© 2001 Simon Ellefsen

Aaboe

Opdateret 29 Mar 2005.


Generation 1.

1.0.
Eric Andersøn Aaboe
     Eric Andersøn Aaboe, Borger i Finland, Norsk af Geburt, rømte til Norge, f et Oprør, de Svendske giorde mod d Danske Konge, s de da vore under; Han kom did med stor Formue, og blev boendis i Jndherit. Hans Søner (Erik og Anders).1

Børn af Eric Andersøn Aaboe og _____:

2.1.Erik (Eriksen)
3.1.Anders Eriksen Alstadhaug, d. 1602

Generation 2.

2.1.
Erik (Eriksen)
     Erik fik en Laugmands Dotter med tolv Spans Jordegods.1
3.1.
Anders Eriksen Alstadhaug
Død 30 jun. 16022.
     Stilling: Bondelensmann3
     Anders boede paa Alstahaug i Skogn, og var Kirkeværge over alle Kirker i Jndherret. Med hans Hustrue Gunild avlehde han (Hr Roald på Ytterøen, Henric i Størdalen, en Dotter som havde Hr Kield på Inderøen, en anden Dotter som havde en Prest i Bur hvis Søn var Hr Søfren i Bur).1
     Anders Alstahaug blev anden gang givt med en rig Bonde-Dotter. Hendes Børn bleve Bønder. Han havde over alt 24 Børn, hvoraf mange døde førend de til mandlig Alder. En Søn med den sidste kone var Thore Qvistad.1
     Da sokneprest Erlandsen skreiv det kjende verket sitt om «Den Nordenfjeldske Geistlighed», hadde han tilgjenge til nokre kjelder som seinare har komi bort. Han visste at dei to brørne Hr. Roald Andersen og Hr. Henrik Andersen var søner av bonden på Alstahaug, og den siste kallar han for «Anders Eriksen Alstahaug, Kirkeskriver i Indherred». Der er ingen grunn til å tvile på denne opplysninga. I 1574 da lensherren Ludvig Munk styrde Trondhjems Len med hard hand, let han arrestere nokre bønder i Gauldalen, fordi de hadde klaga på han til kongen. Dei ottast for straffa og sette seg til motverje. Dermed hadde dei gjort opprør, og lensherren ville ha dei dømt til døden. Han kalla saman ein lagrett i Trondheim i juli 1574. Domstolen var samansett av seks bønder, ein frå kvart av dei gamle trøndske småfylka nærast attmed byen, men vi kjenner ikkje namnet på fleire enn to av domsmennene: Anders på Alshaug i Skogn og Oluf på Vist i Verdalen. Domen vart slik som lensherren ønskte. Gauldalsbøndene vart dømde til døden og avretta. Men så, i 1578, vart det sett ein Herredag i Trondheim, og da kom enkjene etter dei avretta bøndene fram med sin anke. Dei bad om at det måtte bli reist tiltale mot Anders på Alshaug og Oluf på Vist og dei andre forneme mennene som hadde seti i domstolen. Saka kom opp 15. september og vart avgjort same dagen. Herredagen kom til det resultat at domen over Gauldalsbøndene var urettvis, og om Anders på Alstahaug og dei andre domsmennene heiter det at «da har de ikke tydet eller forstaaet loven eller retterbødene som det sig burde». Korkje lensherren eller domsmennene vart dømde til noka straff, ikkje eingong ei skadebot. I alle høve er det ikkje nemnt noko om det i domboka. Men i eit samtidig politisk skriftstykke som har titelen «Den Norske So», (ca. 1584) blir det sagt at dei fekk si straff. Domsmennene måtte syne dei avretta bøndene den æra å føre lika deira til vigd jord. Forteljinga lyder slik: !!! SE NILS HALLAN: SKOGNS HISTORIE IVa !!!4

Gift 1° omkring 15603 med

Gunhild Roaldsdatter
Født omkring 15353.
Død 24 okt. 15772.

Gift 2° omkring 15803 med

_____

Børn af Anders Eriksen Alstadhaug og Gunhild Roaldsdatter:

4.3.Erik Andersen, d. 1602
5.3.Henrich Andersen, f. 1567, d. 1617
6.3.Roald Andersen, f. omkr. 1573
7.3.Andersdatter

Børn af Anders Eriksen Alstadhaug og _____:

8.3.Gunnlaug (Gunhild) Andersdatter, f. omkr. 1580
9.3.Thore Andersen (Qvistad)

Generation 3.

4.3.
Erik Andersen
Død 16022.
     Erik på Gjørv, døde i 1602.2
5.3.
Henrich Andersen
Født 1567.
Død 9 jun. 16175,6,7.
     Stilling: Canonicus. Præst til Størdalen 1607.8

Gift _____med

Anne Samuelsdatter (Arctander)
     Datter af Samuel Lauritsen Arctander og Margrethe Stephensdatter.
     Skifte 21 jun. 1652, Trondheim.9Avdøde Anne Samuelsdatter, 221 ÷ 110 Rd., sønnebarn hvis stedfar Thomas Mathiassen nu bor Kvikne bergverk, gården beholdes av Peder Mathisøn, som sammen med barnas frende, Hans Jørgensen (Bull) Stadsbøygden, er formyndere. (Senere: Thomas Mathisøn deres form. og dem betalt)..

Børn af Henrich Andersen og Anne Samuelsdatter (Arctander):

10.5.Samuel Henrichsen
11.5.Anders Henrichsen Opdal
6.3.
Roald Andersen
Født omkring 15733.
     Stilling: Sogneprest til Ytterøy 1599-1628.3
     Roald Andersen er nevnt som sogneprest [i Ytterøy, Innherrad prosti] ved hyllingen i 1610. Han er også nevnt som fadder til et av Holgersen barna i 1611. Han må ha vært her iallfall i tiden 1599 til 1617 da hans egne opptegnelser går i dette tidsrommet [opptegnelserne er trykt av Lars Kåre Hunnes i Nord-Trøndelag historielags årsskrift 1979].2
     Han ble immatrikulert i Rostock i september 1593 som Roaldus Andreæ Norvegianus Nidrosiensis.2
     Han har selv etterlatt seg en del opptegnelser om sin familie og sine barn. I disse opptegnelsene får vi vite at han hadde en søster, Gunnlaug, som ble gift med Hr Kjeld og at hans bror var Hr Henrik i Stjørdal. Han hadde også en bror Erik på Gjørv som døde i 1602, og han snakker om sin stemor, altså ble faren oppgift etter morens død i 1577.2

Gift _____10
     15 barn3med

Elen Hansdatter
Født omkring 1578, Ytterøy ?3.
     Datter af Hans Johansen og Hansdatter Helsing.

Børn af Roald Andersen og Elen Hansdatter:

12.6.Gunhild Roaldsdatter, f. 1599, Ytterøy.
13.6.Hans Roaldsen, f. 1600, Ytterøy., d. 1601
14.6.Anne Roaldsdatter, f. 1602, d. 1602
15.6.Anne Roaldsdatter, f. 1603, Ytterøy.
16.6.Beritte Roaldsdatter, f. 1604, Ytterøy., d. 1605
17.6.Anders Roaldssøn (Blick), f. 1606, Ytterøy., d. 1662, Gården Høyset i Støren
18.6.Hans Roaldsen, f. 1607, Ytterøy., d. 1607, Ytterøy.
19.6.Erik Roaldsen, f. 1608, Ytterøy., d. 1608, Ytterøy.
20.6.Hans Roaldsen, f. 1609, Ytterøy.
21.6.Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal, f. 1611, Ytterøy., d. 1644
22.6.Lisbeth Roaldsdatter, f. 1612, Ytterøy., d. 1612, Ytterøy.
23.6.Inger Roaldsdatter, f. 1613, Ytterøy.
24.6.Lisbeth Roaldsdatter, f. 1613, Ytterøy.
25.6.Dødfødt
26.6.Elen Roaldsdatter, f. 1616, Ytterøy.
7.3.
Andersdatter
     En ander Dotter af Anders Alstahaug havde en Prest i Bur hvis Søn var Hr Søfren i Bur.1
     Iflg. S.T.Dahls Geistlighet er «Hr Søfren i Bur»'s fulde navn Søren Andersen, men der er ingen prest ved navn Anders i Bu, der tænkes at være hans far, så Schøning har kanskje taget fejl. Kronologisk passer det også bedre om hr Anders Eriksens datter var gift med hr Søren i Bu og ikke mor til hr Søren i Bu.

Gift _____med

Søren Andersen
Død 162111.
     Erlandsen har ham som kapellan fra 1601 [i Bu, Akerø sogn], sier at han døde her i 1621.11

Børn af Andersdatter og Søren Andersen:

27.7.Anders Sørenssøn, d. 1654
28.7.Anna Søfrensdatter
29.7.Dorthe Sørensdatter
8.3.
Gunnlaug (Gunhild) Andersdatter
Født omkring 1580.
     Hun er hos Schøning oppført i Anders's første ekteskap, og S.T.Dahl skriver i sin Geistlighet s. 113 at Roald Andersen omtaler henne som sin søster (og ikke halvsøster ?). Men samtidig kan jeg forstå at Lars Kåre Hunnes omtaler henne som Roald's halvsøster.
     Ifølge Schøning hadde Anders og hustruen Gunild en datter som «havde Hr Kield p Jnderøen».1

Gift 25 jul. 160212 med

Kjeld Lie
     Kjeld Lie er nevnt i Hr Roalds opptegnelser som prest her [Inderøy, Innherrad prosti] i 1602 og 1603. I 1617 betalte en Hr Kjeld tiende for Heggås i Inderøy.12
     I Hr Roalds opptegnelser kommer det frem at han ble gift den 25. juli 1602 med Gunnild Andersdatter Kvam, en søster av hr Roald (ifølge Hunnes var hun en halvsøster), dvs. at hun var en datter av Anders Eriksen kirkeskriver i Innherrad.12
9.3.
Thore Andersen (Qvistad)
     Thore Qvistad, boende p gaard Qvistad p Jnderøen. Hans Søn Roald.1

Børn af Thore Andersen (Qvistad) og _____:

30.9.Roald Thoresen

Generation 4.

10.5.
Samuel Henrichsen
     «Samuel Henrichson Student var ogsaa bereist, og heel sterk, dødde efter giort Reise, før han kom hiem».1
11.5.
Anders Henrichsen Opdal
     Se Henry Berg, s. 279
     «Hr Anders Henricsøn, Prest paa Qvekne havde Siri Hr Olufs Dotter af Ringsager».1

Gift _____med

Siri Olsdatter
     Skifte 24 apr. 1667, Trondheim.13.

[Gift 1° med Anders Henrichsen Opdal; Gift 2° med Thommis Mattissen Ovid].

Børn af Anders Henrichsen Opdal og Siri Olsdatter:

31.11.Oluf Andersen Opdal, f. omkr. 1642
32.11.Anne Andersdatter Opdal
33.11.Maret Andersdatter Opdal, f. omkr. 1648
12.6.
Gunhild Roaldsdatter
Født 8 aug. 1599, Ytterøy.2.

Gift _____med

Matz Pedersen Kock
Død omkring 166014.
     Prest i Trondhjem stift fra ca. 1618.14

[Gift 1° med Gunhild Roaldsdatter (f. 8 aug. 1599); Gift 2° med Barbara].

