© 2001 Simon Ellefsen

Arctander

Opdateret 9 Jan 2005.


Generation 1.

1.0.
Niels Lauritsen
Død _____, Kiøbenhavn1.
     Stilling: Byfogd og rådmann i Trondhjem. Borgermester fra 1537 (Trondhjems første).2
     Han var fød i Sielland, kom i Tieneste hos Erkebisp Oluf Engelbrechtson i Tronhiem udi Byens Bestilling. Efter Bispens Bortrømmelse 1537, blev han af Kong Christian III sat som første Borgemester fra 1537. Han var paa Tronhiems Bedste 3 Gange i Kiøbenhavn, hvor han døde.1

Gift _____med

Birgitta Laurentsdatter

Børn af Niels Lauritsen og Birgitta Laurentsdatter:

2.1.Lauritz Nielsen, f. 1527, d. 1596
3.1.Peder Nielsen (Arctander), f. 1533, Trondheim., d. 1609, Trondheim.

Generation 2.

2.1.
Lauritz Nielsen
Født 15271.
Død 9 nov. 15961,2.
     Studerede længe i Kiøbenhavn, hvor han nød Logement og Underviisning af Profess. Christian Morsing. Ved Hiemkomst blev han Præst til Qværnes, og Canonicus i Tronhiems Capitel, som indbød Mag. Apsolon Peders. Beyer af Bergen, til at modtage Archidiaconatet og Lectoratet; men han undskyldede sig. Herover kom Valget paa Lauritz Nielsen, (See Profess. Schiönning om Tronhiems Domkirke p. 299, hvor han sætter Aarstallet 1570, og siger at han blev tilig Præst til Størdalen), død 1596, 9. Nov.1
     «Her huile i Herren salig Her Lauridz Nielsøn som var erchedegn i Truntiem sogen prest i Størdal døde den 7 novem: A 96 og hans salig hustru Magdalen Ifversdatter som døde den 19 novem: A 95».3

Gift 15544 med

Magdalena (Ifversdatter, Jensdatter, Sigurdsdatter ?)
Født 15361.
Død 19 nov. 15951.
     Datter af Sigvard Amundsen og Margrete (Magdalene).
     Schiönning om "Tronhiems Domkirke" p. 300, sætter Jensdotter.1
     Dotter af Sigvard Amundsen, Cantor, Lector og Canonicus Capituli (S. om ham Danske Magaz. Tom. VI. p. 311, og Søster til Mag. Hans Sigvardsen, Canik og Sogne-Præst til Tronhiems Domkirke).1
     Af hendes 16 Børn har jeg funded 6.1
     «Her huile i Herren salig Her Lauridz Nielsøn som var erchedegn i Truntiem sogen prest i Størdal døde den 7 novem: A 96 og hans salig hustru Magdalen Ifversdatter som døde den 19 novem: A 95».3

Børn af Lauritz Nielsen og Magdalena (Ifversdatter, Jensdatter, Sigurdsdatter ?):

4.2.Nicolaus Lauritsen Arctander, f. 1554, Kvernes., d. 1609, Veø.
5.2.Birgitte Lauritsdatter Arctander, f. 1555, d. omkr. 1628
6.2.Samuel Lauritsen Arctander, f. 1558, d. 1607
7.2.Niels Lauritsen Arctander, f. 1561, Trondheim stift, d. 1616, Viborg
8.2.Magdalena Lauritsdatter Arctander
9.2.Lauritsdatter Arctander
10.2.Lauritsdatter (Arctander)
3.1.
Peder Nielsen (Arctander)
Født 1533, Trondheim.2.
Død 12 okt. 1609, Trondheim.5,6.
     Peder Nielsen var født i Trondheim 1533, rådmann 1588-94 og borgermester 1595. Han ble begravd inne i Domkirken, hvor Gerh. Schøning så hans gravsten innenfor kirkens søndre dør, i den søndre gang i kirkens østre skip, med følgende innskrift: »Her ligger bekrafven erlig oc velact mand Peter Nelsen, borgemester udi Trundheim, som christelig døde udi Herren anno 1609, den 12. novembris, med sin kiere hustrue, erlic oc gudfrygtig quinde Ærmegaard Kaspers Dotter, som oc christeligen hendøde udi Herren anno 1634, den 17. may.« Peder Nielsen var sønn av tidligere byfogd og rådmann Niels Lauritzøn, som 1537 ble innsatt som Trondheims aller første borgermester av befalingsmannen Christopher Huitfeldt.2
     At Peder Nilsen hadde barna NN gm. Hans Bagger og Caspar, fremgår av en Herredagssak i 1619. Der blir det sagt at Hans Baggers hustru var søster av Caspar Pedersen. Samtidig fremgår det i saken at Caspar og hans søster var søskendebarn av Joen Robertsens første hustru. Nå vet vi, fra Schønnings beskrivelse av gravsteiner på domkirken, at Joen Robbertsens første hustru hete Anne Mendtsdatter. Det sjeldne navnet plassere henne som en datter av Ments von Ravensburg og Margrete Casparsdatter. Denne Margrete Casparsdatter var en søster av Ermegaard Casparsdatter som var gift med Petter Nielsen.6

Gift _____7,8med

Ærmegaard Kaspersdatter
Født 1570-1580.
Død 17 mai 1639, Trondheim9,6.
     Datter af Caspar Casparsen (Gamshart).
     Hvis Ermegaard først døde 17. mai 1634 (som Henry Berg skriver), så må hun være moder til samtlige Alexander Sampsons børn, da alle er døde før 25. aug. 1663 efterladende børnebørn der er gift.
     Det er tvivlsomt at Ermegaard døde så sent som 1634, da Alexanders døtre Gidsken og Ellen er af hans andet ægteskab med Cannelichen Henriksdatter (Se arveskifte 5. april 1649, 25. aug. 1663 og 23. sept. 1669). Da datteren Gidskens ældste datter gifter sig i 1663, og næstældte er født ca. 1652, må Gidsken selv være født et pænt stykke før 1634. Så enten er Ermegaard Kaspersdatters dødsår forkert, eller også har Alexander Sam(p)son ikke været gift med hende ??? - Det kan også meget vel tænkes at Ermegaard døde i barselseng med (den yngste?) datteren Ermegaard, der så blev opkladt efter sin mor. Måske er 1634 en fejllæsning af 1614 ? En hel anden ting: Hvor gammel regner man med at Ermegaard er ? Hvis man sætter kvindens maksimale frugtbarhedstærskel til 40 år, så kan hun tidligst være født 1573 (da hun skal nå at blive mor til Anne, Svannechen og Ermegaard Samson), altså 40 år yngre end sin første mand Peder Nielsen (Arctander) der siges at være født 1533. Sønnen Daniel Pedersen (Arctander) siges at være student 1610, så han kan vel være født ca. 1593. Den anden søn Holger Pedersen, har jeg ingen data på.

Børn af Peder Nielsen (Arctander) og Ærmegaard Kaspersdatter:

11.3.Ane Pedersdatter
12.3.Pedersdatter
13.3.Caspar Pedersen
14.3.Holger Pedersen Arctander
15.3.Daniel Arctander

Generation 3.

4.2.
Nicolaus Lauritsen Arctander
Født 1554, Kvernes.10.
Død 12 mar. 1609, Veø.10.
     Præst til Wædøen.1
     Havde børn.1

Gift _____med

Helena
5.2.
Birgitte Lauritsdatter Arctander
Født 15551.
Død omkring 162811.
     Efter mandens død (1611) fik hun ved kongebrev av 31. okt. 1612 gaarden Häggen i Oviken som enkesæte (NRR IV s. 475), og her bodde hun til sin død. I 1626 oplyses hun at eie ½ spand i Gjermstad i Stjørdalen, antagelig arvegods efter forældrene.11

Gift _____med

Erik Mogenssøn (Blix)
Død 161112.
     Søn af Mogens (Blix).
     Provst og Præst til Øvigen.1
     Var kapellan til Oviken 1566 og blev, antagelig 1572, sogneprest sammesteds og provst i Jemtland, hvor han døde.12
     Han bruker 1566 et segl med en lynstraale; det er første gang dette merke nu kan sees at være brukt i slegten.12
     Hr. Erik eiet blandt andet Skottgården i sognet. Av barnene kjender man med sikkerhet tre sønner og en datter, men der har utvilsomt været mange flere. I et odelsmandtal av 1624 (lensregnsk.) opføres som eiere av en gaard Åsen i Oviken følgende: Mester Hans Søfrenssøn, skolemester i Trondhjem, hr. Laurits Erikssøn, Jens Nilssøn, Jens Mogenssøn, Elin Eriksdatter og Adelus Eriksdatter. - Denne hr. Laurits Erikssøn maa utvilsomt være hr. Erik Mogenssøns søn av dette navn som paa denne tid var kapellan i Oviken. Da nu mag. Hans Søfrenssøn, rektor, senere lektor ved Trondhjems Katedralskole, var gift med en Gjertrud Eriksdatter, er det meget sandsynlig at alle de nævnte er barn og svigerbarn av hr. Erik.12

Børn af Birgitte Lauritsdatter Arctander og Erik Mogenssøn (Blix):

16.5.Erik Erikssøn Blix, d. 1640
17.5.Dorothea Mogensdatter? Blix
18.5.Christopher Erikssøn (Blix)
19.5.Laurits Erikssøn Blix, d. 1658, Refsund
20.5.Gjertrud Eriksdatter
6.2.
Samuel Lauritsen Arctander
Født 155813.
Død 160713.
     Præst til Størdalen 1596 og Canonicus.13

Gift _____med

Margrethe Stephensdatter

Børn af Samuel Lauritsen Arctander og Margrethe Stephensdatter:

21.6.Laurits Samuelsen Arctander
22.6.Anne Samuelsdatter (Arctander)
23.6.Magdalena Samuelsdatter Arctander
24.6.Birgitte Samuelsdatter Arctander, f. 1590
25.6.Elen Samuelsdatter
7.2.
Niels Lauritsen Arctander
Født 1561, Kvernæs prgj., Trondheim stift14,15.
Død 1 nov. 1616, Viborg15, begravet _____, præstekapellet i Viborg Domkirke15.
     Stilling: Biskop i Viborg 1595
     Under sin skolegang i Trondheim synes Arctander at have nydt understøttelse af sin farbroder, rådmand, siden borgmester Peder Nielsen (død 1609).15
     See Pontopp. Zwerg. og Worms Lexicon.1

Gift 1° 15851 med

Maria Stratmann
Født omkring 156716,17.
Død 1 jun. 158717.
     Døde paa første Barselseng, efterlod 1 Søn.1

Gift 2° 3 dec. 158718,19 med

Karine Clausdatter Scavenius
Født 15581.
Død 16151.
     Datter af Claus Lauritsen Skavbo (Scavenius) og Kirstine.

[Gift 1° 1573 med Anders Mariager (d. 1582); Gift 2° 3 dec. 1587 med Niels Lauritsen Arctander (1561 - 1 nov. 1616)].

Børn af Niels Lauritsen Arctander og Maria Stratmann:

26.7.Henrich Nielsen Arctander, f. 1587, d. 1652

Børn af Niels Lauritsen Arctander og Karine Clausdatter Scavenius:

27.7.Maria (Maren) Nielsdatter Arctander, f. 1589, d. 1614
28.7.Daniel Nielsen Arctander
29.7.Magdalena Nielsdatter Arctander, d. 1604
8.2.
Magdalena Lauritsdatter Arctander
     5 Sønner.1

Gift _____med

Claus Lauritsen Skavbo (Scavenius)
Født 1515, Skagen.
Død 18 aug. 1590, København15.
     Stilling: Professor i fysik..
     Vistnok søn af rådmand Laurids Thomesen.15
     Mag. Prof. Physices.1

[Gift 1° med Magdalena Lauritsdatter Arctander; Gift 2° med Kirstine (d. eft. 1615)].

Børn af Magdalena Lauritsdatter Arctander og Claus Lauritsen Skavbo (Scavenius):

30.8.Laurits Scavenius, d. 1626
31.8._____
9.2.
Lauritsdatter Arctander

Gift _____med

Matthias Wilhelmi
10.2.
Lauritsdatter (Arctander)
     En datter som ifølge Erlandsen ble gift med hr. Johannes Mikkelsen på Stadsbygd.10

Gift _____20med

Hans (Johannes) Mikkelsen
     Tønder sier at han var prest her [Stadsbygd] i 1611 og at han var gift med en datter av Hr Laurits Nielsen i Stjørdal. Opplysningen har han funnet i biskop Nils Arctanders "Trøsteskrift" over sine slektninger, så dette er trolig riktig. I 1610 betalte en Hr Hans Mikkelsen i Fosen for 2 sp odelsjord og dette er nok vår Hr Hans.20
11.3.
Ane Pedersdatter
     Hun ble i 1602 beskyldt for lettferdighet [NHD, VI, s. 39]. Hun skjøtet i 1646 sin del av gården Kroppan til domkirken, men hennes frende Peder Bagge, som også hadde odel i gården, la inn protest.6
12.3.
Pedersdatter

Gift _____med

Hans Bagge
13.3.
Caspar Pedersen

Børn af Caspar Pedersen og _____:

32.13.Ermegaard Casparsdatter
14.3.
Holger Pedersen Arctander
     Stilling: Præst til Wærdalen.1

Børn af Holger Pedersen Arctander og _____:

33.14.Ove Holgersen Arctander
34.14.Niels Holgersen Arctander, f. 1625, d. 1660
15.3.
Daniel Arctander
     Student 1610.8

Generation 4.

16.5.
Erik Erikssøn Blix
Død 1640-1650.
     Var 1602 kapellan til Oviken, blev omkring 1615 sogneprest til Hammerdal, men synes at være blit avsat fra dette embede 1637. Han bodde senere paa sin gaard Görvik og døde i begyndelsen av 1640'aarene. Han hadde mange barn.11

Gift 1° _____med

Karen Eriksdatter
     Datter af Erik Joensen og Barbro.
     Karen Eriksdatter, datter av hr. Erik Jonssøn, sogneprest til Ragunda, og Barbara og søster av hr. Mogens Erikssøn, sogneprest til Ragunda.11

Gift 2° _____med

Elisabeth Pedersdatter
     Hun overlevede sin mand og ved kongebrev av 30. okt. 1650 fik hun gaarden Sikås som enkesæte.21
     Muligvis søster til hr. Mogens Pedersen Herdal.22

Børn af Erik Erikssøn Blix og Karen Eriksdatter:

35.16.Hans Erikssøn Blix, f. 1613, d. 1689

Børn af Erik Erikssøn Blix og Elisabeth Pedersdatter:

36.16.Barbro Eriksdatter Blix
37.16.Karen Eriksdatter Blix, f. 1620, Sverige, d. 1702
38.16.Peder Erikssøn Blix, f. 1621, d. 1694
39.16.Sophia Eriksdatter Blix, f. 1626, Hammerdal, d. 1709, Aafjord
40.16.Elisabeth Eriksdatter Blix, f. 1631, Sverige, d. 1700, Bergen
17.5.
Dorothea Mogensdatter? Blix
     Sollied skriver i NST 3, s. 84, hendes navn som Dorothea Mogensdatter Blix, men sætter hende samtidig op som datter til Erik Mogenssøn Blix.21

Gift _____med

Sigvard Hanssøn
Død 163223.
     Søn af Hans Sigvardsen og (?Henriksdatter Gyldenløve?).
     Sivert Hansen. Testman sier at han kom til Oviken i Jemtland i 1611. Han er nevnt her [Skogn som kapellan] den 25. mar. 1611 da han døpte et av Hr Laurits Holgersens barn.24
     Kapellan til Skogn. Blev 1612 sogneprest til Oviken efter svigerfaren og provst i Jemtland. Han døde vistnok 1632 [Se Bygdén III, s. 36].23
18.5.
Christopher Erikssøn (Blix)
     Opføres 1624 i odelsmandtallet som eier av Skottgården sammen med broren hr. Erik.21
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" (1995), s. 349, gift med en datter af kyrkoherde i Revsund Jørgen Eriksson Skancke (o.1545-1604).
19.5.
Laurits Erikssøn Blix
Død 1658, Refsund21.
     Var 1624 kapellan i Oviken og blev omkring 1635 sogneprest til Refsund, hvor han døde 1658. Efterslegt ?21

Gift _____med

Inga Knutsdatter (Sæby)
Død efter 164821.
     Datter af Knut Pederssøn Sæby.
     Hun levet endnu 1648.21
20.5.
Gjertrud Eriksdatter
     Muligvis datter av sogneprest til Oviken hr. Erik Mogenssøn Blix (død 1611).11

Gift _____med

Hans Sørensen
Død 1660, Trondheim.25.
     Rector og siden Lector i Thronhjem.
     «18. dec. 1638, mester Hans Søfrensens regnskap for Dorte Mogensdatters vergemål, 130 Rd.»26

Børn af Gjertrud Eriksdatter og Hans Sørensen:

41.20.Søren Hansen, f. omkr. 1623, d. 1679
42.20.Karen (Anne?) Hansdatter
43.20.Dorothea Hansdatter
44.20.Jon Hanssøn, f. 1640, Trondhjem.
21.6.
Laurits Samuelsen Arctander
     Var 1634 Hofmester for Herman og Claus Kaas.27
22.6.
Anne Samuelsdatter (Arctander)
     Skifte 21 jun. 1652, Trondheim.28Avdøde Anne Samuelsdatter, 221 ÷ 110 Rd., sønnebarn hvis stedfar Thomas Mathiassen nu bor Kvikne bergverk, gården beholdes av Peder Mathisøn, som sammen med barnas frende, Hans Jørgensen (Bull) Stadsbøygden, er formyndere. (Senere: Thomas Mathisøn deres form. og dem betalt)..

Gift _____med

Henrich Andersen
Født 1567.
Død 9 jun. 161729,30,31.
     Søn af Anders Eriksen Alstadhaug og Gunhild Roaldsdatter.
     Stilling: Canonicus. Præst til Størdalen 1607.27.

Børn af Anne Samuelsdatter (Arctander) og Henrich Andersen:

45.22.Samuel Henrichsen
46.22.Anders Henrichsen Opdal
23.6.
Magdalena Samuelsdatter Arctander

Gift 1° _____med

Christopher Olsen
     Stilling: Præst til Stoeds Præstegield i Tronhiems Stift..

Gift 2° _____32med

Peder Matthiasen Ovid
     Søn af Mathias (Ovid?).
     Tiendeskriver.32

Børn af Magdalena Samuelsdatter Arctander og Christopher Olsen:

47.23.Magdalene Christophersdatter (Løb)
24.6.
Birgitte Samuelsdatter Arctander
Født 159010.

Gift _____med

Hans Christensen Holm
     Sogneprest til Stangvik.

[Gift 1° med Margrete; Gift 2° med Birgitte Samuelsdatter Arctander (f. 1590)].

Børn af Birgitte Samuelsdatter Arctander og Hans Christensen Holm:

48.24.Margrete Hansdatter Holm
25.6.
Elen Samuelsdatter
     Datter af Hr. Samuel af Stördalen.33

Gift _____med

Jørgen Jensen Bull
Født 158534.
Død 166520.
     Søn af Jens Anderssøn Bull og Lucie Jensdatter.
     Hr. Jörgen paa Statsbygden, som havde Elen hr. Samuels Datter af Stördalen.33

Børn af Elen Samuelsdatter og _____:

49.25.Samuel
50.25.Margrethe
51.25.Eline

Børn af Elen Samuelsdatter og Jørgen Jensen Bull:

52.25.Henrich Jørgensen (Bull), f. 1624, d. 1688
53.25.Hans Jørgensen (Bull)
54.25.Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)
55.25.Jørgen Jørgensen (Bull)
56.25.Lucia Jørgensdatter Bull, d. 1701, Prestegården i Tromsø
57.25.Dorthea Jørgensdatter Bull
26.7.
Henrich Nielsen Arctander
Født 15871.
Død 16521.
     Rector i Viborg 1613, Præst til Selde 1617.1

Gift 1° _____1med

Birte Pedersdatter
Død 16441.
     Datter af Peder Rimboltsen (Rimbert?).
     Birte, Hr. Peder Rimbolts Dotter af Viborg, død 1744 [trykfejl for 1644].1
     Hr. Peder Rimbolts må være identisk med magister Peder Rimboltsen, sognepræst til Sortebrødre Kirke i Viborg, gift 2nd med Dorothea Jensdatter Bloch. Da vi kender Dorotheas 3 børn med Peder, må Birte være fra Peders første ægteskab.

Gift 2° 16451 med

Drude Boemandsdatter
     Drude, Raadmand Boemandsdotter af Viborg.1

Børn af Henrich Nielsen Arctander og Birte Pedersdatter:

58.26.Niels Henrichsen Arctander, f. 1628
59.26.Peder Henrichsen Arctander
60.26.Jens Arctander
61.26.Kirsten Arctander
62.26.Maren Arctander
63.26.Karen Henrichsdatter Arctander
27.7.
Maria (Maren) Nielsdatter Arctander
Født 12 mar. 15891.
Død 1614, efter Tvilling paa første Barselseng, i hendes 25de Aar.35.
     Giessing kalder hende Maren i Jacob Holm's biografi, og Madalena i Arctander-Stammens slægtstavle. I slægtstavlen "Holm-Stammen" kalder Giessing hende ved navn Maria Arctander. Maria er måske det korrekte, da hun så vil være opkaldt efter faderens første hustru Maria Stratmann, død 1587.
     Af hans andet Ægteskab havde han 2 Sønner.35

Gift _____35med

Jacob Holm
Født 1587, Viborg36.
Død 166335.
     Søn af Jacob Jensen Holm og Else Pedersdatter.
     Fra Aalborg Skole blev han sendt til Academiet, men Faderen havde ikke den Glæde at see ham 1613 Sogne-Præst til Nyekiøbing paa Mors, hvor han kom efter Provsten Hr. Eric Lauritsen, som havde væred Præst til Nyekiøbing, Loderup og Elsøe i 38 Aar. Vores Hr. Holm hensov i Aaret 1663, i hans 76de Aar, da han havde væred Lærer paa dette Stæd udi 50 Aar. Jubel-Lærer.35

Børn af Maria (Maren) Nielsdatter Arctander og Jacob Holm:

64.27._____, f. 1614, d. 1614
65.27._____, f. 1614, d. 1614
28.7.
Daniel Nielsen Arctander
     Student 1614.1
29.7.
Magdalena Nielsdatter Arctander
Død 1604, af den store Død i Viborg.1.
30.8.
Laurits Scavenius
Død 16261.
     Biskop i Stavanger.1

Gift _____1med

Marth Fox
     af Kiøge.1
31.8.
___________
32.13.
Ermegaard Casparsdatter
     I følge Daae (1915, s. 113) og Berg (1915, s. 213) var hun enke etter borgermester Petter Nilsen. Men både Daae og Berg sier selv at Petter Nilsen ble gift med Ermegaard Casparsdatter i 1568. Ermegaard ville i såfall ha vært en dame på godt over 50 år i 1609 og det er derfor utelukket at hun kan ha fått barn med Alexander etter Petters død i 1609 [Alexander og Ermegaard hadde iallfall 1 barn]. Min [S.T.Dahl] teori er at den Ermegaard som var gift med Alexander Samson var en sønnedatter av borgermesteren Petter Nilsen. Hun var en datter av Caspar Pedersen, som var en sønn av borgermester Petter Nilsen, og som omtales som borger i Trondheim i 1608.37

Gift _____med

Alexander (Humpreyson) Samson
Født _____, England.
Død 1643, Trondhjem ?2.
     Denne var engelskmann, han omtales som skipper fra London 1607 og slo seg straks etter ned i Trondheim, hvor han nevnes som rådmann 1622 og borgermester 1630. Han var en av byens aller største kjøpmenn og eide flere skip, drev stor trelasteksport på England og Skottland ved siden av fiskeksport. Han døde 1643.2
     Hans besteforeldre, Alexander Sampson og Elenor, bodde i Reading i England der det ble holdt skifte etter dem i 1606 og i 1620.38
     Skifte 22 sep. 1646, Trondhjem39Avdøde Alexander Samsons. E. Cannillechen Hendrichsd. og hennes barn eller medarvinger. Jeronimus (Brüghmann) tok sine barns arv, Hillebrand Brunsmand sin sønn lille Alexanders, de andre selv..

[Gift 1° med Ermegaard Casparsdatter; Gift 2° med Cannillechen Hendrichsdatter (d. før 23 sep. 1669)].

Børn af Ermegaard Casparsdatter og Alexander (Humpreyson) Samson:

66.32.Anna Alexanderdatter Samson, d. 1646, Trondhjem.
67.32.Suannechen Alexandersdatter Samson
33.14.
Ove Holgersen Arctander
     Fik Test. Scholast. dat. Warberg 1637.1
34.14.
Niels Holgersen Arctander
Født 1625.
Død 16601.
     Sogneprest og bodde i Morlanda sogn i Sverige (Göteborg og Bohus len).
     Student fra Kiøge 1646, blev Præst til Morland paa Ouroft i Vester-Gotland [? Vester Götaland ?], som da laae under Norge.1

Gift _____med

Sara Povelsdatter Cleve

[Gift 1° med Niels Holgersen Arctander (1625 - 1660); Gift 2° med Lars Dahl].

Børn af Niels Holgersen Arctander og Sara Povelsdatter Cleve:

68.34.Poul Nielsen Arctander, d. 1715
69.34.Holger Nielsen Arctander, f. 1656, paa Gaarden Stelholt, d. 1712
70.34.Torborg Nilsdatter Arctander

Generation 5.

35.16.
Hans Erikssøn Blix
Født 161321.
Død 168921.
     Vistnok av farens første ægteskap. Bodde på gården Grenås.21

Børn af Hans Erikssøn Blix og _____:

71.35.Erik Hanssøn Blix, f. 1646, d. 1732
36.16.
Barbro Eriksdatter Blix

Gift før 164840 med

Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius)
Død omkring 165640.
     Kapellan til Sunne [i Jemtland].40

Børn af Barbro Eriksdatter Blix og Erik Erikssøn Theonomus (Ramselius):

72.36.Erik Erikssøn Blix, f. omkr. 1651, d. 1711
37.16.
Karen Eriksdatter Blix
Født 14 nov. 1620, Hammerdal, Sverige41.
Død 6 apr. 170242, begravet 11 apr. 1702, Korskirken, Bergen42.

Gift omkring 166042 med

Jesper Hansen
Født omkring 161043.
Død omkring 167741.
     Søn af Hans Rickertsen.
     Stilling: Foged på Helgeland 1647-68; godsfoged og forpagter på Kaupanger.44.
     Født i Svendborg antagelig omkring 1610, og var sandsynligvis den af de to brødre, som Christian IV. i 1622 beordrede optaget på sit nyoprettede »ridderligt Akademi for unge adelsmænd« i Sorø, hvor der, bortset fra bogkundskaberne, undervistes i dans, fægtning og ridning, og hvis formål det var at uddanne fremtidige, højere embedsmænd. Bro-Jørgensen skriver, i »Svendborg Købstads Historie«, I, s. 134 ff., at grunden til at han blev optaget i det kongelige akademi i Sorø skulle være, at hans fader nød en vis anseelse, men mere sandsynligt er det nok, at kongen har været bekendt med hans adelige herkomst, og desuden besøgtes akademiet af 70-90 unge adelige fra Slesvig og Holsten. De særdeles ugunstige tider for handelen i Svendborg var muligvis årsag til, at Jesper Hansen i begyndelsen af 1640'erne rejste til Norge hvor han fra 1647-68 var foged i Helgeland (mellem Brønnøysund og Bodø), med bopæl på Nord-Herø ud for Mosjøen i det daværende Alstahaugs præstegæld. Den 21. august 1655 ses »Jesper Hansen, foged på Helgeland« at have taget borgerskab i Bergen, selvsagt for at drive handelsforretninger på denne by. Hans fogedbestalling blev fornyet 28. september 1655, og kgl. konfirmeret 16. oktober s.å.; sit sidste regnskab som foged på Helgeland undertegnedes af (hans værbroder) Peter Christoffer Broch, som fik fogedbestalling 30. maj 1668, og følgelig er Jesper Hansen død eller fratrådt nogen tid i forvejen. Nogen antydning af at han døde på Helgeland findes ikke, derimod taler sandsynligheden for, at han er rejst andet steds hen, og da flere af hans døtre senere blev gift i Bergen og Sogndal i Sogn, ligger det nært at antage, at han er identisk med den Jesper Hansen, som i 1670'erne var godsfoged og forpagter på Kaupanger (135 km. nordøst for Bergen); denne antagelse lader sig dog nemt forklare. Fra 1660 boede som amtmand over Nordlandene Preben von Ahnen på øen Dønnes på Helgeland (30 km. nord for Herø), i ægteskab med fru Karen Vind, en datter af rigsråden Iver Vind, som fra 1636 til sin død 1658 havde ejet Kaupanger, hvorefter hans (Iver Vinds) enke, fru Helvig Skinkel, og deres fælles barn, Karen, besad dette gods i uskifte. Til foged og godsforpagter på Kaupanger havde fru Helvig først haft Bernt Nagel fra 1658-62, og derefter fra 1662 dennes svoger, Anders Søfrensen Heiberg (han boede 1664 på Talle i Lyster og kaldtes da udtrykkeligt forpagter af Kaupanger gods), til han 18. maj blev sorenskriver i Indre Sogn. Der blev således kort efter vakance i forpagterembedet i Kaupanger, og Preben von Ahnen var, som medarving, selvsagt interesseret i at få dette besat med en velstående og habil mand. At hans øjne kunne falde på Jesper Hansen var derfor naturligt nok, thi Jesper havde fået megen velstand med sin hustru, og til hans kvalifikationer iøvrigt havde Preben personlig kendskab. Dertil kom yderligere, at Preben omgikkes med planen om, selv at overtage Kaupanger gods efter hans svigermoder, fru Helvig's død, og da denne indtraf i 1668, fik han, af sin hustrus medarvinger, skøde på godset den 2. juli s.å. Det må siges at være vel tilrettelagt, at Preben von Ahnen engagerede sig med fogeden på Helgeland som forpagter på Kaupanger, og at det virkeligt forholdt sig således, lader sig også bevise. Som foged på Helgeland forsynede nemlig Jesper Hansen regnskaberne med sit private segl (våben), som viser en, »mod højre vendt væbnet arm med sværd«, omskrevet af hans fulde navn, og nu beror i det heibergske Museum i Sogndal (umiddelbart syd for Kaupanger), et på blik malet våben, som tidligere har hængt i Kaupanger kirke, og som viser nøjagtigt samme mærke med bogstaverne J.H.S. (Jesper Hans Søn) og årstallet 1677. Til bevis kan endvidere anføres, at det selvsamme mærke var anbragt på et, fra samme kirke, i museet beroende alterklæde, på hvilket ses Jesper Hansen's og sidste hustrus mærker med årstallet 1684; i henhold til modtagne oplysninger eksisterer dette klæde dog ikke mere. S.H. Finne-Grønn skriver i Norsk Slektshist. Tidsskrift, Bd. I (1928), på siderne 69 til 71, at Jesper Hansen's fader, borgmester i Svendborg 1619-35, Hans Richartsen's (Rickertsen) herkomst »hidtil hviler i fuldstændig mørke«, og videre, »det er her fristende at gætte på, at borgmesteren kan have været en søn af hr. Rickert Adriansen, der i mange år var sognepræst til Ørlandet ved Trondhjem, hvor han levede endnu i 1597«. Denne hypotese er dog forkert, eftersom Jesper Hansen's våben ses at være identisk med det paysen-rickertsenske adelige våben, og han derfor beviseligt tilhørte den fremtrædende købmandsslægt Paysen-Rickertsen i Flensborg. Jesper Hansen ægtede ca. 1647 på Tjøtta (35 km. vest for Mosjøen), Margrethe Falch, der var datter af hans forgænger, den velhavende foged på Helgeland, Peter Jacobsen Falch, efter hvem skiftet sluttedes i marts 1649. Jesper Hansen's hjem bar, som det fremgår af hans skifte, tydeligt præg af sin hustrus families velstand. Uden at komme nærmere ind på dette, i kulturhistorisk henseende interessante bo, skal her alene nævnes, at Jesper Hansen besad portrætter af Margrethe's faster, Margrethe Jacobsdatter Falch, og dennes ægtefælle, borgmester i Trondhjem Jan Robertsen, af hendes fastermand, foged i Romsdalen, Anders Iversen, ligesom der var malerier af Jesper selv, hans hustru Margrethe og »tre store kontrafejer« af hans børn samt af Jesper's broder, hr. Richard Hansen og dennes hustru; iøvrigt var der en række konge- og dronnigeportrætter. Kort efter Margrethe Falch's død på Tjøtta ca. 1660, hun døde sandsynligvis i barselseng med datteren, der fik hendes navn, ægtede Jesper Hansen Karen Eriksdatter Blix (født i Hammerdal 14. november 1620), datter af hr. Erik Eriksen Blix og dennes anden hustru, Elisabeth Pedersdatter, som overlevede ham og ved kongebrev af 30. oktober 1650 fik gården Sikås som enkesæde. Som forpagter på Kaupanger sad Jesper Hansen til sin død, der indtraf 25. maj 1678, sandsynligvis sidst på året 1677, idet det førnævnte blikskjold, med årstallet 1677, selvsagt er blevet forfærdiget til begravelsen i kirken, som skik og brug var. Skiftet i hans dødsbo blev holdt på Kaupanger fra 19. juni til 4. juli 1678, men registreringen var foretaget lige efter hans død, og selve opgøret er da udsat til en årstid, hvori de fraværende og tildels fjerntboende arvinger kunne få en bekvemmere adkomst. Boet blev opgjort til en nettoformue på 11.342 rdl. (plus uvisse 1.230 rdl.), hvoraf halvdelen tilfaldt enken, medens den anden halvdel deltes efter loven mellem hans ni børn eller deres arvinger.45
     I skiftet etter Jesper Hansen på Kaupanger i 1678 ble netto formuen på 11342 Rdl. + 1270 Rdl. i rede mynt av edle metaller, videre 9 store sølvkanner, 4 mindre sølvkanner, 5 dusin sølvskjeer, 9 sølv tallerkener, 7 forgylte belter og en hel del annet. Rikelig med kobber og messing, og mye over 100 tinnfat og tinntallerkener. Der var pene møbler og meget dekketøy og sengeklær som vanlig på storgårdene.46
     Skifte 19 jun. 1678, Kaupanger.47,41.

[Gift 1° omkr. 1647 med Margrete Pettersdatter Falch (d. omkr. 1660); Gift 2° omkr. 1660 med Karen Eriksdatter Blix (14 nov. 1620 - 6 apr. 1702)].

Børn af Karen Eriksdatter Blix og Jesper Hansen:

73.37.Lisbeth Jespersdatter, f. 1661, d. eft. 1694
74.37.Isak Jespersen Richart, f. omkr. 1662, d. før 1693
75.37.Gjertrud Jespersdatter, f. 1664, Helgeland., d. 1695, Bergen.
38.16.
Peder Erikssøn Blix
Født 162148.
Død mai 169448.
     Immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet 23. juni 1645, blev 1663 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen, hvor han døde i mai 1694, men hadde allerede i 1690 avstaat embedet til sin søstersøn.48

Gift _____med

Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle)
Død 168523.
     Datter af Niels Pedersen Balle og Sara Jensdatter Bull.
     Dorthe Nielsd. Balg fik Hr. Peder Erichsön Blix i Nordland.33

Børn af Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nilsdatter (Balg el. Balle):

76.38.Sara Pedersdatter Blix
77.38.Nils Pederssøn Blix, f. 1664
78.38.Erik Pederssøn Blix, f. 1664
39.16.
Sophia Eriksdatter Blix
Født 18 mar. 1626, Hammerdal21.
Død 26 mai 1709, Aafjord49.

