selv at overtage Kaupanger gods efter hans svigermoder, fru Helvig's død, og da denne indtraf i 1668, fik han, af sin hustrus medarvinger, skøde på godset den 2. juli s.å. Det må siges at være vel tilrettelagt, at Preben von Ahnen engagerede sig med fogeden på Helgeland som forpagter på Kaupanger, og at det virkeligt forholdt sig således, lader sig også bevise. Som foged på Helgeland forsynede nemlig Jesper Hansen regnskaberne med sit private segl (våben), som viser en, »mod højre vendt væbnet arm med sværd«, omskrevet af hans fulde navn, og nu beror i det heibergske Museum i Sogndal (umiddelbart syd for Kaupanger), et på blik malet våben, som tidligere har hængt i Kaupanger kirke, og som viser nøjagtigt samme mærke med bogstaverne J.H.S. (Jesper Hans Søn) og årstallet 1677. Til bevis kan endvidere anføres, at det selvsamme mærke var anbragt på et, fra samme kirke, i museet beroende alterklæde, på hvilket ses Jesper Hansen's og sidste hustrus mærker med årstallet 1684; i henhold til modtagne oplysninger eksisterer dette klæde dog ikke mere. S.H. Finne-Grønn skriver i Norsk Slektshist. Tidsskrift, Bd. I (1928), på siderne 69 til 71, at Jesper Hansen's fader, borgmester i Svendborg 1619-35, Hans Richartsen's (Rickertsen) herkomst »hidtil hviler i fuldstændig mørke«, og videre, »det er her fristende at gætte på, at borgmesteren kan have været en søn af hr. Rickert Adriansen, der i mange år var sognepræst til Ørlandet ved Trondhjem, hvor han levede endnu i 1597«. Denne hypotese er dog forkert, eftersom Jesper Hansen's våben ses at være identisk med det paysen-rickertsenske adelige våben, og han derfor beviseligt tilhørte den fremtrædende købmandsslægt Paysen-Rickertsen i Flensborg. Jesper Hansen ægtede ca. 1647 på Tjøtta (35 km. vest for Mosjøen), Margrethe Falch, der var datter af hans forgænger, den velhavende foged på Helgeland, Peter Jacobsen Falch, efter hvem skiftet sluttedes i marts 1649. Jesper Hansen's hjem bar, som det fremgår af hans skifte, tydeligt præg af sin hustrus families velstand. Uden at komme nærmere ind på dette, i kulturhistorisk henseende interessante bo, skal her alene nævnes, at Jesper Hansen besad portrætter af Margrethe's faster, Margrethe Jacobsdatter Falch, og dennes ægtefælle, borgmester i Trondhjem Jan Robertsen, af hendes fastermand, foged i Romsdalen, Anders Iversen, ligesom der var malerier af Jesper selv, hans hustru Margrethe og »tre store kontrafejer« af hans børn samt af Jesper's broder, hr. Richard Hansen og dennes hustru; iøvrigt var der en række konge- og dronnigeportrætter. Kort efter Margrethe Falch's død på Tjøtta ca. 1660, hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn, ægtede Jesper Hansen Karen Eriksdatter Blix (født i Hammerdal 14. november 1620), datter af hr. Erik Eriksen Blix og dennes anden hustru, Elisabeth Pedersdatter, som overlevede ham og ved kongebrev af 30. oktober 1650 fik gården Sikås som enkesæde. Som forpagter på Kaupanger sad Jesper Hansen til sin død, der indtraf 25. maj 1678, sandsynligvis sidst på året 1677, idet det førnævnte blikskjold, med årstallet 1677, selvsagt er blevet forfærdiget til begravelsen i kirken, som skik og brug var. Skiftet i hans dødsbo blev holdt på Kaupanger fra 19. juni til 4. juli 1678, men registreringen var foretaget lige efter hans død, og selve opgøret er da udsat til en årstid, hvori de fraværende og tildels fjerntboende arvinger kunne få en bekvemmere adkomst. Boet blev opgjort til en nettoformue på 11.342 rdl. (plus uvisse 1.230 rdl.), hvoraf halvdelen tilfaldt enken, medens den anden halvdel deltes efter loven mellem hans ni børn eller deres arvinger.21
     I skiftet etter Jesper Hansen på Kaupanger i 1678 ble netto formuen på 11342 Rdl. + 1270 Rdl. i rede mynt av edle metaller, videre 9 store sølvkanner, 4 mindre sølvkanner, 5 dusin sølvskjeer, 9 sølv tallerkener, 7 forgylte belter og en hel del annet. Rikelig med kobber og messing, og mye over 100 tinnfat og tinntallerkener. Der var pene møbler og meget dekketøy og sengeklær som vanlig på storgårdene.22
     Skifte 19 jun. 1678, Kaupanger.23,17.

[Gift 1° omkr. 1647 med Margrete Pettersdatter Falch (d. omkr. 1660); Gift 2° omkr. 1660 med Karen Eriksdatter Blix (14 nov. 1620 - 6 apr. 1702)].

Børn af Karen Eriksdatter Blix og Jesper Hansen:

44.15.Lisbeth Jespersdatter, f. 1661, d. eft. 1694
45.15.Isak Jespersen Richart, f. omkr. 1662, d. før 1693
46.15.Gjertrud Jespersdatter, f. 1664, Helgeland., d. 1695, Bergen.
16.4.
Peder Erikssøn Blix
Født 162124.
Død mai 169424.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 23. juni 1645, blev 1663 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen, hvor han døde i mai 1694, men hadde allerede i 1690 avstaat embedet til sin søstersøn.24

Gift _____med

Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle)
Død 16858.
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Dorthe Nielsd. Balg fik Hr. Peder Erichsön Blix i Nordland.25

Børn af Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle):

47.16.Sara Pedersdatter Blix
48.16.Nils Pederssøn Blix, f. 1664
49.16.Erik Pederssøn Blix, f. 1664
17.4.
Sophia Eriksdatter Blix
Født 18 mar. 1626, Hammerdal6.
Død 26 mai 1709, Aafjord26.

Gift 1° _____med

Erich Olufssøn Schanke
Født omkring 1605, Trondheim.27.
Død omkring 16626.
     Erik Olsen Sckanke kalles Hr Erik på Moe [i Verdal] i kvegskatten i 1657. Han var kapellan her [Verdal, Innherrad prosti] til i 1662.28
     Student från Helsingör «Ericus Olai Nidrosiensis» vid Köpenhamns universitet 16. okt. 1616 (KUM I, s. 26), kapellan i Verdal. Bosatt på gården Mo i Verdal 1650- och vars besättning 1657 var 3 hästar, 8 nöt, 3 getter, 6 får och 2 svin. Gården innehades 1663 av Erik Olofsens efterleverska och var fri för landskyld och landbohold.27

Gift 2° _____med

Jens Christopherssøn (Christensen?) Svaboe
Død 16876.
     Jens Christensen Svaboe fikk kallsbrev som visepastor her [i Verdal, Innherrad prosti] den 11. jan. 1671. Det heter da at den gamle visepastoren [Peder Erichsen Juel] var død (NK bd. II, s. 68). Han er nevnt i familieskatten den 31. dec. 1679 og i 1684. Han sto som visepastor til han døde i 1686, for i ettermannens kallsbrev heter det at han ble utnevnt for Hr Jens som var død. I familieskatten i futeregnskapet i 1687 betalte hans enke.29
     Trolig er han den Janus Christophori Nidarosiensis som ble student i København i 1657. I hans kallsbrev heter det at han hadde vært kapellan her i sognet [Verdal] i seks år, dvs. i tiden 1665-1671. I 1674 ga han en ny messehagl til Stiklestad kirke.30
     I april 1676 betalte han for seg, sin kone Sophie Eriksdtr og to døtre Gjertrud og Gullu ERIKSDTR. I 1684 betalte han for seg, sin kone Sophie Eriksdtr Blix, to døtre Gullu og Mette ERIKSDTR, tre tjenestedrenger og tre tjenestepiker. Hans enke Sophie betalte i 1688 for seg og sin datter Mette, tre tjenestedrenger og to tøser. Hun betalte også for ni ildsteder, hun betalte bare for første termin av året, mens den etterfølgende sogneprest betalte for andre termin. Trolig indikerer dette at hennes mann døde i 1687. Med enken fikk han hånd om over 5 spann jordegods, dette økte Hr Jens og satt til slutt med over 10 spann, bl.a. Forbreg [Forberg?] på 2 sp 1 øre.30

Børn af Sophia Eriksdatter Blix og Erich Olufssøn Schanke:

50.17.Erik Eriksen Schanke, f. omkr. 1661, Verdal., d. 1749, Trondheim.
51.17.Giertrud Eriksdatter
52.17.Gudlov Erichsdatter (Schancke), d. 1740

Børn af Sophia Eriksdatter Blix og Jens Christopherssøn (Christensen?) Svaboe:

53.17.Christen Svaboe
54.17.Mette Svaboe
55.17.Dorothea Svaboe
18.4.
Elisabeth Eriksdatter Blix
Født 2 feb. 1631, Hammerdal, Sverige6.
Død 28 apr. 1700, Bergen6, begravet 3 mai 1700, Korskirken i Bergen6.
19.8.
Søren Hansen
Født omkring 162331.
Død 8 feb. 167931.
     Sogneprest til Domkirken i Trondhjem.

Gift 15 okt. 165031 med

Anne Pedersdatter Schjelderup
Født efter 162832.
Død 4 jun. 170131.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange.

Børn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup:

56.19.Peder Schjelderup, f. 1662
57.19.Hans Sørensen (Schjelderup)
58.19.Herman Sørensen (Schjelderup)
59.19.Johan (Johannes) Schjelderup, d. 1721
60.19.Ove Sørensen Schjelderup, f. omkr. 1674, d. 1756
61.19.Gidsken Schjelderup, d. 1701
62.19.Gjertrud Margrethe Schjelderup, d. eft. 1743
63.19.Anna Catharine Schjelderup
20.8.
Karen (Anne?) Hansdatter
     Hun kaldes Anne i NST 16 side 140, men i samme tidsskrift s. 145 står der Karen.
     Skifte 10 aug. 1670, Trondhjem.33.

Gift _____med

Peder Christensen Riise
     Skriver på Trondhjemsgård.34
     Skifte 30 nov. 1666, Trondhjem34.

Børn af Karen (Anne?) Hansdatter og Peder Christensen Riise:

64.20.Gjertrud Pedersdatter (Riise)
65.20.Hans Pedersen (Riise), f. omkr. 1649
66.20.Christen Pedersen (Riise), f. omkr. 1651
67.20.Peder Pedersen (Riise), f. omkr. 1653
21.8.
Dorothea Hansdatter

Gift _____med

Christen Pedersen Schjoldborg
Død 168335,36.
     Lektor ved Trondheim Katedralskole i tiden 1660-1682, trolig sto han til sin død i 1683.36
     Han var muligens en sønn av hr. Peder Iversen, sogneprest i Skjoldingborg i Nord Jylland.36
22.8.
Jon Hanssøn
Født 31 jul. 1640, Trondhjem..
23.9.
Laurits Mogenssøn Blix
     Immatrikulert ved Rostocks universitet i juni 1634.6
24.9.
Claus Mogenssøn Blix
Død 16766.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 3. juni 1640, blev ca. 1653 resid. kapellan til Buksnes i Lofoten, hvor han døde 1676. Efterslegt ?6

Gift 1° _____, Opløst 18. feb. 1668.12med

Anne Larsdatter Paasche
     Hun rømte i 1667 med en ungkar Philip Røsler, skjønt denne da var trolovet med en Magdalene Andersdatter. Parret hadde faat skibsleilighet i Mefjord og var seilet til Hamburg eller Holland. Hendes ægteskab med Claus Blix blev da av Trpndhjems Domkapitel erklært opløst 18. feb. 1668.6

[Gift 1° med Claus Mogenssøn Blix (d. 1676); Gift 2° med Philip Røsler].

Gift 2° _____med

Christence Jakobsdatter
     Hun levet endnu i 1710.6
25.9.
Sten Mogenssøn Blix
Født omkring 16206.
Død 1660, Vefsen6.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet samtidig med broren Claus 3. juni 1640, blev 1654 resid. kapellan til Vefsen paa Helgeland, hvor han døde 1660. Hans portræt hænger i Dolstad kirke og er gjengit i Norsk Kunsthistorie (I, s. 399), hvor oplysningene forøvrig maa være mindre korrekte, da det heter at billedet er utført i 1670'aarene av Peter Anderssøn Lillie (!).6
     Hr. Sten synes med Elisabeth bare at ha hat en søn Anders Stenssøn Blix. Det er dog mulig at han har hat flere barn, - kanske av et tidligere ægteskap.6

Gift _____med

Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter
Født 29 okt. 1621, Trondheim.6,36.
Død jan. 1701, Alstahaug.6.
     Datter af Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bernhoft.

[Gift 1° med Anders Sørenssøn (d. 1654); Gift 2° med Sten Mogenssøn Blix (omkr. 1620 - 1660); Gift 3° med Jakob (Jakobssøn) Wirthmann (12 jul. 1628 - 19 nov. 1678)].

Børn af Sten Mogenssøn Blix og Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter:

68.25.Anders Stenssøn Blix
26.9.
Dorothea Mogensdatter Blix

Gift 1° _____med

Laurits Mørch
     Stilling: Foged i Salten..

Gift 2° _____med

Peder Erlandssøn Skovgaard
     Foged i Lofoten ca. 1660-75, senere - fra 1684 - sorenskriver paa Nordmør.37
     Laurits Mørch, skibsmaaler nordenfjelds, oplyser i en ansøkning dat. Bergen 1. feb. 1681 [Norske Indlæg 12. mar. 1681, RA.) at hans stedfar Peder Erlandssøn, forhenværende foged i Nordland og nu boende paa Bro, forholder ham arven efter hans avdøde far, som likeledes het Laurits Mørch. Dorothea, eller mulig en anden hustru til Peder Erlandssøn, maa altsaa først ha været gift med foged i Salten Laurits Mørch den ældre.37

Børn af Dorothea Mogensdatter Blix og Laurits Mørch:

69.26.Laurits Mørch
27.10.
Erik Anderssøn Blix
Død 16 jun. 16426.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 7. mai 1638; han blev personel kapellan hos faren, men døde allerede 16. juni 1642.6
28.10.
Margareta Andersdatter Blix
Død 16756.

Gift _____med

Erik Claussøn Holbæk
Død 16596.
     Søn af Claus (Holbæk?).
     En danske som fra 1630 hadde været kapellan i Beitstaden og i 1643 blev sogneprest til Rödön efter svigerfaren.6
     Immatrikulert under navnet Gieslingius efter fødesognet Gislinge ved Holbæk paa Sjælland.6

Børn af Margareta Andersdatter Blix og Erik Claussøn Holbæk:

70.28.________ Eriksdatter Holbæk
29.10.
Hans Anderssøn Blix
     Bodde i Midtstugan i Åre sogn, var kronobetjent og nævnes endnu 1653.6
30.10.
Ingeborg Andersdatter Blix
Død 16566.

Gift _____med

Jens Henningssøn
Død 1649, Oviken6.
     Kapellan til Beitstaden. Kapellan 1630 og sogneprest 1633 til Oviken, hvor han døde 1649.6
31.10.
Mogens Anderssøn Blix
     Faktor. Var sandsynligvis søn av hr. Anders Henrikssøn.6
32.12.
Inger Hansdatter Blix
Født 1625, Bodø15.
Død omkring 1655, Hassel15.
     Portræt (med ægtefællen Mogens Teleman), malt 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.15

Gift 164738,15,38 med

Mogens Pederssøn Thilemann
Født 159915.
Død 166415.
     Han er nevnt her [i Hadsel] i odelskattelisten i 1624. Han var prost i Lofoten og visepastor til Hassel ved koppskatten i 1645 og ved hyllingen i 1656. Han er også nevnt her i landkommisjonens matrikkel i 1661. Erlandsen sier at han døde her i 1664.39
     Han ble immatrikulert i København i 1620 som Mogens Petri Teleman fra Trondheim skole. I odelsskatten i 1624 hadde han i odel, Wattendal 1½ w, Rørvig 1 w, Substad 1 w, Henne 3 pd, Ohnstad 1 w. I odelskatten i 1660/61 betalte han for, Vattendal 2 våg, Ongstad 1 våg, Sommerhus 2 pd, Røervig 2 pd og Søbsted i Lofoten 4 pd. I 1645 betalte han for seg, sin kone og eldste sønn og eldste datter. Han underskriver selv med tilnavnet Teleman.39
     Sogneprest til Hassel (Hadsel), provst i Lofoten og Vesteraalen. Hr. Mogens ble vistnok gift ialt 3 gange. Og ble i sit vistnok 3die ekteskap stadfar til hr. Peter Dass til Alstahaug.15
     Portræt (med ægtefællen Inger Blix), malt 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.15
     Noen fører opp at han tredje gang var gift med en datter av fogde Falch i Helgeland. Jeg [S.T.Dahl] har ikke kunnet finne noen kilder som kan bekrefte dette.40

[Gift 1° med Karen Tallaksdatter; Gift 2° 1647 med Inger Hansdatter Blix (1625 - omkr. 1655); Gift 3° med Maren Pettersdatter Falch (omkr. 1629 - 15 jun. 1709)].
33.12.
Maren Hansdatter Blix
Født 1627, Bodø15.
Død 1688, Hadsel.15.
     Portræt hænger i Hassel (Hadsel) kirke.15

Gift omkring 1650 med

Jens Christenssøn Bloch
Født 28 sep. 162541.
Død 31 mai 1691, Hadsel42,41.
     Søn af Christen Jenssøn Bloch og Berete Andersdatter.
     Residerende kapellan i Hamarøy, Salten prosti fra 1648.43
     Sogneprest 1667 til Hassel (Hadsel) og provst i Lofoten og Vesteraalen.41,43
     Portræt hænger i Hassel kirke.41

Børn af Maren Hansdatter Blix og Jens Christenssøn Bloch:

71.33.Christen Jenssøn Bloch, f. 1651, d. 1727, Selbu prestegård
72.33.Birgitta Jensdatter Bloch, f. omkr. 1653, Hamarøy.
73.33.Hans Jensen Bloch, f. omkr. 1653
74.33.Jens Jenssen Bloch, f. 1654, d. 1703
75.33.Mogens Jensen Bloch, f. omkr. 1665
34.12.
Mogens Hanssøn Blix
Født 1628, Bodø.44.
Død 1663, Spa i Nederland.44.
     Dimitteret fra Trondhjems Katedralskole 25. feb. 1647 og blev immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 2. juni 1648; magister 29. mai 1655. Efter en længere proces med konrektor Jens Bredal, brorsøn av biskop Erik Bredal, om besættelsen av konrektoratet ved Trondhjems katedralskole, blev han i 1655 utnævnt til dette embede. I 1657 blev han res. kapellan til Vor Frue Kirke i Trondhjem og aaret efter res. kapellan til Domkirken sammesteds, men døde faa aar efter under en reise til Spa, som han foretok for sin helbreds skyld.44
     Skifte 11 aug. 1664, Trondheim.45,46Avdøde mester Mogens Hansen Blix. Enke Giedsken Mentzdatter. Barn: Mendtz, Hans, Peder, netto 974 Rd..
     Skifte 6 aug. 1664, Trondheim.44.

Gift 28 sep. 1658, Trondhjem Domkirke31,44 med

Gisken Mentzdatter (Darre)
Født 27 jul. 1643, Trondhjem6.
Død 13 mar. 1725, Valle præstegård6.
     Datter af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.

[Gift 1° 28 sep. 1658 med Mogens Hanssøn Blix (1628 - 1663); Gift 2° 1664 med Niels Pederssøn Riberg (6 mar. 1628 - 1712)].