Børn af Gunhild Roaldsdatter og Matz Pedersen Kock:

34.12.Karen Madsdatter Kock
35.12.Elen Madsdatter Kock
13.6.
Hans Roaldsen
Født 23 nov. 1600, Ytterøy.2.
Død 28 apr. 16012.
14.6.
Anne Roaldsdatter
Født 1602.
Død 1602.
     Født Pålsmæsse dag 1602, døde 13 uker etterpå.2
15.6.
Anne Roaldsdatter
Født 1603, Ytterøy.15,2.
     Ane Roaldsdotter fik Ole i Bryndflod Prest, deres Børn (Roald Drache, Hans, Johan, Henric og Ane).1

Gift _____1med

Ole (Oluf) Pedersen Drake
Død 1658, Brunflo, Jämtland, Sverige..
     Ifølge en presteliste var Oluf Pedersen Drake kapellan her [Inderøy] i tiden 1621-26. Nevnt i lensregnskapet som Hr Oluff på Overfalden i 1623.16
     Han ble sogneprest i Brunnflo i Jemtland og var der i tiden 1629-1658.16
     Ola Persson Drake, sokneprest [Brønnflo, Jamtland] 1629-1658, prost alt i 1640. Han er truleg den Olaus Petri Isogæus som ex schola Nidrosiensi vart innskriven som student i København 20. januar 1621. - I kyrkjeboka for Offerdal 1642-1668 har soknepresten Ola Bertelsson skrive under dominica Quasimodogeniti (6. april) 1651: «Jeg vor i Brøllup hos provesten». - Det er eit mistak at det heng portræt av hr. Ola og kona hans i sakristiet i Ovik-kyrkja. Derimot har det vore eit portræt av honom i Brønnflo-kyrkja: «Hans Contrefait sitter här i kyrkan på norra korsgavelen», har vicepastoren Jonas Biberg notert i 1754 i kyrkjeboka for Brønnflo 1689-1739.17

Børn af Anne Roaldsdatter og Ole (Oluf) Pedersen Drake:

36.15.Roald Olsen Drache
37.15.Hans Olsen Drake
38.15.Johan Olsen Drake, d. 1693, Sverige.
39.15.Henrik Olsen Drake
40.15.Ane Olsdatter (Drake)
16.6.
Beritte Roaldsdatter
Født 25 dec. 1604, Ytterøy.2.
Død apr. 16052.
17.6.
Anders Roaldssøn (Blick)
Født 9 mar. 1606, Ytterøy.2, døbt 30 mar. 160918.
Død 11 sep. 1662, Gården Høyset i Støren19.
     Han kom inn på katedralskolen i stiftsstaden [Trondhjem] og ble immatrikulert i København 6. juni 1624. Året etter vendte han tilbake til den gamle skolen sin som hører, og hadde denne stillingen fra 13. oktober 1625 til han ble ordinert til kapellan i Støren 27. juni 1627. Imidlertid ble ikke oppholdet der av lang varighet heller. Alt etter et par års forløp fratrådte han og ettermannen Anders Ellefsen tok over. Anders Roaldsen kom da til Strinda, etter det Schøning og en matrikelbok for Dalenes prosti vet å melde. Her var han til han ble sokneprest i Oppdal i 1634. Om dette kallet ble det en bitter strid mellom bøndene som ønsket Anders Roaldsen og prosten som hadde misbrukt bøndenes signeter og framstilt Anders Ellefsen som menighetens kandidat. De to søkerne var svogre, og det gjorde vel ikke saka bedre. Det ble den rettelig kalte som gikk av med seieren. Det var i formannens og svigerfarens begravelse 5. mai 1633 Anders Roaldsen ble kalt. Etter en lang og virksom dag i Oppdal døde han plutselig på heimvei fra byen på garden Høyset i Støren 11. september 1662.19
     Blev 1624 Student, 13 Octbr. 1625 Hører ved Throndhjems Skole, 27 Juni 1627 resid. Capellan til Støren, og 1634 Sognepræst til Opdal. Den 12 Octbr. 1636 fik han kongl. Bevilling paa at nyde St. Antonii Præbende, ligesom hans Formand [Erik Lauritssen Blix], hvilket paany blev confirmeret den 24 Aug. 1648. Døde 11 Sept. 1662, 56 Aar gl. Paa den nordre Side af Hovedkirkens Chor hænger en Tavle med Gravskrift over Hr. Anders Roaldsen, og ved Siden deraf en anden Tavle, paa hvilken han og hans Kone findes aftegnede med deres 5 Sønner og 5 Døttre, foruden 1 Datter, som forestilles liggende død. (See Bings Norges Beskr. S. 512 og Blochs Reiseiagttagelser S. 10). Stamfader for Opdalernes Slægt.20

Gift _____med

Lucie Eriksdatter Blix
     Datter af Erik Lauritssøn Blix og Maren Jensdatter Bull.

Børn af Anders Roaldssøn (Blick) og Lucie Eriksdatter Blix:

41.17.Erik Andersen Opdal, d. 1675
42.17.Elen Andersdatter Opdal, f. 1637, d. 1704
43.17.Maren Opdal, d. 1686
44.17.Karen Andersdatter Opdal, d. 1680
45.17.Inger Opdal
46.17.Hans Opdal, d. _____
47.17.Anders Opdal, d. _____
48.17.Roald Andersen Opdal, d. 1711
49.17.Henrik Opdal, d. 1716
50.17.Kirsten Andersdatter Opdal
51.17._____
18.6.
Hans Roaldsen
Født 5 jul. 1607, Ytterøy.2.
Død 5 jul. 1607, Ytterøy.2.
19.6.
Erik Roaldsen
Født 7 mai 1608, Ytterøy.2.
Død 7 mai 1608, Ytterøy.2.
20.6.
Hans Roaldsen
Født 3 mai 1609, Ytterøy.2.
21.6.
Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal
Født 7 apr. 1611, Ytterøy.21,22,2.
Død 4 mai 164423.
     Marit Roaldsdotter Ytterøen fik Niels Jbsen, Skickmester p Jndset.1

Gift 163722 med

Nils Ibsen
     Direktör för Inset kopparverk (Innset II, Trondheim 1973, s. 161 f.).22

[Gift 1° 1637 med Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal (7 apr. 1611 - 4 mai 1644); Gift 2° med Birgitte Mogensdatter Herdal; Gift 3° eft. 1659 med Elisabet Nielsdatter (Balg el. Balle)].

Børn af Marite (Martha) Roaldsdatter Opdal og Nils Ibsen:

52.21.Roald Nielsen
53.21.Jacob Nielsen
54.21.Mette Nielsdatter
22.6.
Lisbeth Roaldsdatter
Født 30 okt. 1612, Ytterøy.2.
Død 30 okt. 1612, Ytterøy.2.
23.6.
Inger Roaldsdatter
Født 13 apr. 1613, Ytterøy.2.
     «Inger Roaldsdotter fik Erich Nielsen Juel Bergskriver p Jnderøens Kaaberverk».1

Gift _____med

Erich Nielsøn Juel

Børn af Inger Roaldsdatter og Erich Nielsøn Juel:

55.23.Roald Erichsen Juel
56.23.Elen Erichsdatter Juel
24.6.
Lisbeth Roaldsdatter
Født 24 sep. 1613, Ytterøy.2.
25.6.
Dødfødt
26.6.
Elen Roaldsdatter
Født 10 dec. 1616, Ytterøy.2.
27.7.
Anders Sørenssøn
Død 165424.
     Stilling: Kapellan til Vefsen paa Helgeland.
     Ifølge Gunnerus presteliste var han kapellan her [Vefsn, Helgeland prosti] i årene 1640-1654. Han er nevnt som kapellan her i koppskatten i 1645. Han er også nevnt her i 1650 [SAT: Domkapitelets forhandlingsprotokoll 1636-1660].25
     I 1630 ble han konrektor ved Trondheim katedralskole og sto til han kom hit i 1640. I koppskatten 1645 er hans kones navn oppgitt til Lisbeth Lauritsdatter.25

Gift _____med

Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter
Født 29 okt. 1621, Trondheim.24,25.
Død jan. 1701, Alstahaug.24.
     Datter af Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bernhoft.

[Gift 1° med Anders Sørenssøn (d. 1654); Gift 2° med Sten Mogenssøn Blix (omkr. 1620 - 1660); Gift 3° med Jakob (Jakobssøn) Wirthmann (12 jul. 1628 - 19 nov. 1678)].

Børn af Anders Sørenssøn og Elisabeth (Lisbeth) Lauritsdatter:

57.27.Anne Andersdatter
58.27.Margrethe Andersdatter
59.27.Laurits Andersen
28.7.
Anna Søfrensdatter

Gift _____med

Erik Pedersen Juul
Død før 18 mai 166326.
     Søn af Peder Anderssøn.
     Formentlig Proprietær til Gjul, dengang en betydelig Gaard i Thingvold.26
     En lysekrone i Tingvold kirke bærer et par ugjengivelige abbreviasjoner, som betegner givere Erich Pedersen [Jul] og Alhed Hansdatter. 1624.27
     Et maleri i koret i Tingvold kirke, Ecce homo, bærer nedenunder en innskrift i fraktur: Dette er forærit Gud til ere, oc kircken til beprydelse af Erich Pedersen / oc Anne Søffuernes dotter / Anno 1647.27
     I 1681 registreredes »Erik Pedersens og Anna Søfrensdatters Contrafei« (~: Portræt af hans 1ste Hustru); ligeledes en Sølvkande mk. »Erik Pedersen og Dorothea Henriksdatter«. Han nævnes i Erlandsens Biogr. Efterr. I. 444. Flere Børn.26
     Vistnok den Erik Pederssøn «Juel», der i «Bernhofternes Familiebog» [Avskrift i Lassens Saml., RA.] angives gift med Kirsten Eriksdatter Blix.28

[Gift 1° med Alhed Hansdatter; Gift 2° med Anna Søfrensdatter; Gift 3° 1650 med Dorothea Henriksdatter Rytter (d. 13 mai 1689)].
29.7.
Dorthe Sørensdatter
     Dorthe Søfrensdatter i Bur havde en Borger i Throndh: Hendes Dotter Margrete.1

Børn af Dorthe Sørensdatter og _____:

60.29.Margrethe
30.9.
Roald Thoresen
     Roald. Bonde i Opdal p Qvalsiord. Hans Dotter Eli.1

Børn af Roald Thoresen og _____:

61.30.Eli Roaldsdatter, d. eft. 1701

Generation 5.

31.11.
Oluf Andersen Opdal
Født omkring 164229.
32.11.
Anne Andersdatter Opdal
     «Ane Dotteren fik en Capellan hos Hr Niels Bredal i Nordland.»1
     Har vært gift ved morens skifte 24. april 1667.
33.11.
Maret Andersdatter Opdal
Født omkring 164829.
34.12.
Karen Madsdatter Kock
     Karen, fik en Bonde Casper.1
35.12.
Elen Madsdatter Kock
     Elen fik en Borger i Nordland.1
36.15.
Roald Olsen Drache
     Roald Drache, Pastor i Lidtt.1
37.15.
Hans Olsen Drake
     Hr Hans i Ovigen.1
38.15.
Johan Olsen Drake
Død 11 nov. 1693, Berg, Jemtland, Sverige..
     Hr Johan i Brey[?].1
     Kyrkoherde i Berg.

Gift _____med

Margrethe Jensdatter (Hofverberg)
Født 24 okt. 1645, Berg, Jemtland, Sverige..
Død 24 apr. 1708, Stenhammar, Berg, Jemtland, Sverige..
     Datter af Jöns (Janus, Jens) Siurdsen (Sigvardi) og Kirsten Hansdatter.
     «Margrete Jensd: har hr. Johan Olsøn Drache».30

Børn af Johan Olsen Drake og Margrethe Jensdatter (Hofverberg):

62.38.Kristina Drake, f. 1669, d. 1743, Lit
39.15.
Henrik Olsen Drake
     Hr Henric paa ????1
40.15.
Ane Olsdatter (Drake)
     Ane Olsdotter fik Christopher Hr Anders i Rødøen hans Søn og bodde der.1
41.17.
Erik Andersen Opdal
Død 167531.
     Stilling: Sognepræst til Hospitalet i Trondhjem20
     Erik Andersen Opdal ble utnevnt til hjelpeprest her [Hospitalet i Trondheim] den 17. jan. 1669 og ble virkelig prest ved Hr Grøns død i 1669. Han sto i stillingen til sin død i oktober [?april?] 1675.31
     Han døde i april 1675 [Brodahl 1933-35: Betalt for Hr Erik Opdals begravelse den 8. april 1675]. Han ble gift i 1670 med Karen Andersdatter Ørland [Hornemann har ham som første gang gift i 1663 med Ellen Vincentsdatter, sl. Hans Olsen Buntmakers]. Hornemann nevner to barn: Lucie og Dorethe.31

Gift 12 feb. 167032 med

Karen Andersdatter
     Datter af Anders Christensen og Doret Tøgersdatter.

Børn af Erik Andersen Opdal og Karen Andersdatter:

63.41.Lucie Erichsdatter Opdahl
64.41.Dorethe Eriksdatter Opdal
42.17.
Elen Andersdatter Opdal
Født 163733.
Død 170433.

Gift 166033 med

Hans Andersen Bernhoft
Født 163433.
Død 168933.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sogneprest til Opdal.

Børn af Elen Andersdatter Opdal og Hans Andersen Bernhoft:

65.42.Anders Hansen Bernhoft, f. 1663, Opdal, d. 1695
66.42.Hans Hansen Bernhoft, f. 1665, d. 1714
67.42.Georg Christian Bernhoft, f. 1676, d. 1736
43.17.
Maren Opdal
Død 21 nov. 168620.

Gift 1° _____med

Jens Alexandersen Borch
Født 163434.
Død 6 aug. 167020.
     Søn af Alexander Clausen Borch og Anne Livsdatter.
     Stilling: Sognepræst til Elverum20.

Gift 2° 167120 med

Christopher Knudsen Hammer
Død 28 nov. 168820.
     Stilling: Sognepræst til Elverum20.

Børn af Maren Opdal og Jens Alexandersen Borch:

68.43.Alexander Jensen Borch, f. 1668, d. 1725
69.43.Anders Jensen Borch

Børn af Maren Opdal og Christopher Knudsen Hammer:

70.43._____
71.43._____
72.43._____
73.43._____
74.43._____
44.17.
Karen Andersdatter Opdal
Død 1680-1690.