Gift 1° _____med

Erich Olufssøn Schanke
Født omkring 1605, Trondheim.50.
Død omkring 166221.
     Erik Olsen Sckanke kalles Hr Erik på Moe [i Verdal] i kvegskatten i 1657. Han var kapellan her [Verdal, Innherrad prosti] til i 1662.51
     Student från Helsingör «Ericus Olai Nidrosiensis» vid Köpenhamns universitet 16. okt. 1616 (KUM I, s. 26), kapellan i Verdal. Bosatt på gården Mo i Verdal 1650- och vars besättning 1657 var 3 hästar, 8 nöt, 3 getter, 6 får och 2 svin. Gården innehades 1663 av Erik Olofsens efterleverska och var fri för landskyld och landbohold.50

Gift 2° _____med

Jens Christopherssøn (Christensen?) Svaboe
Død 168721.
     Jens Christensen Svaboe fikk kallsbrev som visepastor her [i Verdal, Innherrad prosti] den 11. jan. 1671. Det heter da at den gamle visepastoren [Peder Erichsen Juel] var død (NK bd. II, s. 68). Han er nevnt i familieskatten den 31. dec. 1679 og i 1684. Han sto som visepastor til han døde i 1686, for i ettermannens kallsbrev heter det at han ble utnevnt for Hr Jens som var død. I familieskatten i futeregnskapet i 1687 betalte hans enke.52
     Trolig er han den Janus Christophori Nidarosiensis som ble student i København i 1657. I hans kallsbrev heter det at han hadde vært kapellan her i sognet [Verdal] i seks år, dvs. i tiden 1665-1671. I 1674 ga han en ny messehagl til Stiklestad kirke.53
     I april 1676 betalte han for seg, sin kone Sophie Eriksdtr og to døtre Gjertrud og Gullu ERIKSDTR. I 1684 betalte han for seg, sin kone Sophie Eriksdtr Blix, to døtre Gullu og Mette ERIKSDTR, tre tjenestedrenger og tre tjenestepiker. Hans enke Sophie betalte i 1688 for seg og sin datter Mette, tre tjenestedrenger og to tøser. Hun betalte også for ni ildsteder, hun betalte bare for første termin av året, mens den etterfølgende sogneprest betalte for andre termin. Trolig indikerer dette at hennes mann døde i 1687. Med enken fikk han hånd om over 5 spann jordegods, dette økte Hr Jens og satt til slutt med over 10 spann, bl.a. Forbreg [Forberg?] på 2 sp 1 øre.53

Børn af Sophia Eriksdatter Blix og Erich Olufssøn Schanke:

79.39.Erik Eriksen Schanke, f. omkr. 1661, Verdal., d. 1749, Trondheim.
80.39.Giertrud Eriksdatter
81.39.Gudlov Erichsdatter (Schancke), d. 1740

Børn af Sophia Eriksdatter Blix og Jens Christopherssøn (Christensen?) Svaboe:

82.39.Christen Svaboe
83.39.Mette Svaboe
84.39.Dorothea Svaboe
40.16.
Elisabeth Eriksdatter Blix
Født 2 feb. 1631, Hammerdal, Sverige21.
Død 28 apr. 1700, Bergen21, begravet 3 mai 1700, Korskirken i Bergen21.
41.20.
Søren Hansen
Født omkring 162354.
Død 8 feb. 167954.
     Sogneprest til Domkirken i Trondhjem.

Gift 15 okt. 165054 med

Anne Pedersdatter Schjelderup
Født efter 162855.
Død 4 jun. 170154.
     Datter af Peder Jenssøn Skielderup og Gidske Hermannsdatter Lange.

Børn af Søren Hansen og Anne Pedersdatter Schjelderup:

85.41.Peder Schjelderup, f. 1662
86.41.Hans Sørensen (Schjelderup)
87.41.Herman Sørensen (Schjelderup)
88.41.Johan (Johannes) Schjelderup, d. 1721
89.41.Ove Sørensen Schjelderup, f. omkr. 1674, d. 1756
90.41.Gidsken Schjelderup, d. 1701
91.41.Gjertrud Margrethe Schjelderup, d. eft. 1743
92.41.Anna Catharine Schjelderup
42.20.
Karen (Anne?) Hansdatter
     Hun kaldes Anne i NST 16 side 140, men i samme tidsskrift s. 145 står der Karen.
     Skifte 10 aug. 1670, Trondhjem.56.

Gift _____med

Peder Christensen Riise
     Skriver på Trondhjemsgård.57
     Skifte 30 nov. 1666, Trondhjem57.

Børn af Karen (Anne?) Hansdatter og Peder Christensen Riise:

93.42.Gjertrud Pedersdatter (Riise)
94.42.Hans Pedersen (Riise), f. omkr. 1649
95.42.Christen Pedersen (Riise), f. omkr. 1651
96.42.Peder Pedersen (Riise), f. omkr. 1653
43.20.
Dorothea Hansdatter

Gift _____med

Christen Pedersen Schjoldborg
Død 168358,59.
     Lektor ved Trondheim Katedralskole i tiden 1660-1682, trolig sto han til sin død i 1683.59
     Han var muligens en sønn av hr. Peder Iversen, sogneprest i Skjoldingborg i Nord Jylland.59
44.20.
Jon Hanssøn
Født 31 jul. 1640, Trondhjem..
45.22.
Samuel Henrichsen
     «Samuel Henrichson Student var ogsaa bereist, og heel sterk, dødde efter giort Reise, før han kom hiem».60
46.22.
Anders Henrichsen Opdal
     Se Henry Berg, s. 279
     «Hr Anders Henricsøn, Prest paa Qvekne havde Siri Hr Olufs Dotter af Ringsager».60

Gift _____med

Siri Olsdatter
     Skifte 24 apr. 1667, Trondheim.61.

[Gift 1° med Anders Henrichsen Opdal; Gift 2° med Thommis Mattissen Ovid].

Børn af Anders Henrichsen Opdal og Siri Olsdatter:

97.46.Oluf Andersen Opdal, f. omkr. 1642
98.46.Anne Andersdatter Opdal
99.46.Maret Andersdatter Opdal, f. omkr. 1648
47.23.
Magdalene Christophersdatter (Løb)
Begravet 5 apr. 168862,63.

Gift 1° _____med

Morten Olufsen Lund
Død 165732.
     Hersleb [Jacob sogneprest i Stod fra 1722] har ham på sin liste som sogneprest her [i Stod] i tiden 1640-1657. Tønder sier at han ble visepastor her i 1640 og at han døde her i 1657. Han er nevnt her i odelslistene i lensregnskapet i tiden 1645 til 1656.32
     Han ble immatrikulert i København fra Malmø skole i 1626 som Martinus Olai Nidarosiensis. Han hadde ifølge Tønder vært kapellan i Beistad fra den 30. nov. 1631 til han ble visepastor her [i Stod] i 1640.32
     I 1651/52 betalte han for odel i Lund 2 øre, Sneve 1½ sp og Østby ½ øre. I 1624 var en Morten Olsen, som da var utenlands, oppført med ½ sp odel i Sneve, det samme hadde Siverd på Aasumb. Han er også oppført med odel i Sneve i 1617. Trolig var Hr Morten fra Stod og hadde arvet sin odel fra foreldrene.32

Gift 2° _____med

Peder Nilsen Borch
     Søn af Nils Pedersen Helsingør (Grundfos) og Sophie Borch.
     1657 Prest i Stod.64

Børn af Magdalene Christophersdatter (Løb) og Morten Olufsen Lund:

100.47.Ole Mortensen (Lund), f. 1645
101.47.Anna Mortensdatter (Lund)
102.47.Andreas Mortensen (Lund)
103.47.Jørgen Mortensen (Lund), f. 1653, d. 1696
104.47.Nils Mortensen Lund, f. 1656, Nord Trøndelag, d. 1695, Nord Trøndelag

Børn af Magdalene Christophersdatter (Løb) og Peder Nilsen Borch:

105.47.Nils Borch, f. 1658, d. 1659
106.47.Sophie Borch, f. 1659, d. 1718
107.47.Peder Pedersen Borch, f. 1661, d. 1697
108.47.Magdalene Borch, f. 1662, d. 1663
109.47.Margrethe Borch, f. 1663, d. 1746
110.47.Morten Borch, f. 1665, d. 1709
48.24.
Margrete Hansdatter Holm
     Rimeligvis opkaldt efter Hans Holms første hustru Margrete.

Gift _____med

Michel (Michael) Sebastiansen With
Født 162865.
Død 169766.
     Søn af Sebastian White og Ingeborg Audunsdatter (Trygge).
     Tok over garden Settem da mor hans på Åsgard døde i 1671.66
     På skiftet etter han 1697 vart garden med påståande hus og sagbruk utlagt til kjøpmann Erik Mosberg i Lille-Fosen for hans krav i buet 210 rd., som Mikkel i 1692 hadde lånt av han og som med renter m.m. hadde klabba på seg til ein slik sum.66
     Til husa på garden var óg medrekna 2 kakkelomnar som ein stor herlegdom. Slike ting fanst ikkje på kvar gard i dei tidene.66

Børn af Margrete Hansdatter Holm og Michel (Michael) Sebastiansen With:

111.48.Hans Michelsen (With), f. 1661
112.48.Elisabeth Michelsdatter (With)
113.48.Margrete Michelsdatter With, d. 1733
114.48.Bastian Michelsen With, f. 1671, d. 1731
49.25.
Samuel
     Nevnt som Lucie Jørgensdatters afdøde halvbror ved dennes skifte år 1701. Samuels barn, der ikke er nevnt ved antal eller navn, arver deres fars halvsøster.
50.25.
Margrethe
     Nevnt i Lucie Jørgensdatters skifte år 1701 som «halvsøster Margrethe sl Hr Mons», hvis barn arver deres mors halvsøster.
51.25.
Eline
     Eline nevnt i kopskatten år 1645 som hr Jørgens steddatter.20
52.25.
Henrich Jørgensen (Bull)
Født 162467.
Død 24 mai 168868,67.
     Hr. Henric paa Stadsbøygden som havde Ane Hr. Anders Datter af Örlandet.33

Gift _____med

Ane Andersdatter
     Datter af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.
     Hr Anders D: af Ørlandet.33

Børn af Henrich Jørgensen (Bull) og Ane Andersdatter:

115.52.Anders Henriksen Bull, f. 1663, d. 1735
116.52.Martha Henriksdatter (Bull)
117.52.Dorothea Henriksdatter (Bull)
118.52.Elen Henriksdatter Bull, d. 1696
119.52.Anne Henriksdatter (Bull)
120.52.Margrethe Henriksdatter (Bull)
53.25.
Hans Jørgensen (Bull)
     Var gift med enken etter Anders gullsmed i Trondheim. Ble selv gullsmed i Trondheim.67

Gift _____67med

Inger Hansdatter
Død efter 10 feb. 1660.
     Datter af Hans Nielsen.

[Gift 1° med Anders Andersen (Hein?) (Heise?); Gift 2° med Hans Jørgensen (Bull)].
54.25.
Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)
     Må være død før 1701 uden arvinge?, da han ikke er nevnt i søsteren Lucies skifte år 1701.
     Hans, nevnt i 1645 (koppskatten). Var gift med Margrethe Hansdatter, enke etter rådmann Hans Jonsen i Trondheim. Brukte gården Ingdal i Agdenes og kalte seg Henrik Ingdal.67

Gift _____med

Margrethe Hansdatter (Klingenberg?)
     Berg (1951), s. 282, gir henne tilnavnet Klingenberg, men jeg har ikke funnet noe kildebelegg for dette.69
     Se også NRR XI, s. 534 og XII, s. 49.70

[Gift 1° med Hans Joensen (Green); Gift 2° med Hans (Henrik?) Jørgensen (Bull, Ingdal)].
55.25.
Jørgen Jørgensen (Bull)
     Jörgen Jörgensön Guldsmed seilede bort.33
     Han er ikke nevnt i søstern Lucies skifte år 1701, muligvis fordi man ikke vidste hvad der var blevet af ham.
56.25.
Lucia Jørgensdatter Bull
Død 1701, Prestegården i Tromsø.
     Skifte 1701, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.71,72protokoll 1697-1761, legg 12b. Ingen barn. Hennes arvinger var hennes brorbarn Hr Anders kapellan i Hevne, Martha Henriksdatter gift med Jens Jensen på Wigen, Dorthe kaptein Emanhus, Anne Henriksdatter, Margrethe Henriksdatter, halvbror Samuels barn og halvsøster Margrethe sl Hr Mons barn..

Gift _____med

Niels Pedersen Bredal
Født 1620-1630 ?.
Død 169773.
     Niels Pedersen Bredal ble trolig prest her [Tromsø] i 1659 da formannen [Laurits Nielsen Arctander] på prestetavlen er satt opp som død. Han er nevnt som prest og prost her ved hyllingen i 1661 og han underskrev postulatene til Bülche den 27. juni 1666. Han fikk stadfestelse på sitt kallsbrev den 13. juli 1671 [NK bd. II, s. 90]. Han er også nevnt i familieskatten i 1677, 1679, 1683 og i 1686. I futeregnskapets familieskatt er han nevnt her i 1691 og 1693.73
     Han ble immatrikulert i København i 1640 fra Malmø skole. På prestetavlen står det at han hadde vært visepastor i Trondenes i ti år før han kom hit til Tromsø, dvs i tiden ca 1649-1659. I familieskatten i 1683 og i 1693 betalte han for seg og sin kone Lucie Jørgensdatter, to tjenestedrenger og to tjenestepiker.73
     Skifte 1697, Tromsø prestegård, Tromsø sogn.73,72protokoll 1697-1761, legg 4b. Ingen barn. Arvingene etter ham ble hans brorbarn og hans søsterbarn, navngitt er kun søsterens sønn Lans (Lars?) Fabriansens sønn i Bergen, resten av arvingene var i Jylland..
57.25.
Dorthea Jørgensdatter Bull
     Hun må være død inden 1701 uden arvinge?, da hun ikke er nevnt i søstern Lucies skifte år 1701.

Gift _____med

Jens Jensen
     Sogneprest i Bynesset.74
     Hr. Jens paa Bynesset (...) var Capellan paa Statsbygden.33
     Han er nevnt som prest her [Byneset] da han betalte degntoll til katedralskolen i 1658. Ogso nevnt ved hyllingen i 1661. Ifølge Tønder og Schøning hadde han vært kapellan i Stadsbygd og han er nevnt i domkapitelets forhandlingsprotokoll som sådan i 1657. Tønder [Schøning?] sier at han var gift med en datter av Hr Jørgen Bull i Stadsbygd. Dette var trolig hans første giftemål for Tønder sier at hans formanns [Michel Pristrop, Byneset] enke Dorothea Danielsdatter og var gift med Hr Jens.75

[Gift 1° med Dorthea Jørgensdatter Bull; Gift 2° med Dorothea Danielsdatter (omkr. 1617 - 15 okt. 1665)].
58.26.
Niels Henrichsen Arctander
Født 16281.
     Præst efter sin Fader [til Selde].1
59.26.
Peder Henrichsen Arctander
     Byeskriver i Viborg.1
60.26.
Jens Arctander
61.26.
Kirsten Arctander
62.26.
Maren Arctander
63.26.
Karen Henrichsdatter Arctander
64.27.
___________
Født 1614.
Død 1614.
65.27.
___________
Født 1614.
Død 1614.
66.32.
Anna Alexanderdatter Samson
Død 18 jan. 1646, Trondhjem.76.

Gift _____med

Hieronimus Brüghmann
Født 29 jul. 1599, Holsten76.
Død 28 okt. 1659, Trondheim2.
     Søn af Johan Friderich Brüghmann.
     Rådmann og handelsmann i Trondheim. Hjeronimus Brüghmann kom til Trondheim ca. 1525-30 etter at han hadde fått sin juridiske utdannelse. Da flere av hans sønner fikk en god utdannelse må en gå ut fra at han var velstående.76

Børn af Anna Alexanderdatter Samson og Hieronimus Brüghmann:

121.66.Johan Brüghmann, f. 1630
122.66.Alexander Brüghmann, f. omkr. 1633, d. omkr. 1669
123.66.Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann, f. 1630
124.66.Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann, f. omkr. 1630, d. 1679
125.66.Humpfrey Hieronimussen Brüghmann, d. 1690, København.
126.66.Ulrich Hjeronimussen Brüghmann, f. 1636, Trondheim, d. 1717, Nesna prestegjeld
127.66.Lorentz Hieronimussen Brüghmann, d. før 1677
128.66.Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
129.66.Andreas Brüghmann
67.32.
Suannechen Alexandersdatter Samson
     Hun må være datter af Alexanders første ægteskab når man tænker på at hun får en datter ved navn Ermegaard. S.T.Dahl fører henne opp som datter av Alexanders 2nd ekteskap med Kanilken Sommerschield.
     Skifte 6 okt. 1646, Trondhjem.39Johan Johansen Brunsmands avdøde h. Suannechen Alexandersd., 2 småbarn Alexander og Ærmegård, 80 Rd. hos Margrethe sal. Hr. Bernts (Brunsmand)..

Gift _____med

Johan Johansen Brunsmann
Død før nov. 1648.
     Søn af Johan Brunsmann den Ældre.
     Skifte nov. 1648, Trondheim.77Avdøde Johan Johansen Brunsmand. Barnepenger 866 Rd. til barn med Svannechen Alexandersd. i mors og morfars arv. E. Karen Nielsd. og 1 barn, annen gjeld 818 Rd., aktiva 1212 Rd., fallitt, verge hr. Berendt Brunsmand. 13/9 1660 holdtes avregning med Margrethe sal. hr. Berentis om Alexanders og Ærmegårds arv 150 og 75 Rd., Niels Johansen 37 Rd. (stedfar Hans Jensen) og Alexander Hildbrandsen 51 Rd., verge Peder Nielsen. Henrik Ravert var Alexanders før forordnede form. og Niels Adsersen Ermegårds..

[Gift 1° med Suannechen Alexandersdatter Samson; Gift 2° omkr. 1647 med Karen Nielsdatter (Balg el. Balle) (d. før 1 jul. 1690)].

Børn af Suannechen Alexandersdatter Samson og Johan Johansen Brunsmann:

130.67.Alexander Johansen Brunsmann, f. omkr. 1640
131.67.Ærmegård Johansdatter Brunsmann, f. 1644
68.34.
Poul Nielsen Arctander
Død 17151.
     Præst til Gierdrum i Aggershuus Stift.1

Børn af Poul Nielsen Arctander og _____:

132.68.Niels Poulsen Arctander
69.34.
Holger Nielsen Arctander
Født 1656, paa Gaarden Stelholt1.
Død 25 feb. 17121.
     Deponerede fra Helsingøer, blev sin Svogers [Svigerfaders] Capellan paa Næs 1680 [et andet sted skriver Giessing 1689], derefter Vice-Pastor til Siellands Nyekiøbing 1698, omsider virkelig Sogne-Præst.1
     Af hans 11 Børn med Regina Colstrup levde 4, 7 døde spæde.1

Gift 16908 med

Regina Colstrup
Født 16668.
Død 13 mai 17118.
     Datter af Jens (Johannes) Colstrup og Edele Giedde.
70.34.
Torborg Nilsdatter Arctander
     Med hende havde han [hr. Jens Colstrup] 4 Børn, af hvilke de 2de Smaae tilligemed Moderen, som ville redde dem, bleve ynkelig indebrændte, da Gaarden Brustad, hvor de boede, ved ulykkelig Ildebrand blev lagd i Aske, og da en troe Karl i Gaarden ved Navn Truels, vilde redde hende, maatte han ligeledes tilsætte Livet.78

Gift _____78med

Jens (Johannes) Colstrup
Født 1639, Marstrand.79.
Død 172080, begravet _____, Næs Kirke80.
     Søn af Joen Colstrup.
     Jens eller som han selv skrev sig Johannes Colstrup, var ved Aar 1663 Sognepræst i Oddevald i Vester-Gotland ...79
     Præst til Næss og Provst over Øvre-Rommeriges Provstie i Aggerhuus Stift.
     Jubel-Lærere.81

[Gift 1° med Edele Giedde (d. 31 dec. 1677); Gift 2° med Torborg Nilsdatter Arctander; Gift 3° med Else Tyrholm; Gift 4° med Margaretha von Landsberg (d. 1752)].

Børn af Torborg Nilsdatter Arctander og Jens (Johannes) Colstrup:

133.70.Niels Colstrup, f. 1679, d. 1725
134.70.Johanna Colstrup
135.70._____
136.70._____

Generation 6.

71.35.
Erik Hanssøn Blix
Født 164621.
Død 173221.
     Bosat i Grenås.

Børn af Erik Hanssøn Blix og _____:

137.71.Hans Erikssøn Blix, f. 1686
72.36.
Erik Erikssøn Blix
Født omkring 165182,83,40.
Død 171140.
     Blev 4. okt. 1690 res. kapellan til Øksnes i Vesteraalen efter sin morbror Peder Erikssøn Blix (1621-1694).40
     Han fikk kallsbrev på stillingen [kapellan i Øksnes] den 4. okt. 1690, det heter da at han hadde vært huskapellan her. Han er nevnt her i folketellingen 1701. Han var ifølge Erlandsen kapellan her til 1712, Erlandsen sier at han døde her [i Øksnes] i 1712/13.83
     Skifte 1724, Bodø.84Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Gift _____med

Dorothea Pedersdatter (Darre)
Død 1724, Gildeskaal85.
     Datter af Peder Mentzsøn (Darre) og Magdalene Stephensdatter (Soop).
     Skifte 28 jul. 1724, Bodø.85,84Dobbeltskifte etter Erich Blix og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Arvinger (børn): Peder Blix, prest i Danmark; Theonymus Blix; Mentz Blix; Stephan Blix; Sara Blix; Barbra Blix..

Børn af Erik Erikssøn Blix og Dorothea Pedersdatter (Darre):

138.72.Erik Erikssøn Blix, f. 1690, d. før 1724
139.72.Peder Erikssøn Blix, f. 1692, d. 1764
140.72.Theonomus Erikssøn Blix, f. 1699, d. 1773, Værdalen
141.72.Mens Erikssøn Blix
142.72.Stephen Erikssøn Blix
143.72.Sara Eriksdatter Blix
144.72.Barbara Eriksdatter Blix
73.37.
Lisbeth Jespersdatter
Født 166146.
Død efter 169486.

Gift _____med

Michel Schwartzkopf
Født omkring 1638, Bergen.86.
Død før 1 mai 1705, Manger.86.
     Søn af Hans Wismar Schwartzkopf.
     Sognepræst til Manger 18. april 1677.86
74.37.
Isak Jespersen Richart
Født omkring 166286.
Død før 169386.
     Ugift. Var 1678 under værgemaal af hr. Jens Bugge til Leikanger og blev i faderens bo tilgodeset med midler til skolegang "og en ønskede præstekjole". Student fra Bergens skole 1679.86
75.37.
Gjertrud Jespersdatter
Født 7 okt. 1664, Nord-Herø, Helgeland.87,86.
Død 28 nov. 1695, Bergen.86, begravet _____, Korskirken i Bergen.86.

Gift 2 dec. 1685, Korskirken i Bergen.86 med

Johann Omsen
Død før 12 jan. 170886.
     Bremen. Købmand i Bergen.86
     Borgerbrev i Bergen 15. febr. 1665.

[Gift 1° 22 okt. 1671 med Margrethe Hildebrandtsdatter Haan (d. 1684); Gift 2° 2 dec. 1685 med Gjertrud Jespersdatter (7 okt. 1664 - 28 nov. 1695)].

Børn af Gjertrud Jespersdatter og Johann Omsen:

145.75.Margrethe Johansdatter Omsen, f. 1686
146.75.Karen Johansdatter Omsen, f. 1687
147.75.Jesper Omsen, f. omkr. 1690
148.75.Jan (Johan) Omsen, f. 1692
149.75.Gertrud Johansdatter Omsen
150.75.Henrik Omsen, f. 1695
76.38.
Sara Pedersdatter Blix

Gift 167988 med

Jacob Lagessøn Borch
Født omkring 164723.
Død 171923.
     Res. kapellan til Bø i Vesteraalen.23

Børn af Sara Pedersdatter Blix og Jacob Lagessøn Borch:

151.76.Lage (Lauge) Jacobsen Borch, f. omkr. 1681
152.76.Hans Jacobsen Borch, f. omkr. 1685
153.76.Peder Jacobsen Borch, f. omkr. 1690
154.76.Erik Jacobsen Borch, f. omkr. 1691
155.76.Nils Jacobsen Borch, f. omkr. 1692
156.76.Jens Jacobsen Borch, f. omkr. 1697
157.76.Isak Jacobsen Borch, f. omkr. 1698
77.38.
Nils Pederssøn Blix
Født 166421.
     Tvilling med broren Erik. Levet endnu i 1697.21
78.38.
Erik Pederssøn Blix
Født 166421.
     Tvilling med broren 1664. Bosat paa Ilstad i Bodin.21

Gift omkring 169023 med

Karen Johansdatter Schrøder
     Datter af Johan Schrøder og Karen Stephensdatter Soop (Sophius).

Børn af Erik Pederssøn Blix og Karen Johansdatter Schrøder:

158.78.Johan Erikssøn Blix, f. 1693, d. 1763
159.78.Peder Erikssøn Blix, f. 1695, d. 1771
160.78.Nils Erikssøn Blix
161.78.Jørgen Erikssøn Blix, f. omkr. 1705, d. 1767
162.78.Dorothea Eriksdatter Blix
163.78.Sara Eriksdatter Blix
79.39.
Erik Eriksen Schanke
Født omkring 1661, Verdal.89.
Død 26 okt. 1749, Trondheim.89, begravet 4 nov. 1749, Vor Frue kirke, Trondheim.89.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.49

Gift 1° 7 okt. 1685, Domkirken, Trondheim.89 med

Karen Østensdatter (Estensdatter)
Født omkring 165290.
Død 1688, Trondheim.89, begravet 9 jan. 1689, Domkirken, Trondheim.89.
     Datter af Esten Jonsen (Gronset) og Agnes Madsdatter.
     Karen og Maren Östensdatter som er nevnt hos Robelin må være identiske med Esten/Östen Jonsens døtre av samme navn.
     Skifte 20 mai 1689, Trondheim.91,89Erich Erichsen Skanches avdøde hustru Karen Estensdatter. Barn: Erich Juchum 1½ år; Jens Erich ½. 196 ÷ 77.Hennes syster Maren Östensdtr är nämnd i skiftet..

Gift 2° 29 sep. 1691, Domkirken, Trondheim., «efter kunglig beviljning hemma i huset»89 med

Karen Lorentzdatter Frost
Begravet 30 jan. 1707, Vor Frue kirke, Trondheim.89.
     Skifte 23 mai 1708, Trondheim.92,89Avdøde Karen Lorentzdatter Frost. Ektefelle Erich Schanke borger. Barn: Lorentz Christian 9 år, Christian Frost 4, Sophie Cathrine 16 og Karen 8 år. Sølv 99, odelsgods Meegrunden kallet i Verdal 60, gårdene Solem med besetning 186 og Frøset på Byåsen 100, bygård 450, ialt 1524 samt uvisse 160 ÷ 564 rd..

Gift 3° mai 1708, Trondheim.89 med

Martha Jacobsdatter Borchmann
Født omkring 167889.
Død 1761, Trondheim.89, begravet 16 nov. 176189.
     Roger de Robelin skriver at hun var en datter av Jacob Nielsen (o.1610-1676) og Elin Andersdatter Bruse (d. o. 1661), men av kronologiske grunde kan dette ikke være korrekt - kanksje er hun deres sønnedatter ?

Børn af Erik Eriksen Schanke og Karen Østensdatter (Estensdatter):

164.79.Erik Jochum Schanke, f. omkr. 1687
165.79.Jens Erik Schancke, f. omkr. 1688

Børn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost:

166.79.Sophie Cathrine Eriksdatter Schanke, f. omkr. 1692
167.79._____, d. 1695, Trondheim.
168.79.Lorentz Christian Schanke, f. 1699, Trondheim., d. 1774
169.79.Karen Schanke, f. omkr. 1700
170.79.Christian Frost Schanke, f. omkr. 1704
171.79.Eriksdatter Schanke, d. 1708, Trondheim.
80.39.
Giertrud Eriksdatter
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.49

Gift _____med

Matias Kales
Død før 1709.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.49
81.39.
Gudlov Erichsdatter (Schancke)
Død 1740.
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.49
     Kalles av Erlandsen feilaktig for Gudlov Svaboe, datter av hr. Jens Svaboe, sognepræst til Værdalen.93
     20. okt. 1713 fikk Peder Herdals enke Goula rett til å sitte i uskiftet bo med sine umyndige barn med sin bror Christen Svaboe av Trondhjem som laugverge.93

Gift omkring 1695, Peder Herdal og Gullau Jensdtr fikk den 6. april 1695 lov til å gifte seg - de var beslektet i tredje ledd (NK VI, s. 20).94 med

Peder Jensen Herdal
Død 171395.
     Søn af Jens Mogenssøn Herdal og Anne Danielsdatter.
     Prest i Aafjord. Fikk 6. april 1695 tillatelse til å ekte Gudlof Erichsdatter av Værdal. De var beslektet i «tredie og tredie» ledd.96
     Student i Köpenhamn 1. okt. 1667.95

Børn af Gudlov Erichsdatter (Schancke) og Peder Jensen Herdal:

172.81.Jens Pedersen Herdal, d. 1756, Melhus.
173.81.Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal, f. 1700, d. 1775
82.39.
Christen Svaboe
     Omtales som værende bror til Gullov Eriksdatter. Bosat i Trondhjem.93
83.39.
Mette Svaboe
     Et brev datert Trundheim 20. juli 1709 og gjelder en skattetvist i boet efter «wores sahl. moeder Sophia Erichsdatter Blix sahl. Hr. Jens Svaboes» som «nestleden» 26. mai 1709 døde. Det er undertegnet av: Erick Schancke, Giertrud sl. Matias Kales, Gulluw hr. Peder Herdals og Mette Suaboe.49
84.39.
Dorothea Svaboe
     Muligvis datter av Gullov og Jens ?93

Gift _____med

Ifver Christopher von Hadeln

Børn af Dorothea Svaboe og Ifver Christopher von Hadeln:

174.84.Knud? von Hadeln
85.41.
Peder Schjelderup
Født 1662.
Begravet 31 dec. 1737, Evjen i Ørkedalen., 75 Aar gl.97.
     Conrektor i Throndhjem. (mange børn).

Gift _____med

Birgitte Lauritsdatter Brix
Født 1673.
Død 4 feb. 174297.
     Datter af Laurits Pedersen Brix og Kirstine Nielsdatter.

[Gift 1° 1691 med Simon Simonsen Hoff (omkr. 1634 - 2 okt. 1708); Gift 2° med Peder Schjelderup (f. 1662)].

Børn af Peder Schjelderup og Birgitte Lauritsdatter Brix:

175.85.Anna Pedersdatter Schjelderup, f. 1711, d. 1773
176.85.Søren Pedersen Schjelderup, d. 1753, Støren ?
86.41.
Hans Sørensen (Schjelderup)
     Ifølge hr. Jacob Lund død udenlands som Student.
87.41.
Herman Sørensen (Schjelderup)
     Død ung, «blöede sig ihjel, da han gik i Skole».54
88.41.
Johan (Johannes) Schjelderup
Død 9 mai 172154, begravet 23 mai 172198,99.
     Blev 24 marts 1703 Capellan hos formanden [i Skogn, Raphael Lund] med Ret til at succedere denne i Sognekaldet (Skogn), uden at dette skulde have lignende Følger for Andre. Blev 11 Mai 1706 Magister. Blev 19 Jan. 1718 Provst over Indherreds Provstie. Død af Steensmerte.54
     Erlandsen siger, at han ingen Børn havde i dette sit Ægteskab (med Gidsken Lund), men ifølge Hr. Jakob Matssøn Lunds Annotationsbog skal han have haft en Søn, der døde som Guvernør i Guinea, og en liden Datter, som blev ligget ihjel af Ammen.99

Gift 1° 13 okt. 1697, Trondhjem100,97 med

Gidsken Raphaelsdatter Lund
Født 19 sep. 1672, Skogn101,54,101.
Død 169954.
     Datter af Raphael Lund og Sophie Randulf.

[Gift 1° med Morten Mikkelsen Thune (d. mai 1695); Gift 2° 13 okt. 1697 med Johan (Johannes) Schjelderup (d. 9 mai 1721)].

Gift 2° 28 okt. 170554,101 med

Karen Collin
Født 168954,101.
Død 19 jun. 1763102,97, begravet 30 jun. 1763, Frue kirke i Trondheim97.
     Datter af Jens Hanssøn Collin og Karen Olsdatter Tønder.

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Gidsken Raphaelsdatter Lund:

177.88.Søren Schielderup, f. 1698, d. 1736

Børn af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin:

178.88.Jens Schielderup, f. 1706, d. 1766
179.88.Caspar Abraham Schjelderup
180.88.Gidsken Dorthe Schjelderup, d. 1766, St. Jørgens Hus.
181.88.Karen Johansdatter Schjelderup, f. 1712, d. 1780
89.41.
Ove Sørensen Schjelderup
Født omkring aug. 1674.
Død 25 jan. 175697.
     Blev 1704 Amtmand over Nordlandene, 1714 Justitsraad, 1731 Etatsraad og senere Conferentsraad. Eiede Fosen Gaard i Ørlandets Præstegjeld.54
     Ifølge Erlandsen havde Ove og Catharina een Søn, men i Norske Samlinger VI, s. 162 står at ægteparret var barnløst.
     1756, 17. junij, bestædiget Sl: Conferentz Raad Ove Schielderup, 81 aar 10 mdr. 3 uger 5 dage.97,102
     Indtegt av begravelser: 1756, 2. aug. - for Conferentz Raad Schielderups liig 10 rdr.97,102

Gift _____med

Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch
     Datter af Hans Munch.
     Erlandsen kalder hende Catharina.

[Gift 1° med Peter Blichfeldt; Gift 2° med Ove Sørensen Schjelderup (omkr. aug. 1674 - 25 jan. 1756)].

Børn af Ove Sørensen Schjelderup og Catharina el. Kirsten Hansdatter Munch:

182.89.Søren Schjelderup
90.41.
Gidsken Schjelderup
Død 5 mai 1701.

Gift 167854 med

Joachim Irgens
Født 5 mai 1644.
Død 1725.
     Søn af Johannes Irgens og Elisabeth Sophie Henningsdatter Arnisæus.
     Doktor. Stadsphysicus, først i Trondhjem, siden i Christiania. 10 Børn.54

Børn af Gidsken Schjelderup og Joachim Irgens:

183.90.Johannes Irgens, f. 1684, d. 1760
91.41.
Gjertrud Margrethe Schjelderup
Død efter 1743.

Gift _____med

Peder Jensen Randulf
Født omkring 1652.
Død 1700103.
     Søn af Jens Pederssøn Randulf og Kirsten Pedersdatter.
     Sogneprest til Tønsberg. 5 Børn.

Børn af Gjertrud Margrethe Schjelderup og Peder Jensen Randulf:

184.91.Herman Pederssøn Randulff, d. 1744
92.41.
Anna Catharine Schjelderup

Gift 1° 11 okt. 1697, Domkirken i Trondheim.97,95 med

Niels Hansen Meyer
Født 1659104.
Død 22 mai 1705, København.105,97.
     Søn af Hans Evertsen Meyer og Margrethe Pedersdatter.
     Han fikk bestalling på embetet [fogd i Stjørdal og Verdal] den 4. dec. 1694. I tingboken for Stjørdal og Verdal finner jeg [S.T.Dahl] ham nevnt som fogd første gang fra mai 1695. Han sto som fogd til i 1702 og nevnes siste gang i tingboken den 28. jan. 1702. Ifølge Tønder så ble han i 1705 krigscommesarius men døde like etter i København.106
     Krigskommisair til Øie i Melhus.105

Gift 2° _____med

Sylvester Bergmann
     Foged paa Strinden.