Børn af Mogens Hanssøn Blix og Gisken Mentzdatter (Darre):

76.34.Mens Mogenssøn Blix, f. 1660, Trondhjem, d. 1743, Jelse
77.34.Hans Mogenssøn Blix, f. 1661, Trondhjem, d. 1711
78.34.Peder Mogenssøn Blix, f. 1662, Trondhjem., d. 1719, Trondhjem.
35.12.
Hans Hanssøn Blix
Født 1631, Bodø6.
Død 1677, Manger6.
     Sogneprest til Manger 1677.6
     Sognepræst til Manger paa Nordhordland.47
     Hans Hansen Blix ble den 26. jan. 1667 utnevnt til sogneprest i Manger i Bergen og det blir da nevnt at han hadde vært kapellan for faren her i Bodø i 14 år.48
     Lampe sier at han ble sogneprest i Manger den 26. jan. 1667 og døde her i 1677.48
     Han var en sønn av Hr Hans Lauritsen, sogneprest i Bodø. Thrap og Lampe har ham som gift med Sophia Stephensdatter, som døde samme pr som mannen. Thrap og Lampe fører opp barna: Hans, Ingeborg og Dorothea.48

Gift _____med

Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius)
Død 1677, Manger49.
     Datter af Stephan Hansen (Soop) og Sara Lauritsdatter Krabbe.

Børn af Hans Hanssøn Blix og Kirsten Stephansdatter Soop (Sophius):

79.35.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1661, Bodø, d. 1730, Sogn
80.35.Ingeborg Hansdatter Blix
81.35.Dorethe Hansdatter Blix, f. 1671, Manger, d. 1748, Vik
36.12.
Ingeborg Hansdatter Blix
Født 1632, Bodø.50,6.
Død 5 feb. 1714, Steigen.50,6.

Gift _____med

Hartvig Arentssøn
Født 1611, Hammarøy.51,52.
Død 24 mai 1691, Steigen.51.
     Søn af Arne Olufssøn og Maren.
     Stilling: Sogneprest til Steigen og provst i Salten51.
     Gunnerus liste [SAT: Biskoparkivet] har ham som prest her [i Steigen] i tiden 1640-1691. Han er nevnt som prest her ved koppskatten i 1645 og i kirkeregnskapene for Steigen i årene 1648-1661 da han var ombudsmann for kirken. Han undertegnet også prestenes manntall herfra i 1666. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671. Han nevnes også i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1679, i 1684 og den 29. dec. 1686. Erlandsen sier han døde her i 1691.50
     I 1645 var han ennå ugift. I 1684 betalte han for seg, sin kone Ingeborg Hansdatter Blix og barna Ingeborg, Ellen, Oluff, Anders, Hartvig og Mogens Hartvigsen, en tjenestedreng og 1 tjenestetøs. I kvegskatt betaler han for 2 hester, 8 kyr, 4 ungnaut, 16 får, 6 geiter, 3 bukker og 1 svin.50
     Ifølge Gunnerus liste døde han 24. mai 1691 i en alder av 80 år, og han var en sønn av formannen i kallet.50

Børn af Ingeborg Hansdatter Blix og Hartvig Arentssøn:

82.36.Hans Hartvigsen, d. 1675
83.36.Inger Hartvigsdatter, f. 1651, d. 1710
84.36.Ingeborg Hartvigsdatter, d. 1734
85.36.Elen Hartvigsdatter, d. før 1745
86.36.Arent Hartvigssøn, f. 1654, Steigen., d. 1744
87.36.Ole (Oluf) Hartvigsen, f. omkr. 1656, d. 1746
88.36.Anders Hartvigsen
89.36.Hartvig Hartvigsen, f. 1664, d. 1725
90.36.Mogens Hartvigsen, f. 1668, d. eft. 1745
91.36.Maren Hartvigsdatter, d. før 1745
92.36.Christopher Hartvigsen, d. eft. 1745
93.36.Øllegaard Hartvigsdatter, d. før 1745
37.12.
Laurits Hanssøn Blix
Født 1633, Bodø6.
Død 1717, Bodø6.
     Var lensmand paa Bodø og bodde paa gaarden Indre Hernes. Han var gift og hadde flere barn; efterslegt efter ham bodde endnu paa 1800'tallet bl.a. paa gaarden Mohus.6

Gift 1° _____med

Kristina Eliasdatter Figenschou
     Datter af Elias Fiigenschou og Anne Christensdatter Bloch.

Gift 2° 1700-170353 med

Catharina Moltzau
Født 168053.
Begravet 21 nov. 171553.
     Datter af Jochum Moltzau og Tedichen Nielsdatter Lindschow.
38.12.
Ellen Hansdatter Blix
     Skifte 17 mai 169854.

Gift 1° _____med

Oluf Lauritssøn Vangberg
Død 1671, Saltdalen6.
     Sogneprest til Saltdalen.6

Gift 2° _____med

Christen Tallaksen Lind
Død 168251.
     Søn af Torlak Olsen (Fugl) og Karen Christensdatter Lind.
     Stilling: Sogneprest til Saltdalen.51.
     Hans første hustru Bodil Clausdatter, nevnt i NST 3, s. 90 nevnes ikke af S.T.Dahl i Geistligheten, s. 298.
     I S.T.Dahl, Geistligheten, s. 297 og 334 kaldes han Christen Lund (ikke Lind).
     Han er nevnt her [i Saltdal] i amtregnskapets familieskatt i 1675 og i 1677. Da ettermannen ble utnevnt i 1682 heter det at Hr Christen var død. Han er i Skjerstad kirkebok nevnt som prest den 22 Dom p Trin 1674 og er videre nevnt flere ganger frem mot 1678.55
     Han ble immatrikulert i København i 1650 fra Trondheim skole. Han hadde været huskapellan for Hr Brede da denne var i Hadsel frem til 1666. Han fulgte trolig med Hr Brede til Bodø i 1669 og var han påtenkt av Hr Brede til kapellan i Skjerstad men da menigheten protesterte måtte han fratrådte dette og da Hr Peder ble ansatt fikk han istede ekspektanse på Saltdal. Trolig var han deretter huskapellan for Hr Brede i Bodø inntil han fik Saltdal i 1674. Han døde trolig her ca. 1682.56
     Hans første hustru Bodil Clausdatter er muligvis en søster av Hr Brede Claussen Stabell i Bodø.

[Gift 1° med Bodil Clausdatter; Gift 2° med Ellen Hansdatter Blix].

Gift 3° _____med

Jens Jørgenssøn Feltschow
     Stilling: Foged i Salten.6.

Børn af Ellen Hansdatter Blix og Oluf Lauritssøn Vangberg:

94.38.Anders Wangberg
39.12.
Alhed Hansdatter Blix
     Efter mandens død 1684, drog hun bort med barnene. Av disse kjendes 6 som tok morens slegtsnavn.6

Gift _____med

Morten Johanssøn
Død 16846.
     Søn af Johan Mortensen.
     ? GÆT - identisk med Johan Mortensen i Trondheims sønn av ?
     Kapellan i Bodø og Hammarøy. Blev sogneprest til Værø 1677; han druknet i Moskø-strømmen 1684.6
     Han fikk sitt kallsbrev [sogneprest til Verøy og Røst] den 25. febr. 1677, det heter da at han ble utnevnt for den avdøde presten Hr Torsten [NK bd. II, s. 202]. Han nevnes som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i 1678, i 1683 og i 1684. I ettermannens kallsbrev 1684 heter det at Hr Morten er død.57
     Han hadde tidligere vært kapellan i Hammarøy og i Saltdal. I 1683 betalte han for 1 tjenestepike og en tjenestedreng. I kvegskatt betalte han for 3 kyr.57
     Han døde i 1684. Han opplyser selv den 16. juni 1683 at hans kone hete Alhede Hansdatter. Sollied sier at hun var en datter av Hr Hans Lauritsen Blix, sogneprest i Bodø.57

Børn af Alhed Hansdatter Blix og Morten Johanssøn:

95.39.Riborg Mortensdatter Blix, f. omkr. 1663
96.39.Johan Mortenssøn Blix, f. omkr. 1666
97.39.Sven Mortenssøn Blix, f. 1673, Værø, d. 1755
98.39.Alhed Mortensdatter Blix, f. 1680, Værø, d. 1759, Steigen
99.39.Lars Mortenssøn Blix, f. omkr. 1681, d. 1736, Bergen
100.39.Maren Mortensdatter Blix, d. 1751, Bergen
40.12.
Sven Hanssøn Blix
Født 1640, Bodø6.
Død 1723, Rødø6.
     Sersjant i det saltenske kompani, og bodde fra 1680 til 1695 i Tovik i Trondenes, seinere på Øvre Fore i Gildeskål.58
     I sine to ægteskaper hadde han 11 barn; stor efterslegt i Nordland, Trondhjem og flere steder.6
     Jeg vælger at tro skiftet nævner børnene (på nær Christen) i kronologisk ordning så at Michel [oppkaldt etter sin morfar], Christen, Ingeborg Sophia [oppkaldt etter sin farmor], Maren [oppkaldt etter sin farmors mor] og Berette [oppkaldt etter sin mor?, eller mormor] på Schoug er født i første ægteskab, og at Nils [oppkaldt etter sin morfar], Hans, Ole [oppkaldt etter sin mormors far], Berette Sophia [oppkaldt etter Svends første hustru], Karen [oppkaldt etter sin mormor], Inger Maria, Trine [oppkaldt etter sin mormors mor]. Umiddelbart burde Hans være af første ægteskab, men det kan jo tænkes at der i første ægteskab har været en søn Hans, der desværre så er død ung.
     Skifte 14 mai 1723, Øvre Fore, Meløy/Gildeskål.59,6Ao 1723 d: 14 May blef forredet Liqvidation udi Sterfboet efter sl: afgangne velagtbare og forneme Mand Hr Svend Hanssøn Blix boende paa Øfrefore i Meløe fr: Imellem den sl Mands igienlevende Qvinde Ærdydrige Matrone Magdalena Niels Dater, og dend sl. Mands efterladte børn, Michel Svendsøn Blix som er død og efterladt sig een datter Berethe Sophia paa Telnes, Niels Svends. boende i Sandvigen, Hans Svendssøn boende i Trondhiem, Ole Svends. nu hieme paa Gaarden, Ingeborre Sophia, boende Syndenfields paa Hedemarken, Maren Svendsdatter boende paa Brunes i Engelfiorden i Salten, Berette Svendsdatter, boende paa Skoug i Baadøe f?, Berette Sophia boende i Valvigen, sl: Karens børn hl. Svend Christenssøn, Niels Johanssøn, Christentze, Anna Bendicta, og Ingeborre Johansdøtre, samtlig værende her paa Gaarden, Inger Maria gift her paa Gaarden og Trine Blix, værende i Tromsø hos Jeremias Findskoe [Figenschou]..

Gift 1° _____med

Birgitte Sophie Michelsdatter
Død 168360.
     Datter af Michel Olufsen Storm og Sophie Christensdatter Bloch.
     I skiftet 1724 etter hennes? datter Berit Svendsdatter Blix på Schaug i Bodø er nevnt en sølv skje merket: Benedichta Michelsdatter Storm 1667. Dette synes at indikere at Birgitte var søster av Benedicta Storm, og altså en datter av Mikkel Storm.
     Vistnok datter av hr. Michel Jenssøn Snog.60

Gift 2° _____med

Magdalena Nielsdatter Høstmark
Død 174260.
     Datter af Niels Jonssøn (Jenssøn) Høstmark og Karen Olufsdatter Homle (Humble).
     Skifte 21 mar. 1743.

Børn af Sven Hanssøn Blix og Birgitte Sophie Michelsdatter:

101.40.Michel Svendsen Blix, f. omkr. 1678, d. før 1723
102.40.Christen Svendsen Blix, f. omkr. 1681, d. før 1723
103.40.Ingeborg Sophia Svendsdatter Blix
104.40.Maren Svendsdatter Blix
105.40.Berette (Berit) Svendsdatter Blix

Børn af Sven Hanssøn Blix og Magdalena Nielsdatter Høstmark:

106.40.Niels Svendsen Blix
107.40.Hans Svendsen Blix
108.40.Ole Svendsen Blix
109.40.Birgitte (Berit) Sofie Svendsdatter Blix
110.40.Karen Svendsdatter Blix, d. før 1723
111.40.Inger Maria Svendsdatter Blix
112.40.Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix
41.12.
Erik Hanssøn Blix
Født 1647, Bodø60.
Død 1720, Skjærstad60.
     Student 18. juli 1667. Blev foged i Salten og 1672 stiftsskriver. Han bodde paa gaarden Mjønes i Skjærstad. Fik 6. mai 1670 bevilling til ægteskap uten trolovelse og lysning. Av hans barn kjendes for tiden kun to [Johan og Anne].60
     I fogedregnskapene for Salten 1715-16 finnes en selvangivelse for Erich Hanssøn Blix dat. Miønes 12. april 1720, hvor hustruens navn er Regina Mejer.61

Gift 1° _____med

Regina von Hitziger

Gift 2° _____med

Regina Meyer
     I fogedregnskapene for Salten 1715-16 finnes en selvangivelse for Erich Hanssøn Blix dat. Miønes 12. april 1720, hvor hustruens navn er Regina Mejer.61

Børn af Erik Hanssøn Blix og Regina von Hitziger:

113.41.Johan Erikssøn Blix, f. 1672
114.41.Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix, d. eft. 1769
115.41.Dorthea Eriksdatter Blix

Generation 5.

42.13.
Erik Hanssøn Blix
Født 16466.
Død 17326.
     Bosat i Grenås.

Børn af Erik Hanssøn Blix og _____:

116.42.Hans Erikssøn Blix, f. 1686
43.14.
Erik Erikssøn Blix
Født omkring 165162,63,16.
Død 171116.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).16
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.63
     Skifte 1724, Bodø.64Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal65.
     Datter af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop).
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.65,64Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Erik Erikssøn Blix og Dorothea Pedersdatter (Darre):

117.43.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
118.43.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
119.43.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
120.43.Mens Erikssøn Blix
121.43.Stephen Erikssøn Blix
122.43.Sara Eriksdatter Blix
123.43.Barbara Eriksdatter Blix
44.15.
Lisbeth Jespersdatter
Født 166122.
Død efter 169466.

Gift _____med

Michel Schwartzkopf
Født omkring 1638, Bergen.66.
Død før 1 mai 1705, Manger.66.
     Søn af Hans Wismar Schwartzkopf.
     Sognepræst til Manger 18. april 1677.66
45.15.
Isak Jespersen Richart
Født omkring 166266.
Død før 169366.
     Ugift. Var 1678 under værgemaal af hr. Jens Bugge til Leikanger og blev i faderens bo tilgodeset med midler til skolegang "og en ønskede præstekjole". Student fra Bergens skole 1679.66
46.15.
Gjertrud Jespersdatter
Født 7 okt. 1664, Nord-Herø, Helgeland.67,66.
Død 28 nov. 1695, Bergen.66, begravet _____, Korskirken i Bergen.66.

Gift 2 dec. 1685, Korskirken i Bergen.66 med

Johann Omsen
Død før 12 jan. 170866.
     Bremen. Købmand i Bergen.66
     Borgerbrev i Bergen 15. febr. 1665.

[Gift 1° 22 okt. 1671 med Margrethe Hildebrandtsdatter Haan (d. 1684); Gift 2° 2 dec. 1685 med Gjertrud Jespersdatter (7 okt. 1664 - 28 nov. 1695)].

Børn af Gjertrud Jespersdatter og Johann Omsen:

124.46.Margrethe Johansdatter Omsen, f. 1686
125.46.Karen Johansdatter Omsen, f. 1687
126.46.Jesper Omsen, f. omkr. 1690
127.46.Jan (Johan) Omsen, f. 1692
128.46.Gertrud Johansdatter Omsen
129.46.Henrik Omsen, f. 1695
47.16.
Sara Pedersdatter Blix

Gift 167968 med

Jacob Lagessøn Borch
Født omkring 16478.
Død 17198.
     ? Sønn av sorenskriver/fogd i Inderøy, Lauge Hansen ?
     Res. kapellan til Bø i Vesteraalen.8

Børn af Sara Pedersdatter Blix og Jacob Lagessøn Borch:

130.47.Lage (Lauge) Jacobsen Borch, f. omkr. 1681
131.47.Hans Jacobsen Borch, f. omkr. 1685
132.47.Peder Jacobsen Borch, f. omkr. 1690
133.47.Erik Jacobsen Borch, f. omkr. 1691
134.47.Nils Jacobsen Borch, f. omkr. 1692
135.47.Jens Jacobsen Borch, f. omkr. 1697
136.47.Isak Jacobsen Borch, f. omkr. 1698
48.16.
Nils Pederssøn Blix
Født 16646.
     Tvilling med broren Erik. Levet endnu i 1697.6
49.16.
Erik Pederssøn Blix
Født 16646.
     Tvilling med broren 1664. Bosat paa Ilstad i Bodin.6

Gift omkring 16908 med

Karen Johansdatter Schrøder
     Datter af Johan Schrøder og Karen Stephensdatter Soop (Sophius).

Børn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder:

137.49.Johan Erikssøn Blix, f. 1693, d. 1763
138.49.Peder Erikssøn Blix, f. 1695, d. 1771
139.49.Nils Erikssøn Blix
140.49.Jørgen Erikssøn Blix, f. omkr. 1705, d. 1767
141.49.Dorothea Eriksdatter Blix
142.49.Sara Eriksdatter Blix
50.17.
Erik Eriksen Schanke
Født omkring 1661, Verdal.69.
Død 26 okt. 1749, Trondheim.69, begravet 4 nov. 1749, Vor Frue kirke, Trondheim.69.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.26

Gift 1° 7 okt. 1685, Domkirken, Trondheim.69 med

Karen Østensdatter (Estensdatter)
Født omkring 165270.
Død 1688, Trondheim.69, begravet 9 jan. 1689, Domkirken, Trondheim.69.
     Datter af Esten Jonsen (Gronset) og Agnes Madsdatter.
     Karen og Maren Östensdatter som er nevnt hos Robelin må være identiske med Esten/Östen Jonsens døtre av samme navn.
     Skifte 20 mai 1689, Trondheim.71,69Erich Erichsen Skanches avdøde hustru Karen Estensdatter. Barn: Erich Juchum 1½ år; Jens Erich ½. 196 ÷ 77.Hennes syster Maren Östensdtr är nämnd i skiftet..

Gift 2° 29 sep. 1691, Domkirken, Trondheim., «efter kunglig beviljning hemma i huset»69 med

Karen Lorentzdatter Frost
Begravet 30 jan. 1707, Vor Frue kirke, Trondheim.69.
     Skifte 23 mai 1708, Trondheim.72,69Avdøde Karen Lorentzdatter Frost. Ektefelle Erich Schanke borger. Barn: Lorentz Christian 9 år, Christian Frost 4, Sophie Cathrine 16 og Karen 8 år. Sølv 99, odelsgods Meegrunden kallet i Verdal 60, gårdene Solem med besetning 186 og Frøset på Byåsen 100, bygård 450, ialt 1524 samt uvisse 160 ÷ 564 rd..

Gift 3° mai 1708, Trondheim.69 med

Martha Jacobsdatter Borchmann
Født omkring 167869.
Død 1761, Trondheim.69, begravet 16 nov. 176169.
     Roger de Robelin skriver at hun var en datter av Jacob Nielsen (o.1610-1676) og Elin Andersdatter Bruse (d. o. 1661), men av kronologiske grunde kan dette ikke være korrekt - kanksje er hun deres sønnedatter ?