Gift 166635 med

Jens Andersen Bernhoft
Født 162935.
Død 169635.
     Søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter Herdal.
     Sognepræst til Holtaalen.36

[Gift 1° 1666 med Karen Andersdatter Opdal (d. 1680); Gift 2° 1688 med Maren Olsdatter (f. 1665)].

Børn af Karen Andersdatter Opdal og Jens Andersen Bernhoft:

75.44.Anders Jensen Bernhoft, f. 1668, d. 1693
76.44.Lucie Jensdatter Bernhoft
77.44.Kirsten Jensdatter Bernhoft, d. eft. 1753
78.44.Maren Jensdatter Bernhoft
79.44.Elisabeth Jensdatter Bernhoft
45.17.
Inger Opdal

Gift _____med

Lars Christophersen Belitz
     Stilling: Præst til Vestre Moland i Chrsitiansands Stift36.
46.17.
Hans Opdal
Død _____, Ostindien36.
     Stilling: Lieutenant36
47.17.
Anders Opdal
Død _____, Ostindien36.
     Stilling: Kjøbmand36
48.17.
Roald Andersen Opdal
Død 9 mar. 171137.
     Stilling: Præsident i Trondhjem36
     Student 23/5 1662.
     Den 16. okt. 1679 i Trondheim bytingsprotokoll er det opplyst at borgermester Opdal hadde skrevet til N-Møre etter skifte til Anders Vinter, hans formann i ekteskapet.37

Gift _____med

Maren Andersdatter
Født _____, Qvernæs ?36.
Død 170736.
     Datter af Anders Eriksen og Lisbeth Eriksdatter.
     I Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693 heter det at Elisabeth, sl Hr Anders i Kvernes bor hos sin svoger borgermester Roald Opdal.38

[Gift 1° med Anders Vinter (d. før 1667); Gift 2° med Roald Andersen Opdal (d. 9 mar. 1711)].

Børn af Roald Andersen Opdal og Maren Andersdatter:

80.48.Anna Kristina Roaldsdatter Opdal, d. 1754, N-Møre.
81.48.Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal
82.48.Ellen Roaldsdatter Opdal, d. 1731
49.17.
Henrik Opdal
Død 12 mai 171636.
     Stilling: Præst til Hole paa Ringerike36
     Erlandsen skriver han havde 2 Sønner og 5 Døtre, men en håndskreven notits har skrevet han havde 6 Sønner

Gift 2 jul. 1680, Aker, Akershus med

Sara Larsdatter Qvislin
Død 1703.

Børn af Henrik Opdal og Sara Larsdatter Qvislin:

83.49.Rebekka Henriksdatter (Opdal), f. omkr. 1681
50.17.
Kirsten Andersdatter Opdal

Gift _____med

Peder Mentzen
Født 29 sep. 1646, Trondheim.39,40.
Død 171240.
     Søn af Mentz Christopherssøn (Darre) og Maren Pedersdatter Schjelderup.
     Sognepræst til Melhuus.36

[Gift 1° 14 dec. 1677 med Mille Michelsdatter Falch (omkr. 1656 - 1683); Gift 2° med Kirsten Andersdatter Opdal].
51.17.
___________
     Død som spæd eller i ung alder
52.21.
Roald Nielsen
     Hr Roald, først Prest p Kongsberg siden i Wiig i Sæland.1
53.21.
Jacob Nielsen
     Jacob Nielsøn Postmester p Kongsberg.1
54.21.
Mette Nielsdatter
     Mette Nielsdotter fik Hans Henricksøn, stiger p Lyckens Verk. Havde og en Søn med Jørgen Møller Amtmand i Christiansand, navnlig Hans Georg Møller. Disuten med Michel Karmarch Directeur p Jndset en Dotter Kirsten.1

Gift 1° _____1med

Jørgen Møller
     Amtmand i Christiansand.1

Gift 2° _____1med

Michel Karmarch
     Michel Karmarch, Directeur p Jndset.1

Gift 3° _____1med

Hans Henriksen
     Hans Henricksøn stiger p Lyckens Verk.1

Børn af Mette Nielsdatter og Jørgen Møller:

84.54.Hans Georg Møller

Børn af Mette Nielsdatter og Michel Karmarch:

85.54.Kirsten Michelsdatter Karmach
55.23.
Roald Erichsen Juel
     Gik først i Latin Skolen, tiente siden s Kiøbsvend, toeg sig saa Kiøbmandskab til med Seiling, givtet sig i Holland, droeg fra sin Kone og blev Soldat i Danmark.1
56.23.
Elen Erichsdatter Juel
     «Elen fik Jacob Carstensen Borger i Trondheim, deres Børn Eric og Anders».1

Gift _____med

Jacob Carstensen
     Borger i Trondheim.

Børn af Elen Erichsdatter Juel og Jacob Carstensen:

86.56.Erich Jacobsen
87.56.Anders Jacobsen
57.27.
Anne Andersdatter
     Anne, ble ifølge Erlandsen gift med Søren Jensen, borger i Trondheim.25
58.27.
Margrethe Andersdatter

Gift _____med

Peder Pettersen Dass
Født 164741,42.
Død aug. 170842, begravet 18 sep. 170843.
     Søn af Pitter Dundas og Maren Pettersdatter Falch.
     Han ble utnevnt til sogneprest her [i Alstahaug] den 18. mai 1689. Han var sogneprest her til han avsto embetet til sønnen, som fikk kallsbrev den 13. jan. 1703.42
     Hr Peder er den kjente dikterpresten. Han ble litt over syv år gammel faderløs, kom derfor i huset til sin tante som var gift med Hr Nils på Nærøy. I 1660 ble han student i Bergen hvorfra han dimmiterte i 1665 til København universitet. Ble ferdig med sine studier den 21 juli 1669. Den 6. juli 1671 søkte han om å få bli huskapellan hos Hr Henrik i Nesne. Hr Henrik selv sender også inn en søknad om at Peder må bli huskapellan under ham da han trenger hjelp pga alder og skrøpelighet. Det dro ut med denne utnevnelsen for den 17. sept. 1673 kalles Peder ennå for studios. Det viser seg at han og hans festemø hadde begått leiemål før bryllupet og den 17. sept. 1673 fikk han kongens tilgivelse og slapp å stå offentlig skrifte. Samtidig fikk han tillatelse til å tre inn i en geistlig stilling. Trolig hadde han vært huskapellan hos Hr Henrik fra 1671, men offisiellt ble han trolig presteviet rette etter den kongelige tilgivelse den 17. sept. 1673. Han var deretter huskapellan hos Hr Henrik til denne døde i 1682. Hr Peder ble residerende kapellan i Nesne i 1682 og han sto som res kap i Nesne til han ble sogneprest i Alstadhaug i 1689. Han avsto embetet til sønnen i 1703, bl.a nevner han som begrunnelse for dette at han hadde hatt et benbrudd som plaget ham veldig og som gjorde de lange reisene ubekvemme.42

Børn af Margrethe Andersdatter og Peder Pettersen Dass:

88.58.Lars Pedersen Dass, f. 1674, d. 1691, Bergen.
89.58.Anders Pedersen Dass, f. 1675, d. 1736, Alstahaug.
59.27.
Laurits Andersen
     Laurits, nevnt som student ved Trondheim katedralskole.25
60.29.
Margrethe
     Margrete havde en ved navn Hieronymus Borger.1
     ? Identisk med «Margrete sl. Jeronimus Greve», som det ble betalt begravelse for i 1713, jfr. Brodahls "Trøndersk personalhistorie" ?44
61.30.
Eli Roaldsdatter
Død efter 1701.
     Eli givt med Iver Hoel.1

Gift _____1med

Iver Olufsen Hoel
Født omkring 164345.
Død 1692.
     Søn af Oluf Evensen og Sigrid.
     Iver Olsen Hoel kjøper Hoel av general von Hoven ca. 1680.
     Iver ble gift ca. 1663-64 med Eli Roaldsdatter Kvalsjord, og da ho var rik, kjøpte dei gaarden [Hoel] av Reinholdt von Hoven. Iver Olsen er da vistnok den første selveier på Hoel.
     Skifte 10 mai 1693, Hoel, Lønset, Oppdal.: Iver Olsen Hoel. Ektefelle Eli Roaldsdotter. Born: Roald, Ole, Knut, Henrik, Guri, Sigrid og Marit. Eigedomen Hoel er 2 øre og 6 marklaug vurdert til 54 mkl. og utlagt til enken og alle borna..

Børn af Eli Roaldsdatter og Iver Olufsen Hoel:

90.61.Roald Iversen (Hoel), f. omkr. 1665
91.61.Guri Iversdatter (Hoel), f. omkr. 1667
92.61.Ole Iversen (Hoel), f. omkr. 1675, d. 1745
93.61.Sigrid Iversdatter (Hoel), f. omkr. 1679, d. 1760
94.61.Marit Iversdatter Hoel, f. omkr. 1680, Oppdal, d. 1762, Oppdal
95.61.Knut Iversen (Hoel), f. omkr. 1683, d. 1758
96.61.Henrik Iversen (Hoel), f. omkr. 1689

Generation 6.

62.38.
Kristina Drake
Født 166946.
Død 28 mar. 1743, Lit46.
     Kristina Drake, dotter av kyrkoherde Johan Drake i Berg och Margareta Hofverberg.46
     EFTERSLÆGT.

Gift 12 sep. 169346 med

Andreas Oldberg
Født omkring 1668, Oviken46.
Død apr. 1719, Lit46.
     Kyrkoherde i Lit 1703 20/3 (HSH II, s. 84 f.).46
63.41.
Lucie Erichsdatter Opdahl
     Død på Røros kobberverk. Nærværende ved skiftet løytnant Opdahl.47
     Muligvis? datter af Erik Opdal, hvis mor var Lucie Eriksdatter Blix.
     Skifte 20 jun. 1726, Trondhjem47.
64.41.
Dorethe Eriksdatter Opdal
65.42.
Anders Hansen Bernhoft
Født 1663, Opdal48.
Død aug. 169548.
     Stilling: Sogneprest til Opdal49
     Dep. maaske 1681 fra Tr. Skole (Andreas Johannides), 1684 p. Cap. hos Faderen i Opdal, hvor han 1689 succederede. (Sml. Erlandsen, s. 170; Worms og Nyrups L. Lex.)49

Gift 168850 med

Anna Cathrine Withe
Død 174433.
     Datter af Christopher White og Else Balchenburg.
     3 Børn.49

Børn af Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe:

97.65.Christopher Andersen Bernhoft, f. 1690, d. 1754
98.65.Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, d. _____
99.65._____
66.42.
Hans Hansen Bernhoft
Født 166551.
Død 6 mai 171451.
     Sogneprest til Surnadal, efter atskillelsen fra Stangvik, tidligere visepastor, barnløs.51
     Skifte 5 jun. 171451Viste brutto 2954 og netto 611 rd. Blandt sølvtøyet merkes to sølvbrudekroner og morens og svigerforeldrenes initialer..

Gift _____med

Margrethe Christophersdatter (Røg)
Død 1717, Surnadal.52.
     Datter af Christopher Olsen (Røg) og Marit Søfrensdatter.
     Skifte 14 jun. 171753,52.

[Gift 1° med Ole Steensen Meldal (1654 - 1701); Gift 2° med Hans Hansen Bernhoft (1665 - 6 mai 1714)].
67.42.
Georg Christian Bernhoft
Født 167633.
Død 173633.
     Kapellan hos broren i Surnadal.51
     Sogneprest 1726 i Askim.33,51

Gift efter 171754,51 med

Anna Meldahl
Født omkring 168955,51,33.
Død 174533.
     Datter af Ole Steensen Meldal og Margrethe Christophersdatter (Røg).

Børn af Georg Christian Bernhoft og Anna Meldahl:

100.67.Martha Kristine Bernhoft, f. 1727
68.43.
Alexander Jensen Borch
Født 10 nov. 166856.
Død 15 jun. 172556.
     Sogneprest i Akerø.

Gift 28 jul. 169656 med

Karen Hansdatter Breijer
Født 9 dec. 165956.
     Datter af Hans Olsen Breijer og Anna Christensdatter Bernhoft.

[Gift 1° 4 sep. 1689 med Claus Pedersen Lund (24 dec. 1658 - 11 mai 1692); Gift 2° 28 jul. 1696 med Alexander Jensen Borch (10 nov. 1668 - 15 jun. 1725)].

Børn af Alexander Jensen Borch og Karen Hansdatter Breijer:

101.68.Hans Breijer Alexandersen Borch, f. 1697, d. 1765
102.68.Jens Alexandersen Borch, f. 1698, d. 1717
103.68.Anne Alexandersdatter Borch, f. 1700, d. 1716, Hole i Ringsaker.
104.68.Alexander Alexandersen Borch, f. 1701
69.43.
Anders Jensen Borch
     Slottsprest i Akershus.56
70.43.
___________
71.43.
___________
72.43.
___________
73.43.
___________
74.43.
___________
75.44.
Anders Jensen Bernhoft
Født 166835.
Død 169335.
     Var student.35

Gift _____35med

Anne Olufsdatter
     Datter af Ole (Oluf) Mentzsøn (Darre) og Helle Andersdatter.
76.44.
Lucie Jensdatter Bernhoft
     Døde ung.35
77.44.
Kirsten Jensdatter Bernhoft
Død efter 175357.

