© 2001 Simon Ellefsen

Borgmester Anders Olufsen i Fredrikstad

Opdateret 27 Dec 2003.


Generation 1.

1.0.
Oluf
     Borger og Handelsmand i Opslo ved Christiania. Blef ved uløchelig Ildebrand ruinered med alle Indbyggerne saa Byen derover blef forfløt og Indvonerne maatte bygge der huor nu kaldis Christiania.1

Gift _____med

_____
     ... deris [Anders og Mads Olufsen] Moder med en Borger i Opslo hede Oluf Gundersen optog først det Saugbrug ved Frederikshald huilched min Morfader [Anders Olufsen] som ældste Søn vedblef for den halfe Purt, ...1

Børn af Oluf og _____:

2.1.Anders Olufsen
3.1.Mads Olufsen

Generation 2.

2.1.
Anders Olufsen
     Borgermester i Fredrikstad.2
     Voris Morfader Anders Olufsen, Borgemester udi Frederikstad var før [fød?] i Opslo ved Christiania, som nu kaldes gamle Byen, huis Fader var der Borger og Handelsmand, blef ved uløchelig Ildebrand tuinered med alle Indbyggerne saa Byen derover blef forfløt og Indvonerne maatte bygge der huor nu kaldis Christiania, hans Fader frafaldt i hans og hans Broder Mads Olufsens umyndige Aar, huor de da hos deris Venner sig opholdt til deris myndige Aar, da de self antog sig deris Brug og negotie; deris Moder med en Borger i Opslo hede Oluf Gundersen optog først det Saugbrug ved Frederikshald huilched min Morfader som ældste Søn vedblef for den halfe Purt og ved Skibsfart lagde Grundvold til sine Medler, han bode dog i Frederikstad og blef fra Raadmand kaldet til Borgemester der, huor han blef gift med min Mormoder Birgitte Rasmusdatter, huis Fader og var en Indvoner i Opslo, hand hafde med min Mormoder Birgitte 10 Børn, 5 Sønner og 5 Døttre.3

Gift _____med

Birgitte (Berte) Rasmusdatter (Schøller?)

Børn af Anders Olufsen og Birgitte (Berte) Rasmusdatter (Schøller?):

4.2.Gunhild Andersdatter, d. 1648
5.2.Maren Andersdatter, f. 1633
6.2.Birgitte Andersdatter
3.1.
Mads Olufsen

Generation 3.

4.2.
Gunhild Andersdatter
Død 16482.
     Den ældste Datter Gunille blef gift med Mester Kield Stub, Pastor til Ullensagers Menighed. ... med min Moster hafde Mag. Kield 3de Sønner (Lars, Hannibal og Mads).4

Gift 16442 med

Kjeld Lauridsen Stub
Født 10 dec. 1607, Varberg i Halland5.
Død 20 apr. 1663, Ullensaker5.
     Søn af Laurids Kjeldsen Stub og Margrethe Hansdatter.
     Magister. Provst over Øvre Romerige og Sognepræst til Ullensager.
     Se Norsk Biografisk Leksikon.
     Mag. Kield Stub, f. i Warberg i Halland 1607, 10 Dec., deponerede Fra Slagelse Skole 1626, drog udenlands 1628, avancerede fra Soldat i Brabant, til Ingenieur-Capitain i Frankerige, blev Sognepræst i Christiania 1635, forflytted til Ullensager 1641, Kongel. bestalter Land-Oberst c. 1642, efter Krigen Provst 1647. Døde 1663.6
     Gift 1° 1636 med Karen, Biskop Niels Glostrups og Karen Andersdotter Plates Dotter, død 1643. Af 3 Børn levede 1 Søn [Niels Stub]. Gift 2° 1644 med Gunild, Borgem. Anders Olsens og Berre R. Schöllers Dotter, død 1648. Hun efterlod 3 Sønner [Hannibal, Lauritz og Matthias Stub]. Gift 3° 1653 med Maren, Dotter af Hr. Michel Andersen, Præst til Wang i Aggerhuus Stift, efterlod 3 Børn [Michael, Catharina og Gunild].6

[Gift 1° 1636 med Cathrine (Karen) Glostrup (d. 1641); Gift 2° 1644 med Gunhild Andersdatter (d. 1648); Gift 3° 1650 med Maren Mikkelsdatter (d. 1669)].

Børn af Gunhild Andersdatter og Kjeld Lauridsen Stub:

7.4.Hannibal Stub
8.4.Lauritz Stub
9.4.Matthias Stub
5.2.
Maren Andersdatter
Født 1633.
Begravet 25 jul. 1701, Trondheim..

Gift _____7med

Christoffer Caspersen Schøller
Født 20 nov. 1630, Trondhjem., Løverdag Aften ved 6 Slet.8.
Død 9 apr. 1681.
     Søn af Caspar Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter.
     Han fikk bestalling på embetet som vise-lagmann [i Trondheim] den 5. aug. 1674. Han skulle etterfølge Dreyer når denne sluttet (NK bd. II, s. 190). Han bodde på gården Gjølme i Orkdal.9

Børn af Maren Andersdatter og Christoffer Caspersen Schøller:

10.5.Anders Christoffersen Schøller, f. 1664, d. 1724
11.5.Caspar Christoffersen Schøller, d. 1716, Frederikstad.
12.5.Niels Christoffersen Schøller
13.5.Christian Christoffersen Schøller
14.5.Christoffer Christoffersen Schøller, d. 1728, Berlin.
15.5.Ellen Christoffersdatter Schøller, d. 1741, Ørkedal.
16.5.Birgitte Christoffersdatter Schøller
17.5.Maren Christoffersdatter Schøller
6.2.
Birgitte Andersdatter
     Hun hafde 4 Sønner og 3 Døttre.10

Gift _____7med

Thomas Olufsen Blix
     Raadmand Tomas Olufsen Blix i Friderichstad, var Oluf Gundersens Søn.10

Børn af Birgitte Andersdatter og Thomas Olufsen Blix:

18.6.Gunhild Thomasdatter Blix, d. 1693, Kristiania

Generation 4.