Børn af Erik Eriksen Schanke og Karen Østensdatter (Estensdatter):

143.50.Erik Jochum Schanke, f. omkr. 1687
144.50.Jens Erik Schancke, f. omkr. 1688

Børn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost:

145.50.Sophie Cathrine Eriksdatter Schanke, f. omkr. 1692
146.50._____, d. 1695, Trondheim.
147.50.Lorentz Christian Schanke, f. 1699, Trondheim., d. 1774
148.50.Karen Schanke, f. omkr. 1700
149.50.Christian Frost Schanke, f. omkr. 1704
150.50.Eriksdatter Schanke, d. 1708, Trondheim.
51.17.
Giertrud Eriksdatter
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.26

Gift _____med

Matias Kales
Død før 1709.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.26
52.17.
Gudlov Erichsdatter (Schancke)
Død 1740.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.26
     Kalles av Erlandsen feilaktig for Gudlov Svaboe, datter av hr. Jens Svaboe, sognepræst til Værdalen.73
     20. okt. 1713 fikk Peder Herdals enke Goula rett til å sitte i uskiftet bo med sine umyndige barn med sin bror Christen Svaboe av Trondhjem som laugverge.73

Gift omkring 1695, Peder Herdal og Gullau Jensdtr fikk den 6. april 1695 lov til å gifte seg - de var beslektet i tredje ledd (NK VI, s. 20).74 med

Peder Jensen Herdal
Død 171375.
     Søn af Jens Mogenssøn Herdal og Anne Danielsdatter.
     Prest i Aafjord. Fikk 6. april 1695 tillatelse til å ekte Gudlof Erichsdatter av Værdal. De var beslektet i «tredie og tredie» ledd.76
     Student i Köpenhamn 1. okt. 1667.75

Børn af Gudlov Erichsdatter (Schancke) og Peder Jensen Herdal:

151.52.Jens Pedersen Herdal, d. 1756, Melhus.
152.52.Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal, f. 1700, d. 1775
53.17.
Christen Svaboe
     Omtales som værende bror til Gullov Eriksdatter. Bosat i Trondhjem.73
54.17.
Mette Svaboe
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.26
55.17.
Dorothea Svaboe
     Muligvis datter av Gullov og Jens ?73

Gift _____med

Ifver Christopher von Hadeln

Børn af Dorothea Svaboe og Ifver Christopher von Hadeln:

153.55.Knud? von Hadeln
56.19.
Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.77.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 174277.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° 1691 med Simon Simonsen Hoff (omkr. 1634 - 2 okt. 1708); Gift 2° med Peder Schjelderup (f. 1662)].

Børn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix:

154.56.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
155.56.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
57.19.
Hans Sørensen (Schjelderup)
     Ifølge hr. Jacob Lund død udenlands som Student.
58.19.
Herman Sørensen (Schjelderup)
     Død ung, «blöede sig ihjel, da han gik i Skole».31
59.19.
Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172131, begravet 23 mai 172178,79.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.31
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.79

Gift 1° 13 okt. 1697, Trondhjem80,77 med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn81,31,81.
Død 169931.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Gift 2° 28 okt. 170531,81 med

Karen Collin
Født 168931,81.
Død 19 jun. 176382,77, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim77.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

156.59.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin:

157.59.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
158.59.Caspar Abraham Schjelderup
159.59.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
160.59.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
60.19.
Ove Sørensen Schjelderup
Født omkring aug. 1674.
Død 25 jan. 175677.
     Blev 1704 Amtmand over Nordlandene, 1714 Justitsraad, 1731 Etatsraad og senere Conferentsraad. Eiede Fosen Gaard i Ørlandets Præstegjeld.31
     Ifølge Erlandsen havde Ove og Catharina een Søn, men i Norske Samlinger VI, s. 162 står at ægteparret var barnløst.
     1756, 17. junij, bestædiget Sl: Conferentz Raad Ove Schielderup, 81 aar 10 mdr. 3 uger 5 dage.77,82
     Indtegt av begravelser: 1756, 2. aug. - for Conferentz Raad Schielderups liig 10 rdr.77,82

Gift _____med

Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch
     Datter af Hans Munch.
     Erlandsen kalder hende Catharina.

[Gift 1° med Peter Blichfeldt; Gift 2° med Ove Sørensen Schjelderup (omkr. aug. 1674 - 25 jan. 1756)].

Børn af Ove Sørensen Schjelderup og Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch:

161.60.Søren Schjelderup
61.19.
Gidsken Schjelderup
Død 5 mai 1701.

Gift 167831 med

Joachim Irgens
Født 5 mai 1644.
Død 1725.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     Doktor. Stadsphysicus, først i Trondhjem, siden i Christiania. 10 Børn.31

Børn af Gidsken Schjelderup og Joachim Irgens:

162.61.Johannes Irgens, f. 1684, d. 1760
62.19.
Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.

Gift _____med

Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 170083.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Børn af Gjertrud Margrethe Schjelderup og Peder Jensen Randulf:

163.62.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
63.19.
Anna Catharine Schjelderup

Gift 1° 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.77,75 med

Niels Hansen Meyer
Født 165984.
Død 22 mai 1705, København.85,77.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.86
     Krigskommisair til Øie i Melhus.85

Gift 2° _____med

Sylvester Bergmann
     Foged paa Strinden.

Børn af Anna Catharine Schjelderup og Niels Hansen Meyer:

164.63.Søren Nielsen Meyer
165.63.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
166.63.Anna Nielsdatter Meyer
64.20.
Gjertrud Pedersdatter (Riise)

Gift _____med

Willum Knudsen
     Sorenskriver i Strinda.34
65.20.
Hans Pedersen (Riise)
Født omkring 164934.
66.20.
Christen Pedersen (Riise)
Født omkring 165134.
67.20.
Peder Pedersen (Riise)
Født omkring 165334.
68.25.
Anders Stenssøn Blix
     Døde i to'aarsalderen (sørgevers av Peter Dass).6
69.26.
Laurits Mørch
     Laurits Mørch, skibsmaaler nordenfjelds, oplyser i en ansøkning dat. Bergen 1. feb. 1681 [Norske Indlæg 12. mar. 1681, RA.) at hans stedfar Peder Erlandssøn, forhenværende foged i Nordland og nu boende paa Bro, forholder ham arven efter hans avdøde far, som likeledes het Laurits Mørch. Dorothea, eller mulig en anden hustru til Peder Erlandssøn, maa altsaa først ha været gift med foged i Salten Laurits Mørch den ældre.6
70.28.
________ Eriksdatter Holbæk

Gift _____med

_____
     Sogneprest til Rödön efter svigerfaren.6
71.33.
Christen Jenssøn Bloch
Født 165187.
Død 14 feb. 1727, Selbu prestegård88, begravet 2 mai 1722, under Vår Frue kirke i Trondheim89.
     Stilling: Sogneprest til Selbu i Sør-Trøndelag

Gift omkring 1688Årstallet 1687 på sølvkruset refererer sig antagelig til hr. Christen Blochs og Sophia Bredals trolovelse, ikke til deres bryllup som visstnok først fant sted året efter. Ifølge fogedregnskapene var hr. Christen ugift helt inn i året 1688, med i mai 1689 nevnes han som gift mann.90 med

Sophia Eriksdatter Bredal
Født 1658, Trondheim91.
Begravet 2 mai 1722, Vår Frue kirke, Trondheim91.
     Datter af Erik Andersen Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert.

Børn af Christen Jenssøn Bloch og Sophia Eriksdatter Bredal:

167.71.Johanna Christensdatter Bloch, f. omkr. 1690, d. eft. 1731
168.71.Jens Christensen Bloch, f. 1692, d. 1737
72.33.
Birgitta Jensdatter Bloch
Født omkring 1653, Hamarøy.92.
Begravet 20 apr. 1738, Dverberg.92.
     Efter hr. Anders' død 1715 levde hun som enke i små kår på gården Bjørnskinn i Dverberg og flyttet omkr. 1725 til gården Myre i samme prestegjeld der hun bodde sammen med to av sine sønner i annet ekteskap, Søren og Hans Brøndlund. I en påtegning av 22. september 1719 (bilag til fogedregnskapene for Vesterålen) uttaler amtmann i Nordland Ove Schjelderup om henne: «Denne Præsteenke er meget fattig og nødlidende, og behøver ald dend Naade som Kgl. Maytt. vil lade ske imod hende». Under krigsårene 1716-18 svarte hun imidlertid årlig 8 rdl. i krigsstyr, hvilket skulde tyde på at det ikke stod så rent dårlig til med henne allikevel.92

Gift 1° 5 jul. 1671, Hadsel93 med

Niels Olufssøn Bye
Født 28 jan. 1643, Gården By i Stod, Nord-Trøndelag92.
Død 7 feb. 1677, Dverberg i Vesterålen92.
     Søn af Oluf Arnessøn Bye og Ellen Jensdatter.
     Stilling: Sogneprest til Dverberg.
     Av regnskapene for den krigsstyr som blev skrevet ut i anledning av «Gyldenløvefeiden» 1675-79, ser en at hr. Niels slapp fri denne skatten «formedelst Kaldets Ringhed». Ifølge Nordlands amtsregnskaper efterlot han sig ved sin død en formue på ca. 100 rdl.94

Gift 2° omkring 167894 med

Anders Pederssøn Brøndlund
Født 23 jun. 1651, Danmark92.
Død 1 feb. 1715, Dverberg95,92.
     Søn af Peder Andersen Randers og Johanne Lauridsdatter.
     Hans Slægtsnavn er en Sammentrækning af Brøndislund, som Sognenavnet Brønderslev ofte skrives i 1600'erne.96
     Sogneprest til Dverberg 6. mai 1677. Tillike prost i Lofoten og Vesterålen 1705.92
     Hr. Anders synes å ha vært en ansett mann i sin gjerning. Han er den «Klærk» om hvem Peter Dass i «Nordlands Trompet», under beskrivelsen av Dverberg, sier at «hans Rygte det staar med de beste».92

Børn af Birgitta Jensdatter Bloch og Niels Olufssøn Bye:

169.72.Oluf Nielssøn Bye, f. omkr. 1674, d. før 1742
170.72.Maren Nielsdatter Bye, f. omkr. 1677, d. før 1742

Børn af Birgitta Jensdatter Bloch og Anders Pederssøn Brøndlund:

171.72.Peder Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1679, d. 1733
172.72.Niels Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1681
173.72.Dorothea Andersdatter Brøndlund, d. eft. 1726
174.72.Johanna Andersdatter Brønlund, f. omkr. 1683, d. omkr. 1748
175.72.Berte Andersdatter Brønlund, f. 1685, Nordland., d. 1766, Trondenes.
176.72.Jens Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1689, d. omkr. 1765
177.72.Birgitte Andersdatter Brønlund, f. omkr. 1689, d. før 1757
178.72.Søren Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1692, Nordland., d. eft. 1757
179.72.Hans Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1692
180.72.Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund, f. 1694, d. eft. 1757
181.72.Lars Anderssøn Brøndlund, f. omkr. 1696, d. 1742
73.33.
Hans Jensen Bloch
Født omkring 1653.
     Bygslet Hov i Kallnes i 1675.

Gift _____97med

Karen Iversdatter
74.33.
Jens Jenssen Bloch
Født 16 jul. 1654.
Død 1703.
     Bloch [NST 21, s. 287ff] sier at han fikk embetet etter faren i 1690. Han kalles sogneprest og prost i Hadsel i folketellingen i 1701. Han avsto stillingen pga alder og sykdom den 11. aug. 1702 [NK VII, s. 198].97
     Han fikk kallsbrev på stillingen som kapellan [i Hadsel] hos faren den 29. nov. 1679. Han fikk samtidig ekspektanse på sogneprestembetet. Han er omtalt som Domesticus her i familieskatten i 1684. Ifølge Erlandsen ble han sogneprest her i 1690.98
     Han ble pers kapellan her [i Hadsel] i 1679, sogneprest i 1690 og prost i 1696. I 1701 var han 48 år.97

Gift omkring 1691 med

Berethe Mogensdatter Tellmann
Født 27 mai 1632.
Død 1705.
     Datter af Mogens Pederssøn Thilemann og Karen Tallaksdatter.
     Enkelte stamtavler fører opp en datter [til Hr Mogens] visstnok gift med Hr Jens Bloch.40
     ? mon ikke hun har vært gift en gang tidligere ?

[Gift 1° med Christen Madssøn Hundevad; Gift 2° omkr. 1691 med Jens Jenssen Bloch (16 jul. 1654 - 1703)].
75.33.
Mogens Jensen Bloch
Født omkring 1665.
     Lensmann.

Gift omkring 169397 med

Maren Michelsdatter
Født 1670.
Død efter 1743.
76.34.
Mens Mogenssøn Blix
Født 14 aug. 1660, Trondhjem44.
Død 25 feb. 1743, Jelse44.
     Student 1679, kapellan til Evje 1688, sogneprest sammesteds 1692, fra 1708 tillike provst i Raabyggelaget, sogneprest til Jelse og provst i Ryfylke 1717.44

Gift 1691, Evje44 med

Karen Christophersdatter
     Datter af Christopher Pederssøn og Birgitte Tørrisdatter.

Børn af Mens Mogenssøn Blix og Karen Christophersdatter:

182.76._____
183.76._____
184.76.Mogens Menssøn Blix, f. 1697, Evje, d. 1740, Jelse
77.34.
Hans Mogenssøn Blix
Født 1661, Trondhjem99,6.
Død 27 sep. 17116.
     Student 1679, magister ved Kjøbenhavns universitet 16. mai 1694. Han blev lektor ved Christiania latinskole og døde som saadan 27. sep. 1711.6
78.34.
Peder Mogenssøn Blix
Født 1 nov. 1662, Trondhjem.100.
Død 24 apr. 1719, Trondhjem.100.
     Kjøbmand i Trondhjem.100
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.101.

Gift 1689100 med

Marit(e) Larsdatter
Død 1719101.
     Skifte 1 sep. 1719, Trondhjem.101.

[Gift 1° med Morten Pederssøn Wildmann (d. 1688); Gift 2° 1689 med Peder Mogenssøn Blix (1 nov. 1662 - 24 apr. 1719)].

Børn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter:

185.78.Lars Pedersen Blix, f. omkr. 1692
186.78.Mogens Pederssøn Blix, f. 1693, Trondhjem, d. 1746, Christiania
187.78.Mentz Pedersen Blix
188.78._____
189.78._____
79.35.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1661, Bodø49.
Død 1 apr. 1730, Sogn49.
     Blev foged i Ytre Sogn 23. okt. 1683, vicelagmand i Bergen 1700, justitiarius i Overhofretten i Christiania 1705, medlem av Slotsloven, avsat som justitiarius 1728. Han blev etatsraad og 15. april 1712 adlet med navnet Blixencrone (NBL II, s. 29).49

Gift 1° 1683102 med

Elisabeth Christophersdatter Munthe
Født 1666, Sogn49.
Død 1684, Sogn49.
     Datter af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Elisabethe Munthe, gift med Hans Blix, Foged i Sogn, siden Etatsr. og Justitiarius i Oberhofretten, blev 1712 nobilitered Blixencrone. Havde 3 Børn.103

Gift 2° 1685104,102 med

Maren (Maria) Hansdatter
Født 1666, Bergen49.
Begravet 7 jul. 1705, Tjugum kirke49.
     Datter af Hans Claussøn av Munthe og Ingeborg Lem.

Gift 3° 8 okt. 1709, Christiania102 med

Maren Hansdatter Must
Født 15 mar. 1684, Strømsø6.
Begravet 20 mar. 1711, Christiania49.
     Datter af Hans Hanssøn Must og Anna Andersdatter (Simonsen).

[Gift 1° 21 feb. 1701 med Hans Joachim Heins (f. 1668); Gift 2° 8 okt. 1709 med Hans Hanssøn Blixencrone (1661 - 1 apr. 1730)].

Gift 4° 20 nov. 1711, Christiania102 med

Alette Margrete Vind
     Datter af Ove Vind og Alette Margrete Dorn.

Børn af Hans Hanssøn Blixencrone og Maren (Maria) Hansdatter:

190.79.Anne Christine Blixencrone, f. 1687, Leikanger, d. 1753, Leikanger
191.79.Hans Hanssøn Blixencrone, f. 1690, Leikanger, d. 1723
192.79.Ingeborg Maria Blixencrone
193.79.Sara Dorothea Blixencrone, f. 1698, Leikanger, d. 1778, Christiania
80.35.
Ingeborg Hansdatter Blix
     Vistnok død ung, kjendes kun fra Lampe.49
81.35.
Dorethe Hansdatter Blix
Født 6 feb. 1671, Manger49.
Død 20 mar. 1748, Vik49.

Gift 9 apr. 1704, Tjugum Kirke105 med

Ludvig Christopherssøn Munthe (Morgenstierne)
Født 1657, Gaarden Flahammer i Lysters præstegjæld i Bergens Stift47.
Død 9 jun. 1708, Vik47.
     Søn af Christopher Gjertsen Morgenstierne og Birgitte Ludvigsdatter Munthe.
     Stilling: Sognepræst til Vik i Yttre Sogn..
     Fik Navn efter sin 8 Aar tidligere afdøde Morfader Biskoppen. Fra Bergens Skole deponerede han - »Ludovicus Christophori« - 19 Aar gammel ved Kjøbenhavns Universitet og immatrikuleredes som Student den 24de Juli 1676, paa en og samme Dag som sin nedenfornævnte, 2 Aar yngre Broder Otto. Efterat han havde studeret ved Academiet, vendte han tilbage til sin Fødeegn og indgav om Vaaren 1680 - et halvt Aar efter Faderens Død - paa Opfordring af Sognepræsten til Vik i Yttre Sogn, Mag. Iver Erikssøn Leganger, sin underdanigste Ansøgning om at blive ansat som Capellan til samme Viks Præstegjæld med Kngl. Løfte om Succession efter Hr. Leganger. - Ansøgningen er dateret Bergen 17de Mai 1680, og Supplicanten - »fattige Studiosus Ludovig Christopherssøn« - beder, at Hs. Kngl. Majestæt vil ham »til Wigs Capellanies Betienelse och Succession efter Sogne Præstens dødelige affgang med Sit Høy Kongl. benaadings breff mildesten begafve«, eftersom han »till saadant underdanigsten at anholde om, er tillskyndet aff Sogne Præsten Hr. Iffuer Ericgssen, senest ved hans Missive af dato d. 6 Maj 1680«. - Biskoppen, Nils Envoldssøn Randulff, bevidner i sin Erklæring, at »Supplicantens Andragende bestaar udi Sandfærdighed« og bemærker angaaende Ansøgeren, at der »om ham er foerhaabning, baade formedelst Hans Gaffuers oc anden Skickeligheds skyld, at Han skal vorde baade Meenigheden saa oc Sognepræsten udj Hans tiltrædende Alderdom oc Swaghed tienlig oc bequem«. Idet Ansøgningen - efterat være anbefalet ogsaa af Statholderen (U. F. Gyldenløve) og af Cancelliet - blev naadigst indvilget ved Kngl. aabent Brev af 17de Juni 1680, knyttedes der til Expectance-Bevillingen den sædvanlige Betingelse, at ny underdanigst Ansøgning skulde fremsendes, naar Kaldet i sin Tid blev ledigt, og Ansøgeren, - der, efter hvad vi have seet, endnu i 1680 kun var »Studiosus«, - paalagdes derhos at underkaste sig Examen, forinden han tiltraadte sin Stilling som Præst. I de første fire Aar, han var Capellan til Vik, levede »Hr. Ludovig« ugift og havde uden Tvivl, - som Skik og Brug almindelig var, - »Kost og Kammer« i Præstegaarden. Omtrent ved samme Tid som sit Ægteskab [1684] skjønnes han ogsaa at have tilflyttet sin Gaard »Hove« i Viks Skibrede, af hvilken betydelige Eiendom (Skyld: 8 1/2 L¢b, 18 Mk. Smør og 8 1/2 Hud) »Hr. Ludovig« i Aaret 1686 sees at have havt en mindre Part, og som han senere lidt efter lidt tilkjøbte sig i dens Helhed. I en længere Række af Aar boede Ludvig Munthe paa Hove Gaard som Capellan og »Vice-Pastor«; først da hans 73-aarige Svigerfader, Magister Iver, i Aaret 1702 afgik ved Døden (eller maaske nogle Maaneder tidligere) tiltraadte Munthe - i Henhold til de ham under 17de Juni 1680 og 10de Februar 1700 meddelte Kngl. Successionsbestallinger - Viks Kald som »virkelig« Sognepræst og tilflyttede Præstegaarden. Mod Slutningen af det samme Aar mistede han sin Hustru Karen Leganger. Hun døde paa Viks Præstegaard den 10de December 1702, endnu ikke 36 Aar gammel, og efterlod Munthe som Enkemand med mange Børn, af hvilke dengang ingen var voxne, men de fleste i spæd Alder. Fem Fjerdingaar senere fik disse Børn en Stedmoder i Dorothea Blix. Efterat hendes Pleiefader, Hr. Jens var død i 1688, - er hun formentlig kommen i Huset hos sin eneste Broder, Foged i Yttre Sogn Hans Blix, der første Gang havde været gift med Ludvig Munthes Søster Elisabeth. At Hr. Ludvig har gjort Bekjendtskab med sin 2den Hustru i Svogeren Foged Blix's Hus, synes der at være al Rimelighed for, og uden Tvivl har ogsaa hans Bryllup staaet hos Blix paa »Fogedgaarden Flesje« i Lekangers Præstegjæld. Sikkert er det i ethvert Fald, at Hr. Ludvig Munthe og Dorothea Blix blev viede i den nærliggende Tjugum Kirke den 9de April 1704. Dette sidste Ægteskab var barnløst.47

[Gift 1° 1684 med Karen Iversdatter Leganger (14 apr. 1668 - 19 dec. 1702); Gift 2° 9 apr. 1704 med Dorethe Hansdatter Blix (6 feb. 1671 - 20 mar. 1748)].
82.36.
Hans Hartvigsen
Død 1675106.
     Erlandsen har ham som sønn her, sier han ble res kapellan her.50
     Ble ifølge Gunnerus liste kapellan her i 1675 men døde alt samme år.106
83.36.
Inger Hartvigsdatter
Født 1651107.
Død 1710.