Gift _____med

Anders Mikkelsen Skielderup
Død 2 sep. 174058, begravet 12 sep. 174058.
     Søn af Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Skielderup.
     Sognepræst til Tolgen.59
     Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 30. sept. 1735 første Sgpr. til Tolgens Prstgj., efterat dette var skilt fra Tønsæt som et frit Sognekald.58
     Skifte 14 feb. 1741, Tolgen Præstegaard58Boet eiede Gaarden Kirkebakken i Tolgen, af Skyld 1 Kalvskind, som Afdøde havde kjøbt af sin Formand Hr. Anders Wangbergs Enke, Johanne Marie, ved Skjøde af 28. april 1707, thingl. 26. juni s. A. Boets samlede Formue var 832 Rdlr..

Børn af Kirsten Jensdatter Bernhoft og Anders Mikkelsen Skielderup:

105.77.Jens Andersen Schjelderup
106.77.Anne Schjelderup, f. omkr. 1698
107.77.Karen Schjelderup, d. 1745
108.77.Anne Lucie Schjelderup, d. før 1753
109.77.Elisabeth Schjelderup
110.77.Michel Schjelderup, f. omkr. 1711, d. 1794
111.77.Maren Schjelderup
112.77.Gidsken Schjelderup
78.44.
Maren Jensdatter Bernhoft

Gift _____35med

Anders Roth
Født omkring 167335.
Død 171435.
     Søn af Roth (? Anders Andersen Roth, n. 1686 ?).
     Sogneprest?. Tituleres herr. Død før 12. mai 1716.60
     Visepastor til Strinda.35

[Gift 1° med Maren Jensdatter Bernhoft; Gift 2° med Anne Catharina Irgens].
79.44.
Elisabeth Jensdatter Bernhoft

Gift _____35med

Peder Mortensen
     Borger i Trondheim.35
80.48.
Anna Kristina Roaldsdatter Opdal
Død 1754, Vig, N-Møre.37.

Gift 1° 170637 med

Bernt Bjørnør
     Hr. Bernt Bjørnør, sogneprest i Åfjord.37

Gift 2° 172937 med

Foss
     Oberstløytnant Foss på N-Møre.37
81.48.
Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal

Gift 23 aug. 170161 med

Jacob Svendsen Parelius
Født 167261.
Død 1733, Lødingen61.
     Søn af Svend Jensen Parelius og Sidsel el. Cecilie.
     Stilling: Sogneprest til Lødingen.
     Student i Trondheim 1691. Personellkapellan i Brønnøy. Visepastor i Lødingen 1700-33. Omtales i Hammonds misjonshistorie som «en gudfryktig mann, som elsket sin forløser, og de av Christo gjenløste Siele, og havde af al Kraft stræbet med Finnernes (Tysfjord) Oplysning». Berømt er konflikten med Hans Egede, kapellanen i Vågan, som nektet sin sogneprest adgang til Vågan kirkes prekestol. I Parelius' tid ble der bygd ny kirke på Hol (1703), og Lødingen ble et fritt sognekall med egen sogneprest (anordning av 28 dec. 1731).61

Børn af Elisabeth (Lisbeth) Lucie Opdal og Jacob Svendsen Parelius:

113.81.(Jacob) Andreas Parelius
114.81.Cecilie Marie Parelius
115.81.Anna Dorothea Parelius, f. 1712, Lødingen prestegård
82.48.
Ellen Roaldsdatter Opdal
Død 173137.

Gift _____37med

Mathias Friis
     Mathias Friis, rådmann i Trondheim.37
83.49.
Rebekka Henriksdatter (Opdal)
Født omkring 1681.
Begravet 4 jul. 1729, Røros, Sør-Trøndelag.

Gift 1705, Hole, Buskerud med

Hans Nielsen Bredal
Født omkring 1680, Svenstrup, Aalborg.
Død 22 aug. 1736, Røros, Sør-Trøndelag.

Børn af Rebekka Henriksdatter (Opdal) og Hans Nielsen Bredal:

116.83.Abraham Drejer Bredal, d. 1799
84.54.
Hans Georg Møller
85.54.
Kirsten Michelsdatter Karmach
86.56.
Erich Jacobsen
87.56.
Anders Jacobsen
88.58.
Lars Pedersen Dass
Født 167462.
Død 1691, Bergen.42.
     Døde som student i Bergen i 1691. [S.T.Dahl skriver at han er født ca. 1685, hvilket passer dårligt med at han sammested skriver han døde 1691].42
89.58.
Anders Pedersen Dass
Født 167562.
Død jul. 1736, Alstahaug.63.
     Sogneprest i Alstahaug etter faren i tiden 1704-1736. Hans skifte er innteresant fordi at han etterlot seg et meget omfattende bibliotek.42

Gift 10 apr. 170442 med

Rebecha Lorentzdatter Angell
Født 15 nov. 168142.
Død 173542.
     Datter af Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter.

Børn af Anders Pedersen Dass og Rebecha Lorentzdatter Angell:

117.89.Petter Christian Dass, f. 1705
118.89.Lorentz Andersen Dass, f. 1707, d. 1745, Trondenes.
119.89.Petter Dass, f. 1708, d. 1768
120.89.Albert Christian Dass, f. 1709, d. 1794
121.89.Abel Margrethe Dass, f. 1711, d. 1791
122.89.Anders Dass, f. 1712
123.89.Elisabeth Marie Dass, f. 1715
124.89.Jacob Wilhelm Dass, f. 1719, d. 1749
125.89.Anna Cathrine Dass, f. 1722
126.89.Bolette Dass, f. 1724
90.61.
Roald Iversen (Hoel)
Født omkring 166564.

Gift _____med

Gjertrud Olsdatter
Født omkring 1670.
Død 1762.

Børn af Roald Iversen (Hoel) og Gjertrud Olsdatter:

127.90.Iver Roaldsen, f. omkr. 1699
91.61.
Guri Iversdatter (Hoel)
Født omkring 1667.

Gift _____med

Ole Olsen (Ustigard)
92.61.
Ole Iversen (Hoel)
Født omkring 167565.
Død 1745.

Gift _____med

Olaug Eriksdatter
Født omkring 1693.
Død 1773.
93.61.
Sigrid Iversdatter (Hoel)
Født omkring 1679.
Død 1760.
     Sigrid kan tænkes at være identisk med enken Sigrid Iversdotter Ishol der døde 1760, 81 år gl.
94.61.
Marit Iversdatter Hoel
Født omkring 1680, Oppdal.
Død 19 sep. 1762, Oppdal66.

Gift _____med

John Eriksen (Vognild)
Født omkring 1688, Oppdal.
Død 17 jul. 1767.
95.61.
Knut Iversen (Hoel)
Født omkring 168367.
Død 1758.

Gift _____med

Marit Eriksdatter (Dørum)
Født omkring 1674.
Død 1768.
96.61.
Henrik Iversen (Hoel)
Født omkring 168968.

Generation 7.

97.65.
Christopher Andersen Bernhoft
Født 169033.
Død 175433.
     Stilling: Sogneprest til Støren

Gift 171733 med

Agneta Jørgensdatter Hougs
Født 168833.
Død 173533.

Børn af Christopher Andersen Bernhoft og Agneta Jørgensdatter Hougs:

128.97.Jørgen Christophersen Bernhoft, f. 1719, d. 1768
98.65.
Elen Andersdatter Bernhoft
Født 169248.
Død _____, Opdal69.
     Erlandsen skriver hun var barnløs i begge ægteskaber.

Gift 1° _____med

Ludvig Nilsen Lindgaard
Død 18 aug. 1723, Hoaker/Haaker i Opdal70.
     Søn af Nils Rasmussen Lindgaard og Abel Pedersdatter Lem.

Gift 2° _____med

Friderich Christian Vogt
Født _____, Mecklenburg i Tyskland70.
Død 1740-1750, Opdal70.
     Var kpt. fra 27/7 1720. - Kom inn i den norske hær som kpt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Opdalske komp. 4/10 1723. - Maj.s kar. 10/2 1734. - Virk. obl. 20/1 1738. - Hadde fremdeles Opdalske komp. - Avskjed 13/10 1741. - Skal ha bodd på Volden i Opdal. - Død i Opdal i 1740-årene. - Gift med enken Elen Andersdatter Bernhoft, f. 1692, og som først var gift med kpt. Ludvig Lindgaard. - Hun var datter av sogneprest til Opdal Anders Hansen Bernhoft og Anna Cathrine Withe.70
     Han skrev sig selv »Vogt«, men han tilhørte maaske en Familie »Voigt«, der samtidig levede søndenfjelds.69

Børn af Elen Andersdatter Bernhoft og Friderich Christian Vogt:

129.98.Anna Catharina Vogt
99.65.
___________
     Død ung.48
100.67.
Martha Kristine Bernhoft
Født 172771.

Gift 19 jun. 1764, Einskogen i Husby, Øksendalen71 med

Marcus Mechlenborg
Født 26 mai 173771.
Død 182471.
     Søn af Christen Johanssøn Mechelborg og Johanne Svendsdatter Busch.
     Han blev skovinspektør i Einskogen i Husby, Øksendalen.71

Børn af Martha Kristine Bernhoft og Marcus Mechlenborg:

130.100.Anna Johanne Mechlenborg, f. 1766, d. 1820
101.68.
Hans Breijer Alexandersen Borch
Født 18 jun. 169772.
Død 176572.
     Var i København ved skifte [etter faren] i 1726. Ble professor i teologi.72

Gift 14 okt. 173072,72 med

Henrikke Nielsdatter Arctander
Født 171472.
Død 178772.
102.68.
Jens Alexandersen Borch
Født 28 jul. 169872.
Død 171772.
     Døde ifølge Tønder som student i 1717. Ikke nevnt i skifte [etter faren 1726].72
103.68.
Anne Alexandersdatter Borch
Født 14 feb. 170072.
Død 1716, Hole i Ringsaker.72.
     Døde i følge Bernhoft i 1716 på Hole i Ringsaker. Ikke nevnt i skifte [etter faren 1726].72
104.68.
Alexander Alexandersen Borch
Født 14 jun. 170172.
     Nevnt i skifte i 1726 [etter faren], bodde da hos moren.72
105.77.
Jens Andersen Schjelderup
     Gullsmed i Holmestrand.58

Gift _____58med

Anna Klem
106.77.
Anne Schjelderup
Født omkring 169873.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.58
107.77.
Karen Schjelderup
Død 1745-175374.

Gift før 174175,58 med

Gotthilf Tax
     Overstiger ved Foldalens Kobberværk. Han var maaske Søn af Jacob Mathias Tax, Bergmester ved Røros Værk fra 1659-1663.58

Børn af Karen Schjelderup og Gotthilf Tax:

131.107.Ingeborg Christina Tax, f. omkr. 1740
132.107.Kirsten Tax, f. omkr. 1743
133.107.Gidsken Tax, f. omkr. 1745
108.77.
Anne Lucie Schjelderup
Død før 29 jun. 1753.
     Hun var 1741 [farens skifte] ugift.76
     Skifte 29 jun. 1753, Tolgen hytteplads hos Madame Kirsten I.D. sal. Anders M.S. Schelderups hustru.77Søsken: 1. Jens på Tolgen hytteplads; 2. Michel, hytteskriver ved Tolgens hytte; 3. Jomfru Anne, 55 år hos moderen på Tolgen; 4. Madame Karen død, g.m. oberstiger Gothelf Tax barn: a. Ingeborg Christina 13 år. b. Kirsten 10 år. c. Gidsken 8 år; 5. Madame Elisabeth g.m. Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte; 6. Madame Maren g.m. Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken; 7. Madame Gidsken enke e. Stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube..
109.77.
Elisabeth Schjelderup

Gift før 174178,76 med

Henrik Dybdal
     Hytteskriver ved Dragaas Smeltehytte [nevnt 1741 og 1753].76
110.77.
Michel Schjelderup
Født omkring 1711.
Død 179479,80.
     Han var 1741 Hyttemester ved Røros Værk.76
     Han var 1753 hytteskriver ved Tolgens hytte.77

Gift 1° _____med

Anna Margrethe Irgens

Gift 2° _____med

Gidsken Andersdatter Schjelderup
Født omkring 173281,82.
     Datter af Anders Pedersen Schjelderup og Lisbeth (Elisabeth) Evensdatter Meldal.
     Er ifølge en efterslægtstavle i Frederiksberg bibliotek gift med hytteskriver i Tolgen Michael Schjelderup.83
     I FT 1801 er oppført som bonden Esten Iversens svigermor, 69 år gl., og enke efter 1ste ægteskab.82

Børn af Michel Schjelderup og Anna Margrethe Irgens:

134.110.Johannes Irgens (Schjelderup), f. 1735
135.110.Anders Schjelderup, f. 1739, d. 1739
136.110.Henrik Schjelderup
137.110.Michael Schjelderup

Børn af Michel Schjelderup og Gidsken Andersdatter Schjelderup:

138.110.Kirsten Schjelderup, f. omkr. 1771
139.110.Elisabet Michelina Schielderup, f. omkr. 1775
111.77.
Maren Schjelderup

Gift før 174175,76 med

Nils Knudsen
     Fra Fredriksstad.76
     Domestad i Romedal. Fogd Hedemarken.77
112.77.
Gidsken Schjelderup

Gift 1741-175084,83,77 med

Henrik Thomassen Junghans
Født 30 mai 171583.
Død 175083.
     Meldal. Stiger ved Løkken grube.77
113.81.
(Jacob) Andreas Parelius
     Stilling: Sogneprest i Hemnes
114.81.
Cecilie Marie Parelius

Gift _____med

Sigvart Kildal
Født 1704, Kristiansund.85.
Død 177185.
     Sogneprest i Vågan (Vaagen) i Lofoten. Han ga prestetavlen til Lødingen kirke i 1761.61

[Gift 1° med Cecilie Marie Parelius; Gift 2° 2 sep. 1752 med Maren Jentoft (7 jun. 1691 - 1754)].