Børn af Anna Catharine Schjelderup og Niels Hansen Meyer:

185.92.Søren Nielsen Meyer
186.92.Margarete Nielsdatter Meyer, d. 1756, Melhus.
187.92.Anna Nielsdatter Meyer
93.42.
Gjertrud Pedersdatter (Riise)

Gift _____med

Willum Knudsen
     Sorenskriver i Strinda.57
94.42.
Hans Pedersen (Riise)
Født omkring 164957.
95.42.
Christen Pedersen (Riise)
Født omkring 165157.
96.42.
Peder Pedersen (Riise)
Født omkring 165357.
97.46.
Oluf Andersen Opdal
Født omkring 1642107.
98.46.
Anne Andersdatter Opdal
     «Ane Dotteren fik en Capellan hos Hr Niels Bredal i Nordland.»60
     Har vært gift ved morens skifte 24. april 1667.
99.46.
Maret Andersdatter Opdal
Født omkring 1648107.
100.47.
Ole Mortensen (Lund)
Født 164532.
     Tønder har ham som født 1645, student, druknet på Strindfjorden.32
101.47.
Anna Mortensdatter (Lund)
Døbt 15 apr. 1649108.
     Tønder har hende som døpt den 15. april 1649 og gift i 1669 med Hr. Hans Resen, kapellan i Overhalla.108
102.47.
Andreas Mortensen (Lund)
     Tønder har ham som student, døde ved Københavns beleiring.108
103.47.
Jørgen Mortensen (Lund)
Født 1653108.
Død 15 nov. 1696108.
     Tønder har ham som født i 1653 og sier at han en tid var feltprest, ble senere sogneprest i Sjelland. I 1685 sogneprest i Sæbø på Jylland, døde den 15. nov. 1696.108

Gift _____32med

Kirsti Lauritsdatter Ekhuus
104.47.
Nils Mortensen Lund
Født 1656, Stod, Nord Trøndelag109.
Død 1695, Snåsa, Nord Trøndelag109.
     Kapellan i Snåsa 1683-86 hvorpå han ble sogneprest.

Gift _____med

Sara Jacobsdatter Wivel
Født 1666, Snåsa, Nord Trøndelag.109.
Død 1725, Trondhjem.109.
     Datter af Jacob Augustinussen Wivel og Susanne Jørgensdatter Skielderup.

Børn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel:

188.104.Anne Marie Nilsdatter Lund, f. 1684, Nord Trøndelag., d. 1762
189.104.Morten Nilsen Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1757, Nord Trøndelag.
190.104.Magdalena Susanna Lund, f. 1686, Nord Trøndelag., d. 1764, Hadsel.
191.104.Jacob Nilsen Lund, f. 1688, Nord Trøndelag., d. 1754, Agerøen.
192.104.Peder Nilsen Lund, f. 1691, Nord Trøndelag, d. 1731, Trondhjem
105.47.
Nils Borch
Født 165864.
Død 165964.
106.47.
Sophie Borch
Født 19 nov. 1659110.
Død 17 nov. 1718110.

Gift 13 aug. 1684110 med

Christopher Jacobsen Hersleb
Født 2 jul. 1660110.
Død 28 dec. 1721110.
     Søn af Jacob Jensen Hersleb og Anna Christophersdatter Tønder.
     Magister.64
     Provst og Sognepr. til Stod.110

Børn af Sophie Borch og Christopher Jacobsen Hersleb:

193.106.Peder Christophersen Hersleb
194.106.Jacob Christophersen Hersleb, f. 1686, d. 1758
195.106.Peder Jacob Christophersen Hersleb, f. 1689, Stod prestegård., d. 1757, København.
196.106.Karen Christophersdatter Hersleb, f. 1690
197.106.Ole Christophersen Hersleb
198.106.Christopher Christophersen Hersleb
199.106.Ane Christophersdatter Hersleb
200.106.Ursilla Christophersdatter Hersleb
201.106.Jens Christophersen Hersleb
202.106.Ole Christophersen Hersleb, f. 1695, d. 1761
203.106.Niels Christophersen Hersleb, f. 1698, d. 1752
204.106.Anna Sophia Christophersdatter Hersleb, f. 1704, d. 1745
107.47.
Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 166164.
Død 6 feb. 169764.
     Kapellan i Overhalden.64,110

Gift 6 okt. 1689111 med

Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 1670111,64.
Død 171964.
     Datter af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph.

[Gift 1° 6 okt. 1689 med Peder Pedersen Borch (16 mar. 1661 - 6 feb. 1697); Gift 2° med Jens Claussen Parelius (omkr. 1659 - 1716)].
108.47.
Magdalene Borch
Født 166264.
Død 166364.
109.47.
Margrethe Borch
Født 166364.
Død 174664.

Gift 11 nov. 1690112 med

Jeremias Hass
Født omkring 1665, Trondhjem113,114,112.
Død 173564.
     Søn af Erich Pedersen Byemand (Jemt) og Maren Jørgensdatter.
     Magister. Cand. theol. 1686 og kort efter kapellan i Stod. Vicepastor i Frosta 1710.112

Børn af Margrethe Borch og Jeremias Hass:

205.109.Maren Magdalene Hass (Borch?)
206.109.Margrethe Christine Hass Borch, f. 1706, d. 1772, Trondhjem.
207.109.Peder Jeremiassen Hass Borch, f. 1692, d. 1751
110.47.
Morten Borch
Født 166564.
Død 170964.
     Student.64
111.48.
Hans Michelsen (With)
Født 1661115.
     Han levde ugift på Settem i 1712.115
112.48.
Elisabeth Michelsdatter (With)
     Ho var veikhelsa og hadde opphald på garden Settem.115
113.48.
Margrete Michelsdatter With
Død jan. 1733116,117.
     Skifte 1734117.

Gift _____med

Niels Anderssøn Brøndlund
Født omkring 1681118,119.
Begravet 16 aug. 1722, Hadsel.119.
     Søn af Anders Pederssøn Brøndlund og Birgitta Jensdatter Bloch.
     Provst og sokneprest til Hadsel.115

Børn af Margrete Michelsdatter With og Niels Anderssøn Brøndlund:

208.113.Jens Andreas Brøndlund
209.113.Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1707, d. 1780, Hadsel.
210.113...... Nielsdatter Brøndlund
211.113.Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund, f. omkr. 1717
114.48.
Bastian Michelsen With
Født 167166.
Død 1731120.
     Skifte 8 nov. 1731120.

Gift _____med

Beate Antoniette Irgens
Født 1688, Røros.121.
     Datter af Henning Irgens og Anne Cathrine Wesling.
     I 1769 budde ho på Settemsøra med sin annen mann Knut Mikkelsen.122
     Men der var skifte 1741 efter Knut og Beate (også iflg. Hans Hyllbakk).
     Skifte 13 mar. 1741, Settemsøra123.

[Gift 1° med Bastian Michelsen With (1671 - 1731); Gift 2° med Knut Mikkelsen].

Børn af Bastian Michelsen With og Beate Antoniette Irgens:

212.114.Michel Bastiansen (With), f. 1707, d. 1782
213.114.Niels Bastiansen With Brøndlund, f. 1711
214.114.Gjertrud Christine Bastiansdatter With, f. 1715
215.114.Henning Bastiansen With, f. 1718
216.114.Ingeborg Bastiansdatter With, f. 1724
115.52.
Anders Henriksen Bull
Født 1663124.
Død 1735124.
     Han er nevnt, «Hr Anders kapellan i Hevne», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.71
     Capellan paa Hitteren.33
     Prost och sogneprest i Hitra.124
     [Se Bull, J.: Den Trønderske slekten Bull, Oslo 1938, s. 25 ff.]

Gift _____med

Birgitte Rosing
Død 1704, på Vedø i Henne.124.
     Datter af Rasmus Claussen Rosing og Anna Nielsdatter Schjelderup.
     Hun fik 15 børn, hvoraf de 4 døde som små [Se C.S. Schilbred: Slægten Bull].

Børn af Anders Henriksen Bull og Birgitte Rosing:

217.115.Nils Rosing Bull, f. 1696, d. 1782
218.115.Rasmus Rosing Bull, f. 1699, d. 1797, Ansness i Hitra.
116.52.
Martha Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Martha Henriksdatter, gift med Jens Jensen på Wigen», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.71
117.52.
Dorothea Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Dorthe kaptein Emahus», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.71
     Havde Capitain Emhaus.33

Gift _____med

Hans Emahus
     Oberst.125

Børn af Dorothea Henriksdatter (Bull) og Hans Emahus:

219.117.Maria Anna Emahus
118.52.
Elen Henriksdatter Bull
Død dec. 1696126.
     Hun er ikke nevnt som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.71

Gift omkring 1687126 med

Ole Christophersen Røg
Født 1648126.
Død 19 jun. 1696126.
     Søn af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Sogneprest til Stadsbygd.126

Børn af Elen Henriksdatter Bull og Ole Christophersen Røg:

220.118.Henrich Olsen Røg
221.118.Christopher Olsen Røg
222.118.Ane Lisbet Olsdatter Røg, f. 1692, d. 1757
223.118.Martha Lucia Olsdatter Røg
224.118.Sophie Margrethe Olsdatter Røg
119.52.
Anne Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Anne Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.71
     Barnløs.126
     Skifte 4 apr. 1702, Stadsbygd.126.

Gift _____med

Ulrich Waldemar Colnet
     Løitnant.
120.52.
Margrethe Henriksdatter (Bull)
     Hun er nevnt, «Margrethe Henriksdatter», som arving i fasteren Lucie Jørgensdatters skifte 1701 på Tromsø prestegård.71
     Erlandsen har henne som gift med løytnant Raphael Tønder.127

Gift _____128med

Raphael Andersen Tønder
     Søn af Anders (Andreas) Christophersen Tønder og Karen Matsdatter Lund.
     Løytnant.128

Børn af Margrethe Henriksdatter (Bull) og Raphael Andersen Tønder:

225.120.Hans Peter Tønder, f. 1698, d. 1761, Sogn & Fjordane.
121.66.
Johan Brüghmann
Født 1630-1640 ?.
     Kjøpmann i Amsterdam. Hans etterslekt? er ikke kendt.129
122.66.
Alexander Brüghmann
Født omkring 1633130,131.
Død omkring 1669129.
     Sogneprest til Overhalden.129

Gift _____med

Anna Poulsdatter Resen
     Datter af Paul Jacobsen Resen og Maren von Aphelen.
     Hun var død i 1712 [mosteren Margrethe von Affelens skifte]. Hennes datter Anna [oppkalt etter henne selv?] var gift med Hr Daniel Pristrop.131

Børn af Alexander Brüghmann og Anna Poulsdatter Resen:

226.122.Anna Alexandersdatter Brüghmann, f. 1660, d. omkr. 1717, Leiknes i Nerø prgjld.
123.66.
Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann
Født 1630-1640129.

Børn af Hans (Johannes) Hjeronimussen Brüghmann og _____:

227.123.Hjeronimus Hanssen Brüghmann, f. 1659, Trondheim, d. 1709, Drammen
124.66.
Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann
Født omkring 1630-1640132.
Død 1679132.
     Skifte 31 okt. 1679, Trondheim.133.

Gift omkring 1652134 med

Jens Danielsen
Død omkring 1690, Trondhjem132.
     Søn af Daniel Rasmussen og Maren Jensdatter.
     Stilling: Handelsborger132.
     Skeppare, bodde på borgleie i Laukvik i Senja fogderi som han sålde 1678 till sin svärson Laurits Hansen Alderup, ägde vånegård nr 9 «Danielsgård» i Trondheim som han pantsatte 1675 till sin svärson Johan Thulin.135
     I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.136

Børn af Ermegaard Hjeronimusdatter Brüghmann og Jens Danielsen:

228.124.Anne Jensdatter, d. omkr. 1683
229.124.Elsebe (Elisabeth) Jensdatter, d. omkr. 1720
230.124.Boel Jensdatter
231.124.Hieronimus Jensen, f. omkr. 1660, Trondhjem ?, d. omkr. 1750
232.124.Ellen Jensdatter, f. omkr. 1661, Trondhjem ?
233.124.Gidsken Jensdatter Brüghmann, f. omkr. 1664, Trondheim ?, d. 1739
234.124.Daniel Jensen, f. omkr. 1670, Trondhjem ?, d. 1725
235.124.Ermegård Jensdatter, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
125.66.
Humpfrey Hieronimussen Brüghmann
Død 1690, København., Død 1690 under et opphold i København.137.
     Kjøpmann i Trondheim. Han var eier av betydelige jordgods og drev en overordentlig stor handelsvirksomhet, der strakte seg fra Trondheim og sørover.132

Gift _____med

Sara Andersdatter Riber
Død før 1724132.
     Datter af Anders Nilssen Riber og (? S.B.H. ?).

Børn af Humpfrey Hieronimussen Brüghmann og Sara Andersdatter Riber:

236.125.Alexander Humphredsen Brüghmann, d. før 1634, København
237.125.Anna Margareta Brüghmann, d. 1702
238.125.Sara Brüghman, d. 1733, Trondheim
239.125.Gidsken Brüghmann, d. 1732
240.125.Sophie Brygmand, f. 1673, d. 1751, Trondheim.
241.125.Humphred Brüghmann, f. 1681
242.125.Lars Brüghmann
243.125.Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann
126.66.
Ulrich Hjeronimussen Brüghmann
Født 4 nov. 1636, Trondheim138,132.
Død 3 feb. 1717, Nesna prestegjeld132.
     Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.132
     Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.139Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt..

Gift 1° 25 apr. 1669, Bynessets prestegård132 med

Gidsken Mikkelsdatter Pristroph
Født 1640132.
Død 23 jul. 1682, Nesna132.
     Datter af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.

Gift 2° _____med

Anne Hansdatter Klæboe
     Datter af Hans Pederssøn Klæboe og Margrethe Johansdatter (Grønn).

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Gidsken Mikkelsdatter Pristroph:

244.126.Anna Ulrichsdatter Brüghmann, f. 1670
245.126.Dorothea Brüghmann, f. 1670, d. 1719
246.126.Elsebe Brüghmann, f. 1672, d. 1676
247.126.Michael Hjeronimus Brüghmann, f. 1675, d. 1676
248.126.Gidsken Brüghmann, f. 1675
249.126.Elsebe Brüghmann, f. 1677

Børn af Ulrich Hjeronimussen Brüghmann og Anne Hansdatter Klæboe:

250.126.Hjeronimus Brüghmann, f. 1686, d. 1758, Hestad i Herøy
127.66.
Lorentz Hieronimussen Brüghmann
Død før 29 okt. 1677.
     Skifte 29 okt. 1677, Trondhjem.114Avdøde Lourendz (Hieronimussen) Brugmand, blev nylig borte ved hjemreise fra Romsdalsmarked. Rester av flott innbo, 2792 - 7184 rd., samt uvisse fordringer 495 rd..

Gift _____114med

Sissel Jørgensdatter (Frøling?)
Født omkring 1651140,141.
Død omkring 1689.
     Datter af Jørgen Nielsen C. K. og Abel Frantsdatter Frøling.
     Skifte 8 apr. 1689, Trondhjem.911306 - 1222 rd., derav gull, sølv,kramgods og jordegods, uvisse fordringe 239 Rd..

[Gift 1° med Lorentz Hieronimussen Brüghmann (d. før 29 okt. 1677); Gift 2° eft. 29 okt. 1677 med Ole Christensen (d. eft. 8 apr. 1689)].

Børn af Lorentz Hieronimussen Brüghmann og Sissel Jørgensdatter (Frøling?):

251.127.Jørgen Lorentzsen Brüghmann
252.127.Anne Lorentzdatter Brüghmann
253.127.Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
128.66.
Hieronimus Hieronimussen Brüghmann
     Nevnes ved broren Lorentz skifte 29. okt. 1677.114
129.66.
Andreas Brüghmann
     Nevnes 1695-98 i "Røros Kobberverk" (H. Dahle) som de bland "Værkets høifornemme Participanter, der gjor seg bemerket".132
130.67.
Alexander Johansen Brunsmann
Født omkring 1640-46142.
131.67.
Ærmegård Johansdatter Brunsmann
Født 15 sep. 1644143,142,143.
     Hun blev 1653 opdraget hos sin Farbroder Hr. Bernt (Håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog).144
132.68.
Niels Poulsen Arctander
     Præst til Borge og Fosnæs i samme Stift.1

Børn af Niels Poulsen Arctander og _____:

254.132.Poul Nielsen Arctander
133.70.
Niels Colstrup
Født 16798.
Død 17258.
     Før Capellan, siden Sognepræst paa Stoche efter Stobæus.8

Gift 1° _____8med

Johanna Maria Stobæus
Død 17218.

Gift 2° _____8med

Martha Maria Thue
Død 17538.
     Datter af Erik Thue.

Børn af Niels Colstrup og Johanna Maria Stobæus:

255.133.Jens Colstrup
256.133.Johan Michael Colstrup
257.133.Torborg Colstrup
258.133.Sara Maria Colstrup
259.133.Poul Colstrup, f. 1721, d. 1765
260.133.Else Marie Colstrup
261.133.Kirstine Marie Colstrup

Børn af Niels Colstrup og Martha Maria Thue:

262.133.Eric Nielsen Colstrup, f. 1723, d. 1781
134.70.
Johanna Colstrup

Gift _____8med

Michael Wulf
     Maaneds-Lieutenant, boede paa Gaarden Melsomvig, og efterlode mange Børn.8
135.70.
___________
     Indebrændte med Moderen.8
136.70.
___________
     Indebrændte med Moderen.8

Generation 7.

137.71.
Hans Erikssøn Blix
Født 168621.
     Bosat i Grenås.

Børn af Hans Erikssøn Blix og _____:

263.137.Anders Hanssøn Blix, f. 1720, d. 1788
138.72.
Erik Erikssøn Blix
Født 1690145,83,40.
Død før 1724.
     Døde ung.40
     Ikke nevnt i moderens skifte 1724.
139.72.
Peder Erikssøn Blix
Født 1692146,147,40.
Død 176440.
     Student 1713 og 27. aug. 1723 sogneprest til Beder-Malling i Aarhus stift. Efterslegt ???40

Gift _____med

Anna Catharina Hørning
     Datter af Rasmus Hørning og Anna Catharina Lauritsdatter.
140.72.
Theonomus Erikssøn Blix
Født 1699148,147,40.
Død 1773, Værdalen40.
     Feltskjær. Bodde i Værdalen. Har Efterslegt.40

Gift _____med

Anna Barbara Brun
141.72.
Mens Erikssøn Blix
142.72.
Stephen Erikssøn Blix
     Nevnt i skifte etter moderen i 1724.
143.72.
Sara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
144.72.
Barbara Eriksdatter Blix
     Nevnt i skiftet etter moderen 1724.
145.75.
Margrethe Johansdatter Omsen
Født 168686.

Gift _____med

Jan Ehlers
146.75.
Karen Johansdatter Omsen
Født 168786.

Gift 1° _____med

Harje Siemers

Gift 2° _____med

Philip Felgenhauer
147.75.
Jesper Omsen
Født omkring 1690149.
     Sognepræst til Finnaas.86
     Sogneprest til Tenås.149
148.75.
Jan (Johan) Omsen
Født 169286.

Gift _____med

Elisabeth Davidsdatter Faye
149.75.
Gertrud Johansdatter Omsen
Døbt 17 mai 1694, Domkirken i Bergen.150.

Gift 13 nov. 1710, Korskirken i Bergen.150,150 med

Abel Abelsøn Mørch
Født _____, Bremen151.
Død 11 jan. 1730151.
     Handelsmann. Kom til Norge og bosatte seg i Bergen, hvor han tok borgerskap 2. nov. 1706; flyttet senere til Saltnes i Salten, hvor han levde som handelsmann.151

Børn af Gertrud Johansdatter Omsen og Abel Abelsøn Mørch:

264.149.Anna Abelsdatter Mørch
265.149.Arnt Abelsøn Mørch, d. 1785
266.149.Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
267.149.Margrethe Abelsdatter Mørch
268.149.Johan Abelsøn Mørch, d. 1722
269.149._____
270.149.Elisabeth Abelsdatter Mørch
271.149.Jesper Abelsøn Mørch
272.149.Johan Abel Mørch, f. 1724, Saltnes i Nordland, d. 1801, Hestad i Brønnøy
273.149.Margrethe Elisabeth Mørch, f. 1729, Saltnes i Nordland, d. 1816
150.75.
Henrik Omsen
Født 169586.
151.76.
Lage (Lauge) Jacobsen Borch
Født omkring 1681152.
     Lensmann i Bø i Vesterålen.

Børn af Lage (Lauge) Jacobsen Borch og _____:

274.151.Jacob Lagesen Borch, f. 1723, d. 1789
152.76.
Hans Jacobsen Borch
Født omkring 1685153.
     Ble ifølge Erlandsen kapellan her [Bø] etter faren.88
153.76.
Peder Jacobsen Borch
Født omkring 1690154.
154.76.
Erik Jacobsen Borch
Født omkring 1691155.
155.76.
Nils Jacobsen Borch
Født omkring 1692156.
156.76.
Jens Jacobsen Borch
Født omkring 1697157.
157.76.
Isak Jacobsen Borch
Født omkring 1698158.
158.78.
Johan Erikssøn Blix
Født 169321.
Død 176321.
     Bosat paa Sør-Bruøen. Efterslegt.21
     Fra Sør-Arnøy i Gildeskål. I skiftet efter forældrene 1787 er kun 4 af de 9 børn nevnt.159
     Skifte 1787160,159.

Gift _____med

Susanna Margrethe Knutsdatter Rist
     Datter af Knudt Larsen Rist og Helena Catharina Moltzau.
     Skifte 1787161,159.

Børn af Johan Erikssøn Blix og Susanna Margrethe Knutsdatter Rist:

275.158.Karen Dorthea Blix, f. omkr. 1740, d. 1781
276.158.Steffen Johansen Blix
277.158.Dorothea Margrethe Blix
278.158._____
279.158._____
280.158._____
281.158._____
282.158._____
283.158._____
159.78.
Peder Erikssøn Blix
Født 169521.
Død 177121.
     Bosat paa Ilstad i Bodø. Ugift.21
     Skifte 3 jul. 1771, Bertnes i Bodø162,159.
160.78.
Nils Erikssøn Blix
     Bodde paa Bertnes.21
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.21

Gift _____med

Regina Marie Hvid
Født omkring 1710, Mjønes, Skjerstad, Bodø.163.
Død før 17 mai 1747, Bertnes, Innstranda, Bodø.163.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
161.78.
Jørgen Erikssøn Blix
Født omkring 1705164.
Død 1767164.
     Bodde paa Kapstøen.21
     Tilhørte en anden gren av slegten Blix en hustruens moder.21
     I en slektsbok for noen Nordlands-Blix'er, nedstammende fra Hans Lauritssøn Blix til Bodin og hustru Ingeborg Svendsdatter, står der at ved skiftet efter hr. Hans Lauritssøn Blix's «sønnesøn, handelsmand Jørgen Erikssøn Blix, Kapstøen, 1767 sees denne at have eiet 2 store sølvkanner, forsynede med «navn, vaaben og aarstallet 1664», hvoraf den ene blev udlagt til kjøbmand Jordan i Bergen for gjeld. Disse kanner kan godt have tilhørt presten Blix i Bodø.» Skulde disse kanner kunne efterspores, kunde navn og våben vel gi ytterligere oplysninger om hustru Ingeborgs slekt. Som det vil sees sier slektsboken at Jørgen Erikssøn Blix er sønn av stiftsskriver Erik Hanssøn Blix, og denne kilde sier også at stiftsskriveren er gift med Regina Meyer.165

Gift _____med

Maren Hvid
Født omkring 1717164.
Død 1798164.
     Datter af Michel Hvid og Anne (Anichen?) Eriksdatter Blix.
     Albertine Hauglid kaller henne Maren Hvid.166
     W.Brandt skriver i Slægten Benkestok at Maren Hvid ble gift med Jørgen Blix på Kapstøen. De havde mange børn.
     I NST 3, kaldes hun Anne Hvid.

Børn af Jørgen Erikssøn Blix og Maren Hvid:

284.161.Anna Jørgensdatter Blix
285.161.Maren Hvid Blix, f. 1760, d. 1843, Meløy.
162.78.
Dorothea Eriksdatter Blix
     Efterslegt.21
163.78.
Sara Eriksdatter Blix
     Efterslegt.21
164.79.
Erik Jochum Schanke
Født omkring 168791.
165.79.
Jens Erik Schancke
Født omkring 168891.
     Död utomlands. Ogift.89
166.79.
Sophie Cathrine Eriksdatter Schanke
Født omkring 169292.
167.79.
___________
Død 1695, Trondheim.89, begravet 12 feb. 1695, Frue kirke i Trondheim.89.
168.79.
Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.167.
Død 1774167.

Gift _____med

Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.167.
Død 1774, Nes.167, begravet 8 feb. 1774167.
     Datter af Johan Daniel(sen) Burchart og Margrethe Lauritsdatter Allerup.

Børn af Lorentz Christian Schanke og Margrethe Maria Johansdatter Burchard:

286.168.Karen Margrethe Schanke, d. 1795, Hitra.
169.79.
Karen Schanke
Født omkring 170092.

Gift 2 sep. 1751, Ørland.89 med

Christian Urban Moltzau
Født 1721, Trondheim.89, døbt 17 apr. 172189.
     Søn af Urbanus Jochumsen Moltzau og Maren Meing.
170.79.
Christian Frost Schanke
Født omkring 170492.
     Christian Frost Schanke, gästgivare i Reval och kallades för Nordmans Christian, brev från Riga daterat 25. mai 1747 till Trondheims skifterett. Gift och hade flera barn.89
171.79.
Eriksdatter Schanke
Død 1708, Trondheim.89, begravet 9 jul. 1708, Frue kirke i Trondheim.89.
172.81.
Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.95.
     Hører ved Trondhjems skole.168
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).95

Gift _____med

Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.95.
     Datter af Niels Hansen Meyer og Anna Catharine Schjelderup.

Børn af Jens Pedersen Herdal og Margarete Nielsdatter Meyer:

287.172.Gullov Jensdatter Herdal, f. omkr. 1732
288.172.Peder Jensen Herdal, f. omkr. 1740
173.81.
Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal
Født 170095.
Død 177595.

Gift _____med

Jens Christensen Hveding
Født 169195.
Død 175895.
     Søn af Christen Jensen Hveding og Anna Benedicte Jacobsdatter (Storm).
     Justitsråd, by- og rådstueskriver i Trondheim.95

Børn af Lisbeth Marie Pedersdatter Herdal og Jens Christensen Hveding:

289.173.Anna Benedicte Hveding, d. 1786, Kristiania
290.173.Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding, f. 1722, Trondheim., d. 1799, Trondheim.
291.173.Frederikke Hveding, d. 1788
292.173.Peder Herdal Hveding, f. 1725, Trondheim., d. 1810
293.173.Ellen Dorothea Hveding, f. 1728
294.173.Christen Hveding, f. 1731, Trondheim., d. 1802
295.173.Elisabet Maria Hveding, f. 1732, d. 1768
296.173.Jacob Bentzson Jensen Hveding, f. 1736, d. 1819
174.84.
Knud? von Hadeln
175.85.
Anna Pedersdatter Schjelderup
Født 3 jun. 171197.
Død 15 mai 177397.

Gift 28 jan. 1750, Domkirken i Trondheim.97 med

Antonius Krenckel
Født 21 aug. 170697.
Død 21 mai 177597, begravet 30 mai 1775, Ørkedalen.97.
     Evjen i Ørkedalen.97
176.85.
Søren Pedersen Schjelderup
Død 2 aug. 1753, Støren ?169.
     Premierløytnant.169

Utenfor ekteskap med97

Beret Christiansdatter Rasbech
     Datter af Christian Rasbech og Lucie Schjelderup.
     ! Sandsynligvis et af Christian Rasbech og Lucie Schjelderups 4 børn !

Gift 1° _____med

Theodora Maria Lemche
Døbt 19 dec. 1719, Sælbo.97.

Gift 2° 174897 med

Bolette Jensdatter Randulf
Født omkring 1716169.
Død omkring 1770169.
     Datter af Jens Jensen Randulf og Riborre Madsdatter Hage.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Beret Christiansdatter Rasbech:

297.176.Birgitte Christina Schjelderup

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Theodora Maria Lemche:

298.176.Bereth Sørensdatter Schjelderup, f. 1742, d. 1822, (Værdal?).
299.176.Peder Sørensen Schjelderup, f. 1744, Støren, d. 1824, Ringve
300.176.Volcken Maria Schjelderup, d. 1814, Verdal.
301.176.Theodora Maria Schjelderup, d. 1778, Ørkedal.

Børn af Søren Pedersen Schjelderup og Bolette Jensdatter Randulf:

302.176.Riborg Schjelderup, f. 1749, d. 1782
303.176.(Anne) Christine Munch Schjelderup, d. 1794, Røros
177.88.
Søren Schielderup
Født 1698.
Død 1736.
     Guvernør i Guinea.

Gift _____med

Elen Jensdatter Ausborg
Død 1743.

Børn af Søren Schielderup og Elen Jensdatter Ausborg:

304.177.Gedsken Kirstine Schielderup
305.177.Johan Ditlev Schielderup
178.88.
Jens Schielderup
Født dec. 170697,169.
Død 10 jul. 176697, begravet 17 jul. 1766170.
     Student 1724; Hører i Trondheim ca. 1728-34; Cat.(?) Kbh. Holmens Kirke 10. April 1739; Res. kap. i Vordingborg 7. Juli 1741, ordineret 23. Aug. 1741; Sognepr. til Fanefjord, Møenbo Herred, Sjællands Stift 25. Novbr. 1757. Stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandig i skindpels.170

Gift 13 sep. 1741171,170 med

Anne Jørgensdatter Lund
     Vistnok af Everdrup.170
179.88.
Caspar Abraham Schjelderup
     Student 1738.97
180.88.
Gidsken Dorthe Schjelderup
Død mai 1766, St. Jørgens Hus.97.

Gift 21 okt. 1729, Domkirken i Trondheim.97 med

Ole Christopher Steensen Meldal
Død okt. 175197.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Var res. kapellan i Hevne.172
     Pr. i Hevne, død okt. 1751.97
181.88.
Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171297.
Død 31 jul. 178097.

Gift _____med

Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 169264.
Død 175164.
     Søn af Jeremias Hass og Margrethe Borch.
     Prest til Sundalen.64

[Gift 1° med Petronelle Arctander; Gift 2° med Karen Johansdatter Schjelderup (1712 - 31 jul. 1780)].

Børn af Karen Johansdatter Schjelderup og Peder Jeremiassen Hass Borch:

306.181.Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810
307.181.Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813
308.181.Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799
309.181.Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag.
310.181.Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760
311.181.Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805
182.89.
Søren Schjelderup
     Opføres i en efterslægtstavle på Frederiksberg bibliotek som søn af Ove Schjelderup. Student i Kbhvn.97
183.90.
Johannes Irgens
Født 1684173.
Død 1760173.
     Sogneprest til Surnadal.173

Gift _____med

Marthe Meldal
Født omkring 1691174,173.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).
     Da moren døde, overtok hun og søsteren Anne sin arvelodd i fellesskap udelt. De var tydelig gode venner.173

Børn af Johannes Irgens og Marthe Meldal:

312.183.Hartvig Irgens
313.183.Ole Irgens, f. 1724, d. 1803
184.91.
Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.117,174.
Død 1744117.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.117

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.175 med

Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707176,117.
Død 1780, Hadsel.117.
     Datter af Niels Anderssøn Brøndlund og Margrete Michelsdatter With.

Børn af Herman Pederssøn Randulff og Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund:

314.184.Margrethe With Randulff, d. eft. 1782
315.184.Peder Hermansen Randulff
185.92.
Søren Nielsen Meyer
     Han ble oberst.177

Gift _____177med

Magdalena Mohrsen
186.92.
Margarete Nielsdatter Meyer
Død 1756, Melhus.95.

Gift _____med

Jens Pedersen Herdal
Død 1756, Melhus.95.
     Søn af Peder Jensen Herdal og Gudlov Erichsdatter (Schancke).
     Hører ved Trondhjems skole.168
     Fänrik vid Nordenfjeldske nasj drag.reg 1736, avsked 1745 (Ovenstad I, s. 452).95

Børn af Margarete Nielsdatter Meyer og Jens Pedersen Herdal er vist under Jens Pedersen Herdal (nr. 172).

187.92.
Anna Nielsdatter Meyer
188.104.
Anne Marie Nilsdatter Lund
Født sep. 1684, Snåsa, Nord Trøndelag.109.
Død 1762.
189.104.
Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.109.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.109.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.178

Gift _____med

Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.
     Datter af Ole Christophersen Røg og Elen Henriksdatter Bull.

Børn af Morten Nilsen Lund og Ane Lisbet Olsdatter Røg:

316.189.Morten Mortensen Lund, f. 1724, d. 1724
317.189.Nicolai Mortensen Lund, f. 1726, d. 1766
318.189.Ole Mortensen Lund, f. omkr. 1727, d. 1784
319.189.Henrich Bull Mortensen Lund, f. 1729, d. 1729
190.104.
Magdalena Susanna Lund
Født apr. 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.109.
Død 1764, Hadsel.109.

Gift _____med

Willatz Jensen Bing
Født omkring 1669, Trondhjem179.
Død 19 jul. 1739, Hadsel109.
     Søn af Jens Willomsen Bing og Clara Andersdatter Bruse.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.179

Børn af Magdalena Susanna Lund og Willatz Jensen Bing:

320.190.Jens Bing, f. 1707, Hadsel
321.190.Sara Susanna Bing, f. 1710, d. 1779, Hadsel.
322.190.Just Bing, f. 1718, Hadsel
323.190.Clara Magdalena Bing, f. omkr. 1706, Hadsel, d. 1778
324.190.Anna Sophie Bing, f. _____
325.190.Wilhelmine Helene Bing, f. _____
191.104.
Jacob Nilsen Lund
Født 1688, Snåsa, Nord Trøndelag.109.
Død 1754, Agerøen.109.
     Sogneprest.

Gift _____med

Maren Hansdatter Grøn
Døbt 23 mai 1694180.
Død 7 jun. 1765180.
     Datter af Hans Johanssøn Grøn og Ingeborg Iversdatter Munthe.
     Maren, nevnt i skifte i 1710. Ble gift med Hr Jacob Lund på Akerø.180

Børn af Jacob Nilsen Lund og Maren Hansdatter Grøn:

326.191.Niels Jacobsen Lund, f. 1717, d. 1795
327.191.Olave Marie Jacobsdatter Lund, f. 1718, d. 1737
328.191.Claus Peter Jacobsen Lund, f. 1719, d. 1762
329.191.Hans Jacobsen Lund, f. omkr. 1720, d. 1766
330.191.Johan Peter Jacobsen Lund, f. 1722
331.191.Johan Grøn Jacobsen Lund, f. 1723
332.191.Jacob Jacobsen Lund, f. 1724
333.191.Sara Susanne Jacobsdatter Lund, f. 1726
334.191.Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund, f. 1728
335.191.Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund, f. 1730
336.191._____, f. 1731
192.104.
Peder Nilsen Lund
Født 1691, Snåsa, Nord Trøndelag109.
Død 1731, Trondhjem181.
     Kapellan til Domkirken i Trondhjem.
     Ifølge Erlandsen, I, Side 54 havde Hr. Peder Lund, der fra 1729 til sin Død i 1731 var residerende Kapellan til Trondhjems Domkirke, ingen Børn med sin Hustru, Gunhild Barhow, ligesom Erlandsen heller ikke kjender noget til, at Hr. Lund har været gift mere end denne ene Gang; men af Wibergs danske Præstehistorie, II, Side 134 sees, at han ogsaa maa have været gift med Stiftsprovstdatteren fra Kjøbenhavn, Maria Johansdatter Dorscheus, der nemlig - som Enke efter Hr. Lund - i 1734 ægtede Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Gerhard Treschow, og af dette sit 2det Ægteskab kan jo Hr. Peder Lund have haft en Søn.181

Gift 1° _____med

Gunhild Barhow
Død 1740182.
     Datter af Amund Barhow og Ingeborg Hansdatter Spydberg.
     Gunild Barhow, døde 1740, gift med Peder Lund, Capellan i Tronhiem.182
     Gunnhild [Barnhov], var ifølge Erlandsen gift med Hr Peder Lund, kapellan til Domkirken [i Trondheim]. Hun er ikke nevnt i 1748 [morens skifte].183

Gift 2° _____med

Maria Johansdatter Dorscheus

[Gift 1° med Peder Nilsen Lund (1691 - 1731); Gift 2° 1734 med Gerhard Treschow].