Gift 9 jun. 1672107 med

Peder Nielsen Schjelderup
Født 9 mar. 1644, Trondhjem108.
Død omkring jul. 1713, Skjerstad107.
     Søn af Niels Pedersen Skielderup og Anne Andersdatter Helkand (Hellekande).
     Sognepræst til Skjerstad.107
     Student fra Trondhjems skole 30. okt. 1662.107
     Ifølge oplysning fra Jens Collin i Ibestad til Wilh. Lassen blev det holdt likpreken over hr. Peder i Skjerstad kirke den 27. sept. 1713. Han blev 69 år og 4 mndr. gammel, heter det.107

Børn af Inger Hartvigsdatter og Peder Nielsen Schjelderup:

194.83.Hartvig Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1673
195.83.Nils Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1674
196.83.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1676, Skjerstad, d. 1741
197.83.Hans Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1678
198.83.Søren Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1679
199.83.Karen Pedersdatter Schjelderup, f. 1682, d. 1769
200.83.Jørgen Pedersen Schjelderup, f. omkr. 1683, d. 1719
201.83.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1685, d. 1739
202.83.Elen Pedersdatter Schjelderup, f. 1689, d. 1717
84.36.
Ingeborg Hartvigsdatter
Død 1734109.

Gift _____med

Hans Hansen Jentoft
Født 1641, Bo(d) i Romsdalen.110.
Død 1718, Buksnes i Lofoten., (77 Aar gl.)110.
     Søn af Hans Andersen Jentoft og Sophie Lauritsdatter Holgersen.
     Han blev Stud. 1661; philos. Baccalaur. 1662; tog Ex. theol. 23. dec. 1663; 1670 res. Kap. i Buksnes, dertil ordin. 13. mai.; angives i 1701 at være 60 Aar gl.110
     Sogneprest til Borge i Lofoten.111

[Gift 1° omkr. 1670 med Maren Christophersdatter Graae; Gift 2° med Ingeborg Hartvigsdatter (d. 1734)].

Børn af Ingeborg Hartvigsdatter og Hans Hansen Jentoft:

203.84.Maren Jentoft, f. 1691, d. 1754
204.84.Hartvig Jentoft, f. 1693, Borge i Lofoten, d. 1739
205.84.Ingeborg Cathrine Jentoft, f. 1695, d. 1764
206.84.Elisabeth Jentoft
85.36.
Elen Hartvigsdatter
Død før 1745112.
     Frå Laskestad i Steigen.113

Gift 1° 12 nov. 1693, Steigen kirke114 med

Christen Jensen Hveding
Født omkring 1640, Skotnes i Lofoten115.
Død 1696, Gården Sommarsel i Hamarøy116,115.
     Søn af Jens Christensen Hveding og Riborg Danielsdatter.
     Stilling: Sorenskriver i Øst-Finnmark og senere i Salten.
     Det er vel ham som i manntallet år 1666 er hos stefaren på Sørvik i Trondenes og benævnes «Christen Jensón, 18 [år]».117

[Gift 1° 27 jul. 1685 med Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm) (d. 21 jan. 1691); Gift 2° 12 nov. 1693 med Elen Hartvigsdatter (d. før 1745)].

Gift 2° 1703114 med

Mads Olufsen Homle
Født 29 jul. 1643, Trondhjem118.
Død 172131.
     Søn af Oluf Lauritsen Homble og Trine Hansdatter.
     Madtz Olufsøn Homle fød j Tronhiem Anno 1643 den 29 Julii, Faderen Oluf Laurdzsøn Homle, Moderen Trine Hansdatter, er blefven sat i Tronhiems latinske Skole d. 13 Martii 1653, der frequentered indtil Annum 1664 d. 6 Aprilis. Da andre latinske Skoler at besøge, reiste til Bergen, derfra strax og kom til Kiøbenhafn den 10 Maii. Derfra reiste til Slangerup og kom i Skole der, den 16 Maii, som er 4 Miil fra Kiøbenhafn, hvor Mag. Søfren Hofmand var Rector, hvor jeg freqventered indtil Ann: 1665 d. 3 Julii, da jeg atter begaf mig til Frederiksborg Skole, hvor Mag. Søfren Jensøn vaer Rector, fra huilken jeg blef dimittered til academiet den 1 Octob: samme aar og d. 18 Novemb: indskreven udi Studenternis tal. Privato Præceptore Doctore Wilhelmo Wormio. Anno 1666 d. 12 Martii reiste jeg fra Kiøbenhafn til Trondh. Den anden Maii fra Trondhiem til Norland til min Søster Karen Niels Jensøns boende ved Gilieskaal og vaer der indtil 1667 d. 8 Aprilis, da jeg reiste til Trondh. Samme aar den 24 Junii kom Jeg til Hr. Christopher Bastians Whit, Pastor i Sundalen og informerede hans børn indtil d. 30 Julii 1668, da jeg reiste til Tronh: og derfra strax til Kiøbenhafn, hvor jeg d. 18 Nov. fik min Attestatz, d. 29 Nov: min dimiss: og reiste saa derpaa til landz d. 7 Decemb: liige til Trondhiem. Anno 1669 d. 26 Martii kom jeg til Bispen Mag. Erik Bredal og informerede hans børn, indtil 1670 d. 1 Maii, da jeg blef ordinered til Offoden. Anno 1672 17 Nov. hafde jeg Bryllup med Ane Hansdatter Kruse.118

[Gift 1° 17 nov. 1672 med Anne Hansdatter Kruse (18 dec. 1634 - 19 dec. 1702); Gift 2° 1703 med Elen Hartvigsdatter (d. før 1745)].

Børn af Elen Hartvigsdatter og Christen Jensen Hveding:

207.85.Hartvig Christensen Hveding, f. 1694, d. 1744
208.85.Anna Benedicte Hveding, f. 1695, Sommarsel., d. 1717
86.36.
Arent Hartvigssøn
Født 2 mai 1654, Steigen.106.
Død 13 apr. 1744106.
     Sogneprest til Steigen.111
     Hartvigsen (Arendt) var Sogne-Præst til Laksestad i Salling Provstie i Nordlandene, i Tronhiems Stift, længe over 50 Aar, og har visselig været en mærkværdig Mand, men fra de Stæder, saa langt henne i Nordland, kand ikke lættelig haves paalidelige Efterrætninger.119
     Gunnerus liste [SAT: Biskoparkivet] sier at han ble kapellan her [i Steigen] den 7. juni 1676 og var kapellan til 1683. I 1683 ble han sogneprest ilag med faren, som var for gammel og svak til å fungere i stillingen. Fra den 24. mai 1691 ble han alene prest og ble også prost den 27. aug. 1696. Nevnt her i folketellingen i 1701, han var da 48 år, eide en jekt og bodde på Laskestad. Erlandsen sier at han var her til 1744.50
     Erlandsen sier at han ble dimmiterte fra Bergen skole i 1671 og fullførte sine studier den 19. juni 1673. Ble huskapellan hos faren i 1676.50
     Gunnerus liste sier at han var en sønn av formannen og at han var født her den 2. mai 1654. Døde ifølge Erlandsen ugift og uformuende den 13. april 1744.106
     Haug [gård i Lødingen] fulgte muligens med i den godsmassen i Lofoten og Salten som Provsten i Salten, Arent Hartvigsen av Grøtøy-ætten kjøpte ved skjøte 12. okt. 1720 av fru Schønnebøls arvinger for 500 Rdl. Han [Arent Hartvigsen] eide iallefall Haug ved sin død i 1744. Ved skiftet sluttet i 1745 gikk Haug over til broren Oluf Hartvigsen som dreb handel og jægtebruk på Grøtøy.120
     Skifte 22 aug. 1745, Laskestad, Steigen.121,122Arnt Hartvigsen, Prost. Formue 1873-5-2. Gjeld 1106-5-0. Arvinger: Ole Hartvigsen, Grøtø i Steigen, bror av avdøde; Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Steigen, bror, død; Hartvig Hartvigsen, Stokke i Tjeldsund, brorsønn, død; Maren og Elen Hartvigsdøttre, begge døttre av brorsønnen; Mogens Hartvigsen, bror; Christopher Hartvigsen, bror; Inger Hartvigsdatter, søster, død; Maren Hartvigsdatter, søster, død; Ingeborg Hartvigsdatter, søster, død; Elen Hartvigsdatter, søster, død; Øllegaard Hartvigsdatter, søster, død; Christen Hartvigsen, Løvøen i Steigen, brorsønn; Christopher Hartvigsen, brorsønn..
87.36.
Ole (Oluf) Hartvigsen
Født omkring 1656123.
Død 1746124.
     Presteson frå Laskestad (i Steigen). Var den første av Schøningætta som feste bu på Grøtøy (1690).125
     Er ved broren Hartvigs skifte 1725 på Myklebostad i Engeløy, verge for dennes umyndige børn og bosatt på Myklebostad i Engeløy/Steigen.126
     Bosatt på Grøttøy i Steigen.127
     Arvet gården Haug i Lødingen 1745 etter broren Provst Arent Hartvigsen. Oluf døde i 1746. Enken Appolone Schøning (1694-1784) fikk bevilling til å sitte i uskifte. Den 26. jan. 1786 solgte hennes arvinger, hennes barn, gården (Haug i Lødingen, 1 våg) til oppsitteren Niels Hansen for 54 Rdl.120

Gift 1° 1692125 med

Maren Pedersdatter Leth
Død 1722128.
     Datter af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.

Gift 2° _____med

Apollona Jacobsdatter Schøning
Født 23 jul. 1694127.
Død dec. 1784120.
     Datter af Jacob Eliassen Schøning og Karen Jakobsdatter.

Børn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth:

209.87.Peder Olsen, d. eft. 1735
210.87.Ingeborg Olsdatter, f. 1695

Børn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Apollona Jacobsdatter Schøning:

211.87.Jacob Elias Olufsen Schøning, f. 1732, gården Grøtøen i Steigen., d. 1793
88.36.
Anders Hartvigsen
     Nevnt i amtregnskapets familieskatt 1684.50
     Er ikke nevnt i broren Arnt Hartvigsens skifte 1745.
89.36.
Hartvig Hartvigsen
Født 1664129.
Død 1725, blir det registrert to sølvskjeer med Waaben og Nafn M.A.S.B. og J.A.D.111.
     Han levede 1701 paa Enkesædet Møklebostad i Stegen.129
     Jekteskipper og bondehandler på Myklebostad i Steigen.111
     Skifte 15 okt. 1725, Myklebostad, Steigen.126,111Meget agtbar og Welfornemme ... Hartvig Hartvigsen ... Forgange winter udj Waagen foruløkkedes. Sølf: 1 Kande paa 3 knapper med opreist løwer paa laaget: 41-0-0, 1 dito paa 3 Dreide knapper: 23-1-8, 1 Berer mrk. Christopher Graae, 1 Berer mrk. H:H:S B:M:J, 1 Beger mrk. Mads Humle, 1 otte kantet Rommert, 1 Kruset brendewinskaal, 1 dito slet, 18 fine Maljer, Diversk skeier med innskripsjon: H:H:S B:M:T:J , C:P:G B:A:D , M:L:S B:A:D, med vaaben M:A:S:B J:A:D, H:H:S B:M:J, A:I:D, Michel Jensen, O:O:S, D:C:S, E:B og M:W:H..

Gift 1695130 med

Birgitte Margareta Jentoft
Født 1678, Borge Prestegård.130.
Død 1743130.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.
     Skifte 13 okt. 1744, Leervig i Engeløy, Steigen.131Formue 993-1-15. Gjeld 83-4-14. Arvingerne var hende ektefelle Henrich Klæboe og hendes barn (og barnebarn) av 1. ekteskap. Der er ikke nevnt fellesbarn med Henrich Klæboe..

[Gift 1° 1695 med Hartvig Hartvigsen (1664 - 1725); Gift 2° med Henrich Hansen Klæboe (1705 - 3 jun. 1770)].

Børn af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft:

212.89.Hartvig Hartvigsen, f. 1689, d. 1735
213.89.Hans Hartvigsen, d. før 1744
214.89.Maren Hartvigsdatter
215.89.Ingeborg Hartvigsdatter, f. 1705, Myklebostad., d. 1774
216.89.Christopher Hartvigsen, f. omkr. 1708, d. eft. 1767
217.89.Christen Hartvigsen Hveding, f. omkr. 1711, d. eft. 1767
218.89.Margrethe Hartvigsdatter, f. omkr. 1715
90.36.
Mogens Hartvigsen
Født 1668110,131.
Død efter 1745132.
     Eier af Lyngvær i Vaagen, hvor han boede i 1701, 33 Aar gl.110
     Gift med skipper og gjestgiver i Lyngvær, og eier av flere gårder i Buksnes.133
     Nevnt i amtregnskapets familieskatt i 1684. Hornemann har ham som gift med Anna Hansdatter Jentoft.50

Gift _____med

Anna Jentoft
Født 1679130.
Død 1755130.
     Datter af Hans Hansen Jentoft og Maren Christophersdatter Graae.

Børn af Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft:

219.90.Hartvig Mogensen Jentoft, f. 1704, d. 1784
220.90.Hans Mogensen Jentoft, f. 1705, d. 1769
221.90.Maren Mogensdatter Jentoft, f. omkr. 1707, Nordland.
222.90.Ingeborg Mogensen Jentoft, f. omkr. 1709, d. 1788
223.90.Elisabeth Jentoft, f. omkr. 1711, Lofoten., d. 1795, Dønnes.
91.36.
Maren Hartvigsdatter
Død før 1745134.

Gift _____med

Hans Joensen Finvedgaard
Født omkring 1648135.
Død før 1719135.
     Søn af Joen Andersen (Skanke) og Margrethe (Povelsdatter?).
     Borgare i Trondheim 1679, fick borgerskap i Bergen 26. maj 1687 (Bergens Borgerbog 1550-1751, s. 113), levde 1701 på Findset i Hamarøy, Salten, 53 år gammal.135

[Gift 1° med Sidsel Pedersdatter Leth; Gift 2° med Maren Hartvigsdatter (d. før 1745)].

Børn af Maren Hartvigsdatter og Hans Joensen Finvedgaard:

224.91.Joen Hansen Finvedgaard, f. 1682, d. imellem 1729
225.91.Sidsel Finvedgaard, d. 1751, Hammarøy.
226.91.Margrethe Hansdatter Finvedgaard
227.91.Hartvig Hansen Finvedgaard, f. 1688, d. før 1745
228.91.Hans Hansen Finvedgaard, f. 1690, d. før 1745
229.91.Povel Hansen Finvedgaard, f. 1691, d. før 1745
230.91.Peder Hansen Finvedgaard, f. 1692, d. eft. 1745
231.91.Arent Hansen Finvedgaard, f. 1693, d. før 1745
232.91.Ingeborg Hansdatter Finvedgaard
233.91.Beata Hansdatter Finvedgaard
234.91.Christen Hansen Finvedgaard, f. 1698, d. før 1745
92.36.
Christopher Hartvigsen
Død efter 1745132.
93.36.
Øllegaard Hartvigsdatter
Død før 1745134.
94.38.
Anders Wangberg

Gift _____med

Johanne Maria Munkegaard
     Datter af Christen Jenssøn Munkegaard og Guren Schiønnebøl.
     Anders Wangberg er formentlig den person av dette navn, hvis enke Johanne Maria, 16. juli 1725 (dat. Aasen) kvitterer for tilbakebetaling av de ved skiftet efter laugmann Schiønnebøl anno 1711 for de adelige sædegårder Bertnes og Schaanland beregnede avgifter.136

Børn af Anders Wangberg og _____:

235.94.Christian Wangberg
95.39.
Riborg Mortensdatter Blix
Født omkring 1663137.

Gift 16 apr. 168631,137 med

Gregers Hanssøn Windekilde
Født 18 mai 1659, Steenløse, Sjælland6.
Død 9 dec. 1688, Værø6.
     Stilling: Sogneprest til Værø.6.
     Han fikk kallsbrev på embetet [sogneprest til Verøy og Røst] den 27. dec. 1684 [NK bd. III, s. 188]. Han er nevnt som sogneprest til Verø og Røst i amtregnskapets familieskatt den 1. mai 1686. Fra hans gravskrift kan vi slutte at han var prest her til han døde i desember 1688.138
     Han var ugift i 1686. I 1688 betalte han for seg, sin kone Riborg Mortensdatter, en tjenestedreng og en tjenestepike. På gården var et ildsted. Han underskriver selv som Gregers Hansen Windskilde i 1688.138
     Han var ifølge Erlandsen født 15. mai 1659 i Danmark. Foreldre var Hans Hansen Windekilde, sogneprest i Steenløse og Inger Gregersdatter. Han døde den 8. dec. 1688 og liktalen over ham ble skrevet den 11. jan. 1689. Hadde ifølge Erlandsen to sønner.138

Børn af Riborg Mortensdatter Blix og Gregers Hanssøn Windekilde:

236.95.Morten Gregersen Windekilde, f. omkr. 1688
96.39.
Johan Mortenssøn Blix
Født omkring 1666139,6.
     Student 15. juli 1686.6
97.39.
Sven Mortenssøn Blix
Født 1673, Værø6.
Død 21 mai 1755137, begravet 28 mai 1755, Stavanger6.
     Stilling: Guldsmed.6
     Efterslegt i Stavanger og flere steder.6

Gift 14 dec. 1706, Stavanger51 med

Maren Jacobsdatter Sadolin
Født 1680, Stavanger6.
Død 1760, Stavanger6, begravet 19 dec. 1760, Stavanger6.