Børn af Cecilie Marie Parelius og Sigvart Kildal:

140.114.Elisabeth Lucie Kildal, f. 1737
141.114.Maren Maria Kildal, f. 1744, d. 1786, Lødingen.
115.81.
Anna Dorothea Parelius
Født 6 jul. 1712, Lødingen prestegård86, døbt 8 jul. 1712, Lødingen kirke86.

Gift 11 jul. 1742, Lødingen prestegård, viet av pastor Lorentz Burchard.87,88,89 med

Arnoldus Erichsøn Schytte
Født 12 sep. 1698, Vega.90,91, døbt 25 sep. 1698, Vega.92,91.
Død 30 okt. 176993,94.
     Søn af Erich Nielsen Schytte og Else Cathe.
     Blev 6. Octbr. 1733 Sognepr. til Lødingen.94
     Teologisk eksamen 1723. Personellkapellan hos faren i Vega 1724. Residerende pastor i Vega 1725-33. Sogneprest i Lødingen 1733-69. Første gudstjeneste i Lødingen 5. søndag etter Trefoldighet 1734. Bygget for egne midler et fattighus på Lødingen. Arbeidet for folkeopplysningen. Omtales med ros i Hammonds misjonshistorie. Ga tømmer til ny kirke i Lødingen 1756.

[Gift 1° 18 sep. 1725 med Lucie Bonsach (2 mai 1694 - 6 jun. 1741); Gift 2° 11 jul. 1742 med Anna Dorothea Parelius (f. 6 jul. 1712)].

Børn af Anna Dorothea Parelius og Arnoldus Erichsøn Schytte:

142.115.Jacob Parelius Schytte, f. 1744, d. 1814
143.115.Lucie Bonsach Schytte, f. 1745, d. 1767, Hadsel.
144.115.Elisabeth Lucie Opdal Schytte, f. 1747, d. 1825, København.
145.115.Roald Opdal Schytte, f. 1748
146.115.Else Cathe Schytte, f. 1751
147.115.Zitsel Maria Schytte, f. 1753
148.115.Anna Bredal Schytte, f. 1756
116.83.
Abraham Drejer Bredal
Død 10 dec. 179995.

Gift 22 sep. 1755, Røros95 med

Mette Margrethe Busch
Født 172295.
Død 5 jun. 181495.
     Datter af Marcus Svendsen Busch og Margrethe Buchhoff.
117.89.
Petter Christian Dass
Født 170562.
     Døde som barn.62
118.89.
Lorentz Andersen Dass
Født 170796.
Død 1745, Trondenes.97,96.
     Var først misjonær til Vefsn i 6 år fra 1724 til 1730. Capellan til Vega 1733-35. Sogneprest til Trondenes 1735 til sin død i 1745.62
     Sogneprest til Trondenes fra 1735.97
     Se "sogneprest Lorentz Andersøn Dass til Trondenes" av Aage Henrik Irgens.
     Skifte 1745-1748, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.98protokoll 1733-1788, legg 40.protokoll 1745-1803, legg 180..

Gift 1° 173462 med

Hanna (Anna) Margrethe Hammond
Født 21 mar. 1702, Trondheim.62.
Død 1734, Vega, Nordland.99.
     Datter af William Hammond of Ufford og Abel Margrethe Lorentzdatter Angell.
     Hun må være identisk med datteren Anna Margrethe 9 år, der nævnes ved faren William Hammonds skifte i Trondheim 8. aug. 1710.

Gift 2° 17 okt. 173697 med

Anna Elschen Bremer
Født 1701, Ervik, Trondenes.100,101,97.
Død 1741, Prestegården, Trondenes.101.
     Datter af Frederik Adrian Bremer og Else Marie Wolf.
     Anna Bremers dødsbo blev åpnet 2. mars 1742 i Trondenes.97
     Skifte 1742-1743, Trondenes prestegård, Trondenes sogn.98protokoll 1733-1788, legg 26b..

[Gift 1° 22 sep. 1719 med Mathias Bonsach (7 nov. 1695 - 1735); Gift 2° 17 okt. 1736 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745)].

Gift 3° 174262 med

Malene Bredal Nilsdatter Schytte
Født 1725, døbt 21 apr. 1725, Lindås, HO.96.
Død 1789, Sama, Trondenes.102,101.
     Datter af Niels Erichsen Schytte og Johanne Christine.
     Hun fikk tildelt en 3. del av Sama gård i Trondenes. Hun overtok kort tid etter hele gården da den ble utlagt som leilendingsgård. Hennes bror Erich Schytte av Lindås reiste nordover og hjalp henne den første tid med gårdsdriften, som etter hvert ble ganske omfattende - også med sjødriften som hørte til.103
     Skifte 1751-1796, Sama, Fauskevåg Tinglag.104protokollnr. 145, folio 20b..

[Gift 1° 1742 med Lorentz Andersen Dass (1707 - 1745); Gift 2° 1766 med Gabriel Sørensen (1732 - 1789)].

Børn af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer:

149.118.Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass, f. 1736, Trondenes., d. _____
150.118.Andreas Mathias Dass, f. 1739, Trondenes.

Børn af Lorentz Andersen Dass og Malene Bredal Nilsdatter Schytte:

151.118.Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass, f. 1743, Trondenes., d. 1808
152.118.Johanne Christine Dass, f. 1744, Trondenes., d. 1769, HO.
153.118.Else Cathe (Elsken) Dass, f. 1745, Trondenes., d. 1783, Tjeldsund.
119.89.
Petter Dass
Født 1708105.
Død 1768.
     Proprietær på Tjøtta. Eide og bodde en tid på Reins kloster i Trøndelag. Han levde ennå i 1758. Ingen barn.105
     Skifte 1768, Tjøtøen, Tjøtta106Avdøde proprietær Peter Dass, døde natten mellom 25. og 26. februar. Arvinger: bror Albert Chr. Dass, byfogd i Bergen; bror Andreas Dass, Sæve i Fosnes Præstegjeld; avdøde bror, Sognepræst til Trondenes Menighet, Lorentz Dass's barn: Anders Mathias Dass, Niels Dass, Johanna Margrethe Rebecca Dass og Johanna Christina Dass; søster Abel Margrethe Dass, gift med Morten Sommer; søster Boletta Dass, gift med fogd Edvard Meyer Ibsen, Liaamoe i Ørkedalen; avdøde søster Elisabet Dass, gift med Peter Munthe, sognepræst til Tingvold, deres barn: Rebecca Munthe, Anna Munthe og Boletta Elisabet Munthe..

Gift 1738105 med

Susanne Bergmann
Død 1744105.
120.89.
Albert Christian Dass
Født 14 mai 1709105.
Død 11 jan. 1794105.
     Ble 1741 byfogd i Bergen. I 1761 ble han viselagmann over Nordland og Finnmark. Han skjenket 1000 riksdaler til Wallersunds hospital i Aafjorden.105
     Albert Dass var det som fikk samlet sin farfars, Petter Dass sine skrifter og fikk dem trykt.105

Gift _____105med

Bente Marie Holst

Børn af Albert Christian Dass og Bente Marie Holst:

154.120.Datter
155.120.Datter
156.120.Sønn (død ung)
121.89.
Abel Margrethe Dass
Født 1711105.
Død 1791107.

Gift 1730 med

Morten Hansen Sommer
Født 21 aug. 1704.
Død 20 aug. 1765, begravet 13 sep. 1765, Alstadhaug kirke.
     Søn af Hans Morten(sen?) Sommer og Margrethe Mortensdatter Rochlitz.
     Sogneprest i Alstadhaug.

Børn af Abel Margrethe Dass og Morten Hansen Sommer:

157.121.Hans Mortensen Sommer, f. 1735, d. 1791, (København?)
158.121.Andreas Mortensen Sommer, f. 1736, d. omkr. 1772
159.121.Peter Lorentz Sommer, f. 1737, d. 1770
122.89.
Anders Dass
Født 1712105.
     Proprietær.105
     15 barn, hvorav 12 døde ugift.105

Gift 1738105 med

Aasel Marie Hass
123.89.
Elisabeth Marie Dass
Født 1715105.

Gift 1735105 med

Peter Munthe
Begravet 11 mar. 1760, Tingvold kirke105.
     Sogneprest til Tingvold på Møre. Prost.105
     7 barn, av disse døde 6 ugift.105

Børn af Elisabeth Marie Dass og Peter Munthe:

160.123.Anne Kaasbøl Munthe, f. 1740, d. 1804
124.89.
Jacob Wilhelm Dass
Født 1719105.
Død 1749105.
     Lagmann i Nordland. Ugift. Druknet 1749 sammen med Hr. Ole Frost, prest og misjonær til Vefsn.105
125.89.
Anna Cathrine Dass
Født 1722105.
     Hun døde ugift.105
126.89.
Bolette Dass
Født 1724105.
     10 barn hvorav 4 døde i ung alder.105

Gift _____105med

Edvard Ibsen
     Søn af (Ibsen?).
     Fogd i Ørkedalen.105
     Var fra Stege på Møen, Danmark. Hans bror Peder Ibsen tok borgerskap i Bergen 1726 og ble oldefar til forfatteren Henrik Ibsen.105
127.90.
Iver Roaldsen
Født omkring 1699108.

Generation 8.

128.97.
Jørgen Christophersen Bernhoft
Født 171933.
Død 176833.
     Sogneprest till Støren.33

Gift 176133 med

Anna Elisabeth Plathe
Født 173933.
Død 181633.

Børn af Jørgen Christophersen Bernhoft og Anna Elisabeth Plathe:

161.128.Martha Angell Bernhoft, f. 1764, d. 1826
129.98.
Anna Catharina Vogt
     Død ung69
130.100.
Anna Johanne Mechlenborg
Født 176671.
Død 3 jun. 182071.

Gift 7 apr. 179171 med

Hans Gotfried Fabrian von Eppingen
Født 174371.
Død 182771.
     Stilling: Oberstløjtnant109.
131.107.
Ingeborg Christina Tax
Født omkring 1740110.
132.107.
Kirsten Tax
Født omkring 1743111.
133.107.
Gidsken Tax
Født omkring 1745112.
134.110.
Johannes Irgens (Schjelderup)
Født 30 aug. 173583, døbt 4 sep. 1735, Røraas.83.
     Confirmand fra Røraas 1748.83
135.110.
Anders Schjelderup
Født 25 apr. 173983, døbt 28 apr. 1739, Røraas.83.
Død 14 aug. 173983.
136.110.
Henrik Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1745.83
137.110.
Michael Schjelderup
     Confirmand fra Røraas 1756.83
138.110.
Kirsten Schjelderup
Født omkring 1771113,82.

Gift _____82med

Esten Iversen
Født omkring 1759114,82.
     Er 1801 «bonde og gaardbeboer» på gård nr. 19 i Tolgens hoved sogn, Tolgens prestegjeld. Han er gift, har to tjenstepiker, og konens moder Gisken Schjellerup er logerende?82
139.110.
Elisabet Michelina Schielderup
Født omkring 1775115,82.
     Er 1801 ugift og bosat på Oddernes prestegård hos Even Schielderup, der omtaler hende som «min søster datter».82
140.114.
Elisabeth Lucie Kildal
Født 2 jan. 173761.
Begravet 28 sep. 1783116,61.