Børn af Peder Nilsen Lund og Maria Johansdatter Dorscheus:

337.192.Pedersen Lund
193.106.
Peder Christophersen Hersleb
     Døde ung.184
194.106.
Jacob Christophersen Hersleb
Født 15 dec. 1686184,184.
Død 14 okt. 1758185,110,185.
     Sogneprest til Stod.186

Gift 13 jul. 1713187,186 med

Inger Marie Frost
Født 1690-1700186.
Død 17 okt. 1764186.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Antagelig datter af Christian Frost og Margrethe Angell.

Børn af Jacob Christophersen Hersleb og Inger Marie Frost:

338.194.Christian Hersleb, f. 1714, d. 1761
339.194.Sophie Jacobsdatter Hersleb, f. 1715, d. 1756
340.194.Sara Rebekka Hersleb, f. 1736, d. 1788
195.106.
Peder Jacob Christophersen Hersleb
Født 25 mar. 1689, Stod prestegård.188.
Død 4 apr. 1757, København.188, begravet _____, Holmens kirke, København..
     Ble biskop over Sjælland stift.188

Gift 25 okt. 1719188 med

Bolette Hansdatter Hiort
Født 12 apr. 1690, Stenstrup, Fyn.188.
Død 16 mai 1767, København.188.

Børn af Peder Jacob Christophersen Hersleb og Bolette Hansdatter Hiort:

341.195.Christiane Margrethe Hersleb, f. 1741, d. før 1801
196.106.
Karen Christophersdatter Hersleb
Født 1690188.

Gift 1° _____188med

Johan Tobias Lemmenhiert
Død 1730188.
     Kaptein.188

Gift 2° 1731188 med

Peder Maanskiold
Død 1741188.
     Major.188
197.106.
Ole Christophersen Hersleb
     Døde ung.188
198.106.
Christopher Christophersen Hersleb
     Døde ung.188
199.106.
Ane Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.188
200.106.
Ursilla Christophersdatter Hersleb
     Døde ung.188
201.106.
Jens Christophersen Hersleb
     Døde ung.188
202.106.
Ole Christophersen Hersleb
Født 1695188.
Død 1761188.
     Ble prest til Wartov i København. Var gift med hadde ikke barn.188
203.106.
Niels Christophersen Hersleb
Født 1698188.
Død 10 jul. 1752188.
     Oberst.188

Gift 4 jan. 1731188 med

Boletta Frost
Født 3 jan. 1699188.
Død 29 dec. 1761188.
     Datter af Christian Frost og Margrethe Lorentzdatter Angell.
204.106.
Anna Sophia Christophersdatter Hersleb
Født 1704188.
Død 1745188.

Gift _____188med

Petter Abildgård
     Sogneprest på Røros.188
205.109.
Maren Magdalene Hass (Borch?)
     En prestedatter av Frosten189

Gift _____med

Rickert Hagerup
Født 1692189, døbt 17 jul. 1692, Frosten189.
Død 19 jul. 1746, Skogn189.
     Søn af Søren Rickertsen Hagerup og Lucia Steensdatter Meldal.
     Stilling: Sogneprest til Skogn190.
     Student 13 aar gl. 1705, bacc. 1713, resid. kapellan 1718 og 1722 sogneprest til Skogn, hvor han døde 19/7 1746.189

Børn af Maren Magdalene Hass (Borch?) og Rickert Hagerup:

342.205.Søren Hagerup
343.205.Jeremias Hagerup
344.205.Lucie Margrethe Hagerup
345.205._____
346.205._____
347.205._____
348.205._____
349.205._____
350.205._____
206.109.
Margrethe Christine Hass Borch
Født 6 aug. 1706110.
Død 1772, Trondhjem.191,110.

Gift 9 jul. 1723110 med

Niels Ebbesen Tønder
Født 8 jun. 1700110.
Død 18 okt. 1765110, begravet 29 okt. 1765, Frue Kirke i Trondhjem.110.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Sogneprest til Vor Frue kirke i Trondhjem.192
     Hans Portræt hænger paa Reinskloster.110

Børn af Margrethe Christine Hass Borch og Niels Ebbesen Tønder:

351.206._____
352.206._____
353.206.Ebbe Carsten Tønder, f. 1726, d. 1785
354.206.Jeremias Tønder, f. 1728, d. 1820
355.206.Henrik Horneman Tønder, f. 1729, d. 1799
356.206._____
357.206._____
358.206._____
207.109.
Peder Jeremiassen Hass Borch
Født 169264.
Død 175164.
     Prest til Sundalen.64

Gift 1° _____med

Petronelle Arctander
     Datter af Petter Nielsen Arctander og Judithe de Crequi dit la Roche.
     En datter av Judith de Crequi dit la Roche, sannsynligvis med Arctander i Voss.193

Gift 2° _____med

Karen Johansdatter Schjelderup
Født 171297.
Død 31 jul. 178097.
     Datter af Johan (Johannes) Schjelderup og Karen Collin.

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Petronelle Arctander:

359.207.Peder Scavenius Borch, f. 1723
360.207.Sofia Katarina Borch, f. 1725

Børn af Peder Jeremiassen Hass Borch og Karen Johansdatter Schjelderup er vist under Karen Johansdatter Schjelderup (nr. 181).

208.113.
Jens Andreas Brøndlund
Begravet 15 jun. 1710, Hadsel.117.
209.113.
Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1707176,117.
Død 1780, Hadsel.117.

Gift 17 apr. 1725, Hadsel kirke.175 med

Herman Pederssøn Randulff
Døbt 25 jun. 1694, Vor Frue kirke i Tønsberg.117,175.
Død 1744117.
     Søn af Peder Jensen Randulf og Gjertrud Margrethe Schjelderup.
     Proprietær i Hadsel, konstituert foged i Lofoten og Vesterålen.
     Ifølge tingboken for Vesterålen døde han høsten 1744 på reise fra Bergen til Nordland.117

Børn af Gjertrud Margrethe Nielsdatter Brøndlund og Herman Pederssøn Randulff er vist under Herman Pederssøn Randulff (nr. 184).

210.113.
..... Nielsdatter Brøndlund

Gift _____med

Peder Harboe
Død 29 jan. 1733117, begravet _____, Tingvoll..
     Sogneprest til Tingvoll 1728-1733.

[Gift 1° med ..... Nielsdatter Brøndlund; Gift 2° med Dorothea Cathrine Bugge (d. omkr. 1767)].
211.113.
Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund
Født omkring 1717117.
     Ved skiftet efter Maren Bye i 1742 var hun 25 år gl. og levde ugift i Nordland.117
     Den 14. jan. 1748 i Andenes bliver Henrich Christophersen gift med Birthe Brønlund. Kanskje identisk ?

Gift før 1757117 med

Henrik Opdal Celius
Død 1789117.
     Søn af Hans David Celius og Johanna Opdal.
     Res. kap. til Sunndal, senere sogneprest til Jelsøy.117

Børn af Birgitta (Birte) Nielsdatter Brøndlund og Henrik Opdal Celius:

361.211.Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius, f. omkr. 1744, Hadsel.
212.114.
Michel Bastiansen (With)
Født 1707120.
Død 1782122.
     I 1740 hadde Mikkel Bastianson eit barn med Brit Larsdotter Bø, som seiest å vera i familie med han gjennom svogerskap. Forsvaren hans skulda på drukkenskap «saa og at han er meget enfoldig og vankundig udi sin saligheds sag», men retten tok ikkje dette for god fisk og dømde han til å lide på yttarste formue etter loven. [Er dette den samme Brit Larsdotter der 1737 får et barn med Bastian Audensen på Åsgård gård.]122
     Se Hans Hyldbakk: "Folk og heimar i Åsskard".

Gift 1° _____med

Anna Catharina Henriksdatter Wulf
Død 1760122.
     Datter af Henrik Pedersen Wulf og Barbara Isaksdatter Hals.

Utenfor ekteskap med

Brit Larsdatter

Gift 2° _____med

Ane Toresdatter

Børn af Michel Bastiansen (With) og Anna Catharina Henriksdatter Wulf:

362.212.Bastian Mikkelsen (With), f. 1735, Åsskard., d. 1781
363.212.Anna Catherine Michelsdatter (With), f. 1743, Åsskard.

Børn af Michel Bastiansen (With) og Brit Larsdatter:

364.212._____, f. 1740
213.114.
Niels Bastiansen With Brøndlund
Født 1711120.
Begravet 12 dec. 1784, Hadsel ?194.
     Han kom til farsøstra Margrete i Hadsel og tok namnet Brøndlund. Han vart gjestgivar og kjøpmann i Vesterålen og etterkomarane hans skreiv seg dels for Brøndlund, dels Lockert.120
     Er muligens den Niels Brønlund som i 1740 var «tjener» hos foged Herman Randulff i Lekang, Hadsel og derefter leilending på gården Sortland i prestegjeldet av samme navn, inntil han i var handelsmann og ennå levde i 1780. Hans sønn, Robert Nielssøn Brønlund på Blokken, hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.195

Gift _____med

Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?)

Børn af Niels Bastiansen With Brøndlund og Sille (Zille) Maria Andersdatter (Lockert?):

365.213.Anders Lockert Nilsen Brønlund, f. 1747, Hadsel.
366.213.Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund, f. 1748, Hadsel.
367.213.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1750, Nordland.
368.213.Jens Hasselberg Nilsen Brønlund, f. 1751, Hadsel., d. 1795
369.213.Bastian Nilsen Brøndlund, f. 1753, Nordland.
370.213.Elen Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1757, Hadsel.
371.213.Robert Christian Nilsen Brønlund, f. 1760, Hadsel.
372.213.Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund, f. 1763, Hadsel.
214.114.
Gjertrud Christine Bastiansdatter With
Født 1715120.
215.114.
Henning Bastiansen With
Født 1718120.
     Henning og kona finn vi som inderstfolk i Settemsdalen i 1769.120

Gift _____med

Ane Ellingsdatter
216.114.
Ingeborg Bastiansdatter With
Født 1724120.
     Ho var i 1731 hos farsøstra Margrete og vart seinare gift i Sparbu.120
217.115.
Nils Rosing Bull
Født aug. 1696.
Død 10 sep. 1782.
     Oberstløjtnant.

Gift _____med

Anna Cathrina Lemvig

Børn af Nils Rosing Bull og Anna Cathrina Lemvig:

373.217.Jens Lemvig Bull, f. 1727, Beistad., d. 1799
374.217.Andreas Christen Bull, d. 1793
218.115.
Rasmus Rosing Bull
Født 1699.
Død 3 jun. 1797, Ansness i Hitra..

Gift _____med

Anne Marie Helkand
     Datter af Henrich Pedersen Helkand og Karen Nilsdatter Meddelfart.

Børn af Rasmus Rosing Bull og Anne Marie Helkand:

375.218.Henrik Helkand Bull, f. 1732, Hitra., d. 1797, Vikdal.
376.218.Anders (Andreas) Bull, f. 1736, Hitra., d. 1807, Orkdal.
219.117.
Maria Anna Emahus

Gift 1° 1705125 med

Arnoldus Olsen Tønder
Død 1711125.
     Søn af Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Skielderup.
     Brukte gården Dønnes i Helgeland. 5 Barn.125

Gift 2° _____med

Peder Brønlund
     Oberauditør.125

Børn af Maria Anna Emahus og Arnoldus Olsen Tønder:

377.219.Hans Emahus Tønder
220.118.
Henrich Olsen Røg
221.118.
Christopher Olsen Røg
222.118.
Ane Lisbet Olsdatter Røg
Født 1692.
Død 1757.

Gift _____med

Morten Nilsen Lund
Født 1686, Snåsa, Nord Trøndelag.109.
Død 1757, Overhala, Nord Trøndelag.109.
     Søn af Nils Mortensen Lund og Sara Jacobsdatter Wivel.
     Sogneprest til Overhalla, Nord-Trøndelag.178

Børn af Ane Lisbet Olsdatter Røg og Morten Nilsen Lund er vist under Morten Nilsen Lund (nr. 189).

223.118.
Martha Lucia Olsdatter Røg
224.118.
Sophie Margrethe Olsdatter Røg
225.120.
Hans Peter Tønder
Født 1698196.
Død 21 jan. 1761, Ringereide, Høyanger, Sogn & Fjordane.196.
     Oberstløjtnant.196

Gift 1725196 med

Barbara Margrethe Munthe
Født 1700, Hove, Vik, Sogn & Fjordane.196.
Død 31 jul. 1753, Andenæs, Gloppen, Sogn & Fjordane.196.

Børn af Hans Peter Tønder og Barbara Margrethe Munthe:

378.225.Ludvig Raphael Tønder, f. 1727
379.225.Karen Dorothea Tønder, f. 1727
380.225.Anna Margrethe Tønder, f. 1728, Sogn & Fjordane., d. 1769
381.225.Anna Helene Tønder, f. 1730
382.225.Birgitte Marie Tønder, f. 1734
383.225.Karen Dorothea Tønder, f. 1741
384.225.Barbara Margrethe Tønder, f. 1747
226.122.
Anna Alexandersdatter Brüghmann
Født 1660-1670129.
Død omkring 1717, Leiknes i Nerø prgjld.129.

Gift omkring 1685129 med

Daniel Michelsen Pristroph
Født omkring 1649197,129,197.
Død 1709129.
     Søn af Michael Andersen (Pristroph, Pristrop, Pristrup) og Dorothea Danielsdatter.
     Sogneprest til Nærø.129
     Daniel Mikkelsen Pristrup ble utnevnt til kapellan her [Nærø, Namdal prosti] med ekspektanse på sogneprestembetet den 16. febr. 1672. Han er nevnt som kapellan i Nærøy i amtregnskapets familieskatt i 1677, i 1684 og i 1687. Han er også nevnt i 1700 da han fikk stadfestelse på stillingen. I skifte etter Hr Christopher [Poulsen Resen] i 1703 heter det at Hr Daniel hadde etterfulgt ham som sogneprest.198
     I 1684 betalte han for seg, sin kone, en amme, en tjenestedreng og to tjenestepiker. I 1689 bodde han på Frøvigen som var kapellangård.198
     Tog Exam. theol. 21. Octbr. 1671 og predikede til Dimis 1672. I Testimonium Academicum af 21. Septbr. 1674 kaldes han Daniel Michaëlis Bynæsensis, hvorfor han maaske kan have været en Søn af den Mikkel Anderssen som var Præst til Bynæsset i Aarene 1651-64. Blev først resid. Capellan til Nærøe, og lovet Kaldet ved indtræffende Vacance i Christian d. 5tes Confirmationsbrev paa at beholde Capellaniet, dat. Kjøbenhavns Slot 16. Febr. 1676, hvilket blev stadfæstet ved Frederik d. 4des Confirmationsbrev af 5. Decbr. 1699. Blev saaledes Sognepræst her ved Christopher Resens Død 1703. Døde 1708. Hans kone hed Anna [Alexandersdatter Brüghmann; en hånskreven notits.]199
     Skifte 5 mai 1709200I skifte nevnes en bok Sanctus Chilianus som hadde en dedikasjon til Hr Peder Resen og Maren Mikkelsdatter 1680. Det nevnes en rekke sølvsaker merket: PISR MCD 1649. Sølvbeger merket HDMSP AADMB. Videre sølv merket Jørgen Reiersen - Alethe Hansdatter 1681, Hiernomys Brüghman - Anne Alexandersdtr. Dessuten sølv merket DMSP-AADB 1707. Skål merket Ulrik Brüghman - Gisken Mikkelsdtr og Daniel Mikkelsen Pristrop - Anne Alexandersdtr Brüghman. Det var også en sølvkanne merket Hr Christopher Resen - Øllegard Steensdtr Lindwed, beger merket NBS GEDB, GOS KID, NAS MD og et beger med to ører et øre merket IBM det andre AAD. Enkens andel ble 256 lodd, sønnen 71 lodd og datter 35 lodd..

Børn af Anna Alexandersdatter Brüghmann og Daniel Michelsen Pristroph:

385.226.Dorothea Pristrup, f. 1680, d. eft. 1709
386.226.Peter Danielsen Pristroph, f. 1693, Trondhjem stift., d. 1764
227.123.
Hjeronimus Hanssen Brüghmann
Født 6 sep. 1659, Trondheim129.
Død 5 jun. 1709, Drammen129.
     Ifølge København Universitets matrikkel ble en »Hjeronimus Brüghmann immtr. 30. okt. 1677 fra Trondheims skole i 1678 nevnes Hjeronimus Brüghmann Johannis, Baccalaureus«, formentlig er det også den samme som i 1687 den 12. feb. utnevnes til over-bergamtsskriver i Kongsberg med 200 Rdl. årlig i lønn. Her led han meget av forfølgelse under ett folkeoppløp 25. feb. 1690, da stedets bergalmue og bønder forlangte bergkassen, som var i hans besiddelse, og rasende forfulgte de han fra hus til hus, inntil han omsider ble reddet ved å føres under ett laken i slede utav byen. Han reiste til Oslo og innanket sin sak for statholder Høeg og ble i 1691 utnevnt til generalfiskal. Presten P.N.Hesselberg meddeler i sine "Efterretninger om Strømsøe" følgende gravskrift over ham: »Kongelig Mayestæts fordum Generalfiscal udi Dannemark og Norge, Velædle og Velbjurdige Hjeronimus Brüghmann, fød udi Trundhjem den 6. Septbr. 1659, død på Strømsøe den 5. juni 1709«. Etterslekt ukjent.129

Gift 1691129 med

Alhed Henriksdatter

[Gift 1° med Thomas Ryssel; Gift 2° 1691 med Hjeronimus Hanssen Brüghmann (6 sep. 1659 - 5 jun. 1709)].
228.124.
Anne Jensdatter
Død omkring 1683201.
     Det ble betalt for hennes begravelse den 27. april 1683.201
     Skifte 23 okt. 1685, Trondheim.202Avdøde Anne Jensdatter, Johan Tullins, forrige overtollbetjents. Han gift påny 1684 med Lavina Jacobsdatter. 2064 Rd. og uvisst 483 Rd. - 1110, derav gull 8, sølv 160, hus 553, grund og ½ bryggeplass 425, skipsparter 220..

Gift _____203med

Johan Thullin
Død 22 nov. 1715, Trondhjem204.
     Stilling: Overtollbetjent, senere rådmann i Trondhjem204.
     Johan Tullin ble utnevnt til overtollbetjent i Trondheim den 30. juli 1669. Ble også takserer. Nevnt som overtollbetjent i Trondheim den 8. febr. 1672. Han må ha vært overtollbetjent til 1677 for ettermannen ble utnevnt i hans sted.201
     Johan Thullin må ha blitt overtollbetjent igjen da Torben [Eriksen Grønvold] sluttet i 1680 for han er nevnt i Trondheim bytingsprotokoll som overtollbetjent i 1682 og i 1685. I 1686 kalles han forrige overtollbetjent.201
     Melby sier at han tidligere hadde vært lakei hos dronning Sophia Amalia.201

[Gift 1° med Anne Jensdatter (d. omkr. 1683); Gift 2° 1684 med Lavina Jacobsdatter Borchmann (omkr. 1662 - 1744)].

Børn af Anne Jensdatter og Johan Thullin:

387.228.Johan Johansen Tullin, f. omkr. 1670, Trondhjem ?
388.228.Cathrine Johansdatter Tullin, f. omkr. 1671, Trondhjem ?
389.228.Jens Johansen Tullin, f. omkr. 1675, Trondhjem ?
390.228.Fredrik Christian Johansen Tullin, f. omkr. 1677, Trondhjem ?
391.228.Anne Dorthe Johansdatter Tullin, f. omkr. 1678, Trondhjem ?
392.228.Hieronimus Johansen Tullin, f. omkr. 1680, Trondhjem ?, d. 1703, Ost-India.
229.124.
Elsebe (Elisabeth) Jensdatter
Død omkring 1720.
     Skifte 30 apr. 1720205,134.

Gift _____med

Laurits Hansen Allrup
Død før 30 apr. 1720206.
     Lagverge for Jochum Frugtnigts barn.133

Børn af Elsebe (Elisabeth) Jensdatter og Laurits Hansen Allrup:

393.229.Hans Lauritzsøn Allerup
394.229.Jens Alderup, d. omkr. 1725
395.229.Margrethe Lauritsdatter Allerup, f. 1678, d. 1733
396.229.Anne Lauritsdatter Allerup
397.229.Elisabeth Lauritsdatter Allerup, f. omkr. 1693
230.124.
Boel Jensdatter
     Boel, gift [før 1680] med Hr. Hans Arentzøn.133

Gift før 1676207 med

Hans Arnoldsen (Arentsen?)
Født omkring 1636208,209.
     Stilling: Sogneprest.
     Pers. kapellan til Ørlandet.210
     Hans Arnoldsen ble ansatt som kapellan i Ørland [Fosen prosti] den 24. aug. 1670. Han er nevnt som kapellan i Ørland i familieskatten i 1677, 1679, 1684 og den 31. dec. 1686. Han er også nevnt som kapellan her i folketellingen i 1701. I 1686 og i 1701 kalles han kapellan i Bjugn.209
     Presten hadde i 1670 skrevet en søknad om å få ham til kapellan og her sier presten at han var på hyllingen og da tok han Hans Arnoldsen til medhjelper, presten sier vider at Bjelke har sagt seg villig til å stille et værelse på Østerådt til kapellanens disposisjon inntil han fant seg en egen boplass. Ved søknaden ligger Hr Hans attester fra København datert 14. juli 1664. Han kalles i disse attester for Johannes Arnold Christianinensisus. I København universitets matrikkel er han immatrikulert i 1658 nettopp som Johannes Arnoldi Christianiensius ex schola Fredriksborg. Selv undertegner han som Hans Arnoldius. I familieskatten i 1676 betalte han for seg og sin kone Bodil Jensdtr.209
     Han var 65 år i 1701, dvs. født ca. 1636. Trolig var han fra Oslo da han kalles Christianiensis i sine attester fra København og Hr Morten [skal være Hr Peder Maartensen Blanche] sier at han hadde tatt ham til kapellan under hyllingen, som jo fant sted i Oslo.209

Børn af Boel Jensdatter og Hans Arnoldsen (Arentsen?):

398.230.Arnt Hansen, f. omkr. 1678
399.230.Tøger Hansen, f. omkr. 1684
400.230.Johan Arnt Hansen, f. omkr. 1687
401.230.Christian Fredrik Hansen, f. omkr. 1689
402.230.Hjeronimus Hansen
231.124.
Hieronimus Jensen
Født omkring 1660, Trondhjem ?211,133.
Død omkring 1750210.
     Sorenskriver til Hedemarken.210
232.124.
Ellen Jensdatter
Født omkring 1661, Trondhjem ?212,133.
233.124.
Gidsken Jensdatter Brüghmann
Født omkring 1664, Trondheim ?213,133,213.
Død 1739214.
     Muligens var det henne »Sl. Madam. Gidschen Jensdatter Bryghmann«, etter hvem det ble holdt skifte i Rosviken 28. nov. 1739. Denne Gidschen Jensdatter Bryghmann var 1. gift med handelsmann på Rosviken i Brønnøy og kaldtes "Borger af Trondhjem", Jens Andersen, født 1662, død før 7. aug. 1704 (da enken fremdeles bodde der). Gift 2. med Sr. Lars Jacobsen Falch, født 1663. Barn av første ekteskap: 1.a) Anders Jensen, f. 1696, var 1739 i utenriksfart. 1.b) Jens Jensen, f. 1700, var 1739 i Trondheim. 1.c) Maren Jensdatter, gift med Hans Grønbech i Trondheim. 1.d) Ermegaard Marie Jensdatter, var 1739 ugift. 1.e) Ellen Jensdatter, var gift med Jacob Balentin (Valentin). Barn av andet ekteskap: 2.a) Jens Jacob Falch, død før 1739, hvor hans barn arvet. 2.b) Hjeronimus Brüghmann Falch, død 1769 i Bergen, hvor han allerede 1737 hadde tatt borgerskap og levde i en rekke år som kjøpmann, under navnet "Hjeronimus Brüghmann". Han var gift, men hans etterkommere kan ikke fastslåes.210

Gift 1° _____med

Jens Andersen (Ross)
Født 1662135.
Død før 1704214.
     Trondheimsborger.214

Gift 2° 1705, Rossvik på Sør-Kvaløy.214 med

Lars Jacobsen Falch
Født omkring 1681215.
Død 1765, Bjørum i Vemundsvik.135,215.
     Søn af Jacob Pettersen Falch og Margrethe.
     Lars Jacobsen Falch overtok borgerleiet Rossvik i Sør-Kvaløy samt Lyngvær. Hans forretning var lite lønnsom, og han måtte derfor pantsette eiendommen flere ganger til kjøpmenn fra Bergen. Muntlig overlevering, som har levd på stedet helt fram til vår tid, sier at han "sulla" bort sin driftige forgjengers medel i Rossvik. Han var også den siste som drev dette borgerleiet.214

Børn af Gidsken Jensdatter Brüghmann og Lars Jacobsen Falch:

403.233.Jens Jacob Falch, d. før 1739
404.233.Hjeronimus Bryghmann Falch, d. 1769, Bergen.
234.124.
Daniel Jensen
Født omkring 1670, Trondhjem ?216,133.
Død 1725217.
     Daniel Jensen kom til Astafjord i 1701 med jektene fra Bergen. Det er trolig han var enkemann og hadde en datter med seg, Ermegaard. Hans søster var det neppe, som i 1714 var fosterdatter hos Ole Povelsen på Kråkerø, og som ble gift med Søren Tobiassen (1687-1755) fra Grøtland. Dette ekteparet hadde blant flere barn sønnen Jon Sørensen, født ca. 1724. Han ble 16. juli 1748 gift i Trondenes kirke med Synnøve Maria Olsdatter fra Sandstrand, født ca. 1726. Dette ekteparets eldste datter får navnet Ermegaard. Hvem andre enn sin mor var det som Jon Sørensen oppkalte her?218

Gift 1707217 med

Anne Esausdatter Moddy
Født omkring 1668134.
Død omkring 1733, Ibestad134.
     Datter af Esau Robertsen Moddy og Ingeborg Mikkelsdatter Laursen.

[Gift 1° omkr. 1694 med Erik Johnsen (1654 - 1706); Gift 2° 1707 med Daniel Jensen (omkr. 1670 - 1725)].

Børn af Daniel Jensen og Anne Esausdatter Moddy:

405.234.Erik Danielsen, f. 1710, Gratangen, d. 1774
235.124.
Ermegård Jensdatter
Født omkring 1671, Trondhjem ?219,133.
     Hun er sandsynligvis den Ermegård Jensdatter, der ses være gift med Karsten Anderssen Bernhof (f. 1664) på Myrland i Gratangen. Se Astafjord Bygdebok, familie no. 11494.

Gift _____med

Carsten Anderssen Bernhof
Født 1664217.
     Søn af Anders Carstensen Bernhoff og Kirsten Christensdatter.
     På Myrland i Gratangen.217
     Carsten Andersen Bernhof Hofsjøen [strandsete ved gården Hof i Tjeldsund] var fadder 15. s.e.Tr. 1694, og hans kone Ermegaard (Jensdatter) var fadder 19. s.e.Tr. s.å.220
     Nevnt 1714 i søsteren Anne Kirstine Andersdatter Bernhoffs skifte, som "Carsten Andersen Bernhoff, Mons., Forwalter ofuer Tromsøe gardsit, welagt hær(re?) og Disckre Mand".221

[Gift 1° med Ermegård Jensdatter (f. omkr. 1671); Gift 2° med Karen Danielsdatter Hveding (f. 1690)].

Børn af Ermegård Jensdatter og Carsten Anderssen Bernhof:

406.235.Elen Karstensdatter Bernhof
407.235.Anders Karstensen Bernhof, f. omkr. 1699, Myrland i Gratangen., d. 1752
408.235.Ermegaard Carstensdatter Bernhof, f. omkr. 1704, d. 1763
236.125.
Alexander Humphredsen Brüghmann
Død før 1634, København210.
     Matrialforvalter i Kjøbenhavn.210
237.125.
Anna Margareta Brüghmann
Død 1702210.

Gift 12 aug. 1688, Hjemmeviet210 med

Thomas Brix
Født omkring 1663222,223.
     Søn af Laurits Pedersen Brix og Berete Østensdatter.
     Tituleres monisur.134
     Skifte 20 sep. 1702, Trondhjem224.

Børn af Anna Margareta Brüghmann og Thomas Brix:

409.237.Lars Brix
410.237.Johan Brix, d. 1739
238.125.
Sara Brüghman
Død 15 sep. 1733, Trondheim225.
     12 Barn med Thomas Hammond.225
     Skifte 1735-1736, Trondheim.226(Sara salig Thomas Hammond)..

Gift 20 nov. 1686, Trondheim?, Hjemmeviet225 med

Thomas Hammond
Født omkring 1663227,228.
Død 1719137.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt (12 barn).
     Hadde vært hos farbroren Johan i London da faren døde og moren døde også plutselig før han kom hjem.228

Børn af Sara Brüghman og Thomas Hammond:

411.238.Elisabeth Hammond, f. 1688, Trondhjem, d. 1728, Christiania
412.238.Hilken Thomasdatter Hammond
413.238.Edward Thomasen Hammond
414.238.Humphrey Hammond
239.125.
Gidsken Brüghmann
Død 26 jun. 1732134.
     Hun eide gårdene: Selnes, og Lyngvær i Bodø prestegjeld. Ugift.225
240.125.
Sophie Brygmand
Født 1673229.
Død 3 mai 1751, Trondheim.230,229,225.
     Boet efter hende beløb sig til 23000 Rdl.110
     Skifte 1751-1753, Trondheim.231(Sophia sal. Johan Hammonds)..

Gift 1 mai 1697, Hjemmeviet225 med

Johan Thomassen Hammond
Født omkring 1674232,137,228.
Død 1722137.
     Søn af Thomas Hammond og Elisabeth Henrichsdatter Sommerschiel.
     Han overtog Forretningerne efter Faderen og var en af T.hjems rigeste Mænd. Han eiede bl.a. Granaasen.110
     Kjøpmann i Trondhjem. Stor efterslekt.

Børn af Sophie Brygmand og Johan Thomassen Hammond:

415.240.Johan Hammond
416.240.Thomas Johansen Hammond, f. 1697, d. 1736
417.240.Sara Johansdatter Hammond, f. 1708, d. 1788
418.240.Anna Margrethe Hammond, f. 1710, d. 1765
241.125.
Humphred Brüghmann
Født 1681225.
     Ved skifte etter søsteren Gidsken i 1732 bodde han i Kjøbenhavn og bodde der også i 1739. Muligens var det hans sønn: Christian Humphred Bryghmann, der ifølge "Nyerup & Kraft's Litr. Lex. var Udgiver af tvende Oversættelser (1742 og 1748), og som var Notar. Publ. i Bergen, hvilket embede han i 1755 afstod til Joachim Chr. Geelmuyden, senere Gylde(n)crantz." [C. Delgobe].225
242.125.
Lars Brüghmann
     I skifte etter søsteren Gidsken 1732 sies det at han "over 30 Aar har været udenlands". I ett annet skifte i 1739 nevnes han ikke.225
243.125.
Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann

Gift 24 mar. 1716, Hjemmeviet225 med

Joachim Barner
Død før 1739225.
     Forvalter over Østraad. Tituleres monisur.225

Børn af Ermegaard Humphredsdatter Brüghmann og Joachim Barner:

419.243.Hans Barner
244.126.
Anna Ulrichsdatter Brüghmann
Født 11 jan. 1670225.
     Hendes andet ekteskap med Fordel Olsen var barnløst.233

Gift 1° _____med

Jonas Nielsen Budde
Født omkring 1639234,235.
     Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter.
     Det er ikkje sagt beint fram nokon stad at han var son til hr. Nils, men det er rimeleg å rekne han for det.236
     Bruker fro ikr. 1673, i 1690-åra av 4 pund, elles 1 våg på Ytteren. Stod i brodden for søknad om kyrkje på Mo i 1695. Innstemnd av Mons Røvatnet 26. juni 1696 for «nogle ord» som hadde falli mellom dei.237
     Er kanskje fader til Anders Jonassen Budde der senere er at finde i Astafjord, med efterslekt der.
     Skifte 1 sep. 1716237,236Buet etter Jonas skifta 1. sept. 1716, verd brutto 127½ rd., netto 53½ rd. Det var ein del sølv, tinn o.a., ein sabel, ymse reidskapar, m.a. ein tømmerhake på Laukberg og ein husnavar på Neppelberg, og 3 bøker: Povel Anderssens postill, 1 katekismus og 1 «fuldkommen psalmebog». Buskapen var mindre enn i 1690 [skifta etter første hustru]: 12 kyr, 5 kviger, 2 oksar, 3 kalvar, 7 sauer, 6 lam, 4 geiter, 3 kje, 1 risbit-svin og 2 hestar..

[Gift 1° med Maren Jonsdatter (Selfors); Gift 2° med Anna Ulrichsdatter Brüghmann (f. 11 jan. 1670)].

Gift 2° 1716233 med

Fordel Olssøn
Født omkring 1686233.
Død 1727233.

Børn af Anna Ulrichsdatter Brüghmann og Jonas Nielsen Budde:

420.244.Aleksander Jonassøn (Budde), f. omkr. 1693, d. 1777
421.244.Kristoffer Jonassøn (Budde), f. omkr. 1697
422.244.Mikkel Jonassøn (Budde), f. omkr. 1700, d. 1759
423.244.Ulrich Jonassøn (Budde), f. 1703, d. 1726
245.126.
Dorothea Brüghmann
Født 12 jan. 1670111,64.
Død 171964.

Gift 1° 6 okt. 1689111 med

Peder Pedersen Borch
Født 16 mar. 166164.
Død 6 feb. 169764.
     Søn af Peder Nilsen Borch og Magdalene Christophersdatter (Løb).
     Kapellan i Overhalden.64,111

Gift 2° _____med

Jens Claussen Parelius
Født omkring 1659238.
Død 1716238.
     Søn af Claus Jenssøn Parelius og Kirsten Steensdatter.
     Var student i 1680. Ble res kapellan i Overhalla i 1698.238
246.126.
Elsebe Brüghmann
Født 11 jul. 1672111.
Død 14 aug. 1676111.
247.126.
Michael Hjeronimus Brüghmann
Født 6 okt. 1675111.
Død 22 jul. 1676111.
248.126.
Gidsken Brüghmann
Født 6 okt. 1675111.
     Ifølge "Skillingsmagasin" 1844 fantes ved den tid i Harrans kirke (Anneks til Grong i Overhalden) navnet "Giedsche Uldrichsdtr. Brüghmann" inni en olivenkrans, innbrent i en av korets glassruter.111
249.126.
Elsebe Brüghmann
Født 12 jun. 1677111.
     Hun levde i 1719.111
250.126.
Hjeronimus Brüghmann
Født 24 dec. 1686111.
Død 17 jan. 1758, Hestad i Herøy111,238.
     Han syntes å være meget allsidig annlagt og overtok i sin tid de forskjelligste verv. Formentlig fikk han hjemme en god utdannelse. I 1703, 17½ år gammel kom han til Trondheim til sin fetter Alexander Brüghmann, hvor han unner denne ble ansatt til å ta seg av forrentningen, under fetterens Oslo-opphold. Han kalles fra 1724, lensmann, og var som sådan konstitueret til å møte på tinget istedet for fogden.111
     Ved skiftet 10. dec. 1742 etter sin mors søster Karen Klæboe, bodde han på Hestad i Herøy.239
     Skifte 22 jul. 1758240,239.