7.4.
Hannibal Stub
     Hannibal Stub, død som Student.6
8.4.
Lauritz Stub
     Lauritz Stub, døde som Student.6
9.4.
Matthias Stub
     Matthias Stub, Justits-Secretairer i Ober-Hof-Retten i Christiania, døde 1696. Gift med Gunild Blix, Dotter af Thomas Blix. Hun efterlod 1 Søn [Christian Mathiassen Stub].6

Gift _____med

Gunhild Thomasdatter Blix
Død 1693, Kristiania11,12.
     Datter af Thomas Olufsen Blix og Birgitte Andersdatter.

Børn af Matthias Stub og Gunhild Thomasdatter Blix:

19.9.Christian Stub, f. 1693, Kristiania, d. 1736, Bergen
10.5.
Anders Christoffersen Schøller
Født 1 jan. 16647.
Død 3 aug. 1724.
     Kommersråd.7

Gift 1 feb. 1698, Gjerpen. med

Anna Tønsberg
Døbt 11 apr. 1679, Skien..
     Fra Skien.7

[Gift 1° 1 feb. 1698 med Anders Christoffersen Schøller (1 jan. 1664 - 3 aug. 1724); Gift 2° med Johan Henrik Weinigel].
11.5.
Caspar Christoffersen Schøller
Død 28 nov. 1716, Frederikstad..
     Oberst og kommandant på Fredrikhald.7

Gift 17057 med

Isabella Elisabeth Stockfleth
Født 17 aug. 1676.
Død 9 okt. 1711.
     Datter af Christian Stockfleth og Isabella Margrethe Mechlenburg.
12.5.
Niels Christoffersen Schøller
     Døde i Oxford.7
13.5.
Christian Christoffersen Schøller
     Bodde på Gjølme. Var assistent ved Overhoffretten.7

Gift _____7med

Anne Margrethe Hjort
     Datter af Severin Hiort og Anna Elisabeth Howenbech.
14.5.
Christoffer Christoffersen Schøller
Død 1728, Berlin.7.
     Var legasjonssekretær ved det preussiske hoff.7
15.5.
Ellen Christoffersdatter Schøller
Død 10 apr. 1741, Ørkedal..
     Ugift. Testamenterte i 1740 sitt gods til broren Christian.7
16.5.
Birgitte Christoffersdatter Schøller

Gift 16857 med

(Ole) Fredrik Munchgaard
Død 12 jul. 1691, Agrim, Irland..
     Søn af Munchgaard.
     ?? Muligvis bror av Jens Munchgaard gift med Sara Parelius ??
     Oberst og chef for Prins Frederiks Regiment.
     Død 12. juli 1691 i slaget ved Agrim i Irland.
17.5.
Maren Christoffersdatter Schøller

Gift _____7med

Vinzents Meintz
     Kjøpmann i København.7
18.6.
Gunhild Thomasdatter Blix
Død 1693, Kristiania11,12.

Gift _____med

Matthias Stub
     Søn af Kjeld Lauridsen Stub og Gunhild Andersdatter.
     Matthias Stub, Justits-Secretairer i Ober-Hof-Retten i Christiania, døde 1696. Gift med Gunild Blix, Dotter af Thomas Blix. Hun efterlod 1 Søn [Christian Mathiassen Stub].6

Børn af Gunhild Thomasdatter Blix og Matthias Stub er vist under Matthias Stub (nr. 9).


Generation 5.

19.9.
Christian Stub
Født 1693, Kristiania5.
Død 18 dec. 1736, Bergen5.
     Embedsmann, rettshistoriker. Da Stubs mor døde i barselseng ved hans fødsel, kom han til å vokse op dels i Halden hos sin farbror Nils Stub, dels i Sørum på Romerike hos sin faster Catharine Kjeldsdatter Stub, som var gift med den kjente presten Colbjørn Thorstensen. Stub blev fra barneårene nær knyttet til sin 10 år eldre fetter Peder Colbjørnsen, som bekostet hans studier og hjalp ham økonomisk hele hans liv. Ugift.5
     Christian Mathiassen Stub, deponerede fra Christiania 1714, blev omsider General-Told Forvalter i Bergen.6

Kilder og Noter
1Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235
2Norsk Biografisk Leksikon (1966): Stub, Kjeld Lauridsen
3Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 235-236
4Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 236
5Norsk Biografisk Leksikon (NBL).
6Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. I)
7Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 13
8Overhofretsassessor Eiler Schøller (1628-1705) til Kirkesætter.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 224
9Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 12
10Justitsraad Christian Schøller til Gjølmø i Aaret 1731.: Slægtebogs-Optegnelser om Familien Schøller trykt i PHT 2 rk. 5 bd. (1890), s. 237
11I barselseng
12Norsk Biografisk Leksikon (1966): Stub, Christian