Børn af Sven Mortenssøn Blix og Maren Jacobsdatter Sadolin:

237.97._____
238.97._____
239.97._____
240.97._____
241.97._____
242.97._____
243.97._____
244.97._____
98.39.
Alhed Mortensdatter Blix
Født 1680, Værø6.
Død 1759, Steigen6.
     Skifte 23 jun. 1738, Schagstad i Engeløy/Steigen.140Formue: 778-0-8. Gjeld: 281-4-12. Boets innhold: Sølv merket: A:M:O / H:J:S:F og S:P:D:L / P:J:S og E:C:D / T:E:S og A:M:O / E:E:S og M:S:D:B / P:T:S:S / H:H:S 1689 / H:J:S:E og S:P:D:L / S:H:H:L_S:B og J:S:D / J:J:D / S:S:S og M:S:D / C:H:S / H:O:S / H:P:S / P:J:S og E:C:D / Sl Hr M:J:S og A:H:D:B / S:J:S / O:O:S / P:J:S og E:G:D / T:E:S og A:M:D / T:E:S og A:M:D / T:E:S og A:M:D..

Gift _____med

Torkild Enokssøn Strømme
Født 1672, Steigen6.
Død 1735, Steigen6.
     Stilling: Lensmand.6.
     Efterslegt.6

Børn af Alhed Mortensdatter Blix og Torkild Enokssøn Strømme:

245.98.Ingeborg Torkelsdatter
246.98.Anne Torkelsdatter (Normann?), f. 1711, Steigen., d. 1777, Lenvik.
247.98.Maren Torkelsdatter, f. omkr. 1713
248.98.Karen Torkelsdatter (Strømme), f. omkr. 1717, d. 1759
99.39.
Lars Mortenssøn Blix
Født omkring 1681.
Død 1736, Bergen6, begravet 20 apr. 1736, Bergen6.
     Stilling: Fænrik ved Bergenhus reg. og døde som løitnant i Bergen.6

Gift 1° _____med

Anne Nathanaelsdatter Melbo
Død 1726, Bergen6, begravet 20 jun. 1726, Bergen6.
     Datter af Nathanael Melbo.

Gift 2° 16 okt. 1727, Korskirken i Bergen51 med

Magdalene Borch
100.39.
Maren Mortensdatter Blix
Død 1751, Bergen6, begravet 14 mar. 1751, Bergen6.

Gift _____med

Lars Jakobssøn
     Stilling: Borger i Bergen.6.
101.40.
Michel Svendsen Blix
Født omkring 1678141.
Død før 1723.

Børn af Michel Svendsen Blix og _____:

249.101.Berethe Sophia Michelsdatter Blix
102.40.
Christen Svendsen Blix
Født omkring 1681142.
Død før 1723.
     Thomas Norum "Den nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland" nævner også sønnen Christen, f. 1681, som var «til sjøs». [Han skal også være nævnt i manntallet 1701, som sønn av Svend]. Da han ikke er nevnt i skiftet etter faren må han væe død [eller antaget at være død] før det.
103.40.
Ingeborg Sophia Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] Syndefields paa Hedemarken.
104.40.
Maren Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] på Brunes i Engelfiorden i Salten.
105.40.
Berette (Berit) Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] på Skoug i Baadøe f?.
     Skifte 2 okt. 1724, Schaug i Bodø.143Formue: 242-4-10. Gjeld: 127-1-3. Boets innhold: Guld: 1 Signet Ring med indgrawering, 1 slet Ring. Sølv: beger merket: A.R.S.A. og B.S.D.B. - Skjeer merket: K.A.M.D.A. ; I.A.S. og M.S.D. 1667 ; Benedichta Michelsdatter Storm 1667 ; M.T.S. og S.C.D. 1664 ; N.E. ; S.M.D. ; B.J.D.K. 1689 ; I.I.S. ; E.S.Arvinger: ektefelle Albert Rasmussen, Schaug i Bodø; Svend Albertsen, sønn, 8 år, verge Peder Nielsen, Bøylings; Berit Sophia Albertsdatter, datter, 21 år, Schaug i Bodø..

Gift _____143med

Albert Rasmussen
     Schaug i Bodø.143

Børn af Berette (Berit) Svendsdatter Blix og Albert Rasmussen:

250.105.Berit Sophia Albertsdatter, f. omkr. 1703
251.105.Svend Albertsen, f. omkr. 1716
106.40.
Niels Svendsen Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] i Sandvigen.
107.40.
Hans Svendsen Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] i Trondheim.
108.40.
Ole Svendsen Blix
     Boende 1723 på faderens gård Øvre Fore (Fore Nord), i Meløy/Gildeskål.

Gift _____144med

Maren Arntsdatter

Børn af Ole Svendsen Blix og Maren Arntsdatter:

252.108.Svend Olsen Blix, f. omkr. 1735, Meløy/Gildeskål., d. 1785, Gildeskål.
109.40.
Birgitte (Berit) Sofie Svendsdatter Blix
     Boende 1723 [faderens skifte] i Valvigen [Valvik i Bodø?].
     Gift ialt 4 ganger.58
     Ei søsterdatter av Birgitte; Anna Bendikte Johansdatter (Blix) vart gift med Ingebrigt Larsen Aas, Tårstad.58

Gift 1715, 22. s.e.Tr.58 med

Mikkel Paulsen
Født omkring 167858.
Død 1721-1730.
     Søn af Paul Andersen Tønsberg og Inger Hansdatter.
     Bruker av Stokke i Tjeldsund. I 1718 betalte Mikkel 1 ort 8 sk. i dagskatt, han er nevnt på Stokke siste gang i 1720, da han svarte leidang med 18 sk. og krigsstyr med 1 ort 8 sk. Han sto til rest med 1 ort 8 sk i dagskatt. Han hadde «samme år ingen sæd og ga dermed ingen tiende, men 4 sk i penge». Han var også vitne på tinget, Myklebostad 26. juni 1720. Fra hans forklaring i denne saka vet vi at han og Berit Sofie hadde «to små børn», men vi vet ikke navn på disse.58
     Mikkel og Birgitte Sofie Blix bodde her i noen år, men flytta i 1720/21 til Meløy og hans part [i Stokke] lå øde i 1721. Mikkel døde kort etter, og Birgitte vart gift 3 ganger til.58

Børn af Birgitte (Berit) Sofie Svendsdatter Blix og Mikkel Paulsen:

253.109._____
254.109._____
110.40.
Karen Svendsdatter Blix
Død før 1723.

Gift 1° _____med

Christen

Gift 2° _____med

Johan

Børn af Karen Svendsdatter Blix og Christen:

255.110.Svend Christensen

Børn af Karen Svendsdatter Blix og Johan:

256.110.Niels Johansen
257.110.Christentze Johansdatter
258.110.Anna Bendicte Johansdatter, f. omkr. 1714, d. 1754
259.110.Ingeborg Johansdatter
111.40.
Inger Maria Svendsdatter Blix
     Er i faderens skifte 1723 gift på bosat på Øvre Fore (Fore Nord) i Meløy/Gildeskål.
112.40.
Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix
     Trine oppholder sig 1723 [faderens skifte] i Tromsø, hos Jeremias Figenschou.
     Ved moderens skifte 1743 sies hun å være gift med "Christian Heggelund i Tromsøens fogderie".

Gift 1724145 med

Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund
Død omkring 1746.
     Søn af Michel Jensen Heggelund og Rebekka Elisabeth Mühlenphort.
     Skifte 1746, Lanes, Karlsøy sogn.146protokoll 1733-1788, legg 40b..

Børn af Cathrine (Trine) Svendsdatter Blix og Fredrik Christian Mühlenphort Heggelund:

260.112.Karen Fredriksdatter Blix Hegelund, f. omkr. 1735, d. eft. 1801
113.41.
Johan Erikssøn Blix
Født 16726.
     Sies 1701 at være reist til Finmarken.6
114.41.
Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix
Død efter 1769.
     Ved en dåp i juni 1769 i Lyngen i Troms er en av fadderene, Madame Hvid.
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at hun fik 7 børn og anfører i bogen de 5, Erik, Johan Chr., Hans, Maren og Ingeborg.

Gift _____med

Michel Hvid
Født 16806.
Død 1758, Gildeskaal6, begravet 15 jul. 1757, Bodin kirkegård.147.
     Efterfulgte svigerfaren som stiftsskriver (i Salten?).6
     Stiftsskriver i Salten.148

Børn af Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix og Michel Hvid:

261.114.Regina Marie Hvid, f. omkr. 1710, Bodø., d. før 1747, Bodø.
262.114.Erik Blix Hvid, f. 1712, d. 1771
263.114.Johan Christian Hvid, f. 1714, d. 1765
264.114.Hans Blix Hvid, f. 1715, d. 1788
265.114.Maren Hvid, f. omkr. 1717, d. 1798
266.114.Ingeborg Michelsdatter Hvid, f. omkr. 1718, d. omkr. 1770
267.114.Jens Hvid, f. omkr. 1719
115.41.
Dorthea Eriksdatter Blix
     Datter av stiftskriver Erik Blix, død 1720. [Men i hvilket ekteskap ?]149
     Iflg. NST 3, s. 84, var Erik Pedersen Blix, f. 1664 på Ilstad i Bodin gift ca. 1690 med Karen Johansdatter Schrøder og fik bl.a. en datter Dorothea. Kan det tænkes at det er denne Dorothea der bliver gift med Henrik Dinclow Bruun ?

Gift _____149med

Henrik Dinclow Hansen Bruun
Født 1699, Gildeskål prestegård.150.
Død 1752150.
     Søn af Hans Mathiassøn Brun og Maren Pedersdatter (Darre).
     Handelsmann og gårdbruker på Valle i Gildeskål.150

Børn af Dorthea Eriksdatter Blix og Henrik Dinclow Hansen Bruun:

268.115.Peder Henriksen Bruun, f. 1737, d. 1799

Generation 6.

116.42.
Hans Erikssøn Blix
Født 16866.
     Bosat i Grenås.

Børn af Hans Erikssøn Blix og _____:

269.116.Anders Hanssøn Blix, f. 1720, d. 1788
117.43.
Erik Erikssøn Blix
Født 1690151,63,16.
Død før 1724.
     Døde ung.16
     Ikke nevnt i moderens skifte 1724.
118.43.
Peder Erikssøn Blix
Født 1692152,153,16.
Død 176416.
     Student 1713 og 27. aug. 1723 sogneprest til Beder-Malling i Aarhus stift. Efterslegt ???16

Gift _____med

Anna Catharina Hørning
     Datter af Rasmus Hørning og Anna Catharina Lauritsdatter.
119.43.
Theonomus Erikssøn Blix
Født 1699154,153,16.
Død 1773, Værdalen16.
     Feltskjær. Bodde i Værdalen. Har Efterslegt.16

Gift _____med

Anna Barbara Brun
120.43.
Mens Erikssøn Blix
121.43.
Stephen Erikssøn Blix
     Nevnt i skifte etter moderen i 1724.
122.43.
Sara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
123.43.
Barbara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
124.46.
Margrethe Johansdatter Omsen
Født 168666.

Gift _____med

Jan Ehlers
125.46.
Karen Johansdatter Omsen
Født 168766.

Gift 1° _____med

Harje Siemers

Gift 2° _____med

Philip Felgenhauer
126.46.
Jesper Omsen
Født omkring 1690155.
     Sognepræst til Finnaas.66
     Sogneprest til Tenås.155
127.46.
Jan (Johan) Omsen
Født 169266.

Gift _____med

Elisabeth Davidsdatter Faye
128.46.
Gertrud Johansdatter Omsen
Døbt 17 mai 1694, Domkirken i Bergen.156.

Gift 13 nov. 1710, Korskirken i Bergen.156,156 med

Abel Abelsøn Mørch
Født _____, Bremen157.
Død 11 jan. 1730157.
     Handelsmann. Kom til Norge og bosatte seg i Bergen, hvor han tok borgerskap 2. nov. 1706; flyttet senere til Saltnes i Salten, hvor han levde som handelsmann.157

Børn af Gertrud Johansdatter Omsen og Abel Abelsøn Mørch:

270.128.Anna Abelsdatter Mørch
271.128.Arnt Abelsøn Mørch, d. 1785
272.128.Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
273.128.Margrethe Abelsdatter Mørch
274.128.Johan Abelsøn Mørch, d. 1722
275.128._____
276.128.Elisabeth Abelsdatter Mørch
277.128.Jesper Abelsøn Mørch
278.128.Johan Abel Mørch, f. 1724, Saltnes i Nordland, d. 1801, Hestad i Brønnøy
279.128.Margrethe Elisabeth Mørch, f. 1729, Saltnes i Nordland, d. 1816
129.46.
Henrik Omsen
Født 169566.
130.47.
Lage (Lauge) Jacobsen Borch
Født omkring 1681158.
     Lensmann i Bø i Vesterålen.

Børn af Lage (Lauge) Jacobsen Borch og _____:

280.130.Jacob Lagesen Borch, f. 1723, d. 1789
131.47.
Hans Jacobsen Borch
Født omkring 1685159.
     Ble ifølge Erlandsen kapellan her [Bø] etter faren.68
132.47.
Peder Jacobsen Borch
Født omkring 1690160.
133.47.
Erik Jacobsen Borch
Født omkring 1691161.
     ? Identisk med den Erik Jacobsen Borch, der gifter sig med Anne Cathrine Riberg, den 9. sep. 1733 i Kvernes ?

Gift 9 sep. 1733, Kvernes med

Anne Catrine Riiber
Død 1747.
     Datter af Henrik Henriksen Riiber og Anna Margrethe Myhlenphort.
     Anne Catrine Riiber bodde i et lite hus for seg selv [på Lilleskog i Ibestad]. Like før jul 1747 ble hun myrdet av en finn ved navn Aanit Larsen. Saken kom opp på ekstrating på Øvre Selseth 8. februar 1748, der fogden, Sr. Michael Ursin var tilstede. Retten administrertes av sorenskriver Kiergård. Den skyldige fikk Gudmund Gudmundsen, Breivoll, midlertidig klokker i 1735, til forsvarer. Forsvareren fremholdt anklagedes ubegavenhet. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode, og til å bli gravet ned på retterstedet. Han slapp altså å kle steile og hjul, og det var en nådesbevisning. Gudmund Gudmundsens ord om Guds nåde er det eldste vidnesbyrd vi har i Astafjord om evangeliets erobring av en menneskesjel ved finnemisjonen.162
     Den 14. aug. 1749 ble på tinget tinglyst skjøte fra E. E. Ribe til Hans Hiort på 12 merker i Lilleskog. Det var nok den jordparten Anne Catrine Riiber hadde bodd.162
     Anno 1748, 8. februar, innfant jeg meg (sorenskriver Kiergård) efter fogden Sr. Ursins forlangende, og den derom av meg utstedte berammelse på den gård Øvre Selseth i Astafjords tinglauv for der å holde extrating i efternevnte morder- og delinkventsak. Ved retten var velbemeldte foged selv nærværende. Retten ble først satt. Derefter fremkom bondelensmann Ole Jacobsen og i retten la frem et brev til ham fra fogden under 28. januar sistleden, hvori fogden (pålegger) ham å innkalle morderen Aanit Larsen, med flere i brevet navngitte personer, hvilket for retten ble opplest, og skal i acten innføres. Derpå fremstilte lensmannen delinkventen Aanit Larsen, som skal ha begått det på Ane Catrine Riiber begagne mord. Likeså og den av ham navngivne Maren Joensen, som skal ha fått noen av de av ham stjålne penger. Begge var fri for bånd og fengsel.163
     Sommerting 1748 på Øvre Selseth. Foged Ursins fullmektig Hans Jort og sorenskriver Kiergård. 1. (første punkt) Aanit Larsens mordsak ble avgjort. Gudmund Gudmundsen (Brevold) var hans forsvarer, og fremholdt som sådan morderens ubegavethed. Bare Guds nåde kunne strekke til for hans mord på enken Anne Catrine Riiber. Aanit Larsen ble dømt til å miste sitt hode (ved mestermannen) og til å graves ned på retterstedet. (Nåden fritok ham for å kle steile og hjul på Tjuvholmen).164
     Kanske identisk med Anne Cathrine Riberg bliver 9. sep. 1733 gift i Kvernes kirke med Erik Jacobsen Borch.165
134.47.
Nils Jacobsen Borch
Født omkring 1692166.
135.47.
Jens Jacobsen Borch
Født omkring 1697167.
136.47.
Isak Jacobsen Borch
Født omkring 1698168.
137.49.
Johan Erikssøn Blix
Født 16936.
Død 17636.
     Bosat paa Sør-Bruøen. Efterslegt.6
     Fra Sør-Arnøy i Gildeskål. I skiftet efter forældrene 1787 er kun 4 af de 9 børn nevnt.169
     Skifte 1787170,169.

Gift _____med

Susanna Margrethe Knutsdatter Rist
     Datter af Knudt Larsen Rist og Helena Catharina Moltzau.
     Skifte 1787171,169.

Børn af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist:

281.137.Karen Dorthea Blix, f. omkr. 1740, d. 1781
282.137.Steffen Johansen Blix
283.137.Dorothea Margrethe Blix
284.137._____
285.137._____
286.137._____
287.137._____
288.137._____
289.137._____
138.49.
Peder Erikssøn Blix
Født 16956.
Død 17716.
     Bosat paa Ilstad i Bodø. Ugift.6
     Skifte 3 jul. 1771, Bertnes i Bodø172,169.
139.49.
Nils Erikssøn Blix
     Bodde paa Bertnes.6
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.6

Gift _____med

Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.147.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.147.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
140.49.
Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705148.
Død 1767148.
     Bodde paa Kapstøen.6
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.6
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.61

Gift _____med

Maren Hvid
Født omkring 1717148.
Død 1798148.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.173
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Børn af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid:

290.140.Anna Jørgensdatter Blix
291.140.Maren Hvid Blix, f. 1760, d. 1843, Meløy.
141.49.
Dorothea Eriksdatter Blix
     Efterslegt.6
142.49.
Sara Eriksdatter Blix
     Efterslegt.6
143.50.
Erik Jochum Schanke
Født omkring 168771.
144.50.
Jens Erik Schancke
Født omkring 168871.
     Död utomlands. Ogift.69
145.50.
Sophie Cathrine Eriksdatter Schanke
Født omkring 169272.
146.50.
___________
Død 1695, Trondheim.69, begravet 12 feb. 1695, Frue kirke i Trondheim.69.
147.50.
Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.174.
Død 1774174.

Gift _____med

Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.174.
Død 1774, Nes.174, begravet 8 feb. 1774174.
     Datter af Johan Daniel(sen) Burchart og Margrethe Lauritsdatter Allerup.

Børn af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard:

292.147.Karen Margrethe Schanke, d. 1795, Hitra.
148.50.
Karen Schanke
Født omkring 170072.

Gift 2 sep. 1751, Ørland.69 med

Christian Urban Moltzau
Født 1721, Trondheim.69, døbt 17 apr. 172169.
     Søn af Urbanus Jochumsen Moltzau og Maren Meing.
149.50.
Christian Frost Schanke
Født omkring 170472.
     Christian Frost Schanke, gästgivare i Reval och kallades för Nordmans Christian, brev från Riga daterat 25. mai 1747 till Trondheims skifterett. Gift och hade flera barn.69
150.50.
Eriksdatter Schanke
Død 1708, Trondheim.69, begravet 9 jul. 1708, Frue kirke i Trondheim.69.
151.52.
Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.75.
     Hører ved Trondhjems skole.175
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).75

Gift _____med

Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.75.
     Datter af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup.