Gift 1° 1716134 med

Maren Maria Wirthmann
Født 22 okt. 1696111.
Død 27 aug. 1725, Nippelberg111.
     Datter af Steen Wirthmann og Dorthea Nielsdatter Arctander.

Gift 2° 24 jul. 1726151 med

Magdalene Sophia Brun
Født 1683151.
Død 1773, Hestad i Brønnøy151.

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Maren Maria Wirthmann:

424.250.Petter Ulrich Brüghmann, f. 1717, Brønnøy, d. 1776, Handelsstedet Grøtøen
425.250.Sten Wirthmann Brüghmann, f. 1718, Nippelberg, d. 1785, Bergen
426.250.Andreas Brüghmann, f. 1720, d. 1737
427.250.Humphred Brüghmann, f. 1721, d. 1771
428.250.Johan Brüghmann, f. 1723, d. 1803

Børn af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun:

429.250.Maren Maria Brüghmann, f. 1728, Nippelberg, d. 1810, Hestad
251.127.
Jørgen Lorentzsen Brüghmann
     Formentlig var det ham som i 1692 ble dimmitert fra Trondheim skole til Københavns Universitet.132
252.127.
Anne Lorentzdatter Brüghmann
253.127.
Hieronimus Lorentzsen Brüghmann
254.132.
Poul Nielsen Arctander
     Capitain.1

Gift _____8med

Aletta Christine Thaulo
     Datter af Hans Henrich Thaulo.
     5 Børn med Poul Arctander.1
255.133.
Jens Colstrup
     Handelsm. i Laurvigen.8
256.133.
Johan Michael Colstrup
     Officieer.8
257.133.
Torborg Colstrup
     Ugivt.8
258.133.
Sara Maria Colstrup

Gift _____8med

Nicolai Schojen
     Kiøbmand i Christiania.8
259.133.
Poul Colstrup
Født 17218.
Død 17658.
     Forvalter paa Rosenholm.8

Gift _____8med

Kirstine Birgitte Pedersdatter
Død 17768.

Børn af Poul Colstrup og Kirstine Birgitte Pedersdatter:

430.259.Birgitte Dorthe Colstrup
431.259.Kirstine Marie Colstrup
260.133.
Else Marie Colstrup

Gift _____8med

Anders Wogn
     Kiøbmand.8
261.133.
Kirstine Marie Colstrup

Gift _____8med

Michael Reimer
     Klokker til Leuthen paa Hedemarken.8
262.133.
Eric Nielsen Colstrup
Født 17238.
Død 17818.
     Blev Sogne-Præst til Præstøe 1751, Provst 1766, forflytted til Arendal.8

Gift 1° 17328 med

Anna Bruun Riber
Død 17588.

Gift 2° _____8med

Perra Terpager
     Datter af Laurids Terpager.

Børn af Eric Nielsen Colstrup og Anna Bruun Riber:

432.262.Niels Arnt Colstrup
433.262.Anna Sophia Colstrup

Generation 8.

263.137.
Anders Hanssøn Blix
Født 172021.
Død 178821.

Børn af Anders Hanssøn Blix og _____:

434.263.Anders Blix
264.149.
Anna Abelsdatter Mørch
Døbt 28 jun. 1712, Korskirken i Bergen149.

Gift _____, Bergen149 med

Herman Johnsen Ibsen
265.149.
Arnt Abelsøn Mørch
Døbt 13 dec. 1713, Korskirken i Bergen149.
Død 1 jun. 1785149.
     Handelsmann på Røsvig i Folden.149

Gift 1° _____, Kvaløy i Brønnøy i Helgeland149 med

Sirianna Hansdatter Rener
     Datter af Hans Mortensen Rener og Anne Malene.
     ?? Hun kan vel tænkes at være datter af Hans Mortensen Rener, eller ??
     Fra Kvalø i Brønø.241

Gift 2° 1764241 med

Hardovika Schøning
Død efter 1801.
     Lever som enke år 1801 «af jordbrug og giæstgiveri» på gården Røsvig i Folden, Nordland242

Børn af Arnt Abelsøn Mørch og Sirianna Hansdatter Rener:

435.265.Risa Mørk, f. omkr. 1756

Børn af Arnt Abelsøn Mørch og Hardovika Schøning:

436.265.Abelone Katrina Mørk, f. omkr. 1768
266.149.
Gjertrud Cathrine Abelsdatter Mørch
Døbt 17 jan. 1715, Korskirken i Bergen149.
267.149.
Margrethe Abelsdatter Mørch
Døbt 10 okt. 1716, Korskirken i Bergen149.
     Hun døde ung.149
268.149.
Johan Abelsøn Mørch
Døbt 1 nov. 1717, Korskirken i Bergen149.
Død 1722149.
269.149.
___________
Døbt _____, Korskirken i Bergen149.
     Er ved en feil udeladt af Albertine Hauglid.
270.149.
Elisabeth Abelsdatter Mørch
Døbt 10 feb. 1720, Korskirken i Bergen149.
271.149.
Jesper Abelsøn Mørch
Døbt 18 mai 1721, Korskirken i Bergen149.
272.149.
Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland151.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy151.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.151
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.243

Gift 24 okt. 1752151 med

Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg151.
Død 1810, Hestad151.
     Datter af Hjeronimus Brüghmann og Magdalene Sophia Brun.

Børn af Johan Abel Mørch og Maren Maria Brüghmann:

437.272.Hjeronimus Mørch, f. 1754, d. 1778
438.272.Gjertrud Malene Mørch, f. 1756
439.272.Abel Mørch, f. 1759
440.272.Andreas Mørch, f. 1759
441.272.Hans Mørch, f. 1762, d. 1832
442.272.Gjertrud Mørch, f. 1763
443.272.Maren Mørch, f. 1763, d. 1764
444.272.Maren Mørch, f. 1765
445.272.Anne Mørch, f. 1767
446.272.Inger Lucie Mørch, f. 1769
273.149.
Margrethe Elisabeth Mørch
Født 29 mai 1729, Saltnes i Nordland244,245.
Død 10 mai 1816245.

Gift 1751, hjemmevielse på Saltnæs i Saltdal.245 med

Jens Ellingsen
Født 22 dec. 1722, Fiskevåg.245.
Død 24 sep. 1789245.
     Søn af Elling Christophersen og Karen Jensdatter.
     Drev jektebruk og handel på Saltnæs i Saltdal. I følge skjøte av 20. aug. 1751 eide han her 2 vog.245

Børn af Margrethe Elisabeth Mørch og Jens Ellingsen:

447.273.Abel Ellingsen, f. 1753, Nordland., d. 1828, Vesteraalen.
448.273.Elling (Jensen) Ellingsen, f. 1755, Saltnæs i Saltdalen., d. omkr. 1825
449.273.Johan Ellingsen, f. 1758, d. 1826
450.273.Christen Ellingsen, f. 1762, Saltnæs i Saltdal., d. 1831, Hunstad i Lødingen.
274.151.
Jacob Lagesen Borch
Født 1723217.
Død 1789217.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.217

Gift _____217med

Signild Jensdatter
Født 1715, Soløy, Lavangen, Astafjord.217.
Død 1786217.
     Datter af Jens Olsen (Trolle?).
     Skifte 1785-1789, Soløy, Astafjord tinglag.246«Signhild Jensdatter» - protokollnr. 144, folio 285b..

[Gift 1° med Paul Ediassen; Gift 2° med Jacob Lagesen Borch (1723 - 1789)].

Børn af Jacob Lagesen Borch og Signild Jensdatter:

451.274.Lage Jakobsen Borch, f. 1745, Astafjord., d. 1773
452.274.Anne Jakobsdatter Borch, f. 1748, d. 1828
453.274.Karen Jakobsdatter Borch, f. 1751, Astafjord.
454.274.Sara Jakobsdatter Borch, f. 1754, Lavangen., d. 1828
455.274.Jens Jakobsen Borch, f. 1756, d. 1810
456.274.Maria Elisabet Jakobsdatter Borch, f. 1758, Astafjord., d. 1834
275.158.
Karen Dorthea Blix
Født omkring 1740.
Død 1781.
     I skiftet efter farbroren Peder Erichsen Blix 3. juli 1771 på Bertnes i Bodø står der følgende om Karen: «Karen Margrethe Johansdatter Blix, Sand i Senja. Brordatter av avdøde. Gift. Barn av Johan Erichsen Blix. Gift med klokkeren i Sand prestegjeld i Senja. Ikke navngitt.»159
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.72protokoll 1745-1803, legg 414..

Gift 1758247 med

Christen Iversen Aschanius
Født omkring 1723247.
Død 1781247.
     Søn af Iver Olsen Holt og Mette Larsdatter Brems.
     Slagstad i Bjarkøy.247
     Skifte 1781-1782, Slagstad, Sand sogn.72protokoll 1745-1803, legg 414..
276.158.
Steffen Johansen Blix
277.158.
Dorothea Margrethe Blix
     Identisk med den Dorthe Margrethe Johansdatter Blix gift med Hartvig Jensen (død 1800) på Hustad i Gildeskål.

Gift 1° _____med

Jens Hveding Greve
Født 1720.
     Søn af Didrik Greve og Riborg Christensdatter Hveding.

Gift 2° _____med

Hartvig Jensen
Død omkring 1800.
     Søn af Jens og Gjertrud Pedersdatter (Lind?).
     Skifte 21 jul. 1800, Hustad i Gildeskål.248Avdøde Hartvig Jensen, gæstgiver, Hustad i Gildeskål. Formue: 1188-0-4. Gjeld: 691-2-11. Boets innhold: 1 sølvskje: H:H:S G:C:D: - 1 do. E:N: - 1 sølskje: H:J:S D:M:B: - 1 sølvskje: H:J:S E:O:D. Arvinger er hans mor, hel- og halv-søsken..
278.158.
___________
279.158.
___________
280.158.
___________
281.158.
___________
282.158.
___________
283.158.
___________
284.161.
Anna Jørgensdatter Blix

Gift _____249med

Jesper Andreas Hartgen
Født omkring 1718.
Begravet 17 mai 1784250,166.
     Hans ætt menes være av den gamle norske slekten Hartgenger - Rosensværd.251
     Han var kirketiende forpakter og bodde på embetsgården Jensvold i Bodin.166
     Etter Sira Hartgens død måtte familien flytte ut av embetsgården Jensvold. Dette forklarer barnas spredning hos slekten til nytt husvære kunne ordnes.252
     Skifte 1784166.

[Gift 1° med Clara Margrethe Aagum (f. 1723); Gift 2° med Anna Jørgensdatter Blix].

Børn af Anna Jørgensdatter Blix og Jesper Andreas Hartgen:

457.284.Jørgen Blix Hartgen, f. 1767
458.284.Clara Margrethe Aagum Hartgen, f. 1769
459.284.Jesper Andreas Kolderup Hartgen, f. 1771
460.284.Michel Hvid Hartgen, f. 1773
461.284.Maren Hvid Hartgen, f. 1774
462.284.Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen, f. 1777, d. 1809, Forvik på Helgeland
463.284.Johan Hvid Hartgen, f. 1781
285.161.
Maren Hvid Blix
Født 1760.
Død 6 jun. 1843, Meløy..

Gift 1780, fætter og kusine. med

Christen Albrecht Angell
Født 1754, Grønø, Meløy..
Død 1832.
     Søn af Hans Angell og Ingeborg Michelsdatter Hvid.
     Handelsmann på Grønø.

Børn af Maren Hvid Blix og Christen Albrecht Angell:

464.285.Peter Lorentz Angell, f. 1795, Meløy., d. eft. 1838
465.285.Ingeborg Margrethe Hvid Angell
286.168.
Karen Margrethe Schanke
Døbt 6 okt. 1737167.
Død 24 mar. 1795, Hitra.167.

Gift _____167med

Melchior (Melcher) Andersen Riber
Født 1739, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag., døbt 26 dec. 1739, Hitra.167.
Død 13 mai 1808, Vikan, Frøya, Sør-Trøndelag..
     Søn af Anders Melchiorsen Riber og Catharina Clausdatter.
     Han var jordeier og handelsmann. Han overtok handelsvirksomheten på Vikan etter sin far.

[Gift 1° med Martha Johanne Koch (f. 11 mai 1757); Gift 2° med Karen Margrethe Schanke (d. 24 mar. 1795)].
287.172.
Gullov Jensdatter Herdal
Født omkring 173295.
     Levde 1756.95
288.172.
Peder Jensen Herdal
Født omkring 174095.
     Levde 1756. Gardist vid livgardet i Köpenhamn.95
289.173.
Anna Benedicte Hveding
Død 9 nov. 1786, Kristiania253.

Gift 1° 30 jan. 1744, Trondhjem DomkirkeHåndskreven notits.254 med

Michael Stub
Født 29 aug. 1683, Spydeberg prgld. i Agershuus Stift254.
Død 25 dec. 1758, Eiendomsgaard Rein.254.
     Søn af Hans Lauritssen Spydeberg og Gunhild Kjeldsdatter Stub.
     Blev 31. Juli 1720 Sognepræst til Stadsbygden, 1740 Provst i Fosens Provstie, og døde 25 Decbr. 1758 paa sin Eiendomsgaard Rein. Barnløs i hand 2nd ekteskap. [Se Erlandsen.]254
     Michel Stub, f. 1683, Præst til Stadsbøygden og Provst, levede 1754, og havde i 2de Ægteskaber 1 Dotter.182

[Gift 1° 18 jul. 1721 med Susanne Schreuder (d. 1742); Gift 2° 30 jan. 1744 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].

Gift 2° 31 jan. 1763, Arendal med

Ha___ Olsen? Falch
Død 1768.
     Kaptein.

Gift 3° 19 mar. 1772, Arendal med

Jørgen Møller (Müller)
Født omkring 1727, Danmark253.
Død efter sep. 1788253.
     Oberstlieutenant.
     Var kaptein fra 6. sept. 1752, antagelig i Danmark.253

[Gift 1° med _____; Gift 2° 19 mar. 1772 med Anna Benedicte Hveding (d. 9 nov. 1786)].
290.173.
Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding
Født 1722, Trondheim.255.
Død 1799, Trondheim.255, begravet 26 feb. 1799, Trondhjem.255.
     Hennes och mannens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.256

Gift 22 jan. 1750, Trondhjem.255 med

Hans Ulrich Møllmann
Født 29 sep. 1715, Trondhjem.255.
Død 3 mai 1778, Trondhjem.255.
     Søn af Thomas Møllmann og Christiane (Stinchen) Christensdatter Tyrholm.
     Købmand i Trondhjem. Konferensraad 1768. Titular stiftamtmand 1770.255
     I Trondhjems by er den kjendte patriciergaard ved torvet, «Møllmansgaarden», siden 1825 klubselskapet «Harmoniens» bygning, et monumentalt minde om slegten. Den blev bygget ca. 1770 av Johan Møllmann.257
     Han och hustruens porträtt i olja finns på sällskapet Harmonien i Trondheim.256
     [Se Dansk Biografisk Leksikon].

Børn af Gudlov (Golla) Jensdatter Hveding og Hans Ulrich Møllmann:

466.290.Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann, f. 1757, d. 1820
291.173.
Frederikke Hveding
Døbt 7 jan. 1724, Domkirken i Trondheim.256.
Død 1788, begravet 1788, Stavanger domkirke.256.
     Hon titulerades «Høyædle og Velbaarne Frue Justitsraadinde».256
     Uden Börn. Som Enke blev hun tilstaaet en anseelig Pension.

Gift 4 mai 1756 med

Gerhard Schøning
Født 2 mai 1722, Gaarden Skotnæs i Buksnæs Præstegjeld..
Død 18 jul. 1780.
     Søn af Andreas Schøning og Martha Mikkelsdatter Ursin.
     Historiker, justitieråd, professor vid Sorø Akademi, medstiftare av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [Se NBL 13, s. 84].256
     Faderen, som var en vel studeret Mand, holdt Sönnen Gerhard fra det 10de Aar til Studeringer, men den videre Underviisning betroedes Farbroderen Elias Schöning, der döde som Sognepræst til Vaagen. Ved dennes Död i Slutningen af 1739 kom han atter hjem til Moderen, som imidlertid var bleven Enke, underviste sine 2de yngre Brödre Christian Friis og Claudius Ursin og blev efter et Aars Forlöb sat i Throndhjems Skole, hvorfra han 1742 blev dimitteret «med det bedste Vidnesbyrd, som nogen Lærer kunde meddele og nogen Discipel önske sig, uagtet Rektor Dass aldrig ödslede med Rekommendationer». Blev 31te Juli s.A. «ved de sædvanlige Honores efter förste Examen, i Betragtning af hans ypperlige Testimonium og befundne Grundighed, udmærket ved offentlig Berömmelse». [Willes Saml. af Mindetavler, S. 207]. Lagde sig efter Filosofi, Mathematik, Lovkyndighed, Naturlære og Oekonomi, gamle og nyere Sprog, og især Historie, fornemmelig Fædrelandets, og aflagde med Berömmelse Pröve i Theologi. [Suhms Indled. til Norges Hist. III.]. Blev 1748 Magister i Filosofi og Dekanus paa Kommunitetet og 15de Jan. 1751 Rektor i Throndhjem ved Dass's Afstaaelse. Stiftede 1760 tilligemed Biskop Dr. J.E. Gunnerus og Kammerherre P.F. Suhm det throndhjemske lærde Selskab, som 1767 fik Prædikat af «Det kongelige Norske Videnskabernes Selskab». Blev 22de Febr. 1765 Professor i Historie og Veltalenhed ved Sorö Akademi. I Aarene 1773 til 1775 gjorde han med kongelig Understöttelse af 1500 Rdlr. en antikvarisk og oekonomisk Reise i Norge. Udnævnedes 25de Jan. 1774 til Justitsraad og 23de Aug. 1775 til Geheime-Arkivarius. I April 1778 angrebes han af Betændelse i Leveren, hvoraf han nogenlunde kom sig, og 27de Septbr. 1779 af en lignende i Underlivet, der slog sig til Svindsot, hvoraf han döde 18de Juli 1780. Var Medlem af flere lærde Selskaber og udmærket ved mange Kundskaber og stor Lærdom. Sin Bogsamling, der forögedes med den ham af Rektor Dass testamenterede, skjenkede han til det kgl. Videnskabs Selskab i Throndhjem.
292.173.
Peder Herdal Hveding
Født 1725, Trondheim.256.
Død 1810256.
     Fogde i Jädern och Dalerne, Nordhordland.256
293.173.
Ellen Dorothea Hveding
Født 1728256.

Gift 1757256 med

Nils Halck
     Major. [Se O. Ovenstad, I., s. 398].256
294.173.
Christen Hveding
Født 1731, Trondheim.256.
Død 1802256.
     Sogneprest till Støren.256

Gift 1769256 med

Elisabet Manzin
Født 1737256.
Død 1801256.
295.173.
Elisabet Maria Hveding
Født 1732256.
Død 1768256.
     Skifte 1765-1771, Trondheim.258(Elisabeth Maria Hveding, Sr.? Peder Tangen Hejdes Hustrue)..

Gift 1766256 med

Peter Tangen Heide
Født 1738256.
Død 1781256.
     Köpman.256
296.173.
Jacob Bentzson Jensen Hveding
Født 1736259,256, døbt 30 jan. 1736, Trondhjem domkirke.259.
Død 1819256.
     Lagman på Färöarna 1772 och i Stavanger 1786 [Se NBL.].256
     Han kalla seg ofte Jakob Bentzon Hveding. Det kan sjå underleg ut; men det var ein mykje brukt skikk i den tid at barnet tok namn etter ein dåpsfadder, når denne gudfaren var ein vyrd mann. Ein av fadrane til Jakob Hveding er Jakob Bentzon, son til dansken geheimeråd Niels Bentzon og frua Elisabeth, f. Schavenius.259
     Jakob Hveding vart sett til lagmann på Færøyane den 30. juli 1772, og forflytt til same embete i Stavanger den 24. mars 1786. Han har skrive ei avhandling i "Danmarks og Norges økonomiske Magazin" (utgjeve av dr. Erik Pontoppidan), s. 191-212: "Om Tang-Askens fordelaktige Brug til Glas-Pusterier". Stykket er merka J.H.259
     Kva år lagmann Hveding døyr, veit vi ikkje; men kona hans døydde i 1819.260
     Portræt af "Lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.260
     Er ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" gift med 1ste gang med Maren Jentoft Schielderup og 2nd gang med Alette Marie Ferslöw. Også ifølge Johan Hveding, s. 33 er Jacob Jensen Hveding gift 1ste gang med Maren Jentoft Schelderup og 2nd gang med enken Alette Ferslew. - MEN DET KAN VIST IKKE VÆRE HELT KORREKT. Maren Jentoft Schjelderup blev gift med Jakob NIELSEN Hveding (1734-1804) på Berg i Trondenes, og navnene på deres fællesbørn tyder på at dette også er korrekt. [Se også NPHT 3 (1882), "Familierne Blichfeldt og Bentzon", s. 238 note 2.].259,256

Gift _____med

Alette Marie Ferslew
Født 12 jan. 1747259.
Død 1819, Lindås.260.
     Datter af Peder Ferslew.
     Ved sin død, bodde ho hos sonen sin: sokneprest Jens Hveding til Lindås.260
     Portræt af "Fru lagmann Hveding" er afbildet i Johan Hvedings bog.260

[Gift 1° med Urban Willumsen; Gift 2° med Jacob Bentzson Jensen Hveding (1736 - 1819)].

Børn af Jacob Bentzson Jensen Hveding og Alette Marie Ferslew:

467.296.Jens Peter Hveding, f. 1777, Færøyane., d. 1828, Lindås.
468.296.Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding, f. 1779, Færøyane., d. 1821, Lindås.
469.296.Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding, f. 1781, Færøyane., d. 1825, Bø i Telemark.
470.296.Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding, f. 1784, Færøyane., d. 1859, Stavanger.
471.296.Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding, d. 1788, Stavanger.
297.176.
Birgitte Christina Schjelderup
Døbt 11 apr. 1740, Domkirken i Trondheim97.

Gift _____med

Jens Peter Dorenfeldt
     Guldsmed.97

Børn af Birgitte Christina Schjelderup og Jens Peter Dorenfeldt:

472.297.Anna Schjelderup Dorenfeldt, f. 1763, d. 1846
298.176.
Bereth Sørensdatter Schjelderup
Født 1742261.
Død 4 aug. 1822, (Værdal?).262,97.
     Berthe Scheldrup, 58 år gl. og enke «har kaar» hos Ane Cathrine Bernhoft på Engen gård i Ørkedal.242

Gift _____97med

Hans Morten Sommer
Født 24 sep. 173797, døbt 1 okt. 173797.
     Søn af Jens Hansen Sommer og Maren Maria Lorentzdatter Holst.

Børn af Bereth Sørensdatter Schjelderup og Hans Morten Sommer:

473.298.Maren Maria Sommer, f. omkr. 1768
474.298.Theodora Marie Sommer, d. 1843, Brønnøy
299.176.
Peder Sørensen Schjelderup
Født 25 nov. 1744, Støren263, døbt 30 nov. 1744, Støren97.
Død 23 okt. 1824, Ringve263.
     Sogneprest til Strinden.263
     «Præst til strinden med 180 rdl. indkomme».242

Gift 17 okt. 1779263 med

Martine Kristensdatter Lind
Døbt 10 sep. 1750, Domkirken i Trondheim.97.
Død 19 jun. 1800263,97.

Børn af Peder Sørensen Schjelderup og Martine Kristensdatter Lind:

475.299.Søren Pedersen Schjelderup, f. 1782, d. 1841
300.176.
Volcken Maria Schjelderup
Døbt 13 okt. 1746, Støren.97.
Død 24 mar. 1814, Verdal.264.

Gift 16 mar. 177597 med

Jens Nicolai Meldal
Født 1741, (Kvekne?)265,97.
Død 16 mai 1809, Verdal.264.
     Handelsm. Værdalsørene.97
     «Procurator og udligger borger» på Værdalsørene.242
301.176.
Theodora Maria Schjelderup
Døbt 23 feb. 1748, Støren.97.
Død 18 jan. 1778, Ørkedal.97.
302.176.
Riborg Schjelderup
Født 11 jul. 174997.
Død 9 mar. 178297.

Gift 30 jun. 176797 med

Martinus Lind Nissen
Født 19 jan. 174497.
Død 9 jul. 179597.
     Justitsraad.

[Gift 1° 30 jun. 1767 med Riborg Schjelderup (11 jul. 1749 - 9 mar. 1782); Gift 2° 6 feb. 1783 med Maren Louman Krog (1753 - 20 feb. 1787); Gift 3° 17 dec. 1789 med Knerke Margrethe Thurman (1751 - 1 aug. 1814)].

Børn af Riborg Schjelderup og Martinus Lind Nissen:

476.302.Hans Nissen, d. 1843
477.302.Peder Schjelderup Nissen, f. 1775, Trondhjem, d. 1826
478.302.Maren Nissen, f. omkr. 1778
303.176.
(Anne) Christine Munch Schjelderup
Døbt 18 feb. 1751, Støren kirke169.
Død 7 nov. 1794, Røros169.

Gift 14 feb. 177297 med

Theodorus Bergman Clausen Holst
Født 4 jun. 1745169, døbt 4 jun. 1745, Røraas.97.
Død 14 jan. 1798, Røros169.
     Søn af Claus Paulsen Holst og Johanne Bergmann.

Børn af (Anne) Christine Munch Schjelderup og Theodorus Bergman Clausen Holst:

479.303.Søren Schjelderup Holst, f. omkr. 1773
480.303.Christian Munck Holst, f. omkr. 1787
304.177.
Gedsken Kirstine Schielderup
305.177.
Johan Ditlev Schielderup
306.181.
Karen Petronelle Arctander Borch
Født 173164.
Død 181064.
     I registret til Trondhjems Skifteprotokoll nr. 21 (1808-1819) er nevnt en «Karen G.?/C.? Zeeliger» som kan tænkes at være Karen Borch, gift Zeeliger.

Gift 1° _____64med

Simon Olsen Lund
     Skifte 1765-1771, Trondheim266«Peruqvemager Simon Olsen Lund», p. 785.

Gift 2° _____64med

Jørgen Christian Zeeliger

Børn af Karen Petronelle Arctander Borch og Simon Olsen Lund:

481.306.Peder Borch Lund, f. 1758, Trondheim, d. 1804
307.181.
Jeremia Margrethe Borch
Født 173564.
Død 25 sep. 1813267.

Gift 28 mar. 1765, Sundal. med

Peder Olsen Tønder
Født 3 jun. 1721268.
Død 28 sep. 1813267.
     Søn af Oluf Olufsen Tønder og Margrethe Kirstine Lauridsdatter Brix.
     Sogneprest i Sundal fra 22. juni 1764.267
308.181.
Sophie Amalie Borch
Født 173664.
Død 30 mai 1799269.

Gift 3 nov. 1783269 med

Tobias Brodtkorb
Født 24 nov. 1757, Kirkeseter gård, Hemne, Sør-Trøndelag.269.
Død 184664.
     Sogneprest til Stranda, Møre 15. nov. 1793; til Hitra, Sør-Trøndelag 23. juni 1790.

[Gift 1° 3 nov. 1783 med Sophie Amalie Borch (1736 - 30 mai 1799); Gift 2° med Ulrikke Anna Eleonora Knoff (f. 23 mai 1774)].
309.181.
Johan Schjelderup Borch
Født 10 okt. 1737, Hemne, Sør-Trøndelag.270.
Død 1817, Witsø, Hemne, Sør-Trøndelag.270,64.
     Sogneprest i Hemne fra 14. dec. 1775.270

Gift 1° 18 sep. 1776270 med

Ida Amalie Fuchs
Født 173964.
Død 31 jan. 1782, i barselseng.270.

Gift 2° 15 sep. 1784270 med

(Andrea) Dorothea Kjøbing
Født 9 mar. 1775, Inderøy, Nord Trøndelag.271,270.
Død 20 dec. 1828270.

Børn af Johan Schjelderup Borch og Ida Amalie Fuchs:

482.309.Sophia Dorthea Johansdatter Borch, f. omkr. 1777

Børn af Johan Schjelderup Borch og (Andrea) Dorothea Kjøbing:

483.309.Christian Sophonias Kiøbing Borch, f. omkr. 1787
484.309.Carolina Petronilla Johansdatter Borch, f. omkr. 1792
310.181.
Jeremias Borch
Født 173864.
Død 1760-177064.
     Underofficer.64
311.181.
Caspar Abraham Borch
Født 174664.
Død 180564.
     Professor i Sorø.64

Gift _____64med

Anna Margrethe Rosenstand-Goiske
312.183.
Hartvig Irgens
313.183.
Ole Irgens
Født 24 jan. 1724.
Død 15 okt. 1803.
     Biskop i Bergen 1779.
314.184.
Margrethe With Randulff
Døbt 21 sep. 1727, Hadsel.117.
Død efter 1782117.

Gift _____272,117med

Erik Bredal Bloch
Døbt 7 feb. 1723, Selbu kirke.273.
Død efter 1781117.
     Søn af Jens Christensen Bloch og Sophia Amalia Eriksdatter Tønder.
     Prokurator i Hadsel i Vesterålen.

Børn af Margrethe With Randulff og Erik Bredal Bloch:

485.314.Anne Margrethe Bloch, d. 1822, Lenvik
315.184.
Peder Hermansen Randulff
     Foged i Inderøen.274
     ? Han må være søn af foged Herman Randulff (1694-1744) ?

Gift 1760275 med

Anne Doberdia Roested
Født 15 jan. 1738276,277, døbt 26 jan. 1738, Stod kirke.277.
     Datter af Peter Jacobssøn Roested og Birgitte Ellingsdatter Valen (Holst).
     «Doberdina Roested» er fadder første gang i Stod kirke år 1757.277
316.189.
Morten Mortensen Lund
Født 1724.
Død 1724.
317.189.
Nicolai Mortensen Lund
Født 1726.
Død 1766.
318.189.
Ole Mortensen Lund
Født omkring 1727.
Død 1784.

Gift _____med

Elisabeth Margrethe Heltberg
Født 1736.
Død 1784.
     Datter af Elias Eliassen Heltberg og Sophie Pedersdatter Heiberg.
     Er sandsynligvis datter af en Elias Heltberg.

Børn af Ole Mortensen Lund og Elisabeth Margrethe Heltberg:

486.318.Anna Elisabeth Olsdatter Lund, f. 1773, d. 1842
487.318.Elias Heltberg Olsen Lund, f. 1762, d. 1824
319.189.
Henrich Bull Mortensen Lund
Født 1729.
Død 1729.
320.190.
Jens Bing
Født 4 dec. 1707, Hadsel109.
321.190.
Sara Susanna Bing
Født 1710109.
Død 1779, Hadsel.109, begravet 7 feb. 1779, Hadsel.109.

Gift 1735, Hadsel.109 med

Peder Olsen Drejer
Født 1702, Trondhjem.109.
Død aug. 1778, Hadsel.109.
     Provst og Sogneprest i Hadsel.

Børn af Sara Susanna Bing og Peder Olsen Drejer:

488.321.Willatz Bing Drejer, f. 1735, Hadsel., d. 1811, Hadsel.
489.321.Jens Peter Drejer, f. 1739, Hadsel., d. 1785, Hadsel.
490.321.Olava Bergithe Drejer, f. _____
491.321.Malene Susanne Drejer, f. _____
492.321.Erich Bing Drejer, f. 1741, Hadsel., d. 1805
493.321.Gunhild Maria Drejer, f. 1746, Hadsel.
322.190.
Just Bing
Født 1 jan. 1718, Hadsel109.
323.190.
Clara Magdalena Bing
Født omkring 1706, Hadsel109.
Død 1778.

Gift 1° _____med

Mikkel (Michael) Pedersen Ursin
Født 4 apr. 1700278.
Død 1748.
     Fogd.
     Skifte 1753-1767, Reinså.279.

Gift 2° _____280med

Lars Kofoed
Født omkring 1715280.
Død 1779280.
     Handelsmann, bosat i Sand. Senere gift med fogd Ursins enke.281

[Gift 1° eft. 1752 med Johanne Nilsdatter Rafn (1726 - 1754); Gift 2° med Clara Magdalena Bing (omkr. 1706 - 1778)].

Børn af Clara Magdalena Bing og Mikkel (Michael) Pedersen Ursin:

494.323.Peder Michaelsen Ursin, f. 1738, d. 1780
495.323.Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin, f. 1743, Nordland., d. 1794, Bjarkøy.
324.190.
Anna Sophie Bing
Født _____, Hadsel109.

Gift _____med

Jørgen Jensen Hass
Født omkring 1710179.
Død omkring 1754179.
     Søn af Jens Jørgensen Hass og Margrethe Jacobsdatter Falch.
     Stilling: Skipper179.

Børn af Anna Sophie Bing og Jørgen Jensen Hass:

496.324.Willatz Bing Hass, f. 1744, d. 1810
497.324.Margrethe Falch Hass
325.190.
Wilhelmine Helene Bing
Født _____, Hadsel109.
326.191.
Niels Jacobsen Lund
Født 1717.
Død 1795.
327.191.
Olave Marie Jacobsdatter Lund
Født 1718.
Død 1737.
328.191.
Claus Peter Jacobsen Lund
Født 1719.
Død 1762.

Gift _____med

Inger Margrethe Meyer
Født 1725.
Død 1762.

Børn af Claus Peter Jacobsen Lund og Inger Margrethe Meyer:

498.328.Jacob Claussen Lund, f. 1752, d. 1802
499.328.Johan Michael Claussen Lund, f. 1753, d. 1824
500.328.Maren Grøn Clausdatter Lund, f. 1757
501.328.Peder Hersleb Claussen Lund, f. 1762
329.191.
Hans Jacobsen Lund
Født omkring 1720.
Død 1766.

Gift 1° _____med

Ursula Cathrine Strøm
Født 1724.
Død 1748.
     Datter af Peder Olsen Strøm og Gunhild Susanne Hagerup.
     Aarsula Catharina Ström, gift med Hans Lund, Præst til Waaler. 4 Børn [Peder, Maren, Gunild og Jacob].282

Gift 2° _____med

Margrethe Cathrine Hirsch
Født omkring 1719.
Død 1788.