Gift 175589 med

Jonas Sidenius
Født 172261.
Død 21 feb. 178561.
     Søn af Leonard Sidenius.
     Student i Trondheim 1739. Teologisk eksamen 1748. Huslærer i Danmark 1750. Personellkapellan hos faren i Buksnes 1751. Sogneprest i Værøy 1753-56, i Borge 1756-70, i Lødingen 1770-85. I Værøy kirkebok 1750-99 (side 15), har Jonas Sidenius notert: «Fra Kyndelsmisse til 22. Februar 1755 var jeg i Waagen for at lade mig trolove og copulere».61

Børn af Elisabeth Lucie Kildal og Jonas Sidenius:

162.140.Jacob Sidenius
163.140.Andreas Sidenius
164.140.Jonas Sidenius
165.140.Leonard Sidenius
166.140._____
167.140._____
168.140._____
169.140._____
170.140._____
171.140._____
141.114.
Maren Maria Kildal
Født 25 dec. 1744.
Død mar. 1786, Lødingen.117.

Gift 1° 1767, Vågan., Vigde av sokneprest Arnoldus Schytte.118,117 med

Christen Michelsen Munch
Født omkring 171461,118.
Død mai 1783119,61,119.
     Søn af Michel Knudsen Munch og Elen Debora Pedersdatter Har.
     Byksla gården Hegstad etter faren og overtok seinare lensmannsombudet. Han dreiv fiske som faren, men skaffa seg og ei jekt. Han vart ein velståande mann. Ved skiftet 1. okt. 1766 etter førsta kona hans var formuen 1014 rdl. 3 ort 6 skill. Gjelden var berre 4 rdl. 3 ort 6 skill. Sjøbruket vart verdsett til 330 rdl., krøttera til 46 rdl. 3 ort, rede penge 200 rdl., dessutan ein god del sølvtøy, gårdsredskap, smieredskap m.m.120

[Gift 1° 25 okt. 1742 med Peternille Pedersdatter (omkr. 1711 - 11 jan. 1766); Gift 2° 1767 med Maren Maria Kildal (25 dec. 1744 - mar. 1786)].

Gift 2° 18 nov. 1784, Hegstad i Lødingen ®efter kgl. disp.¯121 med

Hans Albrigt Angell
Født 1742121.
     Søn af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.

Børn af Maren Maria Kildal og Christen Michelsen Munch:

172.141.Zitsel Maria Parelius Munch, f. 1769, Lødingen.
173.141.Sigvart Kildal Munch, f. 1770, Lødingen., d. 1771, Lødingen.
174.141.Arnoldus Schytte Munch, f. 1772, Lødingen.
175.141.Christen Munch, f. 1774, Lødingen., d. 1774, Lødingen.
176.141.Else Kathe Schytte Munch, f. 1775, Lødingen.

Børn af Maren Maria Kildal og Hans Albrigt Angell:

177.141.Maren Maria Kildahl Angell, f. 1786, Lødingen., d. 1841
142.115.
Jacob Parelius Schytte
Født 10 jan. 1744, kl. 3 om natten.122,88, døbt 19 jan. 1744, Lødingen kirke88.
Død 28 jun. 181461, begravet _____, Hol kirkegård i Tjeldsund61.
     Student 1762 i Trondheim. Teologisk eksamen 1768. Personellkapellan hos faren i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1768. Sogneprest i Skjervøy 1781-86. Sogneprest i Lødingen og misjonær i Tysfjord 1786-1814. Forrettet første gudstjeneste i Lødingen 16. juli 1786. Ga lysekrone til Tjeldsund kirke med innskriften «Jacob Parelius Schütte. Bergitha Lucie Schütte ne de Angel 1787». Begravet på Hol kirkegård i Tjeldsund, hvor en kalkstenplate dekker hans grav. Barnløs.61

Gift 177361 med

Beret Lucie Angell
Død 8 dec. 181961.
     Datter af Peter Albrecht Angel og Birgitte Marie Giæver.
143.115.
Lucie Bonsach Schytte
Født 2 jul. 1745, kl. 4 om morgenen.88, døbt 4 jul. 1745, Lødingen kirke88.
Død 16 jun. 1767, Hadsel.123.

Gift _____med

Willatz Bing Drejer
Født 26 jul. 1735, Hadsel.123.
Død 28 nov. 1811, Hadsel.123.
     Søn af Peder Olsen Drejer og Sara Susanna Bing.
     Sogneprest i Hadsel.

[Gift 1° med Lucie Bonsach Schytte (2 jul. 1745 - 16 jun. 1767); Gift 2° 1770 med Helene Cathrine Rist (7 mai 1752 - 1780); Gift 3° med Anna Sophie Randulf Hersleb (1750 - 10 apr. 1841)].
144.115.
Elisabeth Lucie Opdal Schytte
Født 8 mar. 1747, kl. 12:40 om natten.86, døbt 31 mar. 1747, Lødingen kirke124,86.
Død 1825, København..

Gift _____med

Eiler Hagerup Rosenvinge
Født 1742, Selbu, S-Trøndelag., døbt 16 feb. 1742, Selbu kirke, S-Trøndelag..
Død 23 jun. 1805, Bergen..
     Søn af Peter Kaasbøll Rosenvinge og Mille Maria Friis.
     Sorenskriver. Kancelliråd.
145.115.
Roald Opdal Schytte
Født 23 sep. 1748, mandag morgen kl. 8.86, døbt 8 okt. 1748, Lødingen kirke86.
146.115.
Else Cathe Schytte
Født 18 sep. 1751, søndag om dagen kl. ½ 1.86, døbt 19 sep. 1751, Lødingen kirke86.
147.115.
Zitsel Maria Schytte
Født 14 jul. 1753, kl. 1 efter middag.86, døbt 27 jul. 1753, Lødingen kirke86.
148.115.
Anna Bredal Schytte
Født 17 aug. 1756, kl. 9 om morgenen.125,86, døbt 22 aug. 1756, Lødingen kirke86.
     Hun «nyder pension af post-kassen» og er bosat hos sin broder Frideric Schytte på Oppeide gård i Hammerøy.82
149.118.
Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.62.
Død _____, Lyngen..

Gift 1° 22 mai 1764, Kristiansund126 med

Andreas Mortensen Sommer
Født 1736126.
Død omkring 1772.
     Søn af Morten Hansen Sommer og Abel Margrethe Dass.
     Prest og misjonær til Lyngen.62
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.98protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 2° _____62med

Hans Gartner
     Sogneprest til Buksnes.62

Børn af Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass og Andreas Mortensen Sommer:

178.149.Rebecca Dass Sommer
179.149.Morten Sommer, f. 1768
180.149.Sønn
150.118.
Andreas Mathias Dass
Født 1739, Trondenes prestegård, Trondenes..
     Prokurator på Helgeland.62
151.118.
Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass
Født 1743, Prestegården, Trondenes., (først på året).127,128.
Død mai 1808, (en av de siste dagene i mai).127.
     Nils Dass overtok ca. 1769 jektebruker med enka på Hov i Tjeldsund, og dreiv det trolig til sin død. Nils betalte i 1779 1 Rdl 74 sk i skatt til presteenka Anne Dorothea avg. Hr. Arnoldus Schyttes «som derved er godtgjort den henne allernådigst forundte skattefrihet».127
     Gården Hov (2 våg) i Tjeldsund er i 1802 taksert til en verdi av 375 Rdl. og det er opplyst at der var svært god kornjord, nokså god fedrift og nok skog til brendsel. Avgifta blei satt til 1 Rdl 90 sk.127
     Skifte 13 jun. 1808127Fallittbo..

Gift 1° 1768102 med

Marith Andersdatter
Født omkring 1720, Melsbø i Tjeldsund129.
Død 1787130,102.
     Datter af Anders Steensen og Marit Iversdatter.

[Gift 1° 25 jul. 1741 med Lars Andersen (omkr. 1720 - 1766); Gift 2° 1768 med Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass (1743 - mai 1808)].

Gift 2° 1 sep. 1788127 med

Anne Margrethe Bloch
Død 13 mai 1822, Lenvik, (73 år gl. hos sønnen Lorentz).127.
     Datter af Erik Bredal Bloch og Margrethe With Randulff.
     Hun brukte til dels navnet Mibes.127
     Ved folketellingen 1801 oppgis hun at være 42 år, men ved hennes død er hun 73 år gl.127

Børn af Niels Wilhelm Schytte Lorentzen Dass og Anne Margrethe Bloch:

181.151.Lorentz Nilsen Dass, f. 1789, d. 1865, Lenvik
182.151.Peter Kristian Dass, f. 1792, d. 1792
152.118.
Johanne Christine Dass
Født 1744, Prestegården, Trondenes.128.
Død 1769, Bergen, HO.131,96,128.
     Hun vokste opp sammens med sine søskende hos moren på Sama gård i Trondenes. Kom ganske ung til slektninger i Bergen.132

Gift 15 jun. 1769, Avaldsnes gamle middelalderkirke132 med

Hans Carstensen Holtermann
Født 1720132, døbt 14 feb. 1721, Bergens Domkirke.132.
Begravet 29 nov. 1770132.
     Forretningsmann i Kopervik.132

[Gift 1° med _____; Gift 2° 15 jun. 1769 med Johanne Christine Dass (1744 - 1769)].

Børn af Johanne Christine Dass og Hans Carstensen Holtermann:

183.152.Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann, d. 1837
153.118.
Else Cathe (Elsken) Dass
Født 1745, Prestegården, Trondenes.133,96.
Død 1783, Hov, Tjeldsund.134,96.
     Var hos sin mor på Sama gård i Trondenes.132
     Døde ugift hos sin bror på Hov i Tjeldsund.96
154.120.
Datter
155.120.
Datter
156.120.
Sønn (død ung)
157.121.
Hans Mortensen Sommer
Født 24 mai 1735126.
Død 26 mar. 1791, (København?)126.
     Ble Assessor i Hoffretten. Reiste 1766 til Nordland hvor han bodde som proprietær inntil 1775 da han reiste til Kjøbenhavn. Tok juridisk embetseksamen og ble assessor i Høyesterett. Død som justitsråd. Var kyndig i latin og gresk sprog.126

Gift 14 mar. 1769126 med

Abel Maria Hammond
Født 8 jul. 1742.
     Datter af William Hammond og Birgitte Krenchel.
     Datter av Commerseråd William Hammond i Overhalla.126
     Abel Maria Hammond, f. 1742, 8 Jul. Gift med Hans Morten Sommer, er Justits-Raad og Assess. i Høyeste-Ret, f. 1732, 24 Maji. S. Worms Lexic. Tom. III.135
158.121.
Andreas Mortensen Sommer
Født 1736126.
Død omkring 1772.
     Prest og misjonær til Lyngen.62
     Skifte 1772-1774, Lyngen prestegård, Lyngen sogn.98protokoll 1733-1788, legg 111b..

Gift 22 mai 1764, Kristiansund126 med

Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass
Født 1736, Trondenes prestegård, Trondenes.62.
Død _____, Lyngen..
     Datter af Lorentz Andersen Dass og Anna Elschen Bremer.

[Gift 1° 22 mai 1764 med Andreas Mortensen Sommer (1736 - omkr. 1772); Gift 2° med Hans Gartner].

Børn af Andreas Mortensen Sommer og Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass er vist under Hanna Rebecca Margrethe Hammond Dass (nr. 149).

159.121.
Peter Lorentz Sommer
Født 1737136.
Død 27 aug. 1770136.
     Capellan hos sin far i Alstahaug. Bodde på Herøy.136

Gift 1764137,138,139 med

Catharina (Anna) Tobine Coldevin
Født 5 okt. 1725136.
Død 1811.
     Datter af Morten Isachsen Coldevin og Stinchen Bech.
160.123.
Anne Kaasbøl Munthe
Født 1740105.
Død 26 mai 1804105.

Gift 1766105 med

Peter Brun
Født 1729105.
Død 1814.
     Søn af Hans Jakob Brun og Mette Sophie Pultz.
     Kaptein. Døde som generalmajor.105

Generation 9.

161.128.
Martha Angell Bernhoft
Født 176433.
Død 182633.

Gift _____med

Nicolai Lysholm
Født 176133.
Død 181433.
     Søn af Henrich Nicolaysen Lysholm og Anna Catharina Tønder.
     Justitieråd, stadshauptman i Trondheim.33

Børn af Martha Angell Bernhoft og Nicolai Lysholm:

184.161.Jørgen Bernhoft Lysholm, f. 1796, d. 1843
162.140.
Jacob Sidenius
163.140.
Andreas Sidenius
164.140.
Jonas Sidenius
165.140.
Leonard Sidenius
166.140.
___________
167.140.
___________
168.140.
___________
169.140.
___________
170.140.
___________
171.140.
___________
172.141.
Zitsel Maria Parelius Munch
Født 25 apr. 1769, Lødingen.117.
     Under folketellinga 1801 var ho i tjeneste hos sokneprest Jacob Parelius Schytte, Lødingen. Ho var 1821 testamentarisk eigar av gården Steinsvik på Tjeldøy.117

Gift 13 jan. 1821117 med

Jens Fredrik Rylan
173.141.
Sigvart Kildal Munch
Født 22 nov. 1770, Lødingen.117.
Død 2 feb. 1771, Lødingen.117.
174.141.
Arnoldus Schytte Munch
Født 10 aug. 1772, Lødingen.117.
     I live ved morens skifte 2. juni 1786.140
175.141.
Christen Munch
Født apr. 1774, Lødingen.117.
Død 9 mai 1774, Lødingen.117.
176.141.
Else Kathe Schytte Munch
Født 13 aug. 1775, Lødingen.117.