Børn af Jens Pedersen Herdal og Margarete Nielsdatter Meyer:

293.151.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
294.151.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
152.52.
Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal
Født 170075.
Død 177575.

Gift _____med

Jens Christensen Hveding
Født 169175.
Død 175875.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm).
     Justitsråd, by- og rådstueskriver i Trondheim.75

Børn af Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal og Jens Christensen Hveding:

295.152.Anna Benedicte Hveding, d. 1786, Kristiania
296.152.Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding, f. 1722, Trondheim., d. 1799, Trondheim.
297.152.Frederikke Hveding, d. 1788
298.152.Peder Herdal Hveding, f. 1725, Trondheim., d. 1810
299.152.Ellen Dorothea Hveding, f. 1728
300.152.Christen Hveding, f. 1731, Trondheim., d. 1802
301.152.Elisabet Maria Hveding, f. 1732, d. 1768
302.152.Jacob Bentzson Jensen Hveding, f. 1736, d. 1819
153.55.
Knud? von Hadeln
154.56.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 171177.
Død 15 mai 177377.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.77 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 170677.
Død 21 mai 177577, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.77.
     Evjen i Ørkedalen.77
155.56.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?176.
     Premierløytnant.176

Utenfor ekteskap med77

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.77.

Gift 2° 174877 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 1716176.
Død omkring 1770176.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

303.155.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

304.155.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
305.155.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
306.155.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
307.155.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

308.155.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
309.155.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
156.59.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

310.156.Gedsken Kirstine Schielderup
311.156.Johan Ditlev Schielderup
157.59.
Jens Schielderup
Født dec. 170677,176.
Død 10 jul. 176677, begravet 17 jul. 1766177.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.177

Gift 13 sep. 1741178,177 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.177
158.59.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.77
159.59.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.77.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.77 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175177.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.179
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.77
160.59.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171277.
Død 31 jul. 178077.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 15 jun. 1692180, døbt 19 jun. 1692, Stod180.
Død 1751181.
     Søn af Jeremias Erichsen Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.181

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

312.160.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
313.160.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
314.160.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
315.160.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
316.160.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
317.160.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
161.60.
Søren Schjelderup
     Opføres i en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek som søn af Ove Schjelderup. Student i Kbhvn.77
162.61.
Johannes Irgens
Født 1684182.
Død 1760182.
     Sogneprest til Surnadal.182

Gift _____med

Marthe Meldal
Født omkring 1691183,182.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.182

Børn af Johannes Irgens og Marthe Meldal:

318.162.Hartvig Irgens
319.162.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
163.62.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.184,185.
Død 1744184.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.184

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.185 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707186,184.
Død 1780, Hadsel.184.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

320.163.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
321.163.Peder Hermansen Randulff
164.63.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.187

Gift _____187med

Magdalena Mohrsen
165.63.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.75.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.75.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.175
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).75

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal er vist under Jens Pedersen Herdal (nr. 151).

166.63.
Anna Nielsdatter Meyer
167.71.
Johanna Christensdatter Bloch
Født omkring 169088.
Død efter 173188.

Gift _____med

Hans Thomassøn Montagne
Født 168088.
Død 172688.
     Søn af Thomas Christensen Montagne og Kirsten Arnoldsdatter de Fine.
     Stilling: Vicepastor til Strinda, Trøndelag.
168.71.
Jens Christensen Bloch
Født 169288.
Død 173788.
     Stilling: Sogneprest til Selbu
     Hr. Jens Bloch, glødet sterkt for finnemisjonen blandt hvis pionerer han hører. Han var således i årene 1716-19 den første faste misjonær i Vest-Finnmark og efter i 1719 å være blitt personellkapellan hos sin far i Selbu, drev han en opofrende misjonsvirksomhet blandt finnene i Tydal, i grensetraktene mot Sverige. I sitt arbeide for samefolket hadde han gode tradisjoner fra sin morfar, biskop Bredal, som under sitt nødtvungne eksil i Trondenes i årene 1658-60 - da Trondhjems len efter Roskildefreden var avstått til Sverige - tok op arbeidet med å spre kristendomskunnskap blandt samene i Nord-Norge.188

Gift _____med

Sophia Amalia Eriksdatter Tønder
Født 169288.
Død 176488.
     Datter af Erik Madsen.

Børn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter Tønder:

322.168.Erik Bredal Bloch, d. eft. 1781
169.72.
Oluf Nielssøn Bye
Født omkring 167492.
Død før 20 jan. 174292.
     I 1681 bodde han hos stedfaren, Anders Brøndlund, og var da «paa 7de Aar». Han var død ved skiftet efter søsteren Maren i 1742.92
     Er muligvis den Oluf Bye der findes gift med Sara Pedersdatter (Darre) - Se NST 1, s. 211.

Gift _____med

Sara Pedersdatter (Darre)
     Datter af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop).
     Er ifølge NST 1, side 211, gift med en Oluf Bye. Dette kan være Oluf Nielssøn Bye (født ca. 1674), hvis datter Magdalene så må være opkaldt efter Sara's moder.49

Børn af Oluf Nielssøn Bye og _____:

323.169.Niels Bye
324.169.Magdalena (Malene) Olufsdatter Bye, f. omkr. 1718
170.72.
Maren Nielsdatter Bye
Født omkring 1677.
Død før 1742.
     I 1682 oppgis hun å være på 5te år. Skifte efter henne blev begynt i Bergen 20. januar 1742 og sluttet 16. februar s.å. Arvinger var hennes helbrors barn og hennes halvsøsken.92
171.72.
Peder Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1679189,190.
Død 10 jul. 1733190.
     Student fra Trondheim 1695. Cand. theol. 1697. Sogneprest til Hellevad, Ørum og Hellum i Vendsyssel, Danmark 1698.190
     I skiftet efter svogeren Jens Bloch Giæver 1757 nevnes to barn av Peder Brøndlund; Anders og Berethe.190

Gift 1° _____med

Gunhild Andersdatter Hals
     Datter af Anders Jenssøn Hals og Gidsel Pedersdatter Hvass.

Gift 2° 16 mar. 1706190 med

Sophia Jacobsdatter Bruun
     Datter af Jacob Pederssøn Bruun og Maren Madsdatter.

Gift 3° _____med

Maren Gundersdatter Torup
     Datter af Gunder Nielssøn Torup og Anna Larsdatter Winde.

Børn af Peder Anderssøn Brøndlund og _____:

325.171.Anders Pederssøn Brøndlund
326.171.Berethe Sophia Brøndlund
172.72.
Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1681191,190.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.190.
     Provst og sokneprest til Hadsel.192

Gift _____med

Margrete Michelsdatter With
Død jan. 1733193,184.
     Datter af Michel (Michael) Sebastiansen With og Margrete Hansdatter Holm.
     Skifte 1734184.

Børn af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With:

327.172.Jens Andreas Brøndlund
328.172.Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1707, d. 1780, Hadsel.
329.172...... Nielsdatter Brøndlund
330.172.Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1717

Børn af Niels Anderssøn Brøndlund og _____:

331.172.Birgitte Johanna Brøndlund
332.172.Riborg Brøndlund
333.172.Margrethe Whit Brøndlund
334.172.Jens Andreas Brønlund
173.72.
Dorothea Andersdatter Brøndlund
Død efter 1726194.

Gift 11 dec. 1709, Dverberg., trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.195,194 med

Jens Danielsen Hveding
Født 1680196,194.
Død 25 mar. 1749194,196.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Han efterfulgte i 1715 svigerfaren, hr. Anders Brøndlund, som sogneprest til Dverberg. Efter svogeren, hr. Niels Brøndlunds død blev han i 1723 tillike prost i Lofoten og Vesterålen. Sogneprest til Leksvik 1738. 4 døtre.197
174.72.
Johanna Andersdatter Brønlund
Født omkring 1683.
Død omkring 1748.
     I ekteskapet med Ole Hveding var minst 4 barn som imidlertid alle synes å være døde før 1738.194

Gift 1° før 1704184 med

Mads (Hans?) Christenssøn Hundevad
Død omkring 1708184,197.
     Søn af Christen Madssøn Hundevad og Berethe Mogensdatter Tellmann.
     Proprietær til Melbu i Hadsel.184

Gift 2° 13 okt. 1709, Hadsel.194,197 med

Ole Danielsen Hveding
Født 1683196.
Begravet 31 mar. 1727, Hadsel.198,194.
     Søn af Daniel Jensen Hveding og Birgithe Olsdatter.
     Jektereder og kjøpmann.196
     Han var fra 1709 eier av Melbo (Melbu) i Hadsel.199

Gift 3° 12 okt. 1729, Hadsel.194,199 med

Jens Bloch Gievert
Født 1698, Bitterstad, Hadsel., døbt 17 jun. 1698199.
Begravet 14 dec. 1755, Hadsel kirkegård.199.
     Søn af Hans Olssøn Giæver og Birgitte Ottesdatter.
     Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.199
     Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen, var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger.200

[Gift 1° 12 okt. 1729 med Johanna Andersdatter Brønlund (omkr. 1683 - omkr. 1748); Gift 2° omkr. 1750 med Ingeborg Margrethe Rasch (omkr. 1720 - 1763)].
175.72.
Berte Andersdatter Brønlund
Født 1685, Dverberg, Nordland.201.
Død 1766, Sørvik, Trondenes.201.

Gift omkring 1712201 med

Mathias Christensen Trane
Født 1684, Sørvik, Trondenes.202,203,201.
Død 1736, Sørvik, Trondenes.201,203.
     Søn af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding.
     Ved manntallet år 1701 er «Mathiaß Christenß» i Bergen Latinskole.204
     Stilling: Lensmann og skipper205.

Børn af Berte Andersdatter Brønlund og Mathias Christensen Trane:

335.175.Berit Mathiasdatter Trane, f. 1714, Nordland., d. 1753, Trondenes.
336.175.Nils Mathiassen Trane, f. 1716, Trondenes., d. 1743, Trondenes.
337.175.Jens Mathiassen Trane, f. 1725, Trondenes., d. 1759, Trondenes.
338.175.Hans Mathiassen Trane, f. 1727, Trondenes.
339.175.Dorte Brønlund Mathiasdatter Trane, f. 1728, Trondenes., d. 1784, Trondenes.
176.72.
Jens Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1689206,207.
Død omkring 1765207.
     Student - privatdimmiteret - 1707, 18 år gl. I 1708 prekte han i Hadsel kirke en søndag da presten - hans bror hr. Niels - «formedelst det forrygende vejr» ikke kunde komme til kirken. Imidlertid opgav han studiene og blev jekteskipper og leilending på gården Aa i Dverberg av skyld 2 våg fisk. Denne bygslet han i 1716. «Formedelst alderdom» overlot han i 1764 en del av bygslen i gården til Hans Brønlund som antagelig var hans sønn. Fra 1766 er Jens Brøndlund utgått av jordeboken og er da rimeligvis død. Jektebruket hadde han opgitt før 1754.207

Gift _____med

Gidsken Christensdatter (Trane)
Født omkring 1682, Sørvik, Trondenes.208,205.
     Datter af Christen Mathiassøn (Trane?) og Maren Jensdatter Hveding.

Børn af Jens Anderssøn Brøndlund og Gidsken Christensdatter (Trane):

340.176.Anders Jenssøn Brønlund, f. 1712, d. 1762
341.176.Hans Brønlund
177.72.
Birgitte Andersdatter Brønlund
Født omkring 1689.
Død før 1757.
     Levde i 1707 ugift hos søsteren Johanna på Melbu. Ved skiftet efter halvsøsteren Maren Bye i 1742, var hun enke og bosatt i Nordland. I skiftet efter svogeren Jens Bloch Gievert i 1757 nevnes hun ikke og var da formodentlig død.207

Gift _____med

Mathias Christenssøn (Fure?)
     På Andenes.
178.72.
Søren Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1692, Andenes, Dverberg, Nordland.209,94,209.
Død efter 1757210.
     Jekteskipper på Myre i Dverberg og lensmann i Myre fjerding. I 1734 var han så «forarmet» at han helt slapp å betale skatt.210

Gift omkring 1720201 med

Margrethe Marie Rafn
Født 1700211.
Død før 1765211.
     Datter af Hans Rasmussen Rafn og Johanne Nilsdatter (Hveding).
     Stamfarens yngste datter, Margrethe Marie Rafn, født 1700, døde før 1765. Gift med handelsmann på Andenes, Søren Brønlund, som var sønn av prest til Andenes, Søren Brønlund, og bodde på Myre, Dverberg. De hadde flere barn.211

Børn af Søren Anderssøn Brøndlund og Margrethe Marie Rafn:

342.178.Johanna Sørensdatter Brønlund, f. 1724, d. 1804
343.178.Anders Sørensen Brønlund, f. 1725, Hadsel.
344.178.Birgitte Sørensdatter Brønlund, f. 1726
345.178.Hans Sørensen Brønlund, f. 1733, Nordland., d. 1804, Trondenes.
179.72.
Hans Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1692212,210.
Begravet 3 nov. 1726, Dverberg.213,210.
     Leilending på gården Myre i Dverberg som han i 1722 bygslet sammen med broren Søren. Han var visstnok ugift.210
180.72.
Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund
Født 1694.
Død efter 1757210.

Gift 28 okt. 1722, Dverberg?184 med

Hans David Celius
Født 1 nov. 1684210.
Død 1756210.
     Res. kap. til Øksnes i Vesterålen og fra 1753 til Skjærstad i Salten.210

[Gift 1° med Johanna Opdal (d. nov. 1721); Gift 2° 28 okt. 1722 med Anna Cathrine Andersdatter Brøndlund (1694 - eft. 1757)].
181.72.
Lars Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1696214,210.
Død 1742210.
     Nevnes som fadder i Hadsel 1714. Hans skjebne er forøvrig ukjent.210
     ??? Identisk med Lars Brønlund gift 4. april 1737 i Stokke med Charlotta Amalia Vilttinghoff/Wittenhoff ???215

Børn af Lars Anderssøn Brøndlund og _____:

346.181.Schach Wittenhoff Brønlund
182.76.
___________
     Død som barn.
183.76.
___________
     Død som barn.
184.76.
Mogens Menssøn Blix
Født 1697, Evje6.
Død 2 mar. 1740, Jelse6.
     Var fra 1723 kapellan hos sin far.6

Gift _____med

Judithe Henriksdatter Weinwich
Født 1714, Bergen6.
Død 1739, Jelse6.
     Datter af Henrik Henrikssøn Weinwich og Maren Gjertsdatter Heiberg.

Børn af Mogens Menssøn Blix og Judithe Henriksdatter Weinwich:

347.184.Henrik Mogenssøn Blix, f. 1730, Jelse, d. 1797, Bergen
185.78.
Lars Pedersen Blix
Født omkring 1692216.
186.78.
Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem6.
Død 3 mai 1746, Christiania6.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.6
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.6

Gift 1° 4 sep. 1721, Christiania100 med

Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem6.
Død 5 jun. 1728, Christiania6.
     Datter af Thomas Hammond og Sara Brüghman.

Gift 2° 26 jul. 1735, Christiania100 med

Magdalene Cornish
Født 1714, Christiania6.
Død 25 jul. 1794, Christiania6.
     Datter af Willum Cornish og Maren Andersdatter.

Børn af Mogens Pederssøn Blix og Elisabeth Hammond:

348.186._____
349.186._____
350.186._____
351.186._____

Børn af Mogens Pederssøn Blix og Magdalene Cornish:

352.186._____
353.186._____
354.186._____
355.186._____
187.78.
Mentz Pedersen Blix
     Var Søndenfjells ved forældrenes skifte 1719.216
188.78.
___________
189.78.
___________
190.79.
Anne Christine Blixencrone
Født 1687, Leikanger6.
Død 1753, Leikanger6, begravet 22 aug. 1753, Leikanger6.

Gift 19 aug. 1705, Leikanger217 med

Peder Iversen Leganger
Født 1673, Vik.217.
Død 1726, Leikanger.217.
     Søn af Iver Erikssøn Leganger og Anna Pedersdatter Finde.
     Foged i Ytre Sogn.217
191.79.
Hans Hanssøn Blixencrone
Født 1690, Leikanger6.
Død 17236.
     Forlykket ugift 1723 paa en reise mellem Danzig og Bergen. [Se «Familien Munthe», II, s. 631.]6
192.79.
Ingeborg Maria Blixencrone
Døbt 4 aug. 1692, Leikanger217.
     Flyttet med sin anden mand til Kjøbenhavn ca. 1720, hvor de bodde endnu 1731.217

Gift 1° 19 jul. 1709, Christiania217 med

Jacob Wordeman
     Kammerassessor. Eier av Falkensten i Borre.6
     Skifte 1 mar. 17136.

Gift 2° 16 mar. 1717, Borre217 med

Jørgen Kolling
     Stilling: Mønstreskriver.6.
     Flyttet ca. 1720 til Kjøbenhavn.6

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jacob Wordeman:

356.192.Reinholt Wordeman, f. 1710, Borre

Børn af Ingeborg Maria Blixencrone og Jørgen Kolling:

357.192.Hans Blixencrone Kolling, d. 1773, Lister
358.192.Ingeborg Maria Kolling
193.79.
Sara Dorothea Blixencrone
Født 1698, Leikanger218.
Død 26 sep. 1778, Christiania218.

Gift 1° _____med

Jørgen Stockfleth
Født 1683, Bragernes6.
Død 1733, Eidsberg6.
     Stilling: Major.6.

Gift 2° _____med

Ulrich Frederik From
Født 1 nov. 1689, Christiania51.
Død 8 nov. 1758, Christiania51.
     Søn af Jørgen Pedersen From og Ellen Corneliusdatter.
     Overhofretsjustitiarius, etatsraad.51
     S.T.Dahl, Embetsmenn 1660-1700, s. 99, skriver at han ble gift med Ingeborg Hansdatter Blixencrone !
194.83.
Hartvig Pedersen Schjelderup
Født omkring 1673, (28 år gl. ved manntallet 1701).219.
Begravet 24 jan. 1713, Domkirken i Bergen.220.
     Opholdt sig i Bergens skole ved manntallet 1701.219
195.83.
Nils Pedersen Schjelderup
Født omkring 1674, (27 år gl. ved manntallet 1701).219.
     Den 14. mai 1714 gravlægges Niels Schilderup i Bergen Domkirke - er samme person ?220
196.83.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 1676, Skjerstad221.
Død 1741221.

Gift 1° _____med

Johannes Hagerup
Født 1682.
Død 1720.
     Sogneprest i Skjerstad.

Gift 2° _____med

Kjeld Hansen Stub
Født 1680.
Død 16 mar. 1724222.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 8. Octbr. 1706 ordineret til pers. Capellan til Grytten, 17. Juli 1716 af Lector Thomas v. Westen indsat til første Missionair til Varanger, Tana og Parsanger i Øst-Finmarken, 21. Novbr. 1718 Missionair til Ibbestad og 7. Juni 1720 res. Pastor til Skjerstad. I Hammonds Miss. Hist. s. 641 og 729-736 er hans Levnetsløb anført, samt at han med Nidkjærhed arbeidede i Missionens Tjeneste, og at han paa egen Bekostning holdt en Skolemester for Finnerne i Skjerstad.222
     Kield Hansen Stub, fulgde Lector von Westen til Finmarken som første Missionair 1716, siden Præst til Schierstad.223

[Gift 1° med Ingeborg Lem (f. 1683); Gift 2° med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Gift 3° 10 nov. 1726 med

Johannes Rasch
Født 20 feb. 1678, Halsted på Lolland, døbt 27 feb. 1678178.
Død 8 feb. 1744, Bodø, Nordland.
     Søn af Johan Jørgensen Rasch og Sara Hansdatter Færø.
     Kom i Nykøbing skole og deponerede 1697, men fik først 1708 attestats, hvorefter han straks blev kaldet til Garnisonspræst på Christiansborg i Guinea, hvortil han efter 5 mdrs. rejse ankom i april 1709. Han arbejdede her med fuld kraft i 2 år, men begyndte 1711 at lide under det farlige klima og måtte søge afsked 1712. I nov. begav han sig til Europa med et engelsk orlogsskib og blev 22. okt. 1714 udnævnt til resid. pastor til Folden i Norge. Her blev han til sin død. På rejsen til Guinea og under opholdet der førte han nøjagtige og nok så karakteristiske dagbøger, af hvilke han i Nordland sammensatte en beskrivelse, der 1754 af biskop Fr. Nannestad blev udgivne med en lærd og pedantisk fortale.