Børn af Hans Jacobsen Lund og Ursula Cathrine Strøm:

502.329.Peder Strøm Lund, f. 1745, d. 1815
503.329.Maren Dorothea Grøn Lund, f. 1746, d. 1804
504.329.Gunnhild Susanne Lund, f. 1747, d. 1788
505.329.Jacob Lund, f. 1748, d. 1820

Børn af Hans Jacobsen Lund og Margrethe Cathrine Hirsch:

506.329.Ursula Cathrine Lund, f. 1750, d. 1778
507.329.Hans Christopher Lund, f. 1752, d. 1775
508.329._____, f. 1753, d. 1753
509.329.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1754, d. 1755
510.329.Margrethe Elisabeth Lund, f. 1755
511.329.Anna Henriette Wind Lund, f. 1756, d. 1811
512.329.Johanne Marie Lund, f. 1758, d. 1829
513.329.Henrik Nicolai Lund, f. 1759, d. 1802
514.329.Ingeborg Ludvika Lund, f. 1761, d. 1820
515.329.Andreas Wilhelm Lund, f. 1762, d. 1762
516.329._____, f. 1763, d. 1763
330.191.
Johan Peter Jacobsen Lund
Født 1722.
331.191.
Johan Grøn Jacobsen Lund
Født 1723.
332.191.
Jacob Jacobsen Lund
Født 1724.
333.191.
Sara Susanne Jacobsdatter Lund
Født 1726.
     Sara Susanna Lund, Dotter af Hr. Jacob Lund, Sognepræst til Agerøen, og Maren Grön.283

Gift _____283med

Anders Borch Munthe
     Søn af Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl.
     Hr. Anders Borch Munthe, Præst til Agerøen i Tronhiems Stift. Gift med Sara Susanna Lund. Af deres 17 Børn lever 6 (Ludvig, Morten, Claus, Jacob, Peter og Eiler).283

Børn af Sara Susanne Jacobsdatter Lund og Anders Borch Munthe:

517.333.Ludvig Munthe
518.333.Morten Munthe
519.333.Claus Peter Munthe
520.333.Jacob Lund Munthe
521.333.Peter Johann Munthe
522.333.Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
334.191.
Ingeborg Munthe Jacobsdatter Lund
Født 1728.
335.191.
Andrea Ludvica Jacobsdatter Lund
Født 1730.
336.191.
___________
Født 1731.
     Udøpt sønn.
337.192.
Pedersen Lund

Gift _____med

_____
     Datter af Ole Jensen Lund (Pharo) og Margrete Treschow.
338.194.
Christian Hersleb
Født 1 mar. 1714110.
Død 1761110.
     Præst i Stod.110

Gift 17 aug. 1745, Røros.110 med

Elisabeth Marie Mølmann
Født 1726110.
Død 1761, Stod.110.
     Datter af Bernt Møllmann og Abel Margrete Frost.

Børn af Christian Hersleb og Elisabeth Marie Mølmann:

523.338.Abel Margrethe Hersleb, f. 1747, d. 1813, Trondhjem.
339.194.
Sophie Jacobsdatter Hersleb
Født 1 mar. 1715186.
Død 31 mar. 1756186.
     11 Børn. [Se slægten Bernhoft].

Gift 3 mar. 1739186 med

Peder Offesen Krog
Døbt 25 jan. 1707, Trondhjem domkirke.186.
Død 26 okt. 1779186.
     Sogneprest til Værdalen.186
     Han fik Navn efter Biskop Peder Krog i Trondhjem, der ogsaa antog sig ham som Søn og sørgede for hans Uddannelse.186

[Gift 1° 3 mar. 1739 med Sophie Jacobsdatter Hersleb (1 mar. 1715 - 31 mar. 1756); Gift 2° 23 jan. 1758 med Anna Dons (15 mar. 1731 - 16 apr. 1810)].
340.194.
Sara Rebekka Hersleb
Født 1736284.
Død 18 aug. 1788284.

Gift 19 apr. 1775, Sparbo.284 med

Lorentz Holst Sodemann
Født 1735285.
Død 1807285.
     Søn af Marcus Holst Sodemann og Birgitte Andersdatter Tausan.
     Sogneprest til Aure. Provst.285
     Barnløst 2. ekteskap, 4 barn i første.286

[Gift 1° 19 apr. 1775 med Sara Rebekka Hersleb (1736 - 18 aug. 1788); Gift 2° med Mette Margrete Kjestrup (10 sep. 1752 - 3 feb. 1809)].

Børn af Sara Rebekka Hersleb og Lorentz Holst Sodemann:

524.340.Jacob Hersleb Sodemann, f. 1780, d. 1849
341.195.
Christiane Margrethe Hersleb
Født 20 feb. 1741287.
Død før 1801.

Gift _____med

Niels Randulf
Født 11 nov. 1726, Nærøy..
Død 24 mai 1778.
     Søn af Johan Randulf og Karen Michaelsdatter Busch.

Børn af Christiane Margrethe Hersleb og Niels Randulf:

525.341.Johanne Sofie Randulf, f. 1768, d. 1854, Løten.
342.205.
Søren Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Surendalen189
189
343.205.
Jeremias Hagerup
     Stilling: Sogneprest til Porsgrund189
344.205.
Lucie Margrethe Hagerup

Gift _____med

Barthold Hoë
Født 11 feb. 1722, Trondhjem.288,289.
Død 28 okt. 1784289.
     Søn af Barthold Hoë og Anna Katarina Kiølmer.
     Sogneprest til Taulov i Veile amt fra 1752 til 1773.289
345.205.
___________
346.205.
___________
347.205.
___________
348.205.
___________
349.205.
___________
350.205.
___________
351.206.
___________
352.206.
___________
353.206.
Ebbe Carsten Tønder
Født 28 sep. 1726110.
Død 4 mar. 1785110.
     Var den første, der samlede Materialer til de af Provst Erlandsen udgivne biografiske Efterretninger om den nordenfjeldske Geistlighed.110
     Presbyterologiske forfatter. Sogneprest til Stranden. Fra ham nedstammer en dansk embedsslegt.192
     9 Børn.110

Gift 28 jan. 1761110 med

Susanne Borchmann Angell
Født 5 feb. 1739110.
Død 10 jul. 1823110.
     Datter af Jens Angell og Pauline Susanne Klæboe.

Børn af Ebbe Carsten Tønder og Susanne Borchmann Angell:

526.353.Nicolaus (Niels) Tønder, f. 1761, d. 1832, Kjøbenhavn.
354.206.
Jeremias Tønder
Født 26 mai 1728110.
Død 23 apr. 1820110.
     Sognepræst til Næsset. Jubellærer. 7 Børn.110

Gift 1756110 med

Maren Friis Lemvig
Født 1730110.
Død 1803110.
355.206.
Henrik Horneman Tønder
Født 27 dec. 1729110.
Død 8 mar. 1799110.
     Major ved Falsterske Regim. Gift, men havde ingen Børn.110
356.206.
___________
357.206.
___________
358.206.
___________
359.207.
Peder Scavenius Borch
Født 1723.
360.207.
Sofia Katarina Borch
Født 1725.
361.211.
Niels Herman Brønlund Henrichsen Celius
Født omkring 1744, Ingelsfjord?, Hadsel..
362.212.
Bastian Mikkelsen (With)
Født 1735, Settem, Åsskard.122.
Død 1781.
363.212.
Anna Catherine Michelsdatter (With)
Født 1743, Settem, Åsskard.278.
364.212.
___________
Født 1740122.
365.213.
Anders Lockert Nilsen Brønlund
Født 3 apr. 1747, Grytting, Hadsel.278.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
366.213.
Elen Elisabet Nilsdatter Brønlund
Født 2 feb. 1748, Hadsel.278.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
367.213.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 22 feb. 1750, Hadsel, Nordland.278.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
368.213.
Jens Hasselberg Nilsen Brønlund
Født 5 sep. 1751, Hadsel.290,278,290.
Død 1795291.
     Gjestgivar på Kvitnes.291
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.

Gift 2 nov. 1779, Hadsel, Sortland.278 med

Kirsten Maria (Hasselberg?)

Børn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?):

527.368.Nils Lockert Jensen Brønlund, f. 1780, Hadsel., d. 1859
528.368.Jakob Heptrum? Brønlund, f. 1782
529.368.Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund, f. 1782, Hadsel.
530.368.Berte Christine Jensdatter Brønlund, f. 1783, Hadsel.
531.368.Sille Maria Brønlund, f. 1789
532.368.Malena Brønlund, f. 1789
533.368.Anders Lockert Jensen Brønlund, f. 1791, Hadsel.
369.213.
Bastian Nilsen Brøndlund
Født 31 dec. 1753, Hadsel, Nordland.278.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hans far Nils JENSEN Brønlund.
370.213.
Elen Marie Nilsdatter Brønlund
Født 2 jan. 1757, Hadsel.278.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
371.213.
Robert Christian Nilsen Brønlund
Født 28 dec. 1760, Hadsel.278.
     Hadde 1. febr. 1789 et barn til dåpen i Hadsel kirke.195
     Må være far til Hermichen Robertsdatter Brøndlund.

Børn af Robert Christian Nilsen Brønlund og _____:

534.371.Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund, f. 1793, Blokken i Sortland.
372.213.
Elisabeth Marie Nilsdatter Brønlund
Født 25 dec. 1763, Hadsel.278.
     Ifølge opptegnelser hos IGI - http://www.familysearch.com - het hennes far Nils JENSEN Brønlund.
373.217.
Jens Lemvig Bull
Født 25 jul. 1727, Beistad..
Død 31 jul. 1799.

Gift 29 jun. 1757 med

Anne Johanne Grøn

Børn af Jens Lemvig Bull og Anne Johanne Grøn:

535.373.Nils Rosing Bull, f. 1760, Kristianssund., d. 1841, Århus.
374.217.
Andreas Christen Bull
Døbt 1 mai 1729, Beistad..
Død 30 okt. 1793.
     Oberstløjtnant.

Gift 19 mar. 1760 med

Kristine Munk von Hadeln

Børn af Andreas Christen Bull og Kristine Munk von Hadeln:

536.374.Nils Rosing Bull, f. 1767, Vinje i Mosviken., d. 1842, Støren.
375.218.
Henrik Helkand Bull
Født 1732, Hitra..
Død 9 mar. 1797, Vikdal..

Gift _____med

Ellen Christine Motzfeldt

Børn af Henrik Helkand Bull og Ellen Christine Motzfeldt:

537.375.Rasmus Rosing Bull, f. 1797, Rygge., d. 1833, Larvik.
376.218.
Anders (Andreas) Bull
Født 20 sep. 1736, Hitra..
Død 10 mar. 1807, Orkdal..

Gift _____med

Karen Krabbe

Børn af Anders (Andreas) Bull og Karen Krabbe:

538.376.Rasmus Rosing Bull, d. 1819, St. Domingo.
377.219.
Hans Emahus Tønder
     Godsejer på Dønnes.

Gift _____med

Else Marie Greve
     Er hun identisk med den Else Greve gift med handelsmann i Sunnmøre Aage Finne ?

Børn af Hans Emahus Tønder og Else Marie Greve:

539.377.Maria Anna Emahus Tønder, f. 1731, d. 1802
378.225.
Ludvig Raphael Tønder
Født 1727196.
379.225.
Karen Dorothea Tønder
Født 1727196.
380.225.
Anna Margrethe Tønder
Født 1728, Vik, Sogn & Fjordane.196, døbt 21 dec. 1728, Vik, Sogn & Fjordane.196.
Død 13 jul. 1769196.
     Af tingbogen fra Nordfjord 1751, skulle det fremgå, at Anna Margrethe Tønder i 1750, 22 år gl. har født et barn med huslærer, studiosus H. P. Finde [Henrik Pedersen Finde ?].196

Gift 1767196 med

Petter Hersleb Galschiøt
     Kirurg.196

Børn af Anna Margrethe Tønder og Petter Hersleb Galschiøt:

540.380.Anna Margrethe Galschiøt, f. 1767, d. 1825, Bergen.
381.225.
Anna Helene Tønder
Født 1730196.
382.225.
Birgitte Marie Tønder
Født 1734196.
383.225.
Karen Dorothea Tønder
Født 1741196.
384.225.
Barbara Margrethe Tønder
Født 1747196.
385.226.
Dorothea Pristrup
Født 1680-1690129.
Død efter 1709129.
     Levde i 1709 ved skifte etter faren.129

Gift _____med

Peter Nilsen Muus
Død 1750129.
     Sogneprest. Mange børn.129
386.226.
Peter Danielsen Pristroph
Født 25 nov. 1693, Nummedalen, Trondhjem stift.292.
Død 6 dec. 1764292.
     Dep. 1713 fra Trondhj. Sk., 9/4 1715 cand. theol. h. ill., blev Hører i 4de Lectie i Trondhjems Skole, 17/4 1719 res. Cap. til Inderøen, Tr. St., 11/12 1730 (ikke 1725) Erib, 30/10 1732 Vicepastor til Inderøen. (Sml. Erlandsen, s. 280-1).292
     Blev 1713 dimitteret fra Throndhjems Skole, tog 9 April 1715 theol. Attestats og prædikede, efter kongl. Tilladelse til Dimis for Biskop Dr. P. Krog i Throndhjem den 9 April 1719 Char. haud. illaud. - Var i en Tid Cantor og 4de Lectie-Hører ved Thrhjs. Skole, blev 17 April 1719 kaldet af Sognepræst til Vor Frue Kirke Mag. Sebastian Withe til resid. Capellan til Inderøen, ordineret 4 Aug. s. A., 11 Decbr. 1725 resid. Pastor til Grib, og, efter Biskop Dr. Hagerups Forslag, af Kongen den 30 Octbr. 1732 confirmeret til Vicepastor til Inderøen. Døde i December 1764.293

Gift 1 feb. 1720292,293 med

Anna el. Else Withe
Født 1692, Trondhjem ?292.
     Datter af Sebastian Withe og Inger Margrethe Lund.
     Hun kaldes Else With i Hans Hyldbakk's bok.115

Børn af Peter Danielsen Pristroph og Anna el. Else Withe:

541.386.Gidsken Pedersdatter Pristroph, f. omkr. 1720, d. 1786
542.386.Daniel Pedersen Pristroph, f. omkr. 1722, d. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.
543.386.Sebastian Pedersen Pristroph, f. 1723, Sund på Inderøen, d. 1785, Edø
544.386.Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
387.228.
Johan Johansen Tullin
Født omkring 1670, Trondhjem ?294,202.
388.228.
Cathrine Johansdatter Tullin
Født omkring 1671, Trondhjem ?295,202.
     Ifølge Hornemann ble hun gift i domkirken (i Trondheim) den 5. febr. 1698 med Fredrik Schøllermann.296

Gift 5 feb. 1698, Domkirken i Trondheim.296 med

Fredrik Schøllermann
389.228.
Jens Johansen Tullin
Født omkring 1675, Trondhjem ?297,202.
     I 1715 heter det at han hadde reist fra byen (Trondheim) for 26 år siden.201
390.228.
Fredrik Christian Johansen Tullin
Født omkring 1677, Trondhjem ?298,202.
     I 1715 heter det at han hadde vært hjemme på besøk for 8 år siden.296
391.228.
Anne Dorthe Johansdatter Tullin
Født omkring 1678, Trondhjem ?299,202.

Gift _____296med

Peder Morup
392.228.
Hieronimus Johansen Tullin
Født omkring 1680, Trondhjem ?300,202.
Død 1703, Ost-India.296.
393.229.
Hans Lauritzsøn Allerup
     Magister. Sogneprest? til Varde i Jylland.205
394.229.
Jens Alderup
Død omkring 1725.
     Prokurator i Trondhjem.205
     Skifte 23. feb. 1725, hvori hans enke og søskende arver - ingen børn er nævnt.301

Gift _____med

Karen Jonsdatter (Leth)
     Datter af Jon Hansen Leth og Catharina Dinnesdatter Jersin.
     Bugge [NST XXX, s. 311 ff.] har henne som en datter her [av Jon Hansen Leth og Catharina Jersin], sier hun ble gift i 1707 med Jens Larsen Aldrup, prokurator i Trondheim.302
395.229.
Margrethe Lauritsdatter Allerup
Født 1678.
Død 1733.

Gift _____med

Johan Daniel(sen) Burchart
Født 1662167.
Død 1723167.
     Bosat på StorFosen.
     Død ved svogeren Jens Alderups skifte i Trondhjem 23. febr. 1725, men i live ved svigermorens skifte 30. april 1720.303

Børn af Margrethe Lauritsdatter Allerup og Johan Daniel(sen) Burchart:

545.395.Lorentz Johansen Burchard, d. 1749
546.395.Elsebeth Burchard
547.395.Margrethe Maria Johansdatter Burchard, f. 1703, Storfosen., d. 1774, Nes.
396.229.
Anne Lauritsdatter Allerup

Gift _____med

Jochum Fridrich Urbye
Født omkring 1688304.
     Søn af Claus Nielsen Urbye og Ellen Ovid.
     Prest Sønnefjells.303
     Sogneprest i Bjugn.
397.229.
Elisabeth Lauritsdatter Allerup
Født omkring 1693305,306.

Gift 1720-1723 med

Hans (Johannes?) Augustinussen
Død 1749301.
     Foged i Strinda og Selbu.301
     ?? Han er måskje søn av Augustinus Hansen (Røst) og Inger Pedersdatter Holt ??.

Børn af Elisabeth Lauritsdatter Allerup og Hans (Johannes?) Augustinussen:

548.397.Laurentius Allerup, f. 1723
398.230.
Arnt Hansen
Født omkring 1678.
     Arnt, 23 år i 1701 og var klokker.209
399.230.
Tøger Hansen
Født omkring 1684.
     Tøger, 17 år i 1701.209
400.230.
Johan Arnt Hansen
Født omkring 1687.
     Johan Arnt, 14 år i 1701.209
401.230.
Christian Fredrik Hansen
Født omkring 1689.
     Christian Fredrik, 12 år i 1701.209
402.230.
Hjeronimus Hansen
     Hiernomys, 8 år i 1701.209
403.233.
Jens Jacob Falch
Død før 1739214.
     Gift og hadde barn.214
404.233.
Hjeronimus Bryghmann Falch
Død 1769, Bergen.214.
     Tok borgerskap i Bergen 1739. Han var gift og hadde flere barn.214
405.234.
Erik Danielsen
Født 1710, Grøsnes store, Gratangen217.
Død 1774217.
     Etterslekt: Se Astafjord Bygdebok, familie no. 5145.

Gift omkring 1728217 med

Synnøve Jørgensdatter
Født 1713217.
Død 1780217.
     Datter af Jørgen Madssen og Ingeborg Johnsdatter Normann.

Børn af Erik Danielsen og Synnøve Jørgensdatter:

549.405.Anne Kirstine Eriksdatter Normann, f. 1728, Gratangen., d. 1793
550.405.Berteus Kristen Eriksen Normann, f. 1730, Gratangen., d. 1792
551.405.Daniel Eriksen Normann, f. 1733, Gratangen., d. 1792
552.405.Jørgen Eriksen Normann, f. 1737, Gratangen., d. 1813
553.405.Ingeborg Eriksdatter Normann, f. 1745, Gratangen., d. 1805
554.405.Berit Eriksdatter Normann, f. 1746, Astafjord., d. 1806, Trondenes.
406.235.
Elen Karstensdatter Bernhof

Gift 1° _____med

Kristen Eriksen
     Mikkelbostad, Dyrøy.217

Gift 2° _____med

Kristen Tygesen Trane
Født 1699, Lilleskog, Ibestad217.
Død 1775307.
     Søn af Tyge Kristensen Trane og Helvig Rasmusdatter.

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Eriksen:

555.406.Kristen Kristensen, f. omkr. 1725
556.406.Fredrik Kristensen, f. omkr. 1727, d. 1776

Børn af Elen Karstensdatter Bernhof og Kristen Tygesen Trane:

557.406.Øllegård Kristensdatter (Trane), f. omkr. 1729, Dyrøy, d. 1801
558.406.Daniel Kristensen (Trane), f. omkr. 1732, d. 1802
559.406.Jørgen Kristensen (Trane), f. omkr. 1734, d. 1771, Dyrøy.
407.235.
Anders Karstensen Bernhof
Født omkring 1699, Myrland i Gratangen.220,217.
Død 1752220,217.
     Hilleshamn, Gratangen.217
     Skifte 1753-1767, Hilleshamn, Astafjord tinglag.246protokollnr. 141, folio 180..

Gift _____med

Beate Jørgensdatter
Født 1709, Rollnes, Ibestad.217.
Død 1772217.
     Datter af Jørgen Madssen og Mette Andersdatter.

Børn af Anders Karstensen Bernhof og Beate Jørgensdatter:

560.407.Ingeborg Andersdatter Bernhof, f. 1732, Gratangen., d. 1812
561.407.Anne Kirstina Andersdatter Bernhof, f. 1740, Gratangen., d. 1777
562.407.Karsten Anderssen Bernhof, f. 1742, Gratangen., d. 1792
408.235.
Ermegaard Carstensdatter Bernhof
Født omkring 1704220.
Død 1763220.

Gift _____220med

Offer Abrahamsen Lockert
     Bø i Vesterålen.220

Børn af Ermegaard Carstensdatter Bernhof og Offer Abrahamsen Lockert:

563.408.Carsten Offersen Lochert
409.237.
Lars Brix
     Var ved mosteren Gidskens død i 1732 boende i Trondhjem.225
410.237.
Johan Brix
Død 1739225.
     Død 1739 som handlene i X-sund. Den 28. aug. 1730 underskrev han med 13 andre handlene en ansøkning om kjøpmannsrettigheter for "Lillefosen". Den 27. juli 1739 var det skiftesamling i hans og hustrus bo. De var formentlig barnløse.225
     Skifte 1737-1742, Trondheim.308(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

Gift _____med

Elisabeth Johansdatter Thue
     Skifte 1737-1742, Trondheim.308(Johan Brix i Lille Fosund og hans Huustroe Elisabeth Thue)..

[Gift 1° med Christopher Aagesen Holck (f. 1681); Gift 2° med Johan Brix (d. 1739)].
411.238.
Elisabeth Hammond
Født 1688, Trondhjem21.
Død 5 jun. 1728, Christiania21.

Gift 4 sep. 1721, Christiania309 med

Mogens Pederssøn Blix
Født 3 mar. 1693, Trondhjem21.
Død 3 mai 1746, Christiania21.
     Søn af Peder Mogenssøn Blix og Marit(e) Larsdatter.
     Regimentskvartermester og auditør ved Vesterlenske regiment 18. juni 1717, borgermester i Christiania 14. jan. 1726, kancelliraad, senere krigsraad.21
     Krigsraad Blix hadde 8 barn, 4 i hvert ægteskap, men de fleste døde i ung alder; ingen av dem hadde efterslegt.21

[Gift 1° 4 sep. 1721 med Elisabeth Hammond (1688 - 5 jun. 1728); Gift 2° 26 jul. 1735 med Magdalene Cornish (1714 - 25 jul. 1794)].

Børn af Elisabeth Hammond og Mogens Pederssøn Blix:

564.411._____
565.411._____
566.411._____
567.411._____
412.238.
Hilken Thomasdatter Hammond

Gift _____310,311med

Claus Claussen Lund
Født 25 mai 1692310.
Død 1756310.
     Søn af Claus Pedersen Lund og Karen Hansdatter Breijer.
     Kjøpmann i Molde.310

[Gift 1° med Hilken Thomasdatter Hammond; Gift 2° med Gjertrud Fredriksdatter Green].
413.238.
Edward Thomasen Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.312(Edward Thomasen Hamond)..
414.238.
Humphrey Hammond
     ! GÆT - er vel søn av Thomas Hammond og Sara Brüghmann !
     Skifte 1735-1738, Trondheim.312(Humphry Hamond)..
415.240.
Johan Hammond
     ? GÆT - han må være søn af Johan Hammond og Sophie Brygmand ?
     Kaptein.268
     Oberst.172

Gift 1° _____med

Karen Olufsdatter Tønder
Født 16 jul. 1702268.
     Datter af Oluf Olufsen Tønder og Elisabeth (Lisbeth) Melchiorsdatter (Meldal).
     Var gift med kaptein Johan Hammond.268

Gift 2° 1738172 med

Stennetta Steensdatter Meldal
Død 1747172.
     Datter af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
416.240.
Thomas Johansen Hammond
Født 11 sep. 1697313.
Død 28 feb. 1736313.
     Sogneprest til Meldal. Stor etterslekt (11 barn).313

Gift 1725313 med

Else Sophie Frich
Født 6 aug. 1696313.
Død 17 sep. 1780313.

Børn af Thomas Johansen Hammond og Else Sophie Frich:

568.416.Sophie Frich Hammond, f. 1726, d. 1762
417.240.
Sara Johansdatter Hammond
Født 18 okt. 1708110.
Død 6 apr. 1788110.
     Hun hadde tilnavnet «Moderen på klosteret», fordi hun var så dyktig og gav hjelp og trøst til alle som kom til henne når de trengte hjelp i sykdom eller annen nød. Hun styrte godset alene i 40 år etter mannens død.314

Gift 20 jun. 1728110 med

Henrik Ebbesen Horneman
Født 1694110,192.
Død 12 dec. 1748110.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Til Reinskloster. Fra ham nedstammer hele den nuværende norske slegt Horneman.192
     11 Børn. Stor efterslægt.

Børn af Sara Johansdatter Hammond og Henrik Ebbesen Horneman:

569.417.Sophie Horneman, f. 1732, d. 1808
418.240.
Anna Margrethe Hammond
Født 1 apr. 1710110.
Død 17 nov. 1765110.
     Da de [hende og husbonden Hans Ebbesen Horneman] ingen Børn havde, skjænkede hun sin betydelige Formue til forskjellige Stiftelser væsentlig i Trondhjem.110

Gift 25 nov. 1733110 med

Hans Ebbesen Horneman
Født 20 feb. 1702110.
Død 17 nov. 1756110.
     Søn af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann.
     Reiste 1717 sammen med Broderen til Kjøbenhavn. Tog theol. Examen 1721, blev 1733 res. Cap. til Bynesset og 1736 Sognepræst til Meldalen. 1748 blev han Provst over Dalernes Provsti. Han omtales meget rosende af Biskop Nannestad, som holdt hans »Lig-Prædiken«.110
419.243.
Hans Barner
420.244.
Aleksander Jonassøn (Budde)
Født omkring 1693.
Død 1777.
     Var bruker i Fagerlia til framimot 1730, då han vart bruker på Anders-garden (seinare Dave-garden) på Ytteren, Nord-Rana. Bygselsbrev tinglyst 22. okt. 1730. Om strid med haldsmannen i Fagerlia i 1730-åra sjå der [Rana Bygdebok]. Aleksander vart overfallen og skamhoggen av grannen Per Eriksa [gift med Aleksanders svigerinde]. Ei natt i 1764 overfall Per Eriksa grannen Aleksander Jonassa i senga med ei øks og gav han i alt 4 högg, eitt over nasen, eitt over kjaken, så munnen stod vrang og tunga vart skadd, det tredje til beinet i høgre armen og det siste på venstre arm. Merke etter øksehogga fanst i stua til ho vart riven i 1870-åra. Aleksander vart både vanfør og lytet i andletet. Per var då ikkje drukken, men «forrykt i hovedet» og etter ugjerningea sprang han opp i eit tre og sat der syngande. 29. juli 1765 vart han dømd til å betale Aleksander 39 rd. for underhald og stell i 20 veker, ½ års tidsspille og medikament, og dertil sakskostnader, og til to års arbeid i Trondheims festning, «andre røggesløse og afsindige mennisker til afskye». Domen var stadfesta av lagtinget på Steigen 20. sept. 1765.315

Gift 1716237 med

Beret Olsdatter (Åenget)
     Fra Åenget i Rana.233
421.244.
Kristoffer Jonassøn (Budde)
Født omkring 1697134.
     [En enke efter een Christopher Budde døde 6 Nov. 1781, 72 år gl.]
     ? Kan han være taget til Troms, og måske være identisk med Kristoffer Jonassen på Reite i Lavangen, Astafjord ?
422.244.
Mikkel Jonassøn (Budde)
Født omkring 1700233.
Død 1759233.
     Fekk 12. juli 1720 bygselbrev, etter stykfaren, på Per Johan garden (seinare Mikkal garden) på Ytteren i Nord-Rana. Han var ein av tre som hadde «haft en ublu omgiengelse» med Lisbet Larsdatter Yttern i 1718, men vart visst frikjent, då ho hadde «tæd sig som en aabenbar hore».316

Gift 1730316 med

Ingeborg Larsdatter
     Fra Luktvasslia, Elsfjorden.316
     I hausetn 1781 vart ein Lars Olsen Ljungdal dømd å flytte frå stua til Ingeborg, der han hadde trengt seg inn og slått henne.316

[Gift 1° 1730 med Mikkel Jonassøn (Budde) (omkr. 1700 - 1759); Gift 2° 1759 med Per Erikssøn].
423.244.
Ulrich Jonassøn (Budde)
Født 1703317.
Død 1726317.
     Bosat i Namdalen.233
     Dom 12 post Trenit. 1726: Gravfæstet Ulrich Jonæsøn - æte 23317

Børn af Ulrich Jonassøn (Budde) og _____:

570.423.Jonas Ulrikssøn, f. 1726
424.250.
Petter Ulrich Brüghmann
Født 17 jul. 1717, Brønnøy111.
Død 29 feb. 1776, Handelsstedet Grøtøen111.
     Kjøpmann og forretningsmann. Hans siste ekteskap var barnløst.111

Gift 1° _____med

Kirsten Jonsdatter
Født 1696111.
Død 8 sep. 1758111.
     På Skaga.111

Gift 2° 12 nov. 1760, Sandnes111 med

Sophie Aars
     Skifte 24 nov. 1778111.

Børn af Petter Ulrich Brüghmann og Kirsten Jonsdatter:

571.424.Else Marie Brüghmann, f. 1740, d. 1741
425.250.
Sten Wirthmann Brüghmann
Født 28 okt. 1718, Nippelberg111.
Død 1785, Bergen111, begravet 22 mar. 1785, Bergen ?111.
     Gullsmed. Ifølge Nicolaysens "Bergens Borgerbog" tok han borgerskap der i byen den 6. august 1748.111

Gift 1° _____med

Karen Pedersdatter Brun
Død 1746111.
     En prestedatter fra Gildeskål.111

Gift 2° 6 feb. 1753111 med

Gjertrud Tønnesdatter
Født 1704111.
Begravet 3 dec. 1790, Bergens Domkirke111.
     I skiftet efter den berømte guldsmed Steen Wirthmann Brüghmann's anden kone Giertrud Tønnesdatter, der blev holdt i Bergen 11. dec. 1790, får vi ikke kun at vide, at begge ægtefæller var barnløse, men også at arvingerne til Steen Wirthmann Brüghmann var: 1. Broren Johan Brüghmann opholdende sig i Nordland.; 2. Broren Humfred Brüghmann, «død men efterladt sig tvende Døtre, hvoraf den ene Maren Wirthmann gift med hr. Albert Hatting residerende Capellan til Nyekirkens menighed i Bergen, døde den 30te December 1789 og efterlod sig 3 sønner og 2 døtre ...». Den anden datter af Humfred Bryghmann, Elisabeth Margaretha gift med Johan Michael Bees.318
426.250.
Andreas Brüghmann
Født 4 mar. 1720151.
Død 1737151.
427.250.
Humphred Brüghmann
Født 22 sep. 1721151.
Død 6 sep. 1771151.
     Handelsmann på Sør-Bjørn på Helgeland.151

Gift _____med

Karen Adriane Klæboe
Født 1728151.
     Hun levde ennda i 1801.151

Børn af Humphred Brüghmann og Karen Adriane Klæboe:

572.427.Maren Wirthmann Brüghmann, d. 1789, Bergen
573.427.Elisabeth Margareta Brüghmann, f. 1750
428.250.
Johan Brüghmann
Født 29 jul. 1723151.
Død 1 okt. 1803151.
     Skipper og bosatt på Skaga i Herøy.151

Gift 1757151 med

Maren Bugge
Født 1716151.
     Hun levde enda i 1801 på Skaga, 85 år gml.151
429.250.
Maren Maria Brüghmann
Født 20 mai 1728, Nippelberg151.
Død 1810, Hestad151.

Gift 24 okt. 1752151 med

Johan Abel Mørch
Født 1724, Saltnes i Nordland151.
Død 6 dec. 1801, Hestad i Brønnøy151.
     Søn af Abel Abelsøn Mørch og Gertrud Johansdatter Omsen.
     Skipper og handelsmann på Hestad i Brønnøy.151
     Skipper og handelsmann på Hestad i Herøy i Helgeland.243

Børn af Maren Maria Brüghmann og Johan Abel Mørch er vist under Johan Abel Mørch (nr. 272).

430.259.
Birgitte Dorthe Colstrup

Gift _____8med

C.A. Copmann
     Præst til Sønderup.8
431.259.
Kirstine Marie Colstrup
432.262.
Niels Arnt Colstrup
     Student fra Wordingborg 1770.8
433.262.
Anna Sophia Colstrup

Gift 4 jan. 17828 med

Eric Thomsen
     Kiøbmand i Arendal.8

Generation 9.

434.263.
Anders Blix
     Sogneprest til Ed. Stamfar for den ene av de nulevende større grener av slegten i Sverige.21
435.265.
Risa Mørk
Født omkring 1756319,242.
     Lever år 1801 ugift sammen med stedmoderen på Røsvig gård.242
436.265.
Abelone Katrina Mørk
Født omkring 1768320,242.
     Lever år 1801 ugift sammen med moderen på Røsvig gård.242
437.272.
Hjeronimus Mørch
Født 2 feb. 1754151.
Død 11 mar. 1778151.
     Omkom på sjøen.151
438.272.
Gjertrud Malene Mørch
Født 1756151.
     Død ung.151
439.272.
Abel Mørch
Født 1759151.
     Død ung.151
440.272.
Andreas Mørch
Født 1759151.
     Død ung.151
441.272.
Hans Mørch
Født 1762151.
Død 1832151.
     Eier av Hestad i Brønnøy.151

Gift _____med

Anne Marie Gyth
Født 1774151.
Død 1863151.

Børn af Hans Mørch og Anne Marie Gyth:

574.441.Hjeronimus Brüghmann Mørch, f. 1797, d. 1841
575.441.Maren Marie Mørch, f. 1799, d. 1820
576.441.Peder Christian Broch Mørch, f. 1807
442.272.
Gjertrud Mørch
Født 20 mar. 1763151.

Gift _____med

Anders Olsen Schrøder

Børn af Gjertrud Mørch og Anders Olsen Schrøder:

577.442.Abel Schrøder Mørch, f. omkr. 1790
443.272.
Maren Mørch
Født 20 mar. 1763151.
Død 1764151.
444.272.
Maren Mørch
Født 1765151.
     Død ung.151
445.272.
Anne Mørch
Født 27 mar. 1767151.

Gift _____med

Hans Olsen
     Alstahaug.151
446.272.
Inger Lucie Mørch
Født 20 nov. 1769151.
447.273.
Abel Ellingsen
Født 9 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland., døbt 11 jun. 1753, Saltnes, Saltdal, Nordland..
Død jun. 1828, Sortland, Vesteraalen.321.
     Skipper og Handelsmand (»Privilegeret Gjæstgiver« fra 13. juni 1784) paa Sortland i Vesteraalen, hvilket Sted han fik med Hustruen.321

Gift 17 jul. 1783, Sortland, Nordland. med

Karen Schøller Rosenvinge Dischington
Født 1743, Bredstrand i Øksnæs.321, døbt 21 nov. 1743321.
Død 18 jan. 1831, Sortland.321, begravet 30 jan. 1831, Sortland, Nordland.321.
     Datter af Jørgen Ernst Dischington og Riborg Catharina Hansdatter Hveding.

[Gift 1° 25 nov. 1766 med Jonas Christensen Falch (omkr. 1734 - 18 okt. 1781); Gift 2° 17 jul. 1783 med Abel Ellingsen (9 jun. 1753 - jun. 1828)].