Gift omkring 1806117 med

Hans Drejer
Født _____, Hadsel.123.
     Søn af Willatz Bing Drejer og Helene Cathrine Rist.

Børn af Else Kathe Schytte Munch og Hans Drejer:

185.176.Willatz Bing Dreyer, f. 1806
177.141.
Maren Maria Kildahl Angell
Født 25 feb. 1786, Lødingen.121.
Død 1841121.
178.149.
Rebecca Dass Sommer

Gift _____126med

Christen Carautz
     Sogneprest til Værøy.136
179.149.
Morten Sommer
Født 26 aug. 1768136.
     Ble 1798 lærer for arveprins Fredriks yngste barn. I 1801 lærer for prins Ferdinan. Fikk 1811 tittel av professor.136
180.149.
Sønn
     En sønn døde ung hos stefaren i Buksnes.136
181.151.
Lorentz Nilsen Dass
Født 5 jul. 1789127.
Død 1865, Lenvik127.
     Ansatt i 1813 eller 1814 som skoleholder og kirkesanger i Lenvik.127

Gift _____med

Katrine Nilsdatter Rossfjordstraumen
     Fra Rossfjordstraumen.
182.151.
Peter Kristian Dass
Født 13 aug. 1792127.
Død okt. 1792127.
183.152.
Lorentz (Dass) Hanssøn Holtermann
Døbt 17 apr. 1768, Kopervik.141.
Død 22 apr. 1837141, begravet 8 jun. 1837, Nykirken i Bergen.141.
     Etablerte sig som forretningsmann i Bergen og nevnes som en innflydelsesrik mann omkring 1814. Han nevnes også som en av stifterne av selskapet «Den gode hensikt» i Bergen. Han var bestyrelses medlem av Bergens historiske forening. Var medlem av Bergens «Politiske handelsklub». I 1814 deltok han i de politiske samlinger, og var med den 14. mars i valget av deputerede fra Bergens by til Eidsvoldsforsamlingen hvor Christie og Motzfeldt fikk de fleste stemmer, 7 hver. Samme eftermiddag samledes man atter hos Lorentz Holtermann i «en politisk klub» for å diskutere videre om hvilken statsforfatning Bergenserne burde virke for på Eidsvold.141

Gift _____med

Anna Margrethe Blydt
Født 10 okt. 1764141.
Død 20 nov. 1832141.
     Datter af Hans Corneliussen Blydt og Karen Foss.

Generation 10.

184.161.
Jørgen Bernhoft Lysholm
Født 179633.
Død 24 sep. 1843.
     Stadshauptmann i Trondhjem.142

Gift _____med

Hedevig Brøcher Krabbe
Død 7 mai 1862.

Børn af Jørgen Bernhoft Lysholm og Hedevig Brøcher Krabbe:

186.184.Dorothea Marie Lysholm, f. 1832, Trondheim, d. 1869, Kragerø
187.184.Nikolaj Lysholm, f. 1823, d. 1864
185.176.
Willatz Bing Dreyer
Født 17 jan. 1806.

Generation 11.

186.184.
Dorothea Marie Lysholm
Født 11 feb. 1832, Trondheim142.
Død 22 dec. 1869, Kragerø142.

Gift 27 sep. 1851, Trondheim143 med

Peter Vilhelm Schjelderup
Født 22 aug. 1816, Ullensaker144,142,144.
Død 23 okt. 1881, Kristiania142.
     Søn af Jørgen Grimseth Schjelderup og Anna Maria Randulf Koren.
     Student 1832, cand. theol. 1838, adjunkt i Trondheim 1844, res. kap. til Ullensaker 1853, sogneprest til Bolsø 1858, Kragerø 1868, avskjed 1873.142
     Peter Vilhelm Schjelderup er år 1865 sogneprest i Bolsø og bor på gården Røbæk [matr. 36, 37c & 39b] i Bolsø med konen Dorothea Maria og deres fire barn: Jørgen Lysholm, Christian W. Koren, Ole Berg og Marie.145

Børn af Dorothea Marie Lysholm og Peter Vilhelm Schjelderup:

188.186.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1852, Trondheim., d. _____
189.186.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1853, Ullensaker, d. 1913
190.186.Marie Schjelderup, f. 1855, Ullensager/Ullensaker, d. 1906
191.186.Ole Berg Schjelderup, f. 1862, Bolsø, d. 1910, Ålesund
187.184.
Nikolaj Lysholm
Født 1 jul. 1823.
Død 22 jul. 1864.
     Kjøbmand og fabrikeier.

Generation 12.

188.186.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 27 aug. 1852, Trondheim.146,142,145.
Død _____142.
     Skipsmegler og nederlandsk visekonsul i Kragerø.142

Gift 9 sep. 1877, Kragerø143 med

Virginie Mathilde Thomesen
Født 20 jun. 1855142.
Død _____142.
     Datter af Thomas Thomesen og Berthe Marthine Debes.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Virginie Mathilde Thomesen:

192.188.Thomas Thomesen Schjelderup, f. 1878
193.188.Dorothea Marie «Doris» Schjelderup, f. 1879
194.188.Ingeborg Schjelderup, f. 1882
195.188.Peter Vilhelm Schjelderup, f. 1883, Kragerø
196.188.Virginie Matina Schjelderup, f. 1886
197.188.Hedevig Lysholm Schjelderup, f. 1888
198.188.Mathilde Schjelderup, f. 1891
199.188.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1892
200.188.Bergliot Matina Schjelderup, f. 1894
189.186.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 26 okt. 1853, Ullensaker147,142,145.
Død 23 okt. 1913142.
     Student 1870, cand. theol. 1875, pers. kap. til Moss 1876, kallskapellan i Kristiansand 1880, sogneprest til Dybvaag 1890, prost til Oddernes 1903, biskop i Kristiansand 1908. Ridder av St. Olavs Orden.142

Gift _____med

Henriette Nicoline Hassel
Født 3 nov. 1855142.
Død 2 aug. 1922142.

Børn af Kristian Vilhelm Koren Schjelderup og Henriette Nicoline Hassel:

201.189.Dorothea Schjelderup, f. 1881, Kristiansand
202.189.Augusta Fredrikke Schjelderup, f. 1883, Kristiansand
203.189.Vilhelm Schjelderup, f. 1885, Kristiansand
204.189.Hendy Schjelderup, f. 1887, Kristiansand
205.189.Kristian Vilhelm Koren Schjelderup, f. 1894, Dypvåg, d. _____
206.189.Harald Krabbe Schjelderup, f. 1895, Dypvåg, d. _____
190.186.
Marie Schjelderup
Født 30 jun. 1855, Ullensager/Ullensaker148,145.
Død 1906149.

Gift _____med

Godske Joakim Weidemann Nielsen
Født 11 aug. 1847.
     Overretssagfører i Kragerø.
191.186.
Ole Berg Schjelderup
Født 4 jan. 1862, Bolsø150,142,145.
Død 2 feb. 1910, Ålesund142.
     Overlærer ved Ålesund Høyskole.142

Gift 7 aug. 1890, Sälboda i Värmland151 med

Kristine Middelthon
Født 19 apr. 1868, Eidsvoll142.
     Datter af Peter Andreas Daae Middelthon og Nina Josefine Sørensen.
     ? Student 1888. ?142

Børn af Ole Berg Schjelderup og Kristine Middelthon:

207.191.Nina Josefine Schjelderup, f. 1893, Kristiania
208.191.Peter Schjelderup, f. 1895, Kristiania
209.191.Sigurd Schjelderup, f. 1896, Kristiania
210.191.Marie Dorothea Schjelderup, f. 1898, Kristiania
211.191.Elisabeth Schjelderup, f. 1901, Kristiania
212.191.Rolf Schjelderup, f. 1904, Kristiania

Generation 13.

192.188.
Thomas Thomesen Schjelderup
Født 30 jun. 1878142.
     Administrerende direktør i Storm & Bull, Ltd. Uruguays generalkonsul i Oslo.142

Gift _____med

Signe Kristine Larud
Født 21 jun. 1890142.

Børn af Thomas Thomesen Schjelderup og Signe Kristine Larud:

213.192.Evelyn (Elin) Schjelderup, f. 1915
193.188.
Dorothea Marie «Doris» Schjelderup
Født 1 dec. 1879142.

Gift _____med

Peder Christian Schaanning
Født 29 nov. 1879142.
Død _____142.
     Ingeniør.142
194.188.
Ingeborg Schjelderup
Født 8 jul. 1882142.

Gift _____med

Leif Grung
Født 7 sep. 1878142.
Død _____142.
     Kaptein.142
195.188.
Peter Vilhelm Schjelderup
Født 9 dec. 1883, Kragerø142.
     Konsul og skipsmegler i Kragerø.142

Gift _____med

Dagny Alfrida Lindgren
Født 19 jan. 1891, Kragerø142.

Børn af Peter Vilhelm Schjelderup og Dagny Alfrida Lindgren:

214.195.Marie Schjelderup, f. 1915, Kragerø
215.195.Virginie Schjelderup, f. 1917, Kragerø
216.195.Signe Schjelderup, f. 1920, Kragerø
196.188.
Virginie Matina Schjelderup
Født 29 okt. 1886142.

Gift _____med

Anton Mathias Mathiesen
Født 9 nov. 1883142.
     Ingeniør. Avdelingssjef ved Oslo lysverker, bestyrer av Dampsentralen.142
197.188.
Hedevig Lysholm Schjelderup
Født 8 mai 1888142.

Gift 1909152 med

Hans Thomas Lange Schaanning
Født 2 mar. 1878, Kristiania142.
     Søn af Peder Schaanning og Agnes Helene Salvesen.
     Student 1899, ornitolog, konservator ved Stavanger museum 1918-48, utg. en rekke avhandlinger, særlig om fuglefauna.142
198.188.
Mathilde Schjelderup
Født 7 jun. 1891142.

Gift 1920152 med

Karsten Horster Blystad
Født 31 jul. 1892, Høland142.
     Søn af Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen.
     Student 1911, cand. med. 1918, læge i Bergen.142
199.188.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 2 okt. 1892142.
     Forretningsmann.142

Gift _____med

Ella Krarup Nielsen
Født 15 jan. 1893142.
Død _____142.

Børn af Jørgen Lysholm Schjelderup og Ella Krarup Nielsen:

217.199.Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 1919
200.188.
Bergliot Matina Schjelderup
Født 22 feb. 1894142.

Gift _____152 med

Sverre Paulsen
Født 31 okt. 1892142.
     Arkitekt. [Kendte bygningsverker ?]142
201.189.
Dorothea Schjelderup
Født 16 sep. 1881, Kristiansand142.

Gift 1911152 med

Anders Risøe
Født 29 jun. 1879142.
     Skipsinspektør i Veritas. Bosat i Oslo.142
202.189.
Augusta Fredrikke Schjelderup
Født 27 jul. 1883, Kristiansand142.
     Student 1903, sem.eksamen 1904, lærerinne i Oddernes, Kristiansand og Oslo, sluttet 1947. Bosat i Oslo.142
203.189.
Vilhelm Schjelderup
Født 18 jun. 1885, Kristiansand142.
     Landmåler. Bosat i Courtenay, Vancouver i Canada.142

Gift _____med

Minnie Woods
     Fra Balcom i Sussex.142

Børn af Vilhelm Schjelderup og Minnie Woods:

218.203.Marie Louise Schjelderup, f. 1920
219.203.Vilhelm Roger Schjelderup, f. 1921
220.203.Hassel Schjelderup, f. _____
204.189.
Hendy Schjelderup
Født 19 apr. 1887, Kristiansand142.