[Gift 1° 9 nov. 1708 med Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?) (25 feb. 1680 - 4 jul. 1722); Gift 2° 10 nov. 1726 med Anna Pedersdatter Schjelderup (1676 - 1741)].

Børn af Anna Pedersdatter Schjelderup og Johannes Hagerup:

359.196.Johannes Hagerup
360.196.Peter Hagerup
197.83.
Hans Pedersen Schjelderup
Født omkring 1678, (23 år gl. ved manntallet 1701).219.
198.83.
Søren Pedersen Schjelderup
Født omkring 1679, (22 år gl. ved manntallet 1701).219.
199.83.
Karen Pedersdatter Schjelderup
Født 1682.
Død 1769.

Gift 1° _____med

Lars Nielsen
Født 1644224.
Død 1729224.
     Skipper Lars Nielsen paa Ytre Kvarø i Lurø.224
     Skifte 21 jun. 172977.

[Gift 1° med Helchen (Strømer?) (d. omkr. 1696); Gift 2° med Marit Jonsdatter Todal (d. omkr. 1715); Gift 3° med Karen Pedersdatter Schjelderup (1682 - 1769)].

Gift 2° _____225med

Anders Larsen
Død omkring 1750.
     Søn af Barbro Kristensdatter.
     Skifte 1750, Onøen Ytre, Lurøy.225Avdøde Anders Larsen. Arvinger: ektefelle Karen Scheldrup; bror Christen Larsen, Trondheim; avdøde søster Else Larsdatter, gift med Anders Christensen, Selnes i Lurøy, hennes barn: Lars Andersen, Christiania; Christen Andersen, opholder seg hos Peder Fichenschoug i Tromsen fogderi; halvbror Joen Thodahl, Jodahlen i Trondheim; halvsøster Aaselle Thodal, gift med Lars Andersen Riber, Nesna..

Børn af Karen Pedersdatter Schjelderup og Lars Nielsen:

361.199.Inger Martha Larsdatter Schjelderup, f. omkr. 1718, d. 1752
362.199.Anne Larsdatter, d. omkr. 1738
200.83.
Jørgen Pedersen Schjelderup
Født omkring 1683226,219.
Død 1719.
     Udseilet på fremmede steder (1701).219
201.83.
Peder Pedersen Schjelderup
Født 1685227.
Død 1739228.
     Bosiddende på Kvarv øvre, Sørfold, Nordland228
     Synes ikke nevnt sammen brødrene i manntallet 1701.219

Gift 1° 20 nov. 1707229,228 med

Malene Bjørnsdatter
Født _____, Kvarv øvre, Sørfold, Nordland228.

[Gift 1° med Rasmus Olsen (1649 - 1706); Gift 2° 20 nov. 1707 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739)].

Gift 2° _____med

Johanna Jochumsdatter Bredal
Født 1692, Skottnes (Skjetnes) i Buksnes, Lofoten.227.
Død 1727228,227, begravet 12 jan. 1727, Folden.230,77.
     Datter af Jochum Eriksen Bredal og Dorethe Storm.

Gift 3° 16 dec. 1728228 med

Ellen Pedersdatter
Født 1696, Hammerfald, Sørfold, Nordland.228.
Død 7 apr. 1784228.

[Gift 1° 16 dec. 1728 med Peder Pedersen Schjelderup (1685 - 1739); Gift 2° 30 okt. 1740 med Jakob Eliasen (d. 1759)].

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Johanna Jochumsdatter Bredal:

363.201.Jochum Pedersen Schjelderup, f. 1712, Kvarv i Sørfold, d. 1795, Skjærstad i Nordland
364.201.Peder Pedersen Schjelderup, f. 1714, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1714
365.201.Inger Malene Pedersdatter Schjelderup, f. 1716, d. omkr. 1716
366.201.Hartvig Pedersen (Schjelderup), f. 1719, Kvarv i Sørfold., d. omkr. 1745
367.201.Rasmus Pedersen Schjelderup, f. 1722, Kvarv i Sørfold., d. _____
368.201.Dorthe Pedersdatter Schjelderup, f. 1725, Kvarv i Sørfold., d. 1727, Kvarv i Sørfold.

Børn af Peder Pedersen Schjelderup og Ellen Pedersdatter:

369.201.Johanna Malena Pedersdatter (Schjelderup), f. 1729, d. 1750
370.201.Peder Pedersen (Schjelderup), f. 1730, d. 1777
371.201.Inger Dorothea Pedersdatter (Schjelderup), f. 1732
372.201.Anna Pedersdatter (Schjelderup), f. 1734
373.201.Gjertrud Pedersdatter (Schjelderup), f. 1736
374.201.Sophia Pedersdatter (Schjelderup), f. 1739, d. omkr. 1739
202.83.
Elen Pedersdatter Schjelderup
Født 1689221.
Død 1717221.
203.84.
Maren Jentoft
Født 7 jun. 1691215,130.
Død 1754130.

Gift 1° 1722, ifølge Kgl. tillatelse215,130 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-1672231,125,231.
Død 5 jun. 1742232.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.133
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.232
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.125

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Gift 2° 2 sep. 1752215,130 med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.130.
Død 1771130.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.233

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Maren Jentoft og Jochum Pedersen Leth:

375.203.Anna Benedicta Jentoft Leth, f. 1726, d. 1798, Meldal.
376.203.Hans Jentoft Leth, f. omkr. 1726
377.203.Ingeborg Leth, f. omkr. 1729
378.203.Arent Leth, f. omkr. 1732
204.84.
Hartvig Jentoft
Født 1693, Borge i Lofoten133,109.
Død 1 dec. 1739, (omkom på sjøen).133.
     Han fulgte med Hans Egede til Grønland, hvor han representerte et handelskompani. Hjemkomst 17__. Begge ekteskapene hans var barnløse.133
     Død på en rejse over Vestfjorden.109
     Skifte 6 dec. 1740133.

Gift 1° 1726109 med

Maren Nielsdatter Røst
Født omkring 1677.
Død 1737133.
     Datter af Niels Hansen Røst og Elen.

[Gift 1° før 31 jan. 1703 med Hans Gregersen (d. 1722); Gift 2° 1726 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].

Gift 2° dec. 1737109 med

Karen Jacobsdatter Schøning
Født 25 feb. 1691109.
Død 1755109.
     Datter af Jacob Eliassen Schøning og Karen Jakobsdatter.

[Gift 1° 1717 med Edies Johansen (d. 1733); Gift 2° omkr. 1733 med Peder Nilsen Friis (d. 1736); Gift 3° dec. 1737 med Hartvig Jentoft (1693 - 1 dec. 1739)].
205.84.
Ingeborg Cathrine Jentoft
Født 1695111.
Død 1764111.

Gift _____med

Niels Hegelund
Født 1700234.
Død 1752234.
     Kapellan til Steigen.133
206.84.
Elisabeth Jentoft
     Salig Hans Jentoft's datter i Jylland, hvis navn ei vites.133
     Død 16 år gammel.130
207.85.
Hartvig Christensen Hveding
Født 13 okt. 1694235, døbt 21 okt. 1694, Hamarøy kirke.113.
Død 7 sep. 1744235.
     Hartvig fikk 30. juni 1721 bøkselbrev på heile gården Rambø i Tjeldsund (4 pd), som fremdeles tilhørte Bispestolen og Lødingen kirke. I tillegg dreiv han trolig litt småhandel.235
     I 1723 var det 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 18 sauer på gården. Skylda blei foreslått auka med 12 mk. I 1730/31 svarte han «Brannstyr» med 2 ort.235
     Hornemann meiner at dei (Hartvig og Sophie) har hatt enno ei dotter: Maren.125
     Se også Johan Hvedings bog, s. 52-54.
     Skifte 7 sep. 1744236.

Gift 29 aug. 1726, Lødingen235 med

Sophie Iversdatter
Født omkring 1702237.
Død 1798237.
     Datter af Iver Olsen og Mette Nielsdatter.

[Gift 1° 29 aug. 1726 med Hartvig Christensen Hveding (13 okt. 1694 - 7 sep. 1744); Gift 2° eft. 1750 med Andreas Petersen Rohde (omkr. 1720 - feb. 1782)].

Børn af Hartvig Christensen Hveding og Sophie Iversdatter:

379.207.Christen Hartvigsen Hveding, f. 1728, Rambø i Lødingen., d. 1785, Ofoten.
380.207.Elen Hartvigsen Hveding, f. 1733, d. 1804, Harstad.
208.85.
Anna Benedicte Hveding
Født 24 dec. 1695, Sommarsel.125,232.
Død sep. 1717232.
     Ho kom og til Ofotens prestegard som stebarn til herr Mats Homle, og då han i 1712 fekk sin nye personellkapellan, Jochum Leth, vart det mellom han og Anna Bendikte knytt eit venskap som vara for livet.125

Gift 1712, hos presten Mads Homble til Ofoten232 med

Jochum Pedersen Leth
Født 1671-1672231,125,232.
Død 5 jun. 1742232.
     Søn af Peder Pedersen Leth og Maren Lauridsdatter.
     Sogneprest til Ofoten.133
     Res. pastor i Ofoten, bosat på Evenes.232
     Johan Hveding skriver i sin bog at Jochum Leth (og søsteren Maren) er børn til handelsmann Peder Hansen Leth og Johanna Olufsdatter Schanche. Men det passer dårligt hvis forældre først blev gift i 1674.125

[Gift 1° 1712 med Anna Benedicte Hveding (24 dec. 1695 - sep. 1717); Gift 2° 1722 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Anna Benedicte Hveding og Jochum Pedersen Leth:

381.208.Ingeborg Marie Leth, f. 1714, Evenes i Ofoten., d. 1753, Trondenes.
382.208.Ellen Kristine Leth, f. 1715, Nordland., d. omkr. 1716, Nordland.
383.208.Peder Jochumsen Leth, f. 1717, Nordland., d. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.
209.87.
Peder Olsen
Død efter 1735238,239.
     Helneset i Leines.

Gift før 1725240 med

Maren Hartvigsdatter
     Datter af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
210.87.
Ingeborg Olsdatter
Født 1695241.

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»241 med

Hartvig Hartvigsen
Født 1689241.
Død 1735241.
     Søn af Hartvig Hartvigsen og Birgitte Margareta Jentoft.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.241
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.241
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.242Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Børn af Ingeborg Olsdatter og Hartvig Hartvigsen:

384.210.Maren Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1725, Tjeldsund., d. 1769
385.210.Elen Leth Hartvigsdatter, f. omkr. 1729, Tjeldsund., d. 1757
211.87.
Jacob Elias Olufsen Schøning
Født mai 1732, gården Grøtøen i Steigen.234.
Død 1793234.
     Sogneprest til Kjøllefjord i Finnmark.243
     Var fra 1766 sogneprest til Kjøllefjord og Lebesby (i Finnmark), fra 1772 også prost over Øst-Finnmark. I 1777 ble han sogneprest til Bamble.234

Gift _____med

Magdalena Cornelia Frey
     Datter af Hans Ulrich Frey og Anna Tørrisdatter Nordmann.

Børn af Jacob Elias Olufsen Schøning og Magdalena Cornelia Frey:

386.211.Anna Marie Frey Schøning, f. 1769, Kjøllefjord., d. 1831, Asserup enkesæde på Lolland.
212.89.
Hartvig Hartvigsen
Født 1689241.
Død 1735241.
     Hartvig overtok gården Stokke i Tjeldsund 2. okt. 1721 av sin farbror prost Arent Hartvigsen, som tidligere hadde kjøpt den av «De Schønnebøller». Hartvig ga pundsleidang 1723, og satt sia her som eineste bruker til sin død 1735.241
     Hartvig og hans far omkom i Austnesfjorden under lofotfiske vinteren 1735 [feil - skifte etter faren 1725 - som altså ikke kan være død sammen med sønnen], og «ligprediken» vart holdt 3. påskedag samme år.241
     Skifte 13 okt. 1735, Stokke i Tjeldsund.242Han forudlykkede udi Østnesfjorden forgangne winter. Arvinger: Ingebor Olsdatter, hustru av avdøde; Maren Hartvigsdatter, 10 år, datter av avdøde, verge morbror Peder Olsen Helneset; Elen Hartvigsdatter, 6 år, datter av avdøde, verge Henrich Klæboe; Peder Olsen, Helneset i Ledingen, svoger av avdøde, ikke arving. Svært mye sølv, noen initialer: HHS 1694, OHS og MPDL, HJSF og MHD, Jobst Henrich Kølle 1724, OCS, HHS og BMJT, JOD, JCD 1690, HHS og IOD, HHHSJ, HHÆ og AJD, HJSE og SPDL, HJSF og MHD, NJS, COS og MAD, HHS og ELD, DOSF og MODB, ROS og MBD 1704, DR, NASB og JAD, CPG og BAD, HHA og RMHJ, MTD..

Gift 1722, Ledingen (Leines) kirke i Steigen., 22. s.e.Tr. «efter Kgl. tilladelse»241 med

Ingeborg Olsdatter
Født 1695241.
     Datter af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.

Børn af Hartvig Hartvigsen og Ingeborg Olsdatter er vist under Ingeborg Olsdatter (nr. 210).

213.89.
Hans Hartvigsen
Død før 1744244.
214.89.
Maren Hartvigsdatter

Gift før 1725240 med

Peder Olsen
Død efter 1735238,239.
     Søn af Ole (Oluf) Hartvigsen og Maren Pedersdatter Leth.
     Helneset i Leines.
215.89.
Ingeborg Hartvigsdatter
Født 1705, Myklebostad.245,246.
Død 1774246.
     Oppholder sig 1744 på Myklebostad i Engeløy, Steigen og er gift med Arent Olsen.131

Gift 1° _____131med

Arent Olsen
     Bosatt 1744 på Myklebostad i Engeløy/Steigen.131

Gift 2° _____247med

Niels Abrahamsen
     Bosatt 1767 på Myklebostad i Steigen.247
216.89.
Christopher Hartvigsen
Født omkring 1708248,126.
Død efter 1767249,122.
     Bosatt (1767) i Folda.247
217.89.
Christen Hartvigsen Hveding
Født omkring 1711250,126.
Død efter 1767251,252.
     Nevnt 1745 og 1767 på Løvøen i Steigen.252
     Kaldes 1767 Christen Hartvigsen Hveding i skiftet efter prestefrue Ingeborg Catharina Jentoft.247
218.89.
Margrethe Hartvigsdatter
Født omkring 1715253,126.
     Fra Myklebostad i Steigen.

Gift _____med

Peder Eriksen (Lochert?)
Født omkring 1716.
     Bosatt på Ure i Buksnes. Lensmann. 11 barn.

Børn af Margrethe Hartvigsdatter og Peder Eriksen (Lochert?):

387.218.Nils Pedersen (Slangerup?), d. 1785
219.90.
Hartvig Mogensen Jentoft
Født 4 mar. 1704215.
Død 28 jul. 1784254.
     Skipper og gjestgiver i Henningsvær på Buksnes.133
     Petvik i Lofoten.254
     Sannsynligvis sønn av Mogens Hartvigsen og Anna Jentoft.110

Gift 19 okt. 1740, Folden, Nordland.215 med

Sara Rasch
Født 9 jun. 1714254.
Død 17 jan. 1785254.
     Datter af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).

Børn af Hartvig Mogensen Jentoft og Sara Rasch:

388.219.Johan Rasch Jentoft, f. 1746
389.219.Ole Jentoft, f. _____
390.219.Anna Hartvigsdatter Jentoft, d. 1818, gården Løeb ved Bodø
391.219.Birgitte Sophie Jentoft, f. 1753, Nordland., d. 1827
392.219.Mogens Hartvigsen Jentoft
220.90.
Hans Mogensen Jentoft
Født 1705130.
Død 1769130.

Gift _____med

Anna Marie Rasch

Børn af Hans Mogensen Jentoft og Anna Marie Rasch:

393.220.Hans Hansen Jentoft, f. 1755, Lofoten., d. 1822, Dønnes.
221.90.
Maren Mogensdatter Jentoft
Født omkring 1707, Vaagen, Nordland.215.

Gift _____med

Peder Harr
222.90.
Ingeborg Mogensen Jentoft
Født omkring 1709215.
Død 1788, begravet 1788, Lenvik, Feria 2 pasch., 82 Aar gl.255.

Gift 1° 2 mai 1744, Folden, Nordland.215 med

Johan Georg Rasch
Født 1715.
Død 23 jul. 1757.
     Søn af Johannes Rasch og Christine Ingvoldsdatter Blostrup (Blepstrup?).
     Pastor til Folden i Norge 1744 efter sin fader.

Gift 2° _____med

Peder Jochumsen Leth
Født 26 feb. 1717, Evenes, Ofoten, Nordland.256, døbt 7 mar. 1717, Evenes kyrkja., «Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»257,256.
Død 19 sep. 1788, Rå prestegård i Kvæfjord.256.
     Søn af Jochum Pedersen Leth og Anna Benedicte Hveding.
     Sognepræst til Kvæfjord. SE HVEDING-BOKA.

[Gift 1° med Else Marie Burchard; Gift 2° med Ovedia Maria Kildal (31 aug. 1733 - 17 jan. 1760); Gift 3° med Ingeborg Mogensen Jentoft (omkr. 1709 - 1788)].
223.90.
Elisabeth Jentoft
Født omkring 1711, Lyngvær, Lofoten..
Død 14 dec. 1795, Åkvik, Dønnes..

Gift 1744, Vaagan, Nordland.215 med

Peter Angell
Død 1805.
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik i Dønna].258
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithe skifte] i Aagvigen/Åkvik i Dønna.259
224.91.
Joen Hansen Finvedgaard
Født 1682260.
Død imellem 1729 og 1745260.
225.91.
Sidsel Finvedgaard
Død 1751, Fikke, Hammarøy.261,262.
     Skifte 6 okt. 1751262.

Gift 1709, Hammarøy.262 med

Anders Jensen Schjelderup
Født omkring 1684, Presteeidet, Hammarøy., (17 år gl. ved manntallet 1701).219,262.
Død 1750, Fikke, Hammarøy.262.
     Søn af Jens Nielsen Schjelderup og Maritte Nielsdatter.
     Skifte 1751135.