Børn af Abel Ellingsen og Karen Schøller Rosenvinge Dischington:

578.447.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1784, Sortland i Vesterålen., d. 1809
579.447.Jens Ellingsen, f. 1786, Sortland i Vesterålen., d. 1826, Sortland i Vesterålen.
448.273.
Elling (Jensen) Ellingsen
Født 6 jan. 1755, Saltnæs i Saltdalen.322.
Død omkring 1825322.
     Skipper og Handelsmand paa Røsvig i Sør-Folden, hvilket Sted han overtog efter Morbroderen Arnt Abelsen Mørch.322
     Er 1801 «Jægt skipper og jordbruger» på Røsvig i Folden, Nordland.242

Gift omkring 1795322 med

Siria (Sirianna) Ellingsen
Født omkring 1758323,242,322.
Død omkring 1826322.
     «En Gaardmandsdatter fra Helgeland».322

Børn af Elling (Jensen) Ellingsen og Siria (Sirianna) Ellingsen:

580.448.Karen Margrethe Ellingsen, f. 1796, Røsvig i Sør-Folden., d. 1882, Røsvig i Sør-Folden.
449.273.
Johan Ellingsen
Født 10 feb. 1758150.
Død 2 apr. 1826150.
     Skipper og handelsmann på Saltnes.324

Gift _____med

Barbara Pedersdatter
Født 1774, Kjøpsvik, Tysfjord.150.
Død 8 jul. 1825150.
     Datter af Peter Petersen og Regine Marie Blix.
     Barbro er truleg syster til andre kona åt Ole Knudsen Aas på Liland.324

Børn af Johan Ellingsen og Barbara Pedersdatter:

581.449.Erik Andreas Schytte Blix Ellingsen, f. 1806, Saltnes i Salta., d. 1885
450.273.
Christen Ellingsen
Født 15 feb. 1762, Saltnæs i Saltdal.325, døbt 13 mar. 1762.
Død 4 jun. 1831, Hunstad i Lødingen.326,327, begravet 29 jun. 1831, Lødingen..

Gift 1° 5 dec. 1793, Sortland.327 med

Anne Christine Falch
Født 1772, Sortland.325, døbt 26 jul. 1772, Lørdag før 6te Søndag efter Paaske.325.
Død 1802325, begravet 10 okt. 1803, Lødingen..
     Datter af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     Samfrændeskifte efter hende (ifl. kgl. Bevill. af 17. okt. 1803) afholdtes 31. mai 1804.325
     7 barn.327
     Skifte 31 mai 1804, Hustad i Tjeldsund/Lødingen.328Dette er et samfrendeskifte. Et stort og vanskelig skifte. Formue 3686-4-0. Gjeld 3359-5-8. Arvinger: Christen Ellingsen, Hustad i Tjeldsund, ektemann av avdøde. Barn: Jens Ellingsen, 5 år; Jonas Ellingsen, 2 år; Jonette Caroline Rosenwinge Ellingsen, 9 år; Pauline Christina Ellingsen, 7 år; Margrethe Elisabeth Ellingsen, 3 år..

Gift 2° 20 jun. 1804327 med

Christiane Falch
Født 1771325,328, døbt 1 apr. 1771, 2den Paaskedag.325.
Død 1818325, begravet 26 okt. 1818, Lødingen, Nordland..
     Datter af Jonas Christensen Falch og Karen Schøller Rosenvinge Dischington.
     4 barn.327

Børn af Christen Ellingsen og Anne Christine Falch:

582.450.Jonette Caroline Rosenvinge Ellingsen, f. 1795, d. 1879
583.450.Margrete Elisabet Ellingsen, f. 1796
584.450.Pauline Christine Ellingsen, f. 1797, Hustad i Lødingen., d. 1888
585.450.Jens Christian Ellingsen, f. 1799, d. 1821
586.450.Margrethe Elisabeth Ellingsen, f. 1800, d. omkr. 1870
587.450.Karen Catharina Ellingsen, f. 1801, Lødingen., d. 1892
588.450.Jonas Cornelius Ellingsen, f. 1802, d. 1834

Børn af Christen Ellingsen og Christiane Falch:

589.450.Abel (Christensen) Ellingsen, f. 1804, Hunstad i Lødingen., d. 1881
590.450.Anne Christine Ellingsen, f. 1806, d. 1868, Offersøy
591.450.Christoffer Ellingsen, f. 1808, d. 1886
592.450.Johan Ellingsen, f. 1812, d. 1900
451.274.
Lage Jakobsen Borch
Født 1745, Soløy, Lavangen, Astafjord.217.
Død 1773217.
452.274.
Anne Jakobsdatter Borch
Født 1748217.
Død 1828217.

Gift 1771217 med

Andreas Ediassen
Født 1744, Dalen, Salangen, Astafjord.217.
Død 1811217.
     Søn af Edias Knutsen og Anne Andersdatter.
453.274.
Karen Jakobsdatter Borch
Født 1751, Soløy, Lavangen, Astafjord.217.
454.274.
Sara Jakobsdatter Borch
Født 1754, Soløy, Lavangen.323,217.
Død 1828217.

Gift 1° 1777217 med

Erik Mortensen Roklin
Født 1751, Vikaneset.217.
Død 1781217.
     Lia, Lavangen.217

[Gift 1° 1777 med Sara Jakobsdatter Borch (1754 - 1828); Gift 2° med Anne Rasmusdatter (1740 - 1807)].

Gift 2° 1785217 med

Daniel Johansen
Født 1752319,217.
Død 1830217.
     Lia, Lavangen. Etterslekt, 4 barn, se Astafjord bygdebok.217

Børn af Sara Jakobsdatter Borch og Erik Mortensen Roklin:

593.454.Karen Maria Eriksdatter Roklin, f. 1775, Lavangen., d. 1819
594.454.Anna Katarina Eriksdatter Roklin, f. 1778, Lavangen., d. 1783

Børn af Sara Jakobsdatter Borch og Daniel Johansen:

595.454.Johanna Danielsdatter, f. 1788, d. 1852
455.274.
Jens Jakobsen Borch
Født 1756217.
Død 1810217.
     Soløy, Lavangen i Astafjord.217

Gift 1785217 med

Berit Rasmusdatter
Født 1761217.
     Datter af Rasmus Esaiassen og Marit Hansdatter.

Børn af Jens Jakobsen Borch og Berit Rasmusdatter:

596.455.Signild Jensdatter Borch, f. 1786, Astafjord., d. 1840
597.455.Marit Jensdatter Borch, f. 1789, Astafjord., d. 1847
598.455.Lavina Jensdatter Borch, f. 1792, Astafjord., d. 1872
599.455.Ole Rasmus Jenssen Borch, f. 1794, d. 1850
600.455.Jakob Jenssen Borch, f. 1796, Astafjord., d. 1850
601.455.Bergitta Elisabet Jensdatter Borch, f. 1798, Astafjord., d. 1880
602.455.Esaias Jenssen Borch, f. 1801, Astafjord., d. 1838
603.455.Karen Jensdatter Borch, f. 1804, Astafjord., d. 1878
456.274.
Maria Elisabet Jakobsdatter Borch
Født 1758, Soløy, Lavangen, Astafjord.217.
Død 1834217.

Gift 1° 1787217 med

Ole Larssen
Født 1763, Å, Lavangen.217.
Død 1801217.
     Søn af Lars Olsen og Anne Pedersdatter.
     Etterslekt.
     Skifte 1804-1805, Å, Astafjord Tinglag.246protokollnr. 149, folio 667b..

Gift 2° 1804217 med

John Nilssen
Født 1761, Torsken, Troms.217.
     Elvevoll, Salangen, Astafjord.
     Å, Lavangen, Astafjord.

[Gift 1° 1786 med Berit Kirstina Olsdatter (1759 - 1801); Gift 2° 1804 med Maria Elisabet Jakobsdatter Borch (1758 - 1834)].
457.284.
Jørgen Blix Hartgen
Født 1767329,252, døbt 6 dec. 1767, Bodø.330.
     Var ved skiftet etter faren [1784], kondisjonerende hos sin onkel Mogens Jentoft, Ramsviken, Buksnes i Lofoten.252
     «Jægteskipper, giæstgiver» på Wetterøen. Bodø.242

Gift _____med

Elen Pedersdatter Schjelderup
Født omkring 1768331,242.
     Datter af Peder Jochumsen Schjelderup og Inger Willumsdatter Ryberg.

Børn af Jørgen Blix Hartgen og Elen Pedersdatter Schjelderup:

604.457.Peer Jørgensen Hartgen, f. omkr. 1797
605.457.Clara Jørgensdatter Hartgen, f. omkr. 1799
458.284.
Clara Margrethe Aagum Hartgen
Født 1769332,252.
     Skifte 24 jan. 1798, Schagstad i Enegløy.328Ektefelle: Adolph Knese. Formue: 2695-5-6. Gjeld: 3035-5-9. Fallitbo. Boets innhold: 1 linlaken mrk.: P:J:S:L:E:H:B - 1 do: A:K:D:K - 1 do hj.vevet: A:K:C:M:K. Arvinger er hendes ektemann, mor, halv- og hel-søsken..

Gift _____med

Adolf Frederik Kneese Skagstad
Født 1757333.
Død 1808333.
     Handelsmann på Skagstad.333

[Gift 1° med Clara Margrethe Aagum Hartgen (f. 1769); Gift 2° med Sara Rasch Jentoft (f. omkr. 1776)].
459.284.
Jesper Andreas Kolderup Hartgen
Født 1771334,252.
     Opholdt seg ved farens skifte 1784 hos sin mormor madam Hvid Blix.252
460.284.
Michel Hvid Hartgen
Født 1773335,252.
     Var ved farens skifte 1784 hos sin onkle Johan Ursin, gift med hans morfars søster Karen Strømer Blix fra Kapstøen, Bodin.252
461.284.
Maren Hvid Hartgen
Født 1774336,252.
     Var ved skiftet etter faren 1784 hos sin onkel Jacob Lind på Strøm, handelsmann på Strøm.252
462.284.
Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen
Født 1777249.
Død 1809, Forvik på Helgeland249.

Gift _____249med

Knut Jæger
Død 1858, Mo249.
     Søn af Jørgen Berri Jæger og Margrethe Alexandersdatter Gyth.
     Kjøpmann først på Moholmen handelssted, senere Mo i Rana.249
     Hans første ekteskap var barnløst, men fra sine siste to ekteskap hadde Knud Jæger en stor barneflok.249

[Gift 1° med Susanne Kaasbøl Rosenvinge Hartgen (1777 - 1809); Gift 2° med Anna Margrethe Zahl; Gift 3° med Elisabeth Friederichsen].
463.284.
Johan Hvid Hartgen
Født 1781337,252.
464.285.
Peter Lorentz Angell
Født 1795, Grønø, Meløy..
Død efter 1838.
465.285.
Ingeborg Margrethe Hvid Angell

Gift _____, fætter og kusine.164med

Hans Christian Angell
Født omkring 1785.
     Søn af Rasmus Angell og Dorothea Hansdatter Ellingsen.
466.290.
Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann
Født 14 aug. 1757338.
Død 1820256.

Gift 14 aug. 1778338 med

Carl Jacob Waldemar von Schmettow
Født 25 dec. 1744338.
Død 21 apr. 1821, gården Rotvoll.338.
     Riksgreve. Generallöjtnant. [Se NBL 12, s. 452].256

Børn af Stinchen (Stine) Anna Catharina Mølmann og Carl Jacob Waldemar von Schmettow:

606.466.Caroline Maria Georgine von Schmettow, f. 1785, d. 1862
607.466.Amalie Ulrica Fredrikke von Schmettow, f. 1791, d. 1856
467.296.
Jens Peter Hveding
Født 28 jun. 1777, Færøyane.339.
Død 4 okt. 1828, Lindås.340.
     Johan Hveding har opført Jens Peter Hveding som søn af Jacob Bentzon Hveding i dennes 1ste ægteskap med Maren Jentoft Schjelderup - men umiddelbart kan Jacob Bentzon Hveding IKKE have været gift med Maren Schjelderup (hun er gift med Jakob Nielsen Hveding på Berg i Trondenes). Jeg har valgt at føre Jens Peter Hveding op som søn af Jacob Bentzon Hveding i dennes ægteskap med Alette Ferslew.339
     Student 1795, kand. teol. 26. juni 1800. Først var han huslærar hos prost Abel i Vanse, vart så 19. nov. 1800 sett til personellkapellan hos sokneprest Andreas Dybdahl i Skjold, prestevigd 13. nov. 1803. Då Dybdahl stutt etter døydde, vart Jens Hveding pers.kap. hos soknepresten til Hjelmsland, Jens Munthe, 13. mars 1804. Då Munthe slutta 1809, vart Jens Hveding hjelpeprest hos prost Hugo Hjorthøy til Sund. Då Hjorthøy døydde, fekk biskop Johan N. Bruun Hveding overtala til å styra Lindås residerande kapellani inntil vidare, då dette embete stod under omordning. Med lovnad om god forfremjing hadde Hveding dette embete til 28. juni 1815, då han vart utnemnt til sokneprest i Lindås, og i 1820 til prost i Nordhordland. Då helsa hans ikkje rakk til lenger, laut han slutta som prest 1824 og døydde 4. okt. 1828.341
     Foto av "Prost Jens Hveding. Lindås" er avbildet i Johan Hvedings bog.340

Gift 1802340 med

Georgine Marie Barth
Født 4 jan. 1776, Lindås.340.
Død 20 apr. 1854340.
     Datter af Georg Daniel Barth og Marie Catrine Weibye.

Børn af Jens Peter Hveding og Georgine Marie Barth:

608.467.Alette (Adalheid) Jacobine Jensdatter Hveding, f. 1804, d. 1839
609.467.Georgine Marie Kristine Jensdatter Hveding, f. 1807, d. 1858, Bergen.
610.467.Jacob Jensen Hveding, f. 1810, Sund prestegard., d. 1895
611.467.Georg Daniel Barth Hveding, f. 1812, d. 1876, Bergen.
612.467.Kristen Jensen Hveding, f. 1815, d. 1881
613.467.Jens Peter Jensen Hveding, f. 1817, d. 1889
614.467.Karen Pauline Jensdatter Hveding, f. 1820, d. 1908, Bergen.
468.296.
Fredrikke Gerhardine Jakobsdatter Hveding
Født 14 jul. 1779, Færøyane.340.
Død 16 apr. 1821, Lindås.340.
     Johan Hveding har opført Fredrikke Hveding som datter af Jacob Bentzon Hveding i dennes 1ste ægteskap med Maren Jentoft Schjelderup - men umiddelbart kan Jacob Bentzon Hveding IKKE have været gift med Maren Schjelderup (hun er gift med Jakob Nielsen Hveding på Berg i Trondenes). Jeg har valgt at føre Fredrikke Hveding op som datter af Jacob Bentzon Hveding i dennes ægteskap med Alette Ferslew.339
     Ugift.340
469.296.
Urbine Kristianne Jakobsdatter Hveding
Født 25 aug. 1781, Færøyane.340.
Død 20 mar. 1825, Bø i Telemark.340.
     Hennar etterslekt er ukjent.340

Gift 1° _____med

Fredrik Falck
     Rådmann i Bergen.340

Gift 2° _____med

Peter Andreas Hjortdal
     Lensmann på Bø i Telemark.340
470.296.
Adalheid (Alette) Marie Jakobsdatter Hveding
Født 26 jul. 1784, Færøyane.340.
Død 26 jan. 1859, Stavanger.340.
     Døydde etter lang sjukdom. Frå hennar går det ut ei stor ætt (7 born).340
471.296.
Elisabeth Marie Jakobsdatter Hveding
Død 25 apr. 1788, Stavanger.340.
     Om henne veit vi ikkje meir.340
472.297.
Anna Schjelderup Dorenfeldt
Født 1763342.
Død 1846342.

Gift 1790342 med

Mats Jenssen
Født 30 okt. 1760, Højer i Haderslev.342.
Død 12 aug. 1813, Trondhjem.342.
     Løste 8. nov. 1790 borgerskap som kjøbmand i Trondhjem.342
     Det handelshuset, som Mats Jenssens grundla i 1790, fortsættes fremdeles av hans mandlige efterslegt, nu i femte generation. Yngre mandslinjer i Mats Jenssens efterslegt er bl.a. familierne Darre-Jenssen, Dorenfeldt-Jenssen og Dorenfeldt.342
473.298.
Maren Maria Sommer
Født omkring 1768331,242.
     Hun er 1801 ugift og opholder sig hos sin moder på Engen gård i Ørkedal.242
474.298.
Theodora Marie Sommer
Døbt 13 mar. 1781, (Orkdal kirke ?)343.
Død 1843, Brønnøy343.
     Er 1801 «opdraget og underholdt af charite» hos mosteren Volchen Maria Schjelderup på Værdalsørene.242

Gift 27 feb. 1807343 med

Carl Friderich Engelbret von Køppen
Født 23 jul. 1774, Vordingborg, Sjælland, Danmark343.
Død 18 feb. 1814, Sjefsgården Kvelstad i Verdal343.
     Kaptein og sjef for den "Sneaasenske skiløperkompani" fra 1809-14. Ridder av Dannebrogs 4. klasse fra 28. juni 1809.343
475.299.
Søren Pedersen Schjelderup
Født 29 dec. 178297, døbt 17 jan. 178397.
Død 25 jun. 1841263.
     Proprietær. Efter sin Fader arvede han en stor Formue, hvoriblandt Gaarden Ringve ved Trondhjem, hvilken Eiendom siden gik over til Johanne Catharina Bernhoft, der 5 Aar gl. blev antaget som deres Pleiedatter.263

Gift 23 sep. 182497 med

Anna Elisabeth Bernhoft
Født 179297.
Død 14 apr. 185397.
476.302.
Hans Nissen
Døbt 11 jun. 1771344.
Død 30 jan. 1843344.

Gift 13 nov. 1799, Vor Frue kirke, Trondheim345 med

Golla Birgitte Dreyer
Født 3 dec. 1773344.
Død 24 jan. 1840, Trondheim.344.
477.302.
Peder Schjelderup Nissen
Født 17 dec. 1775, Trondhjem346,54.
Død 9 jul. 182654.
     21 Sep. 1798 resid. Capellan til Melhuus (Ordin. 5 Nov.). 9 Juli 1813 Sognepr. Sammesteds, samt 20 Feb. 1817 Provst over Dalernes Provstie. Blev 1811 Medlem af det kongl. norske Vidensk. Selskab. 10 Børn, af hvilke 8 overlevede Faderen.54

Gift 12 jun. 179754 med

Bolette Margrethe Musæus
Født 3 mai 1774, Trondhjem346,54.
Død 2 jul. 1859, Trondhjem54.
     Datter af Musæus.

Børn af Peder Schjelderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus:

615.477.Ribor Johanne Nissen, f. omkr. 1796
616.477.Martinus Nissen, f. omkr. 1799
478.302.
Maren Nissen
Født omkring 1778347,242.
     Er 1801 ugift og bosat hos broderen Peder Schjelderup Nissen.242
479.303.
Søren Schjelderup Holst
Født omkring 1773346,242.
     Ved militæret.348
     «Cornet ved det Th.iemske dragon regiment, selvejer, giør brug til verket». Bosat på Røraas gård i Røraas.242

Gift _____med

Anna Ursilla Klüwer
Født omkring 1774349,242.
     Datter af Klüwer og Abel Christiana.

Børn af Søren Schjelderup Holst og Anna Ursilla Klüwer:

617.479.Theodorus Bergman Holst, f. omkr. 1798
618.479.Christian Wilhelm Holst, f. omkr. 1799
480.303.
Christian Munck Holst
Født omkring 1787350,242.
     Ved militæret (Kaptein).348
     Han er 1801 «i huus hos sin broder, som formynder» i Røraas.242
481.306.
Peder Borch Lund
Født 1758, Trondheim217.
Død 1804217.
     Øksnes, Nordland.217

Gift 1791217 med

Rebekka Elisabet Kildal
Født 1769, Bjarkøy217.
Død 1814217.
     Datter af Mikal Heggelund Simonsen Kildal og Anna Kristoffersdatter Normann.

[Gift 1° 1791 med Peder Borch Lund (1758 - 1804); Gift 2° 1809 med Gunnar Berg (1764 - 1827)].

Børn af Peder Borch Lund og Rebekka Elisabet Kildal:

619.481.Mikal Heggelund Kildal Lund, f. 1792, Nordland.
620.481.Anna Normann Kildal Lund, f. 1794, Nordland.
621.481.Simon Lund, f. 1796, Nordland.
622.481.Karen Petronella Arktander Borch Lund, f. 1798, Nordland.
623.481.Kristian Torber Hegge Lund, f. 1800, Nordland.
624.481.Johanna Ovidia Fredrikka Lund, f. 1802, Nordland., d. 1876
482.309.
Sophia Dorthea Johansdatter Borch
Født omkring 1777351,242.
483.309.
Christian Sophonias Kiøbing Borch
Født omkring 1787350,242.
484.309.
Carolina Petronilla Johansdatter Borch
Født omkring 1792352,242.
485.314.
Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).353.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.353
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.353

Gift 1 sep. 1788353 med

Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).353,353.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).353.
     Søn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».353
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.353
     Skifte 13 jun. 1808353Fallittbo..

[Gift 1° 1768 med Marith Andersdatter (omkr. 1720 - 1787); Gift 2° 1 sep. 1788 med Anne Margrethe Bloch (d. 13 mai 1822)].

Børn af Anne Margrethe Bloch og Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass:

625.485.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
626.485.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
486.318.
Anna Elisabeth Olsdatter Lund
Født 1773.
Død 1842.
487.318.
Elias Heltberg Olsen Lund
Født 1762.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Fredrikke Klingenberg Schive
Født 1776.
Død 1852.

Børn af Elias Heltberg Olsen Lund og Anna Fredrikke Klingenberg Schive:

627.487.Ole Eliassen Lund, f. 1798, d. 1837
628.487.Jens Schive Eliassen Lund, f. 1799, d. 1856
629.487.Bernt Christian Lorck Eliassen Lund, f. 1801, d. 1848
630.487.Frederica Sophie Eliasdatter Lund, f. 1803, d. 1857
631.487.Hans Elias Wingaard Eliassen Lund, f. 1805, d. 1845
632.487.Elisabeth Margrethe Eliasdatter Lund, f. 1808, d. 1841
488.321.
Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.109.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.109.
     Sogneprest i Hadsel.

Gift 1° _____med

Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.354, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke354.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.109.
     Datter af Arnoldus Erichsøn Schytte og Anna Dorothea Parelius.

Gift 2° 1770, Hadsel kirke.109 med

Helene Cathrine Rist
Født 7 mai 1752, Næstved, Danmark.109, døbt 2 jun. 1752, Næstved, Danmark.109.
Død 1780, Hadsel.109.
     Datter af Petter Rist og Birgitte Christiane Clausen.

Gift 3° _____med

Anna Sophie Randulf Hersleb
Født 1750, Brønnøy.109.
Død 10 apr. 1841, Hadsel.109.

Børn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist:

633.488.Peder Rist Dreyer, f. 1770, Hadsel.
634.488.Arnoldus Schytte Dreyer, f. 1772, d. 1814, Øksnes.
635.488.Sara Susanne Bing Drejer, f. omkr. 1779, Hadsel., d. 1836
636.488.Hans Drejer, f. _____
637.488.Jens Bing Drejer, f. _____, d. _____

Børn af Willatz Bing Drejer og Anna Sophie Randulf Hersleb:

638.488.Helene Cathrine Rist Drejer, f. 1783, Hadsel.
639.488.Jens Hersleb Drejer, f. _____
489.321.
Jens Peter Drejer
Født 29 okt. 1739, Hadsel.109.
Død 1785, Hadsel.109.
     Sogneprest til Øxnes.

Gift 1° 1767179 med

Bolette Winstrup
Død 1768179.
     Barnløst ekteskap med Jens Drejer.179

Gift 2° 1772179 med

Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe
Født omkring 1757355,356.
Død 1823, Hadsel..
     Datter af Henrich Hansen Klæboe og Marit (Martha) Andersdatter Schjelderup.
     Umyndig ved farens skifte 1770, verge: Henrich Rasch, Skrova. Hun er hos Henrich Rasch i Skrova.356

[Gift 1° 1772 med Jens Peter Drejer (29 okt. 1739 - 1785); Gift 2° 1792 med Lorentz Christopher Sverdrup].

Børn af Jens Peter Drejer og Anne Elisabeth Henrichsdatter Klæboe:

640.489.Sara Susanne Bing Dreyer, f. 1776, Øxnes., d. 1844
490.321.
Olava Bergithe Drejer
Født _____, Hadsel.109.
491.321.
Malene Susanne Drejer
Født _____, Hadsel.109.
492.321.
Erich Bing Drejer
Født 22 apr. 1741, Hadsel.109.
Død 1805179.
     Prest til Skjærstad.179

Gift _____med

Maren Holte Angell

Børn af Erich Bing Drejer og Maren Holte Angell:

641.492.Sara Susanne Dreyer, f. 1775
493.321.
Gunhild Maria Drejer
Født 1746, Hadsel.109.
494.323.
Peder Michaelsen Ursin
Født 1738.
Død 1780.
     Sogneprest i Torsken.
     Skifte 1780-1782, Torsken prestegård, Torsken sogn.72protokoll 1745-1803, legg 429b..

Gift 1763357 med

Maren Jørgensdatter Wang
Døbt 25 aug. 1746, Domkirken i Bergen.358.
Død 9 jul. 1801, Torsken.359.
     Datter af Jørgen Hansen Wang og Sirene Nilsdatter Wind.
     Skifte 1804-1805, Torsken?, Torsken Tinglag.246protokollnr. 149, folio 710..

[Gift 1° 1763 med Peder Michaelsen Ursin (1738 - 1780); Gift 2° 1790 med Ole Henningsen Nordman (1759 - 1808)].

Børn af Peder Michaelsen Ursin og Maren Jørgensdatter Wang:

642.494.Clara Magdalene (Malene) Bing Ursin, f. 1762, d. 1831
495.323.
Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin
Født 1743, Vesterålen, Nordland.360.
Død 1794, Sørsand, Bjarkøy.360.

Gift omkring 1765360 med

Kristian Stockflet Simonsen Kildal
Født 1742, Prestegården, Karlsøy.361.
Død 1821, Sørsand, Bjarkøy.361.
     Søn af Simon Olsen Kildal og Maren Mikkelsdatter Heggelund.
     Sørsand, Bjarkøy.361

[Gift 1° omkr. 1765 med Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin (1743 - 1794); Gift 2° 1795 med Johanna Fredriksdatter Bernhoft (1778 - 1847)].

Børn af Elisabet Sofie Mikalsdatter Ursin og Kristian Stockflet Simonsen Kildal:

643.495.Clara Magdalene Kildal, f. 1766, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
644.495.Simon Kildal, f. 1767, Bjarkøy, d. 1768, Bjarkøy
645.495.Maren Heggelund Kildal, f. 1768, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
646.495.Clara Magdalene Bing Kildal, f. 1769, Bjarkøy, d. 1769, Bjarkøy
647.495.Michael Ursin Kildal, f. 1771, Bjarkøy, d. 1771, Bjarkøy
648.495.Lars Koefod Kildal, f. 1772, Bjarkøy, d. 1772, Bjarkøy
649.495.Sara Susanna Dreyer Kildal, f. 1774, Bjarkøy, d. 1775, Bjarkøy
650.495.Fredrik Kristian Kildal, f. 1776, Bjarkøy, d. 1776, Bjarkøy
651.495.Kristianne Elisabeth Kildal, f. 1777, Bjarkøy, d. 1777, Bjarkøy
652.495.Ovidie Fredrikke Kildal, f. 1778, Bjarkøy, d. 1778, Bjarkøy
653.495.Benoni Kildal, f. 1781, Bjarkøy, d. 1781, Bjarkøy
496.324.
Willatz Bing Hass
Født 1744151.
Død 1810151.
     På Skjæggesnes i Alstahaug.151

Gift 1774151 med

Lucie Andersdatter Falch
Født 1744, Nordbostad.362.
Død 1799, Skjeggesnes, Alstahaug.362.
     Datter af Anders (Andreas) Pedersen Falch og Margrethe Nielsdatter (Winther?).
     Se Arnt O. Åsvang, hefte III.

Børn af Willatz Bing Hass og Lucie Andersdatter Falch:

654.496.Anna Margrethe Hass, f. 1776
655.496.Humphred Hass, f. 1778
656.496.Margaretha Hass, f. 1782
657.496.Rebecca Hass, f. 1785
658.496.Jens Hass, f. 1789
497.324.
Margrethe Falch Hass
     Levede i 1801 paa Gaarden Berfjord i Herø og havde "Del i Dr. Bings Legat".179
498.328.
Jacob Claussen Lund
Født 1752.
Død 1802.

Gift _____med

Marianne Pohlmann
Født 1761.
Død 1844.

Børn af Jacob Claussen Lund og Marianne Pohlmann:

659.498.Claus Henrik Peter Lund, f. 1793, d. 1875
499.328.
Johan Michael Claussen Lund
Født 1753.
Død 1824.

Gift _____med

Anna Margrethe Diurhuus
Født 1777.
Død 1809.

Børn af Johan Michael Claussen Lund og Anna Margrethe Diurhuus:

660.499.Claus Peder Lund, f. 1793, d. 1811
661.499.Maren Andrea Lund, f. 1796, d. 1877
662.499.Inger Margrethe Lund, f. 1797, d. 1880
663.499.Marthe Susanne Lund, f. 1799, d. 1849
664.499.Johan Grøn Lund, f. 1804, d. 1885
665.499.Jacob Lund, f. 1805
500.328.
Maren Grøn Clausdatter Lund
Født 1757.
501.328.
Peder Hersleb Claussen Lund
Født 1762.
502.329.
Peder Strøm Lund
Født 1745.
Død 1815.
     Peder Lund, f. 1745, var 1784 Præmier-Lieutenant ved det blaae Søndenfieldske Dragon-Regiment.282
503.329.
Maren Dorothea Grøn Lund
Født 1746.
Død 1804.
     Maren Grön Lund, f. 1746, gift med Bartholom. Gram, Justits-Raad, Veyer og Maaler i Bragernæss.282
504.329.
Gunnhild Susanne Lund
Født 1747.
Død 1788.
     Gunild Susanna Lund, f. 1747, var ugivt 1784 i Eger.282
505.329.
Jacob Lund
Født 1748.
Død 1820.
     Jacob Lund, f. 1748, Visiteur 1783 i Christiansund i Norge.282
506.329.
Ursula Cathrine Lund
Født 1750.
Død 1778.
507.329.
Hans Christopher Lund
Født 1752.
Død 1775.
508.329.
___________
Født 1753.
Død 1753.
     Udøpt sønn.
509.329.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1754.
Død 1755.
510.329.
Margrethe Elisabeth Lund
Født 1755.
511.329.
Anna Henriette Wind Lund
Født 1756.
Død 1811.
512.329.
Johanne Marie Lund
Født 1758.
Død 1829.
513.329.
Henrik Nicolai Lund
Født 1759.
Død 1802.
514.329.
Ingeborg Ludvika Lund
Født 1761.
Død 1820.
515.329.
Andreas Wilhelm Lund
Født 1762.
Død 1762.
516.329.
___________
Født 1763.
Død 1763.
     Udøpt sønn.
517.333.
Ludvig Munthe
     Ludvig Munthe, Søefahrende.283
518.333.
Morten Munthe
     Morten Munthe, i Hollandsk Søetieneste.283
519.333.
Claus Peter Munthe
     Claus Peter Munthe, Søef[ahrende].283
520.333.
Jacob Lund Munthe
     Jacob Lund Munthe, Capellan 1783 til Holmens Menighed i Kiøbenhavn. Gift med Sophia Amalia Bredahl, Dotter af Justitsr. Bredahl, Revisor ved Generalitetet, og Sophie Elisab. Klinge.283

Gift 6 okt. 1779, Garnison, København345 med

Sophia Amalia Bredahl
Født 18 aug. 1749278, døbt 25 aug. 1749, København278.
Død 18 jul. 1808278.
     Datter af Michael Bredahl og Sophia Elisabeth Klinge.
521.333.
Peter Johann Munthe
     Peter Johann Munthe, Capit. i det Østersøiske Compagnies Tieneste.283

Gift 2 mai 1783, Sankt Nikolaj, Holbæk345 med

Mille Johanne Smith
     Datter af Peter Smith og Edele Dorthe Barfoed.
     Mille Johanne Smith, gift med Hr. Peter Johann Munthe.363
522.333.
Eiler Christopher Kaasbøll Munthe
     Eiler Christopher Kaasböll Munthe, er Studiosus Philologiæ.283
523.338.
Abel Margrethe Hersleb
Født 15 dec. 1747110.
Død 6 aug. 1813, Trondhjem.110.

Gift 20 nov. 1765110 med

Henrik Horneman
Født 26 mar. 1738110.
Død 15 aug. 1807110.
     Justitsraad.110
524.340.
Jacob Hersleb Sodemann
Født 1780285.
Død 1849285.
     Inspektør ved Trondhjems borgerlige Realskole, cand. theol. Var en av Trondhjems repræsentanter til det overordentlige Storting i 1814, hvor han gjorde sig bemerket som varm patriot og oppositionsmand.285
525.341.
Johanne Sofie Randulf
Født 5 sep. 1768.
Død 7 aug. 1854, Vennerlyst, Løten..

Gift 30 okt. 1794, Sparbu.287 med

Claus Irgens Holst
Født 14 apr. 1767, Røros..
Død 13 feb. 1847, Vennerlyst, Løten..
526.353.
Nicolaus (Niels) Tønder
Født 17 dec. 1761110.
Død 5 jan. 1832, Kjøbenhavn.110.
     Stabskirurg for den danske Landetat; R. af D., DM.110

Gift 1795110 med

Anna Adolphine von Saldern
Født 14 sep. 1771110.
Død 28 apr. 1848110.
     Datter af Arnold von Saldern.

Børn af Nicolaus (Niels) Tønder og Anna Adolphine von Saldern:

666.526.Arnold Nicolai Caspar Tønder, f. 1796, Nestved., d. 1869, Frederiksberg i København.
667.526._____
527.368.
Nils Lockert Jensen Brønlund
Født 3 sep. 1780, Grytting, Hadsel.364,278,364.
Død 1859365.
     Nils Brønlund365
     Nils Brønlund var en stram og vakker kar og uvanlig reinferdig. "Som dreng hos Gregus Andersen i Svinøya hadde han et borkkar ståande i naustet med vatn i, og der bada han kvar dag om sommaren."366

Gift 1816291 med

Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch
Født 1794291.
Død 1872291.
     Datter af Henrik Henriksen Nasch.

Børn af Nils Lockert Jensen Brønlund og Mette Marie Elisabeth Henriksdatter Nasch:

668.527.Anders Lockert Nielsen Brønlund, f. 1824, Hadsel.
528.368.
Jakob Heptrum? Brønlund
Født 1782.
529.368.
Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund
Født 12 mai 1782, Grytting, Hadsel.278.

Gift omkring 1817, Hadsel.278 med

Hans Andreas (Qvidnos?)

Børn af Anne Birgitte Falch Jensdatter Brønlund og Hans Andreas (Qvidnos?):

669.529.Hans Christian Hansen Brønlund, f. 1818, Hadsel.
530.368.
Berte Christine Jensdatter Brønlund
Født 29 dec. 1783, Grytting, Hadsel.278.
531.368.
Sille Maria Brønlund
Født 1789.
532.368.
Malena Brønlund
Født 1789.
533.368.
Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.278.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.278 med

Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.278.
     Datter af Robert Christian Nilsen Brønlund.

Børn af Anders Lockert Jensen Brønlund og Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund:

670.533.Serina Marie Andersdatter Brønlund, f. 1816, Hadsel.
534.371.
Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund
Født 1793, Blokken i Sortland.278.

Gift 27 mai 1814, Bø/Hadsel.278 med

Anders Lockert Jensen Brønlund
Født 30 jan. 1791, Grytting, Hadsel.278.
     Søn af Jens Hasselberg Nilsen Brønlund og Kirsten Maria (Hasselberg?).

Børn af Hermichen (Lisa) Elisabeth Robertsdatter Brønlund og Anders Lockert Jensen Brønlund er vist under Anders Lockert Jensen Brønlund (nr. 533).

535.373.
Nils Rosing Bull
Født 9 sep. 1760, Kristianssund..
Død 8 dec. 1841, Århus..

Gift _____med

Else Sophie Meldal
536.374.
Nils Rosing Bull
Født 22 apr. 1767, Vinje i Mosviken..
Død 23 mai 1842, Støren..
     Sognepræst.