Gift 6 sep. 1913151 med

Knut Olaus Mollestad
Født 19 jul. 1885, Fjotland142.
     Søn af Nils August Mollestad og Anne Marie Pauline Knutzen.
     Student 1903, cand. theol. 1909, hjelpeprest i Gjerpen 1912, res. kap. i Gjerpen 1917, sogneprest til Hemnes 1925, res. kap. til Bragernes 1934, sogneprest til Uranienborg 1946. [D. Chr. X. Fr. medalje.]142
205.189.
Kristian Vilhelm Koren Schjelderup
Født 18 jan. 1894, Dypvåg142.
Død _____153.
     Student 1912, cand. theol. 1918, dr. theol. 1923, universitetsstipendium 1921-27, forsker i religionspsykologi ved Chr. Michelsens Institut 1930, startet Nansensskolen 1937, res. kap. til Vår Frelsers menighet i Oslo 1946, biskop i Hamar 1947-64. Har utgivet en rekke vitenskapelige arbeider.142
     Norsk gejstlig; dr. theol. Repræsentant for en udpræget liberal teologi med inddragelse af religionspsykologisk materiale. Interneret i koncentrationslejren Grini 1942; gik efter krigen ind i præstetjeneste og var 1947-64 biskop i Hamar. P.gr. af sin holdning i striden om de evige helvedesstraffe overlod han til kirkedepartementet at afgøre, om han kunne beholde sit embede. Adskillige bøger og artikler.153
206.189.
Harald Krabbe Schjelderup
Født 21 mai 1895, Dypvåg142.
Død _____153.
     Student 1912, universitetsstipendiat 1917, dr. philos. 1920, professor i filosofi (og psykologi ?) 1922.142
     Norsk filosof og psykolog. 1922 professor i filosofi og 1928-65 professor i psykologi ved Oslos universitet. Har skrevet en række lærebøger og dybdepsykologiske værker, bl.a. »Nevrose og opdragelse« (1937), »Nevrosene og den nevrotiske karakter« (1940) og »Det skjulte menneske« (1961).153

Gift 1924, (ekteskapet senere oppløst)151 med

Mildrid Bordewich
Født 12 mai 1901142.
     Datter af Eivind Bordewich og Vally Unger.

Børn af Harald Krabbe Schjelderup og Mildrid Bordewich:

221.206.Turid Schjelderup, f. _____
222.206.Kristian Vilhelm Schjelderup, f. _____
207.191.
Nina Josefine Schjelderup
Født 18 nov. 1893, Kristiania142.

Gift 5 aug. 1914, Ålesund151 med

Trygve Olmer
Født 3 dec. 1878, Kristiania142.
     Søn af Johan Otto Olmer og Hilda Thobroe.
     Passkontrollør på Kongsvingerbanen.142
208.191.
Peter Schjelderup
Født 11 jun. 1895, Kristiania142.
     Skipsfører. (Bosat i/på Bodø).142

Gift 1° 13 mar. 1924, Nærbø151 med

Anna Constance Ohnstad
Født 15 okt. 1897, Stranda142.
     Datter af Ole Ohnstad og Jacobine Katharine Saxegaard.

Gift 2° _____151 med

Edna Pleym Erichsen

Børn af Peter Schjelderup og Anna Constance Ohnstad:

223.208.Ole Schjelderup, f. _____

Børn af Peter Schjelderup og Edna Pleym Erichsen:

224.208.Kristine Schjelderup, f. _____
209.191.
Sigurd Schjelderup
Født 18 dec. 1896, Kristiania142.
     Cand. pharm. 1919. Apoteker. (Liland i Ofoten).142

Gift _____154 med

Clara Lyseth
Født 21 sep. 1895, Trondheim142.
     Datter af Ole Margido Lyseth og Hanna Lovise Johannesen.
210.191.
Marie Dorothea Schjelderup
Født 27 nov. 1898, Kristiania142.

Gift _____154 med

Johan Mæland
Født 4 mar. 1895, Kinservik142.
     Søn af Johan Mæland og Gurid Utne.
     Kjøpmann i Tromsø.142
211.191.
Elisabeth Schjelderup
Født 13 apr. 1901, Kristiania142.

Gift _____med

Asbjørn Lorentzen
Født 5 feb. 1892142.
     Arkitekt (Oslo). [Kendte bygningsverker ?]142
212.191.
Rolf Schjelderup
Født 1 mar. 1904, Kristiania142.
     Eier av et båtbyggeri. Bosat i Seattle, U.S.A.142

Gift _____med

Bernice

Børn af Rolf Schjelderup og Bernice:

225.212.Jimmie Schjelderup, f. _____
226.212.Jeannine Schjelderup, f. _____
227.212.Kirstine Schjelderup, f. _____

Generation 14.

213.192.
Evelyn (Elin) Schjelderup
Født 26 mar. 1915142.

Gift _____med

Renaud Farjou
     Bosat i Paris.142
214.195.
Marie Schjelderup
Født 10 aug. 1915, Kragerø142.

Gift _____med

Alf Egon Arndt
Født 22 apr. 1908142.
     Cand. pharm. 1933. Apoteker i Risør.142
215.195.
Virginie Schjelderup
Født 17 sep. 1917, Kragerø142.

Gift _____med

Per Stifos-Hanssen
Født 30 apr. 1920, Risør142.
     Revisor i Oslo.142
216.195.
Signe Schjelderup
Født 6 jul. 1920, Kragerø.
     Stud. til kjemi-ingeniør. Utv. til Denver i Colorado, U.S.A.142
217.199.
Jørgen Lysholm Schjelderup
Født 24 dec. 1919142.
     Bosat i Denver, Colorado i U.S.A.142
218.203.
Marie Louise Schjelderup
Født 3 jun. 1920142.
     Physioterapist. Bosat i London.142
219.203.
Vilhelm Roger Schjelderup
Født 16 sep. 1921142.
     Major. D.S.O. (Destinguished Service Order), Mil. Cross. Bosat i Wiltshire, England.142

Gift _____med

Hundevad
Født _____, Danmark.
220.203.
Hassel Schjelderup
Født _____142.
     Ingeniør (ved Stanford University, California).142
221.206.
Turid Schjelderup
Født _____142.
     Student (i Genève).142
222.206.
Kristian Vilhelm Schjelderup
Født _____142.
     Stud. med. (i Oslo).142
223.208.
Ole Schjelderup
Født _____142.
     Gårdbruker (på Nøtterøy).142
224.208.
Kristine Schjelderup
Født _____142.
225.212.
Jimmie Schjelderup
Født _____142.
226.212.
Jeannine Schjelderup
Født _____142.
227.212.
Kirstine Schjelderup
Født _____142.

Kilder og Noter
1Gerhard Schøning (1722-1780). Det kgl. Bibliotek i København. Håndskriftssamling. Excerpter: Gl. kgl. Saml. 2824 qv., læg no. 11: De Aaboers Slegte-Register
2Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 113
3Lars Kåre Hunnes i Nord Trøndelag Historie Lag Årbok 1979.: Hr. Roald Andersens annalistiske opptegnelser i kalendariet i et eksemplar av «Missale Nidarosiense» fra Ytterøy 1577-1617
4Nils Hallan: Skogns Historie IV.a, s. 398-399
541 år gl., ifølge hans bror Roalds optegnelser.
6Hunnes, L.: NTHÅ 1979.
7Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 73
8Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1), 364
9Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 124. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
10Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 358
11Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 254
12Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 101
13Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem., s. 141. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
14Yngvar Kjelstrup: Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter., s. 219. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 214-223
152 påskedag 1603.
16Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 104
17Oddvar Grønli (1906-89): Til prestesoga for Jamtland og Herdalen., s. 200. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift X (1946): 199-211
18PHT 1886, s. 227 ff.
19Strinda Bygdebok II (1939?), s. 95-96.
20Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168
212 påskedag 1611.
22Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 478
23Jan Erik Aas der refererer til Innsetboka.
24Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
25Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 281
26E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 254
27Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre., s. 56. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX (1943-44): 50-58,103-110,232-238,358-362
28Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103
29Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem.. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1957-58): 112-152
30Schøning (1722-80), "De Blixers Slegte-Register".
31Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 37
32Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 199
33Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 458
34Norsk Slektskalender, 3die bind, Oslo 1979.
35Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 159
36Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 169
37Svein Tore Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700 (Trondheim 1999), s. 27
38Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 208
39Ifølge innskriften på hans bilde i Melhus kirke var han født Mikkelsdag 1646 i Trondheim.
40Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 148
41Arnt O. Åsvang: Slekten Falch I (1979), s. 18
42Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 274
43Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 396
44Bjørn Hassel Nyheim 2000-06-15
4522 år gl. ved Skatte- og prestemanntalet 1664-1665.
46Roger de Robelin: Skanke ätten (1995), s. 450
47Kjeld Bugge: Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller (nr. 9).. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXX (1985): 76-96
48Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 170
49F.E. Hundrup: Lærerstanden ved de lærde skoler i Nakskov, Nysted og Rønne (side 48-54)
50F.E. Hundrup skriver 1668 hvilket må være en trykfejl.
51Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 228. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
52Kjeld Bugge: Slekten Røg i Hemne., s. 227. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XX (1966): 221-231
53Geistlig skifte.
54Ugift ved skiftet efter moren.
5512 år gl. i 1701.
56Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 251
57I live ved datteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
58E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 32
59Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 9
60Kjeld Bugge: Utdrag av Trondheims skifteprotokoller (nr. 7)., s. 295. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII (1980): 292-320
61Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987)
62Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 398
63Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55)
6436 år gl. ved FT 1701.
6526 år gl. ved FT 1701.
6682 år gl.
6718 år gl. ved FT 1701.
6812 år gl. ved FT 1701.
69E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885)
70Olai Ovenstad: Militærbiografier (Oslo 1948-49).
71Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986), s. 72
72Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim 2000), s. 252
7355 år gl. ved søsteren Anna Lucias skifte 29. juni 1753.
74I live ved farens skifte 1741, fødte en datter ca. 1745, død ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
75Gift ved farens skifte 1741.
76E. Bernhoft: Stamtavle over Slægten Bernhoft (Chria. 1885), s. 33
77Skifte 1753 etter Anna Lucia Schelderup meddelt af Jan Erik Aas
78Gift ved farens skifte 1741
7983 år gl.
80Tolga bygdebok meddelt ved Jan Erik Aas
8169 år gl. ved FT 1801.
82Digitalarkivet: Folketellingen 1801.
83Håndskrift (ca. 23 sider - fotokopi) på Frederiksberg Bibliotek [99.9 Sc 35.9] Genealogisk Samling. Forfatter ukendt.: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderup : efterslægt.
84Ugift ved farens skifte 1741, gift og enke ved søsteren Anna Lucias skifte 1753.
85Stein Djupmork av brev dat. 27. juni 1997
86Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 115
8711. juli 1743 (iflg. "Lødingen bygdebok").
88Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 114
89Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 953
90Etter egne optegnelser [se NST 11, s. 79].
91L. U. Pedersen: En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe., s. 298. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX (1964): 294-298
92Døpt av kapellanen Christian Krog [Brønnøy kirkebok].
9371 Aar gl.
94Erlandsen: Geistligheden i Tromsø Stift, s. 104
95IGI - http://www.familysearch.com
96Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102
97S.H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker (Oslo 1943), s. 31
98Digitalarkivet: Gejstlig skifteregister Troms og Finnmark 1697-1824.
99Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 515
100I "Slekten Bødtker" sættes fødselsåret til 1698.
101Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997)
102Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 103
103Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 102-103
104Digitalarkivet: Skifteregister Troms 1690-1805.
105Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 399
106Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002)
107Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 400
1082 år gl. ved FT 1701.
109Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år (1986)
11013 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
11110 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
1128 år gl. ved mosteren Anna Lucia Schjelderups skifte 29. juni 1753.
11330 år gl. ved FT 1801.
11442 år gl. ved FT 1801.
11526 år gl. ved FT 1801.
11649? år gammel
117Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 309
118Dom. 21 a Trin.
11970 år gml.
120Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXIV (1974), s. 308
121Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 488
122Svarer dette til 11. januar ?
123Email
124Langfredag.
12549 år gl. ved FT 1801.
126Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 401
127Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. II,230
128Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen: Folk og slekt i Trondenes (1997), s. 289
129Konrad Naustvik: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund I-II. (Tjeldsund 1990-94), s. I,626
13070 år gl.
13125 år gl.
132Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 104
133Efter farens død.
13438 år gl.
135Christopher Giessing: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, ... (Kiøbenhavn 1779-1786), s. III(1):312 (Tab. IV - "Hammond-Stammen")
136Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 402
137barnløst.
138? Ikke 1760 som Albertine Hauglid skriver på side 402 ?
139Jan Tuxen 25. nov. 2001 i news:no.fritid.slektsforsking.diverse, der henviser til det såkaldte "Coldevinske slektsregister fra Dønnes".
140Vivian Fjordholm: Gårds- og slektshistorie for Lødingen I-II. (Lødingen 1987), s. 487
141Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter (1981), s. 105
142Norsk Slektskalender
143Norsk Slektskalender, s. 188
14450 år gl. i FT 1865.
145Digitalarkivet: Folketellingen 1865.
14614 år gl. i FT 1865.
14713 år gl. i FT 1865.
14811 år gl. i FT 1865.
149S.H. Finne-Grønn & C.M. Munth: Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Literærhistorie [Norsk Personalhistorisk Tidsskrift], Oslo
1504 år gl. i FT 1865.
151Norsk Slektskalender, s. 190
152Norsk Slektskalender, s. 189
153Lademanns Leksikon (1987).
154Norsk Slektskalender, s. 191