Børn af Sidsel Finvedgaard og Anders Jensen Schjelderup:

394.225.Jens Andersen Schjelderup, d. 1751
395.225.Joen Andersen Schjelderup, d. 1795, Hamarøy.
396.225.Peder Andersen Schjelderup
397.225.Niels Andersen Schjelderup
398.225.Maren Andersdatter Schjelderup, f. 1718
399.225.Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup, f. 1718, Hammarøy., d. 1809, Skjervøy.
400.225.Ane Andersdatter Schjelderup, f. 1722, d. 1765
226.91.
Margrethe Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Benjamin Hansen Giæver
     Bakklandet i Trondheim.135
227.91.
Hartvig Hansen Finvedgaard
Født 1688260.
Død før 1745260.
     Barnlös.260
228.91.
Hans Hansen Finvedgaard
Født 1690260.
Død før 1745260.
     Barnlös.260
229.91.
Povel Hansen Finvedgaard
Født 1691260.
Død før 1745260.
     Barnlös.260
230.91.
Peder Hansen Finvedgaard
Født 1692260.
Død efter 1745260.
231.91.
Arent Hansen Finvedgaard
Født 1693260.
Død før 1745260.
232.91.
Ingeborg Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Anders Pedersen
     Nes, Hamarøy.260
233.91.
Beata Hansdatter Finvedgaard

Gift _____med

Jacob Andersen
     Helland, Hamarøy.260
234.91.
Christen Hansen Finvedgaard
Født 1698260.
Død før 1745260.
     Barnlös.260
235.94.
Christian Wangberg
236.95.
Morten Gregersen Windekilde
Født omkring 1688263,138.
237.97.
___________
238.97.
___________
239.97.
___________
240.97.
___________
241.97.
___________
242.97.
___________
243.97.
___________
244.97.
___________
245.98.
Ingeborg Torkelsdatter

Gift _____140med

Anders Tronsen
Født 1689, Gaasvær.264.
Død 1762, "Skagen", Meløy.264.
     Søn af Trond Joensen og Karen Ellingsdatter.
     Skifte 19 apr. 1762, Melø-Skagen, Meløy.225,264.
246.98.
Anne Torkelsdatter (Normann?)
Født 1711, Skagstad, Steigen..
Død 1777, Vang, Lenvik..

Gift _____med

Peder Andreassen Tønder
Født 1715, Vang, Lenvik..
Død 1777, til søs..
     Søn af Andreas Tønder og Hedevig Elisabeth Peters.
     Godseier på Vang gård i Lenvik.265

Børn af Anne Torkelsdatter (Normann?) og Peder Andreassen Tønder:

401.246.Hedevig Elisabeth Pedersdatter Tønder, f. 1740, Lenvik., d. 1799
402.246.Andreas Tønder, f. 1745, Lenvik.
403.246.Ellen Pedersdatter Tønder, f. 1750, Lenvik., d. 1788, Lenvik.
404.246.Ahlet Tønder, d. 1773
247.98.
Maren Torkelsdatter
Født omkring 1713266,140.
     Er ved farens skifte 1738 ugift og bor hjemme på Schagstad.140
248.98.
Karen Torkelsdatter (Strømme)
Født omkring 1717264.
Død 1759264.

Gift _____140med

Hans Christensen Klæboe
Født omkring 1711267.
Død 1764264.
     Søn af Christen Klæboe og Elisabeth Joensdatter.
     Hans Klæboe, Skipper og Handelsmand paa Skagstad.264

[Gift 1° med Karen Torkelsdatter (Strømme) (omkr. 1717 - 1759); Gift 2° 8 okt. 1760 med Dorothea Krey].
249.101.
Berethe Sophia Michelsdatter Blix
     Boende 1723 paa Telnes [Rødøy], da der avholdes skifte etter hennes farfar.
     Hun er kanksje identisk med den Berit Sofia Blix, der var gift med Peder Jakobsen (død o. 1710) på Støtt i Meløy.

Gift _____, ? GÆT ?med

Peder Jacobsen
     Skifte 1710, Støtt, Meløy.268Arvinger: ektefelle Berit Sofia Blix og deres sønner Mikkel og Kristen Pedersen. Formynder for sønnene bestefaren Jakob Pedersen, Novik..
250.105.
Berit Sophia Albertsdatter
Født omkring 1703269,143.
251.105.
Svend Albertsen
Født omkring 1716270,143.
252.108.
Svend Olsen Blix
Født omkring 1735, Øvre Fore (Fore Nord), Meløy/Gildeskål.144.
Død 1785, Øvre Fore, Gildeskål.144.
     ?? Han må være identisk med den Sven Olsen, Nordfore der er nevnt 1772 i skiftet på Fore Nord, Meløy etter Regina Olsdatter, hans søster ??

Børn af Svend Olsen Blix og _____:

405.252.Sara Svendsdatter Blix
406.252.Ingeborg Svendsdatter Blix, d. omkr. 1791
253.109.
___________
254.109.
___________
255.110.
Svend Christensen
256.110.
Niels Johansen
     Boende 1723 på morfarens gård Øvre Fore.
257.110.
Christentze Johansdatter
     Boende 1723 på morfarens gård Øvre Fore.
258.110.
Anna Bendicte Johansdatter
Født omkring 1714271.
Død 1754271.

Gift _____med

Ingebrigt Larsen Aas
Født omkring 1711271.
Død 1754271.
     Søn af Lars Ingebrigtsen Aas og Berit Pedersdatter.

Børn af Anna Bendicte Johansdatter og Ingebrigt Larsen Aas:

407.258.Lars Ingebrigtsen (Aas)
408.258.Johannes Ingebrigtsen (Aas)
409.258.Karen Ingebrigtsdatter Aas, f. omkr. 1744, Ofoten., d. 1810, Tjeldsund.
410.258.Knut Ingebrigtsen, f. 1745, d. 1781
411.258.Ole Ingebrigtsen (Aas)
412.258.Mogens Ingebrigtsen (Aas)
413.258.Berit Ingebrigtsdatter (Aas)
414.258.Svend Blix Ingebrigtsen Aas, f. 1753, d. 1783, Tjeldsund.
259.110.
Ingeborg Johansdatter
     Boende 1723 på morfarens gård Øvre Fore.
260.112.
Karen Fredriksdatter Blix Hegelund
Født omkring 1735.
Død efter 1801.
     Karen Fredrichsdatter er år 1801, 66 år gl. og enke efter to ekteskaper. Hun oppholder sig på Lanes i Karlsøy hos sønnen Svend Blix.272

Gift 1760273 med

Otto Pedersen Gram
Født 1721, Nordeidet, Karlsøy.273.
Død 1788, Lanesøyra, Karlsøy.273.
     Søn af Peder Hanssøn Gram og Alet Christensdatter (Lorch).

Børn af Karen Fredriksdatter Blix Hegelund og Otto Pedersen Gram:

415.260.Svend Ottesen Blix, f. 1764, Karlsøy., d. 1814, Karlsøy.
416.260.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1765, Karlsøy.
417.260.Fredrikka Catrina Ottesdatter Gram, f. 1770, Karlsøy.
261.114.
Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.147.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.147.

Gift _____med

Nils Erikssøn Blix
     Søn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder.
     Bodde paa Bertnes.6
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.6
262.114.
Erik Blix Hvid
Født 1712148.
Død 1771148.
     Guldsmed, paa Venset i Skjærstad.148
     Han og Sophia Arentzberg var uden børn.148

Gift _____148med

Sophia Magdalena Arentzberg
263.114.
Johan Christian Hvid
Født 1714148, døbt 11 feb. 1714, Dønnes kirke.147.
Død 1765148.
     Godseier på Vevelstad, eide ca. 200 gårder.173

Gift 1° _____147med

Barbro Jørgensdatter Wium
Født omkring 1720147.
Død omkring 1755147.

Gift 2° _____148med

Maren Pedersdatter Greger
Født 1715, Nesna, Nordland.147.
Død 1781, Vevelstad, Nordland.147.
     Datter af Peder Rasmussen og Else Marie Greger.
     Søsterdatter-Datter af Petter Dass og Søsterdatter af Marcus Volqvartz's Hustru.274

[Gift 1° 1737 med Frantz Nielsen Winter (1672 - 1753); Gift 2° med Johan Christian Hvid (1714 - 1765)].

Børn af Johan Christian Hvid og Barbro Jørgensdatter Wium:

418.263.Anna Catharina Hvid, f. 1745, d. 1814
264.114.
Hans Blix Hvid
Født 1715148, døbt 8 sep. 1715, Dønnes kirke.147.
Død 1788148.
     Handelsmand paa Svinvær i Rødø. 4 Børn.148

Gift _____148med

Karen Sophie Schøning

Børn af Hans Blix Hvid og Karen Sophie Schøning:

419.264.Ole Hartvig Hvid, f. 1751, Mjønæs i Skjærstad., d. 1808, Balstadøen i Buksnæs.
265.114.
Maren Hvid
Født omkring 1717148.
Død 1798148.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.173
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Gift _____med

Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705148.
Død 1767148.
     Søn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder.
     Bodde paa Kapstøen.6
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.6
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.61

Børn af Maren Hvid og Jørgen Erikssøn Blix er vist under Jørgen Erikssøn Blix (nr. 140).

266.114.
Ingeborg Michelsdatter Hvid
Født omkring 1718148.
Død omkring 1770148.

Gift 1° _____med

Christen Ellingsen
Født 1710.
Død 1750.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.
     Fra Fiskevaag, Handelsmand i Grønøen.148

Gift 2° 1753 med

Hans Angell
Født omkring 1718, Åkvik, Dønnes..
Død omkring 1800, Grønø, Meløy..
     Søn af Rasmus Mortensen Angell og Judithe Carstensdatter Angell Volqvartz.
     Oppholder sig 1745-1746 hjemme [Åkvik, Dønna].275
     Oppholder sig 1795 [søsteren Judithes skifte] på Walla/Valla, Meløy.276
     Skifte 1800, Grønøen, Meløy.277.

Børn af Ingeborg Michelsdatter Hvid og Hans Angell:

420.266.Christen Albrecht Angell, f. 1754, Meløy., d. 1832
421.266.Rasmus Angell, f. 1755, Meløy., d. 1791
422.266.Benjamin Dass Angell, f. 1756, Meløy., d. omkr. 1820
267.114.
Jens Hvid
Født omkring 1719147.
268.115.
Peder Henriksen Bruun
Født 1737150.
Død 6 nov. 1799150.
     Handelsmann, gjestgiver, skipper og gårdbruker på Barøen i Hadsel.150

Gift 22 okt. 1773, Buksnes, Nordland278,279 med

Maren (Malena) Aagaard Schytte
Født 15 nov. 1736, kl. 10 om morgenen.280, døbt 21 nov. 1736, Lødingen kirke280.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Lucie Bonsach.

Børn af Peder Henriksen Bruun og Maren (Malena) Aagaard Schytte:

423.268.Henrik Dinclow Pedersen Bruun, f. 1776, Barøen i Hadsel., d. 1826, Barøen i Hadsel.

Kilder og Noter
1Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 81-82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
2Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab II.
3Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
4Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 85. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
5Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 81, 85. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
6Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
7Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
8Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 84. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
9Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 96
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 41
11Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 116. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
12Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 75. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
13Oddvar Grønli (1906-89): Til prestesoga for Jamtland og Herdalen., s. 209-210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 199-211
14Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 114. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
15Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 86. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
16Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
17Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 625
18Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 167
19Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624
20Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87)
21Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624-626
22Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 458
23Skifte fra 19. juni til 4. juli 1678
24Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83-84. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
25Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
26Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal., s. 254. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
27Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 351
28Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 88
29Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 86
30Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 87
31Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
32Er i farens skifte nevnt efter søsteren Birgitte
33Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
34Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
35Brodahl 1933-35. Betalt for begravelse lektor Christen Scholdborg den 10. april 1685.
36Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 42
37Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 76. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
38Portrætter av ægtefællerne, malt i 1647, hænger i Hassel (Hadsel) kirke.
39Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 332
40Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 333
41Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 86-87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
421. pinsedag.
43K. Bloch: Slekten Bloch fra Nordland. Litt om dens oprinnelse og eldste ledd., s. 226-227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 226-232
44Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 87. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
45NST 3, s. 87, skriver 6. aug. 1664.
46Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 138. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
47Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88)
48Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 293
49Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
50Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 308
51Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
52Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 181. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
53http://home.online.no/~ermoltza/moltzau.htm
54Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 255. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
55Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 297
56Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 298
57Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 329
58Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:99
59Skiftet gengitt av Geir-Arne Nilsen - tak !
60Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
61Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 257. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
6250 år gl. i 1701.
63Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
64DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
65Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
66Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
67Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" skriver 1. okt. 1664.
68Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 337
69Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 352
7018 (?) år gl. ved foreldrenes skifte 18. mars 1670.
71Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
72Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
73Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
74Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 182
75Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
76Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
77Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
78da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
79Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
80Erlandsen skriver okt. 1697.
81en Thorsdags Aften Kl. 9.
82Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
8348 år gl.
84Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
85PHT 3 rk. 4 bd. (189?), s. 81
86Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 90
87? NST 21, s. 287ff ?
88Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
89Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
90Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
91Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXI (1968)
92K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
93K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 325. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
94K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 326. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
9563 år, 7 mndr. og 8 dager gl.
96C. Klitgaard: Familien Brøndlund., s. 154. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1945): 154-155
97Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 334
98Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 335
99Erlandsen skriver 16. feb. 1661, men dette passer ikke sammen med brorens hr. Mens' fødselsdag 14. aug. 1660, som da maa være urigtig.
100Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
101Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 81. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
102Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 210. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
103Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
104Bevilling 1. maj 1685
105Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid (Chria. 1883-88), s. 138
106Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 309
107Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 226. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
108Sverre Mo Skrede: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal., s. 224. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 224-229
109Dansk Biografisk Leksikon (1981): Jentoft, Hartvig Hansen
110E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 236
111Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
112Død ved broren Arnts skifte 1745.
113Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 52
114Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 21
115Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 19
116Ved Paasketid 1696
117Manntallet 1665/1666 av Börje Jonsson.
118PHT 5 rk. 6 bd. (19??), s. 273-74
119Gerhard Treschow: Danske Jubel-Lærere (Kiøbenhavn, 1753)., s. 300-301
120Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 276
121DIS Salten skriver at skiftet er åbnet 22. aug. 1725, men dette må være en trykfeil/tastefeil for 1745.
122DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10029
12345 år gl. ved FT 1701.
12490 år gl. - dette er sikkert 10 år for meget.
125Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 54
126DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11873
127Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:316
128Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 141
129Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 236
130Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
131DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11309
132I live ved broren Arnts skifte 1745.
133Buksnes bygdebok, s. II:177-178, 279.
134Avdød ved broren Arnts skifte 1745.
135Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 283
136Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 256. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
137Olav Arne Korsnes
138Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 330
139S.T.Dahl skriver 1665.
140DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11037
14123 år gl. i 1701.
14220 år gl. i 1701.
143DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 11848
144Per Nermo - http://home.online.no/~nermo
145Per Nermo - http://home.oneline.no/~nermo
146Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
147Per Nermo's hjemmeside på internet.
148Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
149Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 146
150Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 145
15111 år gl. i 1701.
1529 år gl. i 1701.
153Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 340
1544 år gl. i 1701.
155Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 459
156Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 68
157Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
15820 år gl. i manntallet 1701.
15916 år gl. i manntallet år 1701.
16011½ år gl. i manntallet år 1701.
16110½ år gl. i manntallet år 1701.
162Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. II:60
163Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:339-340
164Hilmar Eriksen: Det gamle Astafjord og Ibestad (Tromsø 1961-62, T.hjem 1981), s. I:340
165Oddbjørn Markussen - Digitalarkivets WebDebatt 2002-06-09
1669 år gl. i manntallet år 1701.
1674 år gl. i manntallet år 1701.
1683 år gl. i manntallet år 1701.
169Slekta vår 1996:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
170Skifte nr. 14634, film HF 1967, s. 487.5
171Skifte nr. 14633, film HF 1967, s. 487
172Skifte startet 3. juli 1771 - avsluttet 7. mai 1772. Skifte nr. 14230, film HF 1964, s. 336.5
173Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 301
174Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
175Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
176Bjørn Flor
177Wiberg
178J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
179Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
180Sissil Brun Sørensen, Døpte i Stod.
181Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
182Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
18310 år gl. 1701.
184K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
185Email: Remi Pedersen
186I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
187Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 109
188Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327-328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
189O 1681 oppgis han av faren å være 2 år gl.
190K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
191I 1682 oppgis han å være ½ år gl.
192Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
193I slutten av januar 1733.
194K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
195trolovet i Hadsel 6. dec. 1709.
196Ole M. Kinnapel: Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt., s. 36. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVIII (1981): 34-64
197K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 331-332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
19844 år gl.
199C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 25
200C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 26
201Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
20216 år gl. ved manntallet år 1701.
203O.M.Kinnapel sætter fødselsåret til 1685.
204Manntallet 1701 av Börje Jonsson -- http://www.trekilen.com.
205Ole Martin Kinnapel: Slekten Trane fra Viborg (Kristiansund 1978), s. 22
20612 år gl. ved manntallet 1701.
207K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
208Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 171
2099 år gl. ved manntallet 1701.
210K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 333. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
211Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-10-04
2129 år gl. ved manntallet 1701. Antagelig tvilling med Søren.
21333 år, 21 uker og 5 dager gl.
2145 år gl. ved manntallet 1701
215IGI - http://www.familysearch.com
216Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
217Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
218Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 89-90. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
219Norsk Personalhist. Tidsskrift II (1929), s. 367
220Digitalarkivet: Gravlagde i Bergen 1668-1815.
221Odd Sørensen Schjelderup i Haslum.
222Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 134
223Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
224Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 167
225Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998)
22618 år gl. ved manntallet i 1701.
227Knut Esmarch: Familien Bredal
228Asbjørn Lind: Slektsbok for Sørfold (Sørfold kommune 1982)
229Barnløse
23034 år, 4 mdr., 9 dg. gl.
23130 år gl. ved FT 1701.
232Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985)
233Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
234Torbjørn Seiring: En ny stammor for Schøning-slekten., s. 182. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXV (1995): 181-184
235Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I:591
236Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,591
237Konrad Naustvik: Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad, og ein del av etterkomarane hans., s. 183. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXV (1976): 177-186
238Verge 1735 for svogeren Hartvig Hartvigsens datter Maren på Stokke i Tjeldsund, der også er hans niece.
239DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227, 11873
240Er gift med Peder Olsen, Helnes ved skiftet 1725 efter Hartvig Hartvigsen, Myklebostad i Engeløy/Steigen.
241Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:100
242DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 7227
243C.S. Schilbred: Slekten Giæver (1982), s. 24
244Er avdød ved morens skifte 13. okt. 1744.
24523 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
246Einar B. Benjaminsen , epost dat. 4. nov. 2000.
247DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10045
24817 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
249I live ved farbroren Arnt Hartvigsen skifte 1745, men nevnes ikke i morens skifte 13. okt. 1744. Nevnes så igen 1767 i skiftet efter sin moster Ingeborg Jentoft.
25014 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
251I live 1767 ved mosteren Ingeborg Jentofts skifte.
252DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10029, 10045
25310 år gl. ved farens skifte 15. okt. 1725.
254Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 1031
255Kirkebok for Lenvik-Hillesøy på internet (RHD)
256Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 69
257«Dominica Laetære», Midfastesøndag, døbte jeg self min og min Kiærestes Søn Peder, fød Fredags Aften Klokken mot 10 for. Februarij. Testes: Mette Liland, Ane Catrine Ponsvigen, Lars Ingebrigtsen Tårstad (lensmann), Ole Hansen Børvigen, Tolof Lendvigen.»
258Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:426
259Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1366
260Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 284
261Død 1757 iflg. Roger de Robelin: Skanke ätten, s. 283
262Email: Alf-Inge Johnsen
26313 år gl. i 1701.
264Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 80
265Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
26625 år gl. ved farens skifte 23. juni 1738.
26728 år gl. ved farens skifte år 1739.
268Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1686/1780. (Trondheim 1998), s. Meløy:2087
26921 år gl. ved morens skifte 2. okt. 1724.
2708 år gl. ved morens skifte 2. okt. 1724; verge Peder Nielsen, Bøylings.
271Bjørn H. Nyheim på baggrund af Konrad Naustviks artikkel i "Ofoten i historien".
272Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
273Vibeke Abrahamsen
274Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 115
275Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:428
276Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:1367
277Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna 1780/1810. (Trondheim 2001), s. Meløy:375
278Enkemann Peder Bruun, Børøen i Hassel og pike Malena Skiødt, Buksnes. Ekteviet uten foregående trolovelse.
279Digitalarkivet: Einar B. Benjaminsen, Vigde i Buksnes 1773-1793.
280Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114