Gift 8 feb. 1795 med

Christine Elisabeth Hansen

Børn af Nils Rosing Bull og Christine Elisabeth Hansen:

671.536.Daniel Moldenauer Bull, f. 1802, Trondheim., d. 1863, Bergen.
672.536.Nils Rosing Bull, f. 1804, Støren., d. 1857
537.375.
Rasmus Rosing Bull
Født 28 aug. 1797, Rygge..
Død 5 dec. 1833, Larvik..

Gift 22 feb. 1807 med

Marie Cathrine Grønlund

Børn af Rasmus Rosing Bull og Marie Cathrine Grønlund:

673.537.August Theodor Bull, f. 1809, d. 1882
538.376.
Rasmus Rosing Bull
Døbt 12 jun. 1789.
Død 4 okt. 1819, St. Domingo., begravet _____, St. Domingo..
539.377.
Maria Anna Emahus Tønder
Født 1731.
Død 29 mai 1802.
     Enebarn.

Gift 1 sep. 1751367 med

Isach Jørgen Coldevin
Født 28 jul. 1724367.
Død 13 dec. 1793.
     Søn af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
     Er ifølge Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" søn af Jørgen Isachsen Coldevin og Elen Hornemann.367
     Løitnant. Døde som oberstløitnant og herre til Dønnes gård i 1793. Ved sin død herre over en eiendom hva der svarte til en 5-6 vanlige prestegjeld.367

Børn af Maria Anna Emahus Tønder og Isach Jørgen Coldevin:

674.539.Stinchen Catharine Coldevin, f. 1752, d. eft. 1801
675.539.Hans Emahus Tønder Coldevin, f. 1754, d. 1835
676.539.Abel Margrethe Coldevin, f. 1765, d. 1832, ved Molde
540.380.
Anna Margrethe Galschiøt
Født 8 jul. 1767196.
Død 10 mar. 1825, Bergen.196.

Gift 15 mai 1791, Bergen.196 med

Hans Johannesen Falch
Født 1752, Bergen.196.
Død 1801, Batavia.196.
     Søn af Johannes Hanssøn Falch og Inger Marie Hermansdatter.
     Styrmand, matros. Forliste.196
     Han omkom som matros på en reise med kaptein Aars.368
     Skifte 19 jun. 1802, Bergen.368Boet ble sluttet 13. januar 1803, og viser en netto formue til arv på 52 rdr 5 mark 13 skilling..
541.386.
Gidsken Pedersdatter Pristroph
Født omkring 1720.
Død 3 feb. 1786369
     Efter et håndskreven notat i bogen293.

Gift 12 sep. 1747, StodEfter en håndskreven notits i bogen.293 med

Wentzel Aussig
Født omkring 1719253.
Død 1 sep. 1773253.
     Født ca. 1719 i Norge. - «Officers sønn». - Uoff. 1735. - ....... - Kpt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt. 14/4 1751 og chef Stodske komp. - Maj.s kar. 27/10 1762. - Sek.maj. 1/1 1766. - I 1766 forsatt til Inderøiske komp. - Avskjed 1/7 1767 med 262 rdl. 24 sk. årl. pens. - Død 1/9 1773.253
542.386.
Daniel Pedersen Pristroph
Født omkring 1722293.
Død 21 apr. 1804, Gaarden Nossum i Skogn.370,293,370.
     Oberstlieutenant ved det throndhjemske Dragonregiment. Døde Natten til 21 April 1804 paa Gaarden Nossum i Skogn, 81 1/2 Aar gl.
     Studerte filogi i 5 år. Gikk inn i det militære og blev ob.ltn. i 1. Oplandske, senere i Trondhjems dragonregiment. Død på sjefsgården Nossum i Skogn.137

Gift _____med

Johanna Pedersdatter Leth
Født omkring 172154,370.
Død 10 feb. 1808, Tynes i Skogn.371,372,373,374.
     Datter af Peder Pederssøn Leth og Margrethe Lund.

Børn af Daniel Pedersen Pristroph og Johanna Pedersdatter Leth:

677.542.Peder Pristroph, f. 1759
678.542.Raphael Thune Pristroph, f. 1765, Ytterøen
679.542.Sebastian Pristroph, f. 1768, d. 1855, Skogn
680.542.Petronelle Pristroph
681.542.Anna Margretha Pristroph
543.386.
Sebastian Pedersen Pristroph
Født 29 nov. 1723, Sund på Inderøen137.
Død 3 nov. 1785, Edø137.
     Sogneprest til Edøen. Barnløs.

Gift 29 nov. 1759137 med

Hedvig Fredrica Grüner
Død før 17 nov. 1776137.
     Se »Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere« av generalmajor Peter Grüner.
544.386.
Inger Margretha Pedersdatter Pristroph
     Og døde paa Gaarden Ingul paa Inderøen efter langvarig Sygdom.293

Gift _____med

Anton Ernst Roth
Født omkring 1723, Kranichfeldt, Tyskland.375.
Død 1813293.
     Stilling: Løytnant293.
     Tydsk student (iflg. håndskrevet notits i det kgl. bibl. udgave af Erlandsen).293
     Han var student ved Universitetet i Halle da han måtte rømme og kom til Norge. Slekten Roth er beskrevet av Wolfgang Bussig "Deutsche Familienkunde".375

Børn af Inger Margretha Pedersdatter Pristroph og Anton Ernst Roth:

682.544.Petronella Antonsdatter Roth, f. 1756, Inderøy
545.395.
Lorentz Johansen Burchard
Død 11 aug. 1749281.
     Resid. pastor til Kvæfjord 1720 og sogneprest her 1735 til sin død.376
     Sandsynligvis søn af Johan Burchart på StorFosen.
     Skifte 1750-1752, Rå prestegård, Kvæfjord sogn.72protokoll 1745-1803, legg 203 & 245b..

Gift _____med

Christine Maria Bremer
Født omkring 1700, Ervik, Trondenes.377,376.
Begravet 5 feb. 1775, Trondenes.378,376.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.

Børn af Lorentz Johansen Burchard og Christine Maria Bremer:

683.545.Johanne Margrethe Burchard, f. omkr. 1727, Kvæfjord.
684.545.Else Marie Burchard
685.545.Sophie Amalie Lorentzdatter Burchard, f. omkr. 1731, Kvæfjord., d. 1805, Trondenes.
686.545.Johan Lorents Lorentsen Burchard, f. 1733, Kvæfjord., d. 1824, Kvæfjord.
546.395.
Elsebeth Burchard
     Skifte 20 jul. 1776, Rolstad i Søndre Fron, Gudbrandsdalen.379Brutto 3623 rdl. Netto 2252 rdl..

Gift _____med

Christen Pram
     Foged.
     Skifte 28 nov. 1786, Lille Sandbu i Fron, Gudbrandsdalen.: Formue 770 rdl. Gjeld 892 rdl..

Børn af Elsebeth Burchard og Christen Pram:

687.546.Henrik Fredrik Pram
688.546.Johan Adolf Pram
689.546.Bertel Christian Pram
690.546.Inger Margrethe Pram
691.546.Anne Kirstine Pram
692.546.Christiane Pram, f. omkr. 1738
693.546.Hanna Ulrika Pram, f. omkr. 1742
547.395.
Margrethe Maria Johansdatter Burchard
Født 1703, Storfosen.167.
Død 1774, Nes.167, begravet 8 feb. 1774167.

Gift _____med

Lorentz Christian Schanke
Født 1699, Trondheim.167.
Død 1774167.
     Søn af Erik Eriksen Schanke og Karen Lorentzdatter Frost.

Børn af Margrethe Maria Johansdatter Burchard og Lorentz Christian Schanke er vist under Lorentz Christian Schanke (nr. 168).

548.397.
Laurentius Allerup
Født 1723210.
     Misjonær til Rana.210
549.405.
Anne Kirstine Eriksdatter Normann
Født 1728, Grøsnes Store, Gratangen.217.
Død 1793217.

Gift 1753217 med

Tollev Hanssen
Født 1722, Engenes, Ibestad.217.
Død 1789217.
     Søn af Hans Olsen og Anne Jørgensdatter.
     Engenes, Ibestad. Etterslekt, 7 barn, se Astafjord bygdebok.

Børn af Anne Kirstine Eriksdatter Normann og Tollev Hanssen:

694.549.Jørgen Tollevsen Normann, f. 1757, d. 1812
550.405.
Berteus Kristen Eriksen Normann
Født 1730, Grøsnes Store, Gratangen.217.
Død 1792217.

Gift 1758217 med

Julianna Margrete Jakobsdatter
Født 1733, Fjordbotn, Astafjord.217.
Død 1825217.
     Datter af Jakob Olsen Trane og Maren Nilsdatter Bagge.

Børn af Berteus Kristen Eriksen Normann og Julianna Margrete Jakobsdatter:

695.550.Maren Normann, f. 1759, Gratangen, d. 1798
696.550.Anna Margreta Berteusdatter, f. 1761, Gratangen, d. 1813
697.550.Danilken Berteusdatter, f. 1764, Gratangen, d. 1837
698.550.Jakob Norman Berteussen, f. 1767, Gratangen
699.550.Petter Jørgen Berteussen, f. 1770, Gratangen, d. 1818
700.550.Ingeborg Maria Normann, f. 1775, Gratangen, d. 1858
551.405.
Daniel Eriksen Normann
Født 1733, Grøsnes Store, Gratangen.217.
Død 1792217.

Gift 1763217 med

Anna Olsdatter
Født 1737, Hesjeberg, Gratangen.217.
Død 1805217.
     Datter af Ole Nilssen og Anne Olsdatter.

Børn af Daniel Eriksen Normann og Anna Olsdatter:

701.551.Ole Danielsen, f. 1764, Gratangen., d. 1822
702.551.Jens Danielsen, f. 1767, Gratangen., d. 1789
703.551.Anna Bergitta Danielsdatter, f. 1775, Gratangen., d. 1776
704.551.Sofia Bergitta Danielsdatter, f. 1777, Gratangen., d. 1781
705.551.Sofia Fredrikka Danielsdatter, f. 1783, Gratangen., d. 1784
706.551.Elisabet Maria Danielsdatter, f. 1785, Gratangen., d. 1801
552.405.
Jørgen Eriksen Normann
Født 1737, Grøsnes Store, Gratangen.217.
Død 1813217.

Gift 1766380 med

Bodil Olsdatter
Født omkring 1725.
Død 1807381,382.
     Hvor hun kom fra, vites ikke. Hun kan ha vært fra Lenvik, da broren, Kristoffer Olsen, bodde på gården Olderen (Sandvik).382

[Gift 1° med Jakob Fredriksen Rockman (omkr. 1713 - 1764); Gift 2° 1766 med Jørgen Eriksen Normann (1737 - 1813)].

Børn af Jørgen Eriksen Normann og Bodil Olsdatter:

707.552.Jakobina Jørgensdatter Norman, f. 1768, d. 1812
708.552.Fredrik Jørgensen Normann, f. 1769, Dyrøy., d. 1798, Dyrøy.
553.405.
Ingeborg Eriksdatter Normann
Født 1745, Grøsnes Store, Gratangen.217.
Død 1805217.

Gift 1769217 med

Nils Olsen Ærboe
Født 1739, Breivoll, Ibestad.217.
Død 1810217.
     Søn af Ole Nilssen Ærbo og Barbro Halvorsdatter.
     Gårdbruker på Miklevoll, Skånland. EFTERSLÆGT.

Børn af Ingeborg Eriksdatter Normann og Nils Olsen Ærboe:

709.553.Anna Elisabet Nilsdatter Ærboe, f. 1771, Ibestad., d. 1848
554.405.
Berit Eriksdatter Normann
Født 1746, Grøsnes Store, Astafjord.217.
Død 1806, Tennevik, Trondenes.383.

Gift 1° 1774217 med

Peder Anderssen
Født 1747, Balteskard, Skånland.217.
Død 1786217.
     Søn af Anders Paulsen og Berit Andersdatter.

Gift 2° 1789217 med

Niels Augustinussen Schjelderup
Født 1751, Tennevik, Trondenes.383,383.
Død 1811, Vågan, Nordland.383.
     Søn af Augustinus Nielsen Schjelderup og Johanna Margrethe Sparboe.
     Konfirmert 1768.384

[Gift 1° 1779 med Johanna Nilsdatter (1750 - 1782); Gift 2° med Maria Kristoffersdatter; Gift 3° 1789 med Berit Eriksdatter Normann (1746 - 1806)].

Børn af Berit Eriksdatter Normann og Peder Anderssen:

710.554.Kristoffer Normann Pedersen, f. 1783, Gratangen.
555.406.
Kristen Kristensen
Født omkring 1725385.
     Død som ungkar 1758.385
556.406.
Fredrik Kristensen
Født omkring 1727385.
Død 1776217.
     Bosatt på Skog i Ibestad der han eide en del av gården Lilleskog.385
     Etterslekt, se Astafjord bygdebok.
     Skifte 1771-1778, Lilleskog, Astafjord Tinglag.246protokollnr. 139, folio 405..

Gift 1755217,385 med

Berit Hansdatter
Født 1731, Åndervåg, Ibestad.217.
Død 1787217.
     Datter af Hans Nielsen Erboe og Berit Sjursdatter.

Børn af Fredrik Kristensen og Berit Hansdatter:

711.556.Kristen Fredriksen, f. 1756, Ibestad., d. 1816
712.556.Berit Fredriksdatter, f. 1762, Ibestad., d. 1811
557.406.
Øllegård Kristensdatter (Trane)
Født omkring 1729, Mikkelbostad, Dyrøy217,307.
Død 1801307.

Gift 1° _____307med

Ernst Fredriksen (Rockman)
Født 1718, Eidet, Tranøy.307.
     Søn af Fredrik Wilhelm Rochman og Karen Jakobsdatter Winther.
     Bosatt i Straumen, Ibestad og Skøelv, Sørreisa.307

Gift 2° 1771386 med

Hans Hansen
Født omkring 1740386.
     Hvor Hans kom fra veit vi ikke med sikkerhet. Det er ting som tyder på at han var fra Salangen, da broren bodde i Løksebotn.386
     Bruker av Espenes, Dyrøy.386

Børn af Øllegård Kristensdatter (Trane) og Ernst Fredriksen (Rockman):

713.557.Karen Ernstsdatter Rokmann, f. 1752, d. 1759
714.557.Elen Kirstina Ernstsdatter Rokmann, f. 1754, d. 1754
715.557.Anne Sofia Ernstsdatter Rokmann, f. 1757
716.557.Karen Helena Ernstsdatter Rokmann, f. 1759
717.557.Kristen Ernstsen Rokmann, f. 1761
558.406.
Daniel Kristensen (Trane)
Født omkring 1732307.
Død 1802307.
     Skifte 1804-1805, Miklebostad, Dyrøy Tinglag.246protokollnr. 149, folio 549b..

Gift 1759307 med

Else Marie Danielsdatter Heitman
Født omkring 1737, Holm, Dyrøy.387.
Død 1807, Mikkelbostad, Dyrøy.307.
     Datter af Daniel Olsen Heitman og Cathrine Marie Hind.

Børn af Daniel Kristensen (Trane) og Else Marie Danielsdatter Heitman:

718.558.Kristen Trane Danielsen, f. 1760, d. 1786
719.558.Daniel Danielsen Heitman (Trane), f. 1762, Dyrøy., d. 1834
720.558.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1764, Dyrøy., d. 1767, Dyrøy.
721.558.Elen Kristine Danielsdatter, f. 1767, Dyrøy.
722.558.Katrina Maria Danielsdatter, f. 1770, Dyrøy.
723.558.Jens Hind Danielsen Trane, f. 1773, Dyrøy., d. 1850, Dyrøy.
724.558.Søren Jakob Faber Danielsen (Trane?), f. 1776, Dyrøy.
725.558.Jonette Petrika Danielsdatter (Trane?), f. 1779, Dyrøy., d. 1840
559.406.
Jørgen Kristensen (Trane)
Født omkring 1734307.
Død 1771, Espejord, Dyrøy.307.

Gift 1760388 med

Barbra Christina Christophersdatter
Født omkring 1737, Hamn, Dyrøy.388.
     Datter af Christopher Christophersen og Elisabeth Katarine Hansdatter.
560.407.
Ingeborg Andersdatter Bernhof
Født 1732, Hilleshamn, Gratangen.217.
Død 1812217.

Gift 1761217 med

Ole Rasmussen Trane
Født 1732, Foldvik, Gratangen.217.
Død 1809217.
     Søn af Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensborg.
     Sørrollnes, Trondenes. Hilleshamn, Gratangen.

Børn af Ingeborg Andersdatter Bernhof og Ole Rasmussen Trane:

726.560.Andreas Olsen, f. 1764, Trondenes., d. 1781
727.560.Rasmus Olsen, f. 1766, d. 1781
728.560.Daniel Olsen, f. 1774, Gratangen., d. 1799
729.560.Øllegård Kristina Olsdatter, f. 1776, Gratangen., d. 1789
561.407.
Anne Kirstina Andersdatter Bernhof
Født 1740, Hilleshamn, Gratangen.217.
Død 1777217.
     Etterslekt, 5 barn, se Astafjord bygdebok,
     Skifte 1776-1785, Hilleshamn, Astafjord Tinglag.246protokollnr. 143, folio 19. - etter Anna Kirstine Karstensdatter..

Gift 1761217 med

Erik Fogsen
Født 1719217.
     Hilleshamn, Gratangen.217

[Gift 1° med Anna Marie Gregusdatter (1720 - 1760); Gift 2° 1761 med Anne Kirstina Andersdatter Bernhof (1740 - 1777)].
562.407.
Karsten Anderssen Bernhof
Født 1742, Hilleshamn, Gratangen.217.
Død 1792217.

Gift 1768217 med

Anne Kirstine Nilsdatter
Født 1743, Skårvik Ø., Salangen.217.
Død 1811217.
     Datter af Nils Pedersen og Tora Hansdatter.

[Gift 1° 1768 med Karsten Anderssen Bernhof (1742 - 1792); Gift 2° 1794 med Jens Rasmussen (1766 - 1811)].

Børn af Karsten Anderssen Bernhof og Anne Kirstine Nilsdatter:

730.562.Anders Karstensen, f. 1773, d. 1826
563.408.
Carsten Offersen Lochert
     Han må være sønn av Offer Abrahamsen Lockert og Ermegaard Carstensdatter Bernhof.

Gift 1759, Bø, Vesteråle.278 med

Johanne Marie Hermansdatter Dishington
     Datter af Herman Jobsen Dishington.
564.411.
___________
565.411.
___________
566.411.
___________
567.411.
___________
568.416.
Sophie Frich Hammond
Født 1726313.
Død 1762313.

Gift 1743313 med

Augustinus Steensen Meldahl
Født 1712313.
Død 4 nov. 1782313.
     Søn af Steen Melchiorsen Meldal og Ursula (Aarsilla) Olsdatter Tønder.
     Kaptein.313
     Ble kaptein. Bodde på Halse. 4 barn.172

[Gift 1° 1743 med Sophie Frich Hammond (1726 - 1762); Gift 2° med Ane Dorothea Thune].

Børn af Sophie Frich Hammond og Augustinus Steensen Meldahl:

731.568.Else Sophie Meldahl, f. 1746, d. 1821
569.417.
Sophie Horneman
Født 26 mai 1732110.
Død 21 jul. 1808110.
     Fra Reinskloster.389

Gift 27 mai 1755110,389 med

Henrik Horneman
Født 3 apr. 1720110,389.
Død 22 okt. 1779110,389.
     Søn af Hans Henriksen Hornemann og Mette Christine Bonsach.
     Etatsråd og Justitsråd.110,389

Børn af Sophie Horneman og Henrik Horneman:

732.569.Hans Horneman, f. 1756, d. 1809
733.569.Medea Christine Horneman, f. 1759, d. 1796
734.569.Henrik Olaus Horneman, f. 1761, d. 1841, Christiania (Oslo)
570.423.
Jonas Ulrikssøn
Født 1726.
     3 Pinse Dag 1726: Døbt Ulrich Jonæsøn Ytterens uægte Barn.317
     Denne Jonas var gårdsdreng på Granheia 1756.317

Gift _____390med

Ingeborg Thomasdatter

[Gift 1° med Lars Gabrielsen (omkr. 1705 - omkr. 1761); Gift 2° med Jonas Ulrikssøn (f. 1726)].

Børn af Jonas Ulrikssøn og Ingeborg Thomasdatter:

735.570.Lars Jonasen, f. 1762, Moe., d. omkr. 1798
571.424.
Else Marie Brüghmann
Født 1740111.
Død 1741111.
572.427.
Maren Wirthmann Brüghmann
Døbt 18 jun. 1746, Alstahaug318.
Død 31 dec. 1789, Bergen111,318.

Gift 31 jan. 1772111 med

Albert Hatting
Født 14 mai 1742, Bergen111.
Død 13 feb. 1812111.
     Han ble stud. 1762, cand. theol. 1765, pers. kap. i 1767 hos sin far, pers. kap. i Bergens Domkirke i 1770, res. kap. til Lindås i 1776, og 1786 res. kap. til Nykirken i Bergen. Han er forfatter av Bergens Prestehistorie.111

Børn af Maren Wirthmann Brüghmann og Albert Hatting:

736.572.Jørgen Hatting, f. 1773
737.572.Sten Wirthmann Brüghmann Hatting, f. 1775
738.572.Henrik Fredrik Hatting, f. 1776
739.572.Cathrine Hatting, f. 1779, d. 1842
740.572.Karen Hedvig Hatting, f. 1782
741.572.Henrik Hatting, f. 1783
573.427.
Elisabeth Margareta Brüghmann
Født 1750151.

Gift 1780151 med

Johan Michael Bess
     Kjøpmann i Bergen.151

Kilder og Noter
1Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab II.
2Henry Berg: Trondheim før Cicignon (1951), s. 212-13 (grd. nr. 125)
3Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1939-40): 164-174,211-226,310-323
4Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786)
5Schøning (1762), s. 204: 12 okt. 1609; Henry Berg, s. 212: 12. nov. 1609; Giessings jubellære III(1), Tab. I, s. 364: 17. nov. 1609.
6Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 24
7Giessing skriver år 1658, men det er jo helt galt.
8Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab I.
9Henry Berg, s. 212 skriver 17. mai 1634.
10Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 72
11Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
12Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 81-82. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
13Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364, Tab III.
14Giessing sætter 1559 og skriver samtidigt at Worm efter Zwerg. sætter 1561.
15Dansk Biografisk Leksikon.
16Giessing sætter 1568.
17Dansk Biografisk Leksikon (1947): Arctander, Niels
18Giessing sætter 1588.
19Dansk Biografisk Leksikon (1979): Arctander, Niels
20Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 194
21Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
22Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
23Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 84. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
24Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 96
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 41
26Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 116. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
27Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1), 364
28Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 124. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
2941 år gl., ifølge hans bror Roalds optegnelser.
30Hunnes, L.: NTHÅ 1979.
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 73
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 123
33Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling.: De Bullers og Balgers Slegte-Register
34S.T.Dahl skriver at han er født år 1595, men skriver samtidigt at der på Jørgens maleri i kirken sto at han år 1660 var 75 år gl.
35Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):255
36Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):254
37Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 42
38Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 41
39Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 118. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
40Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
41Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 625
42Gudrun Johnson Høibo: Slekten Falkener, Falch, Falck (Oslo 1962), s. 167
43Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624
44Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87)
45Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 624-626
46Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 458
47Skifte fra 19. juni til 4. juli 1678
48Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 83-84. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
49Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 1. Holck og Herdal., s. 254. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 252-254
50Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 351
51Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 88
52Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 86
53Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 87
54Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
55Er i farens skifte nevnt efter søsteren Birgitte
56Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 145. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
57Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 140. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
58Brodahl 1933-35. Betalt for begravelse lektor Christen Scholdborg den 10. april 1685.
59Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 42
60Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Aaboers Slegte-Register
61Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
62Dahl, Geistligheten, skriver s. 123: 5/4 1699; s. 124: 5/4 1688.
63Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 123,124
64Thorgeir Borch, Skien 1907: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, ..., Jylland nedstammende Slægt Borch. »Trønder-Borchene« - Meddelt ved Fru Henny Borch-Hansen.
65Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 258
66Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 95
67Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 195
68- eller 24. nov. 1688, S.T.Dahl oppgir to forskellige datoer.
69Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 72
70Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 132 note 107. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
71Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 365
72Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
73Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 364
74Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 478
75Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 143
76Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 79
77Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 120. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
78Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):365
79Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):353
80Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):364
81Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):353-366
8250 år gl. i 1701.
83Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 339
84DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 10015
85Henning Sollied (1907-45): Gamle ætter i Sogn. Soop - Holk., s. 211. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I (1928): 201-216
86Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 632
87Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega" skriver 1. okt. 1664.
88Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 337
89Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 352
9018 (?) år gl. ved foreldrenes skifte 18. mars 1670.
91Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 310. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
92Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6., s. 49. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1973): 39-64
93Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
94Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 182
95Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 477
96Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
97Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
98da Biskop Krog holdt Ligprædiken over ham af Aabenb. 2, 17.
99Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 17
100Erlandsen skriver okt. 1697.
101en Thorsdags Aften Kl. 9.
102Erlandsen har kun juni 1763, altså ingen eksakt dag.
10348 år gl.
104Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 91
105PHT 3 rk. 4 bd. (189?), s. 81
106Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 90
107Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
108Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 123
109Email
110Christian Horneman: Stamtavle over Slægten Horneman (Trondhjem 1908)
111Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 84
112Kjeld Bugge: Slektene Hass - Byemand., s. 416. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XII (1950): 416
11313 år gl. ved foreldrenes skifte 24. jan. 1679.
114Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 290. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
115Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987.
116I slutten av januar 1733.
117K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 330. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
118I 1682 oppgis han å være ½ år gl.
119K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 328. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
120Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 97
121Email dat. 980329 : Erik Berg
122Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 98
123Hans Hyldbakk: Folk og Heimar i Åsskard, 2. utg. 1987., s. 106
124Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 493
125Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 29
126Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
127Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 196
128Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 20
129Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 80
13033 år gl. i år 1666.
131Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 59
132Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 81
133Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
134Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt
135Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 468
136Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 142
137Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951)
138S.T.Dahl skriver at han var født 4. nov. 1635.
139Svein Edvardsen: Skifter fra Nesna 1686/1780. (Trondheim 1998)
14012 år gl. ved farens skifte 9.-13. okt. 1663
141Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 137. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
142Omtales som småbarn ved morens skifte 6. okt. 1646
143Datoen er fra en håndskreven notits i Det kgl. Bibli. udgave af Erlandsens bog.
144Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 86
14511 år gl. i 1701.
1469 år gl. i 1701.
147Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 340
1484 år gl. i 1701.
149Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 459
150Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 68
151Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 85
15220 år gl. i manntallet 1701.
15316 år gl. i manntallet år 1701.
15411½ år gl. i manntallet år 1701.
15510½ år gl. i manntallet år 1701.
1569 år gl. i manntallet år 1701.
1574 år gl. i manntallet år 1701.
1583 år gl. i manntallet år 1701.
159Slekta vår 1996:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad), s. 6
160Skifte nr. 14634, film HF 1967, s. 487.5
161Skifte nr. 14633, film HF 1967, s. 487
162Skifte startet 3. juli 1771 - avsluttet 7. mai 1772. Skifte nr. 14230, film HF 1964, s. 336.5
163Per Nermo's hjemmeside på internet.
164Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 75
165Ruth Midttun: Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. - 2. Blix m. fl., s. 257. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VIII (1942): 254-258
166Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 301
167Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 353
168Ruth Midttun: Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix., s. 354-355. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1940): 354-357
169Bjørn Flor
170Wiberg
171J.C.L. Lengnick: Personalhistoriske Bidrag vedkommende Danmark og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid. Kjøbenhavn 1847.
172Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 177
173Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
17410 år gl. 1701.
175Email: Remi Pedersen
176I 1720 oppgis hun å være i sitt 14de år.
177Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 109
178Per Seland (1924-91): Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania., s. 308. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI (1988): 307-320
179Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 98
180Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 201
181Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 14
182Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
183Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 211
184Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 124
185S.T.Dahl skriver at han døde 14. okt. 1761.
186E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 167
187I "Stamtavle over Slægten Horneman" er datoen 6. Juli 1713.
188Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 125
189S.H. Finne-Grønn i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 3. bind, s. 426 ff.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? (Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem.)
190Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 271
191Eksakt dato er trykt i "Stamtavle over Slægten Horneman" (1908).
192Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 11. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
193Carsten Berg Høgenhoff, Oslo (2003-09-15).
19479 år gl.
195K. Bloch: Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg hr. Niels Olufssøn Bye. Med endel oplysninger om nordlandsslektene Bye og Brønlund., s. 332. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1944): 321-333
196Hans Falch
19752 år gl. i 1701.
198Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65
199Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 379
200Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 65-66
201Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 152
202Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
203Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 292, 300. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
204Kjeld Bugge: Småstykker. Litt om slekten Borchmann., s. 410. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIII (1952): 407-410
205Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
206Skifte etter hustruen 30. april 1720
207Hans Arnoldsen er nevnt med sin hustru Bodil Jensdatter i familieskatten år 1676.
20865 år gl. i 1701.
209Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 202
210Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 82
21119 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
21218 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
21315 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
214Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 28
215Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 27
2169 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
217Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992-
218Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 17
2198 år gl. ved morens skifte 31. okt. 1679
220Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II:267
221DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 20038
2228 år gl. 9. jan. 1672.
223Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 147. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
224Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5., s. 236. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
225Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 83
226Trondhjems Skifteprotokoll 11b (1735-36).
22719 år gl. 28. aug. 1682.
228Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller., s. 297. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958): 289-328
229Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 110
230O.M.Kinnapel sætter dødsdagen til 5. mai
231Trondhjems Skifteprotokoll 14b (1751-53).
2328 år gl. 28. aug. 1682.
233Rana Bygdebok
23462 år gamal i 1701.
235Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
236Oddvar Grønli (1906-89): Bude-ætta frå Jamtland., s. 252. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVIII (1962): 241-252
237Rana Bygdebok, s. 432
238Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 165
239Frode Holthe
240Skifte tinglyst 22. juli 1758
241Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 180
242Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
243Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 460
244Albertine Hauglid "Innflytterslekter til Vega", skriver 28. mai 1729
245Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 67
246Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
247Ole M. Rosenberg Kinnapel: Slekta vår 1999:1 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
248DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM), s. 4076
249Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 472
25066 år gl.
251Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 300-301
252Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 302
253Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
254Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 242
255Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. 2 Bind. (Lyngby 1986/87), s. 505
256Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 480
257Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 13. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
258Trondhjems Skifteprotokoll 18 (1765-71).
259Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 33
260Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 34
26158 år gl. ved FT 1801.
26280 Aar gl.
263E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 64
264Hornemanns stamtavler XVI, s. 204b.
26560 år gl. ved FT 1801.
266Trondhjems Skifteprotokoll 18 1765-1771
267Bjørn Flor
268Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 173
269Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 232
270Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 225
27146? år gl. ved FT 1801.
272Margrethe's mor Gjertrud er tremming til Erik Bredal Bloch.
273Kr. Bloch: Hvem var Sophia Bredal?, s. 327. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 326-328
274Sølvi Arntzen
275Sølvi Arntzen der henviser til NST III.
276Iflg. NST 3, s. ?, skal hun være født 16. jan. 1738 i Elden i Beistaden.
277Sissil Bruun Sørensen
278IGI - http://www.familysearch.com
279Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805. Tinglag, Salten & Torsken sorenskriveri, protokollnr. 141. fol. 52
280Bjarkøy Bygdebok, s. II:240
281Hans Rafnung (avskrift av Mona Grimstad, Oslo, 1. aug. 1997): Artikler i Ofoten Folkeblad 29. marts til 18. okt. 1933, s. 1933-06-03
282Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. III - "Ström-Stammen")
283Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. III "Munthe - Stammen."
284Iflg. epost der henviser til Erlandsen.
285Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 18. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
286Epost
287Hogne Holst - http://home.chello.no/~hogne.holst/
288Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb.
289Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 17. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
290Ifølge Rolv Straume i Bø bygdebok er han født år 1741.
291Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463
292F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
293Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 280
29415 år ved morens skifte 23. okt. 1685
29514 år ved morens skifte 23. okt. 1685
296Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 153
29710 år ved morens skifte 23. okt. 1685
2988 år ved morens skifte 23. okt. 1685
2997 år ved morens skifte 23. okt. 1685
3005 år ved morens skifte 23. okt. 1685
301Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9)., s. 91. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
302Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 282
303Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
304Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIII (1972): 218-239
30527 år gl. ved morens skifte 30. april 1720
306Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoll nr. 8., s. 304. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIX (1984): 303-312
307Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:255
308Trondhjems Skifteprotokoll 13a (1737-1742).
309Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 88. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
310Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 253
311Bernhoft, s. 137
312Trondhjems Skifteprotokoll 12 (1735-38).
313Ole Martin Kinnapel, Kristiansand 1977: Foged Rasmussen og Assesor Brüghmanns Slekt, s. 86
314Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 404
315Rana Bygdebok, s. 432, 433
316Rana Bygdebok, s. 433
317Erling Nordli
318Ebbe Reinecke-Wilkendorff: Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting's hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav., s. 33. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993): 33
31945 år gl. ved FT 1801.
32033 år gl. ved FT 1801.
321Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 181
322Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 190
32343 år gl. ved FT 1801.
324Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 72
325Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok (Chria. 1904; Oslo 1997), s. 208
326W.Brandt "Slægten Benkestok" skriver han døde 5. juni 1831.
327Gerd Fjellstad: Fra Adel til Bumenn - Nordlandsslekter (1996), s. 65
328DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister (CD-ROM)
32928 år gl. ved søsteren Clara's skifte 24. jan. 1798.; 33 år gl. ved FT 1801.
330http://www.familysearch.com
33132 år gl. ved FT 1801.
33215 år gl. ved farens skifte 1784.
333Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 409
33413 år gl. ved farens skifte 1784.
33511 år gl. ved farens skifte 1784.
33610 år gl. ved farens skifte 1784.
3373 år gl. ved farens skifte 1784
338Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 35
339Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 36
340Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 37
341Johan Hveding: Nordlandsætta Hveding frå 1580 [Oslo 1944], s. 36-37
342Olaus Schmidt: Den slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet., s. 24. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 1-27
343Slekta vår 1998:3 (medlemsblad for Slektshistorisk forening i Harstad)
344Hornemanns stamtavler XVI, s. 178
345VRI - http://www.familysearch.org
34627 år gl. ved FT 1801.
34722 år gl. ved FT 1801.
348Hogne Holst
34926 år gl. ved FT 1801.
35013 år gl. ved FT 1801.
35123 år gl. ved FT 1801.
3528 år gl. ved FT 1801.
353Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
354Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
35513 år gl. ved farens skifte 1770.
356Epost dat. 2000-03-17 af Michael Moum
357Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:23
358Digitalarkivet - http://digitalarkivet.no
359Jarle Pedersen
360Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. I:558
361Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
362Arnt O. Åsvang: Slekten Falch III (198?), s. 7
363Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. II(2):366 Tab. I "Smith - Stammen."
364Ifølge Rolv Straume, Bø bygdebok, er fødselsåret 1788.
365Rolv Straume: Bø bygdebok, bind 2., s. 463-472
366"Slektskap og anna i Bø" 1926.
367Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
368Yngve Nedrebø, SAB/DA.
36966 Aar gl.
370Nat til 21. April, 81½ Aar gl.
37186 1/4 år gl.
372Wilhelm Lassen, skriver at hun begraves 10. feb. 1808.
373Henrik Sommerschild: Slekten Sommerschild - Sommerschield (Oslo 1951), s. 139
374Wilhelm Lassen: Biskop i Lund (1602-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske descendenter af navn Wibe og Lund (Chria. 1901), s. 59
375Ole Tronstad
376S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
377Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 320
37875 år gl.
379Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIV (1953-54), s. 8
380Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:415
38182 år gl.
382Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. I:414
383Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 38
384Margareth Jensen og Bergljot Bjørkenes: Døpte i Trondenes sogn, år 1744 til 1800
385Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:254
386Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. III:483
387Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:465
388Oddbjørn Knutsen: Gårds- og slektshistorie for Dyrøy (3 bind) (1990), s. II:300
389Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 117
390Liv Stangnes Østerdal, der henviser til Mo Prestergjeld Gardshistorie av Anders Frøholm, s